Λειτουργία Εργαστηρίου

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα εργαστήρια της ΒΙΟΦΟΡΜΑ λειτουργούν καθηµερινά, πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Η γραµµατεία της είναι
στη διάθεση των συνεργατών της από τις 8:00 π.µ. µέχρι τις 9:30 µ.µ.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Οι απαιτήσεις δειγµάτων (όγκος, συντηρητικά κλπ) και οι φυσιολογικές τιµές των εξετάσεων περιγράφονται στον
Κατάλογο Φυσιολογικών Τιµών που σας παραδίδεται πριν από την έναρξη της µεταξύ µας συνεργασίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΝΤΟΛΩΝ
Το κάθε δείγµα συνοδεύεται απαραίτητα από µία εντολή στην οποία σηµειώνονται τα στοιχειώδη δηµογραφικά στοιχεία
καθώς και οι ζητούµενες για το συγκεκριµένο δείγµα εξετάσεις. Στο σωληνάριο του δείγµατος επικολλάται αυτοκόλλητο
µε σηµειωµένο µόνο τον αριθµό της εντολής που του αντιστοιχεί.
Τα δείγµατα, εφ' όσον απαιτείται, αποστέλλονται ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΜΕΝΑ.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
∆είγµατα παραλαµβάνονται καθηµερινά από τη γραµµατεία από τις 8:00 π.µ. µέχρι και τις 21:00 µ.µ. Επιπλέον, δείγµατα
που αποστέλλονται µέσω εταιρειών courrier τις Παρασκευές παραλαµβάνονται από τη γραµµατεία της ΒΙΟΦΟΡΜΑ τα
Σάββατα, από τις 8:30 π.µ. µέχρι και τις 1:30 µ.µ.
∆είγµατα Αθήνας: Για τα δείγµατα που παραλαµβάνονται έως τις 15:00 µ.µ. οι εξετάσεις που φέρουν την ένδειξη Α
(Αυθηµερόν) εκτελούνται την ηµέρα παραλαβής των δειγµάτων ενώ εκείνες που φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
εκτελούνται την εποµένη της παραλαβής των δειγµάτων έως τις 19:00 µ.µ..
∆είγµατα Αλλων Πόλεων: Για τα δείγµατα που παραλαµβάνοντσι έως τις 10:00 π.µ. όλες οι εξετάσεις εκτελούνται την
ηµέρα παραλαβής των δειγµάτων έως τις 19:00 µ.µ. (εκτός εκείνων που φέρουν σχετική ένδειξη ηµέρας εκτέλεσης ή
που απαιτούν επώαση 24h).
Σηµείωση: Η ΒΙΟΦΟΡΜΑ επαναλαµβάνει µία εξέταση που κατά την κρίση των εργαστηριακών της δεν έτρεξε
ικανοποιητικά, την εποµένη ηµέρα της εκτέλεσής της.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Για επείγουσες εξετάσεις παρακαλείστε να ενηµερώνετε τηλεφωνικά τους προϊσταµένους βάρδιας της γραµµατείας.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Προκειµένου να είναι εφικτή η επανάληψη µιας εξέτασης, η ΒΙΟΦΟΡΜΑ διατηρεί, εφ' όσον η ποσότητα και η σύσταση
του δείγµατος το επιτρέπουν, το υπόλοιπο του δείγµατος που της απεστάλει για 3 ηµέρες για τις εξετάσεις κλινικής
χηµείας και για 5 ηµέρες για τις λοιπές εξετάσεις, από την ηµέρα της αποστολής του.
Οι επαναλήψεις χρεώνονται µόνο σε περίπτωση επιβεβαίωσης του αρχικού αποτελέσµατος.
∆εδοµένου ότι το αποτέλεσµα µιας εξέτασης βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε:
- - - Την σωστή προετοιµασία και θεραπευτική αγωγή του εξεταζοµένου
Την σωστή λήψη, επεξεργασία-συντήρηση και ταυτοποίηση-αποστολή του δείγµατος και
Τη µέθοδο ανάλυσης
η επανάληψη της εξέτασης είναι σκόπιµο να γίνεται µόνο από το δείγµα που απέµεινε και εφ' όσον αυτή ζητηθεί στο
χρονικό διάστηµα που το δείγµα διατηρείται. Η σύγκριση αποτελεσµάτων που αναφέρονται στον ίδιο ασθενή αλλά σε
διαφορετικό δείγµα δεν είναι έγκυρη και συνιστάται να αποφεύγεται.
3 / 52
ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
Τα απαντητικά έντυπα της ΒΙΟΦΟΡΜΑ περιλαµβάνουν, εκτός των αποτελεσµάτων, και τις φυσιολογικές τιµές των
εξετάσεων, εφόσον τα σχετικά δηµογραφικά στοιχεία αναγράφονται στην εντολή.
Τα έγχρωµα Ειδικά Εντυπα της ΒΙΟΦΟΡΜΑ εκδίδονται µε το Ονοµα και το Λογότυπο του Γιατρού-Συνεργάτη και είναι
έτοιµα προς υπογραφή και παράδοση στον ασθενή.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Οι συνεργάτες της ΒΙΟΦΟΡΜΑ µπορούν να λαµβάνουν τα αποτελέσµατα των εξετάσεών τους µε τους ακόλουθους
τρόπους:
1. Internet ή Μodem, αµέσως µε την ολοκλήρωση των αναλύσεων
2. Fax, καθηµερινά, µετά το τέλος των εργασιών του εργαστηρίου
3. Εντύπως, µε τη συχνότητα και το µέσο επιλογής του συνεργάτη (ΚΤΕΛ, ταχυδροµείο, courier).
Ατύπως αποτελέσµατα εξετάσεων δίνονται και τηλεφωνικά από τη γραµµατεία τις ώρες 9:00 - 12:00 και 6:00 - 9:30.
(Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για τις τηλεφωνικές απαντήσεις καθώς παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο λάθους).
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Η ΒΙΟΦΟΡΜΑ τιµολογεί µία φορά την εβδοµάδα τις εξετάσεις που εκτελέστηκαν από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και
αποστέλει τα τιµολόγια στους συνεργάτες της. Οι αποστολές των απαντήσεων της επαρχίας µε ΚΤΕΛ, ταχυδροµείο κλπ
καθώς και οι αποστολές ή παραλαβές των ψυγείων µεταφοράς δειγµάτων γίνονται µε χρέωση του κάθε εργαστηρίου. Τα
τιµολόγια αυτά επιβαρύνονται µε τυχόν ΦΠΑ. Η εξόφληση των τιµολογίων πραγµατοποιείται µέσα στην επόµενη, από
την παράδοση των τιµολογίων, εβδοµάδα. Καθυστέρηση πληρωµής πέραν του µηνός επιβαρύνεται µε τόκους
υπερηµερίας.
∆ΙΑΦΩΝΙΑ
Οποιαδήποτε διαφωνία ή αµφισβήτηση µεταξύ της ΒΙΟΦΟΡΜΑ και συνεργάτη της επιλύεται από τα τακτικά δικαστήρια
της έδρας της ΒΙΟΦΟΡΜΑ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
∆Ε-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ-ΠΑ ......Η εξέταση εκτελείται την αντίστοιχη ηµέρα της εβδοµάδας
24h ......................... Απαιτείται επώαση 24 ωρών
S ............................. Ορός
WB ..........................Ολικό αίµα
P ............................. Πλάσµα
U .............................Ούρα
U24h / U2h ............. Ούρα 24ώρου / 2ώρου
E ............................. Επίχρισµα
Κ ............................. Κόπρανα
Λ ............................. Λίθος
ΣΠ ...........................Σπέρµα
∆ .............................∆άκρυα
4 / 52