ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2012.11.08 10:55:43
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
45261
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2960
5 Νοεμβρίου 2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.954.2/2/12/Σ.71526
(1)
΄Εγκριση Ισολογισμού − Απολογισμού Οικονομικής Χρή−
σεως 2011 του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτι−
κού (Ε.Λ.Π.Ν.) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.).
Έγκριση Ισολογισμού − Απολογισμού Οικονομικής
Χρήσεως 2011 του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας
Ναυτικού (Ε.Λ.Π.Ν.) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτι−
κού (Μ.Τ.Ν.). ..........................................................................................
Έγκριση Ισολογισμού − Απολογισμού της ΕΑΑΝ Οι−
κον. Έτους 2011.................................................................................
Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων σε
δασικό δρόμο του Δημοσίου Δάσους Κόνιτσας
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. ..................
Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων σε
δασικούς δρόμους περιοχής αρμοδιότητας της
Δ/νσης Δασών Γρεβενών. .......................................................
Απαγόρευση Κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσεων,
για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιω−
αννίνων. ..................................................................................................
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο του
Δήμου Βόλου. ....................................................................................
Μεταβίβαση της αρμοδιότητας, άδειας εγκατάστα−
σης δομικών ή μηχανικών κατασκευών πάνω στις
οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμετα−
δότες και συναφείς εγκαταστάσεις σε δάση, δα−
σικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες
εθνικών δρυμών, στους Αντιπεριφερειάρχες των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας. ...................................................................
Διαδικασία εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης με−
λών Ε.Π. του ΑΤΕΙ − Καλαμάτας. .......................................
1
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
2
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2297/1954 (ΦΕΚ 210/Α΄/1954)
«Περί Ταμείου Προνοίας Ναυτικού».
β. Το Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102/Α/23−5−2001).
γ. Το Π.Δ. 31/2007 (ΦΕΚ 29/Α/20−2−2007) «Οργανισμός
ΜΤΝ».
5 Το άρθρο 30 του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν.369/1976.
ε. Το έγγραφο ΜΤΝ με αριθμ. πρωτ. Φ.951.1/648/Σ.550/25
Ιουν 12/ΜΤΝ, με το οποίο υποβλήθηκαν οι Ισολογισμοί −
Απολογισμοί έτους 2011 του ΜΤΝ και των Ειδικών Λο−
γαριασμών του μαζί με τις σχετικές εκθέσεις.
στ. Το Ν.4024/11 (ΦΕΚ 226Α//27−10−11), σε συνδυασμό με
το έγγραφο Φ.950/225/137060/Σ.2186/10−11−11/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.
ζ. Την απόφαση TEN/E3−V Φ.954.2/1/12 από 14−9−12 για
τη Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και Θεώρησης Ισο−
λογισμού ΕΛΠΝ Οικονομικής Χρήσεως 2011.
η. Την από 27−09−2012 Έκθεση της Εξελεγκτικής Επι−
τροπής ΕΛΠΝ.
θ. Την αριθ. 250298/12−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Πα−
ναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη» (ΦΕΚ
Β΄2130), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε:
α. Τον Ισολογισμό του ΕΛΠΝ οικονομικού έτους 2011
ύψους 2.044.527,06 €.
3
4
5
6
7
8
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Π568/2169/31.7.2012
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου............................................................................................... 9
45262
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β. Τον Απολογισμό του ΕΛΠΝ οικονομικού έτους 2011,
ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:
(1) Έσοδα
939.414,28 €
(2) Έξοδα
690.545,16 €
(3) Χρηματικό Πλεόνασμα Χρήσεως
248.869,12 €
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
γ. Τα Αποτελέσματα χρήσεως ΕΛΠΝ οικονομικού
έτους 2011
(1) Έσοδα
939.414,28 €
(2) Έξοδα
690.895.02 €
(3) Κέρδη εκμεταλλεύσεως (Πλεόνασμα): 248.519,26 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
F
Αριθ. Φ.954.2/3/12/Σ. 71520
(2)
Έγκριση Ισολογισμού − Απολογισμού της ΕΑΑΝ
Οικον. Έτους 2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν.Δ. 1171/72 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξ/κών Ε.Δ.».
β Το Άρθρο 30 του Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού του
ΝΠΔΔ» (αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν.369/76)
και το Π.Δ. 205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου για τα Ν.Π.Δ.Δ.».
γ. Τον Α.Ν. 281/36 «Περί συγχωνεύσεως των παρά τοις
πολιτικοίς Υπουργείοις και ταις Γενικαίς Διοικήσεων
Υπηρεσιών Εγκρίσεως και Εκκαθαρίσεως Δαπανών και
των Ειδικών Λογιστηρίων κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκε
με το Ν. 787/43.
δ. Το Ν.4024/11 (ΦΕΚ 226Α/27−10−11), σε συνδυασμό με
το έγγραφο Φ.950/225/137060/Σ.2186/10−11−11/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.
ε. Το έγγραφο Φ.959.4/2/12/Σ71408/18−9−12/ΓΕΝ/Ε3−V.
στ. Την έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από 27−9−2012.
ζ. Την αριθ. 250298/12−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Πα−
ναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη» (ΦΕΚ
Β΄2130), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε:
α. Τον Ισολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρήσης 2011
ύψους 5177.773,12€
β Τον Απολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρήσης 2011,
ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:
(1) Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2010:
4.686.428,02 €
(2) Προστίθενται πραγματοποιηθέντα έσοδα έτους
2011: 893−276,91 €
Σύνολο: 5.579.704,93 €
(3) Εκπίπτονται Πραγματοποιηθέντα έξοδα έτους 2011
588.533,21 €
(4) Ταμειακό υπόλοιπο 31−12−2011 που μεταφέρεται στο
Οικονομικό Έτος 2012 4.991.171,72 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ
F
Αριθ. 57538/4796
(3)
Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων σε δα−
σικό δρόμο του Δημοσίου Δάσους Κόνιτσας της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289Α΄) «Περί προ−
στασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της χώρας».
2. Το άρθρο 59 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200Α΄) «Περί
σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και
άλλες διατάξεις» με το οποίο συμπληρώνεται το άρθρο
15 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
3. Τις διατάξεις Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 94/93 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές
αρχές κ.λπ.».
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».
7. Την υπ’ αριθμ. 49448/1592/8−11−2011 θετική εισήγηση
του Δασαρχείου Κόνιτσας με την οποία προτείνεται,
για λόγους προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας, της
άγριας πανίδας και κυρίως του αγριόγιδου (Rupicarpa −
Rupicarpa) ως προστατευόμενου είδους με το βιότοπό
του, την απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων
στο δασικό δρόμο Πέτρινη γέφυρα − Δέση (όρια του
πυρήνα του Εθνικού δρυμού Βίκου − Αώου) του Δημοσίου
Δάσους Κόνιτσας.
8. Το αριθ. έγγραφο 54257/527/8−12−20011 της Δ/νσης
Δασών Ιωαννίνων με το οποίο συμφωνεί με την πρόταση
του Δασαρχείου Κόνιτσας για την απαγόρευση διέ−
λευσης τροχοφόρων οχημάτων στον ανωτέρω δασικό
δρόμο του Δημοσίου Δάσους Κόνιτσας.
9. Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη διέλευση όλων των τροχοφόρων
οχημάτων στο δασικό δρόμο Πέτρινη γέφυρα −Δέση
(όρια του πυρήνα του Εθνικού δρυμού Βίκου − Αώου)
του Δημοσίου Δάσους Κόνιτσας της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων με την τοποθέτηση μπάρας και
ενημερωτικών πινακίδων, με σκοπό την προστασία της
αυτοφυούς χλωρίδας, της άγριας πανίδας και των βιο−
τόπων της και κυρίως για την προστασία του αγριόγι−
δου (Rupicarpa − Rupicarpa) ως προστατευόμενου είδους.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• Χρόνος απαγόρευσης διέλευσης όλων των τροχο−
φόρων οχημάτων ορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους και επ αόριστον.
• Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα τροχοφόρα οχή−
ματα του Στρατού, της ΕΛ−ΑΣ, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, της Δασικής Υπηρεσίας και του Τ.Ο.Ε.Β. Η
μπάρα και οι πινακίδες ενημέρωσης θα τοποθετηθούν
στην είσοδο του ανωτέρω δρόμου με δαπάνη του Δα−
σαρχείου Κόνιτσας.
• Κλειδιά από την κλειδαριά θα έχει το Δασαρχείο
Κόνιτσας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ−ΑΣ και το
Τ.Ο.Ε.Β.
• Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας διώκο−
νται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
68 του Ν.998/79, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 59 του Ν.2637/1998.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 15 Οκτωβρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 38678/3069
(4)
Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων σε δα−
σικούς δρόμους περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης
Δασών Γρεβενών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289Α΄) «Περί προ−
στασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της χώρας».
2. Το άρθρο 59 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200Α΄) «Περί
σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και
άλλες διατάξεις» με το οποίο συμπληρώνεται το άρθρο
15 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
3. Τις διατάξεις Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Του Π.Δ. 94/93 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές
αρχές κ.λπ.»
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −Δυτικής Μακε−
δονίας».
7. Την υπ’ αριθμ. 31536/3138/3−07−2012 θετική εισήγηση
της Δ/νσης Δασών Γρεβενών με την οποία προτείνεται
για λόγους προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας, της
άγριας πανίδας και των βιοτόπων της την απαγόρευση
διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων σε δασικούς δρόμους
περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Γρεβενών.
8. Το υπ’ αριθμ. 32/19−06−2012 έγγραφο του Κυνηγε−
τικού Συλλόγου Γρεβενών με το οποίο προτείνει την
απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων σε δα−
σικούς δρόμους περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης
Δασών Γρεβενών.
45263
9. Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη διέλευση όλων των τροχοφόρων
οχημάτων στους δασικούς δρόμους της Περιφερεια−
κής Ενότητας Γρεβενών με την τοποθέτηση μπαρών
και ενημερωτικών πινακίδων, με σκοπό την προστασία
της αυτοφυούς χλωρίδας, της άγριας πανίδας και των
βιοτόπων της, ως κάτωθι:
Ι. Περιοχή Γόργιανης:
1. Στις τέσσερες εισόδους που οδηγούν εντός του
Κ.Α.Ζ. «Τρυπημένης − Κυρακαλής» από το ρέμα Κυρακα−
λής στις δασικές θέσεις Πέτρα Μεσίρη, Στρόνια, Κορο−
μηλιά και Σαλιατούρα Κρανιάς.
2. Στο δασικό δρόμο που αρχίζει από τον κεντρικό
δρόμο Κρανιάς − Μικρολίβαδο και κατευθύνεται προς
τη δασική θέση Λεκάνη εντός του καταφυγίου «Τρυπη−
μένης − Κυρακαλής».
3. Στο δασικό δρόμο που αρχίζει από τον κεντρικό
δρόμο Κρανιάς − Μικρολίβαδο και κατευθύνεται προς
τη δασική θέση Καλύβα Παπαδημητρίου εντός του κα−
ταφυγίου «Τρυπημένης − Κυρακαλής».
4. Στο δασικό δρόμο που αρχίζει από τον κεντρικό
δρόμο Κρανιάς − Μικρολίβαδου και κατευθύνεται προς
τη δασική θέση Τρυπημένη εντός του καταφυγίου «Τρυ−
πημένης − Κυρακαλής».
5. Σε όλους τους δασικούς δρόμους περιοχής Τσούκα
Καραλή που περικλείονται από το δρόμο που άρχεται από
τη διακλάδωση του επαρχιακού δρόμου Κηπουρειού −
Κρανιάς προς Αγ. Γεώργιο μέχρι συνάντησή του με το
δρόμο προς Μοναχίτι και εκείθεν Νότια ακολουθώντας
το δρόμο προς Κρανιά «Τσούκα Καραλή» μέχρι συνά−
ντησή του με δρόμο Κρανιάς − Κηπουρειού τον οποίο
ακολουθούν προς Κηπουρειό μέχρι το αρχικό σημείο
εκκίνησης (ΣΙ).
ΙΙ Περιοχή Ποντινής:
Δασικός δρόμος από τη θέση Ξηροβούνι (Σ1) μέχρι τη
θέση Τρανά χωράφια (Σ2).
IV Περιοχή Αγίων Θεοδώρων:
1. Στον τυφλό δασικό δρόμο που κατευθύνεται προς τη
δασική θέση Σουρβιά − Σούρμπα Δ.Δ. Αγίων Θεωδώρων
Δήμου Γρεβενών.
2. Στο δασικό δρόμο από Μανισιώτικο ρέμα προς κο−
ρυφογραμμή στη δασική Σουρβιά − Σούρμπα Δ.Δ. Αγίων
Θεωδώρων Δήμου Γρεβενών.
3. Στο δασικό δρόμο μετά τον οικισμό Γεωργίτσας
προς Αγνάντια που κατευθύνεται προς μαντριά Καρυ−
δόπουλου.
4. Στο δασικό Μαντριά Καρυδόπουλο προς τη δασική
θέση Μαύρο Λάκκο.
5. Στο δασικό δρόμο από Μαύρο Λάκκο προς μαντριά
Καυδόπουλο και οικισμό Γεωργίτσας.
• Χρόνος απαγόρευσης διέλευσης όλων των τροχοφό−
ρων οχημάτων ορίζεται από 1ης Σεπτεμβρίου εκάστου
έτους μέχρι 31ης Μαρτίου του επόμενου έτους αρχής
γενομένης από 01−09−2012 και λήξη της απαγόρευσης
την 31−03−2015, ώστε το χρονικό διάστημα από 1ης Απρι−
λίου έως 31ης Αυγούστου εκάστου έτους να δίνεται η
δυνατότητα πρόσβασης στους επισκέπτες σε φυσικού
κάλλους δασικά οικοσυστήματα.
• Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα τροχοφόρα οχή−
ματα του Στρατού, της ΕΛ−ΑΣ, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών
45264
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Συλλόγων Γρεβενών καθώς και των αποδεδειγμένα
ασχολούμενων με δασικές και κτηνοτροφικές ασχολίες
κατοίκων της περιοχής.
• Οι μπάρες και οι πινακίδες θα κατασκευασθούν και
θα τοποθετηθούν στις εισόδους των ανωτέρω δρόμων
με δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών με
την επίβλεψη της Δ/νσης Δασών Γρεβενών.
• Οι κλειδαριές θα είναι ίδιες και θα ανοίγουν όλες με
το ίδιο κλειδί. Κλειδιά θα έχουν η Δ/νση Δασών Γρεβε−
νών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ−ΑΣ, ο Κυνηγετικός
Σύλλογος Γρεβενών και αποδεδειγμένα ασχολούμενοι
με δασικές και κτηνοτροφικές ασχολίες κάτοικοι της
περιοχής.
• Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας διώκο−
νται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
68 του Ν.998/79, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 59 του Ν2637/1998.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 62018/2673
(5)
Απαγόρευση Κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσεων, για
την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Ηπείρου − Δ. Μακεδονίας».
1.3. Της παρ. 3 β και 3 στ του άρθρου 258 του Ν. Δ.
86/1969 «περί Δασικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975.
1.4. Του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και
τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επι−
πέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
1.5. Του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/β/18−12−85)
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της
άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθμ. 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ 1188/β/31−12−1996) και
294283/23−12−1997 (ΦΕΚ 68/β/4−2−1998) κοινές αποφάσεις
των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/21−07−2012 απόφαση του
Αν. Υπ. Περ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμί−
σεις θήρας κυνηγετικής περιόδου 2012−2013 (ΦΕΚ 2225/
Β΄/2012)».
4. Το γεγονός ότι στην περιοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων κατά την χειμερινή περίοδο επι−
κρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονο−
πτώσεων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, με αποτέ−
λεσμα να απειλείται σοβαρά ο θηραματικός πλούτος
της περιοχής.
5. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων από τυχόν κατα−
στρατήγηση της κείμενης Νομοθεσίας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι στην περιοχή αρμοδιότητάς
μας (περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου
2012 − 2013 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυ−
νομική Διάταξη Θήρας, όπως παρακάτω:
1. Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
2. Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος
καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως
των ιχνών επί της χιόνος.
3. Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυ−
σμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρ−
κειας και έντασης.
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμω−
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νομοθετικών
Διαταγμάτων 86/69, 996/71, του Νόμου 177/75 και της
υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσίευσής
της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2012−
2013.
Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία,
Αστυνομική Διεύθυνση, Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία
Ηπείρου και Κυνηγετικούς Συλλόγους Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 18 Οκτωβρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 16558/188187
(6)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο
του Δήμου Βόλου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 1, 2 παρ. 1 και 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7−6−2010).
Β) Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 344/76 «Περί ληξιαρχικών
πράξεων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/1976) όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 9 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/95) και το άρθρο
14 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−1997).
2. Την υπ’ αριθμ. 127080/57460/21−12−2010 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης αναφορικά με την «Υποδιαίρεση
ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ
1984/τ.Β΄/22−12−2010).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57510/31−12−2010 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Περί των ληξιαρ−
χικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από
συνένωση ΟΤΑ με το Ν. 3852/2010» (Εγκύκλιος 65).
4. Το Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.
Α΄/27−12−2010).
5. Την υπ’ αριθμ. 2990/18604/2011 απόφασή μας σχε−
τικά με τη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως»
(ΦΕΚ385/τ. Β΄/2011).
6. Την υπ’ αριθμ. 17136/104217/14−9−2011 απόφασή μας
σχετικά με «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλ−
λήλους του Δήμου Βόλου» (ΦΕΚ 2343/τ.Β΄/18−10−2011, ΑΔΑ
45ΟΓΟΡ10−Ξ75) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 7628/79496/7−6−2012 απόφασή μας (ΦΕΚ 1952/τ.
Β΄/15−6−2012, ΑΔΑ Β4ΘΗΟΡ10−ΑΡ8).
7. Την υπ’ αριθμ. 100777/ΓΠ23498/13−9−2012 απόφαση
του Δημάρχου Βόλου με την οποία ύστερα από την υπ’
αριθμ. 96326/ΓΠ22661/3−9−2012 αίτηση παραίτησης της
Θέκλας Σίμου του Ελευθερίου από την άσκηση των κα−
θηκόντων της ως Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αρ−
τέμιδας, προτείνεται η ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου
της ληξιαρχικής περιφέρειας Αρτέμιδας της Δημοτικής
Ενότητας Αρτέμιδας στην υπάλληλο του Δήμου Βόλου
Νομού Μαγνησίας Κρομμύδα Μαρία του Σπυρίδωνα,
κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας με Β΄ βαθμό.
8. Την αριθ. 108398/ΓΠ25147/2−10−2012 βεβαίωση της Οι−
κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 17136/104217/14−9−2011 από−
φασή μας σχετικά με «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρ−
χου σε υπαλλήλους του Δήμου Βόλου» (ΦΕΚ 2343/τ.Β΄/
18−10−2011, ΑΔΑ 45ΟΓΟΡ10−Ξ75) όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 7628/79496/7−6−2012 απόφασή μας
(ΦΕΚ 1952/τ.Β΄/15−6−2012, ΑΔΑ Β4ΘΗΟΡ10−ΑΡ8) κατά το
μέρος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας του
Δήμου Βόλου Νομού Μαγνησίας ως εξής:
Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στην
υπάλληλο του Δήμου Βόλου Νομού Μαγνησίας Κρομμύ−
δα Μαρία του Σπυρίδωνα, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
με Β΄ βαθμό, για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας του
Δήμου Βόλου Νομού Μαγνησίας.
Τα καθήκοντα του ληξιάρχου εκτελούνται εντός και
εκτός ωραρίου εργασίας και θα αμείβονται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.004 του προϋπο−
λογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2012.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 17136/104217/
14−9−2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 2343/τ.Β΄/18−10−2011, ΑΔΑ
45ΟΓΟΡ10−Ξ75) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 7628/79496/7−6−2012 απόφασή μας (ΦΕΚ 1952/τ.
Β΄/15−6−2012, ΑΔΑ Β4ΘΗΟΡ10−ΑΡ8).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα: 16 Οκτωβρίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
45265
Αριθμ. 381475 (8064)
(7)
Μεταβίβαση της αρμοδιότητας, άδειας εγκατάστασης
δομικών ή μηχανικών κατασκευών πάνω στις οποί−
ες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες
και συναφείς εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές και
αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυ−
μών, στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 160, 161, 186 και 282
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 21 του Ν. 4070/2012
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/
10−04−2012).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 16 του Ν. 4053/2012
«Ρυθμίσεις λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς θε−
μάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 44/Α/07−03−2012).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2801/2000
«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
46/Α/03−03−2000.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β. του Ν. 3469/
2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/28−6−2006).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώ−
δικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/09−03−1999).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.A΄/
27−12−2010).
8. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 12/03−01−2011 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντι−
περιφερειαρχών» (ΦΕΚ 105/Υ.Ο.Δ.Δ./19−04−2011).
9. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/08−04−2011 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ανάθεσης
άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες και στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο−
νίας (ΦΕΚ1040/Β/27−05−2011) όπως συμπληρώθηκε με
την Γ.Π.Κ.Μ 1885/14−6−2011 απόφαση του Αναπληρωτή
Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 1536/Β΄/27−06−2011).
10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του προϋπολογισμού
του Κράτους ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στους Αντιπεριφερειάρχες των Περι−
φερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς,
Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, και Χαλκιδικής την αρμοδιό−
τητα της άδειας εγκατάστασης δομικών ή μηχανικών
κατασκευών πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες,
πομποί, αναμεταδότες και συναφείς εγκαταστάσεις σε
δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες
εθνικών δρυμών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότη−
45266
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
τάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2801/2000
άρθρου 1 παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του Ν. 4053/2012 άρθρου 29 παρ. 16 και με τις διατάξεις
του Ν. 4070/2012 άρθρου 30 παρ. 21.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη 16 Οκτωβρίου 2012
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 5
(8)
Διαδικασία εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης
μελών Ε.Π. του ΑΤΕΙ − Καλαμάτας.
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/06.09.2011, τ.Α΄) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ−
μάτων» (Άρθρο 17: Προσόντα εκλογής καθηγητών όλων
των βαθμίδων, Άρθρο 18: Εκλογή − Εξέλιξη, Άρθρο 19:
Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών, Άρθρο 78
παρ. 3, Μέλη Ε.Π.).
2. Την ερμηνευτική εγκύκλιο Φ11/138330 π.ε., 138352 π.ε.,/
Ε5/20−2−2012 Υ. Παιδείας.
3. Τις υπ’ αριθμ. 86758/Ε5/3.7.08 (ΦΕΚ 293/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
8.7.08) και 43629/Ε5/20−4−2010 (ΦΕΚ 159/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
6−5−2010 διαπιστωτικές πράξεις του ΥΠΕΠΘ, εκλογής
Προέδρου και Αντιπροέδρων του ΤΕΙ−Κ.
4. Την υπ’ αριθμ. 5138/16−12−2011 απόφαση Προέδρου
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας «περί συγκρότησης της Συνέλευσης
του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας».
5. Την υπ’ αριθμ. 5/28−6−2012 συνεδρίαση της Συνέλευ−
σης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη, αποφασίζει κατά πλειοψηφία τα κάτωθι:
Άρθρο 1
1. Το μέλος Ε.Π. ζητά την εξέλιξη ή τη μονιμοποίησή του
με αίτηση που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Ιδρύμα−
τος μέσω της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα που
υπηρετεί ή απευθείας στον Πρόεδρο εφόσον υπηρετεί
σε Τμήμα που δεν ανήκει σε Σχολή και σε γνωστικό
αντικείμενο ίδιο με αυτό της θέσης που υπηρετεί.
2. Στην περίπτωση εξέλιξης καθηγητή εφαρμογών σε
θέση επίκουρου καθηγητή ή στην περίπτωση κατά την
οποία ο υποψήφιος για εξέλιξη Επίκουρος ή Αναπληρωτής
Καθηγητής ζητά να εξελιχθεί σε διαφορετικό γνωστικό
αντικείμενο από εκείνο του διορισμού του, τότε το γνω−
στικό αντικείμενο της προκήρυξης της θέσης καθορίζεται
με απόφαση του Συμβουλίου Σχολής ή του Συμβουλίου
Τ.Ε.Ι., σε περίπτωση Τμήματος που δεν ανήκει σε Σχολή. Η
απόφαση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου λαμβά−
νεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος
και με βάση τις ανάγκες της σχολής και το γνωστικό
αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συν−
δυασμό με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο
του, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του.
3. Η προκήρυξη γίνεται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.,
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. και αποστέλ−
λεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για έγκριση της σχετικής
πίστωσης. Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού διαβιβάζει
την εν λόγω προκήρυξη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς
δημοσίευση.
Άρθρο 2
1. Εντός προθεσμίας δέκα ημερών από τη γνωστοποί−
ηση του αντίστοιχου Φ.Ε.Κ., η προκήρυξη δημοσιεύεται,
με φροντίδα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., δύο τουλάχιστον
φορές, με διαφορά δέκα τουλάχιστον ημερών η μία δη−
μοσίευση από την άλλη, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες
της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης και σε μία ευρείας
κυκλοφορίας της έδρας του Τ.Ε.Ι. Η προκήρυξη γνωστο−
ποιείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι, σε επιστημο−
νικά ή επαγγελματικά έντυπα, σε όλα τα Πανεπιστήμια
και Τ.Ε.Ι. και σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της
χώρας, καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενη−
μέρωση των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού.
2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών
από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη
Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
3. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και
να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο. Τα δι−
καιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από
τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα
ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνο−
δεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών
του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή
βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρί−
ζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Το βιο−
γραφικό σημείωμα, η συνοπτική ανάλυση των επιστημο−
νικών εργασιών καθώς και η διδακτορική διατριβή (όπου
απαιτείται) κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή, για
παράδειγμα σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο. Τα αντί−
τυπα έντυπης μορφής των δικαιολογητικών αυτών θα
βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι
στη διάθεση όλων των μελών της επιτροπής επιλογής
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής.
4. Για το διορισμό, την εξέλιξη ή τη μονιμοποίηση στο
ίδιο Τ.Ε.Ι. μέλους Ε.Π. που ήδη υπηρετεί, δεν απαιτείται
εκ νέου υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών
και αρκεί η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων τους
από την αρμόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ι., τα οποία βρί−
σκονται στον υπηρεσιακό φάκελο του και υπεύθυνης
δήλωσης, σύμφωνα με το νόμο, ότι το περιεχόμενό τους
ισχύει και δεν μεσολάβησε γεγονός που θα αποτελούσε
λόγο εκπτώσεως από το λειτούργημα ή νόμιμο κώλυμα
διορισμού.
5. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για δια−
σαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά
από την οικεία επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης και αφο−
ρούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Άρθρο 3
1. Εντός δεκαπέντε ημερών από τη γνωστοποίηση
του Φ.Ε.Κ. συγκροτείται η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης
των καθηγητών από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας,
ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής, εφόσον
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
υπάρχει. Στην περίπτωση μονιμοποίησης η συγκρότηση
της επιτροπής γίνεται εντός δεκαπέντε ημερών από τη
σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου καθηγητή.
2. Οι επιτροπές επιλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης
των καθηγητών για όλες τις Σχολές και Τμήματα του
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας απαρτίζονται από τέσσερα το πολύ
μέλη που προέρχονται από το Μητρώο των Εσωτερι−
κών Μελών της αντίστοιχης σχολής ή άλλων σχολών
του Ιδρύματος με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν
δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο
της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη ή του υπό
μονιμοποίηση καθηγητή και τρία κατ’ ελάχιστον μέλη
που επιλέγονται από το Μητρώο εξωτερικών μελών
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19
του Ν. 4009/2011. Από τα τρία αυτά μέλη το ένα είναι
υποχρεωτικά μέλος ΔΕΠ της αλλοδαπής. Για το χρονικό
διάστημα έως την κατάρτιση των μητρώων:
2.1 Τα εσωτερικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, θα
ορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ή τον
Πρύτανη − Προέδρο μετά από τεκμηριωμένη πρόταση
του Κοσμήτορα − Διευθυντή της αντίστοιχης Σχολής
ύστερα από εισήγηση του αντίστοιχου Τμήματος.
2.2 Τα εξωτερικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, θα
επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμό−
νων που τηρεί η Α.ΔΙ.Π, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 70 του Ν. 4009/2011. Η επιλογή θα γίνεται από το
Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ή τον Πρύτανη − Προέδρο
μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Κοσμήτορα−Δι−
ευθυντή της αντίστοιχης Σχολής ύστερα από εισήγηση
του αντίστοιχου Τμήματος. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει αντίστοιχο Μητρώο Εξωτερικών Μελών στην
Α.ΔΙ.Π. για το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, τα εξωτε−
ρικά μέλη θα ορίζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Καλα−
μάτας ή τον Πρύτανη − Προέδρο μετά από τεκμηριωμένη
πρόταση του Κοσμήτορα−Διευθυντή της αντίστοιχης
Σχολής και εισήγηση του αντίστοιχου Τμήματος.
2.3 Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη της επιτροπής
αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εσωτερικών και εξω−
τερικών μελών, αντίστοιχα.
2.4 Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του
Μητρώου Εσωτερικών Μελών δεν επαρκεί αυξάνεται
αντίστοιχα ο αριθμός των Εξωτερικών Μελών.
3. Για τμήματα που κατά την εφαρμογή του Ν. 4009/
2011 δεν είναι ενταγμένα σε σχολές ο ορισμός των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής
εκλογής εξέλιξης ή μονιμοποίησης γίνεται με απόφαση
του προέδρου του ΤΕΙ ύστερα από γνώμη του συμβου−
λίου του Τ.Ε.Ι. ή του Κοσμήτορα−Διευθυντή της Σχολής
και εισήγηση του αντίστοιχου Τμήματος. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 περίπτωση β΄
του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.
4. Το Μητρώο των Εσωτερικών μελών αποτελείται
από το σύνολο των Καθηγητών και Αναπληρωτών Κα−
θηγητών του Ιδρύματος. Τα Μητρώα των Εξωτερικών
Μελών του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 οργανώνονται
σε γνωστικά αντικείμενα με βάση την ακαδημαϊκή δι−
αίρεση του ιδρύματος σε σχολές. Για τη συγκρότηση
του Εξωτερικού Μητρώου υποβάλλονται αιτιολογημένες
προτάσεις από τα Συμβούλια των Σχολών, μετά από ει−
σηγήσεις των Συνελεύσεων των τμημάτων, με κατάλογο
προτεινομένων μελών.
45267
Το Μητρώο Εξωτερικών Μελών κάθε Σχολής πρέπει
να περιλαμβάνει τουλάχιστον είκοσι μέλη τα οποία να
καλύπτουν το φάσμα των επιμέρους γνωστικών περιο−
χών της Σχολής. Τμήματα που κατά την εφαρμογή του
Ν. 4009/2011 δεν είναι ενταγμένα σε σχολές, εντάσ−
σονται στο αντίστοιχο Μητρώο μίας εκ των σχολών
του ιδρύματος με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. ή του
Πρύτανη−Προέδρου ΤΕΙ μετά από πρόταση των Κοσμη−
τόρων − Διευθυντών των Σχολών.
5. Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται
μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από την επομένη της
λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
Μέχρι την επιλογή και διορισμό του Διευθυντή Σχολής
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, ο Προϊστά−
μενος του Τμήματος υπέχει πειθαρχική ευθύνη για πα−
ράβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.
Η παραπάνω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί ένα
(1) μήνα με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου
του Τμήματος.
6. Η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των υπο−
ψηφίων γίνεται ύστερα από αξιολόγηση σχετικών στοι−
χείων του φακέλου του αλλά και απαραίτητα μετά από
διάλεξη μιας διδακτικής ώρας (45 λεπτών) σε ενότητα
προπτυχιακού μαθήματος που εντάσσεται στο γνωστι−
κό αντικείμενο της προκηρυγμένης θέσης. Τη διάλεξη
παρακολουθούν τα μέλη της επταμελούς επιτροπής,
οι φοιτητές του μαθήματος και μέλη Ε.Π. της Σχολής.
7. Ο έλεγχος νομιμότητας της επιλογής, της εξέλιξης
ή της μονιμοποίησης γίνεται με ευθύνη του Προέδρου
του Τ.Ε.Ι., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών
από τη διαβίβαση σ’ αυτόν του σχετικού φακέλου από
την Επιτροπή. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας εκδίδεται
πράξη διορισμού ή εξέλιξης η οποία αποστέλλεται για
έγκριση της σχετικής πίστωσης στο Υπουργείο Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο τελευταίο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι την έγκριση του Οργανισμού του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 26 Ιουλίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
F
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθ. Π568/2169/31.7.2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2815/τ.Β΄/17.10.2012, στη σελίδα 43521, γίνεται η εξής διόρ−
θωση:
Από το εσφαλμένο: «ΓΚΡΙΖΕΛΝΤΑ»,
στο ορθό: «ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
45268
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Β΄
300 €
80 €
30 €
Γ΄
50 €
−
−
Υ.Ο.Δ.Δ.
50 €
−
−
Δ΄
110 €
−
30 €
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.
110 €
30 €
-
Ε.Β.Ι.
100 €
−
-
Α.Ε.Δ.
5€
−
-
Δ.Δ.Σ.
200 €
−
20 €
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
−
−
100 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Α΄
225 €
Δ΄
160 €
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
2.250 €
Β΄
320 €
Α.Α.Π.
160 €
Δ.Δ.Σ.
225 €
Γ΄
65 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
Υ.Ο.Δ.Δ.
65 €
Α.Ε.Δ.
10 €
Ο.Π.Κ.
−
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02029600511120008*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004