οργανα μετρησης για ενεργειακους επιθεωρητες κτιριων

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ
Βασικές προϋποθέσεις των προδιαγραφών IEC/EN 61557 - ΕΛΟΤ HD 384 για χαµηλή τάση και
ισχυρά ρεύµατα. Η ευρωπαϊκή νόρµα EN 61557 και η νέα ΚΥΑ – ΚΕΕ∆ περί τεχνικών
προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ορίζει τις προϋποθέσεις για τα τεστ των
οργάνων που χρησιµοποιούνται για την εξακρίβωση και
τις µετρήσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
FLUKE 1653
1.
2.
3.
4.
5.
Αντίσταση Μόνωσης
Μέτρηση βρόγχου σφάλµατος
Αντίσταση γείωσης
Αντίσταση γραµµής
Έλεγχος λειτουργείας διαφορικού ρεύµατος (RCD) σε συστήµατα άµεσης γείωσης και
ουδετέρωσης (ΤΤ και ΤΝ)
6. Μέτρηση τάσης και συχνότητας
7. Παρακολούθηση µόνωνης συκευών για συστήµατα IT
Η οπτική επιθεώρηση, πραγµατοποιείται αρχικά για να επιβεβαιώσει, ότι ο µόνιµα
συνδεδεµένος µε καλώδιο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
ασφαλείας και δεν φαίνεται καµία βλάβη . Κατόπιν η µέτρηση µε το όργανο αυτό γίνεται σε
αφόρτιστες γραµµές (χωρίς δηλαδή τη σύνδεσή τους µε το
ρεύµα της ∆ΕΗ)
Fluke 179/1AC-II Combo Kit
Electrician’s Multimeter and Voltage Tester combo kit
Fluke 289
True‐rms Βιομηχανικό Πολύμετρο με καταγραφή Αµπεροτσιµπίδα FLUKE 902
Ιδανικό για HVAC
ADAMSNET LTD. Ταξιαρχών 51 , ∆ραπετσώνα 18648 , Τηλ.: 210 – 4082291-3 , Fax : 210 - 4628163
e-mail : [email protected][email protected] web site : www.adamsnet.gr
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι ευρωπαϊκές νόρµες ΕΝ15230-15300, το CEN-BT-WG173 και τα ΦΕΚ 1526 (περί
ενεργειακής επιθεώρησης) και ΦΕΚ 89Α (περί ενεργειακής ταυτότητας των κτιρίων)
ορίζουν τις προϋποθέσεις για τα τεστ των οργάνων που χρησιµοποιούνται για την
διακρίβωση και τις µετρήσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του κτιριακού
κελύφους.
Η θερµοκάµερα είναι όργανο διάγνωσης ενεργειακών απωλειών
ηλεκτροµηχανολογικών εξοπλισµών και κτιριακού κελύφους - EN1364.
Θερµοκάµερα FLUKE Ti 35
Τα όρια µέτρησης της θερµοκρασίας
αυτής της θερµοκάµερας κυµαίνονται
από -20 έως +365. Η συγκεκριµένη
θερµοκάµερα είναι χρησιµοποιείται για
τους παρακάτω λόγους.
• Απώλειες κουφωµάτων
• Απώλειες θερµότητας στο
στο κέλυφος τους αρµούς
και το δώµα
• Κακές ηλεκτρικές
συνδέσεις και ασυµετρία φάσεων
• Θερµοκρασίες λειτουργίας µοτερ µηχανηµάτων και ενεργού
εξοπλισµού.
Θερµοκάµερα FLUKE Ti 32
ADAMSNET LTD. Ταξιαρχών 51 , ∆ραπετσώνα 18648 , Τηλ.: 210 – 4082291-3 , Fax : 210 - 4628163
e-mail : [email protected][email protected] web site : www.adamsnet.gr
Με τον αναλυτή ενέργειας µετράµε κυκλώµατα µέχρι 3000Α καταγράφοντας και
αναλύοντας την ποιότητα ρεύµατος, την άεργο και ενεργό ισχύ ( kW, Var , VA και kWh),
ασυµµετρία φάσεων, αρµονικές εντάσεως-τάσεως, συχνότητα , παραµορφώσεις,
βυθίσεις και αυξήσεις τάσεως, flickering, εβδοµαδιαία δειγµατοληψία του ενεργειακού
προφίλ. ΕΝ 50160
Αναλυτής ενέργειας FLUKE 435:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ο συγκεκριµένος αναλυτής ενέργειας
λαµβάνει τις παρακάτω µετρήσεις.
Ανάλυση κυµατοµορφής τάσεως και
εντάσεως
Ανάλυση πολικού διαγράµµατος
φάσεων-ασυµµετρία φάσεων
Μέτρηση V/A/Ηz ,max& through rms
Βυθίσεις και αυξήσεις τάσεως και
εντάσεως
Αρµονικές παραµορφώσεις εντάσεως ,
τάσεως, ουδετέρου
Ενέργειες kW/Var/VA/kWh
Flickering
Παραµορφώσεις κυµατοµορφών
τάσεως και εντάσεως (κρουστικές)
Ρεύµα εκκίνησης
∆υνατότητα εβδοµαδιαίας
δειγµατοληψίας
Αµπεροτσιµπίδες CAT ΙΙΙ 3000A
CLASS A analyzer portable
Fluke 1735 Power Logger
•
Ιδανικός αναλυτής για τις συνήθεις εφαρµογές
•
Οικονοµικό µοντέλο (Εξαιρετικά αποδοτικό)
Volts rms
Amps rms Flexi set measurement range: 3000 A rms
Frequency Measurement range: 46 Hz to 54 Hz and 56 Hz to 64 Hz
Harmonics and THD To 50th harmonic (< 50 % of nom)
Power measurement Measuring range:
(P - Active, S - Apparent, Q - Reactive, D - Distorting)
Energy Measurement (kWh, KVAh, kVARh) 1 W to 10 W
PF (Power factor) 0.000 to 1.000
Events
ADAMSNET LTD. Ταξιαρχών 51 , ∆ραπετσώνα 18648 , Τηλ.: 210 – 4082291-3 , Fax : 210 - 4628163
e-mail : [email protected][email protected] web site : www.adamsnet.gr
Fluke 125 Industrial ScopeMeter
• Bus
Health
O έλεγχος που σας δίνει τη
δυνατότητα να
πιστοποιείτε όλους τους
βιοµηχανικούς
διαύλους (fieldbus), και
ταυτόχρονα δικαιώνει
τις επιλογές µας και την
εµµονή µας στο
σύστηµα DUPLINE το
µοναδικό µε πλήρη
ανοσία στο θόρυβο
– CAN-bus, Fieldbus, Profibus, etc.
– Ελέγχει όλες τις παραµέτρους και τις
συγκρίνει µε τα επίσηµα χαρακτηριστικά
µετάδοσης σήµατος του οποιουδήποτε
τύπου fieldbus Με τον αναλυτή καυσαερίων µετράµε O2, CO, NO, NO2, θερµοκρασία καυσαερίων,
θερµοκρασία περιβάλλοντος, ελκυσµός, διαφορική πίεση, ρεύµα ιονισµού βαθµός
απόδοσης, περίσσεια αέρα, λόγος CO/CO2 , όλα σύµφωνα µε το πρότυπο EN50379
Αναλυτής Καυσαερίων UNIGAS 2000
• Αναλυτής Εκπομπών ΝΟ, ΝΟ •
•
•
•
•
•
2
Μετρητής ελκυσμού και διαφορικής πίεσης Θερμόμετρο δύο καναλιών Επιτηρητής CO περιβάλλοντος Ελεγκτής διαρροών δικτύου σωληνώσεων Ανιχνευτής διαρροών αερίων Ελεγκτής ιονισμού φλόγας (μικροαμπερόμετρο) Αντίστοιχος Αναλυτής Καυσαερίων BACHARACH Fyrite INSIGHT
ADAMSNET LTD. Ταξιαρχών 51 , ∆ραπετσώνα 18648 , Τηλ.: 210 – 4082291-3 , Fax : 210 - 4628163
e-mail : [email protected][email protected] web site : www.adamsnet.gr
TANDD ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ – ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος HACCP, σας ενημερώνουμε σχετικά με το πρότυπο ΕΝ12830 που πρόσφατα υιοθέτησε και ο ΕΦΕΤ, και αφορά προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας
ADAMSNET LTD. Ταξιαρχών 51 , ∆ραπετσώνα 18648 , Τηλ.: 210 – 4082291-3 , Fax : 210 - 4628163
e-mail : [email protected][email protected] web site : www.adamsnet.gr
Ενε
νεργειακήή Ταυτότηητα Κτιρί
ρίων
Ηλεκτρικ
κοί Πίνακες
ς
Ψυγεεία
motοrrs
Κτιριακό
ό κέλυφος
Παρά
άθυρα ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ
Σ ΑΥΤΟΜΑ
ΑΤΙΣΜΟΣ
Κ
τ
κτιρίωνν είναι πλέο
ον
Η ενεργειακή ταυτότητα των
ποχρεωτική σε κτίρια άνω των 100
00τ.µ. ΦΕΚ 89Α /
υπ
ΦΕ
ΕΚ1526 / ΦΕΚ
Φ
1122, KENAK,
K
και σίγουρα θα
α παίξει
ση
ηµαντικό ρόλο στην αγο
ορά και ενο
οικίαση ακινήτων
απ
πό το 2009.
Με εκτίµησ
ση
για την Ada
amsnet Ltd
Α∆ΑΜΟΠΟ
ΟΥΛΟΣ Χ. ΑΛ
ΛΕΞΙΟΣ
EUREM (EU
URopean Enerrgy Manager))
∆ΙΠΛ. ΗΛ
Λ/ΓΟΣ & ΠΟΛ
ΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗ
ΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆.Π.Θ.
∆
AD
DAMSNET LTD. Ταξιααρχών 51 , ∆ραππετσώνα 18648 , Τηλ.: 210 – 4082291-3 , Faax : 210 - 46281163
e-mail : [email protected][email protected]
hoo.gr web sitte : www.adam
msnet.gr