24/2/2015 στο Επιμελητήριο Έβρου σε PDF

!"#$%&%'()#*+,-$-.*+
/*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!
"#$%!&!
6789:0;<+=:0>[email protected]+8?C?DABE+
FG/[email protected]=CH7I6G/@[email protected]/H7+J+6()+??+K!BGFH6!H=CH7+K=G/?CCH7/<[email protected][email protected]+??!
02.(#-L,-2%+ .*5+ ,-$M.*5+ -L2)(! %! '()*+,(-./! 01*12-13.! *+4! $4$*.,1*+/! ,(*13+-56! 017!
*%/! 040'+3+-710./! +-2#68$%/! *+4! +970+:! 970*:+4! *%/! )(-7+;./! ,('<*%/! 01=5/! 017! +!
(6*+)7$,>/! 017! %! ()7$.,16$%! *>$+! *86! 437$*#,(686! >$+! 017! *86! 161,(6>,(686! $*+!
,<''+6!)-+?'%,#*[email protected]!*('70#@!%!971*:)8$%!)-+*#$(86!271!*%6!16*7,(*5)7$%!*+4/A!
6.NO%5+ .*5+ 4)'%PQ)5+ ,-$M.*5! (B617! %! 01':*(-%! 1C7+)+B%$%! *86! 437$*#,(686! 4)+9+,56!
,(*[email protected]!*86!,<$86!,(*13+-56!017!*+4!(C+)'7$,+:!*+4!,(*13+-70+:!$4$*.,1*+/!271!
*%6!?('*7$*+)+B%$%!*%/!)+7>*%*1/!D8./!*86!)+'7*56!*%/!E'(C169-+:)+'%/@!$*1!)'1B$71!*%/!
?75$7,%/!076%*70>*%*1/A!!
6#%4N5+ -L2)(+ +! )-+$97+-7$,>/! (6>/! $4$*.,1*+/! ,(*13+-56! 271! *%6! )(-7+;.! ,('<*%/@! *+!
+)+B+!=1!)1-<;(7!!2-.2+-%@!#6(*%!017!1$31'.!,(*10B6%$%!271!*+4/!01*+B0+4/!017!271!*+4/!
()7$0<)*(/!*%/!)>'%/@!=1!)1-<;(7! !9461*>*%*(/!()7'+2./!,<$+4!,(*13+-#/!=1!(B617!01*#!
*+! 9461*>6! 37'70>! )-+/! *+! )(-7?#''[email protected]! (6(-2(710#! 1)+*('($,1*70>! F,(! >$+! *+! 9461*>6!
;1,%'>*(-%! 01*16#'8$%! 014$B,86G! 017! *+! +)+B+! F$:$*%,1! ,(*13+-56G! =1! (6*#$$(*17!
1-,+670#! $*7/! 01*(4=:6$(7/! *+4! H(670+:! I+'(+9+,70+:! J;(9B+4! *%/! )>'%/! 017! $*%6!
161)*4C710.!)+'7*70.!)+4!<;(7!)-+$97+-B$(7!+!K.,+/A!L)B$%/!$(!9(:*(-+!()B)([email protected]!(B617!%!
9%,7+4-2B1! (6>/! ,%;167$,+:! 01*12-13./! 017! )1-10+'+:=%$%/! *86! 040'+3+-71056!
9(70*56! 971;-+670#! 8/! 1)+*<'($,1! *86! (31-,+D>,(686! 040'+3+-71056! -4=,B$(86! 017!!
#''86!,%!)-+?'()>,(686!(C('BC(86!
Περιεχόμενο Φάσεων Μελέτης
Ü 
Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης Ü 
Εντοπισμός και αξιολόγηση προβλημάτων Ü 
Προσδιορισμός και διαστασιολόγηση προκαταρκτικών εναλλακτικών Φάση Ι
σεναρίων Ü 
Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων βάσει κριτηρίων Ü 
Παρουσίαση των προκαταρκτικών προτάσεων/σεναρίων στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Τεχνική Υπηρεσία, στους φορείς της πόλης κλπ
Φάση ΙΙ
Φάση ΙΙΙ
Ü 
Οριστικοποίηση των προτάσεων Ü 
Εξειδίκευση των ρυθμίσεων Ü 
Χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης των παρεμβάσεων Ü 
Έγκριση της τελικής πρότασης από το ΔΣ Ü 
Επεξεργασία και Προγραμματισμός Υλοποίησης Επιλεγέντος Σχεδίου
Αναλυτικότερα στην Φάση Ι για την ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης πραγματοποιήθηκαν σειρά Ερευνών/
Μετρήσεων, Απογραφών και Καταγραφών: ü Απογραφή οδικού δικτύου και σήμανσης ü Απογραφή χρήσεων γης ü Απογραφή στάθμευσης ü Απογραφή χαρακτηριστικών των Δημόσιων συγκοινωνιών ü Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου συνολικά σε 40 σταθμούς ü Απογραφή τροχαίων ατυχημάτων τη τελευταία πενταετία, 2009-­‐2013 ü Καταγραφή σηματοδότησης (στις θέσεις όπου έγιναν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου) ü Ερευνες προθέσεων κοινού Παράλληλα αξιολογήθηκαν σχετικές μελέτες και έγιναν επαφές με φορείς της πόλης που διατύπωσαν τις απόψεις τους Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας μελέτης παρουσιάζονται σε τρία Τεύχη με τα σχετικά παραρτήματα και απεικονίζονται σε χάρτες εντός και εκτός κειμένου Τεύχη
Περιεχόμενα Τεχνικής Εκθεσης
Κεφ. 1: Γενικά στοιχεία μελέτης Κεφ. 2: Τοπογραφικά υπόβαθρα – Δημιουργία Γεωβάσης (GIS) Τεύχος 1 Κεφ. 3: Πολεοδομική Θεώρηση Κεφ. 4: Διατύπωση και εξέταση απόψεων από φορείς στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και παρουσίαση και κριτική πρόσφατων σχετικών μελετών
Τεύχος 2 Κεφ. 5: Υφιστάμενη συγκοινωνιακή υποδομή και λειτουργία οδικού δικτύου
Κεφ. 6: Απόψεις κοινού Τεύχος 3 Κεφ. 7: Ανάπτυξη και προσαρμογή κυκλοφοριακού προτύπου Κεφ. 8: Σχέδια κυκλοφοριακών παρεμβάσεων – Προκαταρκτικές προτάσεις
I(-7+;.!
,('<*%/!
IT!VU!I(-71$*70.!
)(-7+;.!
!
!
!
IT!ZU!E$*70.!
)(-7+;.!
!
!
!
!
IT![U!N(6*-70.!
)(-7+;.!
9-'(%OV+XE+98X+
Q-7+=(*(B*17! 1)>!
*%6! 10*+2-1,,.!
F 6 > * 7 1 G @! * % 6! R A!
H 7 1 6 6 + : * $ + 4!
F 1 6 1 * + ' 7 0 #! 0 1 7!
?>-([email protected]! *%! 94*70.!
)(-73(-(710.! +9>!
F?>-(71!017!94*70#G!
0'(B6+6*1/!017!)#'7!
$*%6!10*+2-1,,.!
0Q.(#N5+(Q.N5
!
9-'(%OV+YE+98Y+
Q-BD(*17! )(-7,(*-70#!
1)>! *%6! 10*+2-1,,.!
F6>*[email protected]! *%! 6+%*.!
2-1,,.!)+4!97<-;(*17!
1)>! *+! E(-+9->,7+!
F 1 6 1 * + ' 7 0 # G @! * % 6!
L261*B1! Q9>! F?>-(71G!
017! *%! 6+%*.! 2-1,,.!
)+4! 97<-;(*17! 94*70#!
*+4! 0>,?+4! *+4! HA!
I ( - 7 3 ( - ( 7 1 0 + :!
g + $ + 0 + , ( B + 4!
E'(C169-+:)+'%/A!
E ) >! * % 6! ) ( - 7 + ; .!
(C17-(B*17! %! )(-7+;.!
ITZ!
9-'()Q.(#V+4-'(%OV+
)+4!)(-7'1,?#6(7U!!
+707$,+:/@!!
)(-7+;</!
)1-12827056!
9-1$*%-7+*.*[email protected]!!
2(8-270.!2%!0')!
!
9-'(%OV+ZE+98Z+
Q-7+=(*(B*17!1)>!*7/!
+9+:/U!
hA!i1$7'<8/!
E'(C#[email protected]!N:)[email protected]!
hA!K%,+0-1*B1/@!
I1*-7#-;+4!&810(B,@!
L'(4=(-B+4!
i(67D<'[email protected]!K7+64$B+4!
J+'8,+:@!J1-#6*1!
L00'%[email protected]!
N86$*16*B6+4!
I1'17+'>[email protected]!
T1D1-#0%@!i7$?:D%@!
Zb%/[email protected]!L=670./!
E6*B$*1$%/@!J0-#@!
L'(4=(-B+4!
i(67D<'[email protected]!hA!
K%,+0-1*B1/@!
H(8-2B+4!k1-B3%@!
N8'<*%@!hA!i1$7'<8/!
E'(C#69-+4
!-2.'(#V+4-'(%OV
!
9%$-%3%,(#V+[-\'*Q*+
l! 7$*+-B1! *+4! )+'(+9+,70+:! $;(971$,+:! *%/! )>'%/! *%/! E'(C169-+:)+'%/! C(076#! $;(9>6!
*14*>;-+61!,(!*%6!7$*+-B1!*%/!!017!!$46(;BD(*17!,<;-7!$.,(-1A!!
LB617! B$8/! 1)>! *7/! ('#;7$*(/! (''%670</! )>'(7/@! )+4! %! 16#)*4C%! *%/! 10+'+:=%$(! 971;-+670#! $(!
$%,16*70>! ?1=,>! *7/! 1-;</O01*(4=:6$(7/! *+4! $;(971$,+:! F,(! $*-1*%270</! ()7'+2</! #''+*(! ,(!
=(*70</!017!#''+*(! !,(!4)>!$4D.*%$%!()7'+2</G! !;8-B/!14*>!61!$%,1B6(7!>*7!%!$:2;-+6%!)>'%!9(6!
16*7,(*8)BD(7! )-+0'.$(7/! 271! *%! 971,>-38$%! ->'+4! *%/! $*%6! (4-:*(-%! )(-7+;.! $*1! )'1B$71! *+4!
16*12867$,+:!*>$+!$(!(=670>!>$+!017!$(!(4-8)1m0>!017!97(=6</!()B)(9+A!
X]^]E+D%+4'\.%+QOM3(%GGGG+D%+(Q.%'(#N+#M2.'%+
P+!)-5*+!-4,+*+,70>!$;<97+!
(0)+6(B*17!*+!Zfef!1)>!
n5$+4/!*(;670+:/!,(*#!*%!
01*#'%\%!*%/!)>'%/!1)>!*1!
-8$70#!$*-1*(:,1*1!017!
4'+)+7(B*17!)1-#!*7/!
16*79-#$(7/!*86!P+:-086!
K(9<121*/@!)(-B)+4!ZXWW!
Q! 1$*70>/! 7$*>/! ;1-10*%-BD(*17! 1)>! (4=:2-1,,+4/! 9->,+4/! )'#*+4/! f,A! 017! +-=+25671!
)1-1''%'>2-1,,1!+70+9+,70#!*(*-#2861! !;8-7$,<61!$(!$;(*70#!,70-#!+70>)(91!ZV!()B!ZV,[email protected]!9(B2,1!
*86!)-+=<$(86!*+4!$;(971$*.!271!,71!)406+01*+70%,<6%!1$*70.!)(-7+;.A!M)#-;+46!9:+!)'1*(B(/@!,B1!
040'70.! FI'1*(B1! N:)-+4! $.,(-1G! 971,<*-+4! [c,! )(-B)+4! 017! ,B1! 161*+'70>*(-1! *(*-#286%! ;8-B/!
$13.!+-7+=<*%$%!FI'1*(B1!L'(4=(-B1/GA!
X_ZX+I+QV,-')+
ZX[ZU! l! (201*#$*1$%! *86! )-+$3:286! ,(*#! *%6! ,70-1$71*70.!
01*1$*-+3.! *+! ZXVV! +9.2%$(! $*%6! ()<0*1$%! *%/! )>'%/! 017! ,(! *+!
K7#*12,1! *%/! fO[OZX[Z! (20-B6(*17! *+! 6<+! n4,+*+,70>! J;<97+! *%/!
)>'%/A!
!
ZX[cU!oI(-B!*-+)+)+7.$(8/!017!*+)70./!()(0*#$(8/!*+4!$;(9B+4!*%/!
)>'(8/!E'(C169-+4)>'(8/pA!
!
ZXefU! T(*1)+'(,70#@! *+! )-5*+! 97#*12,1! (09B9(*17! *+! [email protected]+ `I(-B!
*-+)+)+7.$(8/@! 161=(8-.$(8/! 017! ()(0*#$(8/! *+4! -4,+*+,70+:!
$;(9B+4! E'(C169-+4)>'(8/! 017! 01=+-7$,+:! *86! >-86! 017!
)(-7+-7$,56!9+,.$(8/!*86!+70+)<986!14*+:p!
!
Z X f X U! S 2 0 - 7 $ %! ) + ' ( + 9 + , 7 0 . /! , ( ' < * % /! 1 6 1 = ( 5 - % $ % /!
E'(C169-+:)+'%/!
E)+\%!*%/!)1-1'710./!
'(83>-+4!!
1)>!*+!"#[email protected]!1-;</!VW+4!17A!
I(-7+;</!)+'(+9+,7056!,('(*56!017!-4,+*+,7056!$;(9B86!
Χρήσεις γης Καθορίζονται και οργανώνονται από τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου και εξειδικεύονται από τις πολεοδομικές μελέτες a'VQ-(5+=*5+=-2(#%P+9%$-%3%,(#%P+6O-3L%"+
R-.$(7!H%/!
PQI&NQ!NLgPnQ!
JMgQ&N&EJ!Y!HL&PQg&[email protected]!
ZA[eq!
IQh&P&JP&NLJ!
hL&PQMnH&[email protected]!ZAZWq!
EahlP&JTQJ!
PQMn&[email protected]!
cAddq!
EJP&NQ!InEJ&gQ!Y!LhLMaLnQ&!
RrnQ&!
i&QTlREg&EYi&QPLRg&E!
i&IEYi&QIE!InQJ!LsMH&EgJl!
InQgQ&[email protected]!WAZXq!
ILn&[email protected]!WAVXq!
EJP&NQ!InEJ&gQ!Y!
LhLMaLnQ&!RrnQ&@!
dAWbq!
EahlP&[email protected]!
ZAVcq!
NLgPn&NLJ!hL&PQMnH&LJ!
[email protected]!VAdZq!
i&QTlREg&EYi&QPLRg&[email protected]!
WAWcq!
i&IEYi&QIE!InQJ!
LsMH&[email protected]!ZVAWcq!
LHNEPEJPEJL&J!TEk&Nrg!TLJrg!
TLPE"QnEJ!
LNIE&KLMJl!
LILNPEJl!JRLK&QM!IQhlJ!
&K&E&PLnLJ!RnlJL&J!
NEPQ&N&[email protected]!VXAXcq!
NEPQ&N&E!
NLgPn&NLJ!hL&PQMnH&LJ!IQhlJ!
&K&E&PLnLJ!RnlJL&[email protected]![AfZq!
LILNPEJl!JRLK&QM!
[email protected]!ZZAXfq!
LNIE&[email protected]!
eAdcq!
ILn&aEhtl!
IQh&P&JP&NLJ!hL&PQMnH&LJ!
InQgQ&E!
LHNEPEJPEJL&J!TEk&Nrg!
TLJrg!TLPE"[email protected]!
ZcAXXq!
PQI&NQ!NLgPnQ!JMgQ&N&EJ!Y!
HL&PQg&EJ!
PQMn&JTQJYEgEtMRl!
a($,+=(*%,<6(/!R-.$(7/!2%/!HIJ!Y!I+$+$*#!FqG!
a'VQ-(5+b*5+W-Q,%W-.*,M2-5+#)(+4'%.-(2N,-2-5+)4N+9%$-%3%,(#M5+8-$M.-5+
0<=7>?9 [email protected]
%)$#1#$%"+ "5,2&/"(&+"$+,
0.30%
01/)+ +('.*",+&+, 0.09%
'/0'$)-)!$%)+ 01/)+, 0.06%
(),/$+*)+-'#'4,0&, 0.44%
3&*)+$"+-3&*)($%"+
"2$0"$/&+"$+-,2&/"+$"+, 0.37%
3$)$%&+&, 0.45%
2)-$($+*)+, 0.50%
./&+%",($%)$ 01/)$, 0.62%
'.-&($+*)+, 2.19%
"%2'$3",+&, 3.23%
0)#3/"*2)/$), 0.08%
"%()+ +0"3$), (36789), 0.07%
,2)3)*"+, 0.07%
"*2)/$), 0.03%
"*2)/$%"+-2)-$($+($%"+
"!%'('+('+"$+ :1#&+ -$*"#',
0.05%
!"#$%& %'()$%$'
'*$!&+ %'()$%$'
,!"$'
"-",."/)$ 01/)$-2/'+$#)
2)-")3)*$%) %"#(/)
"$3$%"+ 0/&+"$+
"!%'('+('+"$+ *"+1# *':$%1#
*"(';)/1#, 0.03%
!"#$%& %'()$%$', 47.05%"%2'$3",+&
'.-&($+*)+
"$3$%"+ 0/&+"$+, 4.23%
./&+%",($%)$ 01/)$
2)-$($+*)+
2)-")3)*$%) %"#(/), 4.50%
"-",."/)$ 01/)$-2/'+$#),
5.83%
3$)$%&+&
(),/$+*)+-'#'4,0&
3&*)+$"+-3&*)($%"+ "2$0"$/&+"$+-,2&/"+$"+
%)$#1#$%"+ "5,2&/"(&+"$+
01/)+ +('.*",+&+
,!"$', 12.44%
0)#3/"*2)/$)
"%()+ +0"3$), (36789)
,2)3)*"+
'/0'$)-)!$%)+ 01/)+
"*2)/$%"+-2)-$($+($%"+ "!%'('+('+"$+ :1#&+ -$*"#'
'*$!&+ %'()$%$', 17.36%
"!%'('+('+"$+ *"+1# *':$%1# *"(';)/1#
"*2)/$)
R-.$(7/!H%/!]!L20(0-7,<6(/!017!4)>!
<20-7$%!IT!I+$+$*#!FqG!
J*7/!(6*>/!*86!(20(0-7,<686!$;(9B86!)(-7+;</@!+7!
;-.$(7/!(B617!14*</!)+4!)-+?'<)+6*17!1)>!*7/!
;-.$(7/!*86!+70+9+,7056!*(*-125686!017!
13+-+:6!$(!;-.$(7/!0+76>;-%$*(/!.!0+7683('(B/!
F('(:=(-+7!;5-+7!]!;5-+7!)[email protected]!
=-%$0(4*[email protected]!1='%*7$,+:@!(0)1B9(4$%/@!
)->6+71/@!)+'7*7$,+:G!017!$(!1$*70</!;-.$(7/!
F01*[email protected]!)+'(+9+,70>!.!*+)70>!0<6*-+GA!
J*%6!(0*>/!$;(9B+4!)(-7+;.!4)#-;+46!97#$)1-*(/!
;8-+=(*.$(7/!.!017!*+)70</!$420(6*-5$(7/!;-.$(86!2%/A!Q7!
;-.$(7/!(B617!04-B8/!)1-128270</@!,(!04-71-;B1!*86!;-.$(86!
4)(-*+)70+:!(,)[email protected]!;+69-(,)+-B+4!]!(3+971$*70./!017!
?7+,%;16B1/!]!?7+*(;6B1/A!E4*</!+7!;-.$(7/!4)#-;+46!04-B8/!
(01*<-8=(6!*+4!L=670+:!017!L)1-;710+:!+970+:!970*:[email protected]!
04-B8/!!$*+!*,.,1!*+4!+970+:!970*:+4!)+4!<;(7!)->$?1$%!
$*+4/!,(2#'+4/!,(*13+-70+:/!#C+6(/@!>)8/!(B617!%!L261*B1!
Q9>/!017!%!IALAQA!E'(C169-+:)+'%/!]!N.)86A!
?#.N5+QO-3L%"+4-'(%OM5+I+a'VQ-(5+=*5++
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΤΑΣΗΣ
(%)
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ Μ Ε Σ Ω Ν Μ Α Ζ Ι Κ Ω Ν
37.51%
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ
53
ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
22.28%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
42
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
12.07%
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
29
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ
9.05%
ΕΜΠΟΡΙΟ
23
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ
4.81%
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
18
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
3.37%
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
13
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
2.51%
ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
12
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1.96%
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ
10
ΕΜΠΟΡΙΟ
1.78%
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
7
1.20%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ
7
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS
0.65%
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
6
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
0.57%
Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ Μ Ε Σ Ω Ν Μ Α Ζ Ι Κ Ω Ν
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
5
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
0.52%
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS
4
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
0.45%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
0.42%
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
0.34%
ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3
ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ0.29%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ
0.14%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
0.06%
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
2
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
-
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
l!)(-7+;.!)+4!(0*(B6(*17!(01*<-8=(6!*%/[email protected]!$*+!*,.,1!T1m$*-+/!]!E(-+9->,7+!AAA!
•! ;1-10*%-BD(*17!1)>!*+!HIJ!8/!)(-7+;.!i&IEYi&QIE!
)-+/!(C42B16$%!
•! *+!0*7-710>!1)>=(,1!1''#!017!*+!,(2#'+!,<2(=+/!*86!
797+0*%$756!4).-C16!()B$%/!)1-#2+6*(/!)+4!
$46<?1''16!$*%!971,>-38$%!*+4!)>'+4!<'C%/!
(201*#$*1$%/!)+'401*1$*%,#*86!4)(-*+)70+:!
(,)+-B+4!4%"+)$$Rc%"2+3"2),(#R+.*+&"Q(%b2S,L)+
.*5+#)(+.%+-L3%5+.S2+,-.)#(2VQ-S2+)4N+#)(+4'%5+
)".VG++
a'VQ-(5+=*5+d+9N$%(+M$1*5+,-.)#(2VQ-S2+
Q7!;-.$(7/!2%/!)+4!1)+*('+:6!)>'+4/!<'C%/!,(*1076.$(86!9713+-+)+7+:6*17!$*+6!
1$*70>!017!$*+6!)(-71$*70>!;5-+!8/!)-+/!*1!;1-10*%-7$*70#!*86!,(*1076.$(86!017!*7/!
1)17*.$(7/!4)+9+,56A!
!-2.'(#V+9-'(%OV+d+9-'(%OV+98Z!
C%(4V+0Q.(#V+4-'(%OV+!
?1S)Q.(#N5+O\'%5!
!-2.'(#V+9-'(%OV+d+
9-'(%OV+98Z!
•! M)%-($B(/U!*+!K%,1-;([email protected]!%!E$*46+,[email protected]!*1!
K701$*[email protected]!*+!P1;49-+,([email protected]!1''#!017!&1*-([email protected]!
K70%2+-70#!2-13(B1!0')!
•! T(*13+-</U!L)7?1*70>!017!L,)+-70>!h7,#[email protected]!
J79%-+9-+,70>/!J*1=,>/@[email protected]!E$*70>!
NPLh!
•! L,)>-7+U!'71670>!017!;+69-(,)>-7+!
•! P+4-7$,>/!Y!E61\4;.U!C(6+9+;([email protected]!($*71*>[email protected]!
0<6*-1!971$0<91$%/!Fuvwx!]!uyz{G!0')!
!! J%,(756(*17!>*7!9(6!1-0(B!2(670#!%!)+$+*70.!01*12-13.!*86!;-.$(86!1''#!1)17*(B*17!017!%!16#'4$%!
*86! )+7+*7056! ;1-10*%-7$*7056! *%/! 01=(,7#/! 01=5/! 017! *86! 1)17*+:,(686! ,(*1076.$(86! 017!
4)+9+,56O016>686! F);! ;5-+7! $*#$%/O$*#=,(4$%/@! ;5-+7! 3+-*+(03>*8$%/@! 8-#-7+! (3+971$,+:!
*86!01*1$*%,#*86!0')GA!
!! &971B*(-+! (69713<-+6! =1! (B;[email protected]! (7970#! 271! *%6! )(-7+;.! IT[@! *1! 1)+*('<$,1*1! *%/! 01*12-13./!
;-.$(86! 2%/! 7$+2(B+4! 017! +->386! )+4! =1! <[email protected]! *>$+! )+$+*70#! >$+! 017! )+7+*70#@! *%! 9461*>*%*1!
10-7?<$*(-%/!1)+*:)8$%/!!*%/!437$*#,(6%/!01*#$*1$%/!017!*%!971$)+-#/!*86!;-.$(86!
C%(4V+0Q.(#V+4-'(%OV+!
•! 04-71-;(B!%!01*+70B1!,(!$46'(7*+4-2B1!;-.$(86!04-B8/!'71670+:!(,)+-B+4!,(!
(C4)%-(*.$(7/!$(!()B)(9+!2(7*+67#/!
!
<+$-(.%"'bL)+#).)Q.*,R.S2+.'%&L,S2+,-bR$S2+)$"QL3S2+efghij+
kljminfo+Q-+N$*+.*2+)Q.(#V+4-'(%OV+eQ-+-4L4-3%+b-(.%2(R5o+OS'L5+.*2+
4'Np$-q*+WMQ-S2+Q.RW,-"Q*5+b()+.*2+-1"4*'M.*Q*+.S2+4-$).\2+
.%"5+e-$RO(Q.-5+%(+4-'(4.\Q-(5+4%"+3()WM.%"2+(3(S.(#%P5+O\'%"5+
Q.RW,-"Q*5or++MO-(+Q)2+)4%.M$-Q,)+.*2+)P1*Q*+.*5+cV.*Q*5+
Q.RW,-"Q*5+Q.%+3*,NQ(%+O\'%+e4)'R+.*2+%3N+Q.RW,-"Q*o+
?1S)Q.(#N5+O\'%5!
#! )1-128270</!9-1$*%-7>*%*(/!
#! !;-.$(7/!2%/!4)(-*+)70./!$%,1$B1/!!
•! 01*1$*.,1*1!,(2#'86!(,)+-7056!1'4$B986!'71670+:!(,)+-B+4!]!;+69-(,)[email protected]!!
•! *+!E(-+9->,7+!$*+!161*+'70>!>-7+!*%/!)(-7+;./!,('<*%/@!!
•! *+!I(-73(-(710>!g+$+0+,(B+!$*+!94*70>!017!!
•! *+!'7,#67!$*+!6>*7+!*+!+)+B+!2(7*67#D(7!,(!*+6!1$*70>!7$*>!!
H(+4'%Qp)Q(,N.*.-5+.NQ%+Q.%+2%Q%#%,-L%+NQ%+#)(+Q.%+$(,R2(+
#'L2%2.)(+-$$(4-L5+)&%P+3-2+"4R'O%"2+%(+)4)(.%P,-2-5+
Q"23MQ-(5+,-+.*2+?b2).L)+%3N+,-+)4%.M$-Q,)+.*2+-4(pR'"2Q*+
.%"+)Q.(#%P+%3(#%P+3(#.P%"G++
D%+.,V,)+.*5+9G?GH+4%"+3(M'O-.)(sQ"23M-(+)Q.(#M5+
4-'(%OM5+4'M4-(+2)+)4%O)')#.*'(QW-L+#)(+2)+
)4%#.VQ-(+O)')#.*'(Q.(#R+#)(+$-(.%"'bL)+)Q.(#V5+
)'.*'L)5G+
0Q.(#V+!(2*.(#N.*.)++
tQ.(#V+u(2*.(#N.*.)U!!
*+! $:6+'+! *86! )+'7*7056! 017! 9-#$(86! )+4! $*+;(:+46! $*%6! (31-,+2.! ?75$7,86!
,(*13+-7056! $4$*%,#*86! ,(! 04-B1-;+! #C+61! ,(*1C:! #''86! *%! ?('*B8$%! *%/! 9%,>$71/!
$420+7686B1/!017!*%6!)-+1282.!*86!.)786!!,+-356!,(*10B6%$%/@!?#97$,1!017!)+9.'1*[email protected]!
,(!1)5*(-+!$*>;+!*%6!)-+$*1$B1!*+4!)(-7?#''+6*+/!017!*%6!)-+#$)7$%!*%/!42(B1/!017!(6!
2<6(7!*%/!)+7>*%*1/!D8./!*86!01*+B086!
ð  Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στις πόλεις •  ελκυστικά και ασφαλή μέσα μεταφοράς •  προώθηση του βαδίσματος και της ποδηλασίας με ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών •  βελτιστοποίηση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου χάρη στη συλλογική του χρήση και στην «εικονική κινητικότητα» (τηλεργασία, τηλεαγορά, κ.λπ.)·∙ •  εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής στάθμευσης για τη μείωση της κυκλοφορίας •  ενθάρρυνση της αδιάλλειπτης σύνδεσης με τις δημόσιες συγκοινωνίες •  βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών •  ενθάρρυνση της χρήσης καθαρότερων και μικρότερων οχημάτων για τη διανομή εμπορευμάτων στην πόλη •  καλύτερη ενσωμάτωση της διανομής εμπορευμάτων σε αστικό περιβάλλον εντός του τοπικού πολιτικού και θεσμικού πλαισίου ð  Μείωση της ρύπανσης ð  Έξυπνες αστικές συγκοινωνίες -­‐ ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) ð  Καλύτερη πρόσβαση στις αστικές συγκοινωνίες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ð  Ασφάλεια και προστασία •  βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων χάρη στις νέες τεχνολογίες •  βελτίωση της ποιότητας των υποδομών, ιδίως για τους πεζούς και τους ποδηλάτες •  ενθάρρυνση των πολιτών να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της συμπεριφοράς τους σε σχέση με την οδική ασφάλεια 6",4-'RQ,).)++
l!971,>-38$%!*+4!->'+4!*%/!E'(C169-+:)+'%/!$*%6!(4-:*(-%!)(-7+;.!!$(!<61!$:2;-+6+!
7971B*(-1!16*12867$*70>!)'1B$7+!>)8/!14*>!971,+-356(*17!1)>!(C82(6(B/!017!(69+2(6(B/!
)1-#2+6*(/!1)17*(B!)+'4)1-1,(*-70</!)-+$(22B$(7/!)+4!+9%2+:6!$(!,71!7$>--+)%!?75$7,%!
16#)*4C%A!
l!2(8$*-1*%270.!=<$%!*%/!017!+7!$46941$,<6(/!,(*13+-</U!=1'#$$7(/@!(61<-7(/!017!;(-$1B(/!
F+970</!017!$79%-+9-+,70</G!1''#!017!*+!34$70>!017!)+'7$*7$*70>!)(-7?#''+6!$4,?#''+46!$*%6!
16#)*4C%!9-1$*%-7+*.*86!$(!9713+-(*70+:/!017!B$8/!$420-+4>,(6+4/F}G!*+,(B/!*%/!+70+6+,B1/A!!
Æ  Η εφαρμογή του σχεδιασμού αποτυπώνεται στον αστικό χώρο με: •  εξυπηρετήσεις που κρίνονται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικές •  την οργανωμένη ανάμιξη των χρήσεων γης που συνθέτουν την εικόνα της ζωντανής πόλης και ταυτόχρονα αποκλιμακώνουν εντάσεις με την αποφυγή υπερσυγκεντρώσεων •  τη λειτουργία των γειτονιών σε σημαντικό βαθμό •  την απουσία οχλουσών δραστηριοτήτων Æ  Η ρύθμιση των χρήσεων γης εντός των πολεοδομημένων περιοχών συντελεί θετικά στη λειτουργία της πόλης όλο το 24ωρο Æ  Στον εξωαστικό χώρο η διασπορά παραγωγικών δραστηριοτήτων απαιτεί σχετικές ρυθμίσεις. Το ζήτημα προβλέπεται να επιλυθεί με την εκπόνηση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Æ  Το αστικό οδικό δίκτυο, αποτέλεσμα του πολεοδομικού σχεδιασμού, κρίνεται επαρκές σε αντίθεση με το τοπικό δίκτυο στον εξωαστικό χώρο που χρήζει τον έλεγχο/μελέτη των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της ασφάλειας των μετακινήσεων Æ  Σημαντική κρίνεται η ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού που θα μειώσει τις διαμπερείς κινήσεις εντός των γειτονιών Æ  Το ήπιο ανάγλυφο και οι μικρές αποστάσεις ευνοούν τόσο τις πεζές μετακινήσεις όσο και τη χρήση ποδηλάτου Æ  Η δημιουργία/ολοκλήρωση δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θα συμβάλλει θετικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού χώρου ?$-PW-'%(+O\'%(+d+98X+d+98Z+
J:,3861! ,(! *1! )+'(+9+,70#! $*1=(->*4)[email protected]
! MEZWeffOVWWb! "LN! K~! VfcOcY[[email protected]! oS20-7$%!
)+'(+9+,7056! $*1=(-+*:)86! FÄvÅÇvÉÇG! 017! 165*1*1! >-71! )406+*.*86! )+4! (31-,>D+6*17! 01*#!
*%6!(0)>6%$%!*86!2(67056!)+'(+9+,7056!$;([email protected]!*86!$;(9B86!;8-70./!017!+707$*70./!+-2#68$%/!
Ñ16+70*./! )>'%/Ñ! 017! *86! )+'(+9+,7056! ,('(*56p! %! 1)17*+:,(6%! <0*1$%! ('(:=(-86! ;5-86O
)-1$B6+4Ö!(B617!].,Gs#R.%(#%A!!
Q)8/!(66++:6*17!$*%6!MEZWeffOVWWbU!g%$B9(/!]!I'1*(B(/!]!I17970</!R1-</!]!I#-0+!]!I#-0+!)>'%/!
+
9$*W"Q,N5+
e#R.Go
02)b#)L%(+O\'%(+
4')QL2%"+
eQ.'-,Go
?$-"WM'%(+O\'%(s
4'RQ(2%w+4%"+
4'%p$M4%2.)(+)4N+.(5+
98+
74%$-L4%2.)(E
eQ.'-,Go
98X
[email protected][bW
[eWAe!
VfdAX!
I]ZG]
98Z
[email protected]
bWAZ
ZVAc
IY^Gx
ÖQ)8/!(66++:6*17!$*%6!MEZWeffOVWWbU!g%$B9(/!]!I'1*(B(/!]!I17970</!R1-</!]!I#-0+!]!I#-0+!)>'%/!
Εναλλακτικά Σενάρια   Σενάριο Μηδενικό: Περιλαμβάνονται μόνο οδικά έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό υλοποίηση και θα έχουν υλοποιηθεί ή είναι πολύ πιθανό ή και αναγκαίο να υλοποιηθούν μέχρι το έτος 2023.   Σενάριο Βασικό: Περιλαμβάνει έργα μικρής κλίμακας (π.χ. διανοίξεις οδών), εγκατάσταση νέων σηματοδοτών κλπ. και κυρίως έργα διαχειριστικού τύπου όπως μονοδρομήσεις/αμφιδρομήσεις του δικτύου μοντελοποίησης, επέκταση του δικτύου ποδηλατόδρομων και μικρής κλίμακας πεζοδρομήσεις.   Σενάριο Δυναμικό: Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ανατρέπουν σε σημαντικό βαθμό τη σημερινή δομή των μετακινήσεων, με τον κύριο όγκο των μετακινήσεων να μεταφέρεται σε δακτυλίους και μέσω αυτών να διοχετεύεται στο δίκτυο των συλλεκτήριων οδών.   Σενάριο Ανατρεπτικό – Δραστικό (radical): Περιλαμβάνει σημαντικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, οι οποίες ανατρέπουν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή δομή της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης. Το σενάριο αυτό ξεπερνά τα όρια επεμβάσεων μιας κλασικής κυκλοφοριακής μελέτης H71!*%!971*:)8$%!*86!)-+*#$(86!)+4!10+'+4=+:6!('.3=%$16!4)>\%U!
"! l!16#'4$%!*86!$*+7;(B86!)+4!$420(6*-5=%016!1)>!*7/!<-(46(/!017!*7/!01*12-13</!
"! Q7!1-;</!017!+7!)+'7*70</!*%/!?75$7,%/!1$*70./!076%*70>*%*1/!
•! i('*B8$%!*%/!040'+3+-710./!-+./!
•! I-+5=%$%O?('*B8$%!*86!,<$86!,1D70./!,(*13+-#/!
•! L31-,+2.!01*#''%'86!)+'7*7056!$*#=,(4$%/!,(!$*>;+!*%!,(B8$%!*%/!040'+3+-B1/!
•! I-+5=%$%!*86!#''86!,+-356!,(*10B6%$%/U!!)(D56!017!)+9%'#*[email protected]!,(!)1-#''%'%!
16#)*4C%!*86!1)17*+:,(686!4)+9+,56!
•! I-+5=%$%!*86!6<86!*(;6+'+2756U!(434.!$4$*.,1*1!,(*13+-56!F_|`[email protected]!0')A!
•! I-+$*1$B1!*+4!)(-7?#''+6*+/@!16=-8)+2(6+:/!017!34$70+:!
"! P7/!1-;</!*%/!?75$7,%/!16#)*4C%/!
"! |1!$4,)(-#$,1*1!)+4!)-+<04\16!1)>!*%6!)+'(+9+,70.!=(5-%$%!!
6-2R'(%[email protected]+d+8*3-2(#N+e}~+~nÄzÅo+
I-+*(B6(*17U!
%! (31-,+2.! *86! 437$*#,(686! 017! 4)>! <20-7$%! ,('(*56! >$+6! 13+-#! *7/!
)(D+9-+,.$(7/! 017! *+4/! )+9%'1*+9->,+4/! 017! %! 4'+)+B%$%! *86! $;(*7056!
<-286A!
6-2R'(%[email protected]@+I+F)Q(#N+e0+J+Fo+
h1,?#6+6*1/!4)>\%!U!
"! P%6!1)+4$B1!971=<$7,86!('(4=(-86!;5-86!
"! P+!0>$*+/!1)>0*%$%/!F,('(*[email protected]!12+-#/!.!-4,+*+,70./!1)1''+*-B8$%/G!7978*7056!(0*#$(86F}G!
"! P+! 2(2+6>/! >*7! %! )1-1'710.! '(83>-+/! FhA! iA! E'(C#69-+4! 017! E)+''867#9+/G! ('#;7$*1!
(C4)%-(*(B! *%! 97(-;>,(6%! 040'+3+-B1! 1''#! 1)+*('(B! &')b,N+ b()+ .*2+ )1(%4%L*Q*+ .%"+
4)')$()#%P+,-.\4%"!017!*%6!1)>9+$%!*+4!$*+4/!01*+B0+4/!*%/!)>'%/!01=>'%!*%!97#-0(71!*+4!
;->6+4!017!>;7!,>6+!0#)+7(/!5-(/!01*#!*%6!01'+017-76.!)(-B+9+!
"! P%!;-+670.!$4204-B1!F*%!)(-B+9+!14*.!(0)+6+:6*17!,('<*(/!16#)'1$%/!$*%!)1-1'B1G!
"! P7/! )-+*(76>,(6(/! ,+6+9->,%$(7/! *%/! hA! iA! E'(C#69-+4! Ü! E)+''867#9+/@! *>$+! $*+! J(6#-7+!
i1$70>!E!>$+!017!$*[email protected]!o1)('(4=(-56+46p!*,.,1!*%/!F%!$%,(-76.!'8-B91!040'+3+-B1/!1)>!*+!
J*#97+! )-+/! *+! "#-+! 017! %! 6%$B91G! ! )-+/! *%! =#'1$$1! )+4! ,)+-(B! )'<+6! 61! 1)+9+=(B! $*+4/!
)(D+:/!017!*+!)+9.'1*+A!!
9'%.-L2%2.)(E+!
l!9%,7+4-2B1!)(D+9->,+4!]!)+9%'1*+9->,+4!017!<6*1C%!14*+:!*+4!*,.,1*+/!*%/!)1-1'710./!
'(83>-+4!$*%!$;(971D>,(6%!16#)'1$%!*+4!)1-1'710+:!,(*5)+4!)+4!1)+*('(B!1)1-1B*%*%!
161?#=,7$%!*+4!1$*70+:!)(-7?#''+6*+/!*%/!0(6*-70./!)(-7+;./A!
l!)(D+9->,%$%!*%/!N:)-+4!017!%!(6717+)+B%$%!*%/!,(!*%6!,70-.!)'1*(B1!271!*%!9%,7+4-2B1!(6>/!
$%,16*70+:!('(:=(-+4!;5-+4!$*+!7$*+-70>!0<6*-+!
6-2R'(%[email protected]@@+I+/"2),(#N+e0+J+Fo+
Ç~~ijÉ+I+fÄljiy+fnjiin+I+|zÑzÅ+fnjiinE!
l! <66+71! *+4! áààÅâÉw! .! ävÉâÇ! ÄÉââÄ! .! yãåãÅç!
ÄÉââÄ! $%,1*+9+*(B! ,71! #''%! +)*70.! *+4!
$;(971$,+:! 271! *+4/! 1$*70+:/! 9->,+4/! 017! *%!
'(7*+4-2B1!*+4/A!!
I-5*%! 3+-#! $;(97#$*%0(! 017! 4'+)+7.=%0(! $*%6!
Q''169B1! *%! 9(01(*B1! *+4! ~eW! 017! <0*+*(!
47+=(*.=%0(! ,(! 9713+-(*70</! +6+,1$B(/! $(!
97#3+-(/!;5-(/!$(!>'+!*+6!0>$,+A!!
J%,(756(*17!>*7!%!<66+71!áààÅâÉw!.!ävÉâÇ!ÄÉââÄ!
.! yãåãÅç! ÄÉââÄ! F)+4! )-+*(B6(*17G! 9713<-(7!
$%,16*70#! 1)>! *%6! <66+71! *%/! o%)7+)+B%$%/p! .!!
.)71/! 040'+3+-B1/! >)8/! 14*.! (31-,>D(*17! $*%6!
(''%670.! )-12,1*70>*%*1! )+4! <;(7! $16! $*>;+!
1)'#! *%! ,(B8$%! *%/! *1;:*%*1/! 0B6%$%/! *86!
+;%,#*86!$*7/!)>'(7/A!!
H+3'N,%5++
1''#D(7! ;1-10*.-1! 017! ,(*1*-<)(*17! $(! <61!
#%(2S2(#N+ O\'%+ b()+ .%"5+ )2W'\4%"5+ #)(+ .(5+
,-.)#(2VQ-(5+ ,-+ 4%3V$).%+ ,-+ 16*B$*+7;+!
( C + ) ' 7 $ , > O 4 ) + 9 + , < /! 0 1 7! * 1 4 * > ; - + 6 %!
4)+?#=,7$%O.! 4)>! )-+é)+=<$(7/! 0B6%$%O
)1-+4$B1!*+4!14*+076.*+4!
3-2+ #).)$),pR2-.)(+ )4%#$-(Q.(#R+ 1)>! *+!
14*+0B6%*+! 1''#! *>$+! %! 0B6%$%! *+4! >$+! 017! %!
$*#=,(4$%!*+4!)(-7+-BD(*17!$(!9710-7*#!*,.,1*1!
*+4! 9B6+6*1/! )-+*(-17>*%*1! $*+4/! )(D+:/! 017!
*+4/!)+9%'#*(!
Q!(C+)'7$,>/!*+4!9->,+4!,(!01=7$*70#@!!
34*(:$(7/!F;1,%'</!017!\%'</[email protected]!017!;-.$%!4'7056!
37'7056!)-+/!*+!)(-7?#''+6!<;(7!$16!1)+*<'($,1!
*%6!)+7+*70.!017!17$=%*70.!161?#=,7$%!*+4!
1$*70+:!;5-+4!1''#!017!*+4!,70-+0'B,1*+/!*%/!
)(-7+;./!
9'%.-L2%2.)(E+!
!! %!)(D+9->,%$%!,(!)+9%'1*>9-+,+!Y!971,+-35$(7/!$*1!)'1B$71!*%/!$46+'70./!
16#)'1$%!*+4!)1-1'710+:!,(*5)+4U!!
#! *%/!+9+:!E)+''867#9+/!,(!(C1B-($%!<61!,70->!*,.,1!F1)>!*%!hA!K%,+0-1*B1/!,<;-7!
*%6!(B$+9+!*+!C(6+9+;(710+:!$420-+*.,1*+/!017!*+4!;5-+4!$*#=,(4$%/G!]!.)71!
040'+3+-B1!
#! *%/!hA!iA!E'(C#69-+4!$(!>'+!*+!)'#*+/!*%/!,<;-7!*%6!+9>!t1-56!]!()7*-<)(*17!%!
0B6%$%F,+6+9-+,.$(7/!>)8/!31B6+6*17!017!$*+!R#-*%G!$*+!*,.,1!,<;-7!*%6!N:)-+4!
271!*%6!(C4)%-<*%$%!*86!4)%-($756!)+4!'(7*+4-2+:6!(0(B!,<;-7!*%6!,(*13+-#!*+4/!
$(!6<(/!=<$(7/!
!! 971,>-38$%!*+4!437$*#,(6+4!;5-+4!$*#=,(4$%/!$*+!J*#97+!
!! )+9%'1*>9+,+/!()B!*%/!+9+:!N1-1+'.!017!K%,%*-B+4!
!! )+9%'1*>9-+,+/!F$(!$46<;(71!*+4!)1-1)#68G!)1-#''%'1!,(!*%!hA!K%,+0-1*B1/!)-+/!*%!
T1B$*-+!017!*+6!I'1*16>*+)+!]!T+4$(B+!"4$70.!&$*+-B1/!
!! $:69($%!*+4!437$*#,(6+4O)-+2-1,,1*7$,<6+4!)+9%'1*>9-+,+4!)-+/!gA!R7'.!,(!*+6!
)-+*(76>,(6+!(0(B!)+9%'1*>9-+,+!
!! l!040'+3+-710.!4)+?#=,7$%!*%/!L=670./!E6*B$*1$%/!FK461,70>!EG!017!%!'(7*+4-2B1!*%/!
8/!!áààÅâÉw!!(67$;:(7!*+!->'+!*%/!$*%!)(-7?1''+6*70.!017!17$=%*70.!161?#=,7$%!*+4!
1$*70+:!*+)B+4!13(6>/!017!$469<(7!<61!,(2#'+!9B0*4+!)+9%'1*+9->,86!)+4!$469<+46!
*+!)#[email protected]!*+!)1-1'710>!,<*8)[email protected]!,(!)+'4;5-+!)+4!4'+)+7(B*17!$*+!)-5%6!$*-1*>)(9+!
oI1-,(6B86pA!P+!B97+!9B0*4+!)1-1,<6(7!017!$*%!)(-B)*8$%!*+4!K461,70+:!i!,(!*+6!
437$*#,(6+!)+9%'1*>9-+,+!$*+!*,.,1!)+4!;1-10*%-BD(*17!o,70->/!910*:'7+/p!017!$*%!
$46<;(71!*+4!áààÅâÉwA!
6-2R'(%[email protected]Ö+d+02).'-4.(#N+d+/')Q.(#N+ejlyz{l|o+
Q7! )+'(+9+,70</! )1-(,?#$(7/! *+4! *('(4*1B+4!
$(61-B+4!(B617!161*-()*70</!,71!017!1''#D+46!*%6!
(70>61! *%/! 0(6*-70./! )(-7+;./! *%/! )>'%/! $*%6!
+)+B1! $420(6*-56(*17! *+! ,(21':*(-+! )+$+$*>!
*86!+70+6+,7056!9-1$*%-7+*.*86A!!
6*,)2.(#M5+4'%Ü4%WMQ-(5+(B617!%!,(*13+-#!4)%-($756!9%,>$786!017!
7978*7056!FK701$*[email protected]!P1;49-+,([email protected]!NPLh!0')[email protected]!+!1)+;1-10*%-7$,>/!*%/!
hA!K%,+0-1*B1/!01=5/!017!*1!<-21!16#)'1$%/!,(!$*>;+!*%!971,>-38$%!
('04$*70+:!1$*70+:!)(-7?#''+6*+/!4\%'./!17$=%*70./A!
L*$7!(0*>/!1)>!*7/!)-+*(76>,(6(/!)1-(,?#$(7/!*+4!K461,70+:!J(61-B+4!FiG!
4'%.-L2-.)(U!!
KB0*4+!áààÅâÉw!FävÉâÇ!ÄÉââÄOyãåãÅç!ÄÉââÄG!!
$! $*%6!)(-7+;.!)+4!)(-70'(B(*17!1)>!hA!
K%,+0-1*B1/!]!Zb%/!T1B+4!]EB6+4!]!
&A! N1?:-%! 017! >'+7! +7! 9->,+7! (6*>/!
l! *('70.! ()7'+2.! *+4! 970*:+4! áààÅâÉw!
$ (! $ 4 6 9 4 1 $ , >! , (! * +! 9 B 0 * 4 +!
)(D+9->,86! )+4! =1! (C4)%-(*+:6! *7/!
*+)70</! 16#20(/! =1! (B617! 1)+*<'($,1!
,('<*%/!017!'()*+,(-+:/!$;(971$,+:A!
*%/!)(-7+;./!14*./A!!
$! $*%6! )(-7+;.! )+4! )(-70'(B(*17! 1)>!
"80#! ]! hA! K%,+0-1*B1/! ]! I'1*(B1!
L'(4=(-B1/!]!hA!iA!E'(C#69-+4!
$! h A! K % , + 0 - 1 * B 1 /! 1 ) >! L = 6 7 0 . /!
E6*B$*1$%/! F,70->/! 910*:'7+/G! ,<;-7!
PD1?<'1!F9B0*4+!0:-786!$469<(86G!
I 1 - ( , ? # $ ( 7 /! 1 4 * . /! * % /! 0 ' B , 1 0 1 /!
)-+é)+=<*+46! 161'4*70>*(-%! ,('<*%! *86!
; - . $ ( 8 6! 2 % /! ) + 4! = 1! + 9 % 2 . $ ( 7! $ (!
'()*+,(-<$*(-+! $;(971$,>! )+4! 9(6!
1)+*('(B! >,8/! 16*70<7,(6+! *%/! )1-+:$1/!
3#$%/!
T(!*%6!)-+*(76>,(6%!)1-<,?1$%U!
"! 1)+9B9(*17! ! *+! 0<6*-+! *%/! )>'%/! $*+4/!
01*+B0+4/! 1''#! 017! $*+! )+9.'1*[email protected]! ;8-B/! 61!
1 ) 1 2 + - ( : ( * 1 7! ) ' . - 8 /! %! 0 B 6 % $ %! * + 4!
14*+076.*+4! 1''#! 61! )(-7+-BD(*17! $*7/!
1)+':*8/!161201B(/!,(*1076.$(7/A!
"! $469<+6*17! ;5-+7! )(-7)#*[email protected]! 161\4;./@!
(,)+-B+4! 017! )+'7*7$,+:! $(! >'%! *%6! )>'%! ,(!
<61! (0*(*1,<6+! 9B0*4+! )+9%'1*+9->,86! 1''#!
017! )(D+)+-756! ,(! )-++)*70</! ):068$%/! $(!
()B)(9+!2(7*+67#/A!