Λήξη Διδακτικού έτους (Γυμνασίου) 2014

Καλαµάκι, Τρίτη 20 Μαΐου 2014
Λήξη ∆ιδακτικού Έτους
Αγαπητοί γονείς,
Η διδακτική χρονιά πλησιάζει στο τέλος της και επικοινωνούµε µαζί σας για να σας γνωστοποιήσουµε ότι
για τους µαθητές όλων των τάξεων του Γυµνασίου µας θα διεξαχθούν µαθήµατα µέχρι και την Τετάρτη 21
Μαΐου 2014, σύµφωνα µε το Ωρολόγιο Πρόγραµµα.
Οι Προαγωγικές εξετάσεις της α΄ και β΄ Γυµνασίου και οι Απολυτήριες εξετάσεις της γ΄ Γυµνασίου
θα αρχίσουν, σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, την Πέµπτη 29 Μαΐου 2014, θα
ολοκληρωθούν την Πέµπτη 19 Ιουνίου 2014 και θα διεξαχθούν σύµφωνα µε το ακόλουθο Πρόγραµµα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
α
β
γ
ΜΑϊΟΣ 2014
Πέµπτη 29/5
Παρασκευή 30/5
Μαθηµατικά
Αρχαία (Μετ.)
Αρχαία (Πρωτ.)
Αγγλικά
Μαθηµατικά
Χηµεία
∆ευτέρα 2/6
Τρίτη 3/6
Τετάρτη 4/6
Πέµπτη 5/6
Παρασκευή 6/6
Ιστορία
Β΄ Ξένη Γλώσσα
Αγγλικά
Φυσική
Β΄ Ξένη Γλώσσα
Ιστορία
Νεοελ.Γλώσσα
ΚΝΛ
Γεωγραφία
Αρχαία (Πρωτ.)
Θρησκευτικά
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Μαθηµατικά
Αρχαία (Μετ.)
Φυσική
Νεοελ.Γλώσσα
Βιολογία
Ιστορία
Γεωγραφία
ΚΝΛ
Χηµεία
Θρησκευτικά
Νεοελ.Γλώσσα
Θρησκευτικά
Αγγλικά
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
∆ευτέρα 9/6
Τρίτη 10/6
Τετάρτη 11/6
Πέµπτη 12/6
Παρασκευή 13/6
∆ευτέρα 16/6
Τρίτη 17/6
Τετάρτη 18/6
Πέµπτη 19/6
Αρχαία (Πρωτ.)
Πληροφορική
Αρχαία (Μετ.)
Βιολογία
Φυσική
Β΄ Ξένη Γλώσσα
ΚΝΛ
ΚΠΑ
Υποχρεώσεις των µαθητών
1. Οι µαθητές οφείλουν να βρίσκονται έγκαιρα στο Σχολείο, το αργότερο µέχρι τις 08:15 και να έχουν µαζί
τους όλα τα απαραίτητα (στυλό, µολύβι, γόµα, γεωµετρικά όργανα κλπ.) για τη διαδικασία των
εξετάσεων.
2. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στους χώρους του Σχολείου.
3. Η κατανοµή των µαθητών στις αίθουσες εξέτασης, µε αλφαβητική σειρά, γίνεται µε ευθύνη του
∆ιευθυντή του Γυµνασίου, ο οποίος συντάσσει ονοµαστική κατάσταση εξεταζοµένων σε κάθε αίθουσα.
Η τοποθέτηση των µαθητών στις θέσεις τους και ο έλεγχος είναι ευθύνη των Επιτηρητών. Παρέκκλιση
επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών µαθητών.
4. Οι µαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να έχουν µαζί τους βιβλία,
τετράδια, σηµειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές µηχανές, ηλεκτρονικά
µέσα µετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείµενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει ο Σύλλογος των
∆ιδασκόντων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι Επιτηρητές.
5. Εάν ο / η εξεταζόµενος/η µαθητής / µαθήτρια έχει µαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται
αντικείµενο ή µέσο από τα αναφερόµενα ανωτέρω ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από
βιβλίο ή οποιεσδήποτε σηµειώσεις ή από δοκίµιο συµµαθητή / συµµαθήτριας του /της, ή θορυβεί και δε
συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των Επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εµποδίζοντας την
εξέταση άλλων εξεταζοµένων ή δολιεύεται µε άλλο τρόπο την εξέτασή του, αποµακρύνεται από την
αίθουσα εξέτασης µε αιτιολογηµένη απόφαση των επιτηρητών και το γραπτό δοκίµιό του / της
βαθµολογείται από τους Επιτηρητές µε τον κατώτερο βαθµό «µηδέν ένα» (01). Ο ∆ιευθυντής και οι
Επιτηρητές πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλούν σε προφορική απολογία τον / την
µαθητή / µαθήτρια και συντάσσουν σχετικό Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον ∆ιευθυντή και
τους Επιτηρητές. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο Πρακτικό.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
Κανένα «σκονάκι» δεν είναι … αθώο
Νόµιµος είναι ο αποκλεισµός µαθητών από εξετάσεις και ο µηδενισµός των γραπτών τους όταν
χρησιµοποιούν «σκονάκι», έστω κι αν αυτό βρίσκεται… εκτός θεµάτων.
Αυτό έκρινε το Συµβούλιο της Επικρατείας και απέρριψε προσφυγή µαθήτριας, που πήρε µέρος στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις του 1993, για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ανεπιτυχώς, ωστόσο, καθώς αποκλείστηκε από το µάθηµα των
Λατινικών γιατί συνελήφθη να χρησιµοποιεί «σκονάκι». Το αρµόδιο τµήµα του ΣτΕ (σε επταµελή σύνθεση) έκρινε ότι
η ποινή που επεβλήθη στη µαθήτρια βρίσκεται εντός των συνταγµατικών πλαισίων και απέρριψε ως αβάσιµους τους
ισχυρισµούς της ότι δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί από τις εξετάσεις και να µηδενιστεί το γραπτό της, επειδή τα
θέµατα που υπήρχαν στο «σκονάκι» δεν σχετίζονται µε τα θέµατα των εξετάσεων και εποµένως δεν µπορούν να
οδηγήσουν σε υψηλότερη βαθµολογία. Το Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο ερµηνεύοντας τις διατάξεις του
προεδρικού διατάγµατος 57/90 για τις ποινές των υποψηφίων που συµµετέχουν σε εξετάσεις, έκρινε ότι ο
διαγωνιζόµενος αποκλείεται κι όταν «συλληφθεί» να κατέχει στοιχεία που δεν επιτρέπονται από το νόµο (βιβλία,
σηµειώµατα, κλπ.) και τα οποία είναι σχετικά µε το εξεταζόµενο µάθηµα, ασχέτως από το εάν αυτά είναι ή όχι
πρόσφορα για την εξαγωγή απαντήσεων στα συγκεκριµένα θέµατα που τίθενται προς εξέταση. Ακόµη το ΣτΕ τονίζει
στην απόφασή του ότι οι σχετικές ποινές συµπορεύονται µε τις αρχές της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας µε βάση την αξία και ικανότητα κάθε ατόµου και τις αρχές της ίσης µεταχείρισης των υποψηφίων.
Τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία για την επιλογή των ικανοτέρων υποψηφίων για τα ΑΕΙ. (Αναδηµοσίευση από την
εφηµερίδα).
6. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων (ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ – ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ - ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ) θα αναρτηθούν στον
πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου µας την Πέµπτη 26 Ιουνίου 2014 στις 11:00 το πρωί.
7. Την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, κατά τις ώρες 09:00-13:00 και 18:00-20:00, θα σας δοθούν οι
έλεγχοι προόδου µε τη συνολική βαθµολογία των µαθητών / µαθητριών. Την ίδια ηµέρα και τις
ίδιες ώρες οι Καθηγητές θα είναι στη διάθεσή σας για να σας ενηµερώσουν αναλυτικότερα και,
αν επιθυµείτε, µπορείτε να δείτε και τα γραπτά των µαθητών / µαθητριών µας σε περίπτωση
αποριών.
Προσοχή…και όλα θα πάνε καλά !
Όταν γράφετε
Να συµπληρώνετε µε προσοχή τα προκαταρκτικά.
Να διαβάζετε προσεκτικά τις εκφωνήσεις των Θεµάτων και τις Οδηγίες.
Μην γράψετε τίποτα και µην προσπαθήσετε να απαντήσετε, αν δεν κατανοήσετε πλήρως τα
δεδοµένα και τα ζητούµενα.
Αν έχετε απορία µην διστάσετε να ρωτήσετε. Οι περισσότερες ερωτήσεις-απορίες προέρχονται
από άγχος ή επειδή δεν διαβάσατε προσεκτικά κάποια εκφώνηση.
Χρησιµοποιείστε πρόχειρο για να κρατήσετε σηµειώσεις ή για να απαντήσετε στα θέµατα.
Για πρόχειρο να χρησιµοποιείτε την τελευταία σελίδα της κόλλας.
∆ιαχειριστείτε σωστά τον χρόνο σας. Ασχοληθείτε πρώτα µε τα ευκολότερα θέµατα και µετά µε τα
δυσκολότερα. Οι λόγοι εκτός από ουσιαστικοί είναι και ψυχολογικοί. Απαντώντας πρώτα στα εύκολα
θέµατα, συγκεντρώνουµε µονάδες και «ανεβαίνουµε» ψυχολογικά.
Αν δυσκολευτείτε σε κάποιο θέµα, αφήστε το προσωρινά, ασχοληθείτε µε άλλα και επανέρχεστε
αργότερα.
∆εν λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του γραπτού το πρόχειρο, τµήµατα του γραπτού
γραµµένα µε µολύβι ή τµήµατα του γραπτού που έχουν διαγραφεί, ακόµα κι αν είναι σωστά.
Να απαντάτε ρητά και κατηγορηµατικά στον αριθµό των θεµάτων που ορίζουν οι οδηγίες. Οι απαντήσεις
σας να είναι σαφείς.
Τα σχήµατα και τους πίνακες µπορείτε να τα σχεδιάζετε και µε µολύβι. Καλό είναι να τα σχεδιάζετε
αρχικά µε µολύβι και αφού τα οριστικοποιήσετε και δεν χρειάζονται καµία αλλαγή να τα περνάτε και µε
στυλό.
∆εν επιτρέπεται η χρήση blanco. Για διορθώσεις να διαγράφετε χιαστί ή να χρησιµοποιείτε γόµα.
∆εν έχει σηµασία η σειρά µε την οποία θα απαντάτε στα θέµατα, όµως να φαίνεται ξεκάθαρα το θέµα
στο οποίο απαντάτε.
Σε περίπτωση που δώσετε δύο (2) λύσεις: Αν είναι και οι δύο σωστές δεν παίρνετε περισσότερες
µονάδες. Αν η µια είναι σωστή και η άλλη λανθασµένη τότε µηδενίζεστε σε αυτό το ερώτηµα.
Αν γράψετε µια λύση και δεν είστε βέβαιοι ότι είναι η σωστή και δεν έχετε τίποτα καλύτερο να
σκεφτείτε ή δεν σας αρκεί ο χρόνος, µην τη διαγράψετε. Μπορεί µέρος της ή ολόκληρη να είναι σωστή (!),
οπότε θα είστε κερδισµένοι.
Αν τα θέµατα είναι δύσκολα µην απογοητευθείτε. Σκεφτείτε ότι είναι δύσκολα για όλους τους
συµµαθητές σας.
Τελειώνοντας: ∆εν ξενυχτάµε. Κοιµόµαστε κανονικά. Τρώµε κανονικά. ∆εν πίνουµε καφέδες, γιατί
προκαλούν εκνευρισµό. ∆εν παίρνουµε συµπληρώµατα διατροφής ή ενισχυτικά µνήµης…
Μην ξεχνάτε ότι φέρετε τη µαθητική ιδιότητα, µε ό, τι αυτό συνεπάγεται, µέχρι και την ηµέρα που θα
πάρετε τους ελέγχους προόδου ή τα απολυτήριά σας.
Καλή Επιτυχία στις εξετάσεις σας
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Σχολείου µας
ο ∆ιευθυντής του Γυµνασίου και οι Καθηγητές σας