TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥ-ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ LOGI.C 2014 A

Το πολυσυνεδριακό event!
9 &10 Μαΐου 2014 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥ-ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ LOGI.C 2014
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΙΟΥ
FOOD LOGISTICS & FROZEN SUPPLY CHAINS
(10.30-16.00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA I)
10.00-10.30
10.30-10.50
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / WELCOME COFFEE
Χαιρετισµοί Επίσηµων Φορέων Υποστηρικτών
και εισαγωγή στα Logi.C από την o.mind creatives
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΙΟΥ
Ο∆ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ,
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - PROJECT YOU
(16.30-20.00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA I)
16.00
16.30-17.00
Α’ ΜΕΡΟΣ. ΠΑΝΕΛ 1: Καινοτοµία - Realy & Truth Success
Stories στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίµων
10.50-11.00
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.20
12.20-12.35
12.35-12.50
12.50-13.00
13.00-14.00
Εισαγωγή από συντονιστή για την καινοτοµία
στις επιχειρήσεις
ΚΟΛΙΟΣ / Άρτα “Στις Αγορές του εξωτερικού από την
Ελληνική γη - Μεταποίηση Φρούτων µε εξαγωγική
δραστηριότητα”, Κολιός Χρίστος, ∆/νων Σύµβουλος
ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ / Χανιά “Αντίληψη της Καινοτοµίας στα
τυροκοµικά προϊόντα”, Μπαλαντινός Σπύρος, Γεν. ∆/ντής
STELLA MARE / Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας “Καινοτόµες ιδέες
από τη θάλασσα. Μια επένδυση απ’ το µέλλον”, Τεριζάκης
Γιώργος, ∆/νων Σύµβουλος & Μιχόπουλος Γιώργος,
∆/νων Σύµβουλος STAR COLD, εταιρεία κατασκευής ψυγείων
COFFEE BREAK
ΣΠΑΚΒΕ / Νίκος Κασαλιάς, ∆/ντής, “Συνέργειες στην
Εφοδιαστική Αλυσίδα για να φτάσει το Ελληνικό κρέας
στο πιάτο του καταναλωτή”
ΟΚΑΑ / Π. Σταµπουλίδης, CEO, “Ένα Logistics Center
για τη ∆ιαχείριση της Εφοδιαστικής Τροφίµων”
GS1 / Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος, “GS1, Mια διαφορετική
θεώρηση της καινοτοµία”
LUNCH BREAK
Β’ ΜΕΡΟΣ. ΠΑΝΕΛ 2: Υπηρεσίες Μεταφοράς - Οργάνωσης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας - “Εργαλεία” Προστιθέµενης Αξίας
14.00-14.10
14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
Platinum Sponsor
Εισαγωγή από συντονιστή για χρησιµότητα τέτοιων
υπηρεσιών & σύνδεση αγοράς food production
µε suppliers
SARMED / ∆ηµήτρης Καραγιάννης, 3PL Business Director
“Bottle Logistics: Η βέλτιστη λύση για τη διαχείριση
της Eφοδιαστικής Ποτών”
ZSCIENCE AΒΕΕ / Ζωγράφος ∆ηµήτρης, Επιστηµ. Σύµβουλος,
“Καινοτόµες λύσεις για µείωση του ενεργειακού κόστους.
Παρουσίαση του Βρεατνικού Συστήµατος εξοικονόµησης
ενέργειας Powerstar. H ∆ιεθνής Εµπειρία. Μετρήσιµα
αποτελέσµατα”
ORTEC / Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Business Consultant,
“Προηγµένες τεχνολογίες διαχείρισης µεταφορών σε µεγάλη
αλυσίδα λιανικού εµπορίου”
ΤΕΙ Κατερίνης / ∆ηµήτρης Φωλίνας Επ. Καθ. Τµ. ∆ιοίκησης
Συστηµάτων Εφοδιασµού, “Εφαρµογές και τεχνολογίες
πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας στη βιοµηχανία τροφίµων”
EMPROSS / ∆ρ. Μαρκόπουλος Ευάγγελος, Καθ. Παν.
Tampere FI, Brunel UK, συντονιστής διατµηµατικής οµάδας
Ε.Μ.Π. Λιµενικής Τεχνολογίας, “Tι είναι και τι δεν είναι
καινοτοµία - προϋποθέσεις ανάπτυξης - τι µας διδάσκει
η Αίγυπτος”
A
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / WELCOME COFFEE
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος EΣΕΕ, ΕΒΕΠ, Υποψήφιος
Ευρωβουλευτής, “Τι περιµένει ο Εµπορικός κόσµος
από τους Μεταφορείς”
Στέφανος Κοµνηνός, ΓΓ Εµπορίου, Υπ. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, “Oι Μεταφορές ως προϋπόθεση
και συντελεστής για την Ανάπτυξη”
Α’ ΜΕΡΟΣ. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ
Σκουλικίδης, Πρόεδρος ΠΣΧΕΜ, “Πώς θα στηριχτεί
η Ελληνική Μεταφορά για να στηρίξει την Οικονοµία”
17.10-17. 20 Άγγελος Φαλάρης, Πρόεδρος ΣΕΜΕΠΠΕ,
“Γιατί δηµιουργήσαµε τον ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ Μεταφορικών
Επιχειρήσεων Πετρελαιοειδών - ΣΕΜΕΠΠΕ”
17.20-17.30 Σπύρος Ολύµπιος, Πρόεδρος ΙLME,
“Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στα Logistics”
17.30-17.40 ∆ηµήτρης Παπασωτηρίου, Πρόεδρος Εταιρείας Logistics
KYΠΡΟΥ, “Ευκαιρίες από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
ανάπτυξης των Logistics”
17.00-17.10
Β’ ΜΕΡΟΣ. BEST PRACTICES KAI KAINOTOMIEΣ
17.40-17.50
17.50-18.00
18.00-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-18.40
18.40-18.50
Χαράλαµπος Χατζόγλου, Transportation Mgr,
AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, “Οικονοµίες από SWAP BODY και
θαλάµους πολλαπλών θερµοκρασιών”
Νίκος Ανέστης, Transportation Mgr, AΓET-LAFARGE,
“Πώς οι µεταφορείς συνδράµουν στη συνεχή βελτίωση”
Φραγκίσκος Σµυρνιός, Plant Planning & Reporting, PepsiCo,
“Supply pattern optimization initiatives”
Νίκος Λιάπης, Supply-Chain Director, ELINOIL, “Προγράµµατα
βελτίωσης της ποιότητας και του κόστους των µεταφορών”
∆ιονύσης Γρηγορόπουλος, Owner Logistics-Way, “Sustainability:
Τι σηµαίνει και πώς επηρεάζει τις οδικές µεταφορές”
Γιώργος Αγερίδης, Πρόεδρος ΕΛΙΝΗΟ, “Πόσο βελτιώνουν
το κόστος µεταφοράς τα εναλλακτικά καύσιµα και
ηλεκτρικοί κινητήρες”
Ευ. Ρωτούς / Νικ. Σάρλης, Τεχνικός ∆/ντής / Εµπορικός
∆/ντής ΒΙΟΣΥ, “Η ελληνική τεχνολογία στις µπαταρίες”
Γ’ ΜΕΡΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ MANAGEMENT
19.00-19.10
19.10-19.20
19.20-19.30
19.30-19.40
19.40-19.50
19.50-20.10
Κώστας Θεοφανίδης, Σύµβουλος Επιχειρηµατικότητας,
PROJECTYOU, “Πώς θέλει η νέα εποχή το στέλεχος logistics”
Σωτήρης Συρίγος, Ιδιοκτήτης, LOGIΚA
Νίκος Χαλικάς, Logistics Mgr KIA-HUNDAI Motors,
“Οι προοπτικές απασχόλησης στελεχών Logistics
στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς”
Στέλλα Γαµβρέλλη, ∆ικηγόρος, ∆ιαµεσολαβήτρια, “Συµβάσεις
Μεταφορικού έργου - όροι και επίλυση διαφωνιών”
Ιωάννα Τσουκαλά, Ερ. Εµφιετζόγλου, “Τι θέλουν οι νέοι
απόφοιτοι από την Αγορά”
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Bronze Sponsors
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΙΟΥ
B
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ “ΗΓΕΣΙΑ
& ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ” - CLA
(10.00-12.00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA I)
ΧΟΡΗΓΟΙ
Α’ ΜΕΡΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
“ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ LOGISTICIANS” 10.00-10.50
Platinum Sponsor
• “Η φωνή του Logistician για το “σήμερα” και το “αύριο”, Παπασωτηρίου
Δημήτρης, Πρόεδρος του CyprusLogistics Association & Σύμβουλος Οργάνωσης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• “Υποκίνηση προσωπικού στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - σημεία κλειδιά & σημεία
παγίδες”, Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Logistics Manager INTRACOM TELECOM
• “Ποιο είναι το ηγετικό προφίλ του Logistician σήμερα’”, Καλκαβούρα Μαριάννα,
Beyond the BEST, Οργανωτική/Εργασιακή Ψυχολόγος - HRM Specialist
Bronze Sponsors
B’ MEΡΟΣ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ /
ΔΙΑΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ LOGISTICIANS” 10.50-12.00
• Δρ. Καρατζάς Θέμος, Director of Industrial Operation, PHARMATHEN
• Τζώρτζης Βασίλης, Group Credit Director, ΕΛΠΕ
• Κάλλος Δημήτρης, Group Business Processes Director, VIVARTIA
• Ευάγγελος Μαρκόπουλος, ΔΣ EMPROSS (σύμβουλοι στρατηγικής πληροφορικής
USA, BE, GR, CY, EG) - Καθ. Tampere Un. FI, Brunel Un. UK, συντονιστής
διευρωπαϊκής ομάδας διοικητικού μοντέλου επιχειρησιακής συναγωνιστικότητας
Γ’ MEΡΟΣ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΦΟΡΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΙΟΥ
OPEN DAY G.I.F.T & GREEN PRACTICES.
ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΟΛΛΕΣ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ”
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (10.00-12.00 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA II)
Συντονίστρια πάνελ: Μαίρη Ευθυμιάτου
10.00-10.20 “Ευρωπαϊκό έργο Green Intermodal Freight Transport (GIFT):
Αποτελέσματα και σύνδεση με την Εθνική Στρατηγική των Logistics”,
Έλλη Παπακοσμά, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
10.20-10.40 “Το αποτύπωμα άνθρακα των σιδηροδρομικών μεταφορών”,
Δρ. Αθανάσιος Μπαλλής, Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ
10.40-11.00 “Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος για εμπορευματικές
μεταφορές στη Ν.Α. Ευρώπη: Η πλατφόρμα Green Observatory”,
Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Υποδ/ντής ΣυΣΠαΛ - Παν. Αιγαίου,
Μέλος ΔΣ - Eλληνική Eταιρεία Logistics
11.00-11.20 “Προτάσεις για τόνωση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών”,
Δρ. Ιωάννης Μίνης, Καθ., Παν. Αιγαίου, Δ/ντής ΣυΣΠαΛ
11.00-11.20 “Αειφορία και Barilla Hellas”, Άρης Κωνσταντάτος, Logistics &
Customer Service Manager MISKO-BARILLA Ελλάδα & Αν. Ευρώπη
11.20-11.40 “Μέτρηση και Μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος στην
Εφοδιαστική Αλυσίδα: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Έργου e-SAVE,
Δρ. Κατερίνα Πραματάρη, ELTRUN, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ
/ Ελένη Ζάμπου, ELTRUN, Υποψ. Διδάκτωρ ΟΠΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
“LET’S {NOT} BENCHMARK OUR VALUE CHAINS”
(12.30-14.00 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA II) - VALUE CHAIN
12.30-13.10 Π
αρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας από την ερευνητική
ομάδα της Value Chain, κ.κ. Χαραλαμπόπουλος Δημήτρης Βαλασκατζής Μάνος
13.10-13.30 Παραδείγματα benchmarking και σχολιασμός από
Αργυρόπουλο Δημήτρη, Δ/ ντή Κέντρου Logistics L’Oreal
13.30-13.50 Παραδείγματα benchmarking και σχολιασμός από
Αλέξανδρο Παρασκευά Logistics Manager Metro AEBE
13.50-14.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διοργάνωση:
www.supply-chain.gr