close

Enter

Log in using OpenID

(1) θεσης ειδικου συνεργατη περιφερειαρχη

embedDownload
ΑΔΑ: ΒΕΙΒ7ΛΛ-97Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Θεσσαλονίκη 21/1/2013
Αριθμ. Πρωτ. :οικ 27763(587)
ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση
: Βασ. Όλγας 198
Ταχ. Κώδικας : 546 55
Telefax
: 2310423955
Πληροφορίες : Ν. Ιωσηφίδου
Τηλέφωνο
: 2313319713
E-mail
:N.Iosifidou@pkm.gov.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 159, 162 και 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»
β. των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ
18/τ.Α΄/21-2-1984)
γ. του άρθρου 45 παρ. 11 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/2011) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
δ. του άρθρου 163 παρ.3 περ.γ του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007)
«Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων»
ε. του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ια του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α/3-394), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. ι του
Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση του συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
στ. του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/2006)
ζ. Του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
η. της Παραγράφου ΣΤ/Υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 4093/12 (ΦΕΚ
222/τ.Α’/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».
2. Το με αρ.πρωτ. αρ.πρωτ. 5439(133) & 5449(136)/18-1-2013
έγγραφο/Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ότι στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
οικονομικού έτους 2013, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την κάλυψη της
μισθοδοσίας ενός Ειδικού Συνεργάτη για τις ανάγκες του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Την υπ’ αριθμ. 1064/7-1-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας»
ΑΔΑ: ΒΕΙΒ7ΛΛ-97Η
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Περιφερειάρχη στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1. Να κατέχουν πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και
πολίτες των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000).
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι: α) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια
με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της β) όσοι
απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος
από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους
πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη
χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη.
5. Να διαθέτουν ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που
αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε
συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή
επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα
απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την
ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Επίσης να
έχουν προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε υπηρεσίες του Δημόσιου ή ευρύτερου
δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και εμπειρία σε θέματα συγκοινωνιών.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο διορισμού.
Ο ανωτέρω διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13
του άρθρου 67 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/21-2-1984).
Οι ειδικοί συνεργάτες δεν εντάσσονται στον Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας αλλά
υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση των Περιφερειαρχών για την
συνεπικουρία του έργου τους και η θητεία τους διαρκεί όσο η θητεία των ανωτέρω
αιρετών, οι δε προσλαμβανόμενοι ιδιώτες έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και επομένως για το χρόνο εργασίας στις θέσεις αυτές διέπονται
από τις σχετικές διατάξεις της κατηγορίας προσωπικού ορισμένου χρόνου (π.χ.
άδειες κ.λ.π.).
Οι αποδοχές των ιδιωτών καθορίζονται δυνάμει της Εγκύκλιου του ΓΛΚ υπ’ αριθμ.
πρωτ. 2/85127/0022/22-11-2012.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση.
2.Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών
όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις από τα οποία βεβαιώνεται η εμπειρία.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι:
i) δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους,
ii) δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,
iii) δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής
της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
ΑΔΑ: ΒΕΙΒ7ΛΛ-97Η
εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε
καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση,
6. Βιογραφικό σημείωμα.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από
δημόσια αρχή, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, Ταχ. Δ/νση Βασ. ΄Ολγας 198 – 2ος όροφος (υπεύθυνη
υπάλληλος κ. Χρανιώτου Χαρίκλεια τηλ. 2313319604), κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. –2.00 μ.μ
Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει
ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση. Επιπλέον, στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να
αναγράφονται αναλυτικά τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν.1599/86 και η
ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών, η οποία
αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης, ήτοι την Τετάρτη 23-1-2013 και λήγει την
Τρίτη 29-1-2013
Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.
Η προκήρυξη αυτή να καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας: pkm.gov.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Η Εισηγητρια
Ν. Ιωσηφίδου
Η Προϊστάμενη
Τμήματος
Η Διευθύντρια
Χ. Χαρίσκου
Α. ΜποζίνηΜπέλτση
Η Γενική
Διευθύντρια
Κ. Μπαλλά
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
77 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content