Διαγνωστικές Κατηγορίες

 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
∆ΙΑΒΗΤΗΣ
Σάκχαρο ορού
C πεπτίδιο προ-µετά
Σάκχαρο προ-µετά γεύµατος
Καµπύλη C πεπτιδίου
Καµπύλη σακχάρου
Σάκχαρο ούρων
Γλυκοζυλιωµένη Αιµοσφαιρίνη
Πρωτεϊνες ούρων
Ινσουλίνη προ-µετά
Μικροαλβουµίνη ούρων
Καµπύλη ινσουλίνης
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΑΣ
Χοληστερίνη
Απολιποπρωτείνη Α1
Χοληστερίνη HDL
Απολιποπρωτείνη Β
Χοληστερίνη LDL
Απολιποπρωτείνη Α2
Χοληστερίνη VLDL
Lp(α)
Τριγλυκερίδια
Ηλεκτρ/ση Λιποπρωτεϊνών
Αθηρωµατικός δείκτης
Crest
Syndrome
Sjogren
Syndrome
Drugincluded
Lupus
Polymyositis
√
√
√
Progressive
Scleroderma
√
√
√
√
√
√
√
√
Mixed
Connective
Tissue
Disease
ANA
DS-DNA
SS-DNA
RNA
Sm
Sm-RNP
SS-A (Ro)
SS-B (La)
Scl-70
Histones
Centromere
Phospholipids
Jol-1
Mitochondria
Discoid
Lupus
ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Sustemic
Lupus
Erythematosus
Τεστοστερόνη ολική
DHEA
Τεστοστερόνη ελεύθερη
DHEA-S
SHBG
3α-Diol-G
∆4 – Ανδροστενεδιόνη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΑΜΜΗΝΟΡΡΟΙΑ-ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
Ε2 (Οιστραδιόλη)
Τεστοστερόνη Ολική
PRG (Προγεστερόνη)
Τεστοστερόνη Ελεύθερη
LH
SHBG
FSH
∆4 – Ανδροστενεδιόνη
PRL (Προλακτίνη)
17-ΟΗ.PRG
T3
DHEA
T4
DHEA-S
TSH
3α-Diol-G
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ερυθρά ΙgG
Έρπης 1 IgG
Ερυθρά IgM
Έρπης 1 IgM
Τοξόπλασµα IgG
Έρπης 2 IgG
Τοξόπλασµα IgM
Έρπης 2 IgM
CMV IgG
Λιστέρια
CMV IgM
VDRL
Χλαµύδια Ag
RPR
Χλαµύδια trachomatis IgA
HBsAg (Αυστραλ. αντιγόνο)
Χλαµύδια trachomatis IgG
Anti-HCV ολικό
Χλαµύδια trachomatis IgM
Anti-HIV I + HIV II
Ηλεκτροφόρηση Αιµοσφαιρίνης
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΟΣ Β
HBsAg (Αυστραλ. αντιγόνο)
Anti-HBe
HBe Ag
Anti-HBs
Anti-HBc Oλικό
HBV-DNA
Anti-HBc IgM
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
49 / 54
Chronic
Active
Hepatitis
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Αλδοστερόνη (Ηρεµ-Κόπωση)
VMA ούρων
Ρενίνη (Ηρεµία-Κόπωση)
Κάλιο ορού
Αλδοστερόνη ούρων
Νάτριο ορού
Νάτριο ούρων
Αδρεναλίνη
Κατεχολαµίνες ούρων
Νοραδρεναλίνη
Μετανεφρίνες ούρων
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ
Σίδηρος ορού
Τρανσφερρίνη
TIBC
Κορεσµός τρανσφερρίνης
Φερριτίνη
Ερυθροκυτταρικοί δείκτες
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝ∆ΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ (DIC)
Ινωδογόνο
F.D.P.
Πλασµινογόνο
Πρωτεϊνη S
Ρ.Α.Ι.
Πρωτεϊνη C
Αντιθροµβίνη ΙΙΙ
Lp(α)
Φιµπρονεκτίνη
Οµοκυστεϊνη
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Ασβέστιο ούρων 2h
Ισοένζυµα Αλκαλ. Φωσφατ.
Kρεατινίνη ούρων 2h
ΡΤΗ (Παραθορµόνη)
Φωσφόρος ούρων 2h
Ε2 (Οιστραδιόλη)
Υδροξυπρολίνη ούρων 2h
FSH
Οστεοκαλσίνη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΥΣ
T3
TG (θυρεοσφαιρίνη)
T4
TSI
TSH
TBG
F.T3
F.TI
F.T4
RT3U
AΘΑ θυρεοσφαιρινικά Ab
T4 Uptake
ΑΘΑ µικροσωµιακά Ab
Καλσιτονίνη
Anti-TPO
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
β-HCG
E2 (Οιστραδιόλη)
PAPP-A
PRG (Προγεστερόνη)
A-ΤΕST
HPL
α-FP
Ε3 (Οιστριόλη)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ
Σπερµοδιάγραµµα
E2 (Οιστραδιόλη)
Φρουκτόζη σπέρµατος
Τεστοστερόνη ολική
Καρνιτίνη σπέρµατος
Τεστοστερόνη ελεύθερη
Ακροσίνη σπέρµατος
T3
Όξινος φωσφατ. σπέρµατος
T4
LH
TSH
FSH
SHBG
PRL (Προλακτίνη)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΟΣ - ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ
HBsAg (Αυστραλ. αντιγόνο)
Anti-HCV Oλικό
Anti-HBc IgM
Anti-HDV IgM
Anti-HAV IgM
HBV-DNA
Primary
Biliary
Cirrhosis
ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ
CK-MB
LDH
Anti
Phospolipid
Syndrome
SGOT
SGPT
CPK
√
50 / 54