πατηστε εδω

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αριθ.πρωτ. 44560
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 2, 82 100 Χίος
Τηλέφωνο: 22713-50 8 15
FAX: 22713-50 8 15
Απόφαση 343η
Ο Δήμαρχος Χίου
Αφού έλαβε υπ' όψιν του
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων" (ΦΕΚ 143/Α?/28.06.2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 " περί τοποθετήσεως μετακινήσεως τακτικού προσωπικού", η οποία γίνεται με απόφαση του αρμοδίου
προς διορισμό οργάνου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α).
6. Τις διατάξεις του Π. Δ. 19/2011 "για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων (ΦΕΚ 51/Α?/14
Μαρτίου 2011).
7. Τη
με
αριθμ.
ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82οικ/16-6-2011
εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τα
κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3584/2007 "περί τοποθετήσεως μετακινήσεως προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου", η οποία γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2690/1999 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
11. Τις διατάξεις του Ν.3839/29-3-2010, περί συστήματος επιλογής προϊσταμένων
οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις.
12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου (ΦΕΚ 1925/ 31-082011).
13. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τοποθετεί από 17-10-2011, τους προϊσταμένους στις - από του Ο.Ε.Υ.
προβλεπόμενες - οργανικές μονάδες του Δήμου Χίου, έως την επιλογή προϊσταμένων
από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας συγκρότησής τους, με τη διαδικασία και τα κριτήρια του Ν. 3839/2010,
ως κάτωθι:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
Στο ανωτέρω αυτοτελές Γραφείο, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης
Αυτοτελούς Γραφείου, με παράλληλα καθήκοντα - έως ότου αποφανθεί το αρμόδιο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο- η υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΓΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Γραφείου όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-08-2011).
2. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας.
Στο ανωτέρω αυτοτελές Γραφείο, τοποθετείται ως Προϊσταμένης Αυτοτελούς Γραφείου, έως ότου αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Γραφείου όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-08-2011).
3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.
Στο ανωτέρω αυτοτελές Γραφείο, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Αυτοτελούς
Γραφείου, - έως ότου αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΑΜΕΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Γραφείου όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
4. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
Στο ανωτέρω αυτοτελές Γραφείο, τοποθετείται ως Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου, έως ότου αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Γραφείου όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
5. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ο
κάτωθι υπάλληλος, ο οποίος θα εκτελεί παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 16, του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση
της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/ Α΄/23.12.2008).
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΜΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΕΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-08-2011).
α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Στο ανωτέρω Τμήμα τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος, ο κάτωθι
υπάλληλος, ο οποίος θα εκτελεί παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 16, του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της
Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/ Α΄/23.12.2008).
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΜΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-08-2011).
β) Τμήμα Αστυνόμευσης.
Στο ανωτέρω Τμήμα τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου, ο κάτωθι υπάλληλος, ο
οποίος θα εκτελεί παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 16, του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής
Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ
263/ Α΄/23.12.2008).
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΜΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΚΑΡΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΕ2 ΕΠΟΠΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-08-2011).
Στη ανωτέρω Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετείται ως επόπτης, ο κάτωθι
υπάλληλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 16, του Ν.3731/2008
«Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/ Α΄/23.12.2008).
ΕΠΟΠΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΡΙΣΚΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΕ23
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Διεύθυνσης, - έως
ότου αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΤΣΑΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ4
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
α) Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΠΟΔΑΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ5
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
β) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ4
–
ΒΑΘΜΟΣ
Β
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως Εκτελούσα Χρέη Προϊσταμένης Διεύθυνσης, έως
ότου αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ –
ΣΑΛΙΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
α) Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Μαστίχας.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ.
ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΠΙΠΠΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ)
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
β) Τμήμα Αλιείας.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΤΣΙΠΟΥΡΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
γ) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΤΣΟΛΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
δ) Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
ε) Τμήμα Απασχόλησης Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊστάμενη Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΓΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
–
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Διεύθυνση Πολεοδομίας.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως Εκτελών χρέη Προϊσταμένου Διεύθυνσης, έως
ότου αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊστάμενος Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ3
Α
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΓΙΑΣΜΑΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
2. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης, έως ότου αποφανθεί
το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊστάμενος Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΚΑΡΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΕ2 ΕΠΟΠΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
β) Τμήμα Καθορισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊστάμενος Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΛΑΔΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΕ4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΟΛΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
–
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης, έως ότου αποφανθεί
το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
α) Τμήμα Περιβάλλοντος.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΜΠΑΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ9
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Β
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
β) Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης, έως ότου αποφανθεί
το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΕΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΚΩΣΤΑΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ
- ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
γ) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΔΟΥΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης, έως ότου αποφανθεί
το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΙΤΕΛΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊσταμένη Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΧΟΥΝΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊσταμένη Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΡΙΕΤΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
–
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
δ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊστάμενος Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ.
ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΕ38
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η/Υ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
ε) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊστάμενος Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
στ) Τμήμα Μισθοδοσίας.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊστάμενος Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως Εκτελούσα Χρέη Προϊσταμένης Διεύθυνσης, έως
ότου αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΕΤΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΓΑΤΑΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
–
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
β) Τμήμα Εσόδων.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊσταμένη Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
γ) Τμήμα Περιουσίας.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Β
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
δ) Τμήμα Ταμείου.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΠΑΛΗΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
ε) Τμήμα Αποθήκης και Προμηθειών.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΣΤΑΜΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΝΝΗΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης, έως ότου αποφανθεί
το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
α) Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ
ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΦΥΡΙΠΠΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ5
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
–
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
–
ΚΥΡΙΑΚΩΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
γ) Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελών χρέη Προϊσταμένου Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
δ) Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊστάμενος Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΤΣΑΓΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
4. Διεύθυνση ΚΕΠ.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση τοποθετείται ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης, έως ότου αποφανθεί
το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΤΣΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη της Διεύθυνσης, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊστάμενος Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - ο υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
–
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Α
στον οποίο ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως Προϊσταμένη Τμήματος - έως ότου αποφανθεί το
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο - η υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ).
ΜΕ
ΕΔΡΑ
ΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Τμήμα ΚΕΠ.
Στο ανωτέρω Τμήμα, τοποθετείται ως εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Τμήματος - έως ότου
αποφανθεί το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο – η υπάλληλος:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΥΡΕΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Α
στην οποία ανατίθεται η απόλυτη ευθύνη του Τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1925/31-8-2011).
ΓΕΝΙΚΑ
v
Η Παρούσα τοποθέτηση έγινε με γνώμονα το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου και στόχο την εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία όλων των
υπηρεσιών του.
v
Η τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, ισχύει μέχρι την
επιλογή Διευθυντών και Τμηματαρχών, από τα καθ΄ ύλην αρμόδια όργανα, βάσει των
διατάξεων του Ν.3839/2010, οι οποίες ισχύουν και για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού ( Ν.3905/2010
άρθρο 51 παρ.1δ όπως ισχύει με συμπλήρωση του από Ν.3973/2011, άρθρο 45 παρ. 6).
v
Όλοι οι μετακινούμενοι σε άλλες θέσεις καθώς και οι παραμένοντες στις αρχικές
τους θέσεις οφείλουν να ενημερώσουν και να ενημερωθούν αμοιβαία.
v
Το αντικείμενο απασχόλησης –ευθύνης, τα ειδικότερα καθήκοντα και οι
αρμοδιότητες κάθε υπαλλήλου θα ορίζονται εγγράφως -βάσει των αναγκών κάθε
υπηρεσίας- από τον αρμόδιο Διευθυντή ή Τμηματάρχη.
v
Η αναπλήρωση προϊσταμένων διευθύνσεων πραγματοποιείται με την παρούσα,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 100, παρ. 1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143τΒ’/28-06-07).
v
Η αναπλήρωση προϊσταμένων των υποκείμενων της ανωτέρω οργανικής μονάδας
θα πραγματοποιείται –βάσει των διατάξεων του άρθρου 100, παρ. 2 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ
143τΒ’/28-06-07).
v
Το αρμόδιο προς διορισμό όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως
αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας
του ίδιου επιπέδου, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση κατά τις παρ. 1
και 2(αρθ. 100,παρ.3, Ν.3584/2007).
v
Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την
τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων
παραγράφων (αρθ. 100, παρ.4,Ν.3584/2007).
v
Οι προϊστάμενοι μη αυτοτελών γραφείων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών
μονάδων, θα ορίζονται –βάσει των διατάξεων της παρ.14 του άρθρου 36 του Ν.2190/94
από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας, με τους περιορισμούς
της παρ.7 του ιδίου άρθρου τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης.
v
Σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου σύμφωνα με τις ανωτέρω
παραγράφους, ο υπάλληλος θα πρέπει να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
v
Η απόφαση αυτή ισχύει από 17-10-2011 και έως τότε οι Διευθυντές με τους
Τμηματάρχες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού θα κατανείμουν το προσωπικό
στις Διευθύνσεις τους και στα Τμήματά τους.
Χίος 06/10/2011
Ο Δήμαρχος Χίου
Πολύδωρος Λαμπρινούδης
Κοινοποίηση:
1.κ.κ. Ενδιαφερόμενους
Εσωτερική Διανομή
1. κ.Πρόεδρο Δημ.Συμβουλίου
2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δ.Χίου
3. Δημοτική Παράταξη Δ.Σ. <Νέα Αντίληψη>
4. Δημοτική Παράταξη Δ.Σ <Λαϊκή Συσπείρωση Δ.Χίου>
5. Όλες τις Δ/νσεις Δ.Χίου
6. Δημοτικές Ενότητες Δήμου Χίου
7. Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Χίου
8. Τμήμα Μηχανοργάνωσης (για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα Δ.Χίου)
9. Τμήμα Διοίκησης (Γραμματεία-Μισθοδοσία-Πρωτόκολλο)