ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ----- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
----ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
1.
Ν.550/1948- ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ,
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣ.
2.
Ν.521/1948- ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
3.
Ν.Δ 323/1947-
4.
Α.Ν 1538/1950- ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ
Μ.Τ.Β.Ν.
ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
5.
Ν.2216/1952- ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ.
6.
Ν.Δ2999/1954- ΠΕΡΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ
Α.Ν 1611/1950 «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ».
7.
Ν.726/1961- ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΝ).
8.
Ν.401/1965- ΠΕΡΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΥΡΟΠΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
9.
Ν.437/1968- ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
10.
Ν.496/1974-ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
11.
Ν.356/1976- ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚ. ΝΟΜΟΥ
5481/1932 «ΠΕΡΙ Μ.Τ.Ν.»
12.
Ν.353/1976- ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Ν.Δ
1032/1971
«ΠΕΡΙ
ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΔΕΛΦΩΝ,
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ», ΩΣ ΤΟΥΤΟ ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ.
13.
Ν.672/1977- ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Ν.Δ
530/1970 «ΠΕΡΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ».
14.
Π.Δ 715/1979- ΠΕΡΙ
ΤΡΟΠΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΑΓΟΡΩΝ Η
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΩΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
15.
Ν.995/1979- ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΟΠΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.
ΤΙΝΩΝ
-2-
16.
Ν.994/1979- ΠΕΡΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΚΙΘΕΙΣΩΝ ΓΑΙΩΝ ΕΛΩΝ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
17.
Ν.1106/1980- ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΗΣ «ΠΕΡΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ».
18.
Ν.1041/1980- ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝ
ΓΕΝΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ, ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.
19.
Π.Δ 28/1990- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ
Μ.Τ.Ν, ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1586/1986.
20.
Ν.1902/1990- ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΜΑΤΩΝ.
21.
Ν.2042/1992- ΑΥΞΗΣΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
22.
Ν.2286/1995- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.
23.
Π.Δ 34/1995- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ.
24.
Ν.2469/1997- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
25.
Ν.2638/1998- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
26.
Ν.2641/1998- ΠΑΛΛΑΙΚΗ
27.
Ν.2873/2000- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
28.
Ν.2913/2001- ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
29.
Π.Δ 31/2007-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Μ.Τ.Ν.
30.
Ν.3648/2008- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
31.
Ν.3943/2011-
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ Σ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΜΥΝΑ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΣ
ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ
Ε.Δ.