∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Όνοµα
Ιδιότητα
Νικόλαος Ευαγ. Πιπιτσούλης
Εκτελεστικό
Παναγιώτης Στυλ.
Χατζηκωνσταντίνου
Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων
Σύµβουλος
Αναπληρωτής ∆.Σ. , ∆/νων
Σύµβουλος & Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Κωνσταντίνος Κοσ. Παπουνίδης
Μέλος ∆.Σ.
Μη Εκτελεστικό
Γεώργιος Ανδρ. Ρουσουνέλος
Μέλος ∆.Σ.
Ανεξ. Μη Εκτελεστικό
Αθανάσιος Στεφ. Βουλγαρίδης
Μέλος ∆.Σ.
Ανεξ. Μη Εκτελεστικό
-1-
Εκτελεστικό
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Νικόλαος Πιπιτσούλης του Ευαγγέλου, Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΜΑΡΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.,
Πρόεδρος της MARAC ROMANIA SRL, της ΜΑRAC BULGARIA EOOD Πρόεδρος της
UNIAXIS Srl, Στην Ρουµανία, Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948.
Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός µε ειδίκευση τις ∆ορυφορικές Επικοινωνίες και έκανε µεταπτυχιακές
σπουδές στο Software / Hardware engineering and automation. Παρακολούθησε σειρά σεµιναρίων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέµατα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και εφαρµογών των Νέων Τεχνολογιών στις
σύγχρονες επιχειρήσεις.
Έλαβε µέρος σε διεθνή συνέδρια µε αντικείµενο τις Τηλεπικοινωνίες και γενικά τις εφαρµογές της υψηλής
τεχνολογίας. Έχει συµµετάσχει στη µελέτη και εγκατάσταση του πρώτου δορυφορικού τερµατικού
συστήµατος στον κόσµο στο πλοίο ESSO BANGONG.
Το 1976 ίδρυσε, µαζί µε τους σηµερινούς της µετόχους, την εταιρεία ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
την οποία διευθύνει.
Γνωρίζει Αγγλικά και είναι µέλος διαφόρων επαγγελµατικών οργανώσεων και επιµελητηρίων.
Παναγιώτης Στυλ. Χατζηκωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Αναπληρωτής ∆.Σ. & ∆/νων
Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948.
Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στην Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών ΒΑΣ. Π. ΒΡΑΝΑ.
Παρακολούθησε σειρά σεµιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέµατα εφαρµογών και
συστηµάτων νέων τεχνολογιών για την διακυβέρνηση του πλοίου, καθώς επίσης σεµινάρια για
επιχειρησιακό σχέδιο, οικονοµική και νοµική διακυβέρνηση επιχείρησης.
Έλαβε µέρος σε διεθνή συνέδρια µε αντικείµενο τις Τηλεπικοινωνίες και γενικά τις εφαρµογές της
υψηλή τεχνολογίας.
Γνωρίζει Αγγλικά και είναι πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Θαλάσσης
(Ε.Η.ΘΑ).
Κωνσταντίνος Κοσ. Παπουνίδης, Μέλος ∆.Σ. / Μη – Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στις 17.8.1953 και είναι κάτοχος 2 µεταπτυχιακών πτυχίων µε τίτλους (MBA) Credit &
Finance από το Πανεπιστήµιο του Doonetsk της Ουκρανίας και (Msc) Electrical Engineering από
το Πανεπιστήµιο Samara Polytechnic της Ρωσσίας. Αποτέλεσε Πρόεδρος διάφορων Οµιλων
Επιχειρήσεων όπως Donetsksteel Group (πρώην ENERGO GROUP), Energon Capital Finance
(ECF) ΑΕΠΕΥ, C STAR ΑΕ και είναι µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) από
το 1992 και µέλος της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) από το 1995.
-2-
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Γεώργιος Ανρ. Ρουσουνέλος, Μέλος ∆.Σ. / Ανεξάρτητο Μη – Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στο Πειραιά στις 15.09.1950.
Σπούδασε στην Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών ΒΑΣ. Π. ΒΡΑΝΑ µε ειδίκευση τις
Τηλεπικοινωνίες.
Παρακολούθησε σειρά σεµιναρίων στην Ελλάδα σε θέµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και
προγραµµάτων software.
Γνωρίζει αγγλικά,
Αθανάσιος Στεφ. Βουλγαρίδης, Μέλος ∆.Σ. / Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9/05/1944.
Οικονοµολόγος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) µε µεταπτυχιακές
σπουδές στα Οικονοµικά και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Arts – Economics στο
Πανεπιστήµιο Waterloo, Καναδά και Master of Business Administration – MBA στο
Πανεπιστήµιο Windsor του Καναδά).
Έχει ασχοληθεί µε εκπόνηση αρκετών Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και έχει
διατελέσει ∆ιευθυντικό Στέλεχος σε Οργανισµούς και Επιχειρήσεις.
-3-