Γεν. Εκμ. - Φυλ. Μερ. - Ισολ. 2012

PRINCESS OF MYKONOS A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21672/81/B/90/13
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ευρώ
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ευρώ
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
5.816,57
58.494,11
5.816,57
58.494,03
0,00
0,08
5.816,57
55.998,71
5.816,57
55.998,68
0,00
0,03
64.310,68
64.310,60
0,08
61.815,28
61.815,25
0,03
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.Καταβλημένο
712.951,04
2.Οφειλόμενο
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
2.Κτίρια & τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
226.355,00
1.140.493,05
792.119,14
169.451,80
87.190,38
727.880,75
166.850,34
63.293,91
665.773,39
2.351.370,98
1.688.036,78
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
226.355,00
348.373,91
161.682,14
1.132.547,39
761.425,06
2.601,46
23.896,47
62.107,36
0,00
663.334,20
168.881,80
87.190,38
704.062,03
163.973,11
56.797,95
642.260,02
2.254.363,74
1.624.456,14
1.926,04
1.926,04
665.260,24
631.833,64
61.573,29
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
IV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
3.Ειδικά Αποθεματικά
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις Νέο
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙΙ+AIV+AV)
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2.Γραμμάτια πληρωτέα
10.046,00
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακρόπροθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
106.260,27
73.589,66
8.680,62
73.234,11
8,26
155.512,65
1.534,32
5.676,60
7.210,92
113.471,19
1.676,68
9.867,03
11.543,71
177.102,36
1.751,54
2.744,29
1.751,54
2.744,29
780.483,05
811.680,32
44.686,98
III.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
2.Διαφορά αναπροσαρμογής Ν.2065/1992
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
10.046,00
73.589,66
61.573,29
ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
4.908,69
30.392,43
61.802,01
0,00
629.907,60
1.926,04
1.926,04
0,00
ΙI.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
161.682,14
371.122,33
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2011
Ευρώ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο μετοχικό
(243.328 μετοχές των 2,93 ευρώ)
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
712.951,04
0,00
0,00
712.951,04
712.951,04
71.740,17
102.108,74
173.848,91
0,95
108.420,14
114.732,49
8.879,97
691,23
9.571,20
8.879,97
691,23
9.571,20
(69.152,70)
(277.679,49)
(346.832,19)
(277.679,49)
(277.679,49)
549.538,96
559.575,24
52.721,47
17.604,68
1.550,00
115.697,11
19.383,00
1.794,51
35.000,00
192.920,48
9.185,00
1.138,32
39.798,00
230.944,09
230.944,09
3.000,00
258.848,48
258.848,48
0,00
0,00
780.483,05
818.423,72
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012
Ευρώ
312.268,94
276.814,12
35.454,83
30.189,88
65.644,71
56.858,63
73.914,02
2,98
2,98
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
18.018,76
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
6.338,35
2.Έκτακτα Κέρδη
3.'Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
12.618,08
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
644,37
2.Έκτακτες ζημίες
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
827,42
3.Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
18.018,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2011
0,38463
507.451,18
396.123,59
111.327,59
18.000,00
129.327,59
53.726,04
78.597,22
130.772,65
-65.127,94
34,53
34,53
28.038,44
28.038,44
6.321,23
1.999,99
6.955,45
15.276,67
132.323,26
-2.995,67
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο
Μείον: 2.Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτ.κόστος φόροι
Ζημιές εις νέο
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2011
(65.659,08)
(17.638,86)
(277.679,49)
(257.256,94)
(343.338,57)
(3.493,62)
(346.832,19)
(274.895,80)
(2.783,69)
(277.679,49)
Μύκονος, 30/05/2013
(18.015,78)
-83.143,72
18.956,43
(28.003,91)
-30.999,58
Ο Πρόεδρος του Δ .Σ.
Ο Λογιστής
Ρουσουνέλος Εμμανουήλ
ΑΗ 942321
Για την KLEOPAS ALLIOTT S.A
Θεοδόσιος Πυλαρινός
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 12697, Α' ΤΑΞΗΣ
787,85
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
1.128,10
1.471,79
17.484,64
-65.659,08
66.075,99
66.075,99
1.915,95
13.360,72
-17.638,86
62.827,82
62.827,82
-65.659,08
-17.638,86
Ρουσουνέλου Ειρήνη
ΑΑ421917