ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠANEΠIΣTHMIO ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. «ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 1
Εισαγωγή
Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος
2014/15 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις
Επιστήµες της Αγωγής» (Υπουργική Απόφαση αρ. 158937/Β7/03-10-2014, Φ.Ε.Κ.
2748/ τ.Β΄/14-10-2014), η λειτουργία του οποίου διέπεται από: α) την ισχύουσα νοµοθεσία
του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.08.2008 τ. Α΄) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/04.09.2009,
τ. Α΄) β) το Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005, τ. Α΄) «∆ιασφάλιση της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων
Παράρτηµα ∆ιπλώµατος» όπως σήµερα η ανωτέρω νοµοθεσία ισχύει σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 Ν. 4009/2011, του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 και
του άρθρου 34 παρ. 2 Ν. 4115/2013, γ) την Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007 (Φ.Ε.Κ.
1466/13.08.2007) «Εφαρµογή του Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων» δ) την Υπουργική Απόφαση λειτουργίας του και ε) τα άρθρα του παρόντος
Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.).
Ο Κ.Μ.Σ. τροποποιείται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.
Άρθρο 2
Στόχος και αντικείµενο του Π.Μ.Σ.
Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η εµβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, η
εξειδικευµένη εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτιση επιστηµόνων δασκάλων και
παιδαγωγών στην ανάπτυξη και χρήση µεθόδων και τεχνικών για την άµεση και αξιόπιστη
επίλυση των προβληµάτων και θεµάτων στον επαγγελµατικό και επιστηµονικό στίβο των
Επιστηµών της Αγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται µε την παρακολούθηση µεταπτυχιακών
µαθηµάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.
Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η αρτιότερη επιστηµονική θωράκιση εκπαιδευτικών ή θα
στελεχώσουν µελλοντικά την εκπαίδευση σε όλες τις επιστηµονικές και διοικητικές της
δοµές. Το Π.Μ.Σ. θα συµβάλλει στην προετοιµασία εκπαιδευτικών για την ανάληψη θέσεων
Στελεχών Εκπαίδευσης, στην επιστηµονική αναβάθµιση των ήδη υπηρετούντων Στελεχών
Εκπαίδευσης και στον περιορισµό της διαρροής επιστηµονικού δυναµικού προς άλλες χώρες.
Συγχρόνως, επιδιώκεται η ενίσχυση των µεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά
1
πανεπιστήµια, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη διεθνή προβολή του Παιδαγωγικού
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και την ένταξή του στον παγκόσµιο ερευνητικό ιστό.
Άρθρο 3
Όργανα λειτουργίας Π.Μ.Σ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, αρµόδια όργανα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ. σε επίπεδο Τµήµατος είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο του Τµήµατος, τα µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος και δύο (2) εκπροσώπους των
Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρµόδια για την εισήγηση ή έγκριση προτάσεων
σχετικά µε το Π.Μ.Σ., τον ορισµό µελών συµβουλευτικών και όποιων άλλων επιτροπών
κρίνει απαραίτητο, τον ορισµό µελών των εξεταστικών επιτροπών για την απονοµή
µεταπτυχιακών διπλωµάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των
υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και µε κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται
από επιµέρους διατάξει µετά από εισήγηση της Σ.Ε.. Στη Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος
του Τµήµατος και εισηγείται ο ∆ιευθυντής του Π.Μ.Σ.
β) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία είναι τετραµελής και απαρτίζεται
από τον ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ., τον εκάστοτε ∆ιευθυντή του Τοµέα Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας του Τµήµατος, ένα µέλος ∆ΕΠ του Τοµέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και
έναν µεταπτυχιακό φοιτητή ο οποίος ορίζεται από το ∆.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών
Φοιτητών. Σε περίπτωση ταύτισης των προσώπων τότε τα µέλη της Σ.Ε. συµπληρώνονται
από µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τα µέλη της ορίζονται από την
Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από πρόταση του Τοµέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Τµήµατος. Η Σ.Ε.
είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του προγράµµατος.
γ) Ο ∆ιευθυντής που προεδρεύει της Σ.Ε. και ορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τµήµατος για διετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης. Ο ∆ιευθυντής ανήκει στη βαθµίδα του
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού
αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. Ο ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών
Σπουδών (∆.Μ.Σ.) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος τις αποφάσεις της Σ.Ε. και γενικά
κάθε θέµα που αφορά στον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και υλοποίησή του.
Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στο επιστηµονικό πεδίο
«Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήµες της Αγωγής».
Η αγγλόφωνη αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι «Master of Education (M.Ed.)».
Με βάση το Ν. 3848, αρθ. 2, παρ. 3, εδαφ. δ. πιστοποιείται παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια µε την κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στις Επιστήµες της
Αγωγής.
Άρθρο 5
∆ιάρκεια Σπουδών Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάµηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι
διδακτικά εξάµηνα, µε παρακολούθηση µαθηµάτων και σεµιναρίων και συµµετοχή σε κάθε
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., και το τρίτο
προβλέπεται για την εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης.
2
Η µέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στο διπλάσιο της προβλεπόµενης
διάρκειας. Μετά τη λήξη του ανώτατου αυτού χρονικού διαστήµατος ο Μ.Φ. διαγράφεται
από το Π.Μ.Σ. µετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος.
Άρθρο 6
Αριθµός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.
Ο ανώτατος αριθµός των εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται σε σαράντα (40).
Ο ακριβής αριθµός κατ’ έτος καθορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από πρόταση της
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Πλέον αυτών µπορεί να εισαχθούν, µε εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ., ως υπεράριθµοι: α) οι ισοψηφήσαντες στην αξιολόγηση σε επίπεδο
τουλάχιστον του τελευταίου στην κατάταξη επιτυχόντος ατόµου, και β) οι πτυχιούχοι
υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ.
Ο ακριβής αριθµός καθορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις Επιλογής Υποψήφιων για Μ.∆.Ε.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και οµοταγών
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ µε
διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξαµήνων συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
Επίσης, υποψήφιοι µπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο
προπτυχιακών σπουδών και αναµένεται να καταστούν πτυχιούχοι µέχρι το τέλος της
περιόδου των εγγραφών.
∆ικαιολογητικά υποβολής αίτησης:
• Αίτηση
• Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και στην περίπτωση τίτλων που δεν έχουν
απονεµηθεί από ελληνικά Α.Ε.Ι., επίσης τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης από
το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ∆ΙΚΑΤΣΑ)
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή Μέσο Όρο)
• Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
• ∆ύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η µία από Καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
• Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και Πρακτικά
Συνεδρίων µε κριτές
• Βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς σχετικούς µε το αντικείµενο του
Π.Μ.Σ.
• Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά), επιπέδου
Β2.
• Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκµηριωµένη γνώση και της ελληνικής
γλώσσας.
Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. για απόκτηση
Μ.∆.Ε. συνεκτιµώνται:
Α: Γραπτή εξέταση (Ποσοστό 80%)
Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από την Σ.Ε. Οι ακριβείς όροι περιγράφονται στην εκάστοτε
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
3
Β: Προφορική Συνέντευξη (Ποσοστό 20%)
Στην φάση αυτή προκρίνεται αριθµός επιτυχόντων ίσος µε τον αριθµό των θέσεων που έχουν
προκηρυχτεί συν το 50% αυτών.
Στην προφορική συνέντευξη προσµετρώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των
υποψηφίων (συνεκτιµάται ο γενικός βαθµός πτυχίου, η βαθµολογία στα προπτυχιακά
µαθήµατα που είναι σχετικά µε τα µαθήµατα του Π.Μ.Σ., η βαθµολογία σε
διπλωµατική εργασία όπου αυτή προβλέπεται, η επαγγελµατική εµπειρία σε τοµείς σχετικούς
µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά
περιοδικά και Πρακτικά συνεδρίων µε κριτές).
Οι ακριβείς όροι της διαδικασίας επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών περιγράφονται στην
εκάστοτε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 8
Έγκριση και εγγραφή Μεταπτυχιακών φοιτητών
Από την Γ.Σ.Ε.Σ. συγκροτείται, µετά από πρόταση της Σ.Ε., Επιτροπή Επιλογής και
Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία συνεκτιµά τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα των υποψηφίων, συντάσσει τον Πίνακα Επιτυχόντων καθώς και Πίνακα
Επιλαχόντων κατά αξιολογική σειρά. Ο ∆ιευθυντής Π.Μ.Σ. εισηγείται προς έγκριση στη
Γ.Σ.Ε.Σ. τους ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων για εγγραφή και φοίτηση στο
Π.Μ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι τελεσίδικες. Οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να
εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το οποίο καθορίζεται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Επιτυχών/ούσα που δεν θα εγγράφεται µέσα στην προβλεπόµενη
προθεσµία χάνει το δικαίωµα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός αν επικαλεσθεί εξαιρετικούς
λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή
αξιολογεί τους λόγους που επικαλείται ο επιτυχών/ούσα και το βαθµό τεκµηρίωσής τους και
εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς επικύρωση.
Στη θέση επιτυχόντος/ούσας που δεν εγγράφεται ή δεν αποδέχεται την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.
µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες µπορεί, µετά από εισήγηση της Σ.Ε. και επικύρωση της
Γ.Σ.Ε.Σ., να εγγραφεί άτοµο από τον Πίνακα Επιλαχόντων, σύµφωνα µε την αξιολογική
κατάταξη.
Άρθρο 9
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήµες της Αγωγής»
του Π.Τ.∆.Ε. του ∆.Π.Θ. θεωρούνται όσοι έχουν εγγραφεί στο Π.Μ.Σ..
Ένας Μ.Φ. που έχει εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. διατηρεί την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού
Φοιτητή για όσο διάστηµα βρίσκεται εντός των θεσµικά προβλεπόµενων χρονικών ορίων
απόκτησης των προϋποθέσεων για την απονοµή του Μ.∆.Ε.
Οι εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών φοιτητών στην Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζονται µαζί µε τους
αναπληρωµατικούς τους από το ∆.Σ. του Συλλόγου των Μ.Φ..
Άρθρο 10
Πρόγραµµα Σπουδών και Προϋποθέσεις κτήσης Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Π.Μ.Σ. διαµορφώνεται ως εξής:
4
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
ECTS
Υποχρεωτικά µαθήµατα:
• Μεθοδολογία
Εκπαιδευτικής
Έρευνας
8
• Εκπαιδευτική Πολιτική
8
• Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών
8
Υποχρεωτικά µαθήµατα:
• Ιστορία
και
Φιλοσοφία
της
Εκπαίδευσης
• Οργάνωση και ∆ιοίκηση της
Εκπαίδευσης
• Ψυχολογία της Εκπαίδευσης: Έρευνα
και Εφαρµογές
Μαθήµατα επιλογής (επιλέγεται 1)
• Συγκριτική
σπουδή
εκπαιδευτικών τάσεων
• ∆ιαχείριση σχολικής τάξης
• Κοινωνιολογικά
θέµατα
και
κοινωνικά προβλήµατα
6
Μαθήµατα επιλογής (επιλέγεται 1)
6
ΣΥΝΟΛΟ
30
• Παιδαγωγική του Θεάτρου
• Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας
• Εφαρµοσµένη
Έρευνα
στις
Κοινωνικές Επιστήµες µε έµφαση
στην ποιοτική ανάλυση δεδοµένων
• Θέµατα
Νεοελληνικής
εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΟ
30
8
8
8
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
30
ΣΥΝΟΛΟ
30
Η ανακατανοµή των µαθηµάτων στο πρόγραµµα Σπουδών θα γίνεται µε αποφάσεις της
Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από πρόταση της Σ.Ε.
Το Πρόγραµµα υλοποιείται µε δια ζώσης µαθήµατα που µπορούν να διεξάγονται βάσει
εβδοµαδιαίου προγράµµατος ή σε προκαθορισµένες συναντήσεις, όπως θα ορίζονται από τον
υπεύθυνο Καθηγητή του µαθήµατος και έγκριση από την Σ.Ε. Η παρακολούθηση των
µαθηµάτων είναι υποχρεωτική.
Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων είναι η ελληνική και το εκπαιδευτικό υλικό και η
βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των
σπουδών του Π.Μ.Σ.(π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων) µέρος των µαθηµάτων µπορεί να
διδάσκεται και σε άλλη επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την κτήση του Μ.∆.Ε. απαιτείται:
5
α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα τρία (3) υποχρεωτικά και ένα (1)
επιλεγόµενο µαθήµατα του Α΄ Εξαµήνου και τρία (3) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλεγόµενο
µαθήµατα του Β’ εξαµήνου,
β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης, καθώς και,
γ) η όποια συµµετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. ορίζει
κατά περίπτωση η Συντονιστική Επιτροπή.
Για τη λήψη του Μ.∆.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές µονάδες (ECTS),
που κατανέµονται ως εξής:
τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες (ECTS) για τα µαθήµατα του Α΄ εξαµήνου, τριάντα (30)
πιστωτικές µονάδες (ECTS) για τα µαθήµατα του Β΄ εξαµήνου και τριάντα (30) πιστωτικές
µονάδες (ECTS) για τη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.
Άρθρο 11
Αξιολόγηση και Βαθµολογία για το Μ.∆.Ε.
Η συµµετοχή στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει τη συστηµατική παρακολούθηση και την επιτυχή
ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούµενων σε κάθε µάθηµα και στο Πρόγραµµα Σπουδών
συνολικά. Η αξιολόγηση στα επιµέρους µαθήµατα διεξάγεται µε πολλαπλές εναλλακτικές
και συµπληρωµατικές µεθόδους αξιολόγησης, ανάλογα µε τη φύση και το περιεχόµενο του
µαθήµατος.
Για την απονοµή Μ.∆.Ε. απαιτείται ο Μ.Φ. να έχει πετύχει τουλάχιστον τη βαθµολογική
βάση (5/10) σε κάθε µάθηµα εξαµήνου και τη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης, και να
έχει συµµετάσχει στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.
Οι προθεσµίες ολοκλήρωσης και κατάθεσης όλων των αξιολογούµενων εργασιών,
δραστηριοτήτων κλπ. στα πλαίσια κάθε µαθήµατος είναι δεσµευτικές. Υπέρβαση των
προθεσµιών είναι δυνατή µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από συνεννόηση µε
τον διδάσκοντα. Σε αντίθετη περίπτωση η σχετική εργασία, δραστηριότητα κλπ. µηδενίζεται.
Άρθρο 12
Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης
Οι Μ.Φ. στην έναρξη του 3ου Εξαµήνου υποχρεούνται να επιλέξουν θέµα Μεταπτυχιακής
εργασίας ειδίκευσης. Η δήλωση του θέµατος σε ειδικό Έντυπο γίνεται στην υπεύθυνη
Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης καθοδηγείται
από τον Επιβλέποντα Καθηγητή που προτείνεται στη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση
της Συντονιστικής Επιτροπής. Για την εξέταση και αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής
Εργασίας Ειδίκευσης ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τριµελής Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν
ο επιβλέπων και δύο (2) µέλη ∆.Ε.Π. Η τελική µορφή της Μεταπτυχιακής εργασίας
ειδίκευσης υποβάλλεται για κρίση σε τρία αντίτυπα (έντυπα και ηλεκτρονικά) και µετά την
επιτυχή παρουσίαση κατατίθεται ένα τελικό αντίτυπο στην Βιβλιοθήκη του Τµήµατος και
ένα αντίτυπο στην Γραµµατεία του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις Μ.Φ.
Στους Μ.Φ. ανατίθεται από το Τµήµα επικουρικό-εκπαιδευτικό έργο που αφορά την
εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανταπόκριση σε αυτό είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 14
Αναστολή Φοίτησης-Οριστική ∆ιακοπή Φοίτησης–∆ιαγραφή Μ.Φ.
6
Ο Μ.Φ. µπορεί να ζητήσει µε γραπτή αίτηση, αναστολή φοίτησης µία φορά κατά τη
διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. Η αίτηση του Μ.Φ. εγκρίνεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Το διάστηµα αναστολής φοίτησης µπορεί να είναι ένα (1) ή δύο (2) εξάµηνα σπουδών. Το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο Μ.Φ. βρίσκεται σε αναστολή της φοίτησής του µε
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δεν υπολογίζεται για τη συµπλήρωση του ανώτατου ορίου φοίτησης.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και
αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώµατά του. Η φοιτητική ιδιότητα, αποκτάται αυτόµατα
µετά την λήξη της αναστολής.
Ο Μ.Φ. µετά τη λήξη της αναστολής φοίτησής του είναι υποχρεωµένος να παρακολουθήσει
όλα τα µαθήµατα, εργαστήρια, σεµινάρια κ.λπ., τα οποία δεν είχε ολοκληρώσει επιτυχώς
πριν από την αναστολή.
Οριστική διακοπή φοίτησης µπορεί να γίνει κατόπιν υποβολής σχετικού γραπτού αιτήµατος
του Μ.Φ. προς το Π.Μ.Σ. Η πράξη αυτή είναι αµετάκλητη.
∆ιαγραφή Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. µπορεί να γίνει για τους ακόλουθους λόγους: α) λόγω
πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μ.Φ., όπως αυτές περιγράφονται στον
παρόντα Κανονισµό (άρθρο 13) ή αποφασίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ., β) λόγω µη καταβολής
των προβλεπόµενων διδάκτρων και γ) λόγω πειθαρχικών παραπτωµάτων του Μ.Φ.,
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του παρόντος Κανονισµού. Η διαγραφή γίνεται µε απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η σχετική απόφαση
κοινοποιείται εντός 15 ηµερών στον ενδιαφερόµενο Μ.Φ. και αυτός έχει δικαίωµα υποβολής
ένστασης εντός µηνός από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. Η ένσταση
κρίνεται τελεσίδικα από τα ανωτέρω όργανα.
Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή διαγραφής Μ.Φ., για οποιοδήποτε λόγο, τα
ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 15
∆ιδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.–Επιβλέποντες
Την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής των µαθηµάτων στο Π.Μ.Σ. αναλαµβάνουν
Καθηγητές και Λέκτορες του Τοµέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Τµήµατος.
Στην διδασκαλία των µαθηµάτων µπορούν να προσκαλούνται: Καθηγητές ή Λέκτορες των
υπολοίπων Τοµέων του Τµήµατος, άλλων Τµηµάτων του ∆.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι.,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, ειδικοί επιστήµονες ή διδάσκοντες βάσει
του Π.∆. 407/1980 οι οποίοι είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος και έχουν επαρκές
δηµοσιευµένο έργο. Επίσης µπορούν να προσκαλούνται ερευνητές αναγνωρισµένων
ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού
∆ιπλώµατος και έχουν επαρκή επιστηµονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,
καθώς και επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις
ή σχετική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ.
Οι Καθηγητές και Λέκτορες που πληρούν απόλυτα τις υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά
προγράµµατα δύνανται να αποζηµιώνονται όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους (διδασκαλία
και επίβλεψη µεταπτυχιακών εργασιών) στο Π.Μ.Σ. Το ύψος της αποζηµίωσης, το οποίο
βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό του Π.Μ.Σ., εισηγείται η Συντονιστική Επιτροπή
του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Άρθρο 16
∆ίδακτρα-Υποτροφίες-Έπαθλα
Σύµφωνα µε την Υ.Α. ίδρυσης του Π.Μ.Σ., για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την
απόκτηση Μ.∆.Ε. προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 3.000 Ευρώ. Το ύψος των
7
διδάκτρων µπορεί να µεταβάλλεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από πρόταση της Σ.Ε.. Τα
επιµέρους θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση των διδάκτρων ρυθµίζονται από τον ∆ιευθυντή
του Π.Μ.Σ. και τη Σ.Ε., και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Η διαδικασία καταβολής και διαχείρισης των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. γίνεται µέσω του
Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (σύµφωνα µε το
άρθρο 8 του Ν. 3685/08). Τα δίδακτρα χρησιµοποιούνται από το Π.Μ.Σ. για τις πάσης
φύσεως δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Μ.Φ., τη στήριξη της σχετικής
έρευνας και γενικά για την εύρυθµη λειτουργία και συνεχή αναβάθµιση του Π.Μ.Σ. Ο
τρόπος υλοποίησης των δαπανών καθορίζεται από τα αρµόδια όργανα του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης και τις κείµενες διατάξεις.
Με βάση τα ανωτέρω, και αποσκοπώντας στη βέλτιστη υλοποίηση του Π.Μ.Σ. και την
αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων του, ο τρόπος εξόφλησης των ως άνω διδάκτρων,
ορίζεται ως εξής:
▪ Έγγραφή Α΄ εξαµήνου: 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
▪ Έγγραφή Β΄ εξαµήνου: 30% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
▪ Έγγραφή Γ΄ εξαµήνου: 20% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
Το Π.Μ.Σ. κάθε χρόνο χορηγεί Υποτροφίες σε Μ.Φ. Το ποσό της Υποτροφίας και οι όροι
χορήγησης θα καθορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από πρόταση της Σ.Ε.
Άρθρο 17
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. προσαρµόζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης, κατά τα προβλεπόµενα του Ν.
3685/2008 και συντάσσει κάθε τρία χρόνια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 3374/2005.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. ορίζει Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης
(Ε.Εσ.Α.) του Π.Μ.Σ., αποτελούµενη από αναγνωρισµένους επιστήµονες έχοντες
γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 3 του Ν. 3685/2008.
Η Ε.Εσ.Α. αξιολογεί το πρόγραµµα σπουδών, καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., µε βάση το διαθέσιµο έντυπο υλικό και
πραγµατοποιώντας µια σειρά από συναντήσεις µε τους διδάσκοντες και τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές του Π.Μ.Σ. Η Ε.Εσ.Α. καταγράφει τα συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις της σε
έκθεση την οποία παραδίδει στο ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ. και στον Πρόεδρο του Π.Τ.∆.Ε.
του ∆.Π.Θ..
Άρθρο 18
Θέµατα Ακαδηµαϊκής ∆εοντολογίας και Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων
Οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα ή παράβαση ακαδηµαϊκής δεοντολογίας παραπέµπεται
στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για κρίση και λήψη σχετικών αποφάσεων. Σε περιπτώσεις
παραπτώµατος ιδιάζουσας βαρύτητας η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.∆.Ε.
προτάσεις για την αντιµετώπιση του θέµατος. Ως τέτοια θεωρούνται και τα παραπτώµατα
της αντιγραφής ή λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβασης των διατάξεων περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας από Μ.Φ. κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των µαθηµάτων
ή στην εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας.
Ειδικότερα, κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των µαθηµάτων, τις δηµοσιεύσεις ή τη
συγγραφή των Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµατικών Εργασιών, απαγορεύεται µε ποινή ακύρωσης
ή και διαγραφής. Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. κατά
8
την υποβολή των εργασιών τους και πριν την υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Εργασίας
Ειδίκευσης, Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: «είµαι αποκλειστικός/ή
συγγραφέας της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης και κάθε βοήθεια την οποία
είχα για την προετοιµασία της είναι πλήρως αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην εργασία.
Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδοµένων, ιδεών ή
λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασµένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η
εργασία προετοιµάστηκε από εµένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριµένη µεταπτυχιακή
διπλωµατική εργασία».
Σε περίπτωση όπου Μ.Φ. εν γνώσει του δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, διαγράφεται
από το Π.Μ.Σ., µε εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Άρθρο 19
Παράρτηµα ∆ιπλώµατος
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του νόµου 3374/2005, το Π.Μ.Σ. οφείλει να οργανώσει το
πρόγραµµά του µε βάση το σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 του νόµου 3374/2005, στο Μ.∆.Ε. που χορηγείται από
το Π.Μ.Σ. επισυνάπτεται υποχρεωτικά παράρτηµα διπλώµατος. Το παράρτηµα διπλώµατος
εκδίδεται αυτοµάτως και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 20
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Οποιοδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισµό του Π.Μ.Σ. ή στην Ι.Υ.Α., θα
παραπέµπεται στην Γ.Σ.Ε.Σ. ή και στην Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύµατος, κατά
περίπτωση.
9