“Ψηφιακά Συστήµατα” ΠΛΗ 21 - Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
“Ψηφιακά Συστήµατα”
ΠΛΗ 21
[http://edu.eap.gr/pli/pli21/students.htm]
ΠΑΤΡΑ 2012
Πριν αρχίσετε τη µελέτη του έντυπου αυτού, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά
τον ενηµερωτικό έντυπο «Οι σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο» (βλέπε και
www.eap.gr).
1
Σε ποιο πρόγραµµα
σπουδών
εντάσσεται η Θ.Ε.;
2
Ποιος είναι
ο σκοπός της Θ.Ε.;
3
Ποιο είναι
το διδακτικό υλικό
της Θ.Ε.;
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σκοπός της θεµατικής ενότητας είναι η εισαγωγή του/της
φοιτητή/τριας στο υλικό (hardware) των υπολογιστικών
συστηµάτων. Συγκεκριµένα, αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες
της δυαδικής λογικής και των λογικών κυκλωµάτων γνωρίζουµε
τις θεµελιώδεις δοµικές µονάδες των ψηφιακών συστηµάτων.
Μαθαίνουµε να αναλύουµε και να σχεδιάζουµε τόσο
συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώµατα. Τα κυκλώµατα
αυτά αποτελούν τα βασικά δοµικά στοιχεία κάθε υπολογιστικού
συστήµατος, την αρχιτεκτονική των οποίων συναντούµε στη
συνέχεια. Η δοµή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, η
µνήµη και οι τρόποι εισόδου-εξόδου των δεδοµένων είναι τα
κύρια θέµατα της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών. Τέλος,
ασχολούµαστε µε τους µικροεπεξεργαστές και αναλύουµε τη
δοµή
και
λειτουργία
δύο
βασικών
οικογενειών
µικροεπεξεργαστών που σηµάδεψαν τη σηµερινή εποχή.
Α. Τόµοι που προσφέρονται από το ΕΑΠ
1. «Ψηφιακή Σχεδίαση Ι», Π. Λιναρδή
2. «Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ», Αθ. Σκόδρα
3. «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι», Δ. Νικολού
4. «Μικροεπεξεργαστές», Γ. Αλεξίου
Β. Πρόσθετο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
Για την ενότητα των Ψηφιακών Συστηµάτων διατίθεται
Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) µέσω του συνδέσµου
http://edu.eap.gr/pli/pli21/students/yliko.htm
Επιπλέον προσφέρεται από το ΕΑΠ υλικό σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή. Το υλικό αυτό διατίθεται και µέσω των
ιστοσελίδων της θεµατικής ενότητας στη διεύθυνση
http://edu.eap.gr/pli/pli21/students.htm
1
4
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13
Ποιοι είναι
οι Καθηγητές
Σύµβουλοι της Θ.Ε.;
5
Βλέπε στην διαδικτυακή πύλη http://open.eap.gr → ΤµήµαταΔιδάσκοντες
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13
Ποιος είναι
ο Συντονιστής της
Θ.Ε.;
6
Συντονιστής της Θ.Ε.:
Αθανάσιος Σκόδρας, Καθηγητής του ΕΑΠ
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13
Ποιος είναι
ο Ακαδηµαϊκός
Υπεύθυνος του
προγράµµατος στο
οποίο εντάσσεται η
Θ.Ε.;
Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος του προγράµµατος:
Αθανάσιος Σκόδρας, Καθηγητής του ΕΑΠ
7
Με ποιο ρυθµό θα
πρέπει να γίνεται η
µελέτη του
διδακτικού υλικού
της Θ.Ε.;
Ο καθένας σας πρέπει να θέσει τα δικά του χρονικά όρια
µελέτης και να µελετά µε το δικό του ρυθµό, πάντα
συµβουλευόµενος και τον οδηγό σπουδών. Ο οδηγός σπουδών
προτείνει τουλάχιστον 10 ώρες µελέτης ανά εβδοµάδα για κάθε
θεµατική ενότητα (στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η
επίλυση των 4 γραπτών εργασιών).
Βλέπε “Χρονοδιάγραµµα Μελέτης της Θ.Ε.”
(Παράρτηµα Β)
8
Πότε και πού θα
γίνουν οι Οµαδικές
Συµβουλευτικές
Συναντήσεις;
Βλέπε “Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο” http://open.eap.gr
9
Πότε και πού θα
γίνουν οι Τελικές
Εξετάσεις;
Οι τελικές εξετάσεις (µε θέµατα κοινά για όλους τους φοιτητές
και µε ‘κλειστά’ βιβλία) είναι γραπτές και θα διεξαχθούν στις
πόλεις όπου πραγµατοποιούνται και οι Ο.Σ.Σ. Οι ηµεροµηνίες
των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων ανακοινώνονται
περί τον Φεβρουάριο.
Η ύλη που αντιστοιχεί στις τελικές εξετάσεις παρουσιάζεται στο
Παράρτηµα Α.
2
10
Ποιες είναι οι
καταληκτικές
ηµεροµηνίες για την
αποστολή των
γραπτών εργασιών
Οι 4 γραπτές εργασίες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί
ηλεκτρονικά στον Καθηγητή – Σύµβουλο του φοιτητή στις εξής
ηµεροµηνίες (µε παράταση έως 2 ηµέρες από την καταληκτική
ηµεροµηνία αποστολής εφόσον ζητηθεί), µαζί µε το
συνοδευτικό έντυπο (Παράρτηµα Γ):
1η Εργασία: 25-Νοε-2012
2η Εργασία: 20-Ιαν-2012
3η Εργασία: 24-Μαρ-2012
4η Εργασία: 12-Μαι-2012
Περαιτέρω παράταση αποστολής είναι δυνατή µόνο µε την εξής
προϋπόθεση / διαδικασία:
Ο φοιτητής, πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της
γραπτής εργασίας, θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση µε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, στο Σύµβουλο –
Καθηγητή του. Ο Σύµβουλος – Καθηγητής θα εισηγηθεί το
αίτηµα του φοιτητή προς τον Συντονιστή. Η άδεια παράτασης
δίνεται από τον Συντονιστή προς τον φοιτητή. Ο Συντονιστής
κοινοποιεί στο Σύµβουλο – Καθηγητή το έγγραφο της άδειας
και εκείνος επισυνάπτει το έγγραφο αυτό στο σχολιασµό της
εργασίας που κάνει. Σεκάθε περίπτωση η επιπλέον παράταση
περιορίζεται σε 2 ακόµα ηµέρες, καθώς την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής της γραπτής
εργασίας, ανακοινώνονται οι ενδεικτικές λύσεις στον
ιστότοπο της θεµατικής ενότητας.
11
Ποια διαδικασία
ακολουθείται µετά
την υποβολή της
γραπτής εργασίας
Ο Καθηγητής θα διορθώσει την εργασία σας, θα τη
βαθµολογήσει, θα σηµειώσει τις παρατηρήσεις και τις
συµβουλές του αναλυτικά είτε πάνω στο γραπτό σας είτε σε
ξεχωριστές σελίδες και θα συµπληρώσει το «Δελτίο Αξιολόγησης
Γραπτής Εργασίας».
Στη συνέχεια και εντός 15 ηµερών από την καταληκτική
ηµεροµηνία αποστολής κάθε γραπτής εργασίας ο καθηγητής θα
στείλει στο Ε.Α.Π. και στο φοιτητή το «Δελτίο Αξιολόγησης
Γραπτής Εργασίας» και θα κρατήσει ένα αντίγραφο για το αρχείο
του.
Επιπλέον στο φοιτητή θα στείλει είτε την πρωτότυπη
διορθωµένη εργασία είτε το κείµενο µε τις παρατηρήσεις του
που αφορούν την εργασία.
Στην πρώτη περίπτωση ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να
φωτοτυπήσει τη διορθωµένη εργασία και να στείλει στον
καθηγητή την πρωτότυπη διορθωµένη εργασία την οποία ο
Καθηγητής θα βάλει στο αρχείο του.
3
Στη δεύτερη περίπτωση ο Καθηγητής κρατάει από την αρχή ένα
αντίγραφο του κειµένου µε τις παρατηρήσεις για το αρχείο του.
* Εάν δεν έχετε παραλάβει έγκαιρα την απάντηση του καθηγητή
σας, σκόπιµο είναι να επικοινωνήσετε µαζί του για να
βεβαιωθείτε ότι παρέλαβε την εργασία σας.
12
•
•
Ποιο ρόλο παίζει η
εκπόνηση και η
βαθµολογία των
γραπτών εργασιών
•
Κάθε εργασία βαθµολογείται µε άριστα το 10, συνεπώς ο
ανώτατος συνολικός βαθµός των γραπτών εργασιών είναι 40.
Αν ο φοιτητής δεν έχει συγκεντρώσει, µε την πρόοδο των
εργασιών, συνολικό βαθµό τουλάχιστον 20, και δεν έχει
εκπονήσει τουλάχιστον 3 εργασίες, δεν κατοχυρώνει
δικαίωµα συµµετοχής στις τελικές εξετάσεις.
Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν συγκεντρώσει 20
µονάδες και δεν έχει εκπονήσει τουλάχιστον 3 εργασίες,
δικαιούται να επαναλάβει την ίδια Θ.Ε. τον επόµενο χρόνο,
έχοντας τις ίδιες εκπαιδευτικές και οικονοµικές υποχρεώσεις
µε τους πρωτοεγγραφόµενους στη θεµατική ενότητα φοιτητές.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η συνολική βαθµολογία των 4
γραπτών εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθµολογίας.
Ο µέσος όρος των βαθµών των 4 γραπτών εργασιών
ενεργοποιείται µόνον όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές
εξετάσεις, οπότε και λαµβάνεται υπόψη σε ποσοστό 30% για τη
διαµόρφωση του τελικού βαθµού.
Ο τύπος υπολογισµού του τελικού βαθµού είναι:
ΒΤ = (ΒΑΕ/4  0,30) + (ΒΤΕ  0,70)
Όπου:
ΒΤ = Τελική βαθµολογία
ΒΑΕ = Άθροισµα γραπτών εργασιών (εφόσον έχετε
συγκεντρώσει πάνω από 20 µονάδες και έχετε
παραδώσει τουλάχιστον 3 γραπτές εργασίες)
ΒΤΕ = Βαθµός τελικής εξέτασης (εφόσον είναι µεγαλύτερος ή
ίσος του 5).
4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η εκπαιδευτική ύλη που αντιστοιχεί στις τελικές εξετάσεις ταυτίζεται µε τη διδακτέα
ύλη έτσι όπως καθορίζεται στο χρονοδιάγραµµα µελέτης, ΕΚΤΟΣ των τµηµάτων 4.5,
4.6 (σελίδες 138 έως και 152) και 5.7 6 (σελίδες 197 έως και 201) του Τόµου 4
‘Μικροεπεξεργαστές’.
5
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θ.Ε. ΠΛΗ21
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Α/Α
ΕΒΔΟΜ.
ΜΕΛΕΤΗΣ
1
2
01/10/2012
08/10/2012
~
~
07/10/2012
14/10/2012
ΨΣ Ι - Κεφ. 1
ΨΣ Ι - Κεφ. 2
3
15/10/2012
~
21/10/2012
ΨΣ Ι - Κεφ. 2
4
5
6
22/10/2012
29/10/2012
05/11/2012
~
~
~
28/10/2012
04/11/2012
11/11/2012
ΨΣ Ι - Κεφ. 3
ΨΣ Ι - Κεφ. 3
ΨΣ Ι - Κεφ. 4,5
7
12/11/2012
~
18/11/2012
ΨΣ Ι - Κεφ. 5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19/11/2012
~
25/11/2012
26/11/2012
~
02/12/2012
03/12/2012
~
09/12/2012
10/12/2012
~
16/12/2012
17/12/2012
~
21/12/2012
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
02/01/2013
~
06/01/2013
07/01/2013
~
13/01/2013
14/01/2013
~
20/01/2013
21/01/2013
~
27/01/2013
17
28/01/2013
~
03/02/2013
ΑΥ - Κεφ. 2
18
19
04/02/2013
11/02/2013
~
~
10/02/2013
17/02/2013
ΑΥ -­‐ Κεφ. 3
ΑΥ -­‐ Κεφ. 3
20
18/02/2013
~
24/02/2013
ΑΥ - Κεφ. 4
21
25/02/2013
~
03/03/2013
ΑΥ - Κεφ. 4
22
23
24
25
04/03/2013
11/03/2013
18/03/2013
25/03/2013
~
~
~
~
10/03/2013
17/03/2013
24/03/2013
31/03/2013
ΑΥ - Κεφ. 5
ΑΥ - Κεφ. 5
ΑΥ - Παρ. A,Β
µΕ - Κεφ. 1,2
26
01/04/2013
~
07/04/2013
µΕ - Κεφ. 2,3
27
08/04/2013
~
14/04/2013
µΕ - Κεφ. 3
28
15/04/2013
~
21/04/2013
µΕ - Κεφ. 4
29
22/04/2013
~
28/04/2013
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
07/05/2013
~
12/05/2013
13/05/2013
~
19/05/2013
20/05/2013
~
26/05/2013
µΕ - Κεφ. 5
30
31
32
* ΕΔΥ
ΨΣ
ΑΥ
µΕ
WBC
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό
Ψηφιακή Σχεδίαση
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ΜικροΕπεξεργαστές
WebCast (βιντεοδιάλεξη)
6
ΨΣ Ι - Κεφ. 6
ΨΣ Ι - Κεφ. 6
ΨΣ ΙΙ: Κεφ. 1
ΨΣ ΙΙ: Κεφ. 1
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΨΣ ΙΙ - Κεφ. 4
ΨΣ ΙΙ - Κεφ. 4
ΨΣ ΙΙ - Κεφ. 2
ΑΥ - Κεφ. 1
µΕ - Κεφ. 6
µΕ - Κεφ. 7,8
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΔΥ
ΨΣ Ι – Ε1 ΨΣ Ι – Ε2/Θ1 ΨΣ Ι – Ε2/Α1-­‐4
ΨΣ Ι – Ε2/Α5-­‐6 ΨΣ Ι – WBC 1
ΨΣ Ι – Ε2/Θ28
ΨΣ Ι – Ε2/Α710
ΨΣ Ι – WBC 2-­‐6 ΓΡΑΠΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1
ΨΣ Ι – WBC 9 ΨΣ Ι – WBC 10 AY – E2
AY – E1/Y2,
A1
2
AY – WBC 4 AY – E1/Y3,
A2-3
AY– WBC
1,5,6,7
AY – E1/A1 AY – WBC 2 ME - WBC 1-4
AY – E1/Y4
AY – WBC 3
3
4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Έντυπο Yποβολής – Αξιολόγησης ΓΕ
O φοιτητής συµπληρώνει την ενότητα «Υποβολή Εργασίας» και αποστέλλει το έντυπο σε δύο µη συραµµένα
αντίγραφα (ή ηλεκτρονικά) στον Καθηγητή-Σύµβουλο. Ο Καθηγητής-Σύµβουλος συµπληρώνει την ενότητα
«Αξιολόγηση Εργασίας» και στα δύο αντίγραφα και επιστρέφει το ένα στο φοιτητή µαζί µε τα σχόλια επί της
ΓΕ, ενώ κρατά το άλλο για το αρχείο του µαζί µε το γραπτό σηµείωµα του Συντονιστή, εάν έχει δοθεί
παράταση.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής του παρόντος εντύπου, το όνοµα του ηλεκτρονικού αρχείου θα πρέπει
να γράφεται υποχρεωτικά µε λατινικούς χαρακτήρες και να ακολουθεί την κωδικοποίηση του παραδείγµατος:
Π.χ., το όνοµα του αρχείου για τη 2η ΓΕ του φοιτητή ΙΩΑΝΝΟΥ στη ΔΕΟ13 θα πρέπει να γραφεί:
«ioannou_ge2_deo13.doc».
_____________________________________________________________________
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ονοµατεπώνυµο φοιτητή
ΚωδικόςΘΕ
Ονοµατεπώνυµο Καθηγητή -Σύµβουλου
Κωδικός
Τµήµατος
Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής
σύµφωνα µε το ακ. ηµερολόγιο (ηµέρα
Τρίτη)
Ηµεροµηνία αποστολής ΓΕ από το
φοιτητή
Επισυνάπτεται (σε περίπτωση που έχει
ζητηθεί) η άδεια παράτασης από το
Συντονιστή;
Ακ. Έτος
α/α ΓΕ
ΝΑΙ / ΟΧΙ
Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή: Βεβαιώνω ότι είµαι συγγραφέας αυτής της εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την
οποία είχα για την προετοιµασία της είναι πλήρως αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης έχω
αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδοµένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται
ακριβώς είτε παραφρασµένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιµάστηκε από εµένα προσωπικά
ειδικά για τη συγκεκριµένη Θεµατική Ενότητα..
____________________________________________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ηµεροµηνία παραλαβής ΓΕ από το φοιτητή
Ηµεροµηνία αποστολής σχολίων στο φοιτητή
Βαθµολογία (αριθµητικά, ολογράφως)
____________________________________________________________________
Υπογραφή
Φοιτητή
Υπογραφή
Καθηγητή-Συµβούλου
7