ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ_1-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΒΛ4ΤΟΡ9Ζ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ9Ζ-ΡΛ3
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Tαχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Fax
E-mail
: Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου
: 106 81 Αθήνα
: 210 38 98 022
: 210 38 98 058
: [email protected]
Αθήνα, 18.07.2013
Αρ.Πρωτ.: 24705/827
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. 1/2013 Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου
Διαγωνισμού σε Τμήματα για την επιλογή Αναδόχου/ων στο πλαίσιο του υποέργου 3 με τίτλο
«Εκπόνηση Ερευνών/ Μελετών» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής
των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο πολιτικής».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Κ.Ε.Θ.Ι. κατά την 296η συνεδρίασή του στις 18.07.2013 κατά
τη συζήτηση του υπ’αριθμ. 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ΄αριθμ. 219/06.02.1995 απόφασης του
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισμός αποφασιστικών, συλλογικών και
μονομελών οργάνων διοίκησης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Φ.Ε.Κ.
79/Β΄/07.02.1995), όπως ισχύουν σήμερα.
2. Την υπ’αριθμ. 1/2013 Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα για την
Εκπόνηση Ερευνών/ Μελετών - Υποέργο 3 της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη
της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 του Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ)
– (ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΡ9Ζ-ΔΩΝ/17.06.2013).
3. Την υπ΄ αριθμ.: 295/02.07.2013/θέμα 3α (ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΟΡ9Ζ-ΩΨΡ/09.07.2013) απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι. με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή Διενέργειας
& Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. 1/2013 Προκήρυξης Ανοιχτού
Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα.
4. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 27337/11.07.2013 έγγραφο της εταιρείας
European Profiles Α.Ε. με θέμα: «Παροχή Διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 1/2013».
5. Το υπ’αριθμ.1ο/17.07.2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. 1/2013 Προκήρυξης
ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει στο σύνολό του το υπ’αριθμ.1ο/17.07.2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. 1/2013 Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου
Διαγωνισμού σε Τμήματα για την επιλογή Αναδόχου/ων στο πλαίσιο του υποέργου 3 με τίτλο
«Εκπόνηση Ερευνών/ Μελετών» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής
των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο πολιτικής», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, που αφορά στην
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ9Ζ-ΡΛ3
παροχή διευκρινίσεων επί του από 11.07.2013 εγγράφου (υπ΄ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.:
27337/11.07.2013) της εταιρείας European Profiles Α.Ε. με θέμα: «Παροχή Διευκρινίσεων επί
της Προκήρυξης 1/2013».
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.
Αθήνα, 18.07.2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ9Ζ-ΡΛ3
1/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για την επιλογή Αναδόχου/ων στο πλαίσιο του υποέργου 3 με τίτλο «Εκπόνηση Ερευνών/
Μελετών» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» στο πλαίσιο
των Αξόνων προτεραιότητας 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013». (Κωδικός ΟΠΣ 375407)
Σήμερα Τετάρτη 17η Ιουλίου του έτους 2013 και ώρα 13.00, συνεδρίασε στην Αθήνα και στην έδρα του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 51 &
Βαλτετσίου (2ος όροφος), μετά από πρόσκληση της Προέδρου της, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. 1/2013 Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα, που ορίστηκε με
την υπ΄ αριθμ.: 295/02.07.2013/θέμα 3α (ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΟΡ9Ζ-ΩΨΡ/09.07.2013) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κ.Ε.Θ.Ι., με σκοπό την παροχή απαντήσεων – διευκρινίσεων στο υποβληθέν ερώτημα επί της υπ΄αριθμ. 1/2013
(υπ’αριθμ.πρωτ.εξερχ.Κ.Ε.Θ.Ι.:27190/06.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΡ9Ζ-ΔΩΝ/17.06.2013) Προκήρυξης Ανοιχτού
Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα, που αφορά στην επιλογή Αναδόχου/ων στο πλαίσιο του υποέργου 3 με τίτλο
«Εκπόνηση Ερευνών/ Μελετών» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Παρέστησαν τα μέλη:
1. Αικατερίνη Δρούγα, τακτικό μέλος, ως Πρόεδρος
2. Αικατερίνη Κατσώρη, τακτικό μέλος
3. Αντωνία Παστριμά, τακτικό μέλος
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 295/02.07.2013/θέμα 3α (ΑΔΑ:
ΒΛ4ΞΟΡ9Ζ-ΩΨΡ/09.07.2013) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι., ασκεί νόμιμα η κ. Αικατερίνη Δρούγα και χρέη
γραμματέως η κ. Αντωνία Παστριμά.
Αφού διαπιστώθηκε η κατά νόμο προβλεπόμενη απαρτία της Επιτροπής (ευρέθησαν παρόντα τρία -3- μέλη)
και κρίθηκε ως νόμιμη η συγκρότηση και συνεδρίαση της Επιτροπής, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης με σκοπό την παροχή απαντήσεων - διευκρινίσεων στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.:
27337/11.07.2013 υποβληθέν ερώτημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του μέρους Β’ της υπ΄αριθμ.
1/2013 (υπ’αριθμ.πρωτ.εξερχ.Κ.Ε.Θ.Ι.:27190/06.06.2013 - ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΡ9Ζ-ΔΩΝ/17.06.2013) Προκήρυξης.
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ9Ζ-ΡΛ3
Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε ενώπιον της Επιτροπής το υπ΄αριθμ.
πρωτ. εισερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 27337/11.07.2013 έγγραφο ερώτημα της εταιρείας με την επωνυμία «European Profiles
Α.Ε.», όπως αυτό είχε διαβιβαστεί στα λοιπά μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. πρωτ. εξερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.:
27339, 27340/12.07.2013 προσκλήσεις.
Το ερώτημα της ως άνω εταιρείας, όπως αυτό διατυπώνεται στο υπ΄αριθμ. πρωτ. εισερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.:
27337/11.07.2013 έγγραφο, έχει συνολικά ως εξής:
«Σχετικά με την προαναφερόμενη Προκήρυξη σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε το ακόλουθο σημείο
στην ενοτ.2.2.1., Τμήμα 1 και ειδικότερα στην παράγραφο «Προσόντα Ομάδας Έργου», όπου αναφέρεται ότι ο
«Υπεύθυνος/η Έργου πρέπει να διαθέτει Διδακτορικό τίτλο σπουδών και ερευνητική εμπειρία σε θέματα ισότητας
και φύλου…».
Σύμφωνα με την αντίληψη μας, θέση Υπεύθυνου/ης Έργου μπορεί να λάβει κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος σε συναφή θεματική περιοχή (ενδεικτικά σε θέματα Αγοράς Εργασίας, Εκπαίδευση/Κατάρτιση,
Ανθρώπινο Δυναμικό) και όχι αποκλειστικά διδακτορικού διπλώματος στην Ισότητα Φύλων και επιπρόσθετα να
τεκμηριώνει ερευνητική εμπειρία σε θέματα ισότητας φύλων.
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε την παραπάνω προσέγγιση μας αναφορικά με το Τμήμα I και ομοίως για
τα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ.»
Η Επιτροπή αφού είχε το χρόνο να μελετήσει διεξοδικά το ανωτέρω ερώτημα, αποφάσισε ομοφώνως όπως
παρασχεθούν οι ακόλουθες απαντήσεις – διευκρινίσεις:
Ως προς το ερώτημα για το Τμήμα 1 και 2 παρέχεται η εξής απάντηση – διευκρίνιση:
Προσόντα Ομάδας Έργου
Υπεύθυνος/-η Έργου:
«Πρέπει να διαθέτει Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε θεματικό αντικείμενο και ερευνητική εμπειρία
σε θέματα ισότητας και φύλου….»
Ως προς το ερώτημα για το Τμήμα 3 παρέχεται η εξής απάντηση – διευκρίνιση:
Προσόντα Ομάδας Έργου
Υπεύθυνος/-η Έργου:
«Πρέπει να διαθέτει Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε θεματικό αντικείμενο και ερευνητική εμπειρία
σε θέματα φύλου….»
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τη γραμματέα της Επιτροπής κ. Αντωνία Παστριμά όπως
καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ε.Θ.Ι. το παρόν πρακτικό.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 13.30 ολοκληρώθηκε η πρώτη (1 η) συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 1/2013 Προκήρυξης.
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ9Ζ-ΡΛ3
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Δρούγα
Τα Μέλη
Αικατερίνη Κατσώρη
Αντωνία Παστριμά