Ιδιωτικό συμφωνητικό

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Καλλονή Ηρακλείου , στις…………..2011, μεταξύ
1.Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στην Καλλονή Ηρακλείου
(ΑΦΜ………………………..) και εκπροσωπείται στο παρόν από τον Πρόεδρο
του ∆Σ και διευθύνοντα Σύμβουλο Εμμαννουήλ Μπέρκη, σύμφωνα με το αρ
πρακτ. του ∆Σ, από το ένα μέρος, η οποία θα αποκαλείται στο παρόν «η
εργοδότης» ή «ο κύριος του έργου»
2.Τ…………………………………………………………………, από το άλλο
μέρος, που θα αποκαλείται στο παρόν «ο εργολάβος» ή «ο ανάδοχος»,
συνομολογούνται και συμφωνούνται τα εξής
Η 1η από τους συμβαλλόμενους, όντας επιχείρηση Logistics, θέλει να ανεγείρει
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διοίκησης σε οικόπεδό της που βρίσκεται στο στο
Βιο. πα. Άνω Λιοσίων Αττικής και προς τούτο έχει επιμεληθεί την έκδοση της με αρ
άδειας οικοδομής του…… Προωθεί δε την χρηματοδότηση του έργου με υπαγωγή
του στ……….
Η 2η δηλώνει ότι εκτελεί έργα, όπως το παραπάνω, που περιγράφεται
λεπτομερώς παρακάτω, έχοντας προς τούτο την κατάλληλη οργάνωση και
συγκρότηση ως προς το προσωπικό και τα μέσα και συνεργάτες που
χρησιμοποιεί, με ιδιαίτερη εμπειρία και ειδικές γνώσις τούτων και των
διοικούντων της.
Με το παρόν η 1η αναθέτει στην 2η και αυτή αποδέχεται την εκτέλεση των
εργασιών ανέγερσης των ως άνω εγκαταστάσεων δηλαδή την εκτέλεση έργου
που αποδίδεται με τον τίτλο …………….., με τους εξής όρους και συμφωνίες:
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.Τίτλος, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά
του έργου
1.Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι: «∆ιώροφο κτίριο επαγγελματικής
αποθήκης με υπόγειο και γραφεία»
2.Τόπος εκτέλεσης του έργου
Βιο.πα Άνω Λιοσίων Αττικής Ο.Τ. 3084
3.Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Αφορά στην κατασκευή νέου διωρόφου κτιρίου με υπόγειο και
γραφεία.
Ο φέρων οργανισμός του αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα
συνδυασμένο με μεταλλικά στοιχεία (σύμμεικτη κατασκευή) καθώς
και από αμιγή μεταλλική κατασκευή.
Η
επικάλυψη
αποτελείται
από
θερμομονωτικά
πάνελς
πολυουρεθάνης τα δε γραφεία ενδύονται από συμβατικά για τέτοιες
κατασκευές υλικά.
2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εκτελεσθησόμενες εργασίες περιλαμβάνουν
1.Κατηγορία 1.Οικοδομικά
2.Κατηγορία 2. Ηλεκτρομηχανολογικά
Συνοπτικά αναφέρονται στον «Συγκεντρωτικό Προϋπολογισμό Μελέτης»
Εξειδικεύονται στον «Αναλυτικό Προϋπολογισμό Μελέτης»
3.ΥΛΙΚΑ
- Ο εργολάβος εισφέρει τα απαιτούμενα υλικά και επί μέρους αντικείμενα και
βαρύνεται με την δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και επεξεργασίας των.
- Τα είδη των υλικών και αντικειμένων που θα χρησιμοποιηθούν, οι ποσότητες
και η ποιότητά των περιγράφονται λεπτομερώς στον «Αναλυτικό
Προυπολογισμό Μελέτης», στην «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» καθώς
και στις «Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους»
4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12μήνες και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
2. Ο χρόνος εκτέλεσης διακρίνεται σε στάδια που αναφέρονται στο
«Χρονοδιάγραμμα» και αποτελούν αυτοτελείς προθεσμίες, η υπέρβαση των
οποίων αποτελεί επιβράδυνση μη επιτρεπόμενη και λογίζεται ότι καθιστά
αδύνατη την έγκαιρη περάτωση του έργου κατά την έννοια και τις συνέπειες
του άρθρου 686 του Αστικού Κώδικα
3. Κατά τον υπολογισμό των σταδίων του χρονοδιαγράμματος προβλέφθηκε
από αμφότερα τα μέρη ανοχή από καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε
καιρικές συνθήκες, ή ανώτερη βία γιά διάστημα κατ ελάχιστο, ίσο με το ½ του
χρόνου κάθε σταδίου μη δικαιουμένου, στην περίπτωση αυτή, του εργολάβου
σε παράταση. Επίσης δεν δικαιούται σε παράταση από καθυστερήσεις που
οφείλονται σε τυχηρά γεγονότα.
5.ΑΜΟΙΒΗ
Η Αμοιβή ορίζεται στον Συγκεντρωτικό Προυπολογισμό της Μελέτης που
αφού προυπολογίστηκε ενδεικτικά ως άθροισμα κονδυλίων σε Αναλυτικό
Προυπολογισμό (Προμετρήσεις) μειώθηκε σε τελική συμβατική αμοιβή
…………….. ευρώ
Η εργοδότης βαρύνεται και με τον ΦΠΑ που αναλογεί
Αλλοι φόροι που αφορούν τις εργασίες αυτές και κατά νόμο βαρύνουν τον
εργολάβο δεν προσαυξάνουν την αμοιβή
Η αμοιβή αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με το αποτέλεσμα των
επιμετρήσεων και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την σύμβαση αυτή
6.ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.Η περάτωση του έργου δεν συμπίπτει με την παραλαβή του
2.Η χρησιμοποίηση του έργου από την εργοδότη δεν σημαίνει παραλαβή ή
έγκρισή του εκτός εάν παρέλθει έτος από την έναρξη της χρήσης και δεν
μεσολάβησε δήλωση υπαναχώρησής της ή παραλαβής ή ειδοποίησης με
επιφύλαξη λόγω έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων ή λόγω ελαττωμάτων του
έργου.
3.Το στάδιο της παραλαβής αρχίζει από τότε που ο εργολάβος θα δηλώσει
εγγράφως στην εργοδότη με δικαστικό επιμελητή ότι περάτωσε το έργο και
τον καλέσει να εγκρίνει και παραλάβει το έργο μέσα σε προθεσμία έξι μηνών,
οπότε σε περίπτωση μη απάντησης θεωρείται ότι το έργο εγκρίθηκε και
παραλήφθηκε.
ΙΙ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη
Η μεταξύ των συμβαλλομένων σύμβαση έργου περιλαμβάνει το παρόν
συμφωνητικό και ως αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω που
συνυπογράφονται με σημερινή ημερομηνία και με επ αυτών δήλωση των
μερών ό,τι αποτελούν μέρος της σύμβασης αυτής.
2.Σειρά ισχύος
Σε περίπτωση ασυμφωνίας ( αντίθεσης) των περιεχομένων σ' αυτά όρων,
η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Το συμφωνητικό.
Εγγυητική Επιστολή
Η Οικονομική Προσφορά.
Ο Αναλυτικός προϋπολογισμός προσφοράς.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους (Τ.Σ.Υ.).
Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο
και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες
10.
Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των
έργων.
3.Συμπληρωματικοί κανόνες
Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στον
προηγούμεν ορο:
(1) Οι Ευρωκώδικες.
(2) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.).
(3) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
4.Ερμηνεία
1. Οπου στη σύμβαση προβλέπεται η εφαρμογή διατάξεων στις οποίες
παραπέμπει, εφαρμόζονται με την εξής έννοια:
1.1 Oσες από τις διατάξεις δεν ισχύουν σε ιδιωτικές συμβάσεις ή ιδιωτικά
έργα, εφαρμόζονται ανάλογα στην παρούσα σύμβαση μόνο ως προς τον
προσδιορισμό των υποχρεώσεων του εργολάβου.
1.2.Εφαρμόζονται και για τις υποχρεώσεις της εργοδότου μόνο εφ όσον κατά
τους Κανόνες της Κοινής Πείρας και της Λογικής δεν είναι δυνατή χωρίς την
τήρησή των, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργολάβου.
2.Οπου στη σύμβαση χρησιμοποιούνται έννοιες και ορολογία που δεν
προσήκουν ειδικά στα ιδιωτικά έργα ή στη σύμβαση έργου του Αστικού
Κώδικα, ερμηνεύονται κατά τρόπο που να προσιδιάζει στη φύση της
σύμβασης αυτής.
3. Συμπληρωματικές διατάξεις
Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από τη σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
για τη σύμβαση έργου (Αρθρ.681 και επ.).
ΙΙΙ.ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
1.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
( δεν επιτρέπεται)
2..ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κλπ
1.Γιά την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της παροχής του ο
εργολάβος παρέδωσε στην εργοδότη εγγυητική επιστολή της …………
Τράπεζας ποσού 100.000 ευρώ, ισχύουσα έως την……………….2013 με όρο
απροειδοποίητης και αναιτιολόγητης κατάπτωσης και με παραίτηση από
δικαίωμα διαίρεσης και διζήσεως.
2. Η εργοδότης δικαιούται οποτεδήποτε, τακτικά ή έκτακτα να ζητά από τον
εργολάβο στοιχεία από τα οποία συνάγεται η οικονομική και δικαιοπρακτική
συγκρότησή και ικανότητά του , όπως πιστοποιητικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας, μη εκκρεμούσας διαδικασίας πτώχευσης ή
αναγκαστικής διαχείρησης ή υπαγωγής σε συναφή διαδικασία ρύθμισης
οφειλών (όπως του άρθρου 99 Ν……..) , πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων
κ.ο.κ
3. Ιδιωτική ασφάλιση έργου
4. Σε περίπτωση που λόγω παράβασης νόμου ή της παρούσας από τον
εργολάβο και πράξης ή παράλειψής του πιθανολογείται η μη ομαλή εξέλιξη
της σύμβασης ή κίνδυνος δαπανών ή ζημίας της εργοδότου, ο τελευταίος
δικαιούται να ασκήσει όσα δικαιώματα του προβλέπει ο νόμος και σωρευτικά
ή διαζευκτικά, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ή να περιοριστούν οι
δυσμενείς συνέπειες, να ενεργήσει επ ονόματι και για λογαριασμό του
εργολάβου με ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση που παρέχει σαυτήν με
το παρόν ή επ ονόματι της και για λογαριασμό αυτής ή του εργολάβου,
επιφυλασσόμενη να αναζητήσει τις δαπάνες και για κάθε ζημία της
3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1.Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών του από τον εργολάβο, η
εργοδότης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο και
ειδικώτερα από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
2.Σωρευτικά ή διαζευκτικά προς τα δικαιώματα της προηγούμενης
παραγράφου, η εργοδότης δικαιούται έναντι του εργολάβου, ως ποινικές
ρήτρες διαζευτικά ή σωρευόμενες μεταξύ τους, ανεξάρτητα από ζημία της και
προσθέτως αποζημιώσεως γιαυτήν, τα παρακάτω ποσά.
α)…………ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης οποιουδήποτε σταδίου
β) Σε περίπτωση που θα δικαιούται η εργοδότης σε καταγγελία ή
υπαναχώρηση, ποσοστό …..% στο ποσό του προυπολογισμού των μελετών
(χωρίς την έκπτωση που συμφωνήθηκε με το παρόν) που αναλογεί στο μη
εκτελεσμένο μέρος καθώς και σε ποσοστό …..% στο ποσό του
προυπολογισμού των μελετών (χωρίς την έκπτωση που συμφωνήθηκε με το
παρόν) που αναλογεί σε εκτελεσμένο αλλά ελαττωματικό εν όλω ή εν μέρει
έργο όταν τα ελαττώματα είναι ουσιώδη και σε ποσοστό ……% όταν τα
ελαττώματα είναι μη ουσιώδη. Τα ίδια ισχύουν ανάλογα και στις περιπτώσεις
έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου και των επί μέρους πραγμάτων
του. Επίσης τα ίδια ισχύουν ανάλογα και σε περίπτωση μη υπαναχώρησης ή
μη καταγγελίας αλλά περάτωσης του έργου με ουσιώδη ή μη ελαττώματα και
έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων.
4.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
1.Ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την
ασφαλή εκτέλεση του έργου και αποτροπή κινδύνων κατά της περιουσίας ή
των προσώπων, προσωπικού, συνεργατών, προστηθέντων ή
συμβαλλομένων αυτού ή τρίτων και απαλάσσεται κάθε υποχρέωσης λήψης
τέτοιων μέτρων και κάθε ευθύνης η εργοδότις
2.Σε περίπτωση που η εργοδότις υποχρεωθεί να καταβάλει οποιοδήποτε
ποσό ή αποζημίωση ή για αποκατάσταση ηθικής ζημίας (ηθική βλάβη ή
ψυχική οδύνη) σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, η εργοδότις θα
έχει κατ αυτού δικαίωμα αναγωγής νομιμότοκα για όποιο ποσό από τότε που
το κατέβαλε και προσθέτως σαυτό ποινική ρήτρα σε ποσοστό ....¨%
ανεξάρτητα από ζημία της και προσθέτως αποζημίωσης γιαυτήν σε
περίπτωση πταίσματος των διοικούντων, αντιπροσώπων ή προστηθέντων
του
3.Ο εργολάβος υποχρεούται και ευθύνεται όπως στις προηγούμενες
παραγράφους και έναντι των διοικούντων, αντιπροσώπων και προστηθέντων
της εργοδότου, θεωρουμένου ότι με το παρόν συνάπτεται σύμβαση υπέρ
αυτών, ως τρίτων.
ΙV.∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1.Για κάθε διαφορά από την σύμβαση αυτή ή απορρέουσα άμεσα ή έμμεσα
απ αυτήν ή την ακύρωση ή λύση της, ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια τα
δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου
2. Αντίκλητος του εργολάβου για επιδόσεις ή κοινοποιήσεις εξωδίκων
δηλώσεων ή δικογράφων της εργοδότου προς αυτόν ορίζεται ο …………….
………………..κάτοικος…………….. οδός……..αρ ………
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε …….. αντίτυπα από ….
για κάθε συμβαλλόμενο, όπως και ισάριθμα συμβατικά τεύχη και
περιλαμβανόμενα ως αναπόσπαστα μέρη αυτής που συνυπογράφονται ως
ακολούθως
Η ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ