Ωράριο εργασίας υπαλλήλων προσωπικού φορέων Παροχών Υγείας

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.11.08 19:11:20
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
33741
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2381
26 Οκτωβρίου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι−
φέρεια Αττικής του προσωπικού που προέρχεται
από υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσί−
ων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων .............................................................................
1
Ωράριο εργασίας υπαλλήλων προσωπικού Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) ............................................................ 2
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44008
(1)
Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περιφέ−
ρεια Αττικής του προσωπικού που προέρχεται από
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ−
γων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ−ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4018/2011 «Ανα−
διοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη
διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης
ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 215).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κώδικας Δημοσί−
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 163) και του
π.δ. 410/88 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των δι−
ατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄
191), όπως ισχύουν.
5. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατω−
τέρω υπαλλήλων.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Α΄ 147),
διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη μετάταξη από 15 Οκτωβρίου 2011 στην
Περιφέρεια Αττικής του μονίμου και με σύμβαση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που
προέρχεται από τις Δ/νσεις α) Οδικών Έργων Περιφέ−
ρειας Αττικής (Δ9), β) Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας
Αττικής (Δ10), γ) Κατασκευής Έργων Οδοποιΐας (ΔΚΕΟ),
δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιΐας (ΔΚΕΣΟ),
ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ) και στ)του
Αυτοτελούς Τμήματος Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματο−
δότησης και Τηλεματικής 2004 της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και
βαθμό, ως κατωτέρω:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33742
Α) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΟΜΟΣ
1
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
2
ΒΛΑΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
3
ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
4
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
5
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
6
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
7
ΘΕΟΦΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
8
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
9
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
10
ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ−
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΝΝΑΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
11
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
12
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
13
ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
14
ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
15
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
16
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
17
ΣΓΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
18
ΦΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
19
ΦΥΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
20
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
21
ΛΑΟΥΤΑΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
22
ΛΟΥΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
23
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
24
ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
25
ΤΑΣΙΟΥΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
26
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
27
ΛΑΖΙΚΙΔΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
28
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
29
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
30
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
31
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
32
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
33
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΟΛΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
34
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
35
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΟΙΚ/ΚΟΥ
Β
36
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ−ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
Β
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33743
37
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α
38
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β
39
ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥ−
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
1
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ)
Α
2
ΓΟΥΡΕΛΗ
ΗΡΩ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ)
Α
3
ΔΗΜΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ)
Α
4
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ)
Α
5
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ)
Α
6
ΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ)
Α
7
ΜΑΚΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ)
Α
8
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
9
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
10
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
11
ΓΙΩΤΗ−ΜΠΟΥΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
12
ΓΚΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
13
ΓΛΗΓΟΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
14
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
15
ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
16
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
17
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
18
ΜΑΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ]
Α
19
ΝΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΜΗΧ/ΓΩΝ−ΗΛ/ΓΩΝ)
Α
20
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β
21
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Α
22
ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
23
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
24
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΘΩΜΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
Α
25
ΛΑΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
Α
26
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
Α
27
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
Α
28
ΜΙΧΑΗΛ−
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
Α
29
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
Α
30
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
Α
31
ΜΠΟΥΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α
32
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΊΚΟΥ
Α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33744
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
2
ΑΝΔΡΟΝΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
3
ΑΡΑΒΑΝΗΣ
©ΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
4
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
5
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
6
ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
7
ΓΛΙΓΛΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
8
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
9
ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
10
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
11
ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
12
ΚΑΨΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
’13
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
14
ΚΟΤΣΑΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
15
ΚΟΥΡΛΟΥΦΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
16
ΚΟΥΦΑΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
17
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
18
ΛΕΒΕΝΤΙΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
19
ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
20
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
21
ΜΗΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
22
ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
23
ΜΠΛΕΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
24
ΝΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
25
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
26
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
27
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
28
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
29
ΠΗΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
30
ΠΡΕΝΤΖΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
31
ΡΗΓΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
32
ΡΙΖΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
33
ΡΟΔΟΣΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
34
ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ)
Α
35
ΤΣΙΛΙΒΙΔΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ)
Α
36
ΦΥΛΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΩΝ
Α
37
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33745
38
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
39
ΓΑΙΤΑΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
40
ΓΑΙΤΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
41
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
42
ΚΑΡΓΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
43
ΜΟΥΡΚΙΩΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
44
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
45
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
46
ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Δ
47
ΤΣΙΛΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
48
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ
Α
49
ΚΑΤΟΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Α
50
ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Α
51
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΤ.ΑΝΑΠΑΡ.
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α
52
ΓΙΑΒΑΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
53
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
54
ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
55
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
56
ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
57
ΜΠΕΜΠΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
58
ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
59
ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Β
60
ΣΟΦΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
61
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
62
ΧΟΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
63
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΟΔΗΓ.ΑΥΤ/ΤΩΝ)
Α
64
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
Α
65
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
66
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
67
ΒΑΜΒΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
68
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
69
ΔΟΡΥΖΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33746
70
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
71
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
72
ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
73
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
74
ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
75
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
76
ΜΠΑΛΑΛΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
77
ΜΠΑΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
78
ΝΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
79
ΝΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
80
ΞΑΝΘΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
81
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
82
ΡΟΠΟΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
83
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
84
ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
85
ΣΠΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Β
86
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
87
ΤΣΙΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Β
88
ΦΙΛΙΑΔΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
89
ΦΩΤΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
90
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
Α
91
ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
Α
92
ΒΙΚΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ)
Α
93
ΓΙΟΡΔΑΜΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ)
Α
94
ΓΟΡΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ)
Α
95
ΚΑΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ)
Α
96
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ)
Α
97
ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ)
Α
98
ΤΣΑΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ)
Α
99
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΤΑΜ/ΤΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Α
100
ΛΟΥΡΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΤΑΜ/ΤΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Α
101
ΠΙΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΑΜ/ΤΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Α
102
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ−
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33747
103
ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ
ΣΥΜΕΩΝ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Α
104
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
105
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
106
ΒΑΣΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
107
ΔΑΜΙΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
108
ΘΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
109
ΚΑΛΜΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
110
ΚΑΜΤΣΑΔΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
111
ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
112
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
113
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
114
ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
115
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ−
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
116
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
117
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
118
ΝΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
119
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
120
ΝΤΑΣΙΑΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
121
ΝΤΙΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
122
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
123
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
124
ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
125
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
126
ΧΟΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
127
ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
1
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β
2
ΔΗΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΥΛΑΚΩΝ−
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Β
3
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΥΛΑΚΩΝ−
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Γ
4
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΦΥΛΑΚΩΝ−
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Β
5
ΤΥΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ−
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Γ
6
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Β
7
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ
Β
8
ΝΙΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ
Β
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33748
9
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ
Β
10
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ
Β
11
ΣΟΥΓΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ
Β
12
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ
Β
13
ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΥΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ
Β
14
ΚΑΛΑΒΡΟΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΧΝ. ΟΔΟΠ. ΧΕΙΡ.
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
Β
15
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Β
16
ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Β
17
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Β
18
ΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Β
19
ΠΙΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Β
20
ΣΕΡΜΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Β
21
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Β
22
ΦΡΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Β
23
ΖΛΑΤΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Β
24
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Β
25
ΜΠΑΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Β
26
ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Β
27
ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Β
28
ΣΙΜΩΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Β
29
ΤΣΙΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Β
Β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
1
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
2
ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
3
ΓΚΙΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
4
ΓΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
5
ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛ ΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
6
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΝΝΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
7
ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
8
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
9
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
10
ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33749
11
ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
12
ΝΤΑΚΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
13
ΠΑΙΖΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
14
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
15
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
16
ΠΑΡΓΑΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
17
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
18
ΤΑΤΟΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
19
ΤΣΟΥΝΗΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
20
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
21
ΧΑΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
22
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
23
ΨΙΑΚΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
24
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Α
25
ΜΟΥΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
26
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΗΛ/ΓΩΝ−ΜΗΧ/ΓΩΝ
ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
27
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛ/ΓΩΝ−ΜΗΧ/ΓΩΝ
ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
28
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡ/ΜΩΝ−ΤΟΠ/
ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
29
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΓΡ/ΜΩΝ−ΤΟΠ/
ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Β
30
ΤΕΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ−
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
Β
31
ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
1
ΑΘΑΝΑΤΟΥ
ΣΠΑΡΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ)
Β
2
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ)
Β
3
ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ)
Β
4
ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ)
Β
5
ΜΠΑΚΟΠΩΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ)
Β
6
ΝΑΣΤΟΥΛΗ
ΜΥΡΤΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ)
Β
7
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ)
Α
8
ΤΣΙΚΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ)
Β
9
ΧΡΙΣΤΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ−
ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΠΟΛ/ΚΩΝ)
Β
10
ΜΕΝΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟ−
ΝΙΑΣ
Β
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33750
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
1
ΚΑΡΥΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗ−
ΓΩΝ)
Β
2
ΜΠΑΡΕΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗ−
ΓΩΝ)
Β
3
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Γ
4
ΒΑΛΑΣΙΑΔΗ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Β
5
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Α
6
ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Β
7
ΓΚΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Β
8
ΚΑΝΔΗΛΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Γ
9
ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Β
10
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Β
11
ΔΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ
Β
12
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ
ΡΕΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Δ/ΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ
Β
13
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δ/ΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ
Β
14
ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ/ΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ
Δ
15
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ
Β
16
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ/ΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ
Γ
17
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ/ΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ
Β
18
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ/ΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ
Β
19
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚ.)
Α
20
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚ.)
Α
21
ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
22
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛ ΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Α.Α.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1
ΚΟΚΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ−
ΠΙΚΟΥ
Β
2
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΦΥΛΑΚΩΝ − ΝΥΧΤΟΦΥ−
ΛΑΚΩΝ
Δ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 108128
(2)
Ωράριο εργασίας υπαλλήλων προσωπικού Φορέων Πα−
ροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντος υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 41, του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α΄/
16−6−2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του αρ. 2, του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/
4−4−2005) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του αρ. 16, του Ν. 3941/59 (ΦΕΚ 39/
Α΄/2−3−1959) «Περί οργανώσεως του αντικαρκινικού αγώ−
νος».
4. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 (ΦΕΚ 769/
Β΄/27−6−2006) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη−
μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».
5. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−6−2011 (ΦΕΚ 1659/
Β΄/26−7−2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Τρο−
ποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 (ΦΕΚ
769/Β΄/27−6−2006) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, “Καθιέρωση
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.”».
6. Την αριθμ. Δ3/536/13−5−81 (ΦΕΚ 294/Β΄/22−5−1981)
απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, «Περί
ωρών εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
ΝΔ. 2592/53 και των Σχολών τους».
7. Την αριθμ. 1321/19−11−81 (ΦΕΚ 729/Β΄/4−12−1981) από−
φαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, «Περί ωρών
εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ.
2592/53 και των Σχολών τους που εφαρμόζουν το σύ−
στημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας»
8. Την αριθμ. Δ3/1184/26−11−87 (ΦΕΚ 703/Β΄/4−12−1987)
απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων, «Τροποποίηση των αριθμ. 536/81 και
1321/81 αποφάσεων περί ωρών εργασίας προσωπικού
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53».
9. Την αριθμ. 890/29−12−92 (ΦΕΚ 768/Β΄/31−12−1992) από−
φαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
33751
Ασφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας προσωπικού αιμοδυνα−
μικών τμημάτων ή εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβο−
λιών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ 2592/53».
10. Την αριθμ. ΔΥ3α/737/12−7−93 (ΦΕΚ 530/Β΄/15−7−1993)
απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας προσωπικού Κέ−
ντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας».
11. Την αριθμ. 589/2−10−1989 (ΦΕΚ 767/Β΄/9−10−1989) από−
φαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας τηλεφωνητών του ΕΚΑΒ
και των παραρτημάτων του».
12. Την αριθμ. Δ3/67/11−2−1991 (ΦΕΚ 106/Β΄/28−2−1991)
απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων, «Ωράριο εργασίας προσωπικού τηλε−
φωνικού κέντρου και ασυρμάτου του ΕΚΑΒ».
13. Τις συνθήκες λειτουργίας των Φορέων Παροχής Υπη−
ρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.)
και την ανάγκη για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουρ−
γίας τους σε εικοσιτετράωρη βάση.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται οικονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του πάσης φύσε−
ως προσωπικού, πλην του Ιατρικού, των Φορέων Πα−
ροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) ορίζονται σε σαράντα (40) εβδομαδιαίως
και καθορίζουμε ως ώρα έναρξης εργασίας την 07.00.
2. Για όσες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδι−
κός ημερήσιος χρόνος εργασίας ο οποίος έχει καθορι−
στεί στις ως άνω σχετικές Αποφάσεις, αυτός αυξάνεται
κατά μισή (1/2) ώρα.
3. Οι παραπάνω υπάλληλοι εργάζονται σε εναλλασσό−
μενες βάρδιες ή και με υπερωριακή απασχόληση ή με
εφημερία, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις λειτουρ−
γικές ανάγκες των υπηρεσιών λόγω των ειδικών συν−
θηκών λειτουργίας τους καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο,
βάσει του προγράμματος εφημέριων και υπερωριακής
απασχόλησης όπως αυτό καταρτίζεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
33752
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Α.Α.Π.
110 €
30 €
-
Β΄
300 €
80 €
30 €
Ε.Β.Ι.
100 €
−
-
Γ΄
50 €
−
−
Α.Ε.Δ.
5€
−
-
Υ.Ο.Δ.Δ.
50 €
−
−
Δ.Δ.Σ.
200 €
−
20 €
Δ΄
110 €
−
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
−
−
100 €
30 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Α΄
225 €
Δ΄
160 €
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
2.250 €
Β΄
320 €
Α.Α.Π.
160 €
Δ.Δ.Σ.
225 €
Γ΄
65 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
Υ.Ο.Δ.Δ.
65 €
Α.Ε.Δ.
10 €
Ο.Π.Κ.
−
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02023812610110012*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004