εδώ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13ης ΣΕΙΡΑΣ
Έγκριση Γ.Σ. 1η/29.09.2014
Λήξη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών: 28.09.2015
1
2
3
4
5
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Μελέτη και διερεύνηση της ενδοεπιχειρησιακής
τιμολογιακής πολιτικής στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Αγγλικά: Exploration of transfer pricing in business
profitability.
Επιβλέπων: Χ. Αγιακλόγλου
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Διερεύνηση της σχέσης αιτιότητας μεταξύ
βασικών μακροοικονομικών δεικτών και του γενικού
χρηματιστηριακού δείκτη σε αναπτυγμένες αλλά και
αναπτυσσόμενες χώρες.
Αγγλικά: Determining causal relations between crucial
macroeconomic indices and general stock index in developed
and developing countries.
Επιβλέπων: Χ. Αγιακλόγλου
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ κατάθλιψης,
δεικτών υγείας και κοινωνικο-οικονομικών δεικτών σε
ηλικιωμένους στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρώπης βάσει
στοιχείων του 2ου κύματος του SHARE.
Αγγλικά: Exploring associations of socio-demographic and
health related factors with depression among older adults in
Greece and selected European countries: an analysis based
on SHARE data (wave 2).
Επιβλέπων: Γ. Βερροπούλου
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Επίδραση παραγόντων νοσηρότητας και
συμπεριφοράς στην θνησιμότητα βάσει στοιχείων της
έρευνας SHARE σε χώρες της Ευρώπης.
Αγγλικά: Associations of morbidity and behavioural risk
factors with mortality in European countries based on SHARE
data.
Επιβλέπων: Γ. Βερροπούλου
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Εντοπισμός παραμέτρων που επηρεάζουν τις τιμές
των μετοχών – Η περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αγγλικά: Identification of the parameters that affect stock
prices – The case of the Athens Stock Exchange.
Επιβλέπων: Μ. Γκλεζάκος
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
-1-
Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας
ΚΟΝΤΗ ΑΛΑΞΑΝΔΡΑ
Α.Μ. ΜΕΣ/13001
Συμβουλευτική Επιτροπή
Μ. Κούτρας, Καθηγητής
Μ. Μπούτσικας, Επικ. Καθηγητής
Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας
ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Α.Μ. ΜΕΣ/13015
Συμβουλευτική Επιτροπή
Μ. Γκλεζάκος, Καθηγητής
Β. Σεβρόγλου, Επικ. Καθηγητής
Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Α.Μ. ΜΕΣ/13005
Συμβουλευτική Επιτροπή
Κ. Τσίμπος, Καθηγητής
Γ. Τζαβελάς, Επικ. Καθηγητής
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13017
Συμβουλευτική Επιτροπή
Κ. Τσίμπος, Καθηγητής
Γ. Τζαβελάς, Επικ. Καθηγητής
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13006
Συμβουλευτική Επιτροπή
Γ. Διακογιάννης, Καθηγητής
Ν. Τσαγκαράκης, Καθηγητής
6
7
8
9
10
11
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά:
Αξιολόγηση
της
αποτελεσματικότητας
εναλλακτικών στρατηγικών διαμόρφωσης και διαχείρισης
χαρτοφυλακίων.
Αγγλικά: An appraisal of the effectiveness of various
strategies of portfolio formation and portfolio management.
Επιβλέπων: Μ. Γκλεζάκος
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13020
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά:
Πρόβλεψη
της
μεταβλητότητας
σε
μεταβαλλόμενες καταστάσεις της αγοράς – Η περίπτωση
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων αγορών.
Αγγλικά: Volatility forecasting, under varying market
conditions – The case of developed and developing markets.
Επιβλέπων: Μ. Γκλεζάκος
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά:
Τρόποι
αντιμετώπισης
της
σύγχυσης
(confounding)
των
παραγοντικών
επιδράσεων
σε
κλασματικούς
παραγοντικούς
σχεδιασμούς,
μέσω
αποδοτικών follow – up πειραμάτων.
Αγγλικά: Confrontation of confounding of factorial effects in
fractional factorial designs, using efficient planning of follow
– up experiments.
Επιβλέπων: Χ. Ευαγγελάρας
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Λατινικοί υπερκύβοι και Computer Experiments.
Αγγλικά: Latin hypercubes and computer experiments.
Επιβλέπων: Χ. Ευαγγελάρας
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13011
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Μη παραμετρική συμπερασματολογία για
μοντέλα βηματικής πίεσης.
Αγγλικά: Nonparametric inference for step-stress models.
(Η Δ.Ε. θα εκπονηθεί στην Αγγλική γλώσσα)
Επιβλέπων: Γ. Ηλιόπουλος
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων Πολυμεταβλητής
Ανάλυσης σε φορολογικά δεδομένα επιχειρήσεων.
Αγγλικά: Application of Multivariate Statistical methods in
enterprise taxation data.
Επιβλέπων: Μ. Κούτρας
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Α.Μ. ΜΕΣ/13023
-2-
Συμβουλευτική Επιτροπή
Ν. Τσαγκαράκης, Καθηγητής
Ε. Τσιριτάκης, Αναπλ. Καθηγητής
Συμβουλευτική Επιτροπή
Γ. Διακογιάννης, Καθηγητής
Κ. Τσίμπος, Καθηγητής
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΡΕΜΙΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Μ. ΜΕΣ/13009
Συμβουλευτική Επιτροπή
Μ. Κούτρας, Καθηγητής
Ν. Πελέκης, Λέκτορας
Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας
ΚΛΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Μ. ΜΕΣ/13014
Συμβουλευτική Επιτροπή
Κ. Πολίτης, Αναπλ. Καθηγητής
Ε. Κοφίδης, Επικ. Καθηγητής
Συμβουλευτική Επιτροπή
Δ. Αντζουλάκος, Αναπλ. Καθηγητής
Μ. Μπούτσικας, Επικ. Καθηγητής
Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας
ΛΟΚΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
Α.Μ. ΜΕΣ/13021
Συμβουλευτική Επιτροπή
Κ. Τσίμπος, Καθηγητής
Σ. Μπερσίμης, Λέκτορας
12
13
14
15
16
17
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική άνεση
των ανθρώπων σε ανοικτούς χώρους.
Αγγλικά: Factors affecting the thermal comfort of people.
Επιβλέπων: Σ. Μπερσίμης
Βαθμίδα: Λέκτορας
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΓΑΒΡΑΣ ΑΓΙΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13007
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Αποτίμηση δικαιωμάτων επί πολλαπλών
περιουσιακών στοιχείων μέσω προσομοίωσης Monte-Carlo.
Αγγλικά: Pricing Multi-Asset Options using Monte-Carlo
simulation.
Επιβλέπων: Μ. Μπούτσικας
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Μοντέλα ακολουθιακής στατιστικής ανάλυσης και
εφαρμογές.
Αγγλικά: Sequential analysis models and applications.
Επιβλέπων: Μ. Μπούτσικας
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΓΚΟΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13008
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Αξιολόγηση αλγορίθμων συσταδοποίησης
ακολουθιακών χωροχρονικών δεδομένων με χρήση
διαφορετικών συναρτήσεων απόστασης.
Αγγλικά: Evaluation of clustering algorithms of sequential
spatiotemporal data with various distance functions.
Επιβλέπων: Ν. Πελέκης
Βαθμίδα: Λέκτορας
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13019
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Ευρετηρίαση δεδομένων κίνησης με χρήση
μοντέλων.
Αγγλικά: Model-based indexing of mobility data.
Επιβλέπων: Ν. Πελέκης
Βαθμίδα: Λέκτορας
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13013
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Ανακάλυψη θαλάσσιων δικτύων από AIS
δεδομένα.
Αγγλικά: Discovery of “Sea-Networks” from AIS data.
Επιβλέπων: Ν. Πελέκης
Βαθμίδα: Λέκτορας
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΜΠΕΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13010
-3-
Συμβουλευτική Επιτροπή
Δ. Παναγιωτάκος, Καθηγητής, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο,
Γ. Τζαβελάς, Επικ. Καθηγητής
Συμβουλευτική Επιτροπή
Γ. Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
Γ. Πιτσέλης, Επικ. Καθηγητής
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13004
Συμβουλευτική Επιτροπή
Δ. Αντζουλάκος, Αναπλ. Καθηγητής
Γ. Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
Συμβουλευτική Επιτροπή
Ι. Θεοδωρίδης, Καθηγητής
Ε. Κοφίδης, Επικ. Καθηγητής
Συμβουλευτική Επιτροπή
Μ. Κούτρας, Καθηγητής
Α. Πικράκης, Λέκτορας
Συμβουλευτική Επιτροπή
Ι. Θεοδωρίδης, Καθηγητής
Μ. Κούτρας, Καθηγητής
18
19
20
21
22
23
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά:
Εύρεση
ακολουθιακών
προτύπων
σε
σημασιολογικά υποσημειωμένες τροχιές κινούμενων
αντικειμένων.
Αγγλικά: Sequential pattern mining in semantic annotated
trajectories of moving objects.
Επιβλέπων: Ν. Πελέκης
Βαθμίδα: Λέκτορας
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13022
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Χρήση στατιστικών εργαλείων στο μάνατζμεντ
κρουαζιερόπλοιων και επιβατηγών πλοίων.
Αγγλικά: Use of statistical tools in the management of cruise
and passenger ferries.
Επιβλέπων: Κ. Πολίτης
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας
ΜΠΟΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.Μ. ΜΕΣ/13018
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Νοσολογικό και δημογραφικό προφίλ ασθενών με
κεφαλαλγία που παρακολουθούνται στο νοσοκομείο
Ευαγγελισμός .
Αγγλικά: Nosological and demographic profile of patients
treated for headaches at Evangelismos hospital.
Επιβλέπων: Κ. Πολίτης
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας
ΜΟΥΚΑ-ΜΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΘΗ
Α.Μ. ΜΕΣ/13016
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών
προσχολικής ηλικίας του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Αγγλικά: Test of Developmental Milestones and School
Competence in Preschool Age.
Επιβλέπων: Γ. Τζαβελάς
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας
ΝΤΙΝΤΗ ΚΛΕΑ
Α.Μ. ΜΕΣ/13003
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Στατιστική ανάλυση του φαινομένου τσουνάμι
στην Ελλάδα λόγω σεισμών.
Αγγλικά: Statistical Analysis of Tsunami phenomenon in
Greece due to earthquake.
Επιβλέπων: Γ. Τζαβελάς
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.Μ. ΜΕΣ/13002
Τίτλος Θέματος
Ελληνικά: Δημογραφικά και νοσολογικά χαρακτηριστικά
ασθενών με επιληψία που νοσηλεύονται στον Ευαγγελισμό:
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Αγγλικά: Social and demographic characteristics of patients
with epilepsy who hospitalized at the Eyagelismos hospital:
the effects of Economic crisis.
Επιβλέπων: Γ. Τζαβελάς
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας
ΔΡΙΒΑ ΣΟΦΙΑ
Α.Μ. ΜΕΣ/13012
-4-
Συμβουλευτική Επιτροπή
Γ. Βούρος, Καθηγητής
Ι. Θεοδωρίδης, Καθηγητής
Συμβουλευτική Επιτροπή
Γ. Βλάχος, Καθηγητής
Χ. Ευαγγελάρας, Επικ. Καθηγητής
Συμβουλευτική Επιτροπή
Σ. Γκατζώνης, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Γ. Τζαβελάς, Επικ. Καθηγητής
Συμβουλευτική Επιτροπή
Γ. Βερροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Σ. Μπερσίμης, Λέκτορας
Συμβουλευτική Επιτροπή
Κ. Πολίτης, Αναπλ. Καθηγητής
Γ. Ψαρράκος, Λέκτορας
Συμβουλευτική Επιτροπή
Σ. Γκατζώνης, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Κ. Πολίτης, Αναπλ. Καθηγητής