Οδηγίες Χρήσης

ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ
BIURET
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΣ (Ολοι οι όγκοι δηλώνουν ml)
Σε αλκαλικό περιβάλλον οι πρωτεϊνες αντιδρούν με ιόντα
Cu++ προς έγχρωμο προϊόν. Η αύξηση της απορρόφησης
στα 540 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών
στο δείγμα.
Μήκος κύματος : 540 nm (530 - 570 nm)ο
Θερμοκρασία : Περιβάλλοντος (20 - 30 C)
Κυψελίδα
: 1 cm
Σταθερότητα χρώματος : 2 ώρες
όπου Τ : τυφλό, Δ : δείγμα, S : πρότυπο
Διάλυμα ιόντων χαλκού
Πρότυπο πρωτεϊνών
Δείγμα
Τ
1.0
-
Δ
1.0
0.02
S
1.0
0.02
ο
Παραμονή 30 min σε θερμοκρασία 15-30 C.
Ανάδευση
Φωτομέτρηση έναντι τυφλού, σε μήκος κύματος 540 nm.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
g/dl
1.Ενήλικες
2.Νεογνά (μέχρι 4 εβδομάδων)
3.Βρέφη (2 - 12 μηνών)
4.Παιδιά (πάνω από 12 μηνών)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
6.6 - 8.7
4.6 - 6.8
4.8 - 7.6
6.0 - 8.0
Ολικές πρωτεϊνες (g/dl) = AΔ/AS x τιμή προτύπου(g/dl)
Η τιμή του προτύπου αναγράφεται στο φιαλίδιο.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ
Μονού αντιδραστηρίου
Μέχρι 12 g/dl ανάλογα με τον τύπο του αναλυτή
R2.Διάλυμα ιόντων χαλκού
R4.Πρότυπο διάλυμα Ολικών Πρωτεϊνών (όπου απαιτείται)
(η τιμή αναγράφεται στο φιαλίδιο)
CALIBRATOR/ ΟΡΟI ΕΛΕΓΧΟΥ (Δεν παρέχονται με το κιτ)
Διπλού αντιδραστηρίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
R1. Διάλυμα Τρυγικών
R2. Διάλυμα ιόντων χαλκού
1. Εάν το φωτόμετρο απαιτεί μεγαλύτερο όγκο
φωτομέτρησης, πολλαπλασιαστε τους χρησιμοποιούμενους
όγκους x 2,5
2. Η χρήση του πρότυπου διαλύματος στη βαθμονόμηση του
αναλυτή δεν συνιστάται λόγω διαφορετικής υφής του
φέροντος μίγματος (matrix) ως προς τον ορό. Σε πολλές
περιπτώσεις η επίδραση αυτή είναι αμελητέα σε άλλες όμως
όχι. Γι’ αυτό το λόγο η χρήση του πρότυπου διαλύματος ως
calibrator ή ορός ελέγχου δεν επιτρέπεται.
Biomultical, Bionorm, Biopath
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται ως έχουν.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Τρυγικό κάλιονάτριο 18 mM, ιόντα χαλκού 8 mM, ιωδιούχα
10 mM, καυστικό νάτριο 100 mM.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
1.Weichselbaum T.E.Amer.J.Clin.Path.16 40 (1946)
ο
Αναγράφεται στο set, σε θερμοκρασία 2-10 C.
Σταθερότητα επί του αναλυτή περίπου 1 μήνα.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ
Ορός.
Σταθερότητα πρωτεϊνών
ο
θερμοκρασία 2-10 C.
στο
δείγμα,
6
ημέρες
σε
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ
Αιγίνης 16
17342 Αγιος Δημήτριος
Αθήνα
Τηλ: 00302109855811 Fax: 00302109855446 e mail: [email protected] www.biosis.com.gr
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γραμμικότητα (Linearity): Η Αντίδραση είναι γραμμική
στην περιοχή συγκεντρώσεων από 0,09-12 g/dl
Μονού αντιδραστηρίου
Αναλυτική ευαισθησία - όριο ανίχνευσης (Sensitivity):
Το όριο ευαισθησίας του προσδιορισμού υπολογίστηκε
ότι αντιστοιχεί με 0,09g/dl
Πιστότητα (Precision):
Επαναληψιμότητα (Repeatability):
A. Δεδομένα εντός του αυτού κύκλου ανάλυσης:
Αριθμός
Μέση
SD
CV
δειγμάτων
Τιμή
mg/dl
%
10
5,21
0,047
0,90
10
5,32
3,93
0,73
20
7,68
0,085
1,10
Αναπαραγωγιμότητα (Reproducibility):
Β. Δεδομένα διαφόρων κύκλων και ημερών ανάλυσης:
Αριθμός
Μέση
SD
CV
δειγμάτων
Τιμή
mg/dl
%
14
5,19
0,20
3,85
13
5,42
0,25
4,62
13
6,60
0,14
2,16
4 x 50 ml
4 x 100 ml
Διπλού αντιδραστηρίου
R1 : 3 x 46 ml
R2 : 1 x 50 ml
Παρεμποδίσεις - αλληλεπιδράσεις (Interferance):
Δεν παρουσιάζουν σημαντική αναστολή μέχρι τα
αναφερόμενα όρια
Παρεμποδιστής
Έκφραση σε
Όρια mg/dl
Αιμόλυση
Αιμοσφαιρίνη
~500
Θολερότητα
Τριγλυκερίδια
~1000
Ίκτερος
Χολερυθρίνη
~20
Ανάλυση παλινδρόμησης ( Regression Analysis):
Μέθοδος: Γραμμική παλινδρόμηση (Linear Regression)
Αριθμός Δειγμάτων : 39
Όρια συγκέντρωσης : 3,77-9,39 g/dl
Σχέση : y = -0,13+1,03 x
Όπου y η παρούσα μέθοδος και x παρεμφερής μέθοδος
προσδιορισμoύ.
Συντελεστής συσχέτισης r=0,991
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ
Αιγίνης 16
17342 Αγιος Δημήτριος
Αθήνα
Τηλ: 00302109855811 Fax: 00302109855446 e mail: [email protected] www.biosis.com.gr
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ
Αιγίνης 16
17342 Αγιος Δημήτριος
Αθήνα
Τηλ: 00302109855811 Fax: 00302109855446 e mail: [email protected] www.biosis.com.gr