ψηφιακη μονα∆α αντισταθμισης με αναμειξη & ∆ιαφορικος

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΙΞΗ &
∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ
4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ – 2 ΕΝΤΟΛΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
CETA 106
1. Πρόλογος
Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και
κατασκευάζονται βάσει των Ευρωπαϊκών οδηγιών EEC και των προτύπων DIN. Παρέχουν την δυνατότητα ελέγχου κινητήρα
προοδευτικής λειτουργίας βάσει εξωτερικής θερµοκρασίας, κεντρικού κυκλοφορητή θέρµανσης και κυκλοφορητή ηλιακών
συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
1.1 Περιεχόµενα συσκευασίας:
1. Ψηφιακή µονάδα Αντιστάθµισης CETA 106
2. 1 AF200 Αισθητήριο εξωτερικής θερµοκρασίας
3. 1 VF202B Αισθητήριο θερµοκρασίας νερού στην προσαγωγή του κυκλώµατος θέρµανσης
4. Βίδες και ούπατ στερέωσης της συσκευής
1.2 Ενδείξεις Οθόνης και Πρόσοψης CETA (Σχήµα 2):
1- Ψηφιακή απεικόνιση των θερµοκρασιών, λειτουργιών και ρυθµίσεων
2- Πλήκτρο εισόδου στο µενού και αποθήκευσης των ρυθµίσεων
3- Πλήκτρο επιλογής – ρύθµισης των λειτουργιών
4- Πλήκτρο επιστροφής
5- Πλήκτρο επιλογής – ρύθµισης των λειτουργιών
6- Κάλυµµα κλεµοσειρών καλωδίωσης
7- Βίδα στερέωσης του καλύµµατος των κλεµοσειρών καλωδίωσης
2. Υλοποιούµενο κύκλωµα - Τοποθέτηση – Συνδέσεις:
2.1 Υλοποιούµενο Κύκλωµα:
Αντιστάθµιση µε ανάµειξη βάσει εξωτερικής θερµοκρασίας και θέρµανση ζεστού νερού σε boiler από ηλιακούς συλλέκτες.
Σχήµα 1: Υλοποιούµενο κύκλωµα
Σχήµα 2: Πρόσοψη συσκευής
2.2 Τοποθέτηση:
1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2).
2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης (τραβώντας το) (Σχήµα 2).
3. ∆ιανοίξτε µια οπή στον τοίχο, διαµέτρου 6mm και βάθους περίπου 40mm.
4. Τοποθετήστε ένα από τα ούπατ της συσκευασίας στην οπή του τοίχου.
5. Βιδώστε στην πάνω τρύπα του τοίχου την µια βίδα της συσκευασίας αφήνοντας το «κεφάλι» της βίδας να προεξέχει από τον
τοίχο κατά περίπου 4mm.
6. Κρεµάστε την µονάδα αντιστάθµισης από το επάνω µέρος της στην τοποθετηµένη βίδα.
7. Σηµαδέψτε στον τοίχο την θέση των επιπλέον δύο οπών, οι οποίες βρίσκονται κάτω από τις κλεµµοσειρές καλωδίωσης.
8. Ξεκρεµάστε το επάνω µέρος της µονάδας αντιστάθµισης από την τοποθετηµένη βίδα.
9. ∆ιανοίξτε δύο οπές στον τοίχο, διαµέτρου 6mm και βάθους περίπου 40mm, στα σηµεία που σηµαδέψατε.
10. Τοποθετήστε τα δύο επιπλέον ούπατ της συσκευασίας στις οπές του τοίχου.
11. Ξανακρεµάστε την µονάδα αντιστάθµισης από το επάνω µέρος της στην πάνω τοποθετηµένη βίδα.
12. Βιδώστε τις επιπλέον δύο βίδες στις κάτω οπές της µονάδας αντιστάθµισης ώστε να ολοκληρωθεί η στερέωσή της.
13. Προχωρήστε στην συνδεσµολογία των καλωδιώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2.3.
14. Τέλος, επανατοποθετήστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης και βιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του
καλύµµατος.
Σχήµα 3: ∆ιαστάσεις Πίσω όψης, Πρόσοψης & Πλάγιας όψης συσκευής
2.3 Συνδέσεις:
- Στην επαφή (L) συνδέστε την φάση τροφοδοσίας της συσκευής (Σχήµα 4).
- Σε µια από τις επαφές (Ν) συνδέστε τον ουδέτερο τροφοδοσίας της συσκευής (Σχήµα 4).
- Σε µια από τις επαφές ( ), συνδέστε την γείωση της συσκευής.
- Στην επαφή (1) συνδέστε την εντολή (φάση) προς τον Κεντρικό Κυκλοφορητή θέρµανσης (Σχήµα 4).
- Σε µια από τις επαφές (Ν) συνδέστε τον ουδέτερο προς τον Κεντρικό Κυκλοφορητή θέρµανσης.
- Σε µια από τις επαφές ( ), συνδέστε την γείωση του Κεντρικού Κυκλοφορητή θέρµανσης.
- Στην επαφή (2) συνδέστε την εντολή (φάση) για το άνοιγµα του Κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας (Σχήµα 4).
- Στην επαφή (3) συνδέστε την εντολή (φάση) για το κλείσιµο του Κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας (Σχήµα 4).
- Σε µια από τις επαφές (Ν) συνδέστε τον ουδέτερο προς τον Κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας.
- Σε µια από τις επαφές ( ), συνδέστε την γείωση του Κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας (εάν απαιτείται).
- Πραγµατοποιήστε ένα γεφύρωµα µεταξύ της φάσης τροφοδοσίας (L) της συσκευής και της αριστερής κλέµµας της διπλής επαφής
(
) (Σχήµα 4) (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler από τους Ηλιακούς συλλέκτες).
) συνδέστε την εντολή (φάση) προς τον Κυκλοφορητή των ηλιακών συλλεκτών
- Στην δεξιά κλέµµα της διπλής επαφής (
(Σχήµα 4) (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler από τους Ηλιακούς συλλέκτες).
- Σε µια από τις επαφές (Ν) συνδέστε τον ουδέτερο προς τον Κυκλοφορητή των ηλιακών συλλεκτών (µόνο σε περιπτώσεις
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler από τους Ηλιακούς συλλέκτες).
- Σε µια από τις επαφές ( ), συνδέστε την γείωση του Κυκλοφορητή των ηλιακών συλλεκτών (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής
ζεστού νερού χρήσης σε boiler από τους Ηλιακούς συλλέκτες).
- Τοποθετήστε το αισθητήριο F2-(VF 202B) στην προσαγωγή του κυκλώµατος θέρµανσης, µετά από την βάνα ανάµειξης.
- Τοποθετήστε το αισθητήριο F4-(AF 200) σε κάποιον εξωτερικό χώρο, σε βορινό σκιασµένο σηµείο.
- Τοποθετήστε το αισθητήριο F1-(KVT 20) στο boiler (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler από τους
Ηλιακούς συλλέκτες).
- Τοποθετήστε το αισθητήριο F3-(Pt1000) στους ηλιακούς συλλέκτες (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε
boiler από τους Ηλιακούς συλλέκτες).
- Συνδέστε στο ζεύγος επαφών (F2)-( ) τις δύο άκρες του αισθητηρίου F2 (Σχήµα 4).
∆εν υπάρχει πολικότητα.
- Συνδέστε στο ζεύγος επαφών (F4)-( ) τις δύο άκρες του αισθητηρίου F4 (Σχήµα 4).
∆εν υπάρχει πολικότητα.
- Συνδέστε στο ζεύγος επαφών (F1)-( ) τις δύο άκρες του αισθητηρίου F1 (Σχήµα 4) (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού
νερού χρήσης σε boiler από τους ηλιακούς συλλέκτες).
∆εν υπάρχει πολικότητα.
- Συνδέστε στο ζεύγος επαφών (F3)-( ) τις δύο άκρες του αισθητηρίου F3 (Σχήµα 4) (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού
νερού χρήσης σε boiler από τους ηλιακούς συλλέκτες).
∆εν υπάρχει πολικότητα.
2.4 Σύνδεση µονάδας χώρου CETA RC:
Σε περίπτωση τοποθέτησης µονάδας χώρου CETA RC στο σύστηµα θέρµανσης, πραγµατοποιήστε την παρακάτω συνδεσµολογία:
- Συνδέστε στο ζεύγος επαφών (RC) της ψηφιακής µονάδας αντιστάθµισης CETA 106 τις δύο άκρες του καλωδίου από την
µονάδα χώρου CETA RC (Σχήµα 4).
∆εν υπάρχει πολικότητα.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας χώρου, περιλαµβάνονται στην συσκευασία της συσκευής CETA RC.
Σχήµα 4: Κλεµµοσειρές συσκευής
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει τα καλώδια των ισχυρών ρευµάτων (εντολές- φάσεις) να περάσουν µαζί µε τα καλώδια
των αισθητηρίων. Αν συµβεί αυτό είναι πολύ πιθανό να δηµιουργηθεί µαγνητικό πεδίο και η µονάδα αντιστάθµισης να µη
«διαβάζει» σωστά τη θερµοκρασία των αισθητηρίων και γενικότερα να έχουµε δυσλειτουργίες στη συσκευή.
3. Ενδείξεις οθόνης – Μενού Επιλογών - Προγραµµατισµός:
3.1 Ενδείξεις οθόνης
Στο Σχήµα 5 περιγράφονται οι βασικές ενδείξεις της οθόνης της συσκευής.
Σχήµα 5: Ενδείξεις οθόνης
3.2 Σύµβολα οθόνης
Τα σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη, εξαρτώνται από τις τρέχουσες ρυθµίσεις και από την λειτουργία της συσκευής. Στον
παρακάτω πίνακα 1, παρατίθενται όλα τα πιθανά σύµβολα τα οποία δύναται να εµφανιστούν στην οθόνη της συσκευής σας:
Πίνακας 1: Επεξήγηση συµβόλων οθόνης
Ο κεντρικός κυκλοφορητής θέρµανσης είναι σε λειτουργία
Ο κυκλοφορητής των ηλιακών συλλεκτών είναι σε
λειτουργία
Λειτουργία θέρµανσης βάσει χρονοπρογράµµατος Ι ή ΙΙ
Λειτουργία θέρµανσης σε κανονική θερµοκρασία
Λειτουργία θέρµανσης σε µειωµένη θερµοκρασία
Λειτουργία θέρµανσης σε αναµονή
Απενεργοποιηµένη λειτουργία θέρµανσης λόγω θέρους
Λειτουργία θέρµανσης σε αντιπαγετική προστασία
Χειροκίνητη λειτουργία συσκευής
3.3 Μενού επιλογών
Για να εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής, ώστε να αλλάξετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, πατήστε το πλήκτρο
να περιηγηθείτε στο µενού επιλογών χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα
επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
ή
. Η επιλογή οποιουδήποτε από τα υποµενού
. Για να περιηγηθείτε σε κάποιο από τα υποµενού χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα
. Για να επιλέξετε την λειτουργία που θέλετε να τροποποιήσετε ή να επιλέξετε πατήστε το πλήκτρο
και
. Για
ή
. Με τα πλήκτρα
επιλέγετε σε κάθε περίπτωση την τιµή την οποία επιθυµείτε να τροποποιήσετε ή επιλέξετε, η οποία κατόπιν
αποθηκεύεται µε το πάτηµα του πλήκτρου
. Για την έξοδο από οποιοδήποτε υποµενού προς το προηγούµενο πατήστε το
. Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται οι βασικές επιλογές του µενού οι οποίες έχουν εφαρµογή στη
πλήκτρο
συσκευή σας.
3.3.1 Περιγραφή βασικών επιλογών µενού
3.3.1.1 Επιλογή της τρέχουσας ώρας και ηµέρας της εβδοµάδας
Για τον ορισµό της τρέχουσας ώρας και ηµέρας της εβδοµάδος, θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:
.
1. Εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής πατώντας το πλήκτρο
2. Πατήστε το πλήκτρο
5 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος 6.
3. Εισέλθετε στο υποµενού 26:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο
4. Πατώντας µια φορά το πλήκτρο
5. Με τα πλήκτρα
ή
.
, αναβοσβήνει η ρύθµιση της ώρας της ηµέρας.
µπορείτε να µεταβάλετε την ώρα, από την αποθηκευµένη προς την τρέχουσα.
6. Για να αποθηκεύσετε την ώρα που επιλέξατε, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
7. Αφού αποθηκεύσετε την ώρα, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
εβδοµάδας.
8. Πατώντας µια φορά το πλήκτρο
.
, για να µεταβείτε στην παράµετρο ρύθµισης της ηµέρας της
, αναβοσβήνει η ρύθµιση της ηµέρας της εβδοµάδας.
9. Με τα πλήκτρα
ή
µπορείτε να µεταβάλετε την ηµέρα της εβδοµάδας, από την αποθηκευµένη προς την τρέχουσα.
Οι ηµέρες της εβδοµάδας χαρακτηρίζονται µε αρίθµηση από το 1 έως το 7 ως ακολούθως:
1: ∆ευτέρα, 2: Τρίτη, 3: Τετάρτη, 4: Πέµπτη, 5: Παρασκευή, 6: Σάββατο, 7: Κυριακή
10. Για να αποθηκεύσετε την ηµέρα της εβδοµάδας που επιλέξατε, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
.
ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής.
11. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο
Σχήµα 6: Υποµενού λειτουργιών 26:xx
3.3.1.2 Επιλογή χρονοπρογραµµάτων
Η συσκευή παρέχει την δυνατότητα ορισµού 2 διαφορετικών χρονοπρογραµµάτων λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης για
κάθε ηµέρα της εβδοµάδας ξεχωριστά. Τα χρονοπρογράµµατα ξεχωρίζουν µε τον χαρακτηρισµό Ι, για το πρώτο χρονοπρόγραµµα
κάθε ηµέρας και ΙΙ, για το δεύτερο. Για να εισέλθετε στην επιλογή χρονοπρογραµµάτων, πραγµατοποιήσετε τις παρακάτω
λειτουργίες:
1. Εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής πατώντας το πλήκτρο
2. Πατήστε το πλήκτρο
.
1 φορά, ώστε να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος 7.
3. Εισέλθετε στο υποµενού 02:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο
.
4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 02:xx µε τη χρήση των πλήκτρων
ή/ και
επιλογές ορισµού χρονοπρογράµµατος, 2 για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας.
. Στην οθόνη εµφανίζονται 14 διαφορετικές
Για να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα προρυθµισµένα χρονοπρογράµµατα, πραγµατοποιήστε τις εξής λειτουργίες:
1. Πατήστε το πλήκτρο
θέρµανσης.
µία φορά, ώστε να αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή ώρα ενεργοποίησης της λειτουργίας
2. Με τη χρήση των πλήκτρων
θέρµανσης.
και
µπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή ώρα ενεργοποίησης της λειτουργίας
Σχήµα 7: Υποµενού λειτουργιών 02:xx
3. Για να αποθηκεύσετε την ώρα που επιλέξατε, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
επιθυµητή ώρα απενεργοποίησης της λειτουργίας θέρµανσης.
4. Με τη χρήση των πλήκτρων
θέρµανσης.
και
. Κατόπιν, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η
µπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή ώρα απενεργοποίησης της λειτουργίας
.
5. Για να αποθηκεύσετε την ώρα που επιλέξατε, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
6. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήµατα για να ορίσετε τα χρονοπρογράµµατα όλων των ηµερών της εβδοµάδας ξεχωριστά.
7. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο
ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α. Η επιλογή συσχετισµού καθενός από τα δύο χρονοπρογράµµατα κάθε ηµέρας της εβδοµάδας , µε την λειτουργία
θέρµανσης, περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους.
Β. Η εναλλαγή µεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας θέρµανσης βάσει των χρονοπρογραµµάτων
µεταβάλει την προεπιλεγµένη θερµοκρασία χώρου από την κανονική στην µειωµένη θερµοκρασία.
Γ. Στην περίπτωση συσχετισµού κάποιου από τα δύο χρονοπρογράµµατα Ι ή/ και ΙΙ µε την λειτουργία θέρµανσης θα πρέπει
να έχουν οριστεί ώρες λειτουργίας σε όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας του συγκεκριµένου χρονοπρογράµµατος.
3.3.1.3 Επιλογές λειτουργίας κυκλώµατος προσαγωγής νερού
3.3.1.3.1 Επιλογή ελάχιστης τιµής θερµοκρασίας νερού προσαγωγής µετά από την βάνα ανάµειξης
Η ελάχιστη τιµή θερµοκρασίας νερού προσαγωγής προς το κύκλωµα θέρµανσης, είναι εργοστασιακά ορισµένη στους 18oC. Για να
τροποποιήσετε αυτή την τιµή, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
.
1. Εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής πατώντας το πλήκτρο
2. Πατήστε το πλήκτρο
3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος 8.
3. Εισέλθετε στο υποµενού 06:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο
.
4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 06:xx πατώντας το πλήκτρο
παράµετρος 06:18.
14 φορές διαδοχικά, ώστε να εµφανιστεί στην οθόνη η
5. Πατήστε το πλήκτρο
µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 06:18.
6. Μεταβάλετε την τιµή που αναβοσβήνει στην οθόνη, από την εργοστασιακή προς την επιθυµητή, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
ή/ και
.
7. Πατήστε το πλήκτρο
µια φορά, ώστε να αποθηκευτεί η επιλεχθείσα τιµή.
8. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο
ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής.
Σχήµα 8: Υποµενού λειτουργιών 06:xx
3.3.1.3.2 Επιλογή µέγιστης τιµής θερµοκρασίας νερού προσαγωγής µετά από την βάνα ανάµειξης
Για λόγους ασφαλείας της εγκατάστασης, η συσκευή είναι προρυθµισµένη να κλείνει την βάνα ανάµειξης µόλις η θερµοκρασία
προσαγωγής νερού προς το κύκλωµα θέρµανσης ξεπεράσει τους 45oC. Σε περίπτωση που επιθυµείτε την τροποποίηση αυτής της
τιµής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
1. Εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής πατώντας το πλήκτρο
2. Πατήστε το πλήκτρο
.
3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος 8.
3. Εισέλθετε στο υποµενού 06:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο
.
4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 06:xx πατώντας το πλήκτρο
παράµετρος 06:19.
15 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η
5. Πατήστε το πλήκτρο
µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 06:19.
6. Μεταβάλετε την τιµή που αναβοσβήνει στην οθόνη, από την εργοστασιακή προς την επιθυµητή, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
ή/ και
.
7. Πατήστε το πλήκτρο
µια φορά, ώστε να αποθηκευτεί η επιλεχθείσα τιµή.
8. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο
ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής.
3.3.1.4 Επιλογές λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης
3.3.1.4.1 Επιλογή κανονικής θερµοκρασίας χώρου
Ως κανονική θερµοκρασία χώρου ορίζεται η θερµοκρασία στην οποία επιθυµούµε να διατηρούνται οι θερµαινόµενοι χώροι κατά το
διάστηµα χρήσης τους. Η τρέχουσα τιµή της θερµοκρασίας χώρου βασίζεται:
α. σε προσοµοίωση των τιµών της, σε περιπτώσεις οπού δεν εγκαθίσταται µονάδα χώρου ή
β. σε µέτρηση των τιµών της, σε περιπτώσεις εγκατάστασης µονάδας χώρου CETA RC.
Για να µεταβάλετε την τιµή της κανονικής θερµοκρασίας χώρου, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
1. Πατήστε το πλήκτρο
ή
(δεξιά οθόνη του σχήµατος 5).
µια φορά, ώστε να εµφανιστεί στην οθόνη η προρυθµισµένη κανονική θερµοκρασία χώρου
2. Τροποποιήστε την τιµή της κανονικής θερµοκρασίας χώρου µε την χρήση των πλήκτρων
προρυθµισµένη προς την επιθυµητή τιµή.
3. Για να αποθηκεύσετε την επιλεχθείσα τιµή, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
ή/ και
, από την
.
3.3.1.4.2 Επιλογή µειωµένης θερµοκρασίας χώρου
Ως µειωµένη θερµοκρασία χώρου ορίζεται η θερµοκρασία στην οποία επιθυµούµε να διατηρούνται οι θερµαινόµενοι χώροι κατά
το διάστηµα απουσίας ατόµων ή νυκτερινής λειτουργίας τους. Η τρέχουσα τιµή της θερµοκρασίας χώρου βασίζεται:
α. σε προσοµοίωση των τιµών της, σε περιπτώσεις οπού δεν εγκαθίσταται µονάδα χώρου ή
β. σε µέτρηση των τιµών της, σε περιπτώσεις εγκατάστασης µονάδας χώρου CETA RC.
Για να µεταβάλετε την τιµή της µειωµένης θερµοκρασίας χώρου, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
.
1. Εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής πατώντας το πλήκτρο
2. Πατήστε το πλήκτρο
3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος 8.
3. Εισέλθετε στο υποµενού 06:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο
.
4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 06:xx πατώντας το πλήκτρο
παράµετρος 06:03.
2 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η
5. Πατήστε το πλήκτρο
µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 06:03.
6. Μεταβάλετε την τιµή που αναβοσβήνει στην οθόνη, από την εργοστασιακή προς την επιθυµητή, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
ή/ και
.
7. Πατήστε το πλήκτρο
µια φορά, ώστε να αποθηκευτεί η επιλεχθείσα τιµή.
8. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο
ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής.
3.3.1.4.3 Επιλογή τρόπου λειτουργίας του κυκλώµατος θέρµανσης
Σε αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώµατος θέρµανσης, µεταξύ τεσσάρων επιλογών:
1: Βάσει του χρονοπρογράµµατος
2: Μόνιµη λειτουργία βάσει της επιθυµητής κανονικής θερµοκρασίας χώρου
3: Μόνιµη λειτουργία βάσει της επιθυµητής µειωµένης θερµοκρασίας χώρου
4: Μόνιµη αντιπαγετική προστασία συστήµατος
Η συσκευή είναι προρυθµισµένη στην επιλογή 2 (µόνιµη λειτουργία βάσει της επιθυµητής κανονικής θερµοκρασίας χώρου). Σε
περίπτωση που επιθυµείτε την τροποποίηση αυτής της επιλογής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
1. Εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής πατώντας το πλήκτρο
2. Πατήστε το πλήκτρο
.
3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος 8.
3. Εισέλθετε στο υποµενού 06:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο
4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 06:xx πατώντας το πλήκτρο
παράµετρος 06:04.
.
3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η
5. Πατήστε το πλήκτρο
µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 06:04.
6. Μεταβάλετε την τιµή που αναβοσβήνει στην οθόνη, από την εργοστασιακή προς την επιθυµητή, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
ή/ και
.
7. Πατήστε το πλήκτρο
µια φορά, ώστε να αποθηκευτεί η επιλεχθείσα τιµή.
8. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο
ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής.
3.3.1.4.4 Επιλογή χρονοπρογράµµατος του κυκλώµατος θέρµανσης
Σε αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε βάσει ποίου ή/ και ποίων χρονοπρογραµµάτων θα λειτουργεί το κύκλωµα θέρµανσης,
εφόσον έχει επιλεγεί από την παράµετρο 06:04 η επιλογή 1 (λειτουργία βάσει χρονοπρογράµµατος) (βλ. παράγραφο 3.3.1.4.3).
Παρακάτω παρατίθενται οι 3 επιλογές αυτής της παραµέτρου:
1: Βάσει του χρονοπρογράµµατος Ι
2: Βάσει του χρονοπρογράµµατος ΙΙ
3: Βάσει του χρονοπρογράµµατος Ι
και του χρονοπρογράµµατος ΙΙ
Η συσκευή είναι προρυθµισµένη στην επιλογή 3 (λειτουργία κυκλώµατος θέρµανσης βάσει χρονοπρογραµµάτων Ι & ΙΙ). Σε
περίπτωση που επιθυµείτε την τροποποίηση αυτής της επιλογής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
.
1. Εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής πατώντας το πλήκτρο
2. Πατήστε το πλήκτρο
3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος 8.
3. Εισέλθετε στο υποµενού 06:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο
.
4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 06:xx πατώντας το πλήκτρο
παράµετρος 06:05.
4 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η
5. Πατήστε το πλήκτρο
µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 06:05.
6. Μεταβάλετε την τιµή που αναβοσβήνει στην οθόνη, από την εργοστασιακή προς την επιθυµητή, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
ή/ και
.
7. Πατήστε το πλήκτρο
µια φορά, ώστε να αποθηκευτεί η επιλεχθείσα τιµή.
8. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο
ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής.
3.3.1.4.5 Επιλογή καµπύλης αντιστάθµισης
Στην παράµετρο 06:07 δίδεται η δυνατότητα µεταβολής της προρυθµισµένης καµπύλης αντιστάθµισης. Στο σχήµα 9
απεικονίζονται οι δυνατότητες ρύθµισης της καµπύλης αντιστάθµισης, βάσει των καταχωρηµένων τιµών. Η εργοστασιακή ρύθµιση
της παραµέτρου 06:07 βρίσκεται στην τιµή 1.00. Σε περίπτωση που επιθυµείτε την µεταβολή αυτής της τιµής, πραγµατοποιήστε τις
παρακάτω λειτουργίες:
1. Εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής πατώντας το πλήκτρο
2. Πατήστε το πλήκτρο
.
3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος 8.
3. Εισέλθετε στο υποµενού 06:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο
4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 06:xx πατώντας το πλήκτρο
παράµετρος 06:07.
.
6 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η
µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 06:07.
5. Πατήστε το πλήκτρο
6. Μεταβάλετε την τιµή που αναβοσβήνει στην οθόνη, από την εργοστασιακή προς την επιθυµητή, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
ή/ και
.
7. Πατήστε το πλήκτρο
µια φορά, ώστε να αποθηκευτεί η επιλεχθείσα τιµή.
8. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο
ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής.
Σχήµα 9: Καταχωρηµένες καµπύλες αντιστάθµισης της συσκευής CETA 106
3.3.1.5 Επιλογές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης µέσω ηλιακών συλλεκτών
3.3.1.5.1 Ενεργοποίηση λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης µέσω ηλιακών συλλεκτών
Για την λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης µέσω ηλιακών συλλεκτών, θα πρέπει να προηγηθεί η ενεργοποίησή της, µέσω
της παραµέτρου 08:01. Για την ενεργοποίηση της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης µέσω ηλιακών συλλεκτών, πραγµατοποιήστε
τις παρακάτω λειτουργίες:
1. Εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής πατώντας το πλήκτρο
2. Πατήστε το πλήκτρο
4 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος 10.
3. Εισέλθετε στο υποµενού 08:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο
4. Πατήστε το πλήκτρο
.
.
µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 08:01.
5. Μεταβάλετε την τιµή που αναβοσβήνει στην οθόνη, από 0 σε 1 πατώντας το πλήκτρο
6. Πατήστε το πλήκτρο
µια φορά.
µια φορά, ώστε να αποθηκευτεί η επιλεχθείσα τιµή.
7. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο
ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής.
Σχήµα 10: Υποµενού λειτουργιών 08:xx
3.3.1.5.2 Επιλογή της επιθυµητής θερµοκρασίας στο boiler από τους ηλιακούς συλλέκτες
Η εργοστασιακή τιµή της µέγιστης θερµοκρασίας θέρµανσης του νερού χρήσης από τους ηλιακούς συλλέκτες είναι ρυθµισµένη
στους 80oC. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να µεταβάλετε αυτή την τιµή, θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:
.
1. Εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής πατώντας το πλήκτρο
2. Πατήστε το πλήκτρο
4 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος 10.
3. Εισέλθετε στο υποµενού 08:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο
4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 08:xx πατώντας το πλήκτρο
παράµετρος 08:08.
.
7 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η
5. Πατήστε το πλήκτρο
µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 08:08.
6. Μεταβάλετε την τιµή που αναβοσβήνει στην οθόνη, από την υπάρχουσα προς την επιθυµητή, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
ή
.
7. Πατήστε το πλήκτρο
µια φορά, ώστε να αποθηκευτεί η επιλεχθείσα τιµή.
8. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο
ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής.
3.3.2 Περιγραφή συµπληρωµατικών παραµέτρων µενού
3.3.2.1 Υποµενού πληροφοριών
Στο υποµενού πληροφοριών δίδεται η δυνατότητα ανάγνωσης δεδοµένων που συλλέγει η συσκευή. Για να εισέλθετε στο υποµενού
πληροφοριών, πατήστε διαδοχικά δύο φορές το πλήκτρο
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
ή
. Κατόπιν, περιηγηθείτε στο υποµενού πληροφοριών
. Οι πληροφορίες οι οποίες εµφανίζονται περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 1.
Πίνακας 1: Υποµενού πληροφοριών 01:xx
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ
03:01
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
03:02
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
03:03
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΠO 0.00 ΕΩΣ 24:00)
03:04
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΠO 0.00 ΕΩΣ 24:00)
06:01
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (0:
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)
06.02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ (0: ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 1:
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ 2: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΑΝΑΣ)
06:03
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
06:04
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
06:05
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
06:06
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
08:03
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ (0=OFF, 1=ON)
08:04
ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ F3
08:05
ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ BOILER F1
08:07
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ
08:08
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ
Πατώντας διαδοχικά 2 φορές το πλήκτρο
επανέρχεστε στην αρχική οθόνη.
3.3.2.2 Υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων κυκλώµατος θέρµανσης
Στο υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων κυκλώµατος θέρµανσης δίδεται η δυνατότητα ανάγνωσης ή/ και τροποποίησης των
εργοστασιακών τιµών ρύθµισης της συσκευής, που αφορούν τις λειτουργίες του κυκλώµατος θέρµανσης. Για να εισέλθετε στο
υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων του κυκλώµατος θέρµανσης, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
. Κατόπιν, πατήστε
και στη συνέχεια, εισέλθετε στο υποµενού πατώντας το πλήκτρο
. Περιηγηθείτε στο
διαδοχικά 3 φορές το πλήκτρο
υποµενού χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
ή
. Για να τροποποιήσετε οποιαδήποτε τιµή, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή τιµή, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα
αποθήκευση της επιθυµητής τιµής επιτυγχάνεται µε το πάτηµα του πλήκτρου
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 2.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
06:02
06:03
06:04
06:05
06:06
06:07
06:08
06:09
06:10
ή
για τροποποίηση. Η
. Οι πληροφορίες οι οποίες εµφανίζονται
Πίνακας 2: Υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων κυκλώµατος θέρµανσης
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
20
5oC 30oC
ΧΩΡΟΥ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
17
5oC 30oC
ΧΩΡΟΥ
1: ΒΑΣΕΙ
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2:
ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 3: ΜΟΝΙΜΑ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 4: ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1: ΒΑΣΕΙ
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ I 2: ΒΑΣΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΙ
3
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ II ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3: ΒΑΣΕΙ
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ I
ΚΑΙ II
0: ECO (ΜΟΝΟ
ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
1: ABS (ΤΙΜΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
1.00
0.05 3.50
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1.00 10.00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ: 1.10 ΓΙΑ
ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
1.30 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΑ, 2.00 ΓΙΑ
ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ
1.10
-50oC +10oC
3
----(OFF) 10oC 30oC
----
06:11
06:15
06:18
06:19
06:21
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΕΙ
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΙΜΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤA
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΙΜΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΙΜΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Πατώντας διαδοχικά 2 φορές το πλήκτρο
0min 60min
0
5oC 30oC
8
5oC 95oC
18
5oC 95oC
45
0min 10min
2
επανέρχεστε στην αρχική οθόνη.
3.3.2.3 Υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων ∆Τ1 08:xx
Στο υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων παραγωγής ζ.ν.χ. από τους ηλιακούς συλλέκτες, δίδεται η δυνατότητα ανάγνωσης ή/
και τροποποίησης των εργοστασιακών τιµών ρύθµισης της συσκευής, που αφορούν τις λειτουργίες των εντολών παραγωγής ζεστού
νερού χρήσης από τους ηλιακούς συλλέκτες. Για να εισέλθετε στο υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων παραγωγής ζ.ν.χ. από
τους ηλιακούς συλλέκτες, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
συνέχεια, εισέλθετε στο υποµενού πατώντας το πλήκτρο
. Κατόπιν, πατήστε διαδοχικά 4 φορές το πλήκτρο
. Περιηγηθείτε στο υποµενού χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
. Για να τροποποιήσετε οποιαδήποτε τιµή, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
τιµή, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα
του πλήκτρου
ή
και στη
ή
. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή
για τροποποίηση. Η αποθήκευση της επιθυµητής τιµής επιτυγχάνεται µε το πάτηµα
. Οι πληροφορίες οι οποίες εµφανίζονται περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 3.
Πίνακας 3: Υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από τους ηλιακούς συλλέκτες
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ
08:01
08:02
08:03
08:04
08:05
08:06
08:07
08:08
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ F3
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ F3
ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΙΜΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ F1
Πατώντας διαδοχικά 2 φορές το πλήκτρο
0=ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ∆Τ 1=ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ∆Τ
0
(∆Τ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ +3Κ)
30 K
8
2Κ (∆Τ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 3Κ)
4
----(OFF) 0.5min 60.0min
----
----(OFF) 5oC 80oC
25
----(OFF) 30oC 110oC
90
----(OFF) 70oC 210oC
120
----(OFF) 50oC 110oC
80
επανέρχεστε στην αρχική οθόνη.
3.3.2.4 Υποµενού ρύθµισης αποκλίσεων αισθητηρίων
Στο υποµενού ρύθµισης αποκλίσεων των αισθητηρίων δίδεται η δυνατότητα διόρθωσης της ενδεχόµενης απόκλισης µέτρησης των
αισθητηρίων θερµοκρασίας, η οποία µπορεί να οφείλεται σε µεγάλες αποστάσεις καλωδίων. Για να εισέλθετε στο υποµενού
ρύθµισης αποκλίσεων των αισθητηρίων, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
. Κατόπιν, πατήστε διαδοχικά 6 φορές το πλήκτρο
και στη συνέχεια, εισέλθετε στο υποµενού πατώντας το πλήκτρο
. Περιηγηθείτε στο υποµενού χρησιµοποιώντας τα
πλήκτρα
ή
. Για να τροποποιήσετε οποιαδήποτε τιµή, πατήστε µια φορά το πλήκτρο
αναβοσβήνει η επιθυµητή τιµή, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα
επιτυγχάνεται µε το πάτηµα του πλήκτρου
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
27:01
27:02
27:03
27:04
ή
. Μόλις αρχίσει να
για τροποποίηση. Η αποθήκευση της επιθυµητής τιµής
. Οι πληροφορίες οι οποίες εµφανίζονται περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 4.
Πίνακας 4: Υποµενού ρύθµισης αποκλίσεων των αισθητηρίων
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
0.0
-5Κ +5 K
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ F1
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
0.0
-5Κ +5 K
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ F2
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
0.0
-5Κ +5 K
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ F3
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
0.0
-5Κ +5 K
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ F4
Πατώντας διαδοχικά 2 φορές το πλήκτρο
επανέρχεστε στην αρχική οθόνη.
4. Ενδείξεις βλαβών:
4.1 Ενδείξεις οθόνης
Η συσκευή CETA 106 διαθέτει στο λογισµικό της λειτουργία διάγνωσης βλαβών. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου εκ των
αισθητηρίων, στην οθόνη της συσκευής θα αναβοσβήνει η προειδοποίηση «Error» ενώ ταυτόχρονα, στην θέση της µετρούµενης
θερµοκρασίας, θα εµφανίζεται µια από τις παρακάτω ενδείξεις:
1(F)-0: σε περίπτωση ανοικτού κυκλώµατος στους ακροδέκτες του αισθητηρίου F (όπου (F) θα είναι το αντίστοιχο αισθητήριο F1,
F2, F3 ή F4). Πιθανά αίτια: αποσύνδεση των ακροδεκτών του αισθητηρίου από την συσκευή, αποσύνδεση ενός εκ των δύο
καλωδίων του αισθητηρίου σε κάποια ένωση, καταστροφή του αισθητηρίου.
1(F)-1: σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος στους ακροδέκτες του αισθητηρίου F (όπου (F) θα είναι το αντίστοιχο αισθητήριο F1, F2,
F3 ή F4). Πιθανά αίτια: βραχυκύκλωµα των ακροδεκτών του αισθητηρίου στο σηµείο σύνδεσής τους στην συσκευή,
βραχυκύκλωµα των δυο καλωδίων του αισθητηρίου σε κάποια ένωση, καταστροφή του αισθητηρίου.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
Energy Under Control
Πίνδου 15 & Μουδανιών
Ν. Φιλαδέλφεια
Τ.Κ. 143 41 Αττική
ΤΗΛ: +30 210 8055932
FAX: +30 210 8055952
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΡΕΛΕ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ EN 60730
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΥΠΟ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΒΑΡΟΣ
230V +6%/-10%
50…60Hz
max. 2,1VA
6,3Α
2 (2) Α
-10…+50oC
IP 30
II
89/336/ΕWG
145,5x161x48mm
(YxΠxB)
ABS Vo
420gr
∆ΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ
1,5mm
∆ΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ
1,0mm
2
2
Εγγύηση
Η συσκευή πληροί όλους τους κανονισµούς και τις
προδιαγραφές. Προσφέρεται µε 2 χρόνια εγγύηση
από την ηµεροµηνία αγοράς της. Κατά το διάστηµα
αυτό η EBV Elektronikbau GmbH καλύπτει
οποιοδήποτε ελάττωµα της συσκευής το οποίο
προκύπτει από ελαττωµατικό εξάρτηµα ή
κατασκευαστικό λάθος, ατέλεια ή δυσλειτουργία. Η
EBV Elektronikbau GmbH διατηρεί το δικαίωµα
της απόφασης να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει
πλήρως την συσκευή. Η παρούσα εγγύηση δεν
καλύπτει φυσιολογική φθορά της συσκευής από την
χρήση της, βλάβες οι οποίες προήλθαν από κακή
χρήση ή εγκατάσταση και βλάβες οι οποίες δεν
έχουν καµία λειτουργική επίπτωση στην συσκευή.
Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει εφόσον γίνει
οποιαδήποτε επισκευή από µη εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα ή/ και µε µη γνήσια ανταλλακτικά. Για
οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγυήσεως, παραδώστε ή στείλτε την
συσκευή µαζί µε την απόδειξη αγοράς της στην
αντιπροσωπία.