Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014 | Thursday January 16, 2014

Π έ µ πτ η 1 6 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 201 4 | Th ursday Jan uar y 16, 2 0 14
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
11.00-16.00
Εγγραφές | Registrations
16.00-17.00
Προφορικές Ανακοινώσεις «Παθολογία Αµφιβληστροειδούς Ι»
Oral Presentations “Medical Retina I”
Προεδρείο: ∆. Αλωνιστιώτης, Α. Κουρµπέλη | Chairs: D. Alonistiotis, A. Kourmpeli
ΠΑ01.
AΝΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ AFLIBERCEPT ΣΕ «ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΝΕΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΩΧΡΑΣ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ
ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ
Χαρώνης Αλ., MD, Λιότσου Ανδρ., ΜD, Μίντζηρας ∆ιον., MD
Ιατρικό Κέντρο Οφθαλµολογίας Athens Vision, Καλλιθέα
ΠΑ03.
ΡΟΠΙΒΑΚΑΪΝΗ 0,2% (NAROPEIN) ME ΠΡΟΠΑΡΑΚΑΪΝΗ 0,5% (ALCAINE) VS ΠΡΟΠΑΡΑΚΑΪΝΗ 0,5% ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ∆Ο ΑΛΟΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ.
Κλάδος Ν.1 Καψάλα Ζ.1, Γιαννοπούλου Ε.2,Τσιλιµπάρης Μ.1,2
1
Τµήµα Αµφιβληστροειδούς, Οφθαλµολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο, Κρήτη
2
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο
ΠΑ04.
ΕΝ∆ΟΥΑΛΟΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ
∆ΕΫ∆ΡΟΕΠΙΑΝ∆ΟΣΤΕΡΟΝΗΣ (DHEA), ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΟΝΙΚΛΩΝ
Τσίκα Χ.1, Τζατζαράκης Μ.2, Γραβάνης Α.3, Τσιλιµπάρης Μ.Κ.1
1
Εργαστήριο Οφθαλµολογίας, Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ηράκλειο
2
Εργαστήριο Τοξικολογίας, Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ηράκλειο
3
Εργαστήριο Φαρµακολογίας, Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ηράκλειο
ΠΑ05.
H ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆Η ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ,
ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΩΠΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΒΑΘΜΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΥΩΠΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ LASER
Kοντάρη Ι.1, Κανελλόπουλος Α.1-2, Τσίχλης Ε.1
1
Laservision.gr Eye Institute, Athens, Greece
2
Professor Of Ophthalmology NYU Medical School, NY, NY
ΠΑ06.
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΣΤΗ ΠΙΘΑΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ
Κοντάρη Ι.1, Γεωργαλάς Η.3, Κανελλόπουλος Α.1-2, Βάββας ∆.4
1
Laservision.gr Eye Institute, Athens, Greece
2
Clinical Professor of Ophthalmology NYU Medical School, NY, NY
3
Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική
4
Massachusetts Eye and Ear Infirmayr Hospital, Department of Ophthalmology
7
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
ΠΑ02.
ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Μαράκης Θ.1, Κωτσόλης Α.2, Κανελλόπουλος Σ.1, Κουτσανδρέα Χ.2
1
Οφθαλµολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηµατάς», Aθήνα
2
Α’ Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηµατάς», Αθήνα
CMYK
1 6ή Ι1α8ν ο
ου ίο
2014
| Th/urFrida
sd a yy JJaanu
a rry
y 1168, , 20
143
ΠΠαέρµαπστκηε υ
Ι αυναορυί αρ
υ 2013
nua
2 01
ΠΑ07.
ΕΝ∆ΟΫΑΛΟΕΙ∆ΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΟΙ∆ΗΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑΣ
ΚΗΛΙ∆ΑΣ
Βακάλης Ν., Τριαντάφυλλος Α., Καβαλαράκης Ε., Γιαννικάκης Σ., Παπαευθυµίου Ι.
Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
ΠΑ08.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΦΛΕΒΑΣ ΤΟΥ
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ ΕΝ∆ΟΫΑΛΟΕΙ∆ΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ 0.4mg
Βακάλης Ν., Τριαντάφυλλος Α., Καβαλαράκης Ε., Γιαννικάκης Σ., Παπαευθυµίου Ι.
Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών
ΠΑ09.
ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΟΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΕΝ∆ΟΥΑΛΟΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΚΑΙ AVASTIN
Βακάλης Ν., Τριαντάφυλλος Α., Καβαλαράκης Ε., Γιαννικάκης Σ., Παπαευθυµίου Ι.
Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών
ΠΑ10.
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΛΑΓΧΡΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗ.
Μπουραντάνη Σ., ∆ηµοπούλου Α., Γεωργιάδης Ο., Μπάτσος Γ., Καµπανάρου Σ., Φερέτης Η., Ξηρού Τ.
Οφθαλµολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθήνα
ΠΑ11.
∆ΥΣΤΡΟΦΙΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ ΤΥΠΟΥ SORSBY’S ΜΕ ΧΟΡΙΟΕΙ∆ΙΚΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ: ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΝ∆ΟΫΑΛΟΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ anti-VEGF
Τάντρος Χ., Μαντζούνης Α., Σταθοπούλου Ε., Λιάζος Ε., Χρονόπουλος Γ.
Eye Day Clinic, Αθήνα
17.00-18.00
Προφορικές Ανακοινώσεις «Παθολογία Αµφιβληστροειδούς ΙΙ»
Oral Presentations “Medical Retina II”
Προεδρείο: Α. Καλλίτσης, Ε. Μπάρτση | Chairs: Α. Κallitsis, E. Bartsi
ΠΑ12.
ΑΙΦΝΙ∆ΙΑ ΥΠΟ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΩΧΡΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΣΘΕΝΗ
Χατζησπάσου Ε., Βερυκοκάκη Ν., Λάµπρος Λ., Τσακίρης Κ.
Οφθαλµολογική κλινική Νοσοκοµείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθήνα
ΠΑ13.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΘΡΙΚΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
Καψάλα Ζ.1, Παλλήκαρης Α.2, Μανιαδή Β.1, Τσιλιµπάρης Μ.Κ.1,2
1
Τµήµα Παθολογίας Βυθού, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, Ηράκλειο
2
Iνστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο
ΠΑ14.
Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (SD-OCT) ΣΤΗΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
Richardson T.1, Χαίρα Ν.1, Καµπουγέρης Γ.1
Ophthalmology Department, Croydon University Hospital, London, UK
8
Π έ µ πτ η 1 6 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 201 4 | Th ursday Jan uar y 16, 2 0 14
ΠΑ15.
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙ∆ΟΥΣ ΣΕ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Εξαρχόπουλος ∆., Καλογερόπουλος Χ., Χριστοδούλου Ε.,Κουµπούλης Ι., Στεφανιώτου Μ.
Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων - Οφθαλµολογική Κλινική
ΠΑ16.
ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΣΥΦΙΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.
Μηνακάκης Π.1, Ζώζολου Μ.1, Πασχαλίδης Θρ.1, Καµπανάρου Στ.2, Κανελλας ∆.1, Παυλάκης Κ.1, Μαρκάκης Ι.3,
Βαικούσης Ε.1
1
Οφθαλµολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας “Άγιος Παντελεήµων“, Πειραιάς
2
Οφθαλµολογική Κλινική, Γ.Ν. Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα
3
Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας “Άγιος Παντελεήµων“, Πειραιάς
ΠΑ18.
ΤΟΞΙΚΗ ΩΧΡΟΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΝΤΟΣΕΤΑΞΕΛΗΣ.ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Μεταξάκη Ι., Πατσούρα Ε.,Neureιther B., Τanaskovits N., Μιχαλόπουλος Ν., Γεωργαράς Σ.
Α’ Οφθαλµολογική Κλινική, Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ, Αθηνα
ΠΑ19.
ΕΝ∆ΟΫΑΛΟΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΝΙΜΠΙΖΟΥΜΑΜΠΗΣ (LUCENTIS) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ IRVINE-GASS
Μητρόπουλος Π., Χατζηράλλη Ε., Πεπονής Β., Παροικάκης Ε.
Β’ Οφθαλµολογική Κλινική Οφθαλµιατρείου Αθηνών
ΠΑ20.
ΤΟ ΥΠΟΟΥ∆ΙΚΟ ∆ΙΟ∆ΙΚΟ MICROPULSE (SDM) 532nm LASER ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΣΕ
Ε∆ΑΦΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΕΙΑΣ
∆αρδαµπούνης ∆., Τριανταφυλλά Μ., Κουτσογιάννη Α., Νάνος Π., Λαζαρίδης Η., Πατσιαµανίδη Μ., Λαµπίρης Γ.
Οφθαλµολογική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Έβρου
ΠΑ21.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙ∆ΙΚΟΥ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΩΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (PDT)
Αστεριάδης Σ.1, ∆αρδαµπούνης ∆.2, Τριανταφυλλά Μ.2, Βακάλης Θ.1, Τρανός Π.1, Κουκουλά Σ.1
1
OPHTHALMICA, Θεσσαλονίκη
2
Οφθαλµολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
ΠΑ22.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ANTI-VEGF.
Κλάδος Ν., Καψάλα Ζ., Τσιλιµπάρης Μ.
Τµήµα Αµφιβληστροειδούς, Οφθαλµολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο, Κρήτη
18.00-18.30
∆ιάλειµµα Καφέ | Coffee Break
9
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
ΠΑ17.
ΣΠΑΝΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΤΟΞΙΝΗ
“PANTON VALENTINE” ( PVL ), ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝ∆ΟΚΑΡ∆ΙΤΙ∆Α.
Μηνακάκης Π.1, Ζώζολου Μ.1, Καµπανάρου Στ.2, Κανελλας ∆.1, Λιούµη ∆.1, Σταµατόπουλος Γ.3, Βαικούσης Ε.1
1
Οφθαλµολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας “Άγιος Παντελεήµων“, Πειραιάς
2
Οφθαλµολογική Κλινική, Γ.Ν. Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα
3
Νευροχειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας “Άγιος Παντελεήµων“, Πειραιάς
CMYK
Π έ µ π τ η 1 6 Ι α ν ο υ α ρ ί ου 2014 | Th ur sd a y J a nu a r y 1 6 , 20 14
18.30-20.30
Προφορικές Ανακοινώσεις «Χειρουργική Αµφιβληστροειδούς»
Oral Presentations “Surgical Retina”
Προεδρείο: Χ. Λιναρδή, Α. Χαρώνης | Chairs: H. Linardi, A. Charonis
ΠΑ23.
«ΤΟ ΣΚΛΗΡΙΚΟ ΕΞΩΜΟΣΧΕΥΜΑ…ΑΛΛΙΩΣ»
Τσουρής ∆.
Ιασώ Θεσσαλίας, Λάρισα
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
ΠΑ24.
«ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΕΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕ 23G PARS PLANA
ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗ»
Τσουρής ∆.
Ιασώ Θεσσαλίας, Λάρισα
ΠΑ25.
ΠΤΥΧΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΥΣ
Αντωνίου Γ.1, Muqit M.2, Stanga P.1
1
Manchester Royal Eye Hospital, Manchester, UK
2
Moorfields Eye Hospital, London, UK
ΠΑ26.
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΥΣΤΕΟΕΙ∆ΟΥΣ ΟΙ∆ΗΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ ΣΕ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΘΕΝΤΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
ΜΗ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Αλωνιστιώτης ∆., Κόντου Ε., Τσιλιµπώκου Ν., Καραχάλιος Ν., Μπίκα Μ., Τάκης Α., Σταύρακας Π., Θεοδοσιάδης Π.
Β΄ Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αττικόν», Αθήνα
ΠΑ27.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΣΕ ΕΜΦΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΦΑΚΙΚΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ
ΕΓΧΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
Χριστοδούλου Ε., Κουµπούλης Ι., Παπακίτσος Μ., Στεφανιώτου Μ.
Οφθαλµολογική Κλινική Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων
ΠΑ28.
EΛΕΓΧΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΨΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Χατζηλάου Γ.1, Κανελλόπουλος Α.1-2, Τσίχλης Ε.1
1
Laservision.gr Eye Institute, Athens, Greece
2
Clinical Professor of Ophthalmology NYU Medical School, NY, NY
ΠΑ29.
3D TEXNIKH ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΥΑΛΟΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΘΕΣΗ OZURDEX (∆EΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ)
Κανελλόπουλος Α.1-2, Τσίχλης Ε.1
1
Laservision.gr Eye Institute, Athens, Greece
2
Clinical Professor of Ophthalmology NYU Medical School, NY, NY
ΠΑ30.
EΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ «ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ» - «ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ - ΟΠΙΣΘΙΑ» ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΥΑΛΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΕΙΑ (PVR);
Χαρώνης Αλ., MD, Πλατάρη Κων., MD, Τσουκανάς ∆., MD
Ιατρικό Κέντρο Οφθαλµολογίας Athens Vision, Καλλιθέα
10
Π έ µ πτ η 1 6 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 201 4 | Th ursday Jan uar y 16, 2 0 14
ΠΑ31.
EΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΟΠΗΣ
ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Χαρώνης Αλ., MD, Πλατάρη Κ., MD, Τσουκανάς ∆., MD
Ιατρικό Κέντρο Οφθαλµολογίας Athens Vision, Καλλιθέα
ΠΑ32.
ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΟΘΡΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ
Τρανός Π., Λοκοβίτης Ε., Κουκουλά Σ., Βακάλης Θ., Αστεριάδης Σ.
Οφθαλµολογικό ινστιτούτο OPHTHALMICA, Θεσσαλονίκη
ΠΑ34.
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ∆ΕΣΚΕΜΕΤΕΙΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΒΑΡΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΑΛΑΜΟ
Ξανθοπούλου Ν., Κυµιωνής Γ., Τσουλναράς Κ., Κλάδος Ν., Τσιλιµπάρης Μ.
Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταµοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλµού (ΒΕΜΜΟ), Ιατρική σχολή,
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
ΠΑ35.
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΠΗΣ ΩΧΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΑΧΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΡΑΓΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Σταύρακας Π.1, Άνδρου Α.1, Σταµατίου Π.1, Κόντου Ε.1, Τζαβέλλα Ι.1, Σταθοπούλου Ε.2, Θεοδοσιάδης Π.1
1
Β’ Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
2
Ιδιώτης Οφθαλµίατρος, Αθήνα
ΠΑ36.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΥΩΠΙΚΗΣ ΣΧΙΣΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ ΜΕ ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗ 23G
Ραλλάτος Χ., Τσιούµας Ν., Παλαιολόγος Θ., Αναστασάκης Α.
Athens Eye Hospital, Tµήµα Υαλοειδούς-Αµφιβληστροειδούς
ΠΑ37.
OZURDEX® (εµφύτευµα δεξαµεθαζόνης βραδείας αποδέσµευσης): ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Banerjee P, Petrou P, Zvobgo M, Charteris D
Vitreoretinal Department, Moorfields Eye Hospital, London, U.K.
11
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
ΠΑ33.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΙΞΩ∆ΟΥΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ
Αναστασιλάκης Κ., Μουργελά Α., Κανιούρας ∆., Σακελλάρης ∆., Ζώττα Ε., Κυριακίδου Ν., Μόσχου Κ.
Οφθαλµολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης “Diathlasis”, Τµήµα Οπισθίων Μορίων
CMYK
Π έ µ π τ η 1 6 Ι α ν ο υ α ρ ί ου 2014 | Th ur sd a y J a nu a r y 1 6 , 20 14
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η B | H a l l Te r p s i c h o r e B
11.00-15.00
WETLAB Ενδοβολβικών Ενέσεων
Συντονιστές: Γ. Παγώνης, Π. Πουσουλίδου, Ι. Τσουµπρής
17.00-18.00
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 | CLINICAL WORKSHOP 1:
Νεότερες Εξελίξεις στις Παθήσεις της Υαλοωχρικής Επιφάνειας: Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς,
∆ιαβητικό οίδηµα ωχράς, υαλοωχρική έλξη, οπές ωχράς
New Developments in Vitreomacular Interface Disease: ARMD, DME, VMT, MACULAR HOLES
Συντονιστής: Ε. Μαυρικάκης | Moderator: E. Mavrikakis
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η B | H a l l Te r p s i c h o r e B
Συµµετέχοντες: Α. Χαρώνης, Ε. Λιάζος, W-C Lam
Participants: A. Charonis, E. Liazos, W-C Lam
Σχολιαστής: Π. Θεοδοσιάδης | Commentator: P. Theodossiadis
18.30-19.30
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2 | CLINICAL WORKSHOP 2:
Ενδοφθαλµίτιδα | Endophthalmitis
Συντονίστρια: Χ. Κουρεντή | Moderator: Ch. Kourenti
Συµµετέχοντες: Μ. Αλετρά-Παπαδοπούλου, Π. Σαλβάνος, Γ. Μόρφης, Π. Πέτρου, Γ. Αντωνίου,
Π. Σταύρακας
Participants: M. Aletra-Papadopoulou, P. Salvanos, G. Morphis, P. Petrou, Y. Antoniou, P. Stavrakas
Σχολιαστής: Η. Φερέτης | Commentator: I. Feretis
12
Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 7 Ι α ν ο υ α ρ ί ου 2014 | F ri d ay Janu ary 17 , 20 14
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
08.30-10.00
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ Ι | LECTURES I:
Προεδρείο: I. Εµφιετζόγλου, A. Kαπετάνιος | Chairs: I. Emfietzoglou, A. Kapetanios
Ν. Βακάλης | N. Vakalis
Νέα προσέγγιση για τη θεραπεία των ασθενειών του αµφιβληστροειδούς
Diagnosis and management of macular holes and pseudoholes
Μ. Κοτούλα | M. Kotoula
Θεραπευτική αντιµετώπιση του Νεοαγγειακού γλαυκώµατος
Therapeutic approach to neovascular glaucoma
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
Αθ. Σούσουρας | A. Sousouras
Σύνδροµο IRVINE GASS
IRVINE GASS Syndrome
∆. ∆αρδαµπούνης | D. Dardabounis
Υποουδικό διοδικό µικροπαλµικό (SDM) laser και οίδηµα ωχράς
Subthreshold diode micropulse (SDM) laser and macula edema
Στ. Καρδιτσάς | St. Karditsas
Αποκατάσταση Χαµηλής Όρασης - Εφαρµογή Βοηθηµάτων Χαµηλής Όρασης
Low Vision Rehabilitation - Low Vision Aids
10.00-10.30
10.30-12.30
∆ιάλειµµα Καφέ | Coffee Break
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΙ | LECTURES II:
Προεδρείο: Ε. Μανουσσάκης, E. Φαντέλ | Chairs: E. Manoussakis, E. Fadel
Σ. Ανδρούδη-Μπραζιτίκου | S. Androudi- Brazitikou
Ο ρόλος της υαλοειδεκτοµής στην ραγοειδίτιδα
The role of vitrectomy in uveitis
Η. Zambarakjhi
Surgical management of vitreomacular traction
D. Keegan
Immunological consequences of Sub Retinal Cell transplantation for Retinal Disease
Α. Lappas
Visual Loss After Surgery with Silicone Oil
Ι. Π. Θεοχάρης | I. P. Theoharis
Η παραµόρφωση του οπίσθιου πόλου κατά τις οφθαλµικές κινήσεις και ο πιθανός ρόλος της
στις παθήσεις της ώχρας"
Posterior pole deformation during ocular movements. A unifying concept for the pathogenesis
of macula diseases
Th. Potamitis
Management of ocular shot gun pellet injuries
13
CMYK
Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 7 Ι α ν ο υ αρ ίο υ 2014 | Frida y Ja nua ry 17 , 2 0 1 4
Ε. Τσίχλης | E. Tsichlis
Νέα δεδοµένα στη θεραπεία της παραγωγικής υαλοειδοαµφιβληστροειδοπάθειας
An update on the PVR treatment
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
Αθ. Βακάλης | A. Vakalis
∆ιάγνωση και αντιµετώπιση επαµφιβληστροειδικών µεµβρανών και ψευδοπών
Diagnosis and management of macular holes and pseudoholes
12.30-13.30
Γε ύ µ α | L u n c h
13.30-15.00
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
SATELLITE SYMPOSIUM
Νεότερες εξελίξεις σε χειρουργικές τεχνικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στην χειρουργική
του Υαλοειδούς – Αµφιβληστροειδούς
Συντονιστής: Ε. Γκοτζαρίδης
Οµιλητές:
15.00-15.45
Ε. Γκοτζαρίδης
Χ. Κουρεντή
Γ. Παππάς
Ε. Παροικάκης
Μ. Στεφανιώτου
Α. Χαρώνης
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - Οργάνωση
CLINICAL WORKSHOP - Organized
Τι πρέπει να γνωρίζει ένας γενικός Οφθαλµίατρος για την Η.Ε.Ω. και τα συµπληρώµατα διατροφής
Συντονίστρια:
X. Τερζίδου
Συµµετέχοντες:
J. M. Nolan
M. Νισκοπούλου
T . Ρότσος
15.45-16.15
∆ιάλειµµα Καφέ | Coffee Break
16.15-18.00
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΙΙ | LECTURES III
Προεδρείο: Ε. Παροικάκης, Ι. Πανίδου | Chairs: Ε. Parikakis, I. Panidou
Γ. Παππάς | G. Pappas
Χειρουργική στην επιφάνεια της ωχράς κηλίδος
Surgery on the macular interface
P. Sullivan
Acute angle closure following vitrectomy
F. Pavlidis
27g pars plana vitrectomy, new perspectives
14
Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 7 Ι α ν ο υ α ρ ί ου 2014 | F ri d ay Janu ary 17 , 20 14
Π. Μπραζιτίκος | P. Brazitikos
Οπές και ψευδοοπές ωχράς µερικού πάχους: νεώτερα δεδοµένα
Macular pseudoholes and Lamellar Macular holes: Diagnostic and therapeutic challenges
∆. Mπρούζας | D. Brouzas
Παραγωγική υαλοαµφιβληστροειδοπάθεια. Παθοφυσιολογία και αντιµετώπιση
Proliferative vitreoretinopathy. Pathophysiology and management
Β. Γρηγορόπουλος | V. Grigoropoulos
Τεχνητή όραση
Artificial vision
J. W. Bainbridge
Cell transplantation
∆ιάλειµµα Καφέ | Coffee Break
18.30-20.00
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙV | LECTURES IV
Προεδρείο: Ε. Γεωργοπούλου, Π. Μητρόπουλος | Chairs: E. Georgopoulou, P. Mitropoulos
M. Μichaelides
Update on Therapies for Inherited Retinal Disease
Γ. Κράνιας | G. Kranias
∆ιαβητική Αµφιβληστροιδοπάθεια στην κύηση ¨Υπάρχει Κίνδυνος¨ για την µητέρα η το έµβρυο?
Diabetic Retinopathy in Pregnancy: Is There a Risk for the Mother or the Fetus?
V. Kessaris
ROP Update
Α. Χαρώνης | A. Charonis
Eξατοµικευµένη θεραπεία στην εξιδρωµατική ηλικιακή εκφύλιση ωχράς- Από την θεωρία στη πράξηIndividualizing care in neovascular AMD - How far off are we?
Μ. Τσιλιµπάρης | M. Tsilibaris
Φωτοδυναµική θεραπεία: παρόν και µέλλον
Photodynamic therapy: present and future
∆. Καραγιάννης | D. Karagiannis
Ψευδοαποφολίδωση µε φυσιολογική ενδοφθάλµια πίεση. Παράγοντας κινδύνου για απόφραξη
κεντρικής φλέβας αµφιβληστροειδούς
Pseudoexfoliation with normal intraocular pressure. Risk factor for central retinal vein occlusion
20.00
∆ ε ξ ί ω σ η Υπ ο δ ο χ ή ς | We l c o m e R e c e p t i o n a t G a l a x y H a l l
15
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
18.00-18.30
CMYK
Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 7 Ι α ν ο υ αρ ίο υ 2014 | Frida y Ja nua ry 17 , 2 0 1 4
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η B | H a l l Te r p s i c h o r e B
09.00-10.00
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3 | CLINICAL WORKSHOP 3:
Οπίσθιες ραγοειδίτιδες
Posterior uveitis
Συντονιστής: Χ. Καλογερόπουλος | Moderator: C. Kalogeropoulos
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η B | H a l l Te r p s i c h o r e B
Συµµετέχοντες: Χ. Καλογερόπουλος, Μ. Μόσχου, Σ. Ανδρούδη, Α. Χαρώνης
Participants: C. Kalogeropoulos, M. Moschou, S. Androudi, A. Charonis
10.00-10.30
∆ιάλειµµα Καφέ | Coffee Break
10.30-11.30
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4 | CLINICAL WORKSHOP 4:
Χοριοειδικό Μελάνωµα: ∆ιάγνωση – Αντιµετώπιση
Choroidal melanoma: Diagnosis – Management
Συντονίστρια: Ε. Γεωργοπούλου | Moderator: E. Georgopoulou
Συµµετέχοντες: Ιλ. Καρβέλα, Ι.Α. Πουρναράς, Αλ. Ρουβάς
Participants: Ι. Κarvela, Ι.Α. Pournaras, Α. Rouvas
16.15-17.15
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5 | CLINICAL WORKSHOP 5:
∆ιαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια - Από την θεωρία στην πράξη
Diabetic retinopathy - From theory to practice
Συντονιστής: ∆. Παναγιωτίδης | Moderator: D. Panagiotidis
Συµµετέχοντες: Π. Μαλάµος, Ε. Μανουσάκης, Μ. Νισκοπούλου, Τ. Ρότσος
Participants: P. Malamos, E. Manoussakis, M. Niskopoulou, T. Rotsos
18.30-19.30
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6 | CLINICAL WORKSHOP 6:
Χειρουργικοί εφιάλτες
Vitreoretinal nightmares
Συντονιστής: Η. Γεωργάλας | Moderator: I. Georgalas
Συµµετέχοντες: ∆. Μπρούζας, Σ. Γκοτζαρίδης, ∆. Τσουρής, Π. Σταύρακας, Γ. Παππάς, Τ. Ξηρού,
Π. Πέτρου, Α. Βακάλης, Φ. Παυλίδης
Participants: D. Brouzas, S. Gotzaridis, D. Tsouris, P. Stavrakas, G. Pappas, T. Xirou, P. Petrou,
A. Vakalis, F. Pavlidis
Σχολιάστρια: Χρ. Κουτσανδρέα | Commentator: Chr. Koutsandrea
20.00
16
∆ ε ξ ί ω σ η Υπ ο δ ο χ ή ς | We l c o m e R e c e p t i o n a t G a l a x y H a l l
Σ ά β β α τ ο 1 8 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2014 | S at u rda y Jan u ar y 18, 2 0 1 4
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
08.30-10.00
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ V | LECTURES V:
Προεδρείο: Π. Μασαούτης, Π. Σταύρακας | Chairs: P. Massaoutis, P. Stavrakas
Σπ. Κανελλόπουλος | S. Kanelopoulos
Θεραπευτική αντιµετώπιση του ∆ιαβητικού Οιδήµατος της Ωχράς Κηλίδας
Treatment of diabetic macular edema
Αθ. Κωτσόλης | A. Kotsolis
Η κλινική σηµασία της χοριοειδικής απεικόνισης µε το EDI-OCT
Choroidal imaging with EDI-OCT
Ε. Παροικάκης | E. Parikakis
ILM: Πρέπει να αφαιρείται? Πότε και Πόσο?
ILM: to peel or not to peel?
Ν. Μαρκοµιχελάκης | N. Markomihelakis
Υαλοειδεκτοµή: Από τη διάγνωση στο χειρισµό των φλεγµονών του οπίσθιού ηµιµορίου
J. M. Nolan
The impact of three different macular carotenoid formulations on macular pigment optical density
and visual performance, in subjects with early age-related macular degeneration
10.00-10.30
∆ιάλειµµα Καφέ | Coffee Break
10.30-12.30
INTERACTIVE VIDEO SESSION
Χειρουργικές Αποφάσεις | Surgical Decisions
Συντονίστρια: Χρ. Κουτσανδρέα | Moderator: Ch. Koutsandrea
Συµµετέχοντες (σε αλφαβητική σειρά) | Participants (in alphabetical order):
Γεωργάλας Η. | Georgalas I.
Γκοτζαρίδης Ε. | Gotzaridis E.
Μπεχράκης ∆. | Bechrakis N.
Μπραζιτίκος Π. | Brazitikos P.
Μπρούζας ∆. | Brouzas D.
Παππάς Γ. | Pappas G.
Παροικάκης Ε. | Paroikakis E.
Παυλίδης Μ. | Pavlidis M.
Στεφανιώτου Μ. | Stefaniotou M.
Sullivan P.
Χαρώνης Α. | Charonis A.
17
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
Μ. Μόσχου | M. Moschou
Ο ρόλος του παράγοντα ενεργοποίησης των αιµοπεταλίων στην ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
κηλίδας: Νέα δεδοµένα.
The role of Platelet Activating Factor in AMD: Novel data
CMYK
Σ ά β β α τ ο 1 8 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 20 14 | Sat urd ay Janu ary 18 , 20 14
12.30-14.00
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - Οργάνωση
SATELLITE SYMPOSIUM - Organized
Παθήσεις ωχράς κηλίδας: Σύγχρονη θεραπευτική αντιµετώπιση βάσει αναγκών
Προεδρείο: Π. Μητρόπουλος
Σ. Ανδρούδη
Anti-VEGF θεραπείες στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας:
Επιθυµητά αποτελέσµατα και κλινικά δεδοµένα
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
Στ. Καµπανάρου
Αντιµετώπιση του διαβητικού οιδήµατος της ωχράς κηλίδας:
Τι αλλάζει στην τρέχουσα κλινική πρακτική;
14.00-14.30
Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ ΥΑ Λ Ο Ε Ι ∆ Ο Υ Σ – Α Μ Φ Ι Β Λ Η Σ Τ Ρ Ο Ε Ι ∆ Ο Υ Σ
ELECTIONS OF THE GREEK VITREO RETINAL SOCIETY
14.30-15.30
Γε ύ µ α | L u n c h
15.30-17.30
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ VI | LECTURES VI:
Προεδρείο: Σ. ∆ηµόπουλος, Χ. Κουρεντή | Chairs: S. Dimopoulos, Ch. Kourenti
Π. Θεοδοσιάδης | P. Theodossiadis
Ο ρόλος της υαλοαµφιβληστροειδικής έλξεως στις παθήσεις της ωχράς κηλίδας
The role of vitreomacular traction and the affect on the macula
U. Bartz -Schmidt
An update on the subretinal Implant
D. Moshfeghi
X-ray Therapy in Wet AMD: Rationale, Patient Selection, and Long-term Outcomes from the
INTREPID Trial
W- C. Lam
Is it ever safe for air travel after VR surgery with intraocular gas bubble?
Ε. Γκοτζαρίδης | E. Gotzaridis
Χειρουργική αντιµετώπιση επιπλοκών ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδος µη ανταποκρινόµενη σε
θεραπευτική αγωγή
Surgical Management of Unresponted to Treatments Wet AMDs
L. Wickham
Natural history of Vitreomacular traction
N. Bechrakis
A rational approach for severe ocular trauma
P. Walter
Artificial Vision
17.30-18.00
18
∆ιάλειµµα Καφέ | Coffee Break
Σ ά β β α τ ο 1 8 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2014 | S at u rda y Jan u ar y 18, 2 0 1 4
18.00-20.00
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ VII | LECTURES VII:
Προεδρείο: A. Kouρής, Π. Χατζησπάσου | Chairs: A. Kouris, P. Chatzispasou
Ν. Φαρµακάκης | N. Farmakakis
Νεότερα δεδοµένα στη θεραπεία της Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Ξηρού Τύπου
New trends in the treatment of Dry AMD
M. Hawlina
New developments in retinitis pigmentosa and related dystrophies
L. Zografos
Rare choroidal tumors and pseudo tumors: diagnosis and management
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η Α | H a l l Te r p s i c h o r e Α
St. Seregard
Risk of secondary enucleation after high vs low dose rate ruthenium brachytherapy for uveal
melanoma
C. Pournaras
Cystoid Macular oedema: clinical trials recommendations for the follow up and treatment
Μ. Στεφανιώτου | M. Stefaniotou
Η Υαλοαµφιβληστροειδική επιφάνεια µετά από υαλοειδεκτοµή
Vitreoretinal interface after vitrectomy
L. Da Cruz
Cone photoreceptor imaging - clinical use?
21.30
∆ Ε Ι Π Ν Ο Σ Τ Η Ν Α Ι ΓΛ Η Ζ Α Π Π Ε Ι Ο Υ | D I N N E R AT A E G L I Z A P P E I O U
19
CMYK
Σ ά β β α τ ο 1 8 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 20 14 | Sat urd ay Janu ary 18 , 20 14
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η B | H a l l Te r p s i c h o r e B
09.00-10.00
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 7 | CLINICAL WORKSHOP 7:
Οι φλεβικές αποφράξεις του αµφιβληστροειδούς
Retinal vein occlusion
Συντονιστής: Σ.Α. ∆ηµητράκος | Moderator: S. A. Dimitrakos
Α ί θ ο υ σ α Τ ε ρ ψ ι χ ό ρ η B | H a l l Te r p s i c h o r e B
Συµµετέχοντες: Σ. Ανδρούδη, ∆. Καραγιάννης, ∆. Τζέτζη
Participants: S. Androudi, D. Karagiannis, D. Tzetzi
10.00-10.30
∆ιάλειµµα Καφέ | Coffee Break
10.30-11.30
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 8 | CLINICAL WORKSHOP 8:
MYSTERY RETINA ΚΑΙ OCT
MYSTERY RETINA AND OCT
Συντονιστής: Ι. ∆ατσέρης | Moderator: I. Datseris
Συµµετέχοντες: Ι. Εµφιετζόγλου, Α. Κοτσώλης, Γ. Παππάς, Α. Ρουβάς
Participants: I. Emfietzoglou, A. Kotsolis, G. Pappas, A. Rouvas
15.30-16.30
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 9 | CLINICAL WORKSHOP 9:
Αντι-VEGF θεραπεία για την αντιµετώπιση των εξιδρωµατικών ωχροπαθειών: Update
Anti-VEGF treatment for exudative maculopathies: Update
Συντονιστής: Ι. ∆. Λαδάς | Moderator: I. D. Ladas
Συµµετέχοντες: Αθ. Κωτσόλης, Π. Μασαούτης, Μ. Νισκοπούλου, Τ. Ρότσος
Participants: A. Kotsolis, P. Massaoutis, M. Niskopoulou, T. Rotsos
18.00-19.00
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 10 | CLINICAL WORKSHOP 10:
Ψευδοφακική αποκόλληση αµφιβληστροειδούς
Pseudophakic retinal dettachment
Συντονίστρια: Τ. Ξηρού | Moderator: T. Xirou
Συµµετέχοντες: Γ. Αντωνίου, Σ. Αστεριάδης, Η. Γεωργάλας, Β. Γρηγορόπουλος, Ε. Παροικάκης
Participants: J. Antoniou, S. Asteriadis, I. Georgalas, V. Grigoropoulos, E. Parikakis
21.30
20
∆ Ε Ι Π Ν Ο Σ Τ Η Ν Α Ι ΓΛ Η Ζ Α Π Π Ε Ι Ο Υ | D I N N E R AT A E G L I Z A P P E I O U
e-Posters
EP 01. ΦΩΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΘΗΛΑΙΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΥΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μητρόπουλος Π., Χατζηράλλη Ε., Πεπονής Β., Τσιότρα Β., Παροικάκης Ε.
Β’ Οφθαλµολογική Κλινική Οφθαλµιατρείου Αθηνών
EP 02. PURTSCHER'S LIKE RETINOPATHY: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ LMWH
∆αγαλάκη Ι., Kεχαγιαδάκης Μ., Σακελλαρίου Β., Σκουτέρης Β., Σταθάκης Ε., Πέτρου Κ.
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών, Οφθαλµολογική Kλινική
EP 03. ΟΖΩ∆ΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΜΕ ΑΤΥΠΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Κόντου Ε.1, Τσιλιµπώκου Ν.1, ∆ερβενούλας Γ.2, Καραχάλιος Ν.1, Μπίκα Μ.1, Μπονάκης Α.2, Αλωνιστιώτης ∆.1
1
Β΄ Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αττικόν», Αθήνα
2
Β΄ Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αττικόν», Αθήνα
EP 04. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ RANIBIZUMAB
Βαχτσεβάνος Α., Καρακώστα Ε., Χουλίδου Μ., Τσακπίνης ∆., Πολυχρονάκος Α.
Οφθαλµολογική κλινική «Ο Άγιος ∆ηµήτριος», Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
EP 05. Αµφοτερόπλευρο οιδήµα ωχράς µετά από λήψη ταµοξιφαίνης
Ζαφειρόπουλος Π.1, Νάνος Π.2, Τσιγγούλης Ε.1, Στεφανιώτου Μ.1
1
Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική Ιωαννίνων
2
Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική Αλεξανδρούπολης
EP 06. ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΜΥΩΠΙΑ. ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ
∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ?
Μπαλατσούκας ∆., Κανονίδου Ε., Σκαθαρούδη Χ., Ζάµπρος Η.
Οφθαλµολογική Κλινική, ‘’Ιπποκράτειο’’ Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
EP 07. ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΩΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο
ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Μπαλατσούκας ∆., Κανονίδου Ε., ∆ερµιτσόγλου ∆., Σκανδάλης Κ.
Οφθαλµολογική Κλινική, ‘’Ιπποκράτειο’’ Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
EP 08. Ι∆ΙΟΠΑΘΗΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΣ ¨∆ΙΚΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΩΝ ΚΛΑ∆ΙΩΝ¨. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
∆αρδαµπούνης ∆., Τριανταφυλλά Μ., Πατσιαµανίδη Μ., Παπαδόπουλος Ζ., Ιωαννάκης Κ.
Οφθαλµολογική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Έβρου
EP 09. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ DIME - (ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝ∆ΟΫΑΛOΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ RANIBIZUMAB ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙ∆ΗΜΑ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ-DIME)
Αντωνάκης Σ.1,2, Rubin G.2, Michaelides M.1,2
1
Moorfields Eye Hospital, London, UK
2
UCL Institute of Ophthalmology, London, UK
EP 10. Ι∆ΙΟΠΑΘΗΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΣ “∆ΙΚΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΩΝ ΚΛΑ∆ΙΩΝ“. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Λουκιανού E.1, Μπρούζας ∆.2
1
Οφθαλµολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος
2
Α’ Πανεπιστηµιακή Κλινική Αθηνών
EP 11. ΣΩΛΗΝΟΕΙ∆ΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕ∆ΟΥΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Λουκιανού E.1, Μπρούζας ∆.2
1
Οφθαλµολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος
2
Α’ Πανεπιστηµιακή Κλινική Αθηνών
21
CMYK
e-Posters
EP 12. ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΜΕ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΥΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ PRP ΚΑΙ ANTI-VEGF ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γεωργιάδης Ο., Μπάτσος Γ., ∆ηµοπούλου Α., Μπουραντάνη Σ., Καµπανάρου Σ., Φερέτης Η., Ξηρού Τ.
Τµήµα Υαλοειδούς-Αµφιβληστροειδούς, Ν.Ε.Ε.Σ. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο, Αθήνα
EP 13. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΚΡΟΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΥΣ
Κονταδάκης Σ.1, Παΐσιος Ι.1, Παπαγιάννης Α.2, Λεπίδας Ι.3, Παγκράτης Κ.4
1
Ιδιώτης οφθαλµίατρος, Χανιά
2
Department of Ophthalmology, De Gironcoli Hospital, Conegliano, Italy
3
Eye Center Patras, Πάτρα
4
Οφθαλµολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων
EP 14. Ι∆ΙΟΠΑΘΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΩ∆ΗΣ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΕΙΑ: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γοργόλη K., Κατσάνος A., Ζαφειρόπουλος Π., Ασπιώτης Μ., Καλογερόπολος Χρ.
Οφθαλµολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
EP 15. ΝΕΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙ-ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΟΡΑΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Λιάσκα Α., Παλλαντζάς Θ., Μακρή Ε., ∆ηµοπούλου Β., Σταµέλου Σ., Ανδριανοπούλου Κ.
Οφθαλµολογικό Τµήµα, Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας, Λαµία
EP 16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΦΑΚΩΝ ΣΤΟ ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ
Πανίδου Ι., Φαντέλ Ε., Τσιρώνη Σ., Πανακλερίδου Θ., Αράπογλου Γ., Ελευθεριάδου ∆., Νικολακόπουλος Α.
Οφθαλµολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ.Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
EP 17. Αντιµετώπιση αποκόλλησης επιπλεγµένης µε PVR µε χρήση αµφίχειρης τεχνικής
Αναστασιλάκης Κ., Μουργελά Α., Κανιούρας ∆., Κυριακίδου Ν., Ζώττα Ε., Σακελλάρης ∆., Νάσικας Β., Μόσχου Κ.
Οφθαλµολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης “Diathlasis”, Τµήµα Οπισθίων Μορίων
EP 18. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆Α ΜΙΜΟΥΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆Α ΚΟΓΧΟΥ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
Κόντου Ε., Σταµατίου Π., Άνδρου Α., Θεοδοσιάδης Π., Σταύρακας Π.
Β΄ Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αττικόν», Αθήνα
EP 19. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α. ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Κανελλόπουλος Α.1-2, Χατζηλάου Γ.1, Τσίχλης Ε.1
1
Laservision.gr Eye Institute , Athens, Greece
2
Clinical Professor Of Ophthalmology NYU Medical School, NY, NY
EP 20. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
∆ηµητρακάς Π., Παγουλάτος ∆., Mάνη Α., Γεωργάλας Η., Κουτσανδρέα Χ.
Α΄ Οφθαλµολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΓΝΑ “Γ. Γεννηµατάς”
EP 21. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΑΓΓΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩ
ΑΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ Ι∆ΙΟΠΑΘΗ ΟΠΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ
∆ηµητρακάς Π., Παγουλάτος ∆., Μάνη Α., Γεωργάλας Η., Κουτσανδρέα Χ.
Α΄ Οφθαλµολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΓΝΑ “Γ. Γεννηµατάς”
22