εδώ.

Λέρος, 04-03-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθµ. Πρωτ.2245
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες:
∆/νση :Λακκί-Λέρος
Τ.Κ. 85 400
Τηλ.22470 23019
Fax:22470 22131
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/27-02-2014 Απόφαση ∆/κού Σ/λίου
ανακοινώνει ότι ο διαγωνισµός για την προµήθεια «ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΟΜΠΕΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΣΙ∆ΕΡΩΜΑΤΟΣ» που διενεργήθηκε την 7-2-2014
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Την 13η Μαρτίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00΄-12:15΄ στην αίθουσα διαγωνισµών και σύµφωνα
µε τους όρους της υπ’ αριθ. 102/2013 διακήρυξή µας , µε Α∆Α:ΒΛ1Φ46904Ρ-ΚΨ3.
Την 13η Μαρτίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00΄-12:15΄, θα γίνει αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών .
∆εκτές θα γίνονται οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία µας µέχρι την ηµέρα διενέργειας
του διαγωνισµού δηλαδή την ηµέρα Πέµπτη 13-03-14 και ώρα 11:30 π.µ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των ειδών και όρων της σχετικής διακήρυξης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.leros-hospital.gr και από το γραφείο Προµηθειών της υπηρεσίας µας στο
τηλ.22470 22131 & 22470 23019
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΤΗΣ
ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
ΑΝΤΙΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ