ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα
12-01-2012
Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628
: Αχαρνών 2
: 101 76
: 210-2124513
ΘΕΜΑ :
Επιλογή, πρόσληψη και τοποθέτηση Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Ιχθυολόγων, Γεωλόγων,
Δασολόγων, Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολόγων Τροφίμων & Διατροφής, Τεχνολόγων Δημόσιας
Υγιεινής και Δασοπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για λόγους πρακτικής άσκησης
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1.
Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Τ.Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4α του Ν. 2538/97 (Φ.Ε.Κ. 242/ΤΑ΄/01-12-97) «Τροποποίηση τις
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών
οργανώσεων και τις διατάξεις» τις αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
2732/99 (Φ.Ε.Κ. 154/ΤΑ΄/30-07-99) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. 135/ΤΑ΄/05-06-2003) «Ρύθμιση
θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις».
4. Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τις Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Tις διατάξεις του Ν. 4024/27-10-2011 (ΦΕΚ 226/Τ.Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/90 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1476/84 σχετικά με τα χρονικά όρια εργασίας.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
9. Τις διατάξεις του Π. Δ. 410/88 ( ΦΕΚ. 191/Α΄/30-08-88) « Κώδικας προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου ………»
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. δ΄ του Π.Δ. 104/2005 (ΦΕΚ 137/Α/15-06-2005) «Περιορισμός
συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων».
11. Την αριθμ. 384189/13-09-99 (ΦΕΚ.1820/Β΄/29-09-1999) Κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, όπως ισχύει σήμερα
(311323/15-12-2010, ΦΕΚ 1970/Τ.Β΄/21-12-2010), με την οποία καθορίστηκε αφενός ο
αριθμός των θέσεων, κατά ειδικότητα και αφετέρου η κατανομή αυτών των θέσεων κατά
υπηρεσία.
1
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
12. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 6/60/10624/11906,11748,8226/25-10-2010 εγκριτική απόφαση τις
επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 τις αριθμ. 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/Α΄/2006),
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τετρακοσίων είκοσι (420) ατόμων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος, από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13. Την αριθμ. 314606 π.ε./11-01-2011 Απόφαση-Προκήρυξη, με την οποία προκηρύχθηκε η
πλήρωση τετρακοσίων είκοσι (420), συνολικώς, θέσεων.
14. Το αριθμ. 49335/23-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη δέσμευση πίστωσης.
15. Τους από 28-12-2011 πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.
2.
Επιλέγουμε τους υποψηφίους, όπως αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες
προσληφθέντων:
Ι «Πίνακας προσληφθέντων στις Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στα
Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για λόγους
πρακτικής άσκησης» και
ΙΙ «Πίνακας προσληφθέντων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας για λόγους πρακτικής
άσκησης», οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και προσλαμβάνουμε
αυτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ένα χρόνο), τους οποίους και
τοποθετούμε στην έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενη υπηρεσία.
Η δαπάνη για τη μισθοδοσία τους θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ. 29-110, Κ.Α.Ε. 0345, 0355 οικ.έτους
2012).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
2
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ,
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ) ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
I.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:10)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
3 ΒΑΡΩΤΣΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
4 ΒΟΥΖΙΚΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
5 ΖΑΓΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΚΡΟΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΜΑΡΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8 ΜΕΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΣΟΦΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
2 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
3 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4)
1 ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣ
2 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΘΗΒΑΙΟΥ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
2 ΚΑΠΟΥΛΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ
4 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΩΜΑΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 11
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4
ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:11)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ :
1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΓΕΑΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:12)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΠΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:13)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΜΠΛΕΤΣΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
3
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:14)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΤΟΓΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΡΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:15)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:16)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
1 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΖΟΡΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:17)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
1 ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7)
1 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8)
1 ΣΚΛΙΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2 ΣΤΑΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
2. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:18)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΞΩΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:19)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ :
1
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ :
1
ΗΛΙΑΣ
4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΕΠΠΥΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:20)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΜΠΑΡΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:21)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
2 ΚΩΤΣΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
4
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7)
1 ΤΥΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8)
1 ΜΑΚΡΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
6. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΚΕΝTΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:22)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:23)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8)
1 ΚΑΤΣΙΠΗ
ΖΩΗ
ΑΒΕΡΚΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:24)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΧΑΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:25)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΗΜΟΣ
9. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:26)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ε
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7)
1 ΜΟΣΙΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
10. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:27)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΗΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8)
1 ΠΑΛΙΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
11. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΓΕΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:28)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:29)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΠΕΤΟΥΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟY (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:30)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7)
1 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
12. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:31)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:32)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΓΕΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:33)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:34)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΟΥΓΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:35)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:36)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΚΟΥΡΟΥΣΕΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
3 ΤΖΗΚΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7)
1 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8)
1 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
6
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
13. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:37)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΕΓΕΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:38)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΟΝΤΑΞΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:39)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΛΥΔΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:40)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7)
1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8)
1 ΧΡΥΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:41)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΛΑΔΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:42)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:43)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7)
1 ΚΕΛΛΑΡΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
15. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:44)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΣΙΑΤΗΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΦΩΤΙΟΣ
7
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
16. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:45)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:46)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΒΛΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΓΕΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:47)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
18. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:48)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΓΕΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:49)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:50)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΜΗΤΣΟΥΡΑ
ΑΜΑΛΙΑ
2 ΤΙΒΙΚΕΛΗ
ΒΑΪΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7)
1 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8)
1 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
19. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:51)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:52)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:53)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΓΚΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΓΕΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:54)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΦΡΙΞΟΣ
8
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:55)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΧΟΧΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8)
1 ΧΑΣΑΝ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΣΑΦΕΤΙΝ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
22. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:56)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7)
1 ΚΑΝΔΥΛΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
1.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:78)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΔΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
2.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:79)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΜΠΕΛΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
3.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:80)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΠΑΝΤΑΖΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
5 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
2 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 5
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:81)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
2 ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
4 ΚΕΦΑΛΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5 ΚΟΚΚΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
6 ΚΟΚΟΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΝΑΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 15
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
8
9
10
11
12
13
14
15
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΡΑΧΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΓΙΑΧΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
2 ΜΙΣΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 ΞΗΡΑΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
4 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
5 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 5
ΜΟΣΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:82)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 5
1 ΒΗΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΑΒΒΑΣ
2 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΜΥΤΙΛΕΚΑ
ΑΓΑΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
5 ΧΑΜΠΙΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:83)
6.
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
3 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
4 ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
6 ΞΗΜΕΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
7 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
8 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 8
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΥΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:84)
7.
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΖΟΡΖΟΜΠΟΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
3 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΜΠΑΚΑΪΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΤΣΙΦΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
8.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 5
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:85)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΧΟΥΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΔΑΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
2 ΣΤΕΦΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
3 ΤΣΟΥΚΑ
ΝΑΤΑΣΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
10
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
9.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:86)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
10.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:87)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
1 ΜΠΕΚΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 ΦΥΤΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΚΟΥΚΟΥΡΑΝΟΣ
ΑΡΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)
1.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:88)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΑΝΙΑΣΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
4 ΧΑΧΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΚΥΡΙΑΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ
ΞΑΝΘΗ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4)
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
3 ΤΖΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
3 ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
2.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:89)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
2 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΝΟΝΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΜΠΕΝΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4)
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΟΝΤΑΡΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
11
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
3.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:90)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
2 ΜΠΛΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΑΠΟΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΥΛΙΤΖΙΔΗΣ
4.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΧΑΨΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΔΡΙΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΣΑΒΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:94)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
2 ΦΟΥΡΝΟΜΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
8.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:93)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΣΔΡΟΛΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΑΛΟΥΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
7.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:92)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΣΑΡΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
2 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4)
1 ΝΤΑΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΧΑΛΙΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
6.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:91)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΜΟΛΛΑ
ΕΡΟΛ
2 ΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΜΙΧΑΗΛ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:95)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΚΟΥΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 ΝΤΑΝΤΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
12
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4)
1 ΚΟΥΣΟΥΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
9.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:96)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΑΚΡΙΤΑΣ
2 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΚΙΤΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2 ΤΣΟΥΚΤΟΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
10. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:97)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
11.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΔΗΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:100)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΜΑΣΤΟΡΟΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΝΑΣΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΣΤΑΘΗ
ΜΑΡΙΑ
14.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:99)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 ΜΠΟΥΤΖΕΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΓΚΙΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
2 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΑ-ΦΑΙΝΗ
13.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:98)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
2 ΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΦΑΡΜΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:101)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΑΛΗΜΕΡΗ
ΑΓΑΠΗ
2 ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΣΙΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΒΑΪΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
13
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
15.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:102)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΒΡΑΝΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΜΟΡΙΧΟΒΙΤΗΣ
ΖΗΣΗΣ
3 ΤΣΟΡΜΠΑΤΣΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΖΗΚΑ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
2 ΤΑΣΟΜΗΝΗ
ΣΟΦΙΑ
16.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:103)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΤΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΤΖΟΥΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
17. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:104)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΠΑΠΠΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
18.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:108)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΜΠΑΡΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΣΠΥΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΜΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
22.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:107)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΩΝΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΙΜΟΣ
21.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:106)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΟΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΦΑΪΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ
20.
ΚΟΣΜΑΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:105)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΓΚΡΕΣΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΜΠΙΤΧΑΒΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
2 ΠΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
19.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:109)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
1 ΔΗΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΩΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
1 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:110)
14
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΪΑ
2 ΚΑΡΤΣΙΑΦΛΕΚΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
3 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
2 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4)
1 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΜΠΑΡΚΑ
ΕΛΠΙΔΑ
3 ΝΙΚΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:111)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΜΠΙΖΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
3 ΤΣΙΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΡΑΠΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΣΤΑΘΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
2 ΤΣΙΟΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:112)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΖΟΡΜΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
2 ΤΖΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΣΟΥΡΛΑ
26.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:113)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
1 ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΑΦΘΟΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
1 ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
27.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:114)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
2 ΜΑΪΣΤΡΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
3 ΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ
ΑΝΝΑ
2 ΣΟΥΛΑΪ
ΜΠΛΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4)
1 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΑΖΙ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΒΛΟΧΑΪΤΗ
ΦΛΩΡΑ
2 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
28.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:115)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΜΑΥΡΟΠΟΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
2 ΜΕΝΟΥΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
3 ΨΥΧΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:117)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΠΑΤΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΔΙΑΚΡΟΥΣΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
31.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:116)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΑΖΑΝΑ
ΑΘΗΝΑ
2 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
3 ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
2 ΠΑΡΙΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3 ΦΑΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
2 ΓΟΥΒΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
30.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:118)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
1 ΚΟΥΤΣΟΦΛΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
1 ΚΩΣΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32.
ΟΠΕΚΕΠΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΡΑ ΛΑΜΙΑ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:119)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΚΟΥΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΣΤΡΙΦΤΑΡΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4 ΤΕΛΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΔΗΜΟΤΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΩΝ/ΝΟΣ
16
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2 ΜΟΡΦΑΚΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
3 ΣΦΥΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
33.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:120)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΟΚΚΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΓΙΑΝΝΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
34.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:122)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
2 ΣΩΚΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
3 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΛΙΟΥΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
2 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
3 ΧΛΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
36.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:121)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
2 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΟΥΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2 ΜΑΝΤΖΑΦΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
35.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ &ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:123)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ :
1 ΔΕΝΑΞΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΚΛΕΙΩ
ΠΕΤΡΟΣ
2 ΡΕΓΚΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ :
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ :
1 ΖΩΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ :
1 ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
37.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:124)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΟΝΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
39.
2
2
1
1
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΣΤΕΡΓΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:126)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΪΝΑΛΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2 ΑΡΧΟΝΤΕΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3 ΒΟΡΚΑ
ΚΛΕΙΤΩ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
17
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΚΕΡΕΝΤΖΗ
ΓΙΑΣΕΜΗ
2 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΓΚΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
2 ΚΑΣΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
40.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:129)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΡΩΝΗ
ΑΝΝΑ
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΚΟΓΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΑΒΒΟΥΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
2 ΚΑΤΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
43.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:128)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΟΥΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
42.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:127)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΣΑΡΗΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:130)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΓΕΩΡΓΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
44.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:131)
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΛΑΖΑΡΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
2 ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΗ
ΝΙΚΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΚΟΥΝΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
45.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:132)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΒΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
2 ΓΚΟΤΣΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
3 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
4 ΦΕΝΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2 ΤΖΟΥΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
3 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΞΑΚΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
18
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
46.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:133)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
2 ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΟΛΟΚΑΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
47.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:134)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
2 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
3 ΤΕΡΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΤΡΕΜΜΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
5 ΤΡΟΥΛΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4)
1 ΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΒΑΜΒΟΥΚΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΠΕΤΥΧΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
48. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:135)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2 ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΦΡΑΓΚΙΑ
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΣΙΜΙΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
49.
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:136)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΓΓΕΛΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
3 ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2)
1 ΒΕΝΕΤΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
2 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗ
ΑΝΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
2 ΓΑΒΑΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
3 ΣΙΓΑΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
19
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
50.
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:137)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΛΙΑΠΑΤΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3 ΣΦΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
20
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ,
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ) ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΙ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
1.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:57)
ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9)
1 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:58)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΠΑΡΟΥΣΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:59)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:60)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1)
1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:61)
ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9)
1 ΣΕΪΤΑΝΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:62)
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:3)
1 ΤΣΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΜΠΟΥΝΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6)
1 ΜΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΜΙΧΑΗΛ
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:63)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΠΕΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΗΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:64)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:65)
ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9)
1 ΒΛΑΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΧΡΗΣΤΟΣ
21
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:66)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΝΑΣΙΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:67)
ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9)
1 ΤΑΜΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:68)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:69)
ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9)
1 ΜΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 70)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΡΕΜΠΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 71)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 72)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 73)
ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9)
1 ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 74)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΤΣΟΥΡΑΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΛΑΖΑΡΟΣ
6. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:75)
ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9)
1 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:76)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
22
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ
7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:77)
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5)
1 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9)
1 ΦΟΥΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
23