ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.12.06 17:48:26
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
9401
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1157
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
3 Δεκεμβρίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Με την 132478/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμε−
νους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αερο−
πλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008»
(Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 13/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω πρώην υπαλ−
λήλους των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας
ΔΕ Διοικητικού, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΑΙΓΙΝΙΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΒΕΝΤΟΥΡΗ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΒΕΡΥΚΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ−ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΓΙΑΝΝΙΩΔΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΚΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΔΗΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΔΗΜΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
9402
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΖΩΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΖΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΑΡΥΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΕΣΚΕΝΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΚΟΪΛΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ−ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΟΥΡΟΥΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΟΥΤΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΑΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΜΟΥΝΔΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΠΡΕΧΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΝΙΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΝΤΑΛΑΚΜΑΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΤΡΙΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΠΑΛΟΥΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΑΤΑΤΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΣΑΜΙΟΥ
ΕΡΙΕΤΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΣΠΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΖΙΤΖΙΝΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ
ΜΟΣΧΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9403
ΤΣΙΓΑΝΤΕ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΤΣΟΜΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΧΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΧΟΥΧΟΥΛΗ
ΒΑΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΧΟΥΧΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΦΛΩΡΙΝΤΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την 132482/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους
εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυ−
μπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009
κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρ−
θρου 1 του Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 2/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για
τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
την ΜΑΝΩΛΑΚΑ ΑΝΝΑ−ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ, πρώην υπάλληλο των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού,
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο νομό Δωδεκανήσου (Ν. Ρόδος).
Με την 132488/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις
για τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.
και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/
27−08−2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 2/2010 Γνωμοδότηση της Α΄ Επι−
τροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής
ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω πρώην υπαλλήλους των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπο−
ρία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας και
ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΠΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΒΕΚΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Με την 132481/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές
ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία
– Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ.
Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπι−
κού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ.
20/2010 Γνωμοδότηση της Γ΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/20−01−2010 απόφαση του
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9404
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω πρώην υπαλλήλους των Ολυμπιακών
Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων /
Επιστατών / Φυλάκων / Νυκτοφυλάκων, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας και
ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΖΑΓΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΣΚΟΥΦΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΜΑΝΤΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
Με την 132484/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμε−
νους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αερο−
πλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008»
(Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 1/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω πρώην υπαλλή−
λους των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΒΡΥΩΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΜΟΥ
ΚΟΤΤΟΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
Με την 132487/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους
εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπι−
ακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή
υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 18/2010 Γνωμοδότηση της Γ΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε
με την αριθμ. 3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του
προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω
πρώην υπαλλήλους των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή
Αεροπλοΐα Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις,
ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων / Επιστατών / Φυλάκων / Νυκτοφυλάκων, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικής
βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
9405
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ − ΧΟΥΒΑΡΔΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΧΤΑΡΙΔΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Με την 132490/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμε−
νους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αερο−
πλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008»
(Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 16/2010 Γνωμοδότηση της Γ΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τον ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, πρώην υπάλληλο των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων / Επιστατών / Φυλάκων / Νυκτοφυλάκων,
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο νομό Ζακύνθου.
Με την 132472/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους
στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική απόφαση
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών
και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/
03−09−2009) και την αριθμ. 5/2010 Γνωμοδότηση της Α΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/20−
01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω πρώην υπαλλήλους των
Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙ−
ΚΟΥ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΠΕΝΕΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΤΕΛΩΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Με την 132475/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους
στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική απόφαση
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών
και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/
03−09−2009) και την αριθμ. 3/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/20−
01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω πρώην υπαλλήλους των
Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙ−
ΚΟΥ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9406
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΝΤΙΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΑΜΠΑΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΟΥΡΟΥΠΙΔΟΥ
ΕΥΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΙΑΜΙΔΟΥ
ΒΑΛΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΪΔΟΥ − ΣΙΜΩΤΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την 132471/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους
στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και
Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/
03−09−2009) και την αριθμ. 17/2010 Γνωμοδότηση της Γ΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/20−01−2010
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω πρώην υπαλλήλους των Ολυμπιακών Αε−
ρογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων / Επιστατών / Φυλάκων /
Νυκτοφυλάκων, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΡΙΓΑΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΕΤΑΛΑ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΑΜΟΥ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΤΣΙΠΟΥΡΛΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΙΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9407
Με την 132810/Η/19−11−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους
στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική από−
φαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008»
(Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 14/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω πρώην υπαλ−
λήλους των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας
ΔΕ Διοικητικού, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΩΝ)
ΓΡΙΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΩΝ)
ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΩΝ)
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΡΗΓΑΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΑΝΑΚΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΖΑΝΝΕ
ΜΥΡΤΩ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΩΝ)
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΩΝ)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΩΝ)
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΩΝ)
ΚΑΤΣΑΡΗ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΚΟΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΩΝ)
ΜΑΝΤΟΥΡΕΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΩΝ)
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΩΝ)
Με την 132469/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για
τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και
Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009
κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρ−
θρου 1 του Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 4/2010 Γνωμοδότηση της Α΄ Επιτροπής που
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για
τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
τους κατωτέρω πρώην υπαλλήλους των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.
και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προ−
σωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας
και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9408
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ−ΕΥΛΑΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΛΛΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΒΕΪΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ – ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΕΡΟΥΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΔΑΦΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΑΔΑΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΡΟΖΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. Δ. ΑΘΗΝΑΣ)
ΨΑΪΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
Με την 132493/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμε−
νους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αερο−
πλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008»
(Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 7/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω υπαλλήλους
των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και
Pantheon Airways A.E., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς
θέσεις της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Νομό ΑΤΤΙΚΗΣ, ανά Νομαρχία / Νομαρχιακό
Διαμέρισμα ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ /
ΝΟΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΘΗΡΕΣΙΑ
ΦΟΙΒΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΘΕΜΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΛΕΡΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΛΣΑΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9409
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΒΕΡΕΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΛΑΜΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΒΛΑΝΤΟΥΣΗ
ΑΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΡΙΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΑΡΟΥΦΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΚΕΛΕΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΑΓΚΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΙΒΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΙΩΣΗΦ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΡΒΕΝΤΛΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΟΥΝΑΒΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΜΙΡΖΑΣ
ΗΛΙΑΣ−ΦΟΙΒΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ
ΗΛΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΒΕΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΚΑΦΛΙΚΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ−ΑΜΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ−ΒΥΡΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΥΔΑ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
−
9410
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΡΙΣ
ΑΛΚΗΣ−ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΗΣ
ΑΛΚΗΣ−ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΒΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ−ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΝΤΟΡΟΖΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΡΔΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΛΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΦΦΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΙΜΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΡΕΒΒΑΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ−ΕΙΡΗΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ−ΜΙΧΑΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΛΙΟΠΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΥΤΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΓΚΑΦΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΙΝΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ−
ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΡΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΡΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΟΥΡΟΚΩΣΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9411
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΛΟΥΜΠΗ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΡΑΣΒΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΠΠΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΡΙΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΜΠΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΜΩΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΕΛΤΣΙΩΤΗ
ΔΙΑΛΕΝΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΜΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΚΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΙΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΙΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΤΖΗΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΑΓΚΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΙΓΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΙΛΕΜΠΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΙΤΣΕΚΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΟΝΣΟΥ
ΕΛΠΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΨΑΛΛΙΔΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
Με την 132470/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους
εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπι−
ακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή
υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οι−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9412
κονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 15/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε
με την αριθμ. 3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση
του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τη ΜΗΝΙΩΤΗ
ΗΛΙΑΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ−ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπάλληλο των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
στο Νομό ΑΤΤΙΚΗΣ – Νομ. Διαμέρισμα ΑΘΗΝΩΝ.
Με την 132474/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για
τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και
Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009
κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 10/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συ−
γκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη
διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ την
ΡΟΜΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΣΤΑΜΟΥΛΗ, υπάλληλο των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
στο Νομό ΠΕΛΛΑΣ.
Με την 132492/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμε−
νους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αερο−
πλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008»
(Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 8/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω υπαλλήλους
των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ−ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Με την 132479/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμε−
νους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αερο−
πλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008»
(Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 5/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω υπαλλήλους
των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
9413
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ (ΔΕ)
Με την 132483/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμε−
νους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αερο−
πλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008»
(Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 6/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω υπαλλήλους
των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Με την 132476/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμε−
νους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αερο−
πλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008»
(Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−09−2009) και την αριθμ. 11/2010 Γνωμοδότηση της Β΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
3502/39/20−01−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω υπαλλήλους
των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
στο Νομό ΚΕΡΚΥΡΑΣ, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
ΕΡΕΣΙΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΖΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Με την 132486/Η/21−10−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους
στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/26−11−2008), την αριθμ. Οικ. 47094/393/27−08−2009 κοινή υπουργική απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και
Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008» (Φ.Ε.Κ. 1829/τ.Β΄/03−
09−2009) και την αριθμ. 22/2010 Γνωμοδότηση της Γ΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/20−01−2010
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ τους κατωτέρω υπαλλήλους των Ολυμπιακών Αερο−
γραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ/
ΦΥΛΑΚΩΝ/ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανά Νομό ως ακολούθως:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9414
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ – Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΤΑΣ
ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΑΓΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΣΑΜΟΥ
Για όλες τις παραπάνω αποφάσεις ισχύουν τα εξής:
Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερόμενων
υπαλλήλων.
Η περαιτέρω κατανομή των θέσεων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες εντός των νομών στους οποίους μεταφέρο−
νται οι υπάλληλοι θα πραγματοποιηθεί με απόφαση των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).
Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του Ν. 3717/2008.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 25897/29−11−2010)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΦΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9415
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
9416
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õ—ðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖ”ĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
î—çòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ
23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
ïôñôøìòì - Ċ“đčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖ”ĝĎĈĚē 1
25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654
øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Β΄
300 €
80 €
Γ΄
50 €
Υ.Ο.Δ.Δ.
50 €
Δ΄
110 €
−
−
30 €
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-
Α.Α.Π.
110 €
30 €
Ε.Β.Ι.
100 €
−
-
−
Α.Ε.Δ.
5€
−
-
−
Δ.Δ.Σ.
200 €
−
20 €
−
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
−
−
100 €
30 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr
êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Ψηφιακή μορφή
Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.
225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €
190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €
Τεύχος
Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.
Έντυπη μορφή
Ψηφιακή μορφή
10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−
Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*03011570312100016*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]