ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Αριθμός 4485
Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010
1343
Αριθμός 1084
Ο Χρίστος Κυριακίδης, μόνιμος Διοικητής, Πολιτική Άμυνα, απεβίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2010.
(Π.Φ. 16823/11)
Αριθμός 1085
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η κα Μελίνα Μάρκου, η οποία είχε διοριστεί με δοκιμασία από τις 3 Δεκεμβρίου 2007, στη μόνιμη θέση Λει­
τουργού Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (γνωστοποίηση αρ. 7480) στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4231 και ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2007 και της οποίας ο πιο πάνω
διορισμός αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, διορίζεται με δοκιμασία στην ίδια θέση αναδρομικά
από τις 3 Δεκεμβρίου 2007.
(Π.Φ. 32814)
Ο κ. Παναγιώτης Περδίος, μόνιμος Λειτουργός Προγραμματισμού, Γραφείο Προγραμματισμού, διορίζεται στη
μόνιμη θέση Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, από τις 15 Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ.32809)
Η κα Χαρίκλεια Θωμά, μόνιμος Λειτουργός Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Επιτροπή Προ­
στασίας Ανταγωνισμού, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων, Τμήμα
Εσωτερικών Προσόδων, από τις 15 Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ.34658)
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Χωρομέτρη, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
από τις 4 Οκτωβρίου 2010:
Γεώργιος Γεωργίου
(Π.Φ. 35144)
(Π Φ.35145)
Δημήτρης Δημοκρίτου
(Π Φ.35146)
Αντώνης Κονναρής
(Π Φ.35147)
Ανδρέας Κουτσίδης
(Π Φ.35148)
Γιαννάκης Κωνσταντίνου
(Π Φ.35149)
Ανδρέας Κώστα
ΤΜΗΜΑ A
1344
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Τώνια Μενοίκου
(Π.Φ. 35150)
Νίκος Νικολάου
(Π.Φ. 35151)
Μάριος Σάββα
(Π.Φ. 35152)
Γιωργούλα Αχιλλέα Χαραλάμπους
(Π.Φ. 35153)
Σπύρος Χατζησταύρου
(Π.Φ. 35154)
Μαρία Χριστοφή
(Π.Φ. 35155)
Η κα Έλενα Σιβιτανίδου διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, από
τις 15 Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 35176)
Αριθμός 1086
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Η κα Μαρία Παπαπέτρου-Χριστοφόρου, μόνιμος Ανώτερος Οδοντιατρικός Λειτουργός, Οδοντιατρικές Υπηρε­
σίες, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτου Οδοντιατρικού Λειτουργού, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, από την 1η Οκτω­
βρίου 2010.
(Π.Φ. 22579)
Ο κ. Χάρης Κ. Χαρή, μόνιμος Οδοντιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, προάγεται στη
μόνιμη θέση Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, από την 1η Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 22582)
Η κα Ηρώ Κουκκούφη, μόνιμος Βοηθός Οδοντιατρείου, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, προάγεται στη μόνιμη θέση
Ανώτερου Βοηθού Οδοντιατρείου, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, από την 1η Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 16170)
Η κα Νίτσα Ασσιώτου, μόνιμος Βοηθός Προϊστάμενος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχι­
κής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Προϊστάμενης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτι­
κός Κλάδος, Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 14572)
Ο κ. Γεώργιος Γ. Φλοκκάς, μόνιμος Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής
Υγείας, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος,
Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 16238)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι/ες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο
Υγείας, προάγονται στη μόνιμη θέση Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής
Υγείας, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Οκτωβρίου 2010:
Ελένη Γεωργίου
(Π.Φ. 15668)
Φοίβος Παπαθεοχάρους
(Π.Φ. 15808)
Μαρία Π. Ιωάννου
(Π.Φ. 16166)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Γεωργικοί Επιθεωρητές, Τμήμα Γεωργίας, προάγονται στη μόνιμη θέση Πρώτου
Γεωργικού Επιθεωρητή, Τμήμα Γεωργίας, από τις 15 Οκτωβρίου 2010:
Κωνσταντίνος Ολύμπιος
(Π.Φ. 17950)
Ανδρέας Πιερής
(Π.Φ. 17954)
Ανδρέας Φ. Παναγή
(Π.Φ. 17964)
Ο κ. Μηνάς Παπαδόπουλος, μόνιμος Συντηρητής Δασών, Τμήμα Δασών, προάγεται στη μόνιμη θέση Συντηρητή
Δασών Α ' , Τμήμα Δασών, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2010.
(Π.Φ.31266)
Ο κ. Κυριάκος Κολιός, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Υπουργείο Εσωτερικών, προάγεται στη μόνιμη θέση
Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, Υπουργείο Εσωτερικών, από τις 15 Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 20998)
Ο κ. Παναγιώτης Παντοπώλης, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, προάγεται στη
μόνιμη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, από την 1η Νοεμβρίου 2010.
(Π.Φ. 20352)
Η κα Χρυστάλλα Παπαβαρνάβα, μόνιμος Εξεταστής, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, προά­
γεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Εξεταστή, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, από τις 15 Οκτω­
βρίου 2010.
(Π.Φ. 22272)
Ο κ. Ιωάννης Χρ. Τριταίος, μόνιμος Επιθεωρητής Εργασίας, 1ης Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, προάγε­
ται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, από τις 15 Οκτωβρίου
2010.
(Π.Φ. 18230)
Η κα Ηρώ Α. Σκουτάρη, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός, Τμήμα Δημόσιων Εργων, προάγεται στη μόνιμη θέση
Τεχνικού Επιθεωρητή, Τμήμα Δημόσιων Εργων, από τις 15 Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 20502)
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1345
Ο κ. Δημήτριος Δημητρίου, μόνιμος Βοηθός Αρχιεπιστάτης, Τμήμα Δημόσιων Έργων, προάγεται στη μόνιμη
θέση Αρχιεπιστάτη, Τμήμα Δημόσιων Εργων, από την 1η Νοεμβρίου 2010.
(Π.Φ. 23983)
Ο κ. Ανδρέας Καραγιάννης, μόνιμος Επιστάτης, Τμήμα Δημόσιων Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού
Αρχιεπιστάτη, Τμήμα Δημόσιων Εργων, από τις 15 Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 25523)
Αριθμός 1087
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο κ. Δημήτριος Π. Χατζηκωστής, μόνιμος Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία, διορίστηκε ως Αναπλη­
ρωτής Διευθυντής Τελωνείων, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από την 1η Οκτωβρίου 2010 μέχρι τις
15 Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ.17702)
Ο κ. Ανδρέας Χαραλάμπους, μόνιμος Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, διορίστηκε ως Αναπληρωτής Έπαρχος, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, επι­
πρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από τις 18 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2010.
(Π.Φ. 17122/11)
Η κα Χρυσταλλένη Κούττα -Λοΐζου, μόνιμος Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, διορίστηκε ως Αναπληρώτρια Έπαρχος, Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνα­
κας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης της, από τις 27 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
(Π.Φ. 19861)
Αριθμός 1088
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, μόνιμος Γραμματέας Β' ή Υποπρόξενος, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αποσπάται στο Διπλω­
ματικό Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων,
δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010
μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012.
(Π.Φ.31499)
Αριθμός 1089
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Η απόσπαση της κας Ανδρούλλας Λανίτη, μόνιμου Ανώτερου Λειτουργού Τύπου και Πληροφοριών, Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Υπουργείο Εξωτερικών, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, ανανεώνεται από την 1η Ιουλίου 2010 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.
(Π.Φ. 17641/11)
Η απόσπαση της κας Στέλλας Λακκούφη-Ανδρέου, μόνιμου Τεχνικού Μηχανικού, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,
για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημό­
σιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, ανανεώνεται από τις 24 Μαΐου 2010 μέχρι τις 23 Μαΐου 2011.
(Π.Φ. 27287)
Η απόσπαση της κας Γεωργίας Ορφανίδου, μόνιμου Τεχνικού Μηχανικού, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, για εκτέ­
λεση ειδικών καθηκόντων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, δυνάμει του άρθρου 47(1) (ε) των περί Δημόσιας Υπη­
ρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, ανανεώνεται από τις 24 Μαΐου 2010 μέχρι τις 23 Μαΐου 2011.
(Π.Φ. 27289)
Αριθμός 1090
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ο διορισμός της κας Νίκης Λοΐζου-Χρυσοστόμου, από τις 3 Μαρτίου 2003 στη θέση Ιδρυματικού Λειτουργού,
1ης Τάξης, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 29555)
Ο διορισμός της κας Ιφιγένειας Ιακώβου, από τις 2 Οκτωβρίου 2008 στη θέση Λειτουργού Εργασιακών Σχέ­
σεων, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 33466)
Ο διορισμός της κας Δήμητρας Βλασίδου, από την 1η Ιουλίου 2008 στη θέση Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας, Τελωνεία, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 33391)
Οι διορισμοί των πιο κάτω από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Δασικού Λειτουργού, Τμήμα Δασών, επικυ­
ρώνονται:
Θεόδωρου Κ. Αγαθοκλή
(Π.Φ. 33424)
Ιωάννη Διονυσίου
(Π.Φ. 33425)
Χρίστου Μαρκίδη
(Π.Φ. 33427)
Θεοχάρη Παρούτη
(Π.Φ. 33428)
Στέλιου Παύλου
(Π.Φ. 33429)
ΤΜΗΜΑ A
1346
Χαράλαμπου Χαραλάμπους
Σωτήρη Χατζημάρκου
Θεόδωρου Χριστάκη
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
(Π.Φ. 33430)
(Π.Φ. 33431)
(Π.Φ. 33432)
Ο διορισμός της κας Παναγιώτας Χαραλάμπους-Σεργίδου, από τις 2 Μαΐου 2008 στη θέση Νοσηλευτικού Λει­
τουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 33209)
Οι διορισμοί των πιο κάτω από τις 2 Μαΐου 2008 στη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος
Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, επικυρώνονται:
Ελένης Κυριάκου
(Π.Φ. 33203)
Αγγέλας Σοφιανού
(Π.Φ. 33206)
Οι διορισμοί των πιο κάτω από τις 2 Μαΐου 2008 στη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος
Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, επικυρώνονται:
Ανδρέα Αντωνίου
(Π.Φ. 30594)
Ευστάθιου Ευσταθίου
(Π.Φ. 33216)
Κωνσταντίνου Χ. Ιωάννου
(Π.Φ. 33217)
Αθηνούλλας Καραολή
(Π.Φ. 33220)
Μαρίας Λουκά
(Π.Φ. 33223)
Ελένης Νικόδημου
(Π.Φ. 33227)
Ελένης Παπαμιχαήλ
(Π.Φ. 33229)
Σπύρου Τρικουτσιή
(Π.Φ. 33231)
Αριθμός 1091
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η κα Χρυστάλλα Ιωνά, Ταχυδρομικός Λειτουργός (με δοκιμασία), Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, παραιτή­
θηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 31 Ιουλίου 2010.
(Π.Φ. 34900)
Αριθμός 1092
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Ο κ. Ανδρέας Τρυφωνίδης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό Συμβούλιο, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπη­
ρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από τις 4 Οκτωβρίου
2010.
(Π.Φ. 16431/11)
Ο κ. Λούης Κ. Λοΐζου, μόνιμος Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Ορθοπεδικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρε­
σίας Νόμων του 1990 έως 2009, από την 1η Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 18091/11)
Ο κ. Φραγκίσκος Π. Χατζηφραγκίσκου, μόνιμος Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων Α' , Υπηρεσίες Εμπορίου , Βιο­
μηχανίας και Τουρισμού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από την 1η Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 17818)
. Ο κ. Ευάγγελος Χριστοδουλίδης, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, αφυ­
πηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1) (γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2009, από την 1η Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 15448)
Η κα Στέλλα Ζ. Κόρτα, μόνιμος Ανώτερος Επιμελητής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρετησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από την
1η Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 15352)
Ο κ. Ανδρέας Χατζηπέτρου, μόνιμος Φαρμακοποιός, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπη­
ρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από την 1η Οκτω­
βρίου 2010.
(Π.Φ. 17426)
Ο κ. Νίκος Τσαγγαρίδης, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
(Π.Φ. 21077)
Η κα Χρυστάλλα Τσαγκάρη, μόνιμος Ιδρυματικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αφυπηρετησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009,
από την 1η Οκτωβρίου 2010.
(Π.Φ. 22142)
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1347
Αριθμός 1093
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προέβη στον πιο κάτω διορισμό:
Διόρισε την κυρία Γεωργία Πετάση - Κορφιώτη ως Επαρχιακό Δικαστή από τις 10 Σεπτεμβρίου 2010.
Αριθμός 1094
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προέβη στους πιο κάτω διορισμούς:
Διόρισε την κυρία Παναγιώτα Παπαπέτρου, την κυρία Μαριλένα Μηλιώτου, την κυρία Χριστιάνα Παρπόττα, την
κυρία Τώνια Νικολάου, τον κύριο Αλέξανδρο φυλαχτού και την κυρία Νάτια Μαθηκολώνη ως Προσωρινούς Επαρχια­
κούς Δικαστές από τις 10 Σεπτεμβρίου 2010.
Αριθμός 1095
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Γνωστοποιείται ότι η κα Εσθη Παναγίδου, Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
Τ.Δ.Δ.Π. θα εκτελεί καθήκοντα Βοηθού Επαρχου Πάφου, Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, από τις 11 Οκτωβρίου 2010.
(Υ.Ε.Π. 915)
Αριθμός 1096
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Γνωστοποιείται ότι ο κ. Γιώργος Νικολάου, Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,
Τ.Δ.Δ.Π. θα εκτελεί καθήκοντα Βοηθού Επαρχου Πάφου, Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, από τις 11 Οκτωβρίου 2010.
(Υ.Ε.Π. 761)
Αριθμός 1097
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ
Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννακού, μόνιμος Λογιστικός Λειτουργός, στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονι­
κών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, παραιτήθηκε από τις 15 Οκτωβρίου 2010.
Ο κ. Παναγιώτης Περικλέους, μόνιμος Τεχνικός Μηχανικός, στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, παραιτήθηκε από τις 11 Οκτωβρίου 2010.
Αριθμός 1098
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Η κα Κωνστάντια Σεργίου, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών, από τις
4 Οκτωβρίου 2010.
(ΚΟΑΠ 15.03.227)
ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ
© κ. Γιώργος Κουτής, μόνιμος Τεχνικός Αγροτικών Πληρωμών, παραιτήθηκε από τον Οργανισμό Αγροτικών
Πληρωμών, από την 1η Ιουλίου 2010.
(ΚΟΑΠ 15.03.174)
Ο κ. Χριστόφορος Χατζηχριστοφόρου, μόνιμος Τεχνικός Αγροτικών Πληρωμών, παραιτήθηκε από τον Οργανισμό
Αγροτικών Πληρωμών, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2010.
(ΚΟΑΠ 15.03.189)
Αριθμός 1099
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ο διορισμός της πιο κάτω στη θέση Λειτουργού, επικυρώνεται, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010:
Αντωνία Χατζηχάννα
(ΟΑΥ 15.03.003.22)
ΤΜΗΜΑ A
1348
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Αριθμός 1100
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διοικητή Πολιτικής Άμυνας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α15: €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001 και Α16: €52.026, 53.945,
55.864, 57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις
που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που
εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1)
Υπεύθυνος για (α)
Τη γενική διοίκηση, οργάνωση, εκπαίδευση, επίβλεψη και γενικά την εύρυθμη λειτουργία της Δύναμης
Πολιτικής Άμυνας •
(β)
την εφαρμογή της σχετικής με τη Δύναμη και την πολιτική άμυνα νομοθεσίας, καθώς και των συναφών
αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών
(γ)
το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Δύναμης με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών που κηρύσσονται ως
Ουσιώδεις Υπηρεσίες, καθώς και των αστυνομικών, στρατιωτικών και άλλων κρατικών αρχών της Κυπριακής
Δημοκρατίας σε θέματα πολιτικής άμυνας'
(δ)
τη σύσταση, οργάνωση, διαμόρφωση, διατήρηση και εκπαίδευση πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και
υπηρεσιών, είτε σε εθελοντική είτε σε υποχρεωτική βάση'
(ε)
την ετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης, διαφώτισης και εκπαίδευσης των πολιτών σε
θέματα πολιτικής άμυνας, καθώς και την εξάρτυση τους για σκοπούς πολιτικής άμυνας '
(στ) τη λήψη μέτρων προστασίας του πληθυσμού για σκοπούς πολιτικής άμυνας.
(2)
Ενεργεί εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση, αναφορικά με θέματα πολιτικής
άμυνας, και σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης πολιτικής άμυνας έχει την ευθύνη των επιχειρήσεων της Δύναμης.
(3)
Καταρτίζει και υποβάλλει σχέδια πολιτικής άμυνας και παρέχει συμβουλές πάνω σε οποιαδήποτε θέματα που
αφορούν την πολιτική άμυνα της Δημοκρατίας.
(4)
Ενεργεί ως εκτελεστικός γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου Πολιτικής Άμυνας του οποίου είναι μέλος.
(5)
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημ.: Η φύση των καθηκόντων της θέσης συνεπάγεται και απασχόληση πέραν του συνήθους ωραρίου της Δημόσιας
Υπηρεσίας και ιδιαίτερα κατά τις ώρες λειτουργίας των Κλιμακίων της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας.
3. Απαιτούμενα
προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου και του Barrister-at-Law) ή μέλος
αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε καθήκοντα που
να περιλαμβάνουν εποπτεία, προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
(3) Πολύ καλή γνώση των θεμάτων Πολιτικής Άμυνας και της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα,
υπομονετικότητα και ευθυκρισία.
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσαςΣημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους (ι)
των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης' και
(ιι)
οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις
εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009,
καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και
στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1349
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009 "Κανένας δε διορίζεται στη
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ
22670101), όχι αργότερα από τις 8 Νοεμβρίου 2010. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των
πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω,
περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο).
7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους
Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.16.12.01)
Αριθμός 1101
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο αττό άτομα ττου έχουν
επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 31.10.2009, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008, τα αποτελέσματα της οποίας
δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 23.12.2009 και αρ. γνωστοποίησης 2224. Το
πιστοποιητικό επιτυχίας πρέπει να συνοδεύει την αίτηση.
Ο μισθός της θέσης είναι Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716,
27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885,
32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι
οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα,
σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α)
Διεξάγει οικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συστημάτων, διαχειριστικούς ελέγχους, ειδικές μελέτες και ετοιμάζει
και υποβάλει τις σχετικές εκθέσεις.
(β)
Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, παρακολούθηση και ενημέρωση των μόνιμων φακέλων και των φακέλων
εργασίας που του ανατίθενται και για τη διεξαγωγή της σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας.
(γ)
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα
προσόντα:
(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή
συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εμπορικά, Δημόσια Διοίκηση, Πληροφορική, Επιστήμη
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανική Επιστήμη, Στατιστική, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-atLaw).
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ή
(β) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσαςΣημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους (ι)
των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης' και
ΤΜΗΜΑ A
1350
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
(ιι)
οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.
(4) Διετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα εσωτερικού ή/και εξωτερικού ελέγχου ή/και οικονομικής διαχείρισης,
αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
(1) Τα στην παράγραφο (1) απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης,
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι για τη
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική Μηχανική.
θέση
κατέχουν
(2) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα πρέπει να επιτύχουν(α) Στις εξετάσεις πάνω στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Κανονισμούς Αποθηκών, μέσα
σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους '
(β) στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και στους Κανονισμούς για τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως επίσης και στις
Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων, μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές
περιόδους από το διορισμό τους.
(3) Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους, θα
γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (2).
(4) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν
επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις
εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009,
καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και
στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009 "Κανένας δε διορίζεται στη
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
6. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά
που επισυνάπτουν στην αίτηση τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους
στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
7. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ
22670101), όχι αργότερα από τις 8 Νοεμβρίου 2010. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των
πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω,
περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο).
8. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους
Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.19.03.04/06)
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1351
Αριθμός 1102
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Τεχνικού (Μηχανολογίας) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών
του 1990 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί:
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή
(β) Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με
σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".
Στο βασικό μισθό των θέσεων που αναφέρονται πιο κάτω προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα
έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από
καιρό σε καιρό.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Τίτλος
:
Αρ. Θέσεων
:
Κατηγορία
:
Μισθολογική κλίμακα:
Τεχνικός (Μηχανολογίας)
μία (1)
Μόνιμη Θέση
Α2-Α5-Α7 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α2: €10,858.00, €10,950.00, €11,042.00, €11,134.00, €11,226.00, €11,371.00, €11,667.00, €11,963.00, €12,259.00,
€12,555.00, €12,851.00, €13,157.00, €13,584.00, Α5: €11,773.00, €12,265.00, €12,757.00, €13,309.00, €14,020.00,
€14,731.00, €15,442.00, €16,153.00, €16,864.00, €17,575.00, €18,286.00, €18,997.00, €19,708.00, €20,419.00,
€21,130.00, Α7: €16,591.00, €17,420.00, €18,249.00, €19,078.00, €19,907.00, €20,732.00, €21,565.00, €22,394.00,
€23,223.00, €24,052.00, €24,881.00, €25,710.00, €26,539.00 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις (Συνδυασμένες
Κλίμακες).
Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο κάτω προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν
εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε
καιρό.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Βοηθά στην εκτέλεση ή/και εκτελεί τα πιο κάτω γενικά καθήκοντα:
(α)
Διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμός και ανάλυση στατιστικών και άλλων
στοιχείων.
(β)
Χειρισμός τεχνικών οργάνων και τεχνολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών
υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του.
(γ)
Εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα του νομοθεσίας.
(δ)
Επίβλεψη εκτελούμενων εργασιών και έλεγχος τεχνικών έργων.
(ε)
Εποπτεία της εργασίας εργατικού ή/και άλλου κατώτερου προσωπικού.
(στ)
Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που απαιτείται για την προώθηση της εργασίας του και ετοιμασία
σχετικών εκθέσεων και αναφορών.
(ζ)
Εκτέλεση εργασίας εντός και εκτός γραφείου σχετικά με τα καθήκοντα του και τις αρμοδιότητες του
Τμήματος ή Κλάδου του Πανεπιστημίου όπου τοποθετείται.
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω αναφερόμενα γενικά καθήκοντα, θα εκτελούνται ειδικότερα καθήκοντα ανάλογα με την
ειδικότητα της θέσης όπως αυτά καθορίζονται πιο κάτω. Υπάλληλοι οι οποίοι ανελίσσονται από τη μισθοδοτική κλίμακα
Α2 στην Α5 και από στην Α5 στην Α7 θα εκτελούν πιο υπεύθυνα καθήκοντα.
ΤΜΗΜΑ A
1352
2.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Τεχνικός (Μηχανολογίας).
(α)
Συμμετοχή στην ετοιμασία ή/και ανάληψη της ετοιμασίας μηχανολογικών μελετών, σχεδίων, εκτιμήσεων
και δελτίων ποσοτήτων που αφορούν την ειδικότητα του.
(β)
Εκτίμηση, περιγραφή, προμέτρηση και επιμέτρηση έργων που αφορούν μηχανολογικές εγκαταστάσεις και
εξοπλισμό, καθώς και οργάνωση και έλεγχο εργασιών μηχανολογικής φύσεως.
(γ)
Βοήθεια στη διεξαγωγή ή και διεξαγωγή ελέγχου μηχανολογικών εργασιών, όπως τον ποιοτικό, ποσοτικό
και εργαστηριακό έλεγχο υλικών και εγκαταστάσεων, τον έλεγχο ενδιάμεσων και τελικών λογαριασμών
συμβολαίων κ.λ.π..
(δ)
Συμμετοχή στην ετοιμασία και συγγραφή Τεχνικών όρων και Προδιαγραφών για έργα που αφορούν την
ανάπτυξη και λειτουργία του Πανεπιστημίου, στον τομέα της ειδικότητας του.
(ε)
Βοήθεια στη συντήρηση και επιδιόρθωση ή/και ανάληψη της συντήρησης
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, οχημάτων και συσκευών.
(στ)
Εκτιμήσεις κόστους, δαπανών και προϋπολογισμών μηχανολογικών έργων και κατασκευών.
(ζ)
Επιθεωρήσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και έλεγχος της λειτουργίας τους.
και
επιδιόρθωσης
(η)
Συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων/ τιμών για τις μηχανολογικές εργασίες, μηχανήματα, υλικά και
εγκαταστάσεις, ετοιμασία και υποβολή σχετικών εκθέσεων και αναφορών.
(θ)
Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς υπηρεσίες του ζητηθούν να παρέχει που έχουν σχέση με τη δεοντολογία
και την πρακτική του Τεχνικού.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.
(α)
Δίπλωμα Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου προσόντος σε κατάλληλη
ειδικότητα που θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης
η
(β)
Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης σε κατάλληλη ειδικότητα που
καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης ή άλλου απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.
2.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα
και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
4.
Καλή φυσική κατάσταση που να του επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης.
5.
Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης στην οικεία ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της
θέσης.
6.
Κατά την προκήρυξη της θέσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καθορίζει κατά πόσο απαιτείται ή όχι επιτυχία
στις εξετάσεις για απόκτηση του ECDL (European Computer Driving License) ή επιτυχία στην εξέταση
ICT-EUROPE / ΚΕΒΕ ή άλλο ισότιμο προσόν το οποίο θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης της θέσης Τεχνικού (Μηχανολογίας) καθορίζονται τα ακόλουθα απαιτούμενα
προσόντα:
1.
(α) Δίπλωμα Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου προσόντος στην Μηχανολογία.
ή
(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης
Μηχανολογίας.
Σχολής
Μέσης
Τεχνικής
Εκπαίδευσης
στην
ειδικότητα
της
2.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και
ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
4.
Καλή φυσική κατάσταση που να του επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης.
5.
Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
ΤΜΗΜΑ Α
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1353
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.
Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα που περιγράφονται στο Β1(α) θα τοποθετούνται στη 2 η βαθμίδα της
κλίμακας Α5. Υπάλληλοι που διορίζονται με βάση τα προσόντα που περιγράφονται στο Β1(β) τοποθετούνται
στην 1 η βαθμίδα της κλίμακας Α2.
2.
Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν
επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.
3.
Οι διοριζόμενοι θα εργάζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε με σύστημα βάρδιας, είτε με ειδικά
ωράρια σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει του Συμβούλιο.
4.
Οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατά την ημερομηνία εισαγωγής του θεσμού των συνδυασμένων κλιμάκων
(16/02/1996), θα ανελίσσονται από τη μία συνδυασμένη κλίμακα στην άλλη όταν φθάσουν στο σημείο της
κλίμακας τους που αντιστοιχεί με την αφετηρία της επόμενης κλίμακας.
5.
Οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατά την ημερομηνία εισαγωγής του θεσμού των συνδυασμένων κλιμάκων
(16/02/1996), εκτός από την αναφερόμενη στο (4) μεταχείριση, θα εξακολουθήσουν να παίρνουν την πρόσθετη
προσαύξηση που θα εδικαιούνταν σύμφωνα με το σύστημα προαγωγής στην ανώτερη θέση/ τάξη, με βάση τις
υφιστάμενες διευθετήσεις.
6.
Οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία εισαγωγής του θεσμού των συνδυασμένων κλιμάκων (16/02/1996) που
βρίσκονται σε σημείο ψηλότερο από το αρχικό σημείο της επόμενης κλίμακας θα εντάσσονται στο αντίστοιχο
σημείο της επόμενης κλίμακας με βάση τους Κανονισμούς Αναπροσαρμογής Μισθών.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν δύο συστατικές επιστολές ή υπόδειξη δύο ατόμων (ονόματα, διευθύνσεις,
τηλέφωνα), από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστάσεις. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται
απευθείας στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς
και προφορικώς σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν.6 (Ι)/98. Οι ημερομηνίες των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων
θα καθορισθούν αργότερα. Η γραπτή εξέταση για τη θέση θα περιλαμβάνει Νέα Ελληνικά (Έκθεση ιδεών, κατανόηση
κειμένου, συντακτικές / γραμματικές ασκήσεις), Αγγλικά (έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου), Γενικές Γνώσεις /
Μαθηματικά (ερωτήσεις σε επίκαιρα θέματα, συντομογραφίες, ερωτήσεις ευφυΐας) και Ερωτήσεις επί του Αντικειμένου
που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας.
ΥΠΟΒΟΑΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα των σχεδίων υπηρεσίας, καθώς και για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου Κύπρου, Τηλ.
22894156, 22894159, 22894172, 22894142 ή στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην Ηλεκτρονική
Διεύθυνση:Μίρ://\Λ/νννν.υον.3θ.ον/~ίτι·ννΘΐ3
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
2 ος ΟΡΟΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Τ.Θ. 20537, 1678 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε
θα ληφθούν υπόψη.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να φτάσουν στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι 5 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 2:00μ.μ. Τα
προαναφερόμενα έγγραφα μπορούν και να αποσταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο, ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη
ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι 5 Νοεμβρίου 2010.
ΤΜΗΜΑ A
1354
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Αριθμός 1103
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή του Σχολείου Ελληνικής
Γλώσσας με τριετές συμβόλαιο, ανανεώσιμο ανά τριετία.
Για την θέση του Διευθυντή Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας απαιτούνται τα προσόντα αντίστοιχα αυτών για τις θέσεις
του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα Ελληνικής Φιλολογίας και προσφέρεται ο αντίστοιχος μισθός όχι όμως και ο
αντίστοιχος ακαδημαϊκός τίτλος. Επιπρόσθετα προσόντα θεωρούνται η ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και/ή
στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, εκτενής διοικητική εμπειρία και εμπειρία στην ανάπτυξη
διδακτικού υλικού. Τα προσόντα που απαιτούνται για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα περιγράφονται
στον σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Odigoi.aspx
Ο Διευθυντής του ΣΕΓ υπάγεται στη Φιλοσοφική Σχολή και εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
•
Οργανώνει και εποπτεύει τα προγράμματα του Σχολείου σε συνάρτηση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που
ισχύουν στον τομέα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.
•
Συντονίζει όλες τις εργασίες του Σχολείου και γενικά είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του
Σχολείου.
•
Είναι υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό ανάπτυξης του Σχολείου και για το σκοπό αυτό θα υποβάλει
προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες, στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού.
•
Υποβάλει ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων του Σχολείου στη Σύγκλητο, μέσω του Συμβουλίου της
Φιλοσοφικής Σχολής, στον οποίο να αναφέρονται τα έσοδα και τα έξοδα του Σχολείου κατά το
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και να διαγράφεται η πορεία ανάπτυξης του για την επόμενη τριετία.
•
Οφείλει να ενημερώνεται επιστημονικά για τα θέματα που αφορούν στον Τομέα της διδασκαλίας ξένων
γλωσσών ειδικά της Ελληνικής Γλώσσας ως ξένης γλώσσας. Αναμένεται ότι θα συνεχίσει τη σχετική έρευνα
και τις σχετικές δημοσιεύσεις, ενώ δύναται να προσφέρει διδακτικό έργο για τους σκοπούς του Σχολείου.
•
Μετέχει στις συνεδρίες του Συμβουλίου της Φιλοσοφικής Σχολής για θέματα που αφορούν στο Σχολείο.
Οι διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης, ανανέωσης ή διακοπής συμβολαίου του Διευθυντή ΣΕΓ καταγράφονται
στην Εγκύκλιο αναφορικά με την λειτουργία του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας (ΣΕΓ).
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι αντίστοιχες με τις συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα
(συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
€56.202,25 — €75.798,71
Επίκουρος Καθηγητής
(Κλίμακα Α13 - Α14)
Λέκτορας
(Κλίμακα Α12 - Α13)
€47.463,52 — €69.513,34
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2011 τα ακόλουθα:
Ι Επιστολή στην οποία να φαίνεται η βαθμίδα στην οποία βρίσκονται εάν εργάζονται σε Πανεπιστήμιο, καθώς και
η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
II Βιογραφικό Σημείωμα (6 αντίγραφα).
III Σύντομη ανασκόπηση του έργου τους σε αντίστοιχα Κέντρα, του ερευνητικού τους έργου καθώς και σύντομη
περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις - 6 αντίγραφα).
IV Κατάλογο δημοσιεύσεων (6 αντίγραφα).
V Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (6 αντίγραφα).
VI Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.
Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν
εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των
Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές
πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2011, τελευταία
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα Ελληνικά και σε μία
διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την Αγγλική.
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να
υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.
Όλα τα πιο πάνω πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστημιούπολη
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Τ.Θ.20537
1678 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.: + 357 22 894155/4158
το αργότερο μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2011, και ώρα 2:00 μμ ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει
ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 17η Ιανουαρίου 2011. Εμπρόθεσμες θα θεωρούνται
οι αιτήσεις οι οποίες θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Θ. 20537, 1678,
Λευκωσία το αργότερο μέχρι την 24η Ιανουαρίου 2011 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 17η Ιανουαρίου 2011) με
αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
(0035722894155/4158).
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1355
Αριθμός 1104
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων
για την διδασκαλία των πιο κάτω μαθημάτων, για το.Εαρινό Εξάμηνο 2010/2011 (Ιανουάριος - Απρίλιος 2011):
1. Πετόσφαιρα,
2. Καλαθόσφαιρα,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ποδόσφαιρο,
Χειροσφαίριση,
Αντιπτέριση,
Αντισφαίριση,
Άρση Βαρών
Αεροβική Γυμναστική.
Σημειώνεται ότι η απασχόληση θα είναι διάρκειας 14 εβδομάδων (4 ώρες εβδομαδιαίως το κάθε μάθημα). Η ωριαία
αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 41 Ευρώ (για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) ή 68 Ευρώ (για κατόχους
διδακτορικού τίτλου σπουδών).
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στο συγκεκριμένο
μάθημα.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο):
1. πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. αντίγραφα όλων των αποδεικτικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων
3. τουλάχιστον δυο (2) συστατικές επιστολές
Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του
Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ. 20537,
1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010 ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος
θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου 2010. Εμπρόθεσμα θα θεωρούνται
αυτά που θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2010 (με ευδιάκριτη
σφραγίδα φακέλου 5 Νοεμβρίου 2010), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Λειτουργό Πανεπιστημίου
(Θέματα Αθλητισμού) Μιχάλη Κρασιά, (email:[email protected], τηλ 22894181)
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1356
Αριθμός 1105
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λογιστικού Λειτουργού στο Γραφείο του
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο μισθός της
θέσης είναι Α4: €11.170, 11.346, 11.773, 12.200, 12.627, 13.054, 13.644, 14.261, 14.878, 15.495, 16.112,16.729, 17.346
Α7: €16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881 (Συνδυασμένες
Κλίμακες) στο οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον,
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σημ.: Ο διοριζόμενος δυνατό να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α4 ή Α7 με βάση τα προσόντα και
την πείρα του κατά την κρίση του Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
έχουν ως εξής:
1. Καθήκοντα και Ευθύνες:
α)
Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη
συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
β)
Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη ποσών που οφείλονται στο Γραφείο του Επιτρόπου και
τη διενέργεια δαπανών, εφαρμόζει τους κανονισμούς του Γραφείου και ασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω στα έσοδα και
στις δαπάνες.
γ)
Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες του Γραφείου και ετοιμάζει
σχετικές εκθέσεις.
δ)
Βοηθά στην ετοιμασία του Προϋπολογισμού, των Λογαριασμών Χρήσεως και του Ισολογισμού.
ε)
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.
2. Απαιτούμενα Προσόντα:
αι) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό
των θεμάτων αυτών: Λογιστική, ή Οικονομικά, ή Εμπορικά, ή Χρηματοοικονομική, ή Στατιστική, ή Διοίκηση
Επιχειρήσεων.
Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο'
ή
αιι) (1) απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης' και
(2) Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου
του Λονδίνου, ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
δ) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
(1) Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1)(α) πιο πάνω θα τοποθετούνται στην 8η βαθμίδα της Κλίμακας Α4,
δηλαδή θα τους παραχωρούνται επτά προσαυξήσεις. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και λειτουργοί που αποκτούν
τα στο (1) (α) προσόντα μετά το διορισμό τους, η τοποθέτηση τους όμως θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης του
προσόντος.
(2) Η ανέλιξη των λειτουργών από την Κλίμακα Α4 στην Κλίμακα Α7 θα γίνεται ως ακολούθως:
(α) Οι κατέχοντες τα στο (1)(α) προσόντα μετά από υπηρεσία τεσσάρων ετών και έξι μηνών στην Κλίμακα Α4,
(β) Οι κατέχοντες τα στο (1)(β) προσόντα μετά από υπηρεσία εννέα ετών και έξι μηνών στην Κλίμακα Α4:
Νοείται ότι λειτουργοί που αποκτούν πανεπιστημιακό προσόν όπως απαιτείται από την παράγραφο (1)(α) μπορούν να
ανελιχθούν από την Κλίμακα Α4 στην Κλίμακα Α7, μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας τεσσάρων ετών και έξι μηνών από την
ημερομηνία απόκτησης του προσόντος ή μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας εννέα ετών και έξι μηνών από την ημερομηνία
διορισμού τους στην οργανική θέση, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι η προγενέστερη.
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1357
3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Νοείται ότι, σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 8 των περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2002, το Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών μπορεί να
επιτρέψει σε ειδική περίπτωση για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της
Κυπριακής Δημοκρατίας υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών και σε
περίπτωση επιλογής, αυτό μπορεί να διοριστεί (ι) με σύμβαση για ορισμένο χρόνο ή (ιι) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν
λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη Δημόσια Υπηρεσία ή άλλο Οργανισμό του Δημοσίου με σύμβαση για περίοδο όχι
μικρότερη από τέσσερα (4) χρόνια.
Σύμφωνα με το άρθρο 8(β) και (γ) των Περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι
Πρόσληψης και Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2002 κανένας δε διορίζεται στο Γραφείο του Επιτρόπου, εκτός αν έχει
συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει
απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
4. Ανάλογα με τις ανάγκες του Γραφείου, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης και θα
παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.
5. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς του «Περί Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου (112(1)/2004)» μέσα σε 4 χρόνια ή σε 8 εξεταστικές
περιόδους από το διορισμό τους.
6. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε
αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σ' αυτόν υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της
εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.
7. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Γραφείου, και εκτός του
συνηθισμένου ωραρίου του Γραφείου, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό
ωρών εργασίας την εβδομάδα.
8. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν να υποβληθούν σε γραπτή και προφορική
εξέταση.
9. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.1 και να παραδοθούν στο Γραφείο του Επιτρόπου
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (οδός Ηλιουπόλεως 12, Άγιος Ανδρέας, 1101 Λευκωσία)
έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομείων μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 12, Τ.Θ. 24412, 1704
Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 05 Νοεμβρίου 2010. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των
πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, που απαιτούνται για τη θέση, περιλαμβανομένων και
βεβαιώσεων για την απαιτούμενη πείρα. Τα πρωτότυπα θα ζητηθούν, όταν θα γίνει ο έλεγχος των αντιγράφων.
10. Αιτήσεις μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (οδός Ηλιουπόλεως 12, Άγιος Ανδρέας, 1101 Λευκωσία) ή από την Ιστοσελίδα του
Γραφείου: www.ocecpr.orq.cv.
11. Για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου: τηλ. 22693100 και
22693110.
ΤΜΗΜΑ A
1358
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Αριθμός 1106
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Διαδικασίας
Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων Νόμων του 1995 - 2004, πιθανό να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για
έκτακτη απασχόληση στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης κατά τη διάρκεια των ετών 2011-2012.
Α.
Β.
Λειτουργοί Γεωργικής Ασφάλισης (Κλίμακα Α8)
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γεωπονία.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα σχετικό με τις δραστηριότητες του Οργανισμού που αποκτήθηκε
μετά από σπουδές διάρκειας όχι μικρότερης από ένα ακαδημαϊκό χρόνο θα θεωρείται ως πρόσθετο προσόν.
(5) Πείρα πάνω σε γεωργικά θέματα ή/και σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι Γεωπόνοι στο Μητρώο Γεωπόνων σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία.
Επιθεωρητές Γεωργικής Ασφάλισης (Κλίμακα Α2)
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Όταν οι ανάγκες της Υπηρεσίας το απαιτούν, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πετύχει(α) στην ενδιάμεση (Intermediate) Εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε
οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, ή
(β) σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού(ι) ικανότητας στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστο μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35
τουλάχιστο λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία ή/και
(ιι) στην ελληνική και αγγλική στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστο λέξεις κατά λεπτό.
Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να
προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, οδός Ζήνωνος Χρ. Σώζου 29-31, 1075 Λευκωσία, ή από τα
κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, Λεμεσός: Λεωφ. Μακαρίου Γ 128, Διαμ. 2-3, 3021 Λεμεσός (μέχρι
31/10/2010) και 71 ο ς Δρόμος Αρ. 22-24, Συγκρότημα Άγιος Γεώργιος, Μπλοκ 3, Διαμ. 301 & 302, 1 ο ς όροφος, 4155
Κάτω Πολεμίδια (από 1/11/2010), Πάφος: οδός Ν. Νικολαϊδη 5, Διαμ. 302, 8011 Πάφος και Λάρνακα: οδός Ηνωμένων
Εθνών 26, 4 ος όροφος, 6042 Λάρνακα ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.org.cy).
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 5 η Νοεμβρίου 2010.
Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών του Οργανισμού που ενδιαφέρονται να
είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο στο οποίο να επισυνάψουν αντίγραφα του
απολυτηρίου, πτυχίου, πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν, διαφορετικά η αίτηση τους δεν θα γίνει αποδεκτή.
ΤΜΗΜΑ Α
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1359
Αριθμός 1107
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Γραπτές εξετάσεις για την κενή θέση Εσωτερικού Ελεγκτή
Ο Δήμος Λευκωσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Αξιολογήσεως Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμου του 1998-2008, ανακοινώνει ότι για την πλήρωση της κενής θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή, θα διεξαχθούν γραπτές
εξετάσεις την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010, στην Πανεπιστημιούπολη (Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζια), κτίριο
ΧΩΔ02, Αίθουσα Β111.
Σχετική συστημένη επιστολή με όλες τις λεπτομέρειες θα σταλεί σε όλους τους υποψήφιους.
Όσοι τυχόν για διάφορους λόγους δεν θα παραλάβουν τη σχετική επιστολή ή χρειάζονται οποιεσδήποτε επιπρόσθετες
λεπτομέρειες / διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22797252 / 256 / 254( κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.
Η εξέταση θα έχει την ακόλουθη μορφή:
(α)
Ελληνικά (Έκθεση Ιδεών, Κατανόηση Κειμένου, Γλωσσικές και Γραμματικές Παρατηρήσεις) - Βαρύτητα: 30%
(β)
Αγγλικά (Έκθεση Ιδεών, Κατανόηση Κειμένου) - Βαρύτητα: 30%
(γ)
Ειδικό Θέμα (ερωτήσεις κρίσεως επί θεμάτων συναφών με τα καθήκοντα της Θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή) - Βαρύτητα
40%.
Αριθμός 1108
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης σύμφωνα με το Νόμο που προνοεί για την αξιολόγηση υποψηφίων
για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία [Ν.6(1)/98], όπως τροποποιήθηκε
Ο Δήμος Γερμασόγειας γνωστοποιεί ότι οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση δύο κενών θέσεων Τροχονόμων, θα
διεξαχθούν το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, 2010, στο Λύκειο Λινόπετρας (οδός Αρτέμιδος αρ. 25, 4102 Άγιος Αθανάσιος, τηλ.
25315245).
Ώρα έναρξης των γραπτών εξετάσεων 8.30 π.μ.
Ώρα λήξης των εξετάσεων 3.00 μ.μ.
Η εξεταστέα ύλη είναι:(α) Ελληνικά: Έκθεση ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος
Κατανόηση κειμένου
Γλώσσα: Προτάσεις, συνώνυμα, αντίθετα, ετυμολογία, παράγωγα ουσιαστικά, παράγωγα επίθετα κ.ά.
(β) Αγγλικά:
Έκθεση ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος
Κατανόηση κειμένου
Γλώσσα: Μετασχηματισμός προτάσεων (Transformation), Συμπλήρωση κειμένου με κενά (Cloze),
Συμπλήρωση κενών σε προτάσεις/κείμενο, Παραγωγή λέξεων κ.ά.
(γ) Γενικές Γνώσεις: Επικαιρότητα
Γεωγραφία της Κύπρου
Ιστορία της Κύπρου
Γεωγραφία Ευρώπης (πρωτεύουσες, αξιοθέατα, ποταμοί, οροσειρές κ.ά.)
Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμοί
Τρόπος σκέψης
(δ) ΕΙΔΙΚΟ (Τροχονομία): Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Άρθρο 88 του περί Δήμων Νόμου Ν111/85 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας τους και να βρίσκονται στο χώρο της
εξέτασης 30 τουλάχιστο λεπτά πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου [Ν.6(1)/98], όπως τροποποιήθηκε, οι πρώτοι έξι που θα επιτύχουν
στις γραπτές εξετάσεις για τις δύο θέσεις Τροχονόμων και πληρούν τα προσόντα που προβλέπονται στα εγκριμενα
Σχέδια Υπηρεσίας του Δήμου, θα κληθούν σε προφορική εξέταση.
i
Περισσότερες οδηγίες θα γνωστοποιηθούν προς τους υποψηφίους ταχυδρομικώς.
ΤΜΗΜΑ A
1360
ΕΠΙΣΗΜΗ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Α ρ ι θ μ ό ς 1109
ΤΜΗΜΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΗΝ 5η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ, ΚΛΙΜΑΚΑ Ε6, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ,
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΕΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ - ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ
Το Τμήμα Τελωνείων δημοσιοποιεί πιο κάτω τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης που διεξήχθη
την 5η Οκτωβρίου 2010 για την πλήρωση κενών ωρομίσθιων θέσεων Βοηθού Τελωνειακού, Κλ. Ε6, στο Τμήμα
Τελωνείων, για τη στελέχωση του Σημείου Διέλευσης Κάτω Πύργου - Καραβοστασίου
Α/Α
ΑΡ.
ΥΠ/ΦΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΡ.ΤΑΥΤ.
ΒΑΘΜΟΣ
Ε/Α
ΒΑΘΜΟΣ
Ε/Α
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
ΧΑΡ/ΣΜΟΣ
1
57
867977
96,00
Ε
88,00
Ε
92,00
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
2
15
674656
95,00
Ε
81,00
Ε
88,00
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
3
58
888668
90,00
Ε
80,00
Ε
85,00
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
4
34
857939
94,00
Ε
72,50
Ε
83,25
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5
53
1038005
93,00
Ε
73,00
Ε
83,00
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
6
56
877444
83,00
Ε
82,00
Ε
82,50
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
7
36
850503
89,00
Ε
71,00
Ε
80,00
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
8
47
828755
85,00
Ε
74,00
Ε
79,50
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
9
8
791944
86,00
Ε
72,00
Ε
79,00
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
10
44
835083
93,00
Ε
65,00
Ε
79,00
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
11
66
824364
88,00
Ε
70,00
Ε
79,00
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
12
54
944227
81,00
Ε
74,00
Ε
77,50
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
13
63
628581
78,00
Ε
72,00
Ε
75,00
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
14
22
1011753
77,00
Ε
72,00
Ε
74,50
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
15
32
876873
75,00
Ε
70,00
Ε
72,50
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
16
40
996320
65,00
Ε
68,00
Ε
66,50
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
17
30
828544
64,00
Ε
46,00
Ε
55,00
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
18
7
666760
92,00
Ε
30,00
Α
61,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
19
67
715739
86,00
Ε
25,00
Α
55,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
20
3
741715
88,00
Ε
21,00
Α
54,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
21
9
886725
83,00
Ε
21,00
Α
52,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
22
4
673153
80,00
Ε
21,00
Α
50,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
23
49
739931
75,00
Ε
21,00
Α
48,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
24
35
881267
73,00
Ε
21,00
Α
47,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
25
68
936931
71,00
Ε
21,00
Α
46,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
26
27
707117
66,00
Ε
21,00
Α
43,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
27
55
731163
66,00
Ε
21,00
Α
43,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
28
52
1049448
65,00
Ε
21,00
Α
43,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
29
2
713881
59,00
Ε
21,00
Α
40,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
30
46
695766
59,00
Ε
21,00
Α
40,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
31
69
875192
56,00
Ε
21,00
Α
38,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
ΤΜΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΡ.
ΥΠ/ΦΙΟΥ
ΑΡ.ΤΑΥΤ.
32
11
33
Α/Α
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
ΧΑΡ/ΣΜΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε/Α
ΒΑΘΜΟΣ
Ε/Α
780189
55,00
Ε
21,00
Α
38,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
64
650228
53,00
Ε
21,00
Α
37,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
34
19
1015883
51,00
Ε
21,00
Α
36,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
35
65
822022
47,00
Ε
25,00
Α
36,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
36
23
1053513
48,00
Ε
21,00
Α
34,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
37
48
960523
48,00
Ε
21,00
Α
34,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
38
38
730487
46,00
Ε
21,00
Α
33,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
39
61
746728
43,00
Ε
21,00
Α
32,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
40
60
1015515
42,00
Ε
21,00
Α
31,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
41
25
828349
41,00
Ε
21,00
Α
31,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
42
20
1038300
36,00
Α
21,00
Α
28,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
43
26
1012131
36,00
Α
21,00
Α
28,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
44
43
1017527
35,00
Α
21,00
Α
28,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
45
59
Θ43300
30,00
Α
21,00
Α
25,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
46
51
990219
14,00
Α
21,00
Α
17,50
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
47
31
1031500
0,00
Α
0,00
Α
0,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
48
62
994010
0,00
Α
0,00
Α
0,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
49
70
1036088
0,00
Α
0,00
Α
0,00
ΑΠΟΤΥΧΙΑ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:
Το Ε δίπλα από το βαθμό μαθήματος δείχνει ότι ο υποψήφιος έχει
βαθμολογία στο μάθημα ίση ή μεγαλύτερη από 40%.
Το Α δίπλα από το βαθμό μαθήματος δείχνει ότι ο υποψήφιος έχει
βαθμολογία στο μάθημα μικρότερη από 40%.
ΤΜΗΜΑ A
1362
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Αριθμός 1110
ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 27/08/2010
Α/Α
ΑΡ. ΥΠΟΨ.
ΑΡ.
ΤΑΥΤΟΤ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ΛΠΟΥ079
ΛΠΟΥ177
ΛΠΟΥ050
ΛΠΟΥ044
ΛΠΟΥ039
ΛΠΟΥ149
ΛΠΟΥ167
ΛΠΟΥ075
ΛΠΟΥ083
ΛΠΟΥ132
ΛΠΟΥ076
ΛΠΟΥ150
ΛΠΟΥ236
ΛΠΟΥ026
ΛΠΟΥ041
ΛΠΟΥ009
ΛΠΟΥ106
ΛΠΟΥ213
ΛΠΟΥ087
ΛΠΟΥ058
ΛΠΟΥ135
ΛΠΟΥ002
ΛΠΟΥ107
ΛΠΟΥ216
ΛΠΟΥ066
ΛΠΟΥ176
ΛΠΟΥ034
ΛΠΟΥ172
ΛΠΟΥ223
ΛΠΟΥ211
ΛΠΟΥ116
ΛΠΟΥ004
ΛΠΟΥ089
ΛΠΟΥ123
ΛΠΟΥ250
ΛΠΟΥ029
ΛΠΟΥ196
ΛΠΟΥ019
ΛΠΟΥ230
ΛΠΟΥ086
ΛΠΟΥ202
ΛΠΟΥ077
ΛΠΟΥ148
ΛΠΟΥ010
ΛΠΟΥ206
ΛΠΟΥ134
ΛΠΟΥ099
ΛΠΟΥ154
ΛΠΟΥ235
ΛΠΟΥ190
ΛΠΟΥ105
ΛΠΟΥ180
ΛΠΟΥ098
ΛΠΟΥ120
681826
845708
806361
743402
871251
849136
834999
835430
825897
881587
855880
803275
789159
839568
1030676
811023
792390
846606
884739
892627
895620
846807
852663
844093
871210
1039186
845735
846491
824098
876113
791136
866716
857417
824535
ΑΕ273137
816279
842410
821683
755774
897519
2543/ΓΕΝ/Β3
826224
812085
743096
ΑΖ914493
823364
829872
880233
861818
807340
726917
846003
803191
899200
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
30%
(12)
21.00
18.00
17.75
18.50
17.50
19.00
18.50
19.00
19.50
19.50
20.00
26.00
21.50
19.50
19.00
17.00
22.00
19.00
21.00
20.50
16.50
20.50
18.50
16.00
17.50
18.25
21.50
22.25
17.50
17.00
18.00
18.00
20.75
17.50
20.75
19.00
16.50
20.00
21.00
23.25
22.00
21.25
15.75
17.50
21.75
18.00
14.50
20.50
20.50
18.50
20.50
20.00
19.00
19.50
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
50%
(20)
40.50
44.50
41.50
39.50
40.50
41.00
35.00
39.00
32.50
32.50
39.00
28.00
34.00
35.50
35.00
36.50
31.50
36.00
29.50
30.00
37.00
34.00
38.50
35.00
37.50
L
30 50
·
30.00
30.00
35.50
35.00
38.00
33.50
33.00
31.00
27.50
40.00
33.50
33.00
30.50
27.00
30.50
32.00
32.00
31.50
25.50
29.00
35.00
29.00
27.50
32.50
29.00
30.00
26.50
28.50
ΑΓΓΛΙΚΑ
20%
(8)
15.70
14.00
14.50
14.60
14.50
12.50
19.00
13.50
18.70
18.50
11.20
16.00
14.00
14.50
15.00
15.50
15.00
13.50
17.80
17,80
14.50
13.50
11.00
16.50
12.50
18.50
15.75
14.30
13.50
14.50
10.50
14.80
12.50
17.50
17.50
β.50
15.50
12.30
13.70
14.80
12.50
11.50
17.00
15.50
16.50
16.50
14.00
14.00
15.50
12.50
14.00
13.20
17.50
15.00
ΣΥΝΟΛΟ
77.20
76.50
73.75
72.60
72.50
72.50
72.50
71.50
70.70
70.50
70.20
70.00
69.50
69.50
69.00
69.00
68.50
68.50
68.30
68.30
68.00
68.00
68.00
67.50
67.50
67.25
67.25
66.55
66.50
66.50
66.50
66.30
66.25
66.00
65.75
65.50
65.50
65.30
65.20
65.05
65.00
64.75
64.75
64.50
63.75
63.50
63.50
63.50
63.50
63.50
63.50
63.20
63.00
63.00
ΤΜΗΜΑ Α
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
ΛΠΟΥ163
ΛΠΟΥ036
ΛΠΟΥ137
ΛΠΟΥ025
ΛΠΟΥ053
ΛΠΟΥ147
ΛΠΟΥ027
ΛΠΟΥ143
ΛΠΟΥ197
ΛΠΟΥ224
ΛΠΟΥ109
ΛΠΟΥ175
ΛΠΟΥ031
ΛΠΟΥ111
ΛΠΟΥ069
ΛΠΟΥ198
ΛΠΟΥ013
ΛΠΟΥ035
ΛΠΟΥ161
ΛΠΟΥ181
ΛΠΟΥ048
ΛΠΟΥ054
ΛΠΟΥ233
ΛΠΟΥ051
ΛΠΟΥ040
ΛΠΟΥ084
ΛΠΟΥ118
ΛΠΟΥ170
ΛΠΟΥ006
ΛΠΟΥ122
ΛΠΟΥ124
ΛΠΟΥ096
ΛΠΟΥ217
ΛΠΟΥ113
ΛΠΟΥ032
ΛΠΟΥ060
ΛΠΟΥ020
ΛΠΟΥ103
ΛΠΟΥ126
ΛΠΟΥ017
ΛΠΟΥ117
ΛΠΟΥ225
ΛΠΟΥ038
ΛΠΟΥ119
ΛΠΟΥ210
ΛΠΟΥ064
ΛΠΟΥ093
ΛΠΟΥ088
819552
775943
851641
853518
1035420
868523
844989
867933
870275
1025400
832195
864565
856561
833793
835642
861317
837505
805731
813719
1013481
875072
883714
870234
871006
896761
862364
835630
881191
842871
867838
881358
1016480
822832
875515
ΑΕ461898
805198
837330
811499
868531
845255
788533
855670
806445
999234
848071
838658
881331
867950
15.25
21.25
17.00
16.50
19.00
20.00
20.75
16.75
17.50
18.00
16.Β0
18.50
18.75
19.00
19.25
15.00
21.50
20.50
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
ΛΠΟΥ074
ΛΠΟΥ101
ΛΠΟΥ240
ΛΠΟΥ112
ΛΠΟΥ203
ΛΠΟΥ059
ΛΠΟΥ199
ΛΠΟΥ081
ΛΠΟΥ142
ΛΠΟΥ071
ΛΠΟΥ164
ΛΠΟΥ128
ΛΠΟΥ144
ΛΠΟΥ179
ΛΠΟΥ158
ΛΠΟΥ062
ΛΠΟΥ115
ΛΠΟΥ228
ΛΠΟΥ057
847088
1039129
887436
813283
896267
880643
1039338
797958
1016783
1015954
874988
894532
1024925
881641
864209
876631
895081
868359
869528
17.50
20.00
19.00
16.00
16.50
18.00
16.00
16.50
17.50
18.50
15.50
18.00
17.25
16.50
18.00
19.00
16.50
13.00
18.00
~Ϊ2Τ1
18.00
17.50
16.50
18.50
20.00
20.50
18.00
17.00
20.75
20.25
20.50
21.50
21.00
19.00
20.00
21.50
21.50
16.00
17.75
20.50
16.00
15.50
19.00
19.00
20.50
18.50
18.00
15.00
18.00
£*£* »^1W
30.00
32.50
32.50
29.50
33.00
24.00
37.50
31.00
25.00
27.00
30.00
27.00
27.00
25.00
23.50
21.00
28.50
31.00
27.50
24.00
27.50
28.50
31.50
26.00
23.50
27.00
29.00
31.00
27.00
23.00
26.00
25.50
27.50
27.00
25.00
25.50
21.50
27.50
23.00
27.50
33.50
23.00
20.50
23.50
21.50
23.50
22.00
21.50
25.00
23.00
24.00
23.50
23.50
iii^ufcSU
24.00
36.50
22.50
21.00
21.50
20.50
20.50
27.50
26.00
21.50
22.50
25.00
20.00
^
^
1363
14.70
12.50
13.50
14.00
9.00
17.50
6.50
14.00
16.00
14.50
11.00
13.00
13.00
17.00
17.20
18.00
10.50
12.80
14.50
15.00
16.00
15.50
9.00
14.50
15.30
13.70
12.00
13.00
13.90
13.50
17.50
12.00
14.00
15.00
14.50
12.50
15.50
13.00
16.50
11.50
6.00
14.30
16.50
13.00
14.50
16.20
11.00
12.00
62.70
62.50
62.50
62.00
62.00
62.00
62.00
62.00
61.75
61.75
61.50
61.50
61.00
61.00
60.70
60.50
60.50
59.80
59.75
59.50
59.50
59.50
59.50
59.50
59.30
59.20
59.00
59.00
58.90
58.75
58.75
58.75
58.50
58.50
58.50
58.00
57.75
57.25
57.00
57.00
56.00
55.80
55.75
55.50
55.25
54.70
54.50
54.00
11.50
10.50
10.50
14.00
13.50
6.00
13.00
16.50
13.00
13.20
15.50
13.50
14.00
7.50
7.50
11.00
12.00
12.80
12.50
54.00
53.50
53.50
53.50
53.50
53.50
53.00
69.50
53.00
52.70
52.50
52.00
51.75
Β1.50
51.50
51.50
51.00
50.80
50.50
ΤΜΗΜΑ A
1364
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
ΛΠΟΥ003
ΛΠΟΥ138
ΛΠΟΥ169
ΛΠΟΥ021
ΛΠΟΥ155
ΛΠΟΥ125
ΛΠΟΥ141
ΛΠΟΥ251
ΛΠΟΥ042
ΛΠΟΥ022
ΛΠΟΥ237
ΛΠΟΥ065
ΛΠΟΥ183
ΛΠΟΥ052
ΛΠΟΥ045
ΛΠΟΥ090
ΛΠΟΥ067
ΛΠΟΥ231
ΛΠΟΥ104
ΛΠΟΥ043
ΛΠΟΥ168
ΛΠΟΥ139
ΛΠΟΥ234
ΛΠΟΥ028
ΛΠΟΥ156
ΛΠΟΥ011
ΛΠΟΥ008
ΛΠΟΥ102
ΛΠΟΥ226
ΛΠΟΥ171
ΛΠΟΥ121
ΛΠΟΥ092
ΛΠΟΥ046
ΛΠΟΥ153
ΛΠΟΥ174
ΛΠΟΥ001
ΛΠΟΥ108
ΛΠΟΥ091
ΛΠΟΥ242
ΛΠΟΥ243
888246
840862
776396
842291
874124
888300
893753
Α Β 3059097
887707
897052
677158
896313
1030551
885428
751595
884705
825927
845574
1039056
883347
864388
873802
1046838
895035
776752
1031846
896105
ΑΗ192481
897793
1034052
1054903
896348
1025399
836201
874125
885199
1031396
858594
892555
846035
15.75
18.25
12.75
16.75
17.50
19.50
15.00
17.50
18.00
17.75
7.62
18.00
17.25
15.50
16.00
14.50
15.00
15.50
14.00
16.75
14.25
17.00
16.50
19.00
10.50
13.00
17.00
19.00
16.00
14.00
13.00
20.00
18.25
16.00
15.25
16.50
20.00
3.00
13.50
4.50
21.00
26.00
24.50
17.00
22.00
21.00
18.50
21.50
19.50
17.60
24.50
15.50
25.50
17.50
21.00
19.50
14.50
13.50
5.50
12.00
15.00
8.50
7.50
13.50
8.00
9.00
11.00
14.00
I ^»nt3\#
14.50
18.50
17.00
15.00
17.50
14.00
14.00
13.00
11.50
8.50
17.00
12.50
13.50
7.50
10.00
3.00
11.75
6.00
9.00
13.00
1.50
13.50
6.00
10.00
9.00
6.50
7.50
15.50
13.10
10.00
10.00
4.50
10.00
9.50
8.50
7.50
18.00
12.00
5.00
2.50
9.00
3.50
2.00
0.00
6.00
6.50
3.00
12.50
0.00
0.00
b i l i v v
50.25
49.75
49.25
48.75
48.00
48.00
47.00
47.00
46.50
46.35
46.12
45.80
45.75
44.75
43.00
43.00
42.50
42.50
42.00
41.25
41.25
41.00
40.50
40.50
40.00
39.10
38.50
37.50
37.50
36.50
36.00
36.00
35.75
34.00
UOB^^L#
28.00
25.50
24.50
17.00
6.50
Τα στοιχεία των ατόμων, τα οποία δεν έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση αναγράφονται με
μαύρα έντονα γράμματα
1
2
Σπυειώσεκ:
Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 68(Ι)/98 επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει
πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική
βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα
που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον
Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 6(1) / 98 θα κληθούν σε προφορική εξέταση οι
πρώτοι εννέα υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την ψηλότερη βαθμολογία
στη γραπτή εξέταση και οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου
Υπηρεσίας της παρούσας θέσης.
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1365
Αριθμός 1111
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΜΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 12/07/2010
Α/Α
Αρ. Υττοψηφίου
Α.Δ.Τ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΛΠΕΕ38
ΛΠΕΕ04
ΛΠΕΕ10
ΛΠΕΕ20
ΛΠΕΕ02
ΛΠΕΕ40
ΛΠΕΕ28
ΛΠΕΕ35
ΛΠΕΕ51
ΛΠΕΕ47
ΛΠΕΕ43
ΛΠΕΕ61
ΛΠΕΕ03
ΛΠΕΕ55
ΛΠΕΕ52
ΛΠΕΕ48
ΛΠΕΕ44
ΛΠΕΕ11
ΛΠΕΕ67
ΛΠΕΕ32
ΛΠΕΕ34
ΛΠΕΕ08
ΛΠΕΕ21
ΛΠΕΕ13
ΛΠΕΕ39
ΛΠΕΕ64
ΛΠΕΕ05
ΛΠΕΕ53
ΛΠΕΕ58
ΛΠΕΕ66
ΛΠΕΕ60
ΛΠΕΕ07
ΛΠΕΕ42
ΛΠΕΕ27
ΛΠΕΕ46
ΛΠΕΕ09
ΛΠΕΕ62
ΛΠΕΕ23
ΛΠΕΕ45
ΛΠΕΕ31
ΛΠΕΕ01
ΛΠΕΕ50
868674
844863
Χ593097
801490
837808
799462
861762
ΑΗ726576
865315
794058
831664
864743
769679
861349
1030731
842024
828315
860723
837591
795399
732632
846244
882378
891462
875700
861770
806075
842713
1223429
872744
858858
854945
887628
809802
825523
872199
877926
1030044
866209
861538
743019
894393
Μέρος Α
Ελληνικά 30%
(12)
23.25
24.75
26.25
24.25
15.50
17.00
24.50
10.25
22.75
11.50
20.75
22.25
19.25
22.75
16.00
10.75
17.00
19.00
18.50
19.75
19.00
17.75
22.25
20.50
15.50
17.00
12.25
11.25
7.75
16.00
21.25
12.75
18.25
12.25
12.00
10.25
13.25
14.50
12.75
15.75
5.00
3.50
Μέρος Γ
Μέρος Β Ερωτήσεις
επί του Αντικειμένου Αγγλικά 20%
50%
(20)
(8)
36.50
18.00
34.50
17.60
25.00
15.30
22.50
17.00
29.50
17.10
29.00
14.20
13.80
21.50
33.50
14.50
18.00
16.70
10.80
32.00
15.50
18.00
14.50
17.10
17.00
16.10
13.00
16.10
15.30
19.50
16.20
23.00
14.30
18.00
15.80
13.00
12.00
16.60
11.00
15.70
13.00
14.10
11.00
16.60
7.00
16.00
! _ _ _ _ _ Γ
8.00
14.00
14.00
17.10
8.00
11.00
17.50
9.50
18.50
17.50
13.50
11.00
11.00
16.30
0.00
9.00
15.00
11.40
6.00
10.00
11.40
15.60
0.00
15.30
2.00
13.70
0.00
0.00
11.40
10.40
1.00
3.00
2.00
11.25
1.00
0.00
0.00
Σύνολο
δεν έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση
1
2
Σημειώσεις:
Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 68(Ι)/98 επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που
συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά
μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον
Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 6(1) / 98 θα κληθούν σε προφορική εξέταση οι στη γραπτή εξέταση και
οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την ψηλότερη βαθμολογία οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα
προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της παρούσας θέσης.
77.75
76.85
66.55
63.75
62.10
60.20
59.80
58.25
57.45
54.30
54.25
53.85
52.35
51.85
50.80
49.95
49.30
47.80
47.10
46.45
46.10
45.35
45.25
44.10
43.50
42.10
40.75
39.25
38.75
38.00
37.55
36.75
35.65
33.65
27.60
27.55
26.95
25.90
24.15
20.75
17.25
3.50
ΤΜΗΜΑ A
1366
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Αριθμός 1112
2; ϊ
© gP
CL Ο
< C
>
® Ο
α. t
< ζ
k~ ο
5
α. ο
< (Μ
<
h-
%*
0. Ο
CO
UJ
Έ
<
χ
LL
<
ω
Ο
c\i
UJ
2
ΜΕΡΟΣ Δ
(ΑΓΓΛΙΚΑ)
(100 Μονάδες)
§ 0
χ
ΜΕΡΟΣ Γ
(ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ.)
(100 Μονάδες)
w
ΜΕΡΟΣ Β
(ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ)
(100 Μονάδες)
Ι
>
wΟ
ΜΕΡΟΣ Α
(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
(100 Μονάδες)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΑ
Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με βάση τις διατάξεις των Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη
Δημόσια Υπηρεσία Νόμων - 6(1)1998, 73(1)1998, 52(1)2001, 97(1)2006 και 106(1)2008 -, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα
των γραπτών εξετάσεων (κατά σειρά επιτυχίας), των υποψηφίων που παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση της 3πς Ιουλίου
2010, για τις πιο πάνω θέσεις.
Ι
Q- ο
Ο
<
Ο go
< CM
ω
LU
1
180
880496
77,00
15,40
92,50
37,00
100,00
20,00
68,00
13,60
86,00
2
460
853112
80,00
16,00
88,00
35,20
80,00
16,00
83,00
16,60
83,80
3
345
856561
ΠίΰκΓ
16,20
100,00
40,00
75,00
15,00
60,50
12,10
83,30
4
282
880759
75,50
15,10
96,00
38,40
70,00
14,00
77,00
15,40
82,90
15,30
92,50
37,00
80,00
16,00
69,00
13,80
82,10
90,00
18,00
56,00
11,20
81,70
5
572
857563
76,50
6
487
859938
85,50
17,10
88,50
35,40
7
700
839947
55,00
11,00
97,00
38,80
80,00
16,00
79,00
15,80
81,60
90,00
18,00
75,00
15,00
81,50
8
372
829812
75,50
15,10
83,50
33,40
9
468
1047232
81,00
16,20
94,00
37,60
65,00
13,00
67,50
13,50
80,30
10
506
864019
71,50
14,30
91,00
36,40
80,00
16,00
65,00
13,00
79,70
13,00
78,90
11
214
1013685
70,50
14,10
92,00
36,80
75,00
15,00
65,00
12
274
870885
78,00
15,60
95,50
38,20
60,00
12,00
65,00
13,00
78,80
13
205
874983
77,00
15,40
86,00
34,40
80,00
16,00
64,00
12,80
78,60
78,30
14
223
847221
74,50
14,90
88,00
35,20
80,00
16,00
61,00
12,20
15
385
874124
76,50
15,30
89,00
35,60
80,00
16,00
56,00
11,20
78,10
16
90
976070
87,50
17,50
81,50
32,60
70,00
14,00
67,00
13,40
77,50
15,60
77,40
17
279
798418
75,00
15,00
74,50
29,80
85,00
17,00
78,00
18
423
887827
76,00
15,20
84,50
33,80
80,00
16,00
61,00
12,20
77,20
19
539
1039543
74,50
14,90
89,50
35,80
75,00
15,00
56,00
11,20
76,90
76,80
20
346
1015960
73,00
14,60
88,50
35,40
65,00
13,00
69,00
13,80
21
588
1035420
52,50
10,50
80,50
32,20
90,00
18,00
80,00
16,00
76,70
22
579
848265
91,00
18,20
62,50
25,00
80,00
16,00
86,00
17,20
76,40
23
431
854505
76,00
15,20
78,00
31,20
65,00
13,00
82,00
16,40
75,80
24
309
869568
72,50
14,50
92,50
37,00
55,00
11,00
64,00
12,80
75,30
25
3
ΑΕ322932
76,00
15,20
83,00
33,20
55,00
11,00
79,00
15,80
75,20
26
597
862121
78,00
15,60
81,50
32,60
75,00
15,00
60,00
12,00
75,20
75,00
15,00
52,00
10,40
75,10
27
582
872889
76,50
15,30
86,00
34,40
28
434
1013687
72,50
14,50
80,50
32,20
80,00
16,00
61,00
12,20
74,90
29
289
847111
67,00
13,40
83,00
33,20
80,00
16,00
60,00
12,00
74,60
80,00
16,00
63,00
12,60
74,60
65,00
13,00
72,00
14,40
74,20
30
625
836294
79,00
15,80
75,50
30,20
31
540
888249
75,00
15,00
79,50
31,80
32
59
1030676
76,50
15,30
80,00
32,00
65,00
13,00
69,00
13,80
74,10
75,00
15,00
51,50
10,30
73,80
33
365
887707
63,50
12,70
89,50
35,80
34
157
798970
66,00
13,20
68,50
27,40
85,00
17,00
78,00
15,60
73,20
35
278
864257
73,00
14,60
83,00
33,20
70,00
14,00
56,00
11,20
73,00
11,10
72,80
8,00
72,50
36
315
1047146
72,50
14,50
88,00
35,20
60,00
12,00
55,50
37
669
1034089
78,50
15,70
82,00
32,80
80,00
16,00
40,00
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1367
15,00
72,40
62,50
12,50
72,30
14,00
81,00
16,20
72,30
75,00
15,00
55,00
11,00
72,20
50,00
10,00
76,00
15,20
71,90
38
134
782354
67,00
13,40
75,00
30,00
70,00
14,00
75,00
39
433
848374
75,00
15,00
79,50
31,80
65,00
13,00
40
649
831391
84,50
16,90
63,00
25,20
70,00
41
745
878937
81,00
16,20
75,00
30,00
42
291
847894
82,50
16,50
75,50
30,20
43
66
846338
59,00
11,80
98,00
39,20 . 55,00
11,00
49,00
9,80
71,80
44
175
865567
80,00
16,00
66,50
26,60
80,00
16,00
61,00
12,20
70,80
45
696
845820
79,00
15,80
57,50
23,00
90,00
18,00
70,00
14,00
70,80
46
722
55001079
79,00
15,80
75,00
30,00
55,00
11,00
70,00
14,00
70,80
47
104
869829
76,00
15,20
76,00
30,40
65,00
13,00
59,00
11,80
70,40
48
389
847286
68,50
13,70
91,00
36,40
60,00
12,00
41,00
8,20
70,30
49
375
1021651
71,00
14,20
78,00
31,20
65,00
13,00
58,50
11,70
70,10
69,70
50
7
831173
77,50
15,50
65,00
26,00
75,00
15,00
66,00
13,20
51
80
877123
80,00
16,00
75,00
30,00
60,00
12,00
56,00
11,20
69,20
52
86
1039129
79,00
15,80
67,50
27,00
60,00
12,00
71,00
14,20
69,00
53
390
868650
85,00
17,00
50,00
20,00
75,00
15,00
85,00
17,00
69,00
54
577
861281
80,00
16,00
59,00
23,60
90,00
18,00
56,50
11,30
68,90
55
367
837626
91,50
18,30
66,00
26,40
55,00
11,00
65,50
13,10
68,80
56
567
827272
81,00
16,20
64,00
25,60
65,00
13,00
70,00
14,00
68,80
57
651
891450
77,00
15,40
68,00
27,20
70,00
14,00
60,00
12,00
68,60
58
522
686970
63,50
12,70
63,50
25,40
70,00
14,00
78,00
15,60
67,70
59
266
Σ 759461
69,00
13,80
65,50
26,20
75.00
15,00
63,00
12,60
67,60
60
538
893088
80,00
16,00
70,00
28,00
55,00
11,00
63,00
12,60
67,60
61
537
828423
79,00
15,80
73,50
29,40
65,00
13,00
43,50
8,70
66,90
62
296
894499
85,50
17,10
49,50
19,80
70,00
14,00
79,00
15,80
66,70
63
83
864295
60,50
12,10
82,50
33,00
60,00
12,00
45,00
9,00
66,10
64
145
869970
72,00
14,40
77,00
30,80
50,00
10,00
49,00
9,80
65,00
65
618
809604
73,00
14,60
72,00
28,80
60,00
12,00
48,00
9,60
65,00
66
242
851263
65,50
13,10
79,00
31,60
45,00
9,00
54,00
10,80
64,50
67
236
866064
76,00
15,20
70,50
28,20
65,00
13,00
40,00
8,00
64,40
68
35
884942
79,00
15,80
70,00
28,00
50,00
10,00
51,00
10,20
64,00
69
120
893883
79,00
15,80
63,50
25,40
55,00
11,00
58,00
11,60
63,80
70
407
898598
88,50
17,70
57,00
22,80
45,00
9,00
70,00
14,00
63,50
71
409
1033128
81,50
16,30
45,00
18,00
70,00
14,00
75,00
15,00
63,30
72
102
878471
75,00
15,00
50,50
20,20
55,00
11,00
84,00
16,80
63,00
73
82
787796
64,00
12,80
66,00
26,40
55,00
11,00
63,00
12,60
62,80
74
606
853010
85,00
17,00
52,50
21,00
40,00
8,00
83,00
16,60
62,60
75
691
871701
75,00
15,00
52,00
20,80
65,00
13,00
69,00
13,80
62,60
76
647
861802
53,50
10,70
78,00
31,20
60,00
12,00
43,00
8,60
62,50
77
61
841185
59,00
11,80
63,00
25,20
75,00
15,00
51,50
10,30
62,30
62,20
78
502
863530
75,00
15,00
60,00
24,00
40,00
8,00
76,00
15,20
79
25
856179
60,50
12,10
63,50
25,40
65,00
13,00
55,50
11,10
61,60
80
697
750815
83,00
16,60
40,00
16,00
70,00
14,00
75,00
15,00
61,60
81
465
871797
75,50
15,10
51,00
20,40
70,00
14,00
56,50
11,30
60,80
82
587
1033174
74,00
14,80
48,00
19,20
80,00
16,00
51,50
10,30
60,30
83
191
1042675
80,50
16,10
45,00
18,00
60,00
12,00
67,50
13,50
59,60
58,50
57,80
84
89
990594
69,00
13,80
42,50
17,00
80,00
16,00
58,50
11,70
85
485
867048
74,00
14,80
45,50
18,20
65,00
13,00
59,00
11,80
ΤΜΗΜΑ A
1368
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
84
462
116
616
231
472
88
127
363
310
688
534
642
13
124
151
546
707
277
562
77
645
635
56
735
229
650
73
48
469
694
742
744
176
624
550
711
413
28
675
512
36
103
751
439
228
548
505
864664
66,50
13,30
47,50
19,00
70,00
14,00
56,50
11,30
57,60
1013402
55,00
11,00
54,50
21,80
70,00
14,00
54,00
10,80
57,60
845555
65,00
13,00
52,50
21,00
60,00
12,00
55,00
11,00
57,00
864238
75,50
15,10
59,50
23,80
40,00
8,00
50,00
10,00
56,90
843538
74,50
14,90
47,00
18,80
55,00
11,00
60,00
12,00
56,70
753507
71,50
14,30
54,00
21,60
55,00
11,00
46,50
9,30
56,20
829205
67,50
13,50
52,00
20,80
55,00
11,00
53,00
10,60
55,90
847349
71,00
14,20
44,00
17,60
55,00
11,00
65,00
13,00
55,80
1022223
74,50
14,90
42,00
16,80
70,00
14,00
43,00
8,60
54,30
45,00
9,00
46,00
9,20
54,10
872422
71,50
14,30
54,00
21,60
847824
63,00
12,60
60,00
24,00
45,00
9,00
40,50
8,10
53,70
882576
70,50
14,10
44,50
17,80
60,00
12,00
43,50
8,70
52,60
865048
68,00
13,60
53,00
21,20
45,00
9,00
42,00
8,40
52,20
802036
72,50
14,50
41,00
16,40
55,00
11,00
47,50
9,50
51,40
849158
72,50
14,50
40,00
16,00
60,00
12,00
41,50
8,30
50,80
861372
70,00
14,00
93,00
37,20
85,00
17,00
9,00
1,80
70,00
884119
64,00
12,80
88,00
35,20
70,00
14,00
39,00
7,80
69,80
896383
87,50
17,50
74,50
29,80
75,00
15,00
31,00
6,20
68,50
858557
76,50
15,30
90,00
36,00
85,00
17,00
0,00
0,00
68,30
862229
70,50
14,10
79,50
31,80
90,00
18,00
16,00
3,20
67,10
895224
73,00
14,60
84,00
33,60
80,00
16,00
13,00
2,60
66,80
857213
65,50
13,10
90,50
36,20
75,00
15,00
11,00
2,20
66,50
803567
69,50
13,90
90,00
36,00
80,00
16,00
0,00
0,00
65,90
887921
78,50
15,70
72,00
28,80
75,00
15,00
30,00
6,00
65,50
842532
58,00
11,60
79,00
31,60
80,00
16,00
28,50
5,70
64,90
1027004
70,00
14,00
77,00
30,80
65,00
13,00
33,00
6,60
64,40
893461
69,50
13,90
86,00
34,40
80,00
16,00
0,00
0,00
64,30
943354
63,00
12,60
81,00
32,40
80,00
16,00
15,00
3,00
64,00
824246
70,50
14,10
65,50
26,20
90,00
18,00
26,50
5,30
63,60
878062
66,00
13,20
75,50
30,20
80,00
16,00
19,00
3,80
63,20
883971
14,00
2,80
98,00
39,20
75,00
15,00
26,00
5,20
62,20
869653
67,50
13,50
70,00
28,00
80,00
16,00
23,00
4,60
62,10
822658
72,50
14,50
76,00
30,40
25,00
5,00
55,00
11,00
60,90
874840
64,50
12,90
82,00
32,80
75,00
15,00
0,00
0,00
60,70
878026
85,00
17,00
63,00
25,20
60,00
12,00
32,00
6,40
60,60
870541
34,50
6,90
84,00
33,60
75,00
15,00
25,00
5,00
60,50
866554
57,50
11,50
73,50
29,40
65,00
13,00
33,00
6,60
60,50
1016992
53,50
10,70
92,00
36,80
60,00
12,00
4,00
0,80
60,30
836728
70,00
14,00
82,00
32,80
65,00
13,00
2,00
0,40
60,20
854467
63,50
12,70
67,00
26,80
70,00
14,00
32,00
6,40
59,90
887250
71,00
14,20
73,50
29,40
80,00
16,00
0,00
0,00
59,60
881641
66,00
13,20
84,00
33,60
45,00
9,00
18,00
3,60
59,40
837506
33,50
6,70
92,50
37,00
55,00
11,00
22,00
4,40
59,10
888433
53,50
10,70
73,00
29,20
70,00
14,00
25,00
5,00
58,90
827600
78,00
15,60
58,00
23,20
60,00
12,00
37,00
7,40
58,20
872042
81,00
16,20
70,00
28,00
55,00
11,00
13,00
2,60
57,80
895310
71,00
14,20
57,00
22,80
86,00
17,20
18,00
3,60
57,80
880396
73,50
14,70
92,00
36,80
30,00
6,00
0,00
0,00
57,50
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
134
701
817635
50,50
10,10
74,00
29,60
85,00
17,00
1369
4,00
0,80
57,50
135
396
858535
77,00
15,40
70,00
28,00
70,00
14,00
0,00
0,00
57,40
136
495
1031224
72,00
14,40
70,00
28,00
35,00
7,00
39,00
7,80
57,20
137
560
824859
87,00
17,40
28,00
11,20
75,00
15,00
68,00
13,60
57,20
138
461
990645
51,50
10,30
63,00
25,20
70,00
14,00
32,00
6,40
55,90
55,70
139
244
833461
80,50
16,10
66,50
26,60
65,00
13,00
0,00
0,00
140
165
755419
57,50
11,50
76,00
30,40
45,00
9,00
24,00
4,80
55,70
141
451
1061683
78,00
15,60
70,00
28,00
25,00
5,00
32,00
6,40
55,00
142
729
851713
65,50
13,10
80,00
32,00
35,00
7,00
11,00
2,20
54,30
143
101
815409
34,00
6,80
71,00
28,40
75,00
15,00
18,00
3,60
53,80
144
235
790205
72,00
14,40
50,00
20,00
70,00
14,00
26,00
5,20
53,60
145
105
1034308
64,50
12,90
64,00
25,60
75,00
15,00
0,00
0,00
53,50
146
198
809482
32,00
6,40
68,00
27,20
55,00
11,00
44,00
8,80
53,40
147
342
828326
41,00
8,20
35,00
14,00
80,00
16,00
76,00
15,20
53,40
148
671
847377
68,00
13,60
50,00
20,00
60,00
12,00
39,00
7,80
53,40
53,30
149
425
885892
74,50
14,90
31,50
12,60
60,00
12,00
69,00
13,80
150
509
769827
65,00
13,00
62,50
25,00
45,00
9,00
30,50
6,10
53,10
151
92
784854
78,00
15,60
22,00
8,80
65,00
13,00
78,50
15,70
53,10
152
34
890345
58,00
11,60
62,00
24,80
55,00
11,00
27,00
5,40
52,80
153
170
1054199
70,50
14,10
62,00
24,80
30,00
6,00
39,00
7,80
52,70
154
574
8661.42
63,00
12,60
95,00
38,00
10,00
2,00
0,00
0,00
52,60
155
313
612452
78,00
15,60
39,50
15,80
25,00
5,00
80,00
16,00
52,40
156
181
881272
78,00
15,60
40,50
16,20
65,00
13,00
36,00
7,20
52,00
157
435
842535
67,50
13,50
36,50
14,60
65,00
13,00
54,00
10,80
51,90
158
160
868215
71,00
14,20
31,00
12,40
70,00
14,00
56,00
11,20
51,80
159
91
658105
75,50
15,10
36,50
14,60
45,00
9,00
65,00
13,00
51,70
160
21
810195
82,00
16,40
51,50
20,60
55,00
11,00
18,00
3,60
51,60
161
271
844487
75,00
15,00
54,00
21,60
50,00
10,00
25,00
5,00
51,60
83,50
16,70
75,00
15,00
43,00
8,60
51,50
31,00
6,20
51,30
162
126
720885
28,00
11,20
163
110
1041672
75,50
15,10
60,00
24,00
30,00
6,00
164
682
891107
63,00
12,60
42,50
17,00
75,00
15,00
33,00
6,60
51,20
165
248
822522
66,00
13,20
34,50
13,80
75,00
15,00
45,50
9,10
51,10
166
496
847043
36,50
7,30
63,50
25,40
85,00
17,00
6,00
1,20
50,90
167
678
1033169
84,50
16,90
40,00
16,00
30,00
6,00
60,00
12,00
50,90
12,70
50,80
168
570
825312
76,50
15,30
24,50
9,80
65,00
13,00
63,50
169
643
844349
82,50
16,50
45,00
18,00
35,00
7,00
42,00
8,40
49,90
170
199
842700
79,50
15,90
29,50
11,80
45,00
9,00
65,00
13,00
49,70
171
293
699779
44,50
8,90
50,00
20,00
55,00
11,00
49,00
9,80
49,70
172
353
878504
78,00
15,60
31,50
12,60
65,00
13,00
42,50
8,50
49,70
173
311
962241
66,50
13,30
35,50
14,20
65,00
13,00
45,50
9,10
49,60
174
405
888341
85,50
17,10
45,50
18,20
15,00
3,00
56,50
11,30
49,60
175
638
784634
57,00
11,40
40,00
16,00
85,00
17,00
24,00
4,80
49,20
176
426
852022
60,00
12,00
39,00
15,60
70,00
14,00
37,00
7,40
49,00
177
14
877886
60,00
12,00
50,00
20,00
75,00
15,00
8,00
1,60
48,60
178
138
865150
60,00
12,00
54,00
21,60
55,00
11,00
18,00
3,60
48,20
179
81
672485
70,00
14,00
24,50
9,80
50,00
10,00
72,00
14,40
48,20
180
347
820887
64,00
12,80
58,00
23,20
25,00
5,00
33,50
6,70
47,70
181
388
860408
24,50
4,90
74,50
29,80
65,00
13,00
0,00
0,00
47,70
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1370
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
218
395
648
380
743
219
408
239
224
352
448
65
637
197
704
17
668
210
263
379
655
156
723
607
304
563
630
500
71
452
133
489
463
406
524
166
586
403
292
196
706
60
188
513
70
636
411
575
890094
62,00
12,40
42,50
17,00
40,00
8,00
49,00
9,80
47,20
801676
79,00
15,80
20,50
8,20
60,00
12,00
56,00
11,20
47,20
839808
63,50
12,70
29,50
11,80
50,00
10,00
63,00
12,60
47,10
862263
75,00
15,00
27,50
11,00
50,00
10,00
54,00
10,80
46,80
777728
49,00
9,80
57,00
22,80
60,00
12,00
9,00
1,80
46,40
853913
78,50
15,70
25,00
10,00
60,00
12,00
42,00
8,40
46,10
891064
72,50
14,50
39,50
15,80
60,00
12,00
18,00
3,60
45,90
886745
70,00
14,00
35,00
14,00
40,00
8,00
49,00
9,80
45,80
847249
50,50
10,10
47,00
18,80
55,00
11,00
28,00
5,60
45,50
830084
56,50
11,30
26,00
10,40
65,00
13,00
52,00
10,40
45,10
825502
75,00
15,00
38,50
15,40
45,00
9,00
28,00
5,60
45,00
826751
56,50
11,30
53,50
21,40
45,00
9,00
14,00
2,80
44,50
Ρ 472203
67,00
13,40
65,00
26,00
25,00
5,00
0,00
0,00
44 40
ΑΗ082040
72,50
14,50
25,00
10,00
55,00
11,00
42,50
8,50
44,00
1016757
59,50
11,90
62,00
24,80
25,00
5,00
9,00
1,80
43,50
876048
74,00
14,80
44,00
17,60
55,00
11,00
0,00
0,00
43,40
827565
70,00
14,00
20,00
8,00
40,00
8,00
65,00
13,00
43,00
861027
64,50
12,90
38,00
15,20
65,00
13,00
9,00
1,80
42,90
944583
62,00
12,40
44,50
17,80
40,00
8,00
20,00
4,00
42,20
715737
43,50
8,70
36,50
14,60
45,00
9,00
48,00
9,60
41,90
847828
71,50
14,30
48,00
19,20
40,00
8,00
0,00
0,00
41,50
859793
0,00
0,00
66,00
26,40
75,00
15,00
0,00
0,00
41,40
832311
69,50
13,90
48,50
19,40
40,00
8,00
0,00
0,00
41,30
869894
60,00
12,00
32,00
12,80
65,00
13,00
16,00
3,20
41,00
888537
57,50
11,50
43,00
17,20
55,00
11,00
5,00
1,00
40,70
853221
65,50
13,10
52,50
21,00
30,00
6,00
2,00
0,40
40,50
880120
81,00
16,20
29,50
11,80
55,00
11,00
6,00
1,20.
40,20
892187
78,50
15,70
47,00
18,80
15,00
3,00
13,00
2,60
40,10
883147
69,00
13,80
33,00
13,20
45,00
9,00
20,00
4,00
40,00
0,00
0,00
39,40
850451
64,00
12,80
34,00
13,60
65,00
13,00
872904
69,00
13,80
26,00
10,40
45,00
9,00
30,00
6,00
39,20
778400
51,00
10,20
12,00
4,80
65,00
13,00
56,00
11,20
39,20
35,00
7,00
38,00
7,60
39,10
686006
60,50
12,10
31,00
12,40
708279
73,00
14,60
30,50
12,20
0,00
0,00
61,00
12,20
39,00
829594
61,00
12,20
46,00
18,40
40,00
8,00
0,00
0,00
38,60
813484
65,50
13,10
22,00
8,80
35,00
7,00
48,00
9,60
38,50
761721
63,00
12,60
41,50
16,60
45,00
9,00
0,00
0,00
38,20
769544
78,50
15,70
2,00
0,80
75,00
15,00
32,00
6,40
37,90
880846
73,00
14,60
35,50
14,20
45,00
9,00
0,00
0,00
37,80
894425
43,50
8,70
42,50
17,00
50,00
10,00
9,00
1,80
37,50
823774
77,50
15,50
0,00
0,00
35,00
7,00
73,00
14,60
37,10
816056
20,50
4,10
49,50
19,80
65,00
13,00
0,00
0,00
36,90
859089
70,50
14,10
5,50
2,20
35,00
7,00
61,50
12,30
35,60
847177
30,00
6,00
42,00
16,80
30,00
6,00
34,00
6,80
35,60
777530
65,50
13,10
35,00
14,00
35,00
7,00
2,00
0,40
34,50
825043
42,50
8,50
35,00
14,00
60,00
12,00
0,00
0,00
34,50
1015590
67,00
13,40
5,50
2,20
35,00
7,00
59,00
11,80
34,40
777374
67,00
13,40
20,00
8,00
55,00
11,00
10,00
2,00
34,40
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
371
565
58
216
275
568
556
672
15
237
108
12
580
653
111
391
119
551
438
300
680
611
307
9
654
284
4
335
68
746
54
2
483
283
1017188
35,00
7,00
991263
66,50
13,30
945524
64,00
12,80
887583
55,00
11,00
1030838
76,00
809217
60,00
816881
45,00
9,00
1040609
83,50
1011781
885768
1046359
69,00
47,50
19,00
15,00
0,00
0,00
28,00
11,20
35,00
15,20
12,00
1371 '
3,00
22,00
4,40
33,40
40,00
8,00
60,50
12,10
33,40
45,00
9,00
0,00
0,00
33,00
14,00
40,00
8,00
0,00
0,00
33,00
17,00
6,80
55,00
11,00
0,00
0,00
33,00
12,00
4,80
35,00
7,00
45,00
9,00
32,80
0,00
0,00
40,00
8,00
72,00
14,40
31,40
16,70
0,00
0,00
60,00
12,00
11,00
2,20
30,90
50,50
10,10
33,50
13,40
30,00
6,00
5,00
1,00
30,50
48,50
9,70
4,50
1,80
35,00
7,00
58,50
11,70
30,20
13,80
25,00
10,00
30,00
6,00
0,00
0,00
29,80
29,60
781541
37,00
7,40
43,00
17,20
25,00
5,00
0,00
0,00
982798
48,00
9,60
18,50
7,40
50,00
10,00
12,50
2,50
29,50
1023610
53,50
10,70
16,00
6,40
55,00
11,00
5,00
1,00
29,10
13,20
40,00
8,00
0,00
0,00
28,30
873689
35,50
7,10
33,00
1041220
45,00
9,00
24,50
9,80
40,00
8,00
0,00
0,00
26,80
893266
0,00
0,00
32,50
13,00
65,00
13,00
0,00
0,00
26,00
970245
37,00
7,40
27,00
10,80
35,00
7,00
0,00
0,00'
25,20
844267
60,00
12,00
32,50
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
995775
64,50
12,90
0,00
0,00
60,00
12,00
0,00
0,00
24,90
1028528
80,50
16,10
5,00
2,00
30,00
6,00
0,00
0,00
24,10
872823
35,50
7,10
28,00
11,20
25,00
5,00
2,00
0,40
23,70
829144
57,00
11,40
28,50
11,40
0,00
0,00
0,00
0,00
22,80
897736
41,50
8,30
30,50
12,20
10,00
2,00
0,00
0,00
22,50
624611
39,50
7,90
0,00
0,00
45,00
9,00
28,00
5,60
<£l^ -*JV/
1038329
60,00
12,00
15,00
6,00
5,00
1,00
13,00
2,60
21,60
1053919
9,00
1,80
25,50
10,20
45,00
9,00
0,00
0,00
21,00
788220
68,00
13,60
4,50
1,80
10,00
2,00
5,00
1,00
18,40
994639
54,00
10,80
8,50
3,40
5,00
1,00
9,00
1,80
17,00
990234
50,50
10,10
0,00
0,00
30,00
6,00
0,00
0,00
16,10
673123
77,50
15,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,40
15,90
865966
56,00
11,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,20
1045521
1,50
0,30
0,00
0,00
25,00
5,00
0,00
0,00
5,30
835674
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ο,ΟΟ
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, «επιτυχών στη γραπτή εξέταση», σημαίνει πρόσωπο που
συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο
καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 (α) του Νόμου 97(1)2006 και άρθρο 2 του Νόμου 106(1)2008, σε προφορική συνέντευξη
θα κληθούν οι πρώτοι είκοσι ένας (21) επιτυχόντες.
ΤΜΗΜΑ A
1372
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Αριθμός 1113
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ / ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Όπως προκηρύχθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ. 4312, ημερ. 17 Οκτωβρίου 2008 και με Αρ.
Γνωστοποίησης 7068)
Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει τον αναθεωρημένο πίνακα αποτελεσμάτων - τελικό κατάλογο για την
πρόσληψη εποχιακού / έκτακτου προσωπικού, για ανάγκες του Οργανισμού που είναι δυνατόν να προκύψουν μέχρι το
τέλος του 2010, για τη θέση Γραφέα - Τύπος Γ. Η ανακοίνωση γίνεται κατά αύξοντα αριθμό της πολιτικής ταυτότητας των
υποψηφίων.
Σημειώσεις:
1.
2.
3.
4.
Ο παρόν κατάλογος προέκυψε μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους και θα
ισχύει μέχρι τη δημοσίευση νέου καταλόγου.
Τυχόν προσλήψεις από τον παρόντα κατάλογο, εναπόκεινται στην έγκριση των σχετικών κονδυλίων των
αντίστοιχων Προϋπολογισμών του ΟΑΠ για τα έτη ισχύος του παρόντος καταλόγου.
Σειρά κλήσης σε εργασία:
(α) Οι υποψήφιοι θα καλούνται σε εργασία ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.
(β) Σύμφωνα με το Νόμο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς
Μεταχείρισης) του 2003 (Ν.98(Ι)/2003), υπάλληλοι του Οργανισμού που συμπληρώνουν 30 (τριάντα) μήνες
συνεχούς ή / και διακεκομμένης υπηρεσίας, αποκτούν συμβόλαιο αορίστου διαρκείας.
(γ) Ανεξάρτητα από τον παρόντα κατάλογο, οι ανάγκες του Οργανισμού θα καλύπτονται πρώτα από τους
υπαλλήλους του Οργανισμού που κατέχουν συμβόλαιο αορίστου διαρκείας.
(δ) Ακολούθως οι ανάγκες θα καλύπτονται από τους υποψήφιους που δεν έχουν συμβόλαιο αορίστου
διαρκείας, ανάλογα με τη σειρά κατάταξης τους στον παρόντα κατάλογο.
Η κλήση σε εργασία θα γίνεται τηλεφωνικώς και ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει εντός δύο ημερών εάν
αποδέχεται ή όχι. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν αποδέχεται την προσφορά, ο Οργανισμός θα προσφέρει
εργασία στον επόμενο υποψήφιο που έχει σειρά.
Α.Δ.Τ.
ΜΟΡΙΑ
539699
54.93
565532
34.43
579297
56.00
581974
49.39
602708
59.63
605701
54.38
611326
51.31
618348
49.46
628231
51.33
631263
53.14
633810
61.59
634283
57.09
650924
37.00
650990
35.45
656140
55.67
657920
46.29
660244
49.57
660782
47.43
662445
51.14
664857
52.14
669777
44.79
670792
50.67
670888
37.31
672050
58.00
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
37
314
23
93
9
43
69
90
68
53
5
19
284
301
25
127
86
119
71
63
159
76
280
13
Α.Δ.Τ.
ΜΟΡΙΑ
672819
53.14
673874
43.71
675226
53.83
682628
36.00
683605
53.27
688843
55.33
692113
48.71
698522
34.50
703012
58.17
703033
47.86
703526
55.00
703852
27.29
704210
38.61
704395
55.00
710578
55.00
715065
59.67
717108
37.46
720985
54.67
721017
45.00
721173
46.88
721500
43.00
721951
55.50
723755
39.46
725702
54.71
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
54
175
47
293
52
32
107
312
12
116
33
353
258
35
34
8
275
40
156
123
191
30
248
38
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1373
Α.Δ.Τ.
ΜΟΡΙΑ
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α.Δ.Τ.
ΜΟΡΙΑ
725732
34.17
316
792819
57.70
725829
52.57
' 59
793831
34.50
726465
40.00
30.00
51.08
798248
45.86
728389
35.33
799278
46.50
730359
58.00
799511
56.14
733806
62.00
800120
30.50
734157
52.29
800255
53.50
736605
52.57
800792
51.07
736631
37.92
800807
52.00
743177
55.67
236
72
303
14
3
62
60
268
26
24
81
77
233
331
193
310
206
83
91
305
328
143
176
139
55
140
92
98
263
65
356
105
84
325
46
335
199
177
17
162
75
11
349
797218
727346
800872
48.45
802036
45.83
802856
42.59
803098
43.43
804727
39.33
805771
58.93
805977
35.00
806966
49.00
807292
61.67
807294
45.33
807909
48.67
808042
41.00
808355
49.57
808366
38.33
809950
49.25
810394
42.42
810620
37.58
811996
56.83
812076
43.58
812513
53.50
743294
56.00
749825
50.14
752276
50.33
753556
40.29
754995
32.33
755145
42.83
755169
34.75
755532
41.93
759965
49.67
764659
49.43
766062
35.27
766207
32.67
766310
45.50
766487
43.68
766682
45.83
774397
53.00
774398
45.83
774966
49.42
775985
49.22
776153
38.17
776376
51.92
781814
24.71
783171
48.83
783835
49.67
785619
33.08
785726
54.00
786921
31.14
788079
42.33
789123
43.67
789545
57.58
789927
44.57
790010
50.83
790684
58.83
792505
27.83
814472
23.33
815167
41.57
816079
42.93
817615
40.43
818168
55.50
818502
58.00
819980
50.17
820701
41.32
820869
42.83
821142
39.48
822048
49.17
822203
51.18
824227
49.29
824962
53.00
825428
30.82
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
16
313
341
137
125
22
339
49
73
64
111
141
197
186
249
10
307
103
4
146
109
218
87
259
96
198
273
21
181
50
357
208
192
232
31
15
79
211
194
246
99
70
95
57
336
ΤΜΗΜΑ A
1374
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Α.Δ.Τ.
ΜΟΡΙΑ
825502
49.00
826153
33.92
826341
33.67
826425
48.83
826683
49.14
827243
45.86
827751
57.14
829377
49.08
830209
50.92
830437
39.29
830663
39.83
831165
55.57
831346
40.95
831368
35.33
831441
37.42
831533
53.33
831786
39.75
832407
38.83
832611
45.33
833313
49.39
833652
49.92
834041
41.02
834046
43.52
834074
44.05
834252
62.67
834270
40.00
834482
27.67
834520
27.83
834677
36.00
834691
45.17
835006
44.17
835825
43.50
836726
31.17
836833
42.67
837180
42.30
837362
44.58
838000
40.83
838042
40.08
838239
40.58
838594
46.42
838905
39.00
839742
39.71
840184
43.67
840251
32.00
840264
30.55
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
104
318
319
106
101
138
18
102
74
250
240
28
220
304
276
51
241
256
147
94
82
217
183
170
2
237
351
350
294
152
166
184
334
195
201
161
222
234
226
126
254
242
178
332
338
Α.Δ.Τ.
ΜΟΡΙΑ
840378
46.25
841159
37.27
841272
35.71
841482
34.92
841860
36.75
842342
33.17
843588
38.14
844140
34.23
844430
53.00
844543
44.30
844628
52.33
845002
46.17
845113
36.95
845166
42.67
845356
47.58
846358
39.83
846673
39.17
846752
49.25
846942
46.08
847177
39.17
847373
37.91
847378
27.00
847627
31.50
847824
46.08
848018
43.67
848358
35.43
848402
56.92
848602
35.82
848824
37.67
849520
54.64
849889
44.08
849937
41.17
849978
40.58
851673
47.32
852874
52.86
852909
38.18
853555
43.25
853618
48.18
853656
41.84
853716
48.67
853783
50.29
854269
40.58
854380
41.17
854388
49.50
854421
46.08
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
128
281
298
308
288
324
264
315
56
165
61
131
287
196
118
239
252
97
134
253
269
354
333
133
179
302
20
297
272
41
169
213
228
121
58
262
189
112
207
110
78
227
212
88
132
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Α.Δ.Τ.
ΜΟΡΙΑ
854696
37.75
854896
37.36
855083
53.73
855459
45.42
855598
30.00
856153
37.32
856287
40.92
856556
33.00
856700
43.73
858287
48.08
858327
29.83
858382
46.75
859296
39.50
859728
36.00
859740
49.14
859767
30.61
860437
46.00
860468
54.67
860955
27.55
861172
33.17
861670
42.17
861891
41.17
863043
48.00
863055
41.14
863135
37.27
863153
40.08
863172
39.67
863183
45.25
863190
45.75
863586
51.79
864244
43.33
864499
36.25
864988
35.58
865316
45.05
865633
51.50
865958
29.17
867995
44.75
868041
54.50
868149
67.86
868357
55.00
868551
40.00
869483
33.17
869491
43.67
869993
38.23
870124
36.00
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Γ
1375
Α.Δ.Τ.
ΜΟΡΙΑ
271
277
870392
45.42
870554
38.00
48
144
871233
44.17
871471
37.32
342
278
221
326
174
113
343
124
245
296
100
337
135
871525
40.45
871566
41.08
872042
44.17
872069
40.75
872092
45.19
872172
44.00
872422
44.50
872521
39.61
873039
45.00
873103
43.58
873238
43.50
873431
33.00
874306
45.33
39
874939
30.50
352
323
202
214
115
215
282
235
243
150
142
66
187
291
300
154
67
344
160
42
1
36
238
322
180
261
295
875141
49.58
876122
41.33
876684
55.52
877597
36.67
877919
41.00
877969
54.17
878026
37.00
878261
47.20
878536
47.33
878546
48.68
878655
37.95
878865
39.47
879226
61.25
879257
50.17
879646
40.58
880726
43.33
881272
42.33
881293
37.00
882349
41.33
883128
35.17
884079
46.25
884098
42.04
886394
43.86
886846
37.50
891064
40.83
891908
33.52
892117
54.27
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
145
265
167
279
231
216
168
224
151
172
163
244
157
182
185
327
148
340
85
210
29
289
219
45
285
122
120
108
267
247
6
80
229
188
200
286
209
306
129
205
173
274
223
320
44
ΤΜΗΜΑ A
1376
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Α.Δ.Τ.
ΜΟΡΙΑ
892282
37.23
892587
38.00
892612
35.60
892672
42.17
892807
45.15
893088
45.30
893509
36.18
893928
40.52
895314
42.05
896063
34.67
985333
28.67
994016
33.33
994082
26.83
995167
47.83
995382
46.00
997886
29.09
1013212
46.25
1013492
28.36
1013951
32.67
1014172
37.88
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
283
266
299
203
153
149
292
230
204
311
347
321
355
117
136
345
130
348
329
270
Α.Δ.Τ.
ΜΟΡΙΑ
1015083
44.42
1015851
32.62
1016262
44.95
1017168
40.60
1020941
39.27
1023370
34.08
1024835
44.05
1030613
45.02
1030638
34.77
1031568
43.23
1032611
38.31
1034088
49.50
1034384
38.73
1038353
60.25
1043531
48.08
1044966
55.62
1049525
38.98
1051833
36.33
Τ876331
28.80
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
164
330
158
225
251
317
171
155
309
190
260
89
257
7
114
27
255
290
346
ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
1377
Αριθμός 1114
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ
Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρονται για αγορά υπηρεσιών Θεραπευτών μέσω Τέχνης για προγράμματα
Εικαστικής Θεραπείας, Δραματοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας και Χοροθεραπείας σε διάφορες Δομές / Μονάδες των
Υπηρεσιών (Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας, Κέντρα Ημέρας, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες για
Τοξικοεξαρτήσεις). Τα προγράμματα θα είναι ομαδικά, θα αμείβονται με €33 την ώρα και θα διαρκέσουν 1 έτος (2011) με
δυνατότητα ανανέωσης. Σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε θεραπευτές που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα
και που έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά τέτοια προγράμματα στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική επιστολή με βιογραφικό και αντίγραφα των σχετικών πτυχίων /
διπλωμάτων, μαζί με βεβαιώσεις ότι τα προσόντα αυτά επαρκούν για άσκηση του επαγγέλματος στη χώρα σπουδών
(όσοι εκδήλωσαν προηγουμένως ενδιαφέρον και επισύναψαν τα σχετικά αποδεικτικά των προσόντων, μπορούν να
υποβάλουν μόνο την επιστολή). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 05/11/2010 στη Διεύθυνση
των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Νοσοκομείο Αθαλάσσας, 1452 Λευκωσία, υπόψη κας. Χρύσως Γεωργίου, Διοικητικού
Λειτουργού.
Για περισσότερες πληροφορίες: Χρύσω Γεωργίου, τηλ. 22402103
Καθήκοντα
1. Οργάνωση και λειτουργία ομαδικών προγραμμάτων στον αντίστοιχο κλάδο με βάση τις γενικότερες αρχές
δεοντολογίας που διέπουν τα θεραπευτικά επαγγέλματα
2. Τακτική ενημέρωση του προσωπικού της αντίστοιχης υπηρεσίας / μονάδας σε ότι αφορά το πρόγραμμα και τη
συμμετοχή και συμπεριφορά των μελών της ομάδας
Απαραίτητα προσόντα
Α. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Εικαστική Θεραπεία ή Δραματοθεραπεία, ή Μουσικοθεραπεία ή Χοροθεραπεία.
Β. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1,71 το καθένα
Ετήσια συνδρομή: €20,00