ισολογισμος

NOVATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η Εταιρική Χρήση (01/01/2013-31/12/2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52941/1ΑΤ/Β/02/353 - (Ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης
Γ.
ΙΙ.
3.
4.
5.
6.
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
45.395,58
45.395,58
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
38.364,62
38.364,62
7.030,96
7.030,96
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
35.060,12
35.060,12
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
34.348,94
34.348,94
711,18
711,18
Eπιπλα καί λοιπός έξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Α.
Ι.
46.069,88
2.500,02
8.191,59
11.566,66
1.593,75
5.743,18
34.503,22
906,27
2.448,41
8.224,13
2.500,02
8.191,59
7.125,61
1.343,75
5.131,08
1.098,52
1.156,27
3.060,51
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Τακτικό αποθεματικό
120.604,06
177.365,55
112.874,13
131.777,72
7.729,93
45.587,83
105.721,94
124.637,68
99.778,65
113.379,09
5.943,29
11.258,59
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
4.902,82
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.
Ι
1.
2.
7.265,36
18.523,95
50.490,65
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Σύνολο
438.262,91
62.613,53
389.211,72
54.996,00
444.207,72
500.876,44
ΙΙ.
1.
2.
3.α
3.β
3.γ
3.δ
Απαιτήσεις
Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών
Ελληνικό Δημόσιο-Προκ/νοι Φόροι
Συμψηφιστέος στήν επόμενη χρήση Φ.Π.Α.
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
Λοιποί χρεώστες
12. Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων
646.938,56
46.479,80
ΙΙI. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα
600.458,76
50.604,31
0,00
232.949,75
2.427,51
12.051,50
898.491,83
60.196,06
313,57
Μείον: προβλέψεις υποτίμησης
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
99.967,92
83,70
59.882,49
59.882,49
158.434,65
21.993,84
2.984,12
203.286,78
6.130,01
0,00
392.829,40
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :
1. Εκτακτα έσοδα
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα
Μείον :
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσης
19.387,61
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Εκτακτα κέρδη
Μείον :
1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
15.704,62
4. Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
15.500,00
Οργανικά καί εκτακτα αποτελέσματα
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οί απ' αυτές ενσωμ.στό λειτουργικό κόστος
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης
2.071,50
1.020,68
3.092,18
19.387,61
22.448,57
22.448,57
40.607,04
40.607,04
621.499,26
604.898,59
784.874,76
759.505,63
26.707,69
26.707,69
28.032,85
28.032,85
Γ.
ΙΙ.
1.
2α
3.
4.
5.
6.
10.
11.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένε
169.020,36
106.645,22
130.481,04
123.636,54
16.331,96
136.617,80
10.413,76
150.000,00
121.194,69
Τράπεζες Λ/σμοι βραχ/σμων υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεωσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα
Πιστωτές Διάφοροι
857.696,15
64.842,96
2.279,71
3.395,08
21.548,25
8.839,29
0,00
125.592,49
336.143,00
99.884,22
99.884,22
405,14
4.741,88
5.147,02
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα
0,00
486,13
1.669.278,60
1.124.167,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Β+Γ+Δ )
1.669.278,60
1.124.167,61
2.012.840,12
1.194.524,28
818.315,84
203.168,77
494.695,03
766.275,90
277.260,25
-16.295,43
260.964,82
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
17.661,01
12.054,94
0,00
12.054,94
31.204,62
49.375,50
49.375,50
0,00
549,01
549,01
3.137.387,68
2.093.851,53
1.043.536,15
232.327,04
533.948,86
114.000,00
114.000,00
42.734,57
120.129,55
162.864,12
1.099.785,46
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον :
Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ :
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσης
114.000,00
114.000,00
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (από 01/01/2013 έως 31/12/2013)
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Ποσά προηγούμ.
χρήσης 2012
35.730,22
116.227,00
151.957,22
1.611.207,98
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα επόμενης χρήσης
3. Μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )
194.034,65
37.600,00
Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2013
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
(114.000 μτχ του 1,00 ευρώ έκαστη)
1. Καταβλημένο
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.εξοπλ.
Μεταφορικά μέσα
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
39.542,03
431,55
39.973,58
17.661,01
697.863,80
120.452,04
0,00
241.815,14
5.807,67
10.000,00
15.807,67
5.439,32
5.439,32
Ποσά προηγούμ.
χρήσης 2012
241.815,14
604.898,59
846.713,73
66.446,01
780.267,72
140.086,03
499.807,01
639.893,04
29.463,31
610.429,73
8.768,46
150.000,00
621.499,26
780.267,72
5.531,14
0,00
604.898,59
610.429,73
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
1. Τακτικό αποθεματικό
22.312,57
142.764,61
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Χαλάνδρι 30 Απριλίου 2014
13.127,34
1,75
13.129,09
-19.149,68
241.815,14
Καθαρά αποτελέσματα (Κερδη) χρήσης προ φ
Υπόλοιπο αποτελεσματων (κέρδη) προηγούμεν
Συνολο
Μείον φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2013
-2.678,58
140.086,03
0,00
140.086,03
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ. - ΑΕ 105766
ΚΟΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΔΤ- X 187392
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Για την ΛΑΜΔΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099754505 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 171 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Χ-694086/2004