Κατεβάστε το τεύχος

©
Κ.Κ.Κορωπίου
01-8584
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
www.eeaa.gr
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 43 • σεπτεβριοσ 2013
τα ΝΕΑ μειωμενα ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ τησ ΔΕΗ
ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Μ
EKAMETA
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
ε την 5431/2012 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε
το καταστατικό και συστάθηκε το μη κερδοσκοπικό Σωματείο
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ &
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, «ΕΚΑΜΕΤΑ»
Σκοποί του Σωματείου είναι:
1. H έρευνα, η διαπίστωση και η καταγραφή των προβλημάτων των βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με ρεύμα μέσης τάσης και φυσικό αέριο σε όλη την Ελλάδα καθώς και η υποβολή προτάσεων επίλυσης
αυτών στις αρμόδιες Δημόσιες, Δημοτικές, και Περιφερειακές Αρχές.
2. Η συμμετοχή της Ένωσης σε γνωμοδοτικά ή αποφασιστικά όργανα της
Κεντρικής και της Περιφερειακής Διοίκησης, καθώς και σε προγράμματα
της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης με στόχο την προώθηση των συμφερόντων της
Βιομηχανίας και την επίλυση των εκάστοτε αναφυομένων προβλημάτων
σε σχέση με τις υπάρχουσες υποδομές παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, το δίκτυο ρευματοδότησης και φυσικού
αερίου, την πολιτική τιμών σε σχέση με την κατανάλωση και τον χρόνο
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, τις μεταφορές
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την επικοινωνία, το θεσμικό και
νομικό περιβάλλον για την ενίσχυση, ανάπτυξη και εξυγίανση της Βιομηχανίας και της καταναλισκόμενης ενέργειας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σε σχέση, με το φυσικό περιβάλλον, την ανεργία, την εκπαίδευση, τον
ανταγωνισμό, την έρευνα, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, τη χωροταξία.
3. Η επέκταση της παρεχομένης ηλεκτροδοτήσεως και δικτύου φυσικού αερίου και η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
4. Η διαπραγμάτευση με παραγωγούς ή διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου για την πώληση αυτών σε καλύτερες τιμές στα μέλη
της Ένωσης. Η διαπραγμάτευση μπορεί να αφορά στις ποσότητες κατανάλωσης, στο χρόνο, στην περίοδο, στην εποχή και το έτος που αυτές
καταναλώνονται.
5.Η πίεση προς κάθε αρμόδιο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα ή παραγωγό ή διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, προκειμένου να μειωθεί η
δαπάνη κατανάλωσης με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
παραγομένων ή διακινουμένων προϊόντων από τα μέλη της Ένωσης.
6.Η ανάπτυξη του πνεύματος φιλαλληλίας, συμπαραστάσεως και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου, η σύσφιγξη των μεταξύ αυτών σχέσεων και η αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων με κάθε νόμιμο και
πρόσφορο μέσο.
Τα ιδρυτικά μέλη είναι:
Οι εταιρείες «ΦΛΕΞΟΠΑΚ (FLEXOPACK) ΑΕΒΕ» • «ΒΙΟΚΕΦ ΑΕ» •
«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» • «ΖΩΓΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ» • «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠ.
ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» • «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕΕ» • «ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΕ - ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ» • « Ι. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΕΒΕ» • «ΑΛΟΥΜΙΝΟΞ ΑΒΕΕ»
• «ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΙΑΡΗ ΟΕ» • «ΜΑΡΜΟΤΕΚ (MARMOTECH) ΑΕ» •
«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ» • «ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒΕΕΤ», «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΒΕΕ» •
«ΓΙΟΥΝΙΜΑΚ (UNIMAC) AE» • «Σ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΕ» • «ΕΡΜΗΣ ΑΕ»
• «ΕΛΕΝΙΚΑ (HELLENIKA) AE» • «ΤΣΟΚΑΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕΒΕ» και ο
Γρηγόρης Ελματζόγλου.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Σωματείο η θέλουν περισσότερες
πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο κ.Γ. Γκινοσάτη.
Ήδη η ΕΚΑΜΕΤΑ έχει προβεί σε ενέργειες για την διαμόρφωση περισσοτέρων του ενός τιμολογίων για τους καταναλωτές μέσης τάσης και πιέζει για
την ανάλογη συμμετοχή των καταναλωτών στην επιβάρυνση για τις ΑΠΕ.
þþþþþþþ 1_final.indd 1
Μ
ετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις
επιχειρηματιών, της ΕΕΑΑ και
της Ε.ΚΑ.ΜΕ.ΤΑ. με τη ΔΕΗ,
εγκρίθηκαν τελικά τα νέα τιμολόγια για τους
πελάτες μέσης τάσης.
Επιτέλους γίνεται αντιληπτό ότι ένα από τα
πρωτεύοντα στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης
είναι η διασφάλιση σταθερού τιμολογιακού πλαισίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η εξασφάλιση της σταθερότητας μιας οικονοΗ ΔΕΗ αλλά και η κυβέρνηση μετά από τις πιέ- μικής παραμέτρου επιτρέπει στον επιχειρηματία
σεις των επιχειρηματιών κατάλαβαν, ότι για την να διαμορφώσει ευκολότερα την τιμολογιακή
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής πολιτική, καθιστά πιθανότερη την οικονομική
οικονομίας πρέπει να συμπιεστούν όσο γίνεται ανάπτυξη των επιχειρήσεων και για πρώτη φορά
περισσότερο τα κόστη των επιχειρήσεων μεταξύ επιτρέπει τη δημιουργία επενδυτικού κλίματος.
των οποίων είναι οι δαπάνες για την ενέργεια.
Είναι αξιοσημείωτο ότι σε περιόδους οικονομικής
Έτσι η ΔΕΗ δέχτηκε και αποφάσισε οχτώ ύφεσης προκειμένου να εισέλθουμε σε αναπτυξιδιαφορετικά τιμολόγια για τους πελάτες τις ακούς ρυθμούς το κράτος αλλά και οι επιχειρήμέσης τάσης. Τα τιμολόγια αυτά θα είναι
ανάλογα του καταναλωτικού προφίλ κάθε σεις αναγκάζονται να συμπιέσουν τις τιμές των
προϊόντων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
εταιρείας.
Για πρώτη φορά η ΔΕΗ δέχτηκε ότι πρέπει να Επιτυχημένο προηγούμενο αποτελεί η περίπτωαντιμετωπίζει τον κάθε πελάτη ξεχωριστά αναλό- ση ΠΕΣΙΝΕ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ στα
γως της κατανάλωσης που έχει.
Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας όταν το 1960 συμφώνησε
χαμηλότατο
τιμολόγιο με τη ΔΕΗ, που έχει σαν
Θα υπογράφεται σύμβαση με αναδρομική ισχύ
από 1/1/2013 έως 31/12/2014. Έτσι δημιουργείται αποτέλεσμα την ανάπτυξη της εταιρείας και τον
ασφάλεια στην αγορά της ενέργειας και για τα τοπικών δραστηριοτήτων μέχρι σήμερα και μας
δύο μέρη για δύο χρόνια.
επιτρέπει να συγκριθούμε με τις τιμές κατανάΗ ΔΕΗ θα γνωρίζει πόση ενέργεια θα της ζητη- λωσης ηλεκτρικού ρεύματος που καταβάλουν
θεί και οι πελάτες θα γνωρίζουν ποιο θα είναι το ανταγωνιστές της Ελλάδος στην Γαλλία, στην
Γερμανία και την Βρετανία.
κόστος.
το σ πίτι σα ς,
ά
λ
π
α
ε
μ
υ
ο
ζ
ά
γ
δε ν σ τ ε
νειρα σα ς!
σ τ ε γ ά ζ ο υ μ ε τα ό
¾ ¾ Eκθεσιακός χώρος - Εργοστάσιο:
1ο χλμ Λεοφώρο ΚαλυβίωνΜαρκοπούλου Τηλ: 22990 24830 •
Fax: 22990 24831
¾ ¾ Εκθεσιακό κέντρο: 34ο χλμ λεοφώρο
Αθηνών Σουνίου Τηλ: 2291091617
web site: www.serwood.gr • Email: [email protected]
25/9/2013 11:06:16 πµ
2
ενημέρωση
λόγος
Μαζί με τα τέλη των Ι.Χ. & ο φόρος πολυτελείας
Δ ι π λ ό χ α ράτ σ ι !
ΤΟΥ ΔΙΟΙ Κ Η Τ Ι ΚΟΥ
Σ Υ Μ Β ΟΥΛ ΙΟΥ
Η οικονομική διείσδυση της Κίνας στην
Ευρώπη είναι συνεχής και έντονη τις τρείς
τελευταίες δεκαετίες και ήδη προκαλεί δυσφορία. Πολλοί πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και ιδίως στην
διεύρυνση των αγορών. Πριν όμως από αυτό
κατά τον 18ο αιώνα, (όπως αναφέρει ο Will
Durant στο έργο του «Η ιστορία και ο πολιτισμός της Κίνας», (εκδόσεις Εκλεκτές Σελίδες,
Αθήναι, 1955), η πνευματική αποκάλυψη της
Κίνας στην Ευρώπη έγινε από τον Ντιντερό,
τον Βολταίρο, τον Ζαν Ζακ Ρουσώ και άλλους. Από τότε υπήρξε η παρατήρηση ότι οι
Κινέζοι διακρίνονταν για το πνεύμα τους, τη
σοφία τους, τις προόδους στις τέχνες, στην
πολιτική, στην φιλοσοφία από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. «Ο Κινέζος είναι ο πιο βαθύς
άνθρωπος που υπάρχει». Οι ίδιοι διαπίστωσαν
ότι στην Αρχαία Κίνα σχηματίστηκε ο πιο τέλειος τύπος ανθρωπότητας, δημιουργήθηκε ο
πιο υψηλός πολιτισμός που ξέρουμε.
Διερωτόταν πάντοτε οι Ευρωπαίοι μελετητές ποιο είναι το μυστικό της διάρκειας, στη
διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Ενώ στο παρελθόν η Κίνα όφειλε την ασφάλεια και την
σταθερότητά της στην απομόνωσή της, σήμερα επεκτείνεται οικονομικά, αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά.
Η ανέγερση του Σινικού τείχους απώθησε
τους Ούννους στην Ευρώπη, ενώ σήμερα οι
ίδιοι οι Κινέζοι επιχειρούν να διεισδύσουν σ’
αυτήν με εμπορικές συμφωνίες με την Γερμανία και άλλες οικονομικές δυνάμεις, αλλά και
μέσω του λιμένος του Πειραιώς από τον οποίο
πλέον θα διακινείται το 1/3 σχεδόν των αυτοκινήτων της Ευρώπης!.
Ο τρόπος που οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται τη
ζωή είναι διαφορετικός από τον ορισμό του
δυτικού πολιτισμού για την πρόοδο. Η διαρκής αύξηση των κερδών δεν είναι αυτοσκοπός.
Ίσως γι’ αυτό οι ιθύνοντες της κινεζικής οικονομίας δεν σπεύδουν να κάνουν κοινωνούς
του καταναλωτισμού το σύνολο του λαού
τους αρκούμενοι σε μόνο 7% ετήσια αύξηση,
αν και έχουν πολλή μεγαλύτερη δυνατότητα
παραγωγής προϊόντων.
Παρά το πλησίασμα των οικονομιών της Αμερικής και της Ευρώπης με εκείνη της Κίνας
δεν φαίνεται να υπάρχει ανάλογη ταχύτητα
στην προσέγγιση των πολιτισμών. Μπορεί να
φορούμε τα ίδια ρούχα ή να εκστασιάζονται
οι Κινέζοι από το κρητικό λάδι και το κρασί,
όμως μόνο αν υπάρξει αποδοχή της διαφορετικότητας μεταξύ των πολιτισμών θα αρθούν
οι επιφυλάξεις που υπάρχουν εκατέρωθεν. Είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής στην οποία
όπως πάντα προηγούνται τεχνικές, οικονομικές, πολιτικές συγκλίσεις και όχι πνευματικές
και ηθικές. Οι συγκρούσεις φαίνεται να είναι
αναπόφευκτες.
Ας θυμηθούμε την πορεία του Μεγάλου
καθ’ ημάς Αλεξάνδρου από Δυσμάς προς
Ανατολάς. Σήμερα γίνεται η αντίστροφη
παράλληλη πορεία. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν στοιχεία του πολιτισμού των χωρών που
καταλαμβάνουν και όσοι κάτοικοί τους δεν
σπεύδουν να συνεργαστούν μαζί τους θα πληρώσουν!, όπως έγινε και με όσους κατέλαβε
ο Μ. Αλέξανδρος και δεν συνεργάστηκαν.
Στην Ελλάδα τα προβλήματα είναι πιο έντονα, επειδή δεν προηγήθηκαν υποδομές, ούτε
υπάρχουν οι προϋποθέσεις που έχουν τα άλλα
δυτικά Κράτη.
Οι Έλληνες αποδεικνύουν κάθε φορά πως
μόνο για ένα πράγμα είναι ικανοί και το εφαρμόζουν με επιτυχία: την ασυνεννοησία και
την διχόνοια. Οψόμεθα!, μήπως την ανάγκην
φιλοτιμίαν ποιούμενοι αποκτήσουμε ενότητα!
Μηνιαία Εφημερίδα θέση Τζήμα, Κορωπί.
Τ.Θ 163, 194 00 Τηλ: 210 6680000 Fax: 210 6626583
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 43
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
1.Τα τέλη κυκλοφορίας του έτους
2014, τα οποία ξεκινούν από 660
ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 1.320
ευρώ.
2.Τον νέο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος ξεκινά από τα 287
ευρώ για Ι.Χ. κυβισμού από 1.929
κ. εκ. και παλαιότητας από 5 μέχρι
10 έτη, ανέρχεται σε 1.780 ευρώ για
Ι.Χ. 3.000 κυβικών εκατοστών και
παλαιότητας μέχρι 5 ετών και φθάνει τα 3.820 ευρώ για Ι.Χ. 4.700 κ.εκ.
και παλαιότητας μέχρι 5 ετών.
3.Ο φόρος πολυτελείας θα επιβληθεί
Μ
εγάλα ποσά φόρου θα κληθούν
να πληρώσουν μέχρι το τέλος
του έτους χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, αφού μαζί
με τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014
θα κληθούν να πληρώσουν και τον φόρο
πολυτελούς διαβίωσης.
Αυτό σημαίνει, ότι όσοι διαθέτουν Ι.Χ.
αυτοκίνητο από 1.929 και μέχρι 4.700 κυβικά εκατοστά θα πρέπει να καταβάλουν
στο τελευταίο δίμηνο του έτους φόρους
που θα κυμαίνονται από 947 έως 5.140
ευρώ καθώς θα φορολογηθούν διπλά, με
τέλη κυκλοφορίας και φόρο πολυτελούς
διαβίωσης.
Από τον φόρο δεν γλιτώνουν οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. αυτοκινήτων που τα πούλησαν
εντός του 2013 ή κατέθεσαν τις πινακίδες
κυκλοφορίας στα τέλη του περασμένου
έτους, αφού το μέτρο ισχύει αναδρομικά
από τη χρήση του 2012.
Το νέο φόρο πολυτελούς διαβίωσης
θα κληθούν να πληρώσουν και όσοι
έχουν στην κατοχή τους πισίνα ή
αεροσκάφος.
Στις πισίνες, εξωτερικές και εσωτερικές,
ο φόρος υπολογίζεται με ποσοστό 10%
επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.
Στα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 10%
επί του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης, και υπολογίζεται ότι θα αποφέρει
έσοδα ύψους 136 εκατ. ευρώ ετησίως,
ενώ αναμένεται να ξεκινήσει εντός του
Οκτωβρίου.
σε όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες 1.929 κυβικών και άνω, παλαιότητας μέχρι 10 ετών. Θα υπολογιστεί με συντελεστή 5% επί των
αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων) διαβίωσης, που ισχύουν φέτος
για τα Ι.Χ. με κινητήρες μέχρι 2.500
κ.εκ. και με συντελεστή 10% επί των
αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης που ισχύουν για τα Ι.Χ. άνω των
2.500 κ.εκ.
Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης Ι.Χ.
2.000 κ.εκ. και παλαιότητας 4 ετών θα
πληρώσει φόρους συνολικού ύψους
1.100 ευρώ (660 ευρώ τέλη κυκλοφορίας
και 440 ευρώ φόρο πολυτελούς διαβίωσης). Άλλος ιδιοκτήτης Ι.Χ. αυτοκινήΕιδικότερα, οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων του 2.500 κ.εκ. και παλαιότητας 4,5 ετών
με κινητήρες 1.929 κυβικών και άνω θα θα καταβάλει φόρους συνολικού ύψους
κληθούν να πληρώσουν εντός του διμή- 1.545 ευρώ (880 ευρώ για τέλη και 665
ευρώ για φόρο πολυτελούς διαβίωσης).
νου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013:
Καταλύτης το φορολογικό για τα ακίνητα
Σ
την όγδοη χρονιά πτωτικής πορείας
εισέρχεται το 2013 η ελληνική κτηματαγορά και χαρακτηρίζεται από
ελάχιστη δραστηριότητα, σε σχέση με το
πραγματικό της μέγεθος.
«Αναμένουμε να επιδεινωθεί η κρίση στην
κτηματαγορά το 2013, εξαιτίας της επιβολής νέων φόρων στα ακίνητα. Όπως,
εξάλλου, προβλέπουν οι συμμετέχοντες
στην έρευνα που πραγματοποιεί το Τμήμα Στατιστικής, το 2013 θα είναι μία ακόμη χρονιά πτώσης των τιμών» σημειώνει
ο Επαμεινώνδας Ε. Πανάς, καθηγητής πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Προϋπόθεση για την ανάκαμψη, είναι η
βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η
σταδιακή επανεκκίνηση της τραπεζικής
χρηματοδότησης, αλλά και η απλοποίηση των αγοραπωλησιών (μέσω εκλογίκευσης των νομοθετημένων απαιτήσεων
«Οι αντοχές των κατασκευαστών εξα- σχετικά με την παράσταση δικηγόρων,
ντλούνται λόγω της επιβολής νέων φό- αμοιβές συμβολαιογράφων κτλ),όσο
ρων και ως αποτέλεσμα οι ζητούμενες παραμένουν αυτά τα χαρακτηριστικά,
τιμές αναμένεται να είναι χαμηλότερες τη τόσο θα συνεχίζεται η πτώση τιμών
νέα χρονιά. Στα εμπορικά ακίνητα η πτώση είναι μεγαλύτερη, με τον «αέρα» να
μην υφίσταται εδώ και πολύ καιρό.
Και τα οικόπεδα στο
Εκτιμά ότι μέσα στη νέα χρονιά οι ζητούμενες τιμές θα υποχωρήσουν στις κατοικίες κατά 15%-20%, ενώ στα επαγγελματικά ακίνητα η πτώση θα είναι ακόμη
μεγαλύτερη, αγγίζοντας το 30%.
Η επιβολή φόρου 20% στην υπεραξία στις
πωλήσεις, στην τρέχουσα περίοδο της βαθειάς κρίσης, αποτελεί νέο σοβαρό αντικίνητρο και πιθανό σημαντικό εμπόδιο
στην ανάκαμψη. Ο φόρος στην υπεραξία
είναι αναγκαίος και δίκαιος, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά την εξασφάλιση
της εισόδου της οικονομίας σε πορεία υγιούς ανάπτυξης» εξηγεί ο καθηγητής.
Συγκεκριμένα:
 Στα χαμηλής αξίας οικόπεδα από 0,01
έως 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ο
πρώτος συντελεστής μειώνεται στα
2 λεπτά από 40 λεπτά.
 Στα ακριβά οικόπεδα αξίας άνω των
5.000 ευρώ το τ.μ. ο συντελεστής
αυξάνεται στα 20 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο από 4.
Ο φόρος στα οικόπεδα θα υπολογίζεται
με 25 συντελεστές (ανάλογα με τη μοναδιαία αξία του), από 20 που προέβλεπε το
αρχικό σχέδιο.
Πάντως, κυβέρνηση και τρόικα δεν έχουν
στόχαστρο της εφορίας συμφωνήσει στο ποσοστό της είσπραξης
του ενιαίου φόρου ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην έχει ακόμη κλείσει το ποσό των
Σε μείωση των συντελεστών φορολόγη- φόρων που θα πρέπει να βεβαιωθεί το 2014.
σης των χαμηλής αξίας οικοπέδων και Η σταθεροποίηση θα έρθει όταν το φοαύξηση των ακριβών, που βρίσκονται ρολογικό περιβάλλον πάψει να μεταβάλεντός πόλεως ή οικισμού, προχωρει το λεται διαρκώς γιατί το ασταθές και αβέυπουργείο Οικονομικών, εν όψει εφαρμο- βαιο θεσμικό και φορολογικό καθεστώς
γής του ενιαίου φόρου ακινήτων το 2014. απομακρύνει την υλοποίηση επενδύσεων.
Ιδιοκτήτης: Ένωση Εταιρειών Ανατολικής Αττικής
Εκδότης: Στρατής Σημαντήρης
Εκτύπωση• Συσκευασία: Ν.Γ.Χριστόπουλος Α.Ε.Β.Ε
Βυζαντίου 3, Ναύπλιο
Η εφημερίδα σας Επιχειρείν News καταγράφει τα εταιρικά νέα
της Ένωσης και όχι μόνο.
Στείλτε ειδήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις και
φωτογραφίες στο Email: [email protected]
Η
εταιρία GS ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1968 και
δραστηριοποιείται στο χώρο των
διαφημιστικών κατασκευών και φωτεινών
επιγραφών.
Ο βασικός στόχος της εταιρίας είναι να
προσφέρει ολοκληρωμένη παρουσίαση
και προβολή της εταιρικής ταυτότητας
των πελατών, με αφετηρία τη μελέτη και
το σχεδιασμό ως την εγκατάσταση και
συντήρηση των τελικών προϊόντων.
Οι κύριες λειτουργίες και λύσεις που παρέχει
μπορούν να συνοψιστούν επιγραμματικά
στα ακόλουθα:
ÞÞ Ολοκληρωμένες σημάνσεις
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
ÞÞ Γιγαντοεπιγραφές στατικής
προβολής / διαφήμισης.
ÞÞΦωτεινές επιγραφές με neon,
με λαμπτήρες φθορίου ή LED.
ÞÞ Ειδικές διαφημιστικές κατασκευές
(plexiglass ή άλλα υλικά).
ÞÞΨηφιακές εκτυπώσεις
(αυτοκίνητα, κτίρια, επιγραφές).
ÞÞΤοποθέτηση επιγραφών.
ÞÞ Συντήρηση επιγραφών.
Εγκαταστάσεις.
Η εταιρία μας λειτουργεί από το 2006
στις νέες εγκαταστάσεις της στα Καλύβια
Αττικής επί της Λεωφ. Λαυρίου. Το νέο
μας ιδιόκτητο εργοστάσιο 7,500 τ. μέτρων
έχει κτιστεί σε μία έκταση 12 στρεμμάτων
όπου στεγάζονται τα νέα μας γραφεία, η
παραγωγή διαφημιστικών κατασκευών,
ψηφιακής εκτύπωσης και ο σχεδιασμός
εταιρικής ταυτότητας.
Η GS ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. τα τελευταία
χρόνια έχει επενδύσει κοντά στα 10 εκ. ευρώ
για τις νέες της εγκαταστάσεις και το νέο
μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας δίνοντας της έτσι σαφές προβάδισμα
στην ανταγωνιστική αγορά που υπάρχει
όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και το
βαλκανικό.
Με τις νέες εγκαταστάσεις υπάρχει η
δυνατότητα να γίνει πλήρως καθετοποιημένη η παραγωγή καθώς υποστηρίζεται από
τη διαρρύθμιση των χώρων, μηχανήματα
τελευταίας τεχνολογίας και μεγαλύτερους
αποθηκευτικούς χώρους.
Σεβόμενοι την ιστορία της και τις εταιρίες
που μέχρι σήμερα την εμπιστεύθηκαν, το νέο
αυτό εργοστάσιο ανταποκρίνεται πλήρως σε
οποιαδήποτε πρόκληση της δοθεί έτσι ώστε
να ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις των πελατών της.
Πελατολόγιο και Έργα.
Η εταιρία μας έχει αντεπεξέλθει αποτελεσματικά σε κάθε
νέα πρόκληση που έχει παρουσιαστεί. Το αποτέλεσμα είναι
να διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
πελάτες μας καθώς πολιτική μας είναι εκτός από την υψηλή ποιότητα κατασκευής να υπάρχει συνέπεια και σεβασμός
στο χρόνο παράδοσης των παραγγελιών, με στόχο να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ν’ ανταποκρινόμαστε πλήρως στις ανάγκες των πελατών.
^^
^^
^^
^^
^^
^^
Κλάδος πετρελαιοειδών εταιρειών
ΒΡ – ΕΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ).
AVIN OIL – CORAL GAS.
AEGEAN OIL.
JET OIL.
ΕΤΕΚΑ OIL.
ΟΚΤΑ.
3
παρουσίαση
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 43
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Ανθρώπινο δυναμικό.
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας
απαρτίζεται από ειδικευμένα άτομα με
πολυετή πείρα στο χώρο των φωτεινών
επιγραφών.
Tο τμήμα παραγωγής εργάζεται κάτω
από άριστες συνθήκες με προδιαγραφές
προστασίας των ανθρώπων και του
περιβάλλοντος και με την υποστήριξη του
πιο σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.
Το τμήμα ψηφιακών εκτυπώσεων εξυπηρετεί
μία ευρεία γκάμα αναγκών των πελατών
μας, από πλήρες ντύσιμο αυτοκινήτων,
ντύσιμο καταστημάτων και υαλοστασίων με
ψηφιακή εκτύπωση, διαφημιστικών banner,
merchandising, κ.τ.λ
Η GS ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. διαθέτει
πιστοποίηση ISO 9001 και C.E. για την
κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινών
επιγραφών και διαφημιστικών κατασκευών.
Καθώς η διασφάλιση της ανώτερης ποιότητας
των επιγραφών εξαρτάται και από τα υλικά
που χρησιμοποιεί, επιλέγουμε πάντοτε
επώνυμα προϊόντα από μεγάλα εργοστάσια
του εξωτερικού και αναγνωρισμένα του
εσωτερικού (3Μ, Osram, Philips, General
Electric, ΕΤΕΜ, ΕΛΒΑΛ, κ.ά.).
Διεθνής Παρουσία.
Η εταιρία μας έχει πελατολόγιο και
δραστηριοποιείται σε όλα τα Βαλκάνια προμηθεύοντάς και τοποθετώντας
τα προϊόντα μας (Κύπρος, Σερβία, Γεωργία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία,
FYROM). .
Τραπεζικός κλάδος
^^ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
^^ ALPHA BANK - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
^^ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - MILLENIUM BANK
^^ EFG EUROBANK
^^ MARFIN EGNATIA BANK - LAIKI BANK
– CPB BANK
^^ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Άλλοι πελάτες μας
^^
^^
^^
^^
^^
^^
^^
^^
Διεθνήσ Αερολιμένασ Αθηνών.
COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ.
MOTHERCARE.
EARLY LEARNING CENTER.
ΕΤΕΜ.
TGI FRIDAY’S.
SIMPLY BURGERS.
32ο Χλμ. Λεωφ. Αθηνών – Λαυρίου
19003 Καλύβια Αττικής
Τηλ.: 22990 49490 Φαξ: 22990 49493
E-mail: [email protected]
www.stergiopoulos.gr
4
επικαιρότητα
EEAA ...... 23 χρόνια
Την 11 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στην εταιρεία FLEXOPACK.





H ΔΕΗ παρά την μείωση που πραγματοποίησε στα νέα τιμολόγια της μέσης τάσης, επιβαρύνει ακόμη
με όποιο τρόπο μπορεί, την πωλούμενη από αυτήν ηλεκτρική ενέργεια, μετακυλώντας το οικονομικό
βάρος στις εταιρίες, που προσπαθούν να βρουν βηματισμό ανάπτυξης. Το ΔΣ αποφάσισε να αποστείλει
υπομνήματα στους αρμόδιους, επισημαίνοντας ότι η εξαίρεση των μεγάλων καταναλωτών δεν εξυπηρετεί
τις εξαγγελίες για ανάπτυξη.
Επίσης συνεχίζονται οι προσπάθειες, για την μείωση των δημοτικών τελών. Διαπιστώνεται καθυστέρηση
μείωσης των δημοτικών τελών από τους Δήμους Μαρκοπούλου και Κερατέας που είχαν υποσχεθεί τη
μείωση τους.
Ένα ακόμα θέμα που απασχόλησε το ΔΣ ήταν και η ανάπλαση της ιστοσελίδας καθώς και η καταβολή
των εκκρεμών συνδρομών των μελών.
Το ΔΣ διαπίστωσε ότι το πυροσβεστικό Κλιμάκιο που εγκαταστάθηκε από τον Δήμο στην συμβολή των
οδών Ηφαίστου και Λ. Αγ. Μαρίνας ήταν χρήσιμο για την βιομηχανική Ζώνη Κορωπίου.
Τον Ιούλιο του 2013, το μέλος μας ο κος
WERNER HERMANN είχε τη μεγάλη τιμή να
παραλάβει στην Βιέννη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Αυστρίας από το FORUM LOGISTICS
INTELLIGENCE για λογαριασμό της εταιρείας του, ΙΝΤΕRCΟΝΤΟR HELLAS ΑΕ και του
προσωπικού του, το βραβείο «2013 LIFE TIME
ACHIEVEMENT» (επίτευγμα ζωής).
Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση μιας συνεχούς προσπάθειας ανάδειξης υψηλού επιπέδου
ηθικής στην επιχειρηματικότητα και τη διατήρηση μιας πολύ θετικής εικόνας του επαγγέλματος.
Το ΔΣ συνεχάρη το μέλος ΙΝΤΕRCΟΝΤΟR ΑΕ
για την διάκριση που έλαβε εν μέσω κρίσης.
ΝΕΑ ........στα πεταχτά
Δέσμευση των τραπεζών να ρίξουν 2 δισ. ευρώ στην αγορά
έως το τέλος του 2013
Reuters: Ο τουρισμός μπορεί να βγάλει την Ελλάδα
από την κρίση
Συμβάσεις για χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών με κεφάλαια, που αγγίζουν συνολικά τα 2,06 δισ. ευρώ,
θα έχουν υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με
δέσμευση της ΕΕΤ.
Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Xατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Όπως
είχαμε δεσμευθεί κατά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση
Τραπεζών (EET) στις αρχές του μήνα, συμφωνήσαμε και δίνουμε στη δημοσιότητα συγκεκριμένους στόχους δανειοδοτήσεων
προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για το επόμενο τετράμηνο, που οι ίδιες οι τράπεζες συμφώνησαν να τηρήσουν».
Η συμφωνία προβλέπει την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων) κ.α.
Την εκτίμηση ότι ο τουρισμός ενδεχομένως να οδηγήσει σε
συρρίκνωση της οικονομίας κάτω από 4% φέτος αναφέρει το
ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις
αξιωματούχου του υπουργείου Οικονομικών.
Σε δημοσίευμα του, το Reuters αναφέρει πως «η Ε.Ε. και το ΔΝΤ
περιμένουν συρρίκνωση της οικονομίας κατά 4,2% το 2013,
την ίδια στιγμή που η Τράπεζα της Ελλάδος περιμένει συστολή
4,6%. Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί η ύφεση γι αυτόν
τον χρόνο, να είναι κάτω από 4%».
Το πρακτορείο, εκτιμώντας τις δηλώσεις του αξιωματούχου
αναφέρει πως η μείωση της ύφεσης στην Ελλάδα πέρα από
τις προβλέψεις των δανειστών, θα οφείλεται στην άνοδο του
τουρισμού στη χώρα.
Οικοκαινοτομία Μπαμπού για τον καθαρισμό του νερού
Θ. Βενιάμης: Η ναυτιλία προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας
Ένα καινοτόμο σύστημα χρησιμοποιεί το μπαμπού για την επεξεργασία λυμάτων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Το
σχέδιο, το οποίο έθεσε σε εφαρμογή μια ομάδα μικρών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα προσαρμογής
του για βιομηχανική χρήση.
Το μπαμπού είναι ένα οικονομικό και εύχρηστο μέσο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: είναι εύρωστο, αναπτύσσεται γρήγορα
και φιλτράρει τις αζωτούχες ενώσεις και τα φωσφορικά άλατα
που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες από τα εργοστάσια τροφίμων και ποτών.
Η Phytorem, μια μικρή γαλλική επιχείρηση που σήμερα απασχολεί λιγότερα από 20 άτομα, συνέλαβε την καινοτόμο ιδέα
του «Briter Water», ενός συστήματος φιλτραρίσματος με μπαμπού. Η γαλλική επιχείρηση ένωσε τις δυνάμεις της με δύο
άλλες μικρές επιχειρήσεις (τη γαλλική Eau et Industrie και τη
γερμανική BeOne GmbH) και υπέβαλε με επιτυχία αίτηση για
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP), για να μετουσιώσει την ιδέα της σε ένα βιώσιμο βιομηχανικό εγχείρημα.
Η ελληνόκτητη ναυτιλία μπορεί να προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας στους νέους που μαστίζονται από την ανεργία,
υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,
Θεόδωρος Βενιάμης.
Προϋπόθεση σύμφωνα με τον κ. Βενιάμη είναι «να υπάρξει το
κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη ναυτολόγηση κατώτερων πληρωμάτων με όρους ανταγωνιστικούς».
Ο πρόεδρος της Ένωσης αποδίδει τη βαθιά κρίση στη ναυτιλία
σε τρεις κυρίως παράγοντες και συγκεκριμένα: στη μείωση των
διακινούμενων φορτίων, στην υπερπροσφορά χωρητικότητας
και στην αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος διεθνώς για επαρκή παροχή οικονομικής στήριξης.
Παρά τη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία, τα έσοδα από
την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα το
2012 ανήλθαν σε 13.286 εκατ. ευρώ έναντι 14.097 εκατ. ευρώ
το 2011, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 5,75%, ενώ
192.000 άτομα στη χώρα μας απασχολήθηκαν άμεσα η έμμεσα
σε διάφορους ναυτιλιακούς τομείς.
Ο Παύλος Κιόρτσης νέος διευθύνων σύμβουλος της Nestle
Ελλάς
Με 2,8 δισ. ευρώ ετησίως ενισχύουν το ΑΕΠ της χώρας οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με μελέτη του
ΙΟΒΕ, παρά το πλήγμα που έχουν δεχτεί από την οικονομική
κρίση και την εφαρμοζόμενη πολιτική φαρμάκου τα τελευταία
χρόνια.
Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις του κλάδου έχουν καταβαραθρωθεί στο μισό την τελευταία διετία, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία συνεχίζει να βάζει πλάτη στην προσπάθεια βελτίωσης
των δημόσιων οικονομικών της χώρας.
H ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία αναδεικνύει ακριβώς
τη σημασία του κλάδου και της προστιθέμενης αξίας του στην
εθνική οικονομία μέσω της ποσοτικής αποτίμησης της συμβολής του σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας παραγωγής, βιομηχανικής παραγωγής, απασχόλησης, εξωτερικού
εμπορίου, καινοτομίας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
Εντυπωσιακή είναι η συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στον τομέα της απασχόλησης. H συνολική επίδραση
στην απασχόληση από τη δραστηριότητα του κλάδου εκτιμάται
σε 53.100 θέσεις εργασίας!
Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nestle Ελλάς που
ειναι μελος της Ενωσης αναλαμβάνει από 1η Οκτωβρίου ο
Παύλος Κιόρτσης
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, ο κ. Κιόρτσης θα είναι επίσης υπεύθυνος για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής
Ευρώπης.
Το 1999 ο κ. Κιόρτσης εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου
Nestle. Από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι σήμερα, διετέλεσε
αντιπρόεδρος της Nestle για τη ζώνη της Ευρώπης, επιβλέποντας τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και
την περιοχή της Αδριατικής.
Παράλληλα, είχε στην ευθύνη του τον συντονισμό της στρατηγικής για τα προϊόντα διατροφής για κατοικίδια και τον κλάδο
παγωτού σε όλη την Ευρώπη.
Ο κλάδος που συμβάλλει καθοριστικά στο ΑΕΠ της Ελλάδας
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 43
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
«ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ»
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Βολές κατά κυβέρνησης για τη φυγή
της ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Α
ιχμές κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης αφήνει ο ΣΕΒ,
με αφορμή την απόφαση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ να μεταφέρει την έδρα της στο εξωτερικό.
Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος
Βιομηχάνων, το γεγονός ότι όλο και περισσότερες
βιομηχανίας αποφασίσουν ή εξετάζουν την πιθανότητα να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό, θα
έπρεπε να χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου.
«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ασχολείται σύσσωμη
επί ένα χρόνο με το θέμα του ΦΠΑ στα εστιατόρια,
ενώ ταυτόχρονα αγνοεί το θέμα των Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης στην ενέργεια. Είναι καιρός να ενσκήψει αποφασιστικά στα συσσωρευμένα, ζωτικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οικονομική πολιτική στην ελληνική βιομηχανία, που παραμένει ο
σημαντικότερος κλάδος της οικονομίας από πλευράς
προστιθέμενης αξίας, απασχόλησης, εξαγωγών και ο
μεγαλύτερος τροφοδότης του κράτους σε φόρους και
κοινωνικές εισφορές» τονίζει ο ΣΕΒ.
Αφού επισημαίνει ακόμη ως θετικό το ότι η απόφαση
της ΒΙΟΧΑΛΚΟ δεν φαίνεται να θίγει την εγχώρια παραγωγή και απασχόληση, καθώς και τις εξαγωγές των
ελληνικών μονάδων, τονίζει ότι «έχει εδώ και καιρό
εκπέμψει σήμα κινδύνου» για την ελληνική βιομηχανία που «δεν αντέχει πια κάτω από το συνδυασμένο
βάρος της κρίσης, της έλλειψης ρευστότητας, της
υπερφορολόγησης, του αβάσταχτου κόστους της
ενέργειας και του αντιεπενδυτικού περιβάλλοντος».
«Γι’ αυτό τονίζουμε ότι η αποβιομηχάνιση του τόπου
δεν είναι ούτε πραγματικότητα ούτε νομοτέλεια. Είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα επιλογής» καταλήγει
στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΒ.
Τα βραβεία του 2ου Διαγω­
νισμού Εφαρμοσμένης
Έρευνας & Καινοτομίας
από τον ΣΕΒ
«Μετά από πέντε πέτρινα χρόνια, με την κοινωνία
μας παγιδευμένη στις Συμπληγάδες της ύφεσης και
της λιτότητας, υποτίθεται πως το πάθημα έγινε μάθημα. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να χτίσουμε
από την αρχή μία σύγχρονη εξωστρεφή οικονομία
– με προτεραιότητα την παραγωγή και όχι την κατανάλωση, την επένδυση και όχι την κρατική προστασία, την ανταγωνιστικότητα και όχι τη μακαριότητα»,
πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ τονίζοντας ότι αυτές
είναι οι προϋποθέσεις μιας πραγματικής εξόδου από
την κρίση.
Ο κ. Δασκαλόπουλος ανέφερε ότι η χώρα διαθέτει
πλούσιο υπέδαφος με πολλές και ανεκτίμητες πρώτες ύλες, καθώς και ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες,
δυναμισμό και θέληση να πετύχουν στους οποίους
στηριζόμαστε για να ξαναγίνουμε περήφανοι για τον
τόπο μας.
Τα βραβεία
Από τις 20 προτάσεις-υποψηφιότητες που είχαν προκριθεί στο τελικό στάδιο του Διαγωνισμού, υπό το
συντονισμό και επίβλεψη του Επιστημονικού Συμβουλίου, που συγκροτήθηκε από διακεκριμένα μέλη
της ακαδημαϊκής κοινότητας, αναδείχθηκαν οι τέσσερις νικητές, δύο στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και δύο στον τομέα της καινοτομίας, ως εξής:
Εφαρμοσμένη Έρευνα
Α΄ Βραβείο: στον Δρ Κωνσταντίνο Μπάλα του Πολυτεχνείου Κρήτης (Φασματικός χαρτογράφος πραγματικού χρόνου και πρώτες βιο-ιατρικές εφαρμογές)
Β΄ Βραβείο: στον Δρ Ευάγγελο Γογγολίδη του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
(«Έξυπνες», νανοδομημένες επιφάνειες και βιοαναλυτικά μικροεργαστήρια)
Καινοτομία
Α΄ Βραβείο: στον κ. Ιγνάτιο Φωτίου της ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές εφαρμογές Ε.Π.Ε. (Μη μόνιμη διάταξη
για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων
με κινητικά προβλήματα)
Β΄ Βραβείο: στην κα Παναγιώτα Δραγάνη της APIVITA
Α.Ε.Β.Ε. (Καινοτόμος μέθοδος εκχύλισης ελληνικής
πρόπολης για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης
αξίας πρώτης ύλης με αντιοξειδωτική και φωτοπροστατευτική δράση).