Τελικό Πρόγρα α

28 - 30
Μαρτίου 2013
Θεσσαλονίκη
The Met Hotel
Τελικό
Πρόγραμμα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
5
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
6
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
8
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ
19
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
23
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
33
ΚΑΤΟΨΗ
38
ΕΚΘΕΤΕΣ
39
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
40
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 41
ΧΑΠΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ
Σκόνη Oλανζαπίνης και ∆ιαλύτης για
Ενέσιµο Εναιώρηµα Παρατεταµένης Αποδέσµευσης
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ZYPADHERA κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει παμοϊκή μονοϋδρική
ολανζαπίνη ισοδύναμη με 210, 300, 405 mg ολανζαπίνης. Μετά την ανασύσταση κάθε 1 ml εναιωρήματος περιέχει 150 mg ολανζαπίνη. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις: κίτρινη στερεή. Διαλύτης: διαυγές, άχρωμο προς ελαφρώς κίτρινο διάλυμα. Θεραπευτικές ενδείξεις Για τη θεραπεία συντήρησης ενήλικων ασθενών με σχιζοφρένεια οι οποίοι είχαν σταθεροποιηθεί
ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της οξείας θεραπείας με από του στόματος ολανζαπίνη. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Tο ZYPADHERA πρέπει να χορηγείται μόνο με βαθιά ενδομυϊκή ένεση στο γλουτιαίο μυ, από επαγγελματία υγείας εκπαιδευμένο στην κατάλληλη τεχνική ένεσης και σε περιοχές όπου η παρακολούθηση μετά την ένεση και η παροχή κατάλληλης
ιατρικής φροντίδας μπορούν να παρασχεθούν σε περίπτωση υπερδοσολογίας. Οι ασθενείς αρχικά θα πρέπει να έχουν λάβει από του στόματος ολανζαπίνη πριν την χορήγηση του
ZYPADHERA, για να επιτευχθεί ανεκτικότητα και ανταπόκριση. Προσαρμογή της Δοσολογίας: Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία υποτροπής κατά τη
διάρκεια του πρώτου ενός έως δύο μηνών θεραπείας. Μετά την κλινική επαναξιολόγηση, η δοσολογία μπορεί να ρυθμιστεί με εύρος δόσεωναπό 150 mg έως 300 mg κάθε 2 εβδομάδες ή
από 300 mg έως 405 mg κάθε 4 εβδομάδες. Συμπληρωματική χορήγηση: Συμπληρωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη δεν εγκρίθηκε σε διπλές-τυφλές κλινικές μελέτες.
Εάν η συμπληρωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη ενδείκνυται κλινικά, τότε η συνδυασμένη συνολική δόση ολανζαπίνης και από τις δύο μορφές δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη μέγιστη δόση της από του στόματος ολανζαπίνης των 20 mg/ημερησίως. Μετάβαση σε άλλα αντιψυχωτκά φάρμακα: Δεν έχουν συστηματικά συλλεχθεί στοιχεία που να
υποδεικνύουν τον τρόπο μετάβασης από ZYPADHERA σε άλλα αντιψυχωτικά φαρμακευτικά προϊόντα. Λόγω της βραδείας διάλυσης του άλατος της παμοϊκής ολανζαπίνης, η οποία
προκαλεί βραδεία συνεχή αποδέσμευση ολανζαπίνης η οποία ολοκληρώνεται σε περίπου έξι έως οκτώ μήνες μετά την τελευταία ένεση, χρειάζεται επίβλεψη από γιατρό όταν γίνεται μετάβαση σε κάποιο άλλο αντιψυχωτικό προϊόν που είναι ιατρικά αποδεκτό, ιδιαίτερα τους 2 πρώτους μήνες μετά τη διακοπή χορήγησης του ZYPADHERA. Ηλικιωμένοι ασθενείς: Το
ZYPADHERA δεν έχει μελετηθεί συστηματικά σε ηλικιωμένους ασθενείς (> 65 ετών). Το ZYPADHERA δεν συστήνεται για τη θεραπεία στον ηλικιωμένο πληθυσμό. Ασθενείς με νεφρική
και/ή ηπατική δυσλειτουργία: Το ZYPADHERA δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς, εκτός αν έχει ήδη καθιερωθεί ένα καλά ανεκτό και αποτελεσματικό δοσολογικό
σχήμα με από του στόματος ολανζαπίνη. Μια μικρότερη δοσολογία έναρξης (150 mg κάθε 4 εβδομάδες) θα πρέπει να εξεταστεί για αυτούς τους ασθενείς. Φύλο: Η δοσολογία έναρξης
και το δοσολογικό εύρος συνήθως δε χρειάζεται να μεταβάλλονται σε γυναίκες ασθενείς σε σχέση με τους άνδρες. Παιδιατρικοί ασθενείς: Το ZYPADHERA δε συστήνεται για χρήση σε
παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. Aντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο απότα έκδοχα. Aσθενείς με κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος κλειστής γωνίας.
Eιδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Πρέπει να λαμβάνεται ειδική προσοχή στην εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής ένεσης έτσι ώστε να αποφευχθεί η από
αμέλεια ενδαγγειακή ή υποδόρια ένεση. Χρήση σε ασθενείς που βρίσκoνται σε οξεία διέγερση ή σοβαρή ψυχωτική κατάσταση: Το ZYPADHERA δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών με σχιζοφρένεια οι οποίοι βρίσκονται σε οξεία διέγερση ή σοβαρή ψυχωτική κατάσταση τέτοια που να απαιτείται ο άμεσος έλεγχος των συμπτωμάτων. Σύνδρομο μετά
από ένεση: Κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών παρουσιάστηκαν σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με υπερδοσολογία ολανζαπίνης μετά την ένεση του ZYPADHERA. Τα περιστατικά αυτά παρουσιάστηκαν σε ποσοστό <0.1% των ενέσεων και σε περίπου 2% των ασθενών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς παρουσίασαν συμπτώματα καταστολής (που
κυμαίνονταν από μέτρια σε σοβαρότητα έως και κώμα) και/ή παραλήρημα (που περιλαμβάνει σύγχυση, αποπροσανατολισμό, διέγερση, άγχος και άλλη νοητική δυσλειτουργία). Άλλα
συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν εξωπυραμιδικά συμπτώματα, δυσαρθρία, αταξία, επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αρχικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με το περιστατικό αυτό εμφανίστηκαν μέσα σε 1 ώρα μετά από την ένεση και σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρθηκε πλήρης
ανάρρωση μέσα σε 24 - 72 ώρες μετά από την ένεση. Αυτά τα περιστατικά παρατηρήθηκαν σπάνια (<1για κάθε 1.000 ενέσεις) εντός των 1- 3 πρώτων ωρών και πολύ σπάνια (<1 για κάθε
10.000 ενέσεις) μετά τις 3ώρες. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται γι’ αυτόν τον πιθανό κίνδυνο και την ανάγκη να παρακολουθούνται για 3 ώρες σε χώρους παροχής υγειονομικών
υπηρεσιών κάθε φορά που τους χορηγείται ZYPADHERA.Πριν τη χορήγηση της ένεσης, ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο ασθενής δεν θα γυρίσειμόνος του στον
προορισμό του. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, έχει αίσθηση προσανατολισμού και δεν παρουσιάζει σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει
υποψία υπερδοσολογίας, η στενή ιατρική επίβλεψη και η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστούν μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν παρέλθει. Για το υπόλοιπο της ημέρας μετά από την ένεση, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται ανάλογα, για να είναι σε επαγρύπνηση για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας δευτερεύοντα των
μετά την ένεση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, να είναι σε θέση να ζητήσουν βοήθεια εάν χρειαστεί και να μην οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές. Συστήνεται προσεκτική αξιολόγηση
της κλινικής κατάστασης για την αποφυγή υπερβολικής καταστολής και καρδιοαναπνευστικής καταστολής εάν παρεντερικώς χορηγούμενες βενζοδιαζεπίνες είναι απαραίτητες για τη
διαχείρηση των μετά την ένεση ανεπιθύμητων ενεργειών. Ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το σημείο της ένεσης: Η συνηθέστερα αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια στο σημείο
της ένεσης ήταν το άλγος. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αναφέρθηκαν να είναι από ‘ήπιας’ ως ‘μέτριας’ σοβαρότητας. Ψύχωση σχετιζόμενη με άνοια και/ή διαταραχές συμπεριφοράς:
Η ολανζαπίνη δεν αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία ασθενών με ψύχωση σχετιζόμενη με άνοια και/ή διαταραχές συμπεριφοράς και δεν συνιστάται η χρήση της, ειδικά σε αυτή την ομάδα
ασθενών λόγω της αυξημένης θνησιμότητας και του κινδύνου εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Νόσος του Parkinson: Η χορήγηση της ολανζαπίνης για τη θεραπεία ψύχωσης που σχετίζεται με αγωνιστή ντοπαμίνης σε ασθενείς με νόσο Parkinson δεν συνιστάται. Νευροληπτικό Kακόηθες Σύνδρομο (NMS): Σπάνιες περιπτώσεις χαρακτηρισθείσες σαν ΝΜS
έχουν, επίσης, σχετισθεί με την από του στόματος ολανζαπίνη. Υπεργλυκαιμία και διαβήτης: Υπεργλυκαιμία και/ή εμφάνιση ή επιδείνωση διαβήτη, η οποία περιστασιακά έχει συσχετισθεί
με κετοξέωση ή κώμα, έχει σπάνια αναφερθεί, περιλαμβανομένων και μερικών θανατηφόρων περιπτώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια προϋπάρχουσα αύξηση του σωματικού βάρους
έχει αναφερθεί, η οποία ίσως είναι ένας προδιαθεσικός παράγοντας. Συνιστάται κατάλληλος κλινικός έλεγχος σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες αντιψυχωτικές κατευθυντήριες γραμμές. Οι
ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με οποιουσδήποτε αντιψυχωτικούς παράγοντες, περιλαμβανομένου του ZYPADHERA, θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα
υπεργλυκαιμίας (όπως πολυδιψία, πολυουρία, πολυφαγία και αδυναμία) και οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή εκείνοι με παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη
θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για επιδείνωση του ελέγχου της γλυκόζης. Το σωματικό βάρος θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά. Λιπιδικές μεταβολές: Ανεπιθύμητες μεταβολές στα επίπεδα των λιπιδίων έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς υπό θεραπεία με ολανζαπίνη σε κλινικές δοκιμές ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο. Οι μεταβολές των λιπιδίων πρέπει να
αντιμετωπίζονται καταλλήλως κλινικά, ιδιαίτερα σε δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς και σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη διαταραχών των λιπιδίων. Αντιχολινεργική δραστηριότητα: Ενώ η ολανζαπίνη έδειξε αντιχολινεργική δραστηριότητα in vitro, η εμπειρία κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών αποκάλυψε χαμηλή επίπτωση ανάλογων συμβαμάτων.
Εντούτοις, επειδή η κλινική εμπειρία με την ολανζαπίνη σε ασθενείς με συνυπάρχοντα νοσήματα είναι περιορισμένη, συνιστάται προσοχή όταν συνταγογραφείται σε ασθενείς με υπερτροφία προστάτη, ή παραλυτικό ειλεό και ανάλογες καταστάσεις. Ηπατική λειτουργία: Προσοχή και συνεχής παρακολούθηση απαιτείται σε ασθενείς με αυξημένες τιμές ALT και/ή AST, σε
ασθενείς με σημεία και συμπτώματα ηπατικής δυσλειτουργίας, σε ασθενείς με προϋπάρχουσες καταστάσεις που σχετίζονται με περιορισμό της ηπατικής λειτουργικής επάρκειας και σε
25-ZAD-06/12
Ή ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ KATI ΔΙΑΦOΡΕΤΙΚO;
ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αγωγή με δυνητικά ηπατοτοξικά φάρμακα. Σε περιπτώσεις όπου έχει διαγνωσθεί ηπατίτιδα (περιλαμβανομένης της ηπατοκυτταρικής, της χολοστατικής ή
της μικτής ηπατικής βλάβης), η θεραπεία με ολανζαπίνη, θα πρέπει να διακόπτεται. Ουδετεροπενία: Προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε ασθενείς με χαμηλό αριθμό λευκοκυττάρων και/ή
ουδετερόφιλων από οποιαδήποτε αιτία, σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα που είναι γνωστό ότι προκαλούν ουδετεροπενία, σε ασθενείς με ιστορικό φαρμακογενούς καταστολής/τοξικότητας του μυελού των οστών, σε ασθενείς με καταστολή του μυελού των οστών από συνυπάρχον νόσημα, ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία και σε ασθενείς με υπερηωσινοφιλικές
καταστάσεις ή με μυελοϋπερπλαστική νόσο. Ουδετεροπενία έχει συχνά αναφερθεί κατά τη συγχορήγηση της ολανζαπίνης με βαλπροϊκό. Διακοπή της θεραπείας: Οξέα συμπτώματα όπως
εφίδρωση, αϋπνία, τρόμος, άγχος, ναυτία, ή έμετος έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια (<0,01%) όταν η από του στόματος ολανζαπίνη διακόπτεται αιφνίδια. QT διάστημα: Σε κλινικές δοκιμές
με από του στόματος ολανζαπίνη, κλινικά σημαντικές παρατάσεις στα διαστήματα του διορθωμένου QT (QTc) ήταν ασυνήθεις (0,1% έως 1%) σε ασθενείς που έλαβαν ολανζαπίνη, χωρίς
σημαντικές διαφορές στα σχετιζόμενα καρδιακά συμβάματα συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Θρομβοεμβολή: Χρονική συσχέτιση της αγωγής με ολανζαπίνη και φλεβικής θρομβοεμβολής (VTE) έχει αναφερθεί όχι συχνά (≥ 0,1% και < 1%). Δεν έχει θεμελιωθεί αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης φλεβικής θρομβοεμβολής και της αγωγής με ολανζαπίνη.
Εφόσον οι ασθενείς με σχιζοφρένεια, συχνά εμφανίζουν επίκτητους παράγοντες κινδύνου για φλεβική θρομβοεμβολή, όλοι οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου εμφάνισης VTE, όπως η ακινητοποίηση των ασθενών, θα πρέπει να προσδιορίζονται και να λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα. Γενική δραστηριότητα ΚΝΣ: Με δεδομένες τις κύριες επιδράσεις της ολανζαπίνης στο
KNΣ, θα πρέπει να δίδεται προσοχή στη συγχορήγησή της με άλλα φάρμακα που δρουν επίσης στο KNΣ καθώς και με το αλκοόλ. Επιληπτικές κρίσεις: Η ολανζαπίνη θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή σε ασθενείς με παράγοντες οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν μείωση της επιληπτικής οδού. Όψιμη Δυσκινησία: Σε
συγκριτικές μελέτες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, η ολανζαπίνη σχετιζόταν με στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη επίπτωση φαρμακοεπαγώμενης δυσκινησίας. Ορθοστατική υπόταση:
Ορθοστατική υπόταση παρατηρήθηκε όχι συχνά σε ηλικιωμένους που ελάμβαναν ολανζαπίνη κατά την διάρκεια των κλινικών δοκιμών. Όπως και με άλλα αντιψυχωτικά, συνιστάται η αρτηριακή πίεση να μετράται περιοδικά σε ασθενείς άνω των 65 ετών. Aλληλεπιδράσεις: Η ολανζαπίνη μεταβολίζεται μέσω του CYP1A2. Επαγωγή του CYP1A2: Ο μεταβολισμός της ολανζαπίνης μπορεί να ενισχυθεί από το κάπνισμα και από την καρβαμαζεπίνη με αποτέλεσμα να προκληθεί μείωση των συγκεντρώσεων της ολανζαπίνης. Έχει αναφερθεί μόνο μικρή έως
μέτρια αύξηση της κάθαρσης της ολανζαπίνης. Αναστολή του CYP1A2: Η φλουβοξαμίνη έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει σημαντικά τον μεταβολισμό της ολανζαπίνης. Η χορήγηση μικρότερης δόσης έναρξης της ολανζαπίνης θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν φλουβοξαμίνη ή σιπροφλοξασίνη. Σε περίπτωση έναρξης θεραπείας με έναν αναστολέα
του CYP1A2, το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης της ολανζαπίνης θα πρέπει να εξετάζεται. Γενική δραστηριότητα ΚΝΣ: Πρέπει να δίνεται προσοχή σε ασθενείς που καταναλώνουν αλκοόλ
ή λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Δεν συνιστάται η συγχορήγηση ολανζαπίνης με αντι-Παρκινσονικά
φαρμακευτικά προϊόντα σε ασθενείς με νόσο Parkinson και άνοια. Κύηση και γαλουχία: Δεν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόμενες μελέτες επί εγκύων γυναικών. Oι μητέρες θα πρέπει
να ενημερώνονται ότι δεν συνιστάται να θηλάζουν, εάν λαμβάνουν ολανζαπίνη. Eπιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών: Η ολανζαπίνη μπορεί να προκαλέσει
υπνηλία και ζάλη, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τους πιθανούς κινδύνους κατά το χειρισμό μηχανών, περιλαμβανομένων των οχημάτων. Aνεπιθύμητες ενέργειες:
Περιστατικά συνδρόμου μετά την ένεση έχουν παρουσιαστεί με τη χορήγηση του ZYPADHERA και οδηγούν σε συμπτώματα σχετιζόμενα με υπερδοσολογία με ολανζαπίνη. Ενήλικες: Οι
πιο συχνά αναφερόμενες (παρατηρήθηκαν σε ≥ 1% των ασθενών) ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες σχετίζονταν με τη χορήγηση ολανζαπίνης κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών,
ήταν υπνηλία, αύξηση σωματικού βάρους, ηωσινοφιλία, αυξημένα επίπεδα προλακτίνης, χοληστερόλης, γλυκόζης και τριγλυκεριδίων, γλυκοζουρία, αυξημένη όρεξη, ζάλη, ακαθησία,
παρκινσονισμός, δυσκινησία, ορθοστατική υπόταση, αντιχολινεργικές επιδράσεις, παροδικές ασυμπτωματικές αυξήσεις των ηπατικών τρανσαμινασών, εξάνθημα, εξασθένιση, κόπωση και
οίδημα. Μη-συχνές (≥ 0.1% και <1%), λευκοπενία, ουδετεροπενία, βραδυκαρδία, παράταση του διορθωμένου διαστήματος QTc, αντίδραση από φωτοευαισθησία, θρομβοεμβολή, αλωπεκία, αυξημένα επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης, αυξημένη ολική χολερυθρίνη. Παιδιά και έφηβοι: Δεν συνιστάται η χορήγηση της ολανζαπίνης σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω
των 18 ετών. Κλινικά σημαντική αύξηση σωματικού βάρους (≥ 7%) παρατηρήθηκε πιο συχνά στην ομάδα των εφήβων ασθενών. Το μέγεθος της αύξησης σωματικού βάρους και το ποσοστό των εφήβων ασθενών που εμφάνισαν κλινικά σημαντική αύξηση σωματικού βάρους ήταν μεγαλύτερο στους ασθενείς με μακράς διάρκειας έκθεση (τουλάχιστον 24 εβδομάδες) από
ότι στους ασθενείς με βραχείας διάρκειας έκθεση. Πολύ συχνές (≥10%), αύξηση σωματικού βάρους, αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων, αύξηση της όρεξης, καταστολή (περιλαμβάνει:
υπερυπνία, λήθαργο, υπνηλία), αύξηση των ηπατικών τρανσαμινάσων, Μειωμένη ολική χολερυθρίνη, αυξημένη GGT, αυξημένα επίπεδα προλακτίνης του πλάσματος. Συχνές (≥ 1% και <
10%): Αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, ξηροστομία. Θανατηφόρες εκβάσεις έχουν αναφερθεί με οξείες υπερδοσολογίες από το στόμα τόσο χαμηλές όσο τα 450 mg, αλλά έχει επίσης
αναφερθεί και επιβίωση μετά από οξεία υπερδοσολογία με περίπου 2 g. Αντιμετώπιση υπερδοσολογίας: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την ολανζαπίνη. Η συμπτωματική αντιμετώπιση
και ο έλεγχος των λειτουργιών των ζωτικών οργάνων μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενούς, περιλαμβανομένης της αντιμετώπισης της υπότασης,
της κυκλοφορικής κατάρριψης και της υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας. Μη χρησιμοποιείτε επινεφρίνη, ντοπαμίνη ή άλλες συμπαθητικομιμητικές ουσίες με β-αγωνιστική
δραστηριότητα, επειδή η διέγερση των β-υποδοχέων ενδέχεται να επιδεινώσει την υπόταση. H καρδιαγγειακή παρακολούθηση είναι απαραίτητη για τον έλεγχο πιθανών αρρυθμιών. Στενή
ιατρική επίβλεψη και παρακολούθηση είναι απαραίτητη μέχρι ο ασθενής να ανακάμψει πλήρως. ΦAPMAKOΛOΓIKEΣ IΔIOTHTEΣ: Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: διαζεπίνες, οξαζεπίνες
και θειαζεπίνες, κωδικός ATC N05A Η03. H ολανζαπίνη είναι ένας αντιψυχωτικός, αντιμανιακός και σταθεροποιητικός της διάθεσης παράγοντας. Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. Μετά από την
ανασύσταση στο φιαλίδιο: 24 ώρες. Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, πρέπει να ανακινηθεί δυνατά για να ανασυσταθεί. Μόλις απομακρυνθεί από το φιαλίδιο μέσα στη σύριγγα,
το εναιώρημα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Η χημική και φυσική σταθερότητα του εναιωρήματος στα φιαλίδια έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 20-25°C. Από μικροβιολογικής
άποψης, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: Μην ψύχετε ή καταψύχετε. Iδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και
άλλος χειρισμός: ΓΙΑ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΕΝΕΣΗ ΣΤΟ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟ ΜΥ ΜΟΝΟ. ΝΑ ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ Ή ΥΠΟΔΟΡΙΩΣ. Κάθε συσκευασία ZYPADHERA συνοδεύεται από μία κάρτα
που περιγράφει πλήρως τις οδηγίες ανασύστασης και χορήγησης. Παρακαλείστε να ανατρέξετε σε αυτή την κάρτα για τις οδηγίες ανασύστασης και χορήγησης αυτού του προϊόντος.
Προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Με απλή ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό (ψυχίατρο, νευροψυχίατρο). Η χορήγηση γίνεται από επαγγελματία υγείας κατάλληλα εκπαιδευμένο στην τεχνική της ένεσης. Ο ασθενής να παραμένει στον χώρο παροχής υγειονομικών
υπηρεσιών για παρακολούθηση τουλάχιστον για 3 ώρες. ΜΟΡΦΕΣ/ΤΙΜΕΣ: 210MG:N.T.:115,42€, Λ.Τ:187,07€, 300MG: N.T. 170,40€, Λ.Τ:276,17€, 405MG:N.T.229,97€, Λ.Τ:313,46 €.�ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: 100%. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ AΔEIΑΣ KYKΛOΦOPIAΣ: Εli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Ολλανδία. APIΘMΟI ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/479/001-3.
HMEPOMHNIA ΠPΩTHΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2008. HMEPOMHNIA ANAΘEΩPHΣHΣ TOY KEIMENOY: Νοέμβριος 2011.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
3ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης
στην Ιατρική Περίθαλψη
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στο «3ο Συνέδριο
Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη», που διοργανώνεται από τη
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ και θα διεξαχθεί από 28 ως 30 Μαρτίου 2013, στο συνεδριακό
κέντρο του ξενοδοχείου The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη.
Τον Μάρτιο του 2011 και 2012 πραγματοποιήθηκαν το 1ο και 2ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη. Η μεγάλη επιτυχία των δύο πρώτων
συνεδρίων πιστοποιήθηκε, αφενός, από τη μεγάλη ανταπόκριση των επιστημόνων υγείας,
τόσο στη συμμετοχή όσο και στην παρακολούθησή του, και από την ανάδειξη, αφετέρου,
των πλέον σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων στο πεδίο της πολυδιάστατης προσέγγισης
της νόσου και του ασθενούς σε βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Τα δεδομένα
αυτά, σε συνδυασμό με τη σημαντική ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης των επαγγελματιών
υγείας, στον τομέα της βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης στην ιατρική περίθαλψη, κατέστησαν επιβεβλημένη την πραγματοποίηση και του τρίτου συνεδρίου.
Ορισμένα από τα σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία στο χώρο της Ιατρικής
Επιστήμης, και ιδιαίτερα της Ψυχιατρικής, όπως η πολυπαραγοντικότητα της αιτιοπαθογένεσης νοσημάτων εκφραζόμενων είτε σε σωματικό επίπεδο είτε σε ψυχικό, η συνοσηρότητα και η διαπλοκή του ψυχικού με το σωματικό, η αναπτυξιακή προσέγγιση και το
ψυχοκοινωνικό πλαίσιο στην κατάσταση υγείας του ανθρώπου, η ψυχοφαρμακολογία, οι
ψυχοθεραπείες, η ποιότητα ζωής των ασθενών και η εκτίμησή της ως μέσου αξιολόγησης
της θεραπευτικής επάρκειας, το στίγμα και οι προκαταλήψεις για σωματικές και ψυχικές
παθήσεις θα αποτελέσουν βασικά θέματα του συνεδρίου. Τα δεδομένα της σύνθεσης γνώσεων διεπιστημονικής συνεργασίας και η ανθρωπιστική διάσταση της ιατρικής φροντίδας,
θα συμπληρώσουν τη θεματολογία.
Με βάση την θετικότατη εμπειρία από τα πρώτα δύο συνέδρια, έχουμε την πεποίθηση
ότι η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων στο 3ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη, από εκλεκτούς συναδέλφους, διακεκριμένους στη χώρα μας και στο εξωτερικό, θα προσφέρει τη δυνατότητα διεύρυνσης των
γνώσεων και ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων επαγγελματιών υγείας στη βιοψυχοκοινωνική αντίληψη της νόσου και του ασθενούς.
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
Απόστολος Ιακωβίδης
Καθηγητής Ψυχιατρικής
Διευθυντής Γ΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ
5
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Ιακωβίδης Απόστολος
Μέλη:
Αμπατζόγλου Γ.
Ανδρεουλάκης Η.
Διακογιάννης Ι.
Ζηλίκης Ν.
Ηλιάδου Β.
Ιεροδιακόνου-Μπένου Ι.
Καπρίνης Σ.
Κυζιρίδου Σ.
Μαυρίδης Θ.
Νηματούδης Ι.
Προκοπίου Π.
Φουντουλάκης Κ.
Επίτιμα Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής
Βλαϊκίδης Ν.
Γαρύφαλλος Α.
Γαρύφαλλος Γ.
Γιώβος Ι.
Γκιουζέπας Ι.
Γουρζής Φ.
Δεληγιάννης Α.
Ιακωβίδης Β.
Ιεροδιακόνου Χ.
Ιωαννίδης Δ.
Καπρίνης Γ.
Καράβατος Α.
Καρακώστας Δ.
Κονταξάκης Β.
Λειβαδίτης Μ.
Λιάκος Α.
Λιάππας Ι.
Λύκουρας Ε.
Μαυρέας Β.
Μπεράτη Στ.
Παπαγεωργίου Χ.
Παπαδημητρίου Γ.
Παπαϊωαννίδου Π.
Πολυζωίδης Κ.
Ραμπαβίλας Α.
Σολδάτος Κ.
Στεφανής Κ.
Ταρλατζής Β.
Τάσκος Ν.
Τζαβάρας Ν.
Φωκάς Κ.
Χριστοδούλου Γ.
Ωρολογάς Α.
Επιστημονική Επιτροπή
Αθανασιάδης Λ.
Αλεβιζόπουλος Γ.
Γουρνέλλης Ρ.
Δικαίος Δ.
Δουζένης Α.
Ζέρβας Ι.
Καρκανιάς Α.
Κώνστα Α.
Λαζαράτου Ε.
6
Μαλλιώρη Μ.
Μουζάς Ο.
Μπεργιαννάκη Ι.
Μποζίκας Β.
Οικονόμου Μ.
Παπαρρηγόπουλος Θ.
Πλουμπίδης Δ.
Ρίζος Ε.
Σακκάς Π.
Σαμακουρή Μ.
Σοφός Α.
Στεφανής Ν.
Συγγελάκης Μ.
Τσίπτσιος Ι.
Υφαντής Θ.
Χαβάκη-Κονταξάκη Μ.
Χατζημανώλης Ι.
Χριστοδούλου Χ.
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αιματολογικές παθήσεις και ψυχισμός
Αναπαραγωγική λειτουργία
Αναπτυξιακή διάσταση στην Ψυχοσωματική Ιατρική
Ανοσολογία - Αλλεργιολογία
Αυτοάνοσα νοσήματα
Αυτοκτονικότητα
Βιοηθική
Βιοτεχνολογία και θεραπευτική σχέση
Βιοψυχοκοινωνική έρευνα
Βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στη Χειρουργική
Γενετική και Ψυχοσωματική Ιατρική
Διαπολιτισμική Ψυχιατρική
Διαταραχές Αισθητηρίων Οργάνων και ψυχισμός
Διαταραχές Λήψης Τροφής
Εγκαύματα και ψυχισμός
Εξαρτήσεις
Επαγγελματική Εξουθένωση επαγγελματιών υγείας
Επείγοντα στη Σ/Δ Ψυχιατρική
Επικοινωνία ασθενούς-γιατρού
Εκπαίδευση στην Ψυχοκοινωνική διάσταση
Ιατρική Ψυχολογία
Ιστορία της Ψυχοσωματικής Ιατρικής
Κοινωνική – Κοινοτική Ψυχιατρική
Μονάδα Εντατικής Φροντίδας και ψυχισμός
Νευροαπεικόνιση
Νευρολογία-Ψυχιατρική
Νευροχειρουργική και Ψυχιατρική
Νευροψυχολογία
Νευρωτικές διαταραχές στη σωματική νόσο
Νοητική Υστέρηση και σωματική νόσος
Ο θνήσκων ασθενής
Οικονομία Υγείας στην Ψυχοσωματική Ιατρική
Οργανικές ψυχικές διαταραχές
Ορθοπαιδική, Τραυματολογία και ψυχισμός
Παιδί, Έφηβος και Ψυχοσωματική Ιατρική
Περιβαλλοντική υποστήριξη σωματικά πάσχοντος
Πλαστική Χειρουργική και Ψυχιατρική
Πνευμονολογία και Ψυχιατρική
Ποιότητα – Ικανοποίηση Ζωής στον χρόνιο ασθενή
Προληπτική Ψυχιατρική
Προσωπικότητα και Συμπεριφορά ως προς τη νόσο
Σεξουαλική λειτουργία και διαταραχές
Στρες και Σωματική υγεία
Στίγμα και νόσος
Συμβουλευτική/Διασυνδετική Ψυχιατρική
Συναισθ. διαταραχές και σωματικές παθήσεις
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)
Σωματική Αναπηρία και ψυχισμός
Σωματόμορφες διαταραχές
Ύπνος και διαταραχές
Φαρμακευτικές Αλληλεπιδράσεις
Φορτίο φροντίδας του ασθενούς
Χρόνιος πόνος
Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου
Ψυχιατρική και Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Ψυχιατρική και Σωματική Συνοσηρότητα
Ψυχιατροδικαστική και Σ/Δ Ψυχιατρική
Ψυχοακουστική
Ψυχογηριατρική
Ψυχο-Δερματολογία
Ψυχο-Ενδοκρινολογία
Ψυχοθεραπείες
Ψυχο-Καρδιολογία
Ψυχοκοινωνική διάσταση των Μεταμοσχεύσεων
Ψυχοκοινωνική προσαρμογή σωματικά πάσχοντος
Ψυχο-Νευρο-Ανοσολογία
Ψυχο-Νεφρολογία
Ψυχο-Ογκολογία
Ψυχοσωματική Γαστρεντερολογία
Ψυχοσωματική Γυναικολογία
Ψυχοσωματική Ρευματολογία
Ψυχοφαρμακολογία
Ψυχοφυσιολογία
Ψυχωτικές διαταραχές στη σωματική νόσο
7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Απ. Ιακωβίδης
Ι. Γκιουζέπας
Α. Γαρύφαλλος
Β. Ταρλατζής
Πρόεδρος του Συνεδρίου
Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Αναπλ. Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αναπλ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης Α.Π.Θ.
ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Καθηγητής
Ι. Μυλόπουλος
Πρύτανης Α.Π.Θ.
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
20.00-20.30 1η Ομιλία
Σύγχρονες ψυχιατρικές απόψεις στα κείμενα
του Αριστοτέλη
Χ. Ιεροδιακόνου
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
20.30-21.00
2η Ομιλία
Εικαστική έκφραση και ψυχοπαθολογία
Γ. Καπρίνης
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
8
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
14.00 – 15.30
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ
15.30 – 16.00
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Α. Ιακωβίδης
Αυτοκτονικότητα επαγόμενη από αντιεπιληπτικά
Κ. Φουντουλάκης
16.00 – 16.30
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Στ. Καπρίνης
Διαταραχές ακουστικής επεξεργασίας: Η συμβολή
της Ψυχοακουστικής έρευνας στην Ψυχιατρική
Β. Ηλιάδου
16.30 – 17.00
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Γ. Γαρύφαλλος
Μεταγνωστική παρέμβαση στη σχιζοφρένεια: Μια διαφορετική
θεραπευτική προσέγγιση
Β. Μποζίκας
17.00 – 18.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“Υπερσεξουαλικότητα και σωματικές/ψυχικές νόσοι”
Πρόεδροι: Δ. Χατζηχρήστου, Λ. Αθανασιάδης
Υπερσεξουαλικότητα και νευρολογικές νόσοι
Σ. Μποσταντζοπούλου
Υπερσεξουαλικότητα και ψυχιατρικές νόσοι
Λ. Αθανασιάδης
Υπερσεξουαλικότητα και ενδοκρινικές νόσοι
Δ. Γουλής
Σεξουαλική ιατρική: Τι νεώτερο;
Δ. Χατζηχρήστου
10
18.30 – 19.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“Η ψυχιατρική εφήβου στην κοινότητα”
Πρόεδροι: Ι. Γκιουζέπας, Ν. Ζηλίκης
Παρεμβάσεις σε θεσμικούς φορείς της κοινότητας:
Εκπαιδευτικά πλαίσια και δικαστικές υπηρεσίες ανηλίκων
Α. Γρηγοριάδου
Υποδοχή εφήβων σε κοινωνική κρίση: H αναγκαιότητα
του ξενώνα στο δίκτυο ενδιάμεσων δομών
Ν. Ζηλίκης
19.30 – 20.00
20.00 – 20.30
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΙΕΣ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Πρόεδρος: Α. Ιακωβίδης
Σύγχρονες ψυχιατρικές απόψεις στα κείμενα του Αριστοτέλη
Χ. Ιεροδιακόνου
20.30 – 21.00
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Πρόεδρος: Α. Ιακωβίδης
Εικαστική έκφραση και ψυχοπαθολογία
Γ. Καπρίνης
21.00
ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
09.00 – 10.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“Νόσος του Πάρκινσον: Μια ‘τυπική’ νευροψυχιατρική νόσος”
Πρόεδροι: Ν. Βλαϊκίδης, Γ. Γαρύφαλλος
Κατάθλιψη στη νόσο του Πάρκινσον
Ι. Νηματούδης
Ψύχωση στη νόσο του Πάρκινσον
Β. Τσιπροπούλου
Διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων
στη νόσο του Πάρκινσον
Σ. Μποσταντζοπούλου
10.30 – 12.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“Η καλειδοσκοπική εικόνα της Διπολικής Διαταραχής”
Πρόεδροι: Κ. Φουντουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου
Διπολικό φάσμα: Από τη ΓΑΔ στη Σχιζοφρένεια
Κ. Φουντουλάκης
Αναπηρία, κόστος και επιβάρυνση
Σ. Μαγειρία
Ψυχοεκπαίδευση στη Διπολική Διαταραχή
Φ. Κουνιάκης
Εξατομικευμένη θεραπευτική στρατηγική
Γ. Παπαγεωργίου
12.00 – 12.30
12
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ – POSTERS
12.30 – 14.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“Αλκοολικό Εμβρυικό Σύνδρομο: Διεπιστημονική προσέγγιση”
Πρόεδροι: Ι. Διακογιάννης, Δ. Ζαφειρίου
Εισαγωγή – η ψυχιατρική διάσταση
Ι. Διακογιάννης
Γυναικολογική προσέγγιση: Προγεννητικός έλεγχος
Α. Αθανασιάδης
Ειδικές παιδονευρολογικές παρεμβάσεις
Δ. Ζαφειρίου
Η αντιμετώπιση του προβλήματος στη Δημόσια Υγεία
Ε. Παναγοπούλου
14.00 – 14.30
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Α. Ιακωβίδης
Ψυχοφυσιολογική διερεύνηση στην αρτηριακή υπέρταση
Χ. Παπαγεωργίου
14.30 – 15.30
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ - POSTERS
15.30 – 17.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“DSM-5 Νεότερες διαγνωστικές προσεγγίσεις”
Πρόεδροι: Κ. Φωκάς, Α. Καράβατος
Σχιζοφρένεια
Ε. Παρλαπάνη
Άνοια
Α. Κώνστα
Διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων (CSSD)
Μ. Συγγελάκης
Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές
Λ. Αθανασιάδης
13
17.00 – 18.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“Η γονεϊκότητα και οι διαταραχές της”
Πρόεδροι: Γ. Αμπατζόγλου, Α. Καράβατος
Les patients et ex-patients a l’épreuve de la parentalité
B. Odier
Prévention précoce des troubles de la parentalité, soins et/ou prévention,
dans la pratique de "l'Unité pour soins précoces Myriam David" et celle du
lieu d'accueil parents-enfants "L'îlot bébé"
B. Rebillaud
Νέες διαδρομές γονεϊκότητας: Προβληματισμοί
Ζ. Παπαληγούρα
Σχολιασμός: E. Φαϊτάκης
18.30 – 19.00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(της Φαρμακευτικής Εταιρείας AstraZeneca)
Πρόεδρος: Α. Ιακωβίδης
Improving sleep disturbance and quality: a major goal in patients with
major depressive disorder
M. Bauer
19.00 – 19.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ – POSTERS
19.30 – 21.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία”
Πρόεδροι: Γ. Παπαδημητρίου, Α. Ιακωβίδης
Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία:
Κοινωνικό κεφάλαιο και άλλοι διαμεσολαβητικοί μηχανισμοί
Μ. Οικονόμου
Αυτοκτονικότητα και οικονομική κρίση
Ι. Νηματούδης
Οικονομική κρίση και χρήση των υπηρεσιών υγείας
Ι. Τούντας
14
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
09.00 – 10.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“Διαπλοκή σωματικού και ψυχικού:
Αιτιοπαθογενετική και κλινική προσέγγιση”
Πρόεδροι: Π. Σακκάς, Θ. Υφαντής
Σωματική νοσηρότητα σε ψυχικά ασθενείς
Μ. Σιαμούλη
Κατάθλιψη σε σωματικά πάσχοντες: Μια πολυπαραγοντική αιτιολογική σχέση
Η. Ανδρεουλάκης
Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με χρόνια σωματική νόσο
Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου
10.30 – 12.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“Διαπολιτισμική ψυχιατρική στην κοινότητα”
Πρόεδροι: Β. Μαυρέας, Μ. Λειβαδίτης
Η Εθνοψυχιατρική ως πρόκληση στη σύγχρονη ψυχιατρική
Στ. Καπρίνης
Η αντιμετώπιση ασθενών από μειονοτικές ομάδες από υπηρεσίες Κοινοτικής
Ψυχιατρικής, στην περιοχή της Θράκης
Μ. Σαμακουρή
Κλινικά χαρακτηριστικά ατόμων από μειονοτικές ομάδες, που ζητούν
ψυχιατρική βοήθεια, στην περιοχή της Θράκης
Μ. Λειβαδίτης
Ο ρόλος του επιπολιτισμού στην ψυχική υγεία των μεταναστών
Β. Μαυρέας
12.00 – 12.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ - POSTERS
12.30 – 13.00
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Ι. Διακογιάννης
Ουσιοεξάρτηση και Ψυχοπαθολογία
Ι. Λιάππας
15
13.00 – 13.30
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Α. Γαρύφαλλος
Θυρεοειδής και ψυχικές δυσλειτουργίες
Ι. Γιώβος
13.30 – 14.00
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου
Ταμπεραμέντο, αμυντική οργάνωση και σωματοποίηση στην υγεία
και τη νόσο
Θ. Υφαντής
14.00 – 14.30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(της Φαρμακευτικής Εταιρείας LUNDBECK)
Πρόεδρος: Ι. Λιάππας
Αλκοόλ: Από τη χρήση στην εξάρτηση
Εισαγωγή: Ι. Διακογιάννης
Ομιλητής: Π. Παναγιωτίδης
14.30 – 15.30
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ – POSTERS
15.30 – 17.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“Παρενέργειες κλασσικών και άτυπων αντιψυχωτικών”
Πρόεδροι: Σ. Μποσταντζοπούλου, Κ. Ασημακόπουλος
Οξείες νευρολογικές και καρδιαγγειακές παρενέργειες τυπικών και άτυπων
αντιψυχωτικών
Μ. Σκώκου
Μεταβολικές παρενέργειες αντιψυχωτικών
Ε. Σούμπαση
Όψιμες κινητικές παρενέργειες αντιψυχωτικών
Φ. Γουρζής
16
17.00 – 17.30
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Γ. Παπαδημητρίου
Στίγμα, ψυχική νόσος και ψυχιατρική: Τάσεις και προβληματισμοί
για την προπτυχιακή εκπαίδευση των μελλοντικών γιατρών
Μ. Οικονόμου
17.30 – 18.00
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Α. Ιακωβίδης
Το Βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο στη σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση
Γ. Παπαδημητρίου
18.00 – 18.30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ)
Πρόεδρος: Α. Ιακωβίδης
Η θέση των Μακράς Διάρκειας Δράσης Αντιψυχωτικών στη θεραπεία
της Σχιζοφρένειας
Θ. Μουγιάκος
18.30 – 19.00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ)
Πρόεδρος: Χ. Παπαγεωργίου
Τι κάνουμε όταν ο ασθενής με κατάθλιψη δεν επιτυγχάνει τους στόχους
της θεραπείας;
Χ. Τουλούμης
19.00 – 19.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ – POSTERS
17
19.30 – 20.00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(της Φαρμακευτικής Εταιρείας SPECIFAR)
Πρόεδρος: Ι. Νηματούδης
«Υγειονομικός Μαξιμαλισμός με Ακάλυπτες Θεραπευτικές Ανάγκες»:
Αίτια και Θεραπεία
Π. Βούρτσης
20.00 – 20.30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(της Φαρμακευτικής Εταιρείας JANSSEN)
Πρόεδρος: Κ. Φωκάς
Η κρίσιμη θεραπευτικά περίοδος στην πορεία της Σχιζοφρένειας
Ι. Νηματούδης
20.30 – 21.00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(της Φαρμακευτικής Εταιρείας LUNDBECK)
Πρόεδρος: Ι. Νηματούδης
Treatment of Major Depressive Disorder with Co-morbidity
G. Papakostas
21.00 – 21.30
ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Α. Ιακωβίδης
Νευροαισθητική και ζωγραφική στην ψυχική νόσο
Α. Ωρολογάς
21.30
18
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Bauer M.
Professor and Chair of Psychiatry, University Hospital Carl
Gustav Carus, Technische Universität, Dresden, Germany
Odier B.
Directeur de l’hospitalisation Association Santé Mentale
du XIII° arrondissement
Papakostas G.
M.D., Director, Treatment-Resistant Depression Studies
Department of Psychiatry Massachusetts General Hospital,
Associate Professor of Psychiatry Harvard Medical School
Rebillaud B.
Médecin Directeur, Centre Myriam DAVID, Fondation de
Rothschild, Paris
Αθανασιάδης Α.
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Α.Π.Θ., Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Πανεπιστημιακή
Κλινική Α.Π.Θ.
Αθανασιάδης Λ.
Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
Α.Π.Θ.
Αμπατζόγλου Γ.
Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική
Α.Π.Θ.
Ανδρεουλάκης Η.
Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Ασημακόπουλος Κ.
Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου
Πατρών, Ψυχιατρική Κλινική Π.Π.Γ.Ν.Π.
Βλαϊκίδης Ν.
Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής Γ΄ Νευρολογικής
Κλινικής Α.Π.Θ.
Βούρτσης Π.
Διευθυντής Marketing SPECIFAR
Γαρύφαλλος Α.
Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας Α.Π.Θ.,
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Γαρύφαλλος Γ.
Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική
Α.Π.Θ.
Γιώβος Ι.
Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Α΄ Παθολογική
Κλινική Α.Π.Θ.
Γκιουζέπας Ι.
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
Γουλής Δ.
Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ.
Γουρζής Φ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου
Πατρών, Ψυχιατρική Κλινική Π.Π.Γ.Ν.Π.
Γρηγοριάδου Α.
Παιδοψυχίατρος-Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου
Αθηνών, Διευθύντρια Μονάδας Εφήβων Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.
Διακογιάννης Ι.
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Γ΄ Ψυχιατρική
Κλινική Α.Π.Θ.
Ζαφειρίου Δ.
Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.
20
Ζηλίκης Ν.
Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Α.Π.Θ., Μονάδα Εφήβων Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Πρόεδρος της
Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων
Παιδιών και Εφήβων
Ηλιάδου Β.
Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχοακουστικής, Γ΄ Ψυχιατρική
Κλινική Α.Π.Θ.
Ιακωβίδης Α.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Γ΄ Ψυχιατρικής Κλινικής
Α.Π.Θ.
ΙεροδιακόνουΜπένου Ι.
Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική
Α.Π.Θ.
Ιεροδιακόνου Χ.
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
Καπρίνης Γ.
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
Καπρίνης Σ.
Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική
Α.Π.Θ.
Καράβατος Α.
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
Κουνιάκης Φ.
Ψυχίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης Β΄ Πανεπιστημιακής
Κλινικής Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας EGO IDEAL
Κώνστα Α.
Λέκτορας Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Λειβαδίτης Μ.
Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Δ.Π.Θ.
Λιάππας Ι.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής
Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.
Μαγειρία Σ.
Ψυχίατρος, Επιστημονική Συνεργάτης Γ΄ Ψυχιατρικής
Κλινικής Α.Π.Θ.
Μαυρέας Β.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μουγιάκος Θ.
Ψυχίατρος, Επιμελητής 414 Σ.Ν. Αθηνών
Μποζίκας Β.
Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
Α.Π.Θ.
Μποσταντζοπούλου Σ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Α.Π.Θ.
Νηματούδης Ι.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Οικονόμου Μ.
Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α.
Παναγιωτίδης Π.
Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ΄ Ψυχιατρικής
Κλινικής Α.Π.Θ.
Παναγοπούλου Ε.
Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής-Προαγωγής Υγείας Α.Π.Θ.
Παπαγεωργίου Γ.
Ψυχίατρος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ψυχιατρικής Κλινικής Γ.Ν.Α.
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
21
Παπαγεωργίου Χ.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
Παπαδημητρίου Γ.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
Παπαληγούρα Ζ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
Παρλαπάνη Ε.
Λέκτορας Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Σακκάς Π.
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική
Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
Σαμακουρή Μ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Δ.Π.Θ.
Σιαμούλη Μ.
Ψυχίατρος, Επιστημονική Συνεργάτης Γ΄ Ψυχιατρική
Κλινική Α.Π.Θ.
Σκώκου Μ.
Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ. Ψυχιατρική Κλινική
Π.Π.Γ.Ν.Π.
Σούμπαση Ε.
Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ. Ψυχιατρική Κλινική
Π.Π.Γ.Ν.Π.
Συγγελάκης Μ.
Ψυχίατρος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
Α.Π.Θ.
Τουλούμης Χ.
Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής 5ου Ψ.Τ.Ε., Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Αττικής
Τούντας Ι.
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πρόεδρος Ε.Ο.Φ.
Τσιπροπούλου Β.
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπεύτρια, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
Υφαντής Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Φαϊτάκης Ε.
Παιδοψυχίατρος, Αναπληρωτής Διευθυντής Κοινοτικού
Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κ.Τ. Θεσσαλονίκης
Φουντουλάκης Κ.
Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική
Α.Π.Θ.
Φωκάς Κ.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής
Κλινικής Α.Π.Θ.
Χατζηχρήστου Δ.
Καθηγητής Ουρολογίας, Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Ωρολογάς Α.
Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής Β΄ Νευρολογικής
Κλινικής Α.Π.Θ.
22
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
PO.01 ΠΡΩΤΟ ΨΥΧΩΣΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΣΥΝΟΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑTA ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
Δ. Αντωνιάδης, Γ. Φλώρος, Ε. Ντούρος, Γρ. Λαυρεντιάδης, Γ. Γαρύφαλλος
Β΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
PO.02 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ
Β. Γιαννούλη, Μ. Τσολάκη
Γ’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
PO.03 ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ) ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Ε. Γκιούρου1, Ι. Ανδριόπουλος1, Μ. – Θ. Παπανικολάου1, Α. Σπυροπούλου1,
Π. Ζήκου1, Α. Κρίβας1, Γ. Μανωλέσος1
1
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχιατρικής Νοτιοδυτικής Ελλάδος (ΚΕΚΟΙΨΥ), Πάτρα
PO.04 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ
Στ. Στυλιανίδου
Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή
PO.05 H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Θ.
ΑΧΕΠΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ
Θ. Κυζιρίδης, Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου, Α. Ιακωβίδης, Ι. Διακογιάννης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.-Υπηρεσία Εξαρτήσεων, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.06 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Θ.
ΑΧΕΠΑ. ΜΕΡΟΣ 2ο: ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ
2012
Θ. Κυζιρίδης, Α. Ιακωβίδης, Ι. Διακογιάννης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.-Υπηρεσία Εξαρτήσεων, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.07 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Θ.
ΑΧΕΠΑ. ΜΕΡΟΣ 3ο: ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΩΔΟΥΣ ΝΤΕΛΙΡΙΟΥ
Θ. Κυζιρίδης, Α. Ιακωβίδης, Ι. Διακογιάννης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.-Υπηρεσία Εξαρτήσεων, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
24
PO.08 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ. Γεωργακοπούλου, Μ. Γιαννακοπούλου, Π.-Ε. Γκολέμη, Α. Κυριάκη, Β. Κουνάβη,
Α. Παπαθεοφίλου, Γ. Μανωλέσος, Α. Κατριβάνου
Πρόγραμμα «Ηώς», Πρόγραμμα για την προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων
και νέων. Κέντρο Κοινοτικής Ψυχιατρικής Ν/Δ Ελλάδος, Παιδοψυχιατρικής Μονάδα
Ψυχιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Π.
PO.09 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μ. Γιαννακοπούλου, Ε. Κάντα, Α. Παπαθεοφίλου, Γ. Αντύπας, Σ. Βασιλειάδου,
Γ. Κουτσογιαννοπούλου, Σ. Μανωλέσου, Γ. Μανωλέσος, Α. Κατριβάνου
Πρόγραμμα «Ηώς», Πρόγραμμα για την προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων
και νέων. ΚΕντρο ΚΟΙνοτικής ΨΥχιατρικής Ν/Δ Ελλάδος, Παιδοψυχιατρική Μονάδα
Ψυχιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Π.
PO.10 ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Θ. Κυζιρίδης, Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου, Ε. Καραβέλας, Ι. Διακογιάννης,
Κ. Φουντουλάκης, Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.-Υπηρεσία Διασυνδετικής-Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής,
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.11 ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Θ. Κυζιρίδης, Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου, Μ. Σαΐτη, Ι. Νηματούδης, Σ. Καπρίνης,
Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. - Υπηρεσία Διασυνδετικής-Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής,
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.12 ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012:
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Θ. Κυζιρίδης, Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου, Δ. Καρακούτας, Σ. Κυζιρίδου, Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. - Υπηρεσία Διασυνδετικής-Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής,
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
25
PO.13 ΣΧΙΖΟΤΥΠΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ; ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Θ. Κυζιρίδης, Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου, Α. Δαμιανίδου, Ι. Νηματούδης, Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.14 ΔΙΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Κ. Τσιγγένη, Α. Ιακωβίδης, Ι. Ιεροδιακόνου - Μπένου
Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
PO.15 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ
Ο. Καλαμπαλίκη, Γ. Παπαβασιλείου , Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη
Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
PO.16 ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ
Χ. Αναστασοπούλου, Λ. Γιούσμπασης, Γ. Σαββίδης, Χ. Χριστοδούλου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διασυνδετική Ψυχιατρική: «Απαρτιωμένη
Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας»
PO.17 Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
Θ. Ζιώγου , Λ. Κουρκούτα , Σ. Δικταπανίδου, Ε. Φραδέλος, Π. Ουζουνάκης
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
PO.18 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Β. Ηλιάδου, Κ. Απάλλα, Κ. Φουντουλάκης, Ι. Διακογιάννης, Ι. Νηματούδης,
Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου, Σ. Καπρίνης, Α. Ιακωβίδης
Εργαστήριο Ψυχοακουστικής, Γ’ Ψυχιατρική Κλινική, Α.Π.Θ.
PO.19 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΣΕ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Β. Ηλιάδου, Σ. Ιακωβίδης, Κ. Απάλλα, Ι. Νηματούδης, Σ. Καπρίνης, Α. Ιακωβίδης
Εργαστήριο Ψυχοακουστικής, Γ’ Ψυχιατρική Κλινική, Α.Π.Θ.
26
PO.20 ΜΠΟΡΕΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ &
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ;
Β. Ηλιάδου, Κ. Απάλλα, Α. Ιακωβίδης
Εργαστήριο Ψυχοακουστικής, Γ’ Ψυχιατρική Κλινική, Α.Π.Θ.
PO.21 ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Β. Ηλιάδου
Εργαστήριο Ψυχοακουστικής, Γ’ Ψυχιατρική Κλινική, Α.Π.Θ.
PO.22 ΚΛΙΝΙΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ
Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010 ΕΩΣ 2012
Ε. Χατζή, Η. Ανδρεουλάκης, Ε. Καραβέλας, Σ. Κεισίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Σ. Καπρίνης,
Θ. Μαυρίδης, Α. Ιακωβίδης
Γ’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.23 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ι. Λυμπέρη
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
PO.24 ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ Ι ΩΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Γ. Βουκελάτου, Μ. Σκώκου, Ε. Φουρτούνη, Ε. Σούμπαση, Ε. Γεωργίλα, Φ. Γουρζής
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Π.Γ.Ν.Π.
PO.25 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ: ΟΙ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Μ. Μηλιοπούλου1, Α. Μπέκα2
Φοιτήτρια Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιοηθικής, ΑΠΘ
2
Διευθύντρια Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών & Εφήβων Γ. Ν. ’Γ. Παπανικολάου’’
1
27
PO.26 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: Ο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ. ΟΦΕΛΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣΙΑΤΡΟΥ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
Ι. Λυμπέρη
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
PO.27 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Μ. Μαρκοπούλου, Π. Κωνσταντινίδου, Χ. Δανιλάκογλου, Ε. Κατσιούλης, Γ. Κωτούλα,
Θ. Ρεβενάκης, Β. Αντωνάκη, Κ. Μπομποτάς
Τμήμα Ακαταλόγιστων, Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
PO.28 H ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΎΝΤΑΞΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ
Π. Κωνσταντινίδου, Μ. Μαρκοπούλου, Γ. Κωτούλα, Ε. Κατσιούλης, Χ. Δανιλάκογλου,
Θ. Ρεβενάκης, Β. Αντωνάκη, Κ. Μπομποτάς
Τμήμα Ακαταλόγιστων, Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
PO.29 ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α. Μπέκα
Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών-Εφήβων Γ.Ν. «Γ.
Παπανικολάου»
PO.30 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Α. Ιακωβίδης, Η. Ανδρεουλάκης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
28
PO.31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΜΕΛΑΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΨΥΧΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Ε. Γεωργίλα, Μ. Σκώκου, Ε. Σούμπαση, Κ. Ασημακόπουλος, Φ. Γουρζής
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Π.Γ.Ν.Π.
PO.32 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ
Α. Νοτοπούλου, Θ. Ρεβενάκης, Α. Κοτζαστρατή
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη
PO.33 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΠΕΙΡΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΟ 2012 ΣΤΟ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
Κ. Φάκα, Α. Βαϊούλης, Ο. Μουζάς
Παν/κή Ψυχ/κή κλ Π.Γ.Ν.Λάρισας
PO.34 ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Κ. Φάκα, Ο. Μουζάς
Παν/κή Ψυχ/κή κλ. Π.Γ.Ν.Λάρισας
PO.35 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Ε. Φουρτούνη, Μ. Σκώκου, Γ. Βουκελάτου, Ε. Γεωργίλα, Ε. Σούμπαση, Φ. Γουρζής
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Π.Γ.Ν.Π.
PO.36 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΣΤΗ Γ’
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ., ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ
Μ. Σαΐτη, Ο. Κυριαζής, Κ. Γουγουλιάς, Δ. Καρακούτας, Γ. Σπυρούλης, Σ. Καπρίνης,
Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.37 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΣΤΗ Γ’
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ., ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ
Κ. Γουγουλιάς, Γ. Σπυρούλης, Δ. Καρακούτας, Μ. Σαΐτη, Ο. Κυριαζής, Σ. Καπρίνης,
Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
29
PO.38 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΣΤΗ Γ’
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ., ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ICD-10
Κ. Γουγουλιάς, Μ. Σαΐτη, Γ. Σπυρούλης, Δ. Καρακούτας, Ο. Κυριαζής, Σ. Καπρίνης,
Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.39 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011 ΚΑΙ 2012 ΣΤΗΝ Γ’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ
Δ. Καρακούτας, Μ. Σαΐτη, Γ. Σπυρούλης, Ο. Κυριαζής, Κ. Γουγουλιάς, Σ. Καπρίνης,
Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.40 ΚΛΙΝΙΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ
Η. Ανδρεουλάκης, Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.
PO.41 Η ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤAΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ
ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κ. Φουντουλάκης, H. Akiskal, J. Kelsoe
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό
Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
PO.42 ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΠΟΛΟΥ ΑΠΟ ΜΟΔΑΦΙΝΙΛΗ ΣΤΗ
ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Κ. Φουντουλάκης, Η. Ανδρεουλάκης, Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό
Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
30
PO.43 ΠΙΘΑΝΗ ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Κ. Φουντουλάκης, Η. Ανδρεουλάκης, Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό
Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
PO.44 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Κ. Φουντουλάκης, Γ. Σπυρούλης, Ε. Καραβέλας, Η. Ανδρεουλάκης, Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό
Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
PO.45 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ
ΕΝΑΡΞΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ν. Πιππίδου, Ν. Νικολαΐδης, Γ. Γαρύφαλλος
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ., Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
PO.46 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Δ. Μπαλάρης, Ν. Πιππίδου, Ν. Νικολαΐδης, Γ. Γαρύφαλλος
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ., Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
PO.47 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΝΙΑΚΟΥ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ
Σ. Καπρίνης, Δ. Καρακούτας, Θ. Κυζιρίδης, Κ. Μελισσουργίδης, Μ. Σαίτη,
Α. Ανδρεόπουλος, Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.48 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣΑΠΟΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Δ. Καρακούτας, Δ. Κανδύλης, Σ. Καπρίνης, Θ. Κυζιρίδης, Α. Δαμιανίδου, Κ. Ρόβα,
Κ. Πάλλα, Α. Ιακωβίδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
31
PO.49 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Δ. Χατζηπαναγιώτου, Ε. Αγγελογιάννης, Ν. Ζηλίκης
Μονάδα Εφήβων Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
PO.50 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ
(ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Ο. Κυριαζής, Ε. Καραβέλας, Δ. Καρακούτας, Μ. Σαϊτη, Γ. Σπυρούλης, Ά. Μαυρίδου,
Ι. Νηματούδης
Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
32
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Πέμπτη 28 - Σάββατο 30 Μαρτίου 2013
Τόπος
The Met Hotel, 26ης Οκτωβρίου 48, ΤΚ 546 27 Θεσσαλονίκη,
τηλ. +30 2310 017 000
Το ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο The Met Hotel βρίσκεται στη δυτική είσοδο
της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του νέου λιμανιού, μόλις 1,8 km από την Πλατεία
Αριστοτέλους, το κέντρο της πόλης.
Η χρήση του υπόγειου χώρου στάθμευσης είναι ελεύθερη για όλους τους συνέδρους,
με την προϋπόθεση ότι οι οδηγοί θα παίρνουν το εισιτήριο εισόδου από τον υπεύθυνο
υποδοχής μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου πριν κατέβουν στο parking και
δεν θα το εκδίδουν μόνοι τους στο μηχάνημα του parking.
Μετακίνηση
Το λεωφορείο του ξενοδοχείου The Met (19 θέσεων) θα πραγματοποιεί τα παρακάτω
δρομολόγια από την Πλατεία Αριστοτέλους προς το ξενοδοχείο για την εξυπηρέτηση
των συνέδρων:
28/03/2013:
29-30/03/2013:
29-30/03/2013:
Ώρα 14.10’ αναχώρηση από την πλατεία Αριστοτέλους στο ύψος
της Μητροπόλεως με κατεύθυνση προς το ξενοδοχείο
Ώρα 08.30’ αναχώρηση από την πλατεία Αριστοτέλους στο ύψος
της Μητροπόλεως με κατεύθυνση προς το ξενοδοχείο
Ώρα 15.10’ αναχώρηση από την πλατεία Αριστοτέλους στο ύψος
της Μητροπόλεως με κατεύθυνση προς το ξενοδοχείο
Οργάνωση Συνεδρίου – Γραμματεία – Πληροφορίες
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
E-mail: [email protected] Website: www.praxicon.gr
Τελετή έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013
ώρα 19:30 στο χώρο του Συνεδρίου.
34
Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών
προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την ενημέρωση των
συμμετεχόντων.
Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο
να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία
on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη γραμματεία
on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία θα σκανάρει σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από τη συνεδριακή αίθουσα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος
θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με την τελευταία υπ’ αρ.
81867/19.11.2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την τελευταία
ημέρα του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής και παράδοσης της
κάρτας barcode και του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Ελάχιστες
ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού
Προγράμματος.
Το πιστοποιητικό έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 15
μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits).
Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Για τις ξενόγλωσσες ομιλίες θα
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.
Γραμματεία
Η γραμματεία θα λειτουργεί και θα πραγματοποιεί εγγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια
του Συνεδρίου, κατά τις ώρες:
Πέμπτη 28/3/2013:
14.00 – 19.30
Παρασκευή 29/3/2013:
08.30 – 20.00
Σάββατο 30/3/2013:
08.30 – 21.00
35
Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται προβολές με data
video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις ανάγκες των ομιλητών.
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους
έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη γραμματεία του
προβολικού εξοπλισμού.
Παρουσίαση Εργασιών
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (e-posters).
Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:
Ειδικοί ιατροί
Ειδικευόμενοι ιατροί
Νοσηλευτές/τριες
Λοιπά Επαγγέλματα
Φοιτητές
Μέχρι 28/1/2013
Από 29/1/2013
80€
50€
20€
30€
10€
100€
80€
30€
50€
10€
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•
Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
Παραλαβή της τσάντας και του υλικού του Συνεδρίου
Παραλαβή κονκάρδας
Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
Καφέ στα διαλείμματα
Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις
36
Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/psychiatriko.html
Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, παρακαλούνται να
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Εγγραφής στο
www.praxicon.gr/psychiatriko.html και να στείλουν το καταθετήριο με fax στο 2310 435
064 το αργότερο μέχρι 26/03/2013.
Μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφές θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.
Νομική Ευθύνη
Οι οργανωτές καθώς και το γραφείο οργάνωσης του Συνεδρίου δεν έχουν καμία ευθύνη
για προσωπική βλάβη ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως στους συμμετέχοντες, τα συνοδά
μέλη ή για την καταστροφή, απώλεια και κλοπή των προσωπικών τους αντικειμένων.
37
1
38
2
5
6
4
7
Β’ ΘΕΣΗΣ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 1-9)
3
8
9
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
17
11
18
(ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 10-20)
Α’ ΘΕΣΗΣ
ΧΩΡΟΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ
12
19
20
ΕΞΟΔΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ
16
15
14
13
10
ΚΑΤΟΨΗ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΚΘΕΤΕΣ
Νο 7
ELPEN A.E.
Νο 8
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Νο 10
GAP A.E.
Νο 11
SERVIER HELLAS
Νο 12
Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson
Νο 13
LUNDBECK HELLAS S.A.
Νο 15
PFIZER HELLAS AE
Νο 17
SPECIFAR PHARMACEUTICALS
Νο 18
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ
Νο 20
AstraZeneca AE
39
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή του
3ου Συνεδρίου Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη
ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες για την ευγενική υποστήριξη
και τη συμβολή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.
40
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
A
AKISKAL H.
K
KELSOE J.
Α
ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗΣ Η.
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
ΑΝΤΥΠΑΣ Γ.
ΑΝΤΩΝΑΚΗ Β.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ.
ΑΠΑΛΛΑ Κ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Β
ΒΑΪΟΥΛΗΣ Α.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Σ.
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ Γ.
Γ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ Γ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ.
ΓΕΩΡΓΙΛΑ Ε.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Β.
ΓΙΟΥΣΜΠΑΣΗΣ Λ.
ΓΚΙΟΥΡΟΥ Ε.
ΓΚΟΛΕΜΗ Π.-Ε.
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ Κ.
ΓΟΥΡΖΗΣ Φ.
42
PO.41
PO.41
PO.49
PO.16
PO.22, PO.30, PO.40, PO.42, PO.43, PO.44
PO.47
PO.03
PO.09
PO.27, PO.28
PO.01
PO.18, PO.19, PO.20
PO.31
PO.33
PO.09
PO.24, PO.35
PO.01, PO.45, PO.46
PO.08
PO.24, PO.31, PO.35
PO.08, PO.09
PO.02
PO.16
PO.03
PO.08
PO.36, PO.37, PO.38, PO.39
PO.24, PO.31, PO.35
Δ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ Α.
ΔΑΝΙΛΑΚΟΓΛΟΥ Χ.
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.
ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ Σ.
Ζ
ΖΗΚΟΥ Π.
ΖΗΛΙΚΗΣ Ν.
ΖΙΩΓΟΥ Θ.
Η
ΗΛΙΑΔΟΥ Β.
Ι
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Σ.
ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ-ΜΠΕΝΟΥ Ι.
Κ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Ο.
ΚΑΝΔΥΛΗΣ Δ.
ΚΑΝΤΑ Ε.
ΚΑΠΡΙΝΗΣ Σ.
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Ε.
ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ Δ.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Α.
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ Ε.
ΚΕΪΣΙΔΟΥ Σ.
ΚΟΤΖΑΣΤΡΑΤΗ Α.
ΚΟΥΝΑΒΗ Β.
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ Λ.
PO.13, PO.48
PO.27, PO.28
PO.05, PO.06, PO.07, PO.10, PO.18
PO.17
PO.03
PO.49
PO.17
PO.18, PO.19, PO.20, PO.21
PO.05, PO.06, PO.07, PO.10, PO.11, PO.12, PO.13, PO.14,
PO.18, PO.19, PO.20, PO.22, PO.30, PO.36, PO.37, PO.38,
PO.39, PO.40, PO.42, PO.43, PO.44, PO.47, PO.48
PO.19
PO.05, PO.10, PO.11, PO.12, PO.13, PO.14, PO.18
PO.15
PO.48
PO.09
PO.11, PO.18, PO.19, PO.22, PO.36, PO.37, PO.38, PO.39,
PO.47, PO.48
PO.10, PO.22, PO.44, PO.50
PO.12, PO.36, PO.37, PO.38, PO.39, PO.47, PO.48, PO.50
PO.08, PO.09
PO.27, PO.28
PO.22
PO.32
PO.08
PO.17
43
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ.
ΚΡΙΒΑΣ Α.
ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ Θ.
ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ Σ.
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ο.
ΚΥΡΙΑΚΗ Α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Π.
ΚΩΤΟΥΛΑ Γ.
Λ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Γ.
ΛΥΜΠΕΡΗ Ι.
Μ
ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ Γ.
ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ Σ.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
ΜΑΥΡΙΔΗΣ Θ.
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Α.
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΔΗΣ Κ.
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
ΜΟΥΖΑΣ Ο.
ΜΠΑΛΑΡΗΣ Δ.
ΜΠΕΚΑ Α.
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Κ.
ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ - ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ Μ.
Ν
ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ Ι.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ν.
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΝΤΟΥΡΟΣ Ε.
Ο
ΟΥΖΟΥΝΑΚΗΣ Π.
44
PO.09
PO.03
PO.05, PO.06, PO.07, PO.10, PO.11, PO.12, PO.13, PO.47,
PO.48
PO.12
PO.36, PO.37, PO.38, PO.39, PO.50
PO.08
PO.27, PO.28
PO.27, PO.28
PO.01
PO.23, PO.24
PO.03, PO.08, PO.09
PO.09
PO.27, PO.28
PO.22
PO.50
PO.47
PO.25
PO.33, PO.34
PO.46
PO.25, PO.29
PO.27, PO.28
PO.15
PO.11, PO.13, PO.18, PO.19, PO.50
PO.45, PO.46
PO.32
PO.01
PO.17
Π
ΠΑΛΛΑ Κ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ Α.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ.-Θ.
ΠΙΠΠΙΔΟΥ Ν.
Ρ
ΡΕΒΕΝΑΚΗΣ Θ.
ΡΟΒΑ Κ.
Σ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ.
ΣΑΪΤΗ Μ.
ΣΚΩΚΟΥ Μ.
ΣΟΥΜΠΑΣΗ Ε.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΣΠΥΡΟΥΛΗΣ Γ.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Σ.
ΣΥΡΜΟΣ Ν.
Τ
ΤΣΙΓΓΕΝΗ Κ.
ΤΣΟΛΑΚΗ Μ.
Φ
ΦΑΚΑ Κ.
ΦΛΩΡΟΣ Γ.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Κ.
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Ε.
ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.
Χ
ΧΑΤΖΗ Ε.
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ.
PO.48
PO.15
PO.22
PO.08, PO.09
PO.03
PO.45, PO.46
PO.27, PO.28, PO.32
PO.48
PO.16
PO.11, PO.36, PO.37, PO.38, PO.39, PO.47, PO.50
PO.24, PO.31, PO.35
PO.24, PO.31, PO.35
PO.03
PO.36, PO.37, PO.38, PO.39, PO.44, PO.50
PO.04
PO.03
PO.14
PO.02
PO.33, PO.34
PO.01
PO.10, PO.18, PO.41, PO.42, PO.43, PO.44
PO.24, PO.33, PO.35
PO.17
PO.22
PO.49
PO.16
45
www.parisianou.gr t [email protected]
«Οι Επιστήμες του Εγκεφάλου δίνουν τη μεγάλη υπόσχεση να γίνουν η φυσική γέφυρα
μεταξύ των επιστημών (sciences), που μελετούν τη φύση της ζωής και το σύμπαν, και των
ανθρωπιστικών σπουδών, που μελετούν για τη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης. Κανείς δεν
βρίσκεται σε καλύτερη θέση να γεφυρώσει τον διαχωρισμό αυτόν από τον Σεμίρ Ζέκι. Ο
Ζέκι κατόρθωσε να δείξει με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στο αξιόλογο
αυτό βιβλίο, Το Μεγαλείο και η Δυστυχία του Εγκεφάλου.
Έρικ Καντέλ, University Professor and Kavli Professor, Director of Kavli Institute for Brain
Sciences, Columbia University, and Senior Investigator, Howard Hughes Medical Institute,
Νόμπελ Ιατρικής 2000
Ο εγκέφαλος είναι ένας εξελικτικός θρίαμβος της νευρωνικής μηχανικής. Η ικανότητά του
να αναζητά τη γνώση και να σχηματίζει γενικές έννοιες είναι απεριόριστη. Στην παρούσα
καινοτόμο μελέτη ο Σεμίρ Ζέκι διερευνά τους τρομερά εκλεπτυσμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να αναλύει τα προϊόντα του σε δημιουργικά πεδία, και ανακαλύπτει αν το πολύπλοκο αυτό σύστημα προσφέρει διαφορετικές
απαντήσεις στην επίλυση προβλημάτων σε ανόμοιους τομείς.
Το Μεγαλείο και η Δυστυχία του Εγκεφάλου, τίτλος που προέρχεται από μυθιστόρημα του
Μπαλζάκ με παρόμοιο τίτλο, αναδιφά τις καθοριστικές λειτουργίες του εγκεφάλου για τη
απόκτηση γνώσεων και τη δημιουργία εννοιών για τον κόσμο. Ενώ οι λειτουργίες αυτές έχουν
τεκμηριωθεί λεπτομερέστερα στους παραδοσιακούς τομείς της νευροβιολογίας -φυσιολογία,
ανατομία, βιοχημεία, φαρμακολογία, μαθηματικά και επιστήμη των υπολογιστών, για να μην
αναφέρω πολλούς- ο Ζέκι πηγαίνει πέρα από τομείς αυτούς για να εξετάσει επιστημονικά
τα προϊόντα του εγκεφάλου στη λογοτεχνία, τη μουσική, την τέχνη και σε άλλα πεδία. Με
τη μελέτη των πεδίων αυτών, ο Ζέκι αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να βγάλουμε σημαντικά συμπεράσματα για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τις συνηθισμένες διεργασίες που
λαμβάνουν χώρα σε αυτόν. Εξετάζει, επίσης, το βαρύ τίμημα που πρέπει να πληρωθεί σε
ό,τι αφορά την ανθρώπινη ευτυχία, τίμημα που συνοδεύει την εξαιρετική ικανότητα του
εγκεφάλου και δείχνει με ποιον τρόπο η δυστυχία είναι δυνατόν, τελικά, να μετατραπεί σε
πλεονέκτημα, λόγω του στενού δεσμού της με τη δημιουργικότητα.
Ο Σεμίρ Ζέκι είναι οπτικός νευροβιολόγος στο Τμήμα Γνωσιακής Νευρολογίας στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου. Ο Ζέκι πρωτοπόρησε στην έρευνα του οπτικού εγκεφάλου
των πρωτευόντων και επεξέτεινε την έρευνά του στο πώς δημιουργούνται συγκινησιακές
καταστάσεις από οπτικά σήματα εισόδου. Έχει πάρα πολλές δημοσιεύσεις στον τομέα αυτό,
συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων Εσωτερική Όραση: Μια εξερεύνηση της Τέχνης και του
Εγκεφάλου (1999) και A Vision of the Brain (Wiley-Blackwell, 1993) και, μαζί με τον απελθόντα Γάλλο ζωγράφο Balthus, το La Quête de l’essentiel (1995).
Το Μεγαλείο και η Δυστυχία του Εγκεφάλου
“Tο βιβλίο αυτό δεν είναι για το τι αποκαλύπτει η νευροεπιστήμη περί του έρωτα και της
τέχνης, αλλά για το τι αποκαλύπτει ο έρωτας και η τέχνη περί του εγκεφάλου. Το βιβλίο
αυτό αποκαλύπτει τη στενή σχέση μεταξύ των βασικών λειτουργιών του εγκεφάλου και των
ανώτερων βιωμάτων του ανθρώπου».
Κρις Φριθ, University College London και συγγραφέας του Making up the Mind
SEMIR ZEKI
ZEKI
Το Μεγαλείο και η Δυστυχία του Εγκεφάλου
Το Μεγαλείο
και η Δυστυχία
του Εγκεφάλου
ΑΓΑΠΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης
Θανάσης Ντινόπουλος
ISBN 978-960-394-869-8
9 789603 948698
Τα χαρακτηριστικά κλειδιά περιλαµβάνουν:
• Ιστορίες περιστατικών για να συνοδεύσουν και να διευκρινίσουν τις
έννοιες της θεωρίας
• Σαφές θεωρητικό πλαίσιο για κάθε θέµα, παρουσιαζόµενο µαζί µε
κατανοητές αναφορές για περαιτέρω µελέτη
• Ποικιλία στους συγγραφείς µε διαφορετικό υπόβαθρο, φέρνοντας µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση από διάφορα επιστηµονικά πεδία.
Το βιβλίο Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων είναι ένα σηµαντικό έργο για κάθε
επαγγελµατία που εργαζεται µε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους
πάνω στον τοµέα της ψυχικής υγείας.
Ο Michael Cooper, MSc Mental Health RNT RMN, είναι Λέκτορας Νοσηλευτικής
στην Ψυχική Υγεία των Εφήβων στο Πανεπιστήµιο του Southampton στο Η.Β.
Η Christine M. Hooper, BA CQSW MSc Οικογενειακή Θεωρία (Λονδίνο), είναι
Οικογενειακή Θεραπεύτρια και Σύµβουλος Γάµου και εργάζεται στον ιδιωτικό
τοµέα στο Southampton στο Η.Β.
Η Margaret Thompson, MBChB MD FRCP(Glas) FRCPsych FRCPCH DRCOG DCH,
είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Παιδική και Εφηβική Ψυχιατρική στον
τοµέα της Αναπτυξιακής Εγκεφαλικής Συµπεριφοράς, τµήµα Ψυχολογίας στο
Πανεπιστήµιο του Southampton και Συµβουλος στην Παιδική και Εφηβική
Ψυχιατρική, Southampton City PCT, Η.Β.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
Το βιβλίο καλύπτει όλα τα κύρια θέµατα πάνω στην ψυχική υγεία των παιδιών
και των εφήβων, ξεκινώντας από το υποβαθρο για συναισθηµατικά και
συµπεριφοριστικά προβλήµατα, µελετώντας τα µέσα και τα πρότυπα για
αξιολόγηση και θεραπεία πριν εξετασθούν τα ιδιαίτερα προβλήµατα που
εντοπίζονται στα µικρά παιδιά, τα µεγαλύτερα και τους εφήβους.
Cooper, Hooper, Thompson
Το βιβλίο Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων είναι ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο,
ιδανικό για κάθε επαγγελµατία που εργαζεται µε παιδιά, εφήβους και τις
οικογένειές τους στο πεδίο της παιδικής και της εφηβικής ψυχικής υγείας.
Ισορροπεί ανάµεσα στη σαφή θεωρητική επεξήγηση και στις διευκρινιστικές
ιστορίες περιστατικών, προκειµένου να δώσει στο κείµενο µια ξεκάθαρη
εστίαση στο πρακτικό µέρος.
Ψυχική Υγεία Παιδιών
και Εφήβων
Θεωρία και Πράξη
Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης
Γιάννης Παπαδάτος
Michael Cooper
Christine Hooper
Margaret Thompson
ISBN 978-960-394-850-6
9 789603 948506
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Α.Ε.
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ
Α.Ε.
Υποκατάστηµα
Υποκατάστηµα
“Μαρία Γ. Παρισιάνου” “Γρηγόριος Κ. Παρισιάνος”
Ναυαρίνου 20
106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 36 10 519
210 36 15 047
Fax: 210 36 16 424
Μικράς Ασίας 76
115 27 Γουδή
Τηλ./Fax: 210 74 75 275
Υποκατάστηµα
Θεσσαλονίκης
Γραφικές Τέχνες
Ιωάννη Ράλλη 21
144 52 Μεταµόρφωση
Παναγιάς ∆έξιας 5
546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 210 28 15 902
210 28 55 183
Τηλ.: 2310 200 717
Fax: 210 28 17 264
Fax: 2310 200 767