αποφαση για τον απολογισμο 2012

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.03 14:42:43
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 64Ο5Ω0Π-ΥΔΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ.28/04-12-2014 Πρακτικό Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.
Αριθμός Απόφασης 239/2014
Θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012»
Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου
Ωρωπού, σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 30781/24-12-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέργιου Γκικάκη, που επιδόθηκε
την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης και ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι
παρόντες είκοσι εφτά (27) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.866/2014
Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1-Βελτανιώτης Δημήτριος, 2-Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Γαζβινιάν Ανδρέας,4-Δάβρης
Στέφανος,5-Δέδες Κωνσταντίνος, 6-Μαραβέλια-Σαρκίρη Αναστασία,7- Δάβρης Γεώργιος ,8-Μαντάς
Γεώργιος, 9-Θεοδώρου Ανδρέας,10- Τόλιας Μιχαήλ,11- Καυκόπουλος Σπυρίδων,12- Βάθης
Ιωάννης,13-Μαντάς Νικόλαος,14- Τζεβελέκος Νικόλαος,15-Πούλος Γεώργιος, 16-Γκικάκης
Στέργιος,17-Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,18-Σιδέρης Γεώργιος,19- Λιόντου Γιαννούλα,20-Σιδέρης
Χρήστος,21-Σταύρου Ιωάννης,22- Οικονομάκος Ιωάννης,23- Τσεκρεζής Χρήστος ,24-Πέππας
Παναγιώτης, 25- Σωτήρχος Δημήτριος, 26- Δημητρίου Επαμεινώνδας ,27-Χασιώτης Μιχαήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1-Κιούσης Κωνσταντίνος, 2-Αλεξανδράτου Ανδριανή-Ιωάννα,3- Πάντος Γεώργιος,4Παρδάλης Δημήτριος,5-Λέκκας Ανδρέας,6- Πάντος Ευάγγελος, 7-Ανυφαντής Κωνσταντίνος, 8Γιασημάκης Γεώργιος,9- Αρμυριώτης Γεώργιος,10- Χατζηιωάννου Άγγελος ,11-Δέδες Πέτρος,12Παπαγιάννης Γεώργιος,13-Ράπτης Σπυρίδων,14-Χασιώτης Παναγιώτης, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν
και νόμιμα κλήθηκαν δε προσήλθαν.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων :1-Φαφούτης Ιωάννης(Σκάλας Ωρωπού), 2-Λεμπούσης
Παναγιώτης (Συκαμίνου)
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και μετά την εκφώνηση του μοναδικού θέματος της
ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.Γαζβινιάν, ο
οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση:
Επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4129/2013 και του άρθρου 163 του ν.3463/2006 ο
απολογισμός-ισολογισμός του οικονομικού έτους του 2012 έπρεπε να έχει ήδη υποβληθεί στην
Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου οικονομικού έτους ήτοι
2013 με προέλεγχο από την Οικονομική Επιτροπή και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, πράξη η
οποία δε πραγματοποιήθηκε πότε από τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή σύμφωνα με το έγγραφο υπ’ αριθ.
Πρωτ: Φ11/Φα/89431 17-12-2014 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
1
ΑΔΑ: 64Ο5Ω0Π-ΥΔΡ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1- Τη με ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ 278/Α/2014, έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης που διενεργήθηκε στο Δήμο Ωρωπού, με αντικείμενο ελέγχου στα οικονομικά στοιχεία του
Δήμου για το έτος 2012 αναφέρεται πως ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
θα ασκήσει τα πειθαρχικά του καθήκοντα σύμφωνα με τα άρθρα 142 του Ν. 3463/2006 και 233,234,238
του Ν. 3852/2010.
2-Τη με ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ 170/Α/2014, έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης που διενεργήθηκε στο Δήμο Ωρωπού, με αντικείμενο ελέγχου τη τήρηση της νομιμότητας
των διαδικασιών προμήθειας το έτος 2012 ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες) ποσού 199.982,93 ευρώ
για τις ανάγκες του Δήμου αναφέρεται πως ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν.3852/2010 να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο κατά των αιρετών
λόγω της εκτιμώμενης υπερκοστολόγησης κατά 77.815,89 ευρώ βάσει των προϋπολογισθεισών τιμών.
3-Το γεγονός ότι το ύψος των απευθείας αναθέσεων του τέως Δημάρχου κ. Οικονομάκου για το έτος
2012 ξεπερνάει περίπου τις 940.000 ευρώ, η πάγια προκαταβολή του τέως Δημάρχου κ. Οικονομάκου
για το έτος 2012 ξεπερνάει περίπου τις 118.000 ευρώ και τέλος πάνω από 2.800 εντάλματα του Δήμου
για το έτος 2012 που δεν έχουν ελεγχθεί προληπτικά σύμφωνα με το Ν.3463/2006 παρ 2, άρθρο169.
4- Το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές απλήρωτες υποχρεώσεις της τάξεως χιλιάδων ευρώ προς τους
προμηθευτές με την αιτιολογία «ελλιπή δικαιολογητικά» για το έτος 2012.
5- Ότι δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα ο έλεγχος του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων
του 2012.
6- Ότι έχουν επιστραφεί από τον έλεγχο του Επιτρόπου δεκαεπτά εντάλματα συνολικού ποσού 46.884
ευρώ για το έτος του 2012.
7-Ότι υπάρχει μεγάλο ποσό υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τρίτους, ποσό 4.102.832,18 ευρώ στις
31/12/2012.
Προτείνουμε να απορριφθεί ο απολογισμός του 2012 που αφορά την οικονομική διαχείριση του
Δήμου από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Οικονομάκου, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους
λόγους.
Εισηγούμαι στο Σώμα την καταψήφιση του, με τη διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :
1-Την εισήγηση
2-Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
3-Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4129/2013
4-Την υπ΄αριθμ.464/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας αφού επί 26 παρόντων δημοτικών συμβούλων ψήφισαν υπέρ της
εισήγησης του κ.Γαζβινιάν οι 22 , ο κ. Σωτήρχος Δημήτριος καταψήφισε την εισήγηση ,ο κ. Πέππας
Παναγιώτης ψήφισε παρών ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Οικονομάκος Ιωάννης και Τσεκρεζής
Χρήστος δεν συμμετείχαν στη ψηφοφορία για το λόγο ότι δεν είχαν εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με ψήφους 22 υπέρ και 2 κατά)
Δεν εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Ωρωπού οικονομικού έτους 2012
Αυτή η απόφαση πήρε αυξ. αριθμό 239/2014.
Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στέργιος Γκικάκης
Η Γραμματέας
Γιαννούλα Λιόντου
2
ΑΔΑ: 64Ο5Ω0Π-ΥΔΡ
Τα Μέλη
1-Βελτανιώτης Δημήτριος, 2-Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Γαζβινιάν Ανδρέας,4-Δάβρης Στέφανος,5-Δέδες Κωνσταντίνος,
6-Μαραβέλια-Σαρκίρη Αναστασία,7- Δάβρης Γεώργιος ,8-Μαντάς Γεώργιος, 9-Θεοδώρου Ανδρέας,10- Τόλιας
Μιχαήλ,11- Καυκόπουλος Σπυρίδων,12- Βάθης Ιωάννης,13-Μαντάς Νικόλαος,14- Τζεβελέκος Νικόλαος,15-Πούλος
Γεώργιος, 16-Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,17-Σιδέρης Γεώργιος,18-Σιδέρης Χρήστος,19-Σταύρου Ιωάννης,20Οικονομάκος Ιωάννης, 21- Τσεκρεζής Χρήστος ,22-Πέππας Παναγιώτης, 23- Σωτήρχος Δημήτριος, 24- Χασιώτης
Μιχαήλ.
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΚΗΣ
3