Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ

OTM
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΑ
ΓΕΦΥΡΕΣ
Γέφυρα ποταμού "Γιόφυρου" κοντά
στο Ηράκλειο, νήσου Κρήτης. Όλα τα
στάδια της μελέτης. Άνοιγμα: 38,00m.
Πλάτος: 11,50+2x2,25=16,00m.
Β, Η
w
1972
"Υπουργείο Δημοσίων Έργων"
Γέφυρες W1, W3 και W4 της Εγνατίας
οδού στη τμήμα: Κλειδί – Κουλούρα.
Όλα τα στάδια της μελέτης.
Ανοίγματα: L2 :43,00m
L3 :2x14,50+22,00m
L4 :3x45,00m
B, H
w
1972
"Κοινοπραξία
Εγνατίας Οδού"
360.000(*)
300.000(*)
36.000(*)
42.000(*)
Γέφυρα αστικής οδού "Ικάρου" στο
Ηράκλειο, νήσου Κρήτης. Όλα τα
στάδια της μελέτης. Άνοιγμα L=240m,
πλάτος: 2x7,5+2x2,0+1,0=20,0m.
Β, Η
d
1974
"Yπουργείο
Εσωτερικών" Δήμος
Ηρακλείου
Γέφυρα ποταμού "Οξύλιθου" επί της
επαρχιακής οδού Νο 8 νομού Ευβοίας
Άνοιγμα: 35,00m. Μελέτη όλων των
σταδίων.
Β, Η
w
1975-1976
"Νομαρχιακό Ταμείο
Ευβοίας
1976-1977
"Υπουργείο
Δημοσίων Έργων"
Δ/νση ΒΜ1
264.000(*)
1977-1978
"Υπουργείο
Δημοσίων Έργων"
Δ/νση ΒΜ1
125.000(*)
1977-1979
"Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας Μ.Ο.Μ.Α.
Θεσσαλονίκης
24.000(*)
1977
"Υπουργείο
Δημοσίων Έργων
του Μαρόκου"
66.000(*)
1978-1980
"Οργανισμός
Σιδηροδρόμων
Ελλάδος" Διεύθυνση
Κατασκευών
120.000(*)
1978
"Υπουργείο
Δημοσίων έργων της
Λιβύης"
600.000 (*)
1978-1980
"Oργανισμός
Σιδηροδρόμων
Ελλάδος" Δ.Ο.Μ.Π
Εννέα (9) γέφυρες της Εθνικής οδού
"Αλεξανδρούπολης - Βουλγαρικών
συνόρων". Όλα τα στάδια της μελέτης.
Ανοίγματα: 2x30, 2x25, 2x15, 3x30,
18, 25, 12.6, 60, 74.
Γέφυρα άνω διάβασης οδού Παγασών
στο Σιδ. Σταθμό Βόλου. Άνοιγμα:
190m. Πλάτος: 13m. Θεμελίωση σε
πασσάλους.
Δύο γέφυρες στο δρόμο Λαδιάς – Ευγενικού, νομού Έβρου. Ανοίγματα:
L1=80m, L2=40m.Oλα τα στάδια της
μελέτης.
Δύο (2) γέφυρες στην περιοχή Agadir
του Μαρόκου, (συνεργάτες της Α.Ε.
"Γραφείο Δοξιάδη").
Δώδεκα (12) γέφυρες, οδικές και σιδηροδρομικές, στο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Ελεώνα-Σφίγγας
στα πλαίσια της μελέτης εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικής γραμμής
Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Ανοίγματα:
12.00, 13.50, 12.00, 21.00,
2x15.30+20.00, 13.50, 20.00, 32.00,
2x12.00+30.00, 25.00, 8.50.
Τεχνικά έργα της οδού Sahat-Sousah
Dernah στη Λιβυή, (συνεργάτες της
Α.Ε. "Γραφείο Δοξιάδη").
Τέσσερις (4) γέφυρες άνω διαβάσεως
της σιδηροδρομικής γραμμής στη
Θεσσαλική πεδιάδα. Στάδια: Προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη. Ανοίγματα: 2x8.00, 20.00, 32.00, 40.00.
Έκδοση 2013
Β, Η
Β, Η
Β, Η
Β, Η
B, H, R
Β, Η
B, R
w
p
w
w
w
d
w
70.000 (*)
OTM
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΑ
ΓΕΦΥΡΕΣ
Γέφυρες άνω διαβάσεως στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Κρανώνα, της γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Άνοιγμα:
12+22+12, 12+22+12 (=63°).
Γέφυρες για την αποκατάσταση του
οδικού δικτύου στην περιοχή Φράγματος Στράτου. Ανοίγματα: 13 & 60m.
Πλάτος: 11,00m.
B, R
Β, Η
w
w
1980
"Οργανισμός
Σιδηροδρόμων
Ελλάδος" Δ.Ο.Μ.Π.
44.000 (*)
1980-1981
"Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού"
50.000 (*)
90.000 (*)
25.000 (*)
Γέφυρες στη Λεωφόρο Κύμης (α) στη
διασταύρωση με οδό Βυζαντίου
(μήκος L=145m) και (β) στη διασταύρωση με το Metro (Σταθμός
Ειρήνη). Εκπόνηση και έγκριση
όλων των σταδίων. Άνοιγμα: L=20m.
Πλάτος: =25m.
Β, Η
w
1981-1982
"Υπουργείο Δημοσίων Έργων"
Διεύθυνση
Μείζονος Πρωτεύουσας.
Γέφυρες συνολικού μήκους 2000m.
Της νέας Εθνικής οδού στο Yanbu της
Σαουδικής Αραβίας (συνεργάτες της
Α.Ε. "Γραφείο Δοξιάδη").
Β, Η
w
1981-1984
"Μadinat Yambu Al
Sinaiyah
960.000 (*)
1982
"Υπουργείο
Δημοσίων Έργων
της Νιγηρίας"
240.000 (*)
1983-1984
"Οργανισμός
Σιδηροδρόμων
Ελλάδος" Δ.Ο.Μ.Π
60.000 (*)
1983-1984
"Υπουργείο
Δημοσίων Έργων"
Διεύθυνση
Μείζονος
Πρωτεύουσας.
600.000 (*)
1983-1989
"Υπουργείο
Δημοσίων Έργων"
Δ/νση ΒΜΙ -Δ/νση
Τ.Υ. Ν. Άρτας
280.000(*)
1984-1989
"Υπουργείο
Δημοσίων Έργων"
Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών Ν.
Αρτας.
100.000(*)
1984
"Α.Ε. "Διώρυγας
Κορίνθου"
Α.Ε.Δ.Ι.Κ.
80.000(*)
Γέφυρες κόμβου Εθνικής οδού στο
Badagri της Νιγηρίας,( συνεργάτες της
Α.Ε. "Γραφείο Δοξιάδη").
Τρεις (3) σιδηροδρομικές γέφυρες με
διαπλάτυνση υφισταμένων, για την
εξυπηρέτηση διπλής γραμμής στον
κλάδο Βόλου-Τρικάλων. Στάδια: Προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη, οριστική μελέτη. Ανοίγματα: 20, 30 και 40μ.
Γέφυρες περιφερειακής λεωφόρου
Υμηττού στην Αθήνα. Στάδια: προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη.
Ανοίγματα: 60, 65, 500m. Πλάτος:
2x11,00m.
Γέφυρα ποταμού Αράχθου, οδού Ράμνιας - Ροδαυγής. Άνοιγμα L=190m.
Προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη και
οριστική μελέτη.
Αποκατάσταση ανωδομής παραδοσιακής γέφυρας Άρτας, (σύμβουλοι
κατασκ.) Τοξωτή γέφυρα τεσσάρων
ανοιγμάτων.
Μελέτη θεμελιώσεως και βάθρων δύο
γεφυρών στην Ποσειδωνία και τα
Ίσθμια, Διώρυγας Κορίνθου
Β, Η
B, R
Β, Η
Β, Η
Β, Η
Β, Η
w
w
p
f, p, d
w
w
Γεφύρωση και κάλυψη Κηφισού στον
κόμβο με λεωφόρο Αθηνών. Προμελέτη και Οριστική μελέτη. L=20m. σε
μήκος 700m.
B,H,Y
w
1985-1986
"Υπουργείο
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας & Δημ.
Έργων"
Γέφυρες νέας Εθνικής οδού "Χανιά Κολυμπάρι" νήσου Κρήτης. 30 γέφυρες ανοιγμάτων από 12 ως 180m.
B, H
f,p,d
1985-1986
"Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Δ/νση ΒΜ1
Έκδοση 2013
400.000 (*)
2.000.000 (*)
OTM
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΑ
ΓΕΦΥΡΕΣ
Δεκαοκτώ (18) γέφυρες στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Λαμίας, τμήμα
Μαλακάσα - Σχηματάρι, (συνεργάτης
του γραφείου Δoξιάδη).
B, I, F
p, d
1985-1988
"Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε."
1.500.000 (*)
Τεχνικά έργα της νέας Εθνικής οδού
"Κολυμπάρι - Καστέλλι" νήσου Κρήτης. (17 γέφυρες, αντιστήριξη πρανών
ορυγμάτων, μελέτη διώρυγας εκτροπής).
B, H, Y,
E, I
w
1985-1989
"Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε."
1.050.000 (*)
Γέφυρες επί της αρτηρίας και τους
κόμβους της "οδού Παράκαμψης Πόλης Χανίων". (16 Γέφυρες και 3 διευθετήσεις χειμάρρων).
Β, Η, Υ, Ι
w
1985-1989
"Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε."
1.000.000 (*)
950.000 (*)
Κάλυψη χειμάρρου Κραυσίδωνα στην
πόλη του Βόλου και δημιουργία περιμετρικής οδικής αρτηρίας. Άνοιγμα
22m. μήκος 1000m. περίπου. Μελέτη
συμμετοχής σε διαγωνισμό.
Β, Η, Υ, F
d
1987
"ΑΚΤΩΡ" Α.Ε. "ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ"
Α.Ε.
Υποβιβασμός και Κάλυψη οδού Μουστοξύδη στην πλατεία Πρωτομαγιάς,
στην Αθήνα. Μελέτη συμμετοχής σε
διαγωνισμό.
Β, Η, F
d
1987
"ΠΡΟΔΟΜΗ" Α.Ε."ΚΑΣΤΩΡ" Α.Ε.
300.000 (*)
Β, Υ
w
1987-1989
"Υπουργείο
Γεωργίας"
90.000 (*)
Τρεις (3) γέφυρες της οδού RIYADH
International stadium access road
στην Σαουδική Αραβία, (συνεργάτης
του γραφείου Δοξιάδη).
Β
d
1987-1988
M.O.C. Kingdom of
Saudi Arabia
750.000 (*)
Έξι (6) γέφυρες στο Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ.
Β
d, w
1987-1990
Κ.Σαραντόπουλος
190.000(*)
1988-1989
Ministere de l'
Equipement
Republique du
Cameroun
300.000 (*)
1.700.000(*)
800.000(*)
Γέφυρα χειμάρρου Τριποτάμου (Ν.
Ημαθίας).
Τέσσερις (4) γέφυρες στην οδό
YAOUNDE - AYOS στο Καμερούν.
(Συνεργασία με γραφείο Δοξιάδη).
B, F
d
Τεχνικά έργα διαμόρφωσης Κόμβου
ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ Μελέτη συμμετοχής
σε διαγωνισμό.
B
p
1989
"ΑΤΕΜΚΕ" ΑΤΕ
"ΚΑΣΤΩΡ" ΑΕ
"ΠΑΡΝΩΝ" ΑΕ
Έξι (6) γέφυρες στο τμήμα Ασωπός Σχηματάρι του αυτοκ/δρόμου ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ.
B
d, w
1989-1991
"ΑΤΕΜΚΕ" ΑΤΕ
Γέφυρες νέας εθνικής οδού Μεγαλόπολης-Καλαμάτας.
B,F
d
1990-1994
"ΥΠΕΧΩΔΕ"
1.500.000(*)
Δεκατέσσερις (14) γέφυρες στο τμήμα
Κ. Μαρκοπούλου - Κ. Οινοφύτων του
αυτοκινητοδρόμου ΑΘΗΝΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
B, I
d, w
1990-1993
"ΑΤΕΜΚΕ" ΑΤΕ
"ATΛΑΣ" ΑΕΤΕ
1.100.000(*)
Δεκαοκτώ (18) γέφυρες στο τμήμα
Κ. Βαρυμπόμπης - Κ. Μαρκοπούλου
του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΗΝΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
Β, Ι
d, w
1990-1994
"ΤΕΓΚ" ΑΕ
"ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" ΑΤΕ
2.300.000(*)
Έκδοση 2013
OTM
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΑ
ΓΕΦΥΡΕΣ
Αναδιευθέτηση και κάλυψη Κηφισού
στον κόμβο Ιεράς Οδού, σε μήκος
1476m.
Υ, Η, Β
d, w
1991-1993
"YΠΕΧΩΔΕ"
4.700.000(*)
Δεκατρείς (13) γέφυρες στο τμήμα
Σχηματάρι - Κ. Ριτσώνας και Κ. Θηβών - Υλίκη του αυτοκ/δρόμου ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
B, I
d, w
1991-1994
"ΑΤΕΜΚΕ" ΑΤΕ
1.100.000(*)
Γέφυρα Ισθμού Κορίνθου του
αυτο/κδρόμου ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Ανοίγματα 38+96+38m. Μελέτη
για συμμετοχή σε διαγωνισμό (Συνεργ.
BROWN BEECH & NAMA).
Β
p
1992
"TEΓΚ" ΑΕ "ΓΕΝΕΡ"
ΑΕ
4.300.000(*)
Γέφυρες και τοίχοι αντιστηρίξεως
διπλασιασμού Εθν. Οδού ΑΘΗΝΩΝΛΑΜΙΑΣ, τμήμα ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΩΡΩΠΟΣ. Μελέτη στα πλαίσια σύμβασης κατασκευής της Αναδόχου Κ/Ξ
ΤΕΓΚ Α.Ε. - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε.
Β, F
d, e
1992-1994
"ΥΠΕΧΩΔΕ"
1.000.000(*)
Γέφυρες και τοίχοι αντιστηρίξεως
διπλασιασμού Εθν. Οδού ΑΘΗΝΩΝΛΑΜΙΑΣ, τμήμα ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΥΛΙΚΗ.
Μελέτη στα πλαίσια σύμβασης κατασκευής της Αναδόχου ΑΤΕΜΚΕ Α.Ε.
B,F
d, e
1992-1994
"ΥΠΕΧΩΔΕ"
1.500.000(*)
Έξι χαραδρογέφυρες επί της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Κοζάνη – Κουλούρα.
B, H
f, p
1992-1994
«Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»
80.000(+)
Γέφυρα Κ. Ν. Περάμου του
αυτοκ/δρόμου ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Άνοιγμα 19+40+40m. Προκατασκευασμένη προεντεταμένη δοκός
(Συνεργ. ΝΑΜΑ).
Β
d, w
1993-1994
Κ/Ξ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ" ΑΤΕ. "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" ΑΤΕ
"ΓΕΚΑΤ" ΑΤΕ"ΤΕΡΝΑ" ΑΕ
Γέφυρες και λοιπά τεχνικά έργα Εγνατίας Οδού στο τμήμα Βανιάνο –
Ίασμος.
B, H
d, e
1993-1998
«Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»
250.000(+)
Γέφυρες συλλεκτήρων τάφρων
υδραυλικού έργου Κάρλας, Θεσσαλίας. Περιλαμβάνονται δώδεκα (12)
γέφυρες ανοιγμάτων 15 έως 60m.
B,F
d
1994-1995
"ΥΠΕΧΩΔΕ"
2.000.000(*)
Τέσσερεις (4) γέφυρες διάβασης του
Βοιωτικού Κηφισού στην περιοχή διευθέτησης και εκβάθυνσης για αξιοποίηση υδάτινων πόρων.
Β
d, e
1994-1996
"ΑΤΕΜΚΕ" ΑΤΕ
320.000(*)
Μεταλλική γέφυρα, άνοιγμα 55,0m,
στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων ΣΕΙΡΙΟΣ, στο 43ο χλμ.
αυτοκ/δρόμου ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ.
B, I
d, w
1994-1995
"ΑΤΕΜΚΕ" ΑΤΕ
500.000(*)
Τεχνικά έργα Κόμβου Αχαρνών με
αυτοκ/δρομο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
*Γέφυρα Α.Δ., συνεχής, καμπύλη,
συνολικό μήκος 320m.
*Γέφυρα Κ.Δ. ανοίγματος 10,5m
μήκους 106m.
*Πασσαλοστοιχίες, κλπ.
Β, Ι
d, w
1994-1995
"ΑΤΕΜΚΕ" ΑΤΕ
2.400.000(*)
Έκδοση 2013
300.000(*)
OTM
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΑ
ΓΕΦΥΡΕΣ
Έξι (6) χαραδρογέφυρες, συνολικού
μήκους 1100m, προκατασκευασμένοι
προεντεταμένες δοκοί, στην οδό
Παράκαμψης ΚΑΒΑΛΑΣ. Μελέτη για
συμμετοχή σε διαγωνισμό.
Β, Ι
p
1995
Κ. Σαραντόπουλος
6.000.000(*)
Τρεις (3), γέφυρες μήκους 250m,
120m και 100m στο τμήμα ΠεριστέριΠαναγιά της Εγνατίας οδού. Μελέτη
για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
Β
p
1995-1996
Κ.Σαραντόπουλος
600.000(*)
Β, Ι
d, e
1995-1996
"ΑΤΕΜΚΕ" ΑΤΕ
Έξι γέφυρες (6), στο τμήμα ΓΟΥΡ
ΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ της Παράκαμψης του Β.Ο. Άξονα Κρήτης.
Β
d, e
1995-1996
"ΤΑΛΩΣ" ΑΕ
350.000(*)
Πέντε (5) γέφυρες, στο τμήμα ΡΑΧΕΣΑGROINVEST του αυτοκ/δρόμου
Π.Α.Θ.Ε.
Β
d, e
1995-1996
"BENT" A.E.
"ΣΤΡΥΜΩΝ" ΑΤΕ
500.000(*)
Τέσσερις (4) γέφυρες, της ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, της Εγνατίας Οδού,
από κόμβο Κ1-Κ2 (Μελέτη συμμετοχής σε Διαγωνισμό).
B, H
p
1996
«ΑΚΤΩΡ» ΑΤΕ
Γέφυρες σιδηροδρομικής γραμμής
Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο τμήμα
Σπερχειού – Λειανοκλαδίου.
Β, F
f, p, d
1996-1997
"Ο.Σ.Ε."
200.000(*)
Γέφυρες σιδηροδρομικής γραμμής
Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης
τμήμα Καστανούσα – Ροδόπολη.
Β, F
f, p, d
1996-1997
"Ο.Σ.Ε."
40.000(+)
50.000(+)
Δεκατρείς (13) γέφυρες στο τμήμα
ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ του αυτοκ/δρόμου
ΑΘΗΝΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
1.000.000(*)
5.500.000(*)
Γέφυρες Εγνατίας Οδού, τμήμα Αγ.
Νικόλαος - Κουμαριά στην Ήπειρο.
Β, F
p, d
1996-1997
"ΑΤΕΜΚΕ" Α.Ε.
"ΑΤΤΙΚΑΤ" Α.Ε.
"ΑΚΤΩΡ" Α.Ε.
Έξι (6) κοιλαδογέφυρες στη Σ/Γ
σύνδεσης του Λιμένα Ν. Ικονίου με
το Σιδ/μικό Δίκτυο.
B, R
f, p, d
1996-2002
«ΕΡΓΟΣΕ» ΑΕ
25.000(+)
15.000(+)
Γέφυρες Εγνατίας Οδού, τμήμα Κρυσταλλοπηγή - Ψηλορράχη, μελέτη
συμμετοχής σε διαγωνισμό.
B, F
p
1997
"ΑΕΓΕΚ"ΑΕ "ΕΔΡΑΣΙΣ" ΑΕ "ΤΡΙΤΩΝ" ΑΕ
Γέφυρες Εγνατίας Οδού, τμήμα Γρεβενά - Κοζάνη (τμ.2), μελέτη συμμετοχής σε διαγωνισμό.
B, F
p
1997
"ΑΕΓΕΚ" ΑΕ"ΤΡΙΤΩΝ"
Γέφυρα στο τμήμα Κάστρο – Μαρτίνο
του αυτοκ/δρόμου Αθηνών –
Θεσ/νίκης (ΠΑΘΕ).
B, H
d, w
1997
«Τ.Ε.Β.» ΑΤΕ
Επτά (7) γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης και οχετοί στον ΚΟΜΒΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, της Δυτικής Περιφερειακής
Λεωφ. Αιγάλεω.
B, H
d, e
1997
«Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»
Δ/νση Δ-9 «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ» ΑΕ
Γέφυρες συγκροτήματος Ολυμπιακού
Κωπηλατηρίου στον Σχινιά, Αττικής.
B, H, Y
f
1997
ΑΘΗΝΑ 2004
Έκδοση 2013
300.000(+)
835.000(*)
1.700.000(*)
10.000(+)
OTM
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΑ
ΓΕΦΥΡΕΣ
Γέφυρες κλάδων 5 και 8 κόμβου Μεταμόρφωσης Αττικής Οδού.
B, H
d, w
1997-1998
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
120.000(+)
Μελέτες τεχνικών έργων στο τμήμα
Εγκαταστάσεις Agroinvest – Διόδια
Πελασγίας του Π.Α.Θ.Ε.
B, H
d, e
1997-1998
“BENT” AE
800.000(*)
Γέφυρα Άνω Διάβασης Παλαιάς Ε.Ο.
στο Σ/Σ Δαύλειας.
B, R
d, w
1997-1998
«ΣΤΑΘΜΗ» ΑΤΕ
«ΕΡΓΟΣΕ» ΑΕ
700.000(*)
Μελέτες τεχνικών έργων νέας Σ/Γ στο
τμήμα Σιδ/μικού Σταθμού Κιάτου έως
Ξυλόκαστρο.
B, R
f, p, d
1997-2001
Ο.Σ.Ε. / ΔΝΕ
200.000(+)
Γέφυρες Εγνατίας Οδού, τμήμα
Γρεβενά – Κοζάνη (Τμ. 2).
B, H
d, w
1998-2000
«ΑΕΓΕΚ» ΑΕ
4.600.000(*)
Πέντε (5) γέφυρες, οχετοί και τοίχοι
για τη διευθέτηση του ρέματος Αμαρουσίου στην περιοχή της ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ.
B, Y
d, w
1998-2000
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
250.000(*)
Δύο (2) γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης
και οχετοί στον κόμβο ΚΑΤΕΧΑΚΗ
της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφ.
Υμηττού (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ).
B, H
d, w
1998-2001
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
2.000.000(*)
Τρεις (3) γέφυρες, δύο (2) υδατογέφυρες, οχετοί και τοίχοι, στο τμήμα
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΣΩΡΟΣ της Ελεύθερης Λεωφ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ – Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ.
B, H, Y
d, e
1998-2001
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
3.500.000(*)
B, R
p, d
1998-2002
«ΕΡΓΟΣΕ» AE
600.000(*)
B, H
d, e
1999
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
ΑΕ
30.000(+)
Γέφυρες Εγνατίας Οδού, τμήμα Βαφέικα – Ίασμος, ποταμού Κόσσυνθου και Χαλκορέμματος.
B, H
d
1999-2000
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
ΑΕ
80.000(+)
Γέφυρες Εγνατίας Οδού, τμήμα Καρβάλη – Βανιάνο, υποτμήμα Νέστος –
Βανιάνο.
B, H
d
1999–2000
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
ΑΕ
130.000(+)
Γέφυρες Κυκλικών Κλάδων του
ΚΟΜΒΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ της Ελεύθερης
Λεωφ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ –
Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ.
B, H
d, w
1999-2001
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
2.500.000(*)
Γέφυρες διπλού κλάδου ποταμών
Κόσυνθου και Χαλκορέματος, στην
Εγνατία Οδό στη Θράκη. Ολικά μήκη
2x180m & 2x73m.
B, H
d
2000
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
ΑΕ
110.000(+)
3.700.000(*)
Γέφυρες Ολυμπιακού Κωπηλατηρίου
στον Σχινιά, Αττικής.
B, H, Y
p, d
2000-2001
«Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»
Γέφυρα Νέας Κοίτης Σπερχειού ποταμού επί της Νέας Σιδ/μικής Γραμμής Σπερχειού – Λειανοκλαδίου μήκους 120m (Τμ. Τιθορέα – Δομοκός).
Γέφυρα Τ1 στο τμήμα Ασπροβάλτα–
Στρυμόνας της Εγνατίας Οδού.
Επτά (7) γέφυρες, συνολικού μήκους
580m, στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ζεφύρι της Ελεύθερης Λεωφόρου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ – Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ.
Έκδοση 2013
100.000(+)
2000-2002
B, H
d, w
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
180.000(+)
9.000.000(*)
OTM
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΑ
ΓΕΦΥΡΕΣ
Έξι (6) γέφυρες συνολικού μήκους
350m, στο τμήμα Χαλάνδρι – Γέρακας της Ελεύθερης Λεωφ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ – Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ.
B, H
d, w
2000-2002
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
155.000(+)
8.000.000(*)
Είκοσι δύο (22) γέφυρες, συνολικού
μήκους 1.450m, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφ. Υμηττού (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ).
B, H
d, w
2000-2003
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
560.000(+)
28.000.000(*)
Τοίχοι αντιστήριξης συνολικής επιφάνειας 4.800m2, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφ. Υμηττού (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ).
W, H
d, w
2000-2003
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
35.000(+)
3.500.000(*)
Εννέα (9) γέφυρες συνολικού μήκους
1260m, στο τμήμα Βριλήσσια –
Χαλάνδρι της Ελεύθερης Λεωφ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ – Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ.
B, H
d, w
2000-2003
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
300.000(+)
15.000.000(*)
Τοίχοι αντιστήριξης συνολικής επιφανείας 145.000m2 στην Ελεύθερη
Λεωφ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ –
Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ.
W, H
d, w
2000-2004
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
1.000.000(+)
100.000.000(*)
Γέφυρες Εγνατίας Οδού στο τμήμα
Βανιάνο – Ίασμος. 20 γέφυρες, ολικού μήκους 500m.
B, H
d, e
2001-2002
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
ΑΕ
70.000(+)
4.300.000(*)
Γέφυρα Τ2 στο τμήμα Περιστέρι –
Ανθοχώρι, της Εγνατίας Οδού. Ολικό
μήκος 137m.
B, H
d, w
2002-2004
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
ΑΕ
120.000(+)
4.000.000(*)
Γέφυρα Γ7, στο τμήμα Μέτσοβο –
Παναγιά, της Εγνατίας Οδού. Ολικό
μήκος 275m. Προβολοδόμηση.
B, H
d
2002-2005
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
ΑΕ
155.000(+)
6.000.000(*)
Τεχνικά έργα σύνδεσης χώρων του
«Χωριού Δημοσιογράφων» στο
Μαρούσι Αττικής.
B, H
d, w
2003
Κ/Ξ «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ»
45.000(+)
800.000(*)
Κοιλαδογέφυρα Χαμεζίου Κρήτης 21
ανοιγμάτων ολικού μήκους 847m, με
μέγιστο ύψος βάθρων 38m. Μελέτη
προσφοράς για διαγωνισμό.
B, H
p
2003
«ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ»
ΑΕ
100.000(+)
Μεταλλική πεζογέφυρα Σταθμού Χαλανδρίου στο Metro της Αθήνας, ολικό μήκος 55m.
B, H
d, w
2003-2004
«ΑΚΤΩΡ» ΑΤΕ
50.000(+)
300.000(*)
Γέφυρα Γ3, στο τμήμα Παναγιά –
Γρεβενά, της Εγνατίας Οδού διπλού
κλάδου. Ολικό μήκος 2x555m.
B, H
d
2004-2005
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
ΑΕ
Τρεις (3) γέφυρες στη σιδηροδρομική
γραμμή Θεσσαλονίκης – Φλώρινας,
περί την Σίνδο, ανοιγμάτων 158m,
22m, 11m.
B, R
p, d
2004-2005
«Ο.Σ.Ε.»
Έκδοση 2013
220.000(+)
7.000.000(*)
470.000(+)
OTM
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΑ
ΓΕΦΥΡΕΣ
Γέφυρες τμήματος Τέμπη – Πλαταμώνας του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης για την προσφορά του έργου παραχώρησης
«Μαλιακός – Κλειδί».
B, H
p
2004-2005
Κ/Ξ «ΟΛΥΜΠΙΑ
ΟΔΟΣ»
130.000(+)
2.500.000(*)
150.000(+)
2.000.000(*)
Γέφυρες αυτοκινητοδρόμου Αθηνών
– Θεσσαλονίκης στο τμήμα παράκαμψης Αγ. Κων/νου – Κ. Βούρλων.
B, H
d, w
2004-2005
Κ/Ξ
«ΑΚΤΩΡ» ΑΕ –
«IMPREGILO» SA
Προκαταρκτική μελέτη πρόβλεψης
τρόπου κατασκευής και εκτίμησης
κόστους κατασκευής γεφυρών
(ρεμμάτων, χαραδρών, ποταμών,
άνω και κάτω διαβάσεων) για την
δημιουργία του αυτοκινητόδρομου
Α65 της Κεντρικής Ελλάδος . Μελέτη
προετοιμασίας προσφοράς για
συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό.
B, H
f
2006
Κ/Ξ Ε-ΦΘΙΑ
ΟΔΟΣ
Προκαταρκτικές μελέτες και
προμελέτες (3 γέφυρες ολικού
μήκους 600m για την οδό σύνδεσης
Εγνατίας οδού με το λοιπό δίκτυο
Χαλκιδικής, τμήμα Γερακαρού –
Πρόδρομος
B, H
p, d
2008-2010
ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ
155.000 (+)
2009-2010
«Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
200.000(+)
308.000 (+)
Γέφυρα Αράχθου της οδού Καρπενήσι – Καρδίτσα.
B, H
p, d
80.000 (+)
Προκαταρκτικές μελέτες, προμελέτες
και οριστικές μελέτες 3 γεφυρών
ολικού μήκους 145m για τον οδικό
παραλιακό άξονα Θεσσαλίας, τμήμα
Καμάρι - Ρακοπόταμο
B, H
p, d
2009-2010
«Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Προκαταρκτικές προμελέτες και
οριστικές μελέτες 3 γεφυρών ολικού
μήκους 300m για την οδό Πύλος –
Ριζόμυλος και Πύλος – Μεθώνης στη
Μεσσηνία.
B, H
p, d
2009-2010
ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ
197.000 (+)
Οδός Πύλος-Ριζόμυλος και ΠύλοςΜεθώνη ολικού μήκους 25km.
Γέφυρες 10x60m, 10x60m
B, H
p, d
2011-2013
ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ
166.000(+)
87.000(+)
35.000(+)
Νέα Οδος Γερακαρού –Πρόδρομος
στη Χαλκιδική μήκος 16m. Γέφυρα
10x220m, 10x60m. Τοίχοι
αντιστήριξης ύψους 37m.
B, H
p, d
2012-2013
Υπ. Δημ. Έργων
Δ/νση Μελετών
Οδοποιίας
Γέφυρα Μέγδοβα τριών ανοιγμάτων
ολικού μήκους 52,00m.
B, H
p, d
2012-2013
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
250.000(+)
50.000(+)
Γέφυρες οδού Καμάρι-Ρακοπόταμο
1x10x100m, 1x10x85m
B
p, d
2012-2013
Υπ. Δημ. Εργων
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Τοίχοι, οπλισμένα επιχώματα και
βελτίωση εδάφους των έργων αποκατάστασης και ολοκλήρωσης του
αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα
Λαμία-Στυλίδα.
Υ,Ε,Η,
Μ,F
d,e
2012-2013
K/Ξ ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Έκδοση 2013
OTM
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΟ
ΓΕΦΥΡΕΣ
Έκδοση 2013
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΑ