ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

PROJECT
2012
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Η ΧΡΗΣΗ KINHTΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΟΥΚΑ ΣΕΡΕΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΚΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2011-2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ................................................................................................................................. 2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ......................................................................................................................................... 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ .......................................................................................................................... 5
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ................................................................................................................................ 5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ............................................................................................................................. 6
ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ .................................................. 6
ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ........................................... 8
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ .......... 8
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ................................................................................. 9
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΩΣ
ΤΟ 2007 ............................................................................................................................................. 10
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ............................................................. 10
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................................. 11
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ & Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ .......................... 14
1.
ΦΥΛΟ ......................................................................................................................................... 14
2.
ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ................................................................................................................ 14
3.
ΠΛΗΘΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ................................................................................................................ 15
4.
ΩΡΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ........................................................................................................................ 15
5.
ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ....................................................................................................... 16
6.
ΑΡΙΘΜΟΣ SMS ......................................................................................................................... 17
7.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .......................................................................................................................... 17
8.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ............................................................................................................................. 18
9.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ............................................................................................................................ 18
10. ΚΑΜΕΡΑ ................................................................................................................................... 19
11. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ....................................................................................................... 19
12. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ .......................................................................................................... 20
13. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ....................................... 20
14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ................................................................................................ 21
15. ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ........................................................................................................ 21
16. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ............................................................................................... 22
17. ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...................................................................................................... 22
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ..................................................... 23
1.
ΦΥΛΟ ......................................................................................................................................... 23
2.
ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ................................................................................................................ 23
3.
ΠΛΗΘΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ................................................................................................................ 23
4.
ΩΡΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ................................................................................................ 24
5.
ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ .............................................................................. 24
6.
ΑΡΙΘΜΟΣ SMS ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ................................................................................................. 25
7.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .......................................................................................................................... 25
8.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ............................................................................................................................. 26
9.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ............................................................................................................................ 26
10. ΚΑΜΕΡΑ ................................................................................................................................... 27
11. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ....................................................................................................... 27
12. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ .......................................................................................................... 28
13. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ......................................................... 28
14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ................................................................................................ 29
15. ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ € ............................................................................................... 29
16. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ............................................................................................... 30
17. ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...................................................................................................... 30
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ .................................................................................................. 31
ΠΗΓΕΣ ............................................................................................................................................... 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ................................................................................................................................... 33
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αυτή την εργασία σας παρουσιάζουμε θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση του κινητού
τηλέφωνου και τις επιδράσεις στις κοινωνικές μας σχέσεις. Σας παρατίθενται πίνακες στατιστικών
μελετών όσον αναφορά τη χρήση τους τα τελευταία χρονιά καθώς και τις επιδράσεις τους στις
νέες γενιές. Έρευνες δείχνουν πως το κινητό τηλέφωνο έχει εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στη
καθημερινότητα των νέων οι όποιοι δηλώνουν πλήρως εξαρτημένοι από αυτό.Ακομη, σας
παρουσιάζονται οι θετικές επιπτώσεις των κινητών (εξοικείωση με την τεχνολογία, διευκόλυνση
επικοινωνίας, εξοικονόμηση χρόνου), αλλά και οι αρνητικές τόσο στην υγεία όσο και στη φθορά
της ελ.γλωσσας.Παρ’όλα αυτά η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων στην ελληνική αγορά όλο
ένα και αυξάνεται κυρίως στις αστικές περιοχές. Τέλος, διαβάζοντας την εργασία μας θα
ενημερωθείτε για τα ποσοστά χρήσης κινητού με βάση τις καθημερινές μας συνήθειες όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ
Στις μέρες μας, η τεχνολογία έχει κάνει αρκετές προόδους ώστε να διευκολύνει τους
ανθρώπους
να επικοινωνούν καλύτερα και γρηγορότερα
μεταξύ τους. Εστιάζοντας
στο
κινητό τηλέφωνο, θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις συνέπειες της χρήσης του αλλά και τα
οφέλη της. Έτσι, συλλέγοντας τα αποτελέσματα του ερωτηματολόγιου
που μοιράσαμε
απαντήσαμε στα ερωτήματα μας όσον αφορά τη καθημερινή χρήση του κινητού τόσο για
τους μαθητές όσο και για τους ενήλικες. Ακόμη, ερευνήσαμε τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των σύγχρονων κινητών και τις επιδράσεις τους στις κοινωνικές μας σχέσεις.
Σας παρουσιάζουμε, λοιπόν, τα συμπεράσματα μας.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στα πλαίσια του project για την κινητή τηλεφωνία, ακoλουθήσαμε τα εξής βήματα ώστε να
συγκεντρώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εργασία μας:
1) Μοιράσαμε ερωτηματολόγια στους μαθητές των τάξεων Α’ και Γ’ λυκείου (τμήματα: Α3, Α4,
Γ1, Γ2) και σε ορισμένους καθηγητές, με κεντρικό θέμα τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και
τις επιδράσεις του στην καθημερινότητα.
2) Συλλέξαμε τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια και δημιουργήσαμε σχεδιαγράμματαπίνακες από αυτά.
3) Πραγματοποιήσαμε έρευνες στο internet για τις επιδράσεις των κινητών στην καθημερινή μας
ζωή και στις κοινωνικές μας σχέσεις.
4) Ενώσαμε τις έρευνες μας και τις οργανώσαμε ως προς τη δομή και το περιεχόμενο τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Η σχέση των Ελλήνων με τα κινητά τηλέφωνα αποδεικνύεται άριστη, καθώς το 843% του
πληθυσμού φέρεται να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, πέρα από την επικοινωνία, η
χρήση των επιπλέον δυνατοτήτων που παρέχονται στους κατόχους είναι περιορισμένη (Πίνακας 1).
Δραστηριότητες μέσω κινητού
Δραστηριότητες μέσω κινητού
το τελευταίο τρίμηνο 2008
το τελευταίο τρίμηνο 2008
Ανάγνωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e‐mail) 6
Αποστολή φωτογραφιών ή videoclips
12
«Ανέβασμα» φωτογραφιών ή videoclips
από το κινητό σε ιστοσελίδες
Λήψη πληροφοριών με συνδρομή (για
3,2
«Κατέβασμα» ή/και παρακολούθηση
1
4,9
προγραμμάτων τηλεόρασης ή video
Καταβολή αντιτίμου για προϊόντα ή
1
υπηρεσίες
Πλοήγηση για εύρεση κάποιας
4
ειδήσεις, καιρό, αθλητικά αποτελέσματα)
Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 3,9
τοποθεσίας, ταχυδρομικής διεύθυνσης
Πίνακας 1: Δραστηριότητες μέσω κινητού τηλεφώνου κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008
Όλοι γνωρίζουμε πως η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά
και κάθε μέρα εξελίσσεται περισσότερο. Σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία 8 στους 10 μαθητές γυμνασίου και
λυκείου
διαθέτουν
κινητό
τηλέφωνο,
ενώ
κινητό
χρησιμοποιεί και το 12% των μαθητών του δημοτικού.
Oι νέοι παραδέχονται πως δεν μπορούν λεπτό χωρίς το κινητό τους.
 Σύμφωνα με κάποιες έρευνες τέσσερις στους πέντε εφήβους δηλώνουν ότι έχουν το κινητό
κάτω από το μαξιλάρι τους ή δίπλα στο κρεβάτι τους όταν κοιμούνται, είτε για να ανταλλάξουν
SMS αργά τη νύχτα, είτε για να ξυπνήσουν χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία
αφύπνισης.
 Το κινητό τηλέφωνο έδωσε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους εφήβους, πέραν του γονικού
ελέγχου. Από την μια πλευρά, το κινητό να αποτελεί ένα είδος σιγουριάς για τους γονείς ότι
μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους οποτεδήποτε και από οπουδήποτε, από την άλλη
πλευρά όμως, οι γονείς δυσκολεύονται πλέον να ελέγξουν τις κινήσεις των παιδιών τους από το
κινητό. Ακριβώς αυτή την ιδιωτικότητα αγαπούν άλλωστε οι έφηβοι.
 Στην Ελλάδα οι περιπτώσεις εκβιασμού εφήβων με αντάλλαγμα τη μη δημοσίευση προσωπικών
τους φωτογραφίες μέσω κινητών τηλεφώνων ή μέσω Διαδικτύου αυξάνονται ημέρα με την
ημέρα.
Σύμφωνα με την έρευνα του S.Campbell, το κινητό φαίνεται να χρησιμοποιείται περισσότερο από
νέους με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, με μόνο 7 στους 10 από αυτούς να διαθέτουν και
υπολογιστή. Με αυτό το τρόπο τα κινητά φαίνεται να γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα και να δίνουν
μια ευκαιρία επικοινωνίας σε κάποιους που διαφορετικά δεν θα την είχαν
Έρευνα μαθητών της Α΄ τάξη του 11ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου.
Για την πραγματοποίησή της έρευνας ρωτήθηκαν 15 αγόρια και 15 κορίτσια, ηλικίας 15 – 16 ετών.
Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Απριλίου 2010.
 Οι νέοι χρησιμοποιούν περισσότερο τον τρόπο των γραπτών μηνυμάτων (SMS) και όχι των
κλήσεων.
 Τα μηνύματα αποτελούν ένα τρόπο έκφρασης και κουλτούρας για αυτούς.
 Ο μέσος όρος αποστολής μηνυμάτων είναι περίπου 60΄- 90΄ την ημέρα.
 Χρησιμοποιούν λιγότερο τις άλλες υπηρεσίες (MP3,κάμερα).
ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
Φαίνεται πως τα συνηθέστερα μέσα επικοινωνίας των νέων είναι τα μηνύματα μέσω κινητών
τηλεφώνων (SMS, MS) και λιγότερο η φωνητική κλήση λόγω της ακριβότερης χρέωσης, η χρήση
του διαδικτύου είτε μέσω χώρων συζητήσεων (Forums), γραπτής συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο
(chat) ή απλώς διαδικτυακή τηλεφωνία (Internet phoning), ενώ φαίνεται πως το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο προτιμάται λιγότερο στις μικρές ηλικίες.
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Θετικές συνέπειες είναι
α) Η άνεση και η εξοικονόμηση χρόνου που μπορεί να προσφέρει καθώς και η εξοικείωση των
νέων με τα ηλεκτρονικά μέσα που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική τους
επιδίωξη -όποια κι αν είναι αυτή- αλλά και στη διεκπεραίωση απλών καθημερινών
δραστηριοτήτων.
β) Το κινητό τηλέφωνο άγνωστο πριν από δύο δεκαετίες είναι σήμερα είδος πρώτης ανάγκης.
Κανείς δεν μπορεί να θυμηθεί πώς ήταν η ζωή του πριν από αυτό ούτε να φανταστεί πώς θα ήταν η
ζωή του χωρίς αυτό. Η καθημερινότητά μας διευκολύνθηκε.
Οι
κοινωνικές
σχέσεις
απλοποιήθηκαν
μέσω
των
μηνυμάτων (ευχές, πληροφορίες, τραγούδια, φωτογραφίες.)
ενώ και η επαγγελματική ζωή βελτιώθηκε ( εύκολη
επικοινωνία με συναδέρφους / συνεργάτες μας, πελάτες –
διαδίκτυο, κ.α
γ) Ο χρόνος διάφορων χρονοβόρων εργασιών ελαχιστοποιήθηκε. Εργασίες για τις οποίες θα
έπρεπε να μετακινηθούμε ή να ψάξουμε για σταθερό τηλέφωνο κοινού για να εξυπηρετηθούμε, τις
ολοκληρώνουμε με ένα τηλέφωνο.
δ) Τα κινητά μπορούν να σώσουν ζωές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
Αρνητικές συνέπειες:
Α) Ολέθριες συνέπειες στην υγεία όλων των χρηστών
λόγω των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
αλλά ακόμα περισσότερο στην υγεία μικρών παιδιών
και εφήβων
που ακόμα αναπτύσσονται και που
δυστυχώς ξεκινούν να χρησιμοποιούν το κινητό
τηλέφωνο ολοένα και σε μικρότερες ηλικίες.
Β) Υβριδική σύμπτυξη της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στην προσπάθεια των νέων να
επικοινωνούν συντομότερα. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην σωστή
αφομοίωση της ελληνικής γλώσσας και στη μετέπειτα σωστή της χρήση.
Γ) Απουσία της συναισθηματικής έκφρασης των συνομιλητών κάνοντας έτσι την επικοινωνία
ακόμα πιο ψυχρή.
Δ) Εξαφάνιση της αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ με επιστολές ή card-postals
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθημερινή επικοινωνία/ενημέρωση (οικογενειακό-σχολικό περιβάλλον)

Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες
όπως ο αθλητισμός, το θέατρο, τα εικαστικά, η
μουσική, ο χορός είναι πολύ θετική γιατί κρατούν
το παιδί εποικοδομητικά απασχολημένο, επιφέρουν
πνευματική και ψυχική ανάταση και δημιουργούν
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για καινούριες
γνωριμίες και φιλικές σχέσεις με προσωπική
επαφή.
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΩΣ ΤΟ 2007
Η καρτοκινητή τηλεφωνία αποτελεί την κυρίαρχη κατηγορία υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με 7
εκατομμύρια χρήστες το 2003. Το χάσμα μεταξύ σύνδεσης καρτοκινητών και κινητών συνεχώς
διευρύνεται.
Το 101% διείσδυσης σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα σε ότι αφορά τους ενεργούς
χρήστες που χρησιμοποιούν το κινητό τους. Το ποσοστό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν
χρήστες που είναι συνδρομητές σε πολλές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Η πραγματική
διείσδυση εκτιμάται ότι είναι κατά 20-30% χαμηλότερη. Τέλος, ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών
από τις γειτονικές χώρες που δεν περιλαμβάνονται στα 11 εκατομμύρια πληθυσμού έχει
προχωρήσει στην αγορά κινητών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Κατά την εισαγωγή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας στην αγορά, η υπηρεσία προσφέρεται σε
υψηλές τιμές. Πιθανοί πελάτες σε αυτό το στάδιο είναι αυτοί που δεν είναι ευαίσθητοι στο κόστος
άλλα υιοθετούν την υπηρεσία διότι τους ικανοποιούν κάποια χαρακτηριστικά της. Καθώς η
υπηρεσία κερδίζει μερίδιο της αγοράς, οι τιμές γίνονται πιο προσιτές λόγω και των οικονομιών
κλίμακας, του ανταγωνισμού των παροχών και της βελτίωσης της τεχνολογίας. Για να
προσεγγιστούν οι χρήστες που έχουν ευαισθησία στην τιμή προσφέρονται φθηνές υπηρεσίες όπως
η καρτοκινητή χωρίς πάγιο. Στην πορεία επικράτησης της τεχνολογίας οι τιμές συνεχώς φθίνουν
καθώς οι χρήστες αυξάνουν.
Σύμφωνα με Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών το υψηλότερο ποσοστό δαπάνης για
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας εμφανίζεται στις αστικές περιοχές, στα υψηλά εισοδήματα (1
εκατομμύριο και άνω), στα νοικοκυριά με ένα άτομο και στις πολυπληθείς οικογένειες
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στατιστικά δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι εθίζονται με τα κινητά. Σήμερα
υπάρχουν πάνω από 4.6 δισεκατομμύρια κινητά σε χρήση, δηλαδή 370 φορές περισσότερα σε
σχέση με το 1990!
Δείτε και άλλες αλήθειες και στατιστικά:
1. Περίπου 4.239.950 άνθρωποι στον κόσμο μιλούν ταυτόχρονα στο κινητό, κάθε δευτερόλεπτο.
2. Το 15% των Αμερικανών έχει διακόψει το σεξ για να απαντήσουν στο κινητό τους.
3. Το 32% των αντρών και το 23% των γυναικών λέει ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το κινητό
τους.
4. Περίπου 22.129.000 άτομα ψήφησαν στο American Idol με τα κινητά τους (όσο δηλαδή είναι ο
πληθυσμός του Τέξας)
5. Πάνω από 500 εκατομμύρια κινητά έχουν αποθηκευτεί και είναι εν αναμονή διάθεσης.
6. Οι 3 στους 10 Αμερικανούς χρησιμοποιούσαν κινητό το 1999.
7. Οι 9 στους 10 Αμερικανούς χρησιμοποιούσαν κινητό το 2009.
8. Το 28% των νέων παραδέχεται ότι στέλνει μηνύματα ενώ οδηγεί, αυτό τους κάνει 23 φορές πιο
επιρρεπή σε ατυχήματα.
9. Το 47% των νέων λέει ότι η κοινωνική τους ζωή, θα σταματούσε χωρίς το κινητό.
10. Στην Κίνα, οι σελίδεs πορνό για κινητά δέχθηκαν 18 εκατομμύρια επισκέψεις τον πρώτο χρόνος
λειτουργίας της 3G τεχνολογίας.
11. Τα έσοδα από το κινητό ασύρματο ίντερνετ αυξήθηκαν κατά 250 φορές το 2009 σε σχέση με το
2000.
12. Το 50% των νέων μπορεί να γράψει μήνυμα με τυφλό σύστημα.
13. Ποσοστά ανθρώπων που στέλνουν μηνύματα μέσω κινητού ενώ κάνουν άλλα πράγματα:
- Καθώς τρώνε… 37 %
- Στην τουαλέτα.. 17%
- Την ώρα του σεξ.. 8 %
14. Περίπου 5 δισεκατομμύρια μηνύματα στέλνονται καθημερινά στον κόσμο σήμερα , το 2009
ήταν 4.1 δισεκατομμύρια μηνύματα.
15. Μεγαλύτερος μέσος όρος συσκευών που διαθέτει το κάθε άτομο:
i.Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.. 1.95
ii.Εσθονία.. 1.94
iii.Χονγκ Κονγκ.. 1.61
iv.Ιταλία.. 1.52.
v.Βουλγαρία.. 1.47
vi.Λιθουανία.. 1.41
vii.Πορτογαλία.. 1.39
viii.Σιγκαπούρη.. 1.36
ix.Τσεχία.. 1.34
x.Ρωσία.. 1.33
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ & Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΛΟ
1.
ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, στο οποίο απάντησαν οι μαθητές των τμημάτων Α3΄, Α4΄,
Γ1΄ και Γ2΄, τα κορίτσια ήταν 31 και τα αγόρια 42
ΦΥΛΟ
2.
koritsia
42%
koritsia
ΑΓΟΡΙΑ
31
42
ΑΓΟΡΙΑ
58%
ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Όλοι οι μαθητές απάντησαν ότι έχουν κινητό
KATOXH KINHTOY
NAI
OXI
72
0
3.
ΠΛΗΘΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
Οι περισσότεροι μαθητές έχουν ένα κινητό στην κατοχή τους, ενώ είκοσι μαθητές έχουν δύο κινητά
και τέσσερις έχουν περισσότερα από ένα.
ΠΛΗΘΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
περισσότερα από 2
δυο
4
20
ένα
48
ΠΛΗΘΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
48
20
4
ένα
4.
δυο
περισσοτερα από 2
ΩΡΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Οι μαθητές μιλούν από μια έως δυο ώρες την ημέρα στο κινητό.

Κάποιοι ξεπερνούν τις τέσσερεις ώρες την ημέρα.
ΩΡΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
μηδέν-μια μια-δυο περισσότερες από 2 περισσότερες από τέσσερις
26
26
12
9
ΩΡΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Series1
26
26
12
ΩΡΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
5.
μηδεν-μια
μια-δυο
περισσοτερα
από 2
9
περισσοτερες
από τεσσερις
ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

Οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν το κινητό παραπάνω από τέσσερις ώρες την ημέρα.

Ενώ λίγοι μαθητές χρησιμοποιούν το κινητό από μηδέν έως μια ώρα μόνο.
ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
Μηδέν-μια μια-δυο τρεις-τέσσερις περισσότερες από τέσσερις
14
20
12
27
ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Series1
27
14
ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΟΥ
Μηδεν-μια
20
12
μια-δυο
τρεις-τεσσερις περισσοτερες
από τεσσερις
ΑΡΙΘΜΟΣ SMS
6.


Οι μαθητές στέλνουν από μηδέν έως δέκα και περισσότερα από τριάντα sms την ημέρα
Λίγοι μαθητές στέλνουν είκοσι και τριάντα sms την ημέρα
ΑΡΙΘΜΟΣ SMS
μηδέν-δέκα δέκα-είκοσι είκοσι-τριάντα περισσότερα από τριάντα
22
13
15
21
ΑΡΙΘΜΟΣ SMS ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Series1
22
21
15
13
ΑΡΙΘΜΟΣ SMS
7.
μηδεν-δεκα
δεκα-εικοσι
εικοσι-τριαντα
περισσοτερα
από τριαντα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν το κινητό για επικοινωνία
Πρώτη επιλογή
52
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δεύτερη επιλογή Τρίτη επιλογή
4
16
Τέταρτη επιλογή
0
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
52
16
4
1
2
3
0
4
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
8.
Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών χρησιμοποιεί το κινητό για ψυχαγωγία
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Δεύτερη επιλογή
Τρίτη επιλογή
11
24
Πρώτη επιλογή
27
Τέταρτη επιλογή
4
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
27
24
11
4
1
2
3
4
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
9.

23 μαθητές έχουν ως δευτερεύουσα χρήση του κινητού την ενημέρωση.

Ενώ μόνο 10 μαθητές χρησιμοποιούν το κινητό για ενημέρωση
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δεύτερη επιλογή
Τρίτη επιλογή
23
18
Πρώτη επιλογή
10
Τέταρτη επιλογή
13
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
23
18
13
10
1
2
3
4
10.
ΚΑΜΕΡΑ
 Παρομοίως οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν το κινητό για την κάμερα.
ΚΑΜΕΡΑ
Πρώτη επιλογή Δεύτερη επιλογή Τρίτη επιλογή Τέταρτη επιλογή
12
18
22
16
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑ
ΚΑΜΕΡΑ
22
18
16
12
1
11.


2
3
4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο διάγραμμα φαίνεται ότι ο ίδιος αριθμός μαθητών μιλάνε στο κινητό με Bluetooth και
απευθείας
Μόνο 8 μαθητές μιλάνε με hands-free
Βluetooth
61
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
απευθείας
Hands-free
61
8
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑΣ
70
60
50
40
30
Σειρά1
20
10
0
ΤΡΟΠΟΣ
ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑΣ
Βluetooth
Hands-free
απευθειας
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
12.

Οι μαθητές χρησιμοποιούν το κινητό για περιπτώσεις ανάγκης, σε εξόδους και στο σπίτι
σύμφωνα με τις απαντήσεις που μας έδωσαν.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
περίπτωση
ανάγκης
3
μόνο εξόδους
στο σπίτι
9
0
όλα τα
παραπάνω
62
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
70
60
50
40
30
Series1
20
10
0
13.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών η χρήση του κινητού στην ζωή τους έχει αυξήσει
την επικοινωνία με τα άτομα του περιβάλλοντος τους
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
δεν έχει αλλάξει
έχει αυξηθεί
έχει μειωθεί
26
42
5
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Σειρά1
42
26
5
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
εχει αυξηθει
εχει μειωθει
δεν εχει αλλαξει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
14.

Το κινητό είναι χρήσιμο στην ζωή μας και δεν έχει επιπτώσεις στα οικονομικά μας,
σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
34
39
ΝΑΙ
47%
ΌΧΙ
53%
ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΟΥ
15.


Οι περισσότεροι μαθητές ξοδεύουν 10€ για τη χρήση του κινητού ανά μήνα.
0-10€
41
ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΟ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ €
περισσότερα από
20-30€
10-20€
30€
4
21
5
ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ €
Σειρά1
41
21
ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΟ
ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ €
0-10€
10-20€
4
5
20-30€
περισσοτερα
από 30€
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
0%
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
16.

Όπως είναι φανερό από το διάγραμμα το 78% των μαθητών είναι εξαρτημένο από το κινητό.

Ενώ μόνο το 22% δηλώνει ότι δεν εξαρτάται από την χρήση κινητού
ΕΞΑΡΤHΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
57
16
ΌΧΙ
22%
ΝΑΙ
78%
ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
17.

Ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών αγοράζει νέα συσκευή όταν χαλάσει η προηγούμενη.
ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
κάθε χρόνο
κάθε 1-2 χρόνια
κάθε 2-3 χρόνια
8
19
12
όταν χαλάσει η
προηγούμενη συσκευή
34
ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Σειρά1
34
19
ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
8
12
κάθε χρονο
κάθε 1-2 χρονια κάθε 2-3 χρονια όταν χαλασει η
προηγουμενη
συσκευη
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1.

ΦΥΛΟ
Οι καθηγήτριες που συμμετείχαν ήταν περισσότερες από τους καθηγητές.
φΥΛΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΦΥΛΟ
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ
2
3
ΑΝΤΡΑΣ
40%
ΓΥΝΑΙΚΑ
60%
2. ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Όλοι οι καθηγητές δήλωσαν ότι έχουν
κινητό.
ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
1
2
0%
ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5
0
100%
3.

ΠΛΗΘΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
Τέσσερις καθηγητές έχουν ένα κινητό ενώ μόνο ένας έχει δυο.
ΠΛΗΘΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
ένα
4
Σειρά1
ΠΛΗΘΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
περισσότερα από 2
δυο
1
0
4
1
0
ΠΛΗΘΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
ένα
δυο
περισσοτερα από 2
4. ΩΡΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Όλοι μιλανε από μηδέν έως μια ώρα την ημέρα.
ΩΡΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
μηδέν-μια μια-δυο περισσότερα από 2 περισσότερες από τέσσερις
5
0
0
0
ΩΡΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Series1
5
ΩΡΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
μηδεν-μια
0
μια-δυο
0
περισσοτερα
από 2
0
περισσοτερες
από τεσσερις
5. ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Οι ενήλικες χρησιμοποιούν το κινητό από μηδέν έως μια ώρα.
Μηδέν-μια
5
ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
μια-δυο τρεις-τέσσερις περισσότερες από τέσσερις
0
0
0
ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
6
5
4
3
2
1
0
ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΟΥ
Μηδεν-μια
μια-δυο
Σειρά1
τρεις-τεσσερις περισσοτερες
από τεσσερις
6. ΑΡΙΘΜΟΣ SMS ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Σε αντίθεση με τους μαθητές οι καθηγητές στέλνουν από μηδέν έως δέκα sms.
ΑΡΙΘΜΟΣ SMS
μηδέν-δέκα δέκα-είκοσι είκοσι-τριάντα περισσοτερα από τριαντα
5
0
0
0
ΑΡΙΘΜΟΣ SMS ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Σειρά1
5
ΑΡΙΘΜΟΣ SMS
μηδεν-δεκα
0
δεκα-εικοσι
0
εικοσι-τριαντα
0
περισσοτερα
από τριαντα
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ενήλικες έχουν ως πρώτη χρήση το κινητό για επικοινωνία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πρώτη επιλογή Δεύτερη επιλογή Τρίτη επιλογή Τέταρτη επιλογή
4
1
0
0
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5
4
3
2
1
0
1
2
3
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4
8.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Οι ενήλικες έχουν ως τελευταία χρήση το κινητό για ψυχαγωγία
Πρώτη επιλογή
1
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Δεύτερη επιλογή
Τρίτη επιλογή
0
0
Τέταρτη επιλογή
4
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
9.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όλοι οι ενήλικες χρησιμοποιούν το κινητό για ενημέρωση
Πρώτη επιλογή
1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δεύτερη επιλογή
Τρίτη επιλογή
1
1
Τέταρτη επιλογή
0
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1
2
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4
10. ΚΑΜΕΡΑ

Οι ενήλικες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την κάμερα του κινητού.
Πρώτη επιλογή
0
ΚΑΜΕΡΑ
Δεύτερη επιλογή
Τρίτη επιλογή
1
1
Τέταρτη επιλογή
0
ΚΑΜΕΡΑ
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1
2
3
4
ΚΑΜΕΡΑ
11. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι ενήλικες μιλανε στο κινητό απευθείας σύμφωνα με τις απαντήσεις που μας έδωσαν.
Βluetooth
0
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Hands-free
0
απευθείας
5
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑΣ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Σειρά1
ΤΡΟΠΟΣ
ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑΣ
Βluetooth
Hands-free
απευθειας
12. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ενήλικες χρησιμοποιούν το κινητό σε περιπτώσεις ανάγκης , στις εξόδους τους και στο
σπίτι αντί σταθερού τηλέφωνου
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
στο σπίτι
μόνο εξόδους
0
0
περίπτωση ανάγκης
2
όλα τα παραπάνω
3
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σειρά1
3
2
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ
περιπτωση
αναγκης
0
0
μονο εξοδους
στο σπιτι
όλα τα
παραπανω
13. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Για τους ενήλικες η επικοινωνία με τα άτομα του περιβάλλοντός τους έχει αυξηθεί χάρη
στη χρήση του κινητού τηλεφώνου.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
έχει αυξηθεί
έχει μειωθεί
δεν έχει αλλάξει
3
0
2
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Series1
3
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
εχει αυξηθει
2
0
εχει μειωθει
δεν εχει αλλαξει
14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι περισσότεροι ενήλικες θεωρούν ότι το κινητό έχει επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά
τους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
3
2
ΌΧΙ
40%
ΝΑΙ
60%
15. ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ €
Οι ενήλικες ξοδεύουν για το κινητό από 20-30 €
ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ €
20-30€
10-20€
περισσότερα από 30€
0
5
0
0-10€
0
ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ €
6
5
4
3
2
1
0
ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΟ
ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ €
0-10€
10-20€
Σειρά1
20-30€
περισσοτερα
από 30€
16. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ

Το 80% των καθηγητών είναι εξαρτημένοι από κινητό ενώ μόνο το 20 % δηλώνουν ότι
δεν είναι εξαρτημένοι.
ΕΞΑΡΤHΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
4
1
ΌΧΙ
20%
ΝΑΙ
80%
17.

ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Οι ενήλικες αγοράζουν καινούρια συσκευή όταν χαλάσει η προηγούμενη .
κάθε χρόνο
0
ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
κάθε 2-3
όταν χαλάσει η
κάθε 1-2 χρόνια
χρόνια
προηγούμενη συσκευή
1
1
3
ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Σειρά1
3
1
ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
0
κάθε χρονο
1
κάθε 1-2 χρονια κάθε 2-3 χρονια όταν χαλασει η
προηγουμενη
συσκευη
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέοι, δηλώνουν εξαρτημένοι από το
κινητό τηλέφωνο. Οι συνέπειες, όπως θα είδατε και παραπάνω τόσο στην υγεία όσο και στη φθορά
της γλωσσάς είναι ολέθριες. Ωστόσο, το κινητό τηλέφωνο - αποδεδειγμένα από πολλές έρευνες αυξάνει την επικοινωνία με άτομα του περιβάλλοντος μας και ενισχύει τις κοινωνικές μας σχέσεις.
Η χρήση, λοιπόν, του κινητού πρέπει να γίνεται με μέτρο έχοντας πάντα υπ΄ όψη μας τους
κινδύνους που έχει αλλά και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.!
ΠΗΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ:
1. Αποτελέσματα έρευνας μαθητρίας της Α΄ λυκείου του 11ο_ ΓΕΛ λυκείου Περιστεριού.
(Θετικές-αρνητικές συνέπειες/τρόποι επικοινωνίας)
2. Στατιστικούς πίνακες από το internet(Δραστηριότητες μέσω κινητού και διείσδυση κινητών
στην αγορά τα τελευταία χρονιά)
3. Ιστοσελίδες στο internet (Στατιστικά: pswnio.gr/archives/1011)
4. Αποτελέσματα ερωτηματολόγιου (του project μας) σε μορφή διαγραμμάτων.
5. Εικόνες από το internet {Με αναζήτηση: κινητή τηλεφωνία (και επιδράσεις στις κοινωνικές
μας σχέσεις )}
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ερωτηματολόγιο για την Κινητή Τηλεφωνία
Ηλικία:
Φύλο:
1) Έχετε κινητό; α) ΝΑΙ
β) ΟΧΙ
2) Πόσα κινητά έχετε;
α) Κανένα
β)1
γ)2
δ) Περισσότερα από 2
3) Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο για ομιλία;
α)0-1
β)1-2
γ)3-4
δ) Περισσότερες από 4
4) Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε το κινητό γενικά;
α)0-1
β)1-2
γ)3-4
δ) Περισσότερες από 4
5) Πόσα sms στέλνετε την ημέρα μέσω κινητού;
α) Από 0-10
β)10-20
γ)20-30
δ) Περισσότερα από 30
6) Ποιά είναι η χρήση του κινητού σας;
α) Επικοινωνία (ομιλία- sms)
β) Ψυχαγωγία (μουσική-παιχνίδια-internet)
γ) Ενημέρωση (ώρα-ημερολόγιο-υπενθυμίσεις)
δ) συσκευή εικόνας (φωτογραφική-κάμερα)
ε) Όλα τα παραπάνω
7) Με ποιόν τρόπο μιλάτε συνήθως στο κινητό; α) Bluetooth β) hands-free γ) απευθείας
8) Σε ποιές περιπτώσεις χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο;
α) Σε περιπτώσεις ανάγκης
β) μόνο σε εξόδους
γ) στο σπίτι (αντί σταθερού τηλεφώνου)
δ) όλα τα παραπάνω
9) Τώρα που έχει μπει το κινητό στην ζωή σας, η επικοινωνία με τα άτομα του περιβάλλοντος σας:
α) έχει αυξηθεί
β) έχει μειωθεί
γ) έχει μείνει το ίδιο
10) Η χρήση του κινητού έχει επιπτώσεις στα οικονομικά σας;
α)ΝΑΙ
β)ΟΧΙ
11) Πόσα χρήματα ξοδεύετε ανά μήνα λόγω χρήσης κινητού;
α) 0-10 €
β)10-20 €
γ)20-30 €
δ) Περισσότερα από 30 €
12) Θεωρείτε το κινητό απαραίτητο για την καθημερινή σας ζωή; α)ΝΑΙ
β)ΟΧΙ
13) Κάθε πότε αγοράζετε μια συσκευή κινητού;
α)0-1 χρόνο
β)1-2 χρόνια
γ)2-3 χρόνια
δ) Περισσότερο από 3 χρόνια
14) Τι κάνετε τις συσκευές κινητών σας όταν δεν τις χρειάζεστε πια;
α) Ανακύκλωση
β) σκουπίδια
γ) πώληση
Σας Ευχαριστούμε