προοδευτικη α.τ.ε

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 602/06/Β/86/04
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 243701000
ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60 ΑΘΗΝΑ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της περιόδου
Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
(βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007)
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
α) Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
3
β) Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
4
γ) Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής
19
Πληροφόρησης
δ) Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
20
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014
ε) Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
55
2
Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
Βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:
A.
Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. για την
περίοδο 01.01 – 30.06.2014 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και
τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση εκλαμβανόμενων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς,
B.
Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του N.
3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014
Οι βεβαιούντες
Κων/νος Αθ. Κούτλας
Παγώνα Αντύπα
Βασίλειος - Εμμανουήλ
Καρυωτάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
3
Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του
Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2014.
H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη
µε τις σχετικές διατάξεις του Νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού
εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση µε
αριθµό 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του
Ομίλου και της Εταιρείας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ» για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας
χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους
στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και
αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο δεύτερο εξάµηνο της χρήσης
και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων
µε αυτόν προσώπων.
Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2014
1. Κύρια αναφορά στον Όμιλο
Κατά το Α εξάμηνο 2014 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και του ομίλου ήταν μηδενικός
(€ 220 χιλ κατά την περίοδο 1/1-30/6/13).
Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στις 135
χιλ. € για την εταιρεία και τον όμιλο.
Οι ζημιές της εταιρείας και του Οµίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη
για φόρους, έφθασαν στις 1.744 χιλ. €.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
4
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας και του Ομίλου ανήλθαν για
το Α’ εξάμηνο του 2014 σε 143 χιλ. € έναντι των 150 χιλ € του Α’ εξαμήνου του 2013,
ενώ τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 186 χιλ. € (έξοδα), έναντι των
286 χιλ. € (έξοδα) του Α’ εξαμήνου του 2013, τόσο για την εταιρεία όσο και για τον
όμιλο.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που απεικονίζουν την επίδοση του Ομίλου κατά το
Α’ εξάμηνο 2014 σε σύγκριση είναι οι παρακάτω:
Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
Περιθώριο μικτού κέρδους
Περιθώριο EBITDA
%κερδών/ζημιών προ φόρων
%κερδών/ζημιών μετά από φόρους
Αποδοτικότητα συνολικών
απσχολούμενων κεφαλαίων
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2014
31/12/2013
292,42%
235,64%
1,55
1,60
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2014
31/12/2013
291,84%
235,22%
0,84
1,60
30/6/2014
-
30/6/2013
76,81%
-46,07%
-203,82%
-434,42%
30/6/2014
-
30/6/2013
76,81%
-46,07%
-203,82%
-434,42%
-1,95%
-22,68%
-2,31%
-10,13%
-1,95%
-22,66%
-2,31%
-10,12%
2. Εκτιμήσεις της διοίκησης για το Β’ εξάμηνο 2014
Η Διοίκηση της Εταιρείας για τη χρήση του 2014 εντείνει τις προσπάθειές της για την
είσπραξη των απαιτήσεων της και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσής,
ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις της, να αυξηθεί η ρευστότητά
της και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για
τη απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
5
Στα πλαίσια της παραπάνω προσπάθειας της Εταιρείας ορθολογίζοντας την δομή και τις
λειτουργίες της, διαχειριζόμενη την κακή συγκυρία, που εμφανίστηκε από το έτος 2004,
όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, συνεχίζει να καταβάλλει έντονες προσπάθειες για
την ενεργοποίησή της
και σε νέους
-μη κορεσμένους-
τομείς δραστηριότητας (π.χ.
ενέργεια, διαχείριση ΧΥΤΑ, logistics, κλπ) πέραν αυτού των Δημοσίων Έργων.
Παράλληλα επιδιώκει συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, παρά το δυσμενές
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πέραν από την συνεισφορά τους σε
οικονομικούς πόρους θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και σε άλλους τομείς για την
επίτευξη του σκοπού αυτού.
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, λόγω της χειροτέρευσης της οικονομικής κατάστασης και
της αναξιοπιστίας της Χώρας από τις αξιολογήσεις των ξένων Οίκων δεν κατέστη δυνατή
η εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή και κατ’ επέκταση νέου κεφαλαίου.
Η καθυστέρηση είσπραξης απαιτήσεων και η μη εξεύρεση νέων κεφαλαίων έχει
δυσχεράνει την ενεργοποίηση της Εταιρείας στους νέους τομείς δραστηριότητας και
επαναφέρει την υποχρεωτική επαναδραστηριοποίησή της στα Δημόσια Έργα με δεδομένο
ότι οι εκπτώσεις των δημοπρασιών στα Δημόσια Έργα έχουν μειωθεί δραματικά και άρα
υπάρχουν περιθώρια κέρδους και όχι ζημιών όπως στο παρελθόν.
Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας αναμένει την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου
που βρίσκεται σε εξέλιξη και ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία επαναρρύθμισης
ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους € 4 εκ. περίπου. Για τις
προαναφερθείσες υποχρεώσεις η Εταιρεία ήδη έχει εκχωρήσει μέρος από το συνολικό
ποσό των 7,2 εκατ. € που της αναλογεί στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ»
σύμφωνα με την 1409/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για διασφάλιση
των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
6
Επιπλέον, κατά την 30.06.2014 υφίστανται αγωγές και διαιτησίες τεχνικών έργων κατά
της Εταιρείας, ύψους 10 εκ. ευρώ περίπου. Εκ του ανωτέρου κονδυλίου το μεγαλύτερο
μέρος του, ύψους 3 εκ. ευρώ, αφορά διεκδικήσεις από τα λοιπά κοινοπρακτούντα μέρη
της Κοινοπραξίας «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΙΔΑΣ», το
οποίο αμφισβητείται από την Εταιρεία μέσα από διαδικασία διαιτησίας που προβλέπεται
από την μεταξύ τους κοινοπρακτική σύμβαση.
Aκόμα, ποσό ύψους 6 εκ. ευρώ αφορά σε διεκδικήσεις από το έτερο μέρος της κ/ξ
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.». Η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου
δικαιώματος της και έχουν εξουσιοδοτηθεί οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας να
υποβάλλουν ανταγωγή η οποία θα είναι μεγαλύτερου ποσού.
Η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί με βάση τα στοιχεία
και τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στη Διοίκηση της Εταιρείας κατά τη λήξη της
κλειόμενης χρήσης και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.
Επιπλέον, οι Νομικοί Σύμβουλοι της εταιρείας, εκτιμούν ότι η δικαστική έκβαση των
ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση
και λειτουργία του Ομίλου.
Ομως, κατά την 30.06.2014 υφίστανται αγωγές και διαιτησίες διεκδίκησης απαιτήσεων
τεχνικών έργων της Εταιρείας κατά Ελληνικού και Ρουμανικού Δημοσίου ύψους 14,2 εκ. €
περίπου.
Συγκεκριμένα η Εταιρεία απαιτεί από το Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεις τουλάχιστον 7,2
εκατ. € από τη συμμετοχή της στην εταιρεία «ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» τα οποία έχουν
τελεσιδικήσει σε εφετειακό βαθμό σύμφωνα με την 1409/2009 απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών.
Η ανωτέρω απαίτηση έχει εκχωρηθεί σε πιστωτές της Εταιρείας ως επί πλέον εξασφάλιση
έναντι των απαιτήσεων τους.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
7
Επίσης η Εταιρεία απαιτεί μέσω διαιτησιών τεχνικών έργων ποσό ύψους 7 εκατ. € από το
Ρουμανικό
Δημόσιο. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι μετά από προσφυγή της κ/ξ
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» κατά του Ρουμανικού Δημοσίου στο Διεθνές
Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC) για το οδικό έργο που είχε αναλάβει να εκτελέσει στην
Κραϊόβα Ρουμανίας, το Δικαστήριο (ICC) εξέδωσε θετική απόφαση υπέρ της Κοινοπραξίας
και υποχρεώνει το Ρουμανικό Δημόσιο να καταβάλλει στην Κοινοπραξία το ποσό των 6,1
εκ. ευρώ.
Επιπροσθέτως, η εταιρεία απαιτεί μέσω αγωγών:
α) ποσό ευρώ 2 εκ. το οποίο αφορά σε λανθασμένες φορολογικές αποφάσεις. Η αγωγή
αυτή έχει εκδικαστεί στο Συμβούλιου της Επικρατείας και αναμένεται η έκδοση της
απόφασης πιθανώς εντός της κλειόμενης χρήσης.
β) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν εκδικαστεί και θα εκδικαστούν μέχρι
τέλος Ιουνίου 2014 σειρά αγωγών της κ/ξ «ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» με συμμετοχή της
προοδευτικής 40% συνολικού ύψους 20 εκ. ευρώ περίπου. Οι αποφάσεις αναμένονται
πιθανώς εντός της κλειόμενης χρήσης, ή στις αρχές της επόμενης.
Eπίσης, μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΕ εκκρεμούν εκατέρωθεν αγωγές
σε διαιτησία ποσού ύψους 8 εκατ. € περίπου για το έργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ» που είχε εκτελέσει η Εταιρεία υπεργολαβικά.
Κατά τις εκτιμήσεις των Νομικών Συμβούλων της Εταιρείας η τελική έκβαση της αγωγής –
ανταγωγής δεν θα είναι αρνητική για την Εταιρεία.
Kατά την 11.07.2014, η Εταιρεία έλαβε απόφαση για σχηματισμό επιπλέον πρόβλεψης
φόρων που αφορούν προσαυξήσεις / τόκους λόγω μη αποπληρωμής των φορολογικών
υποχρεώσεων της ύψους € 800.000,00. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
καθυστέρηση ρευστοποίησης των απαιτήσεων της Εταιρείας από την συμμετοχή της στο
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
8
«ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ». Το παραπάνω ποσό καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου
1/1-30/6/14 και έτσι κατά την 30.06.2014 η σχηματισμένη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας, για διαφορές φορολογικού ελέγχου, ανέρχεται στο
ποσό των € 1.434.005,57.
Τέλος, κατά την 28.08.2014 η Εταιρεία
1.1.2014 – 30.06.2014.
ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της
Πέραν αυτού δεν σημειώθηκε κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός.
ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατά την 21.03.2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε την διεξαγωγή
φορολογικού ελέγχου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.
2238/1994 και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 4 της ΠΟΛ 1159/26.7.2011 για τη
χρήση 2013 να διεξαχθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή και όχι από τους Ορκωτούς
Ελεγκτές της Εταιρείας, δεδομένου ότι ήδη έχει εκδοθεί εντολή τακτικού φορολογικού
ελέγχου και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
2010 και 2011.
Δεδομένης αυτής της διαδικασίας, κατά την διάρκεια αυτή του φορολογικού ελέγχου, η
Εταιρεία θα αιτηθεί την επέκταση του φορολογικού ελέγχου και για τις χρήσεις 2012 και
2013 από την αρμόδια ΔΟΥ.
β.
Κατά την 24.03.2014 με απόφαση του, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε, κατόπιν
επανεκτίμησης της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων της,
την διαγραφή λοιπών
κονδυλίων απαιτήσεων του Ενεργητικού της, ποσού ύψους 2.599.293,87 € τα οποία είναι
παλαιά. Το παραπάνω ποσό καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης
1/1-31/12/13.
γ. Επίσης κατά την 24.03.2014 με απόφαση του, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε τη
λογιστικοποίηση τόκων των πιστωτριών εταιρειών CORFAT TRADING Co. LIMITED,
TEMΓΕ Α.Ε.
και
YIUTINOCO TRADING Co. LIMITED για το έτος 2013, τη
λογιστικοποίηση των τόκων για όλα τα προηγούμενα έτη και την διατήρηση σε
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τα δάνεια των Πιστωτριών εταιρειών, ποσού ύψους
8.731.603,23 €.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
9
Και τούτο διότι έληγαν τα δάνεια των πιστωτριών εταιρειών CORFAT TRADING Co.
LIMITED, TEMΓΕ Α.Ε. και YIUTINOCO TRADING Co. LIMITED στις 31.12.2014 και επειδή
δεν είχε την δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων αυτών, κατόπιν διαπραγματεύσεως
κατόρθωσε και συμφώνησε να υπογραφούν ανανεώσεις δανειακών συμβάσεως μεταξύ
της Εταιρείας και των πιστωτριών εταιρειών στις 3.1.2013 κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
της 2.1.2013 και οι οποίες θα λήγουν στις 31.12.2016, έντοκα με επιτόκιο 1%. Οι
παραπάνω τόκοι καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης 1/1-31/12/13.
δ.
Τέλος κατά την 24.03.2014 με απόφαση του, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε την
καταχώριση εσόδου (λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης) στις οικονομικές καταστάσεις της
31.12.2013, ποσό ύψους 2,2 εκατ. €, λόγω του ότι το Υπουργείο Τουρισμού ενημέρωσε,
με την υπ΄ αριθμ. 6040 / 27.3.2013 επιστολή του, την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ
ΑΘΗΝΩΝ» ότι ζήτησε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την εκτέλεση της
τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης 1409/2009 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την
εγγραφή πίστωσης για ποσό 30 εκατ. € περίπου υπέρ της, στην οποία συμμετέχει και η
Εταιρεία μας με ποσοστό 24%, ήτοι ποσό 7,2 εκατ. € περίπου υπέρ της Εταιρείας και
επίσης λόγω του ότι το 2009 είχε διενεργήσει πρόβλεψη για τον ίδιο λόγο ποσού ύψους
1,5 εκατ. € περίπου και το 2012 ποσό ύψους 3,5 εκατ. € περίπου.
ε. Κατά την 27.3.2014 με απόφασή του, το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε τις Οικονομικές
Καταστάσεις χρήσεως 2013.
στ. Σύμφωνα με την από 10/4/2014 με αριθμό πρωτ. 1593 απόφαση του Χ.Α. η εταιρεία
εντάχθηκε στην κατηγορία επιτήρησης καθώς ο Όμιλος κατά την 31/12/2013 εμφάνισε
μηδενικό κύκλο εργασιών και ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές.
ζ. Κατά την 23.04.2014 με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίστηκε η διενέργεια
πρόβλεψης φόρων που αφορούν προσαυξήσεις / τόκους λόγω μη αποπληρωμής των
φορολογικών υποχρεώσεων της ύψους € 500.000,00. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην καθυστέρηση ρευστοποίησης των απαιτήσεων της εταιρείας από την
συμμετοχή της στο «ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ». Το παραπάνω ποσό καταχωρήθηκε στα
αποτελέσματα της περιόδου 1/1-31/3/14. Έτσι κατά την 31.03.2014 η σχηματισμένη
πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας, για διαφορές
φορολογικού ελέγχου, ανέρχεται στο ποσό των € 634.005,57.
η. Κατά την 22.05.2014, η Διοίκηση της Εταιρείας, για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του
επενδυτικού της κοινού το ενημέρωσε ότι μετά από προσφυγή της Κοινοπραξίας
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
10
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ κατά του Ρουμανικού Δημοσίου στο Διεθνές Διαιτητικό
Δικαστήριο (ICC) για το οδικό έργο που είχε αναλάβει να εκτελέσει στην Κραϊόβα
Ρουμανίας, το Δικαστήριο (ICC) εξέδωσε θετική απόφαση υπέρ της Κοινοπραξίας και
υποχρεώνει το Ρουμανικό Δημόσιο να καταβάλει στην Κοινοπραξία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ –
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ το ποσό των 6,1 εκατ. €.
Η χρονική είσπραξη του ανωτέρω ποσού δεν μπορεί να εκτιμηθεί σήμερα, ωστόσο όταν
θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με την είσπραξη, η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό
κοινό με νέα ανακοίνωση.
θ. Κατά την 28.05.2014 με απόφασή του, το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε τις Οικονομικές
Καταστάσεις της 1.1.2014 έως 31.03.2014.
ι. Τέλος η Εταιρεία συγκάλεσε στις 2.06.2014 για τις 30.06.2014 την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπου λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις
1.
Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη
Χρήση 2013 ( 1.1.2013 έως 31.12.2013) και των επ’ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τη
δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης.
Ψήφισαν:
Υπέρ 6.532.171 Κατά 0
2.
Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως
επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές
Καταστάσεις για την χρήση 2013.
Ψήφισαν:
Υπέρ 6.532.171 Κατά 0
3. Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2014 την εταιρεία Ορκωτών
Ελεγκτών - «ΤΜS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»,
τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής:
Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 17591,
Και αναπληρωματικός του, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 18731
Ψήφισαν:
Υπέρ 6.532.171 Κατά 0
4.
Ενέκρινε την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2013.
Ψήφισαν:
Υπέρ 6.532.171 Κατά 0
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την
κλειομένη χρήση 2013.
Ψήφισαν:
Υπέρ 6.532.171 Κατά 0
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
11
6.
Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
την χρήση 2014.
Ψήφισαν:
Υπέρ 6.532.171 Κατά 0
7. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν.
2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και
σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά
Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν
παρόμοιους σκοπούς.
Ψήφισαν:
Υπέρ 6.532.171 Κατά 0
8.
Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.06 2013 μέχρι και σήμερα.
Ψήφισαν:
Υπέρ 6.532.171 Κατά 0
Πέραν αυτού δεν σημειώθηκε κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός.
ΙΙΙ.
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατά την κλειόμενη περίοδο 01.01.2014 - 30.06.2014, ο Όμιλος και η εταιρεία παρουσίασαν
τα παρακάτω μεγέθη:
Δεν προέκυψαν έσοδα από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας, όπως και για την
αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.
Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 01.01.2014 30.06.2014 του Ομίλου και της Εταιρείας, ποσού € 19,7 χιλ. (αρνητικές ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες για τη περίοδο 01.01.2013 - 30.06.2013 ποσού € 29 χιλ.)
Επιπρόσθετα, η χρονική καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαιτησιών τριών έργων της
Ρουμανίας συντελεί, στο πρόσθετο επηρεασμό του κεφαλαίου κίνησης και δυσχεραίνει το
ενδεχόμενο
συμμετοχής της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που απαιτούν έκδοση
εγγυητικών επιστολών και ύπαρξη
πόρων για την υποστήριξη των έργων. Η Εταιρεία
αναμένει την τελική εκδίκαση των εν λόγω απαιτήσεων εντός της χρήσης 2014 είτε αρχές
του έτους 2015.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
12
Επίσης σημειώνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία επαναρρύθμισης
ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων ύψους € 4 εκ. περίπου.
Παρ’ όλο που τα ανωτέρω γεγονότα δυσχεραίνουν την παρούσα χρηματοοικονομική
κατάσταση της Εταιρείας, η
Διοίκηση έχει εκτιμήσει ότι, θα δύναται να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις της τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων δεδομένου ότι:
α.
ο δείκτης Κυκλοφορούν Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις παραμένει
μεγαλύτερος της μονάδος
β.
η Διοίκηση υπέγραψε διακανονισμό μετατόπισης του χρόνου αποπληρωμής σημαντικού
μέρους των υποχρεώσεων με πιστωτές που συντέλεσε στη βελτίωση του κεφαλαίου
κίνησης και
γ.
η Εταιρεία κάνει προσπάθειες εξεύρεσης προσωρινού δανεισμού, και ενεργοποίησης
σε έργα με τη μορφή είτε υπεργολαβίας είτε ως ανάδοχος έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
καταρτίστηκαν βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς η διοίκηση εκτιμά
ότι οι παραπάνω ενέργειες θα επιτρέψουν στον Όμιλο να συνεχίσει τη λειτουργία του.
Παρά ταύτα, η υπάρχουσα οικονομική ύφεση και το ενδεχόμενο έλλειψης κύκλου εργασιών
για την κλειόμενη χρήση, σε συνδυασμό με το περιορισμένο όγκο των ανεκτέλεστων έργων
ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου στο
μεσοπρόθεσμο μέλλον.
ΙV.
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΑ
Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς συνδεδεμένα με την
εταιρεία κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί, καθώς
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
13
και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και του ομίλου για την περίοδο
01.01 - 30.06.2014.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
α)Α παιτήσεις
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.383.997
2.383.997
β)Υποχρεώσεις
435.623
435.623
γ) Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης
899.712
899.712
0
0
δ)Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας και του ομίλου προς συνδεδεμένα μέρη,
αναλύονται ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απαιτήσεις
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η μητρική
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Απαιτήσεις
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος
Σύνολα
V.
Υποχρεώσεις
2.383.997
435.623
Υποχρεώσεις
2.383.997
435.623
2.383.997
435.623
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την πολιτική διαχείρισης των κινδύνων στους
οποίους εκτίθεται η εταιρείας είναι η παρακάτω:
Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του
Ομίλου,
σχεδιασμός
της
μεθοδολογίας
και
επιλογή
των
κατάλληλων
χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
14
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις
κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος
ρευστότητας και κίνδυνος ταμειακών ροών.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στην αντιμετώπιση
των κινδύνων καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των
προμηθειών και μετά ταύτα άμεση προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και
κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς.
Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη
που έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της εταιρείας προς τους αντισυμβαλλομένους.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Από 01.01.2007 οι χώρες Βουλγαρία και Ρουμανία στις οποίες δραστηριοποιείται η
εταιρεία, εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε για την χρήση 01.01.2014 –
30.06.2014 δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές από την δραστηριοποίηση στην
Βουλγαρία διότι οριστικοποιήθηκε η ισοτιμία μεταξύ LEVA και ΕΥΡΩ. Στην Ρουμανία, δεν
έχει οριστικοποιηθεί η ισοτιμία μεταξύ RON και ΕΥΡΩ με αποτέλεσμα να προκύπτουν
συναλλαγματικές διαφορές.
Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που
προμηθεύεται και κατά κύριο λόγο στις μεταβολές των τιμών των καυσίμων πετρελαίου
που χρησιμοποιείται για την κίνηση των μηχανημάτων των έργων, όπως επίσης και τα
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
15
παράγωγα του πετρελαίου όπως η άσφαλτος, η τιμή της οποίας συμπαρασύρεται από
την άνοδο του πετρελαίου.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο κλάδο των κατασκευών δημοσίων έργων τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Βαλκανική και συνεπώς οι πελάτες του Ομίλου είναι υπηρεσίες του
δημοσίου.
Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Όμιλος απορρέει από το ότι τα έργα στην
Βαλκανική χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα οι αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση ή μη των αντίστοιχων έργων επηρεάζουν
την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων από εκτελεσμένα έργα.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην πιθανή μη εισπραξιμότητα εκτελεσμένων
εργασιών από έργα του εσωτερικού και εξωτερικού. Ειδικότερα για τα έργα του
εσωτερικού υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων από τα Δικαστήρια, όσο
και καθυστέρηση πληρωμών σε έργα που εκτελούσε η εταιρεία υπεργολαβικά και
ειδικότερα για το έργο των Καμένων Βούρλων όπου η εταιρεία έχει ολοκληρώσει το έργο
και διεκδικεί από την εταιρεία ΑΕΓΕΚ που ήταν ο ανάδοχος του έργου, ποσό
πολλαπλάσιο από το εγγεγραμμένο στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Ομως, κατά την 30.06.2014 υφίστανται αγωγές και διαιτησίες διεκδίκησης απαιτήσεων
τεχνικών έργων της Εταιρείας κατά Ελληνικού και Ρουμανικού Δημοσίου ύψους 14,2 εκ.
€ περίπου.
Συγκεκριμένα η Εταιρεία απαιτεί από το Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεις τουλάχιστον 7,2
εκατ. € από τη συμμετοχή της στην εταιρεία «ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» τα οποία έχουν
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
16
τελεσιδικήσει σε εφετειακό βαθμό σύμφωνα με την 1409/2009 απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών.
Η ανωτέρω απαίτηση έχει εκχωρηθεί σε πιστωτές της Εταιρείας ως επί πλέον εξασφάλιση
έναντι των απαιτήσεων τους.
Επίσης η Εταιρεία απαιτεί μέσω διαιτησιών τεχνικών έργων ποσό ύψους 7 εκατ. € από
το Ρουμανικό Δημόσιο. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι μετά από προσφυγή της κ/ξ
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» κατά του Ρουμανικού Δημοσίου στο Διεθνές
Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC) για το οδικό έργο που είχε αναλάβει να εκτελέσει στην
Κραϊόβα Ρουμανίας, το Δικαστήριο (ICC) εξέδωσε θετική απόφαση υπέρ της
Κοινοπραξίας και υποχρεώνει το Ρουμανικό Δημόσιο να καταβάλλει στην Κοινοπραξία το
ποσό των 6,1 εκ. ευρώ.
Επιπροσθέτως, η εταιρεία απαιτεί μέσω αγωγών:
α) ποσό ευρώ 2 εκ. το οποίο αφορά σε λανθασμένες φορολογικές αποφάσεις. Η αγωγή
αυτή έχει εκδικαστεί στο Συμβούλιου της Επικρατείας και αναμένεται η έκδοση της
απόφασης πιθανώς εντός της κλειόμενης χρήσης.
β) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν εκδικαστεί και θα εκδικαστούν μέχρι
τέλος Ιουνίου 2014 σειρά αγωγών της κ/ξ «ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» με συμμετοχή της
προοδευτικής 40% συνολικού ύψους 20 εκ. ευρώ περίπου. Οι αποφάσεις
αναμένονται πιθανώς εντός της κλειόμενης χρήσης, ή στις αρχές της επόμενης.
Τέλος, μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΕ εκκρεμούν εκατέρωθεν αγωγές
σε διαιτησία ποσού ύψους 8 εκατ. € περίπου για το έργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ» που είχε εκτελέσει η Εταιρεία υπεργολαβικά.
Κατά τις εκτιμήσεις των Νομικών Συμβούλων της Εταιρείας η τελική έκβαση της αγωγής
– ανταγωγής δεν θα είναι αρνητική για την Εταιρεία.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
17
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω
μεταβολών των επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές των
επιτοκίων. Ο Όμιλος έχει σημαντικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έντοκα δάνεια,
απ’ όπου προκύπτει και κίνδυνος από μεταβολές των επιτοκίων.
VI. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Κατά την 11.07.2014 η Εταιρεία αποφάσισε το σχηματισμό πρόβλεψης φόρων που
αφορούν
προσαυξήσεις
/
τόκους
λόγω
μη
αποπληρωμής
των
φορολογικών
υποχρεώσεων της ύψους € 800.000,00. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην καθυστέρηση ρευστοποίησης των απαιτήσεων της εταιρείας από την συμμετοχή
της στο «ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ». Το ποσό της επιπλέον πρόβλεψης καταχωρήθηκε στα
αποτελέσματα της περιόδου 1/1-30/6/14. Έτσι κατά την 30.06.2014 η σχηματισμένη
πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας, για διαφορές
φορολογικού ελέγχου, ανέρχεται στο ποσό των € 1.434.005,57.
Την 28.08.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις του 2014.
Πέραν αυτού δεν σημειώθηκε κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός.
VIΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πέραν των προηγουμένων δεν σημειώθηκε κάποιο άλλο γεγονός άξιο να καταγραφεί.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
18
Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ‘ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.’
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας
‘ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.’ της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση
και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί
αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 ‘Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης
οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της
επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και
συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά
θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπισθούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το
ΔΛΠ 34.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στην Σημείωση 6.2 που παρατίθεται στις σημειώσεις των συνημμένων Ενδιάμεσων Οικονομικών
Καταστάσεων, στην οποία γίνεται κυρίως αναφορά στην έλλειψη κύκλου εργασιών από την κύρια δραστηριότητά της Εταιρείας, στην
καθυστέρηση ρευστοποίησης απαιτήσεων, καθώς και στην ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Τα ανωτέρω γεγονότα
υποδηλώνουν την ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και, κατ'
επέκταση, να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να καλύψει τις υποχρεώσεις της μέσα στα πλαίσια των συνήθων
εργασιών της. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5
του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166
Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
Θεόδωρος Ζερβός
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17591
19
Δ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως
30 Ιουνίου 2014
Οι συνημμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. στις 28/08/2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή
τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.proodeftiki.gr καθώς και στον διαδικτυακό χώρο
του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό
διάστημα
τουλάχιστον
πέντε
(5)
ετών
από
την
ημερομηνία
της
συντάξεως
και
δημοσιοποιήσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο
να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής
θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρίας και του
Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Κωνσταντίνος Κούτλας
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
20
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
1. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης ........................................................... 22
2. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Α’ εξαμήνου και Β’ τριμήνου ......... 23
3. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας ................ 24
4. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων Ομίλου .................................. 25
5. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών (Έμμεση μέθοδος) ................................... 26
6
Πληροφορίες για τον Όμιλο....................................................................................... 27
6.1
Λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία / Όμιλος ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ
Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των Εξαμηνιαίων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων .............. 28
6.1.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων .............................................................. 28
6.2 Συνέχιση Δραστηριότητας ............................................................................................................... 31
6.3 Νέα λογιστικά πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων ...................... 33
6.3.1 Ανασκόπηση Μεταβολών ............................................................................................ 33
6.3.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές ........................................................................................ 33
6.3.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ............................. 33
6.4. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών- Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ........ 41
6.5 Πληροφόρηση κατά τομέα.............................................................................................. 43
6.6 Δεσμεύσεις .................................................................................................................. 46
6.7 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις....................................................... 46
6.8 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις ......................................................................... 48
6.9 Μετοχικό Κεφάλαιο ........................................................................................................ 48
6.10 Βραχυπρόθεσμες Φορολογικές Υποχρεώσεις ................................................................... 49
6.11 Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ............................................................................ 49
6.12 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμετάλλευσης ............................................................................ 50
6.13 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη ...................................................................................... 50
6.14 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις- Υποχρεώσεις ........................................................................... 50
6.15 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία ............................................................................................................... 52
6.16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ................................................................................ 53
6.17 Κέρδη/Ζημιές ανά μετοχή ............................................................................................. 54
6.18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης ............................... 54
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
21
1. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30/6/2014
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
30/6/2014
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
Σημείωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Λοιπές επενδύσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
9.436.806,51
413,75
0,00
1.462.323,00
580.930,53
8.320,26
11.488.794,05
9.561.252,26
508,96
0,00
1.462.323,00
593.036,42
8.320,26
11.625.440,90
9.421.652,29
413,75
3.418,59
1.462.323,00
580.930,53
8.320,26
11.477.058,42
9.546.098,05
508,96
3.418,59
1.462.323,00
593.036,42
8.320,26
11.613.705,28
7.112.297,95
3.994.322,67
8.524.933,79
145.757,87
343.873,02
20.121.185,30
7.112.297,95
4.089.997,66
8.471.712,96
145.757,85
348.008,64
20.167.775,06
7.112.297,95
3.994.322,67
8.523.788,48
145.757,86
342.813,25
20.118.980,21
7.112.297,95
4.089.997,66
8.470.567,62
145.757,85
346.948,87
20.165.569,95
31.609.979,35
31.793.215,96
31.596.038,63
31.779.275,23
7.295.775,00
4.836.733,27
9.354.512,46
-13.797.304,90
7.295.775,00
4.840.354,90
9.354.512,46
-12.058.281,91
7.295.775,00
4.836.733,27
9.354.512,46
-13.789.488,63
7.295.775,00
4.840.354,90
9.354.512,46
-12.050.465,64
7.689.715,83
9.432.360,45
7.697.532,10
9.440.176,72
7.689.715,83
9.432.360,45
7.697.532,10
9.440.176,72
9.473.426,02
9.627.988,39
9.473.426,02
9.627.988,39
1.434.005,57
10.907.431,59
134.005,57
9.761.993,96
1.434.005,57
10.907.431,59
134.005,57
9.761.993,96
3.939.303,45
2.473.043,32
5.674.143,50
926.341,66
13.012.831,93
3.715.856,54
2.447.470,72
5.529.966,23
905.568,05
12.598.861,54
3.938.200,88
2.473.043,32
5.674.143,50
905.687,24
12.991.074,94
3.714.753,97
2.447.470,72
5.529.966,23
884.913,63
12.577.104,55
Σύνολο Υποχρεώσεων
23.920.263,52
22.360.855,50
23.898.506,53
22.339.098,51
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
31.609.979,35
31.793.215,96
31.596.038,63
31.779.275,23
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Κατασκευαστικά Συμβόλαια
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
6.7
6.6
6.8
Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
της Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
6.9
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
6.10
6.11
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
22
2. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Α’ εξαμήνου και Β’ τριμήνου
Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 30/6/2014
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/4-30/6/2014
1/1 - 30/6/2013
1/4-30/6/2013
0,00
-51.423,47
-51.423,47
0,00
-23.743,44
-23.743,44
220.000,00
-51.021,86
168.978,14
220.000,00
-10.934,15
209.065,85
0,00
-51.423,47
-51.423,47
0,00
-23.743,44
-23.743,44
220.000,00
-51.021,86
168.978,14
220.000,00
-10.934,15
209.065,85
864,80
-45.785,44
-97.294,06
-50.511,64
-1.090,98
-30.695,46
-65.227,86
-21.655,13
64.658,73
-43.463,76
-106.760,49
-245.339,04
21.586,86
-28.863,28
-61.334,46
-241.465,60
864,80
-45.785,44
-97.294,06
-50.511,64
-1.090,98
-30.695,46
-65.227,86
-21.655,13
64.658,73
-43.463,76
-106.760,49
-245.339,04
21.586,86
-28.863,28
-61.334,46
-241.465,60
-244.149,81
-142.412,87
-161.926,42
-101.010,63
-244.149,81
-142.412,87
-161.926,42
-101.010,63
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη/ Ζημιές από κοινοπραξίες
0,03
-186.388,96
0,00
0,03
-175.682,29
0,00
0,29
-286.478,53
0,00
0,29
-124.375,61
0,00
0,03
-186.388,96
0,00
0,03
-175.682,29
0,00
0,29
-286.478,53
0,00
0,29
-124.375,61
0,00
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
-430.538,74
-318.095,13
-448.404,66
-225.385,95
-430.538,74
Φόρος εισοδήματος
-1.313.378,36
-805.701,05
-507.327,49
-4.503,99
-1.313.378,36
-805.701,05
-507.327,49
-4.503,99
-1.743.917,10
-1.123.796,18
-955.732,15
-229.889,94
-1.743.917,10
-1.123.796,18
-955.732,15
-229.889,94
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
6.12
6.12
Κέρδη/(Ζημιές) Εκμετάλλευσης
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα
Περιόδου
1/1 - 30/6/2014
1/4-30/6/2014
-318.095,13
1/1 - 30/6/2013
-448.404,66
1/4-30/6/2013
-225.385,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.743.917,10
-1.123.796,18
-955.732,15
-229.889,94
-1.743.917,10
-1.123.796,18
-955.732,15
-229.889,94
-1.743.917,10
-1.123.796,18
-955.732,15
-229.889,94
-1.743.917,10
-1.123.796,18
-955.732,15
-229.889,94
-0,0717
-0,0462
-0,0393
-0,0095
-0,0717
-0,0462
-0,0393
-0,0095
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
-245.014,61
-141.321,89
-226.585,19
-122.597,53
-245.014,61
-141.321,89
-226.585,19
-122.597,53
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων
-135.208,85
-88.358,93
-101.359,38
-59.848,40
-135.208,85
-88.358,93
-101.359,38
-59.848,40
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη ανά Μετοχή για κέρδη/(ζημιές)
αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Βασικά σε €
6.17
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
23
3. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας
Ποσά σε €
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013, σύμφωνα
με τα ΔΠΧΠ
7.295.775,00
Αποθεματικά
εύλογης αξίας
5.200.644,65
Λοιπά αποθέματικα
9.354.512,46
Αποτελέσματα εις
νέον
(10.236.928,29)
Σύνολο
11.614.003,82
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 30/06/2013
Προσαρμογή συντελεστή Αναβαλλόμενης Φορολογίας
0,00
-276.613,58
0,00
0,00
-276.613,58
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της μητρικής
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-30/06/2013
0,00
0,00
-276.613,58
0,00
0,00
0,00
0,00
-955.732,15
-276.613,58
-955.732,15
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης
0,00
0,00
0,00
-955.732,15
-955.732,15
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η
Ιουνίου 2013
7.295.775,00
4.924.031,07
9.354.512,46
(11.192.660,44)
10.381.658,09
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα
με τα ΔΠΧΠ
7.295.775,00
4.840.354,91
9.354.512,46
(12.050.465,62)
9.440.176,75
0,00
-3.621,64
0,00
4.894,09
1.272,45
0,00
-3.621,64
0,00
4.894,09
1.272,45
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 30/06/2014
Μεταφορά αποθεματικού πωληθέντων παγίων στα εις
νέον
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της μητρικής
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-30/06/2014
0,00
0,00
0,00
-1.743.917,10
-1.743.917,10
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης
0,00
0,00
0,00
-1.743.917,10
-1.743.917,10
7.295.775,00
4.836.733,27
9.354.512,46
(13.789.488,63)
7.697.532,10
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η
Ιουνίου 2014
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
24
4. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων Ομίλου
Ποσά σε €
Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
7.295.775,00
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο
01/01 - 30/06/2013
Προσαρμογή συντελεστή Αναβαλλόμενης
Φορολογίας
Αποθεματικά
εύλογης αξίας
Λοιπά
Αποτελέσματα
αποθέματικα
εις νέον
Σύνολο
5.200.644,65 9.354.512,46 (10.244.744,59) 11.606.187,52
Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές
Σύνολο
0,00 11.606.187,52
0,00
-276.613,58
0,00
0,00
(276.613,58)
0,00
(276.613,58)
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της μητρικής
0,00
(276.613,58)
0,00
0,00
(276.613,58)
0,00
(276.613,58)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/0130/06/2013
0,00
0,00
0,00
(955.732,15)
(955.732,15)
0,00
(955.732,15)
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης
0,00
0,00
0,00
(955.732,15)
(955.732,15)
0,00
(955.732,15)
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
30η Ιουνίου 2013
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο
01/01 - 30/06/2014
7.295.775,00
4.924.031,07 9.354.512,46 (11.200.476,74) 10.373.841,79
7.295.775,00
4.840.354,91 9.354.512,46 (12.058.281,92)
Μεταφορά αποθεματικού πωληθέντων παγίων
στα εις νέον
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της μητρικής
0,00 10.373.841,79
9.432.360,45
0,00
9.432.360,45
0,00
-3.621,64
0,00
4.894,09
1.272,45
0,00
1.272,45
0,00
-3.621,64
0,00
4.894,09
1.272,45
0,00
1.272,45
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/0130/06/2014
0,00
0,00
0,00
-1.743.917,10
-1.743.917,10
0,00
-1.743.917,10
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης
0,00
0,00
0,00 (1.743.917,10) (1.743.917,10)
0,00 (1.743.917,10)
7.689.715,83
0,00 7.689.715,83
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
30η Ιουνίου 2014
7.295.775,00
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
4.836.733,27 9.354.512,46 (13.797.304,90)
25
5. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών (Έμμεση μέθοδος)
Ποσά σε €
(Ζημιές) χρήσης πρό φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις περιόδου 01.01-31.06
Προβλέψεις
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
(Μείωση) βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Μείον:
Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2014
30/6/2013
(430.538,74)
(448.404,66)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2014
30/6/2013
(430.538,74) (448.404,66)
109.805,76
0,00
125.225,81
165.996,34
109.805,76
0,00
125.225,81
165.996,34
(864,80)
(64.658,77)
(864,80)
(64.658,77)
186.388,93
286.478,24
186.388,93
286.478,24
42.454,17
233.835,42
(274.330,46)
438.746,72
42.454,17
233.835,42
(274.330,46)
438.746,72
25.572,60
(186.388,96)
(19.735,62)
28.254,19
(286.478,53)
(29.171,12)
25.572,60
(186.388,96)
(19.735,62)
28.254,19
(286.478,53)
(29.171,12)
15.600,00
0,00
69.000,00
0,29
15.600,00
0,00
69.000,00
0,29
15.600,00
69.000,29
15.600,00
69.000,29
0,00
0,00
0,00
0,00
(4.135,62)
39.829,17
(4.135,62)
39.829,17
348.008,64
343.873,02
343.812,55
383.641,72
346.948,87
342.813,25
342.752,78
382.581,95
26
6 Πληροφορίες για τον Όμιλο
Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε» έχει τη μορφή της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας και εδρεύει επί
της οδού Σπ. Τρικούπη 60, Αθήνα. Το site της εταιρείας είναι www.proodeftiki.gr και είναι εισηγμένη
στην κύρια αγορά Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κλάδος Κατασκευών), με ίδιο σύμβολο «ΠΡΔ».
Φύση δραστηριοτήτων
Η «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» μετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών «SC
PROODEFTIKI CONSTRUCT SRL» που εδρεύει στην Ρουμανία και «PROODEFTIKI CONSTRUCT
EOOD» που εδρεύει στη Βουλγαρία, οι οποίες δεν έχουν καμία δραστηριότητα.
Η «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με την με την κωδικοποίηση Ε.Σ.Υ.Ε. – ΣΤΑΚΟΔ, στον κλάδο «Κατασκευές» 45 και εκτελεί
έργα πολιτικού μηχανικού, έργα Κατασκευής αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων και αθλητικών
εγκαταστάσεων, υδραυλικά έργα (διώρυγες, αρδευτικά) κλπ.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με την από 29.06.2012 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η σύνθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:
1. Κων/νος Κούτλας, Πρόεδρος-Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Βασίλειος-Εμμαν. Στεφ. Καρυωτάκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Παγώνα Αντύπα, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδης, Σύμβουλος, Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Παναγιώτα Παύλου Αγγελάκη, Σύμβουλος, Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
27
6.1
Λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία / Όμιλος ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ
Επεξηγήσεις
για
τα
στοιχεία
των
Εξαμηνιαίων
Συνοπτικών
Οικονομικών
Καταστάσεων
6.1.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι συνημμένες εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου
καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2014. Έχουν συνταχθεί με
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή
συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης
της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και ειδικότερα σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2014 καταρτίστηκαν
με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία
και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις
ετήσιες πλήρεις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2013, οι οποίες
περιλαμβάνουν
πλήρη
ανάλυση
των
λογιστικών
αρχών,
μεθόδων
και
εκτιμήσεων
που
εφαρμόστηκαν, καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.
Η διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να
επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη
γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές
επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να
αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της
Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και
γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
28
εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά
τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως:

Συνέχιση Δραστηριότητας
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην εξαμηνιαία έκθεση της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου
2014, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την
ανακτησιμότητα και την
ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, είτε
των
υποχρεώσεών της, οι οποίες θα απαιτούνταν εάν η Εταιρεία δεν θα ήταν σε θέση να συνεχίσει
ομαλά τις δραστηριότητές της.

ανακτησιμότητα των απαιτήσεων
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν η Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα
οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, σύμφωνα με τους όρους της κάθε συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη
για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά
που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο.
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.

κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή
κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική.
Οι μισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου
παραμένουν στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που
καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες
η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των μισθωμένων παγίων
χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
29

Φόροι εισοδήματος
Ο Όμιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε πολυάριθμες φορολογικές
δικαιοδοσίες. Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους
εισοδήματος, καθώς και για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν
πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία
αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε
εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους
φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές
θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην
περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα
συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές
κρίσεις και εκτιμήσεις από την Διοίκηση του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά
φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα
ακολουθηθούν.

Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν.
Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε κίνδυνο μεγαλύτερο του
συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία
σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και
καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.

Ενδεχόμενα γεγονότα
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
30
οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, την 30 Ιουνίου 2014. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός
των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις
είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις
διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς.
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία μείωση
των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου στο μέλλον.

Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχείων
Η Διοίκηση του Ομίλου επανεξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των ενσώματων και ασώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε μέσω απόκτησης είτε μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας
υπόψη τα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς.
6.2 Συνέχιση Δραστηριότητας
Κατά την κλειόμενη περίοδο 01.01-30.06.2014, ο Όμιλος και η εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω
μεγέθη:
Δεν προέκυψαν έσοδα από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας.
Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 01.01-30.06.2014 του
Ομίλου και της εταιρείας, ποσού € 19,7 χιλ. (αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες για τη περίοδο 01.01-30.06.2013 ποσού € 29 χιλ.)
Επιπρόσθετα, η χρονική καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαιτησιών τριών έργων της Ρουμανίας
συντελεί, στο πρόσθετο επηρεασμό του κεφαλαίου κίνησης και δυσχεραίνει το ενδεχόμενο
συμμετοχής της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που απαιτούν έκδοση εγγυητικών επιστολών
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
31
και ύπαρξη
πόρων για την υποστήριξη των έργων. Η Εταιρεία αναμένει την τελική εκδίκαση των
εν λόγω απαιτήσεων εντός της χρήσης 2014 είτε αρχές του έτους 2015.
Επίσης σημειώνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία επαναρρύθμισης
ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων ύψους € 4 εκ. περίπου.
Παρ’ όλο που τα ανωτέρω γεγονότα δυσχεραίνουν την παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση της
Εταιρείας, η
Διοίκηση έχει εκτιμήσει ότι, θα δύναται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της
τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων δεδομένου ότι:
α.
ο δείκτης Κυκλοφορούν Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις παραμένει
μεγαλύτερος της μονάδος
β. η Διοίκηση υπέγραψε διακανονισμό μετατόπισης του χρόνου αποπληρωμής σημαντικού μέρους
των υποχρεώσεων με πιστωτές που συντέλεσε στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και
γ. η Εταιρεία κάνει προσπάθειες εξεύρεσης προσωρινού δανεισμού, και ενεργοποίησης σε έργα με
τη μορφή είτε υπεργολαβίας είτε ως ανάδοχος έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καταρτίστηκαν
βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι οι παραπάνω
ενέργειες θα επιτρέψουν στον Όμιλο να συνεχίσει τη λειτουργία του.
Παρά ταύτα, η υπάρχουσα οικονομική ύφεση και το ενδεχόμενο έλλειψης κύκλου εργασιών για την
κλειόμενη χρήση, σε συνδυασμό με το περιορισμένο όγκο των ανεκτέλεστων έργων ενδέχεται να
επηρεάσει την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
32
6.3 Νέα λογιστικά πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
6.3.1 Ανασκόπηση Μεταβολών
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την
30/06/2014 περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων. Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές
Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2013. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες
εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες
δημοσιευμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013, οι οποίες και περιλαμβάνουν πλήρη
ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν.
6.3.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές
6.3.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους
είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα.
ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση- τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2014).
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν ασυνέπειες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα
κριτήρια συμψηφισμού. Αυτές διευκρινίζουν το νόημα της πρότασης ‘την παρούσα στιγμή έχει
έννομο δικαίωμα συμψηφισμού και ότι κάποια συστήματα ακαθάριστου διακανονισμού μπορεί να
θεωρηθούν ισοδύναμα με καθαρό διακανονισμό.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
33
ΔΠΧΑ 10, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014, όπως
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση,
που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως
καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να
ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς
τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη
οικονομική οντότητα (επένδυση). Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, ένας επενδυτής υποχρεούται να
ενοποιήσει μια επένδυση όταν πληρούνται και τα τρία κριτήρια: (α) η οικονομική οντότητα έχει
δικαίωμα πάνω στην επένδυση, (β) ο επενδυτής εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές
αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην επένδυση και (γ) ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να
επηρεάζει τις αποδόσεις.
Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η
δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι
μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο
πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα
άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης /
πρακτορευομένου.
ΔΠΧΑ 11, Από κοινού συμφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014, όπως υιοθετήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν
υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που
συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό
με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
34
Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες,
χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2014, όπως υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες
των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές
επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς,
από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία
οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ
10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
ΔΛΠ 27, Ατομικές οικονομικές καταστάσεις - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2014, όπως υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις’. Το τροποποιημένο
ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις
συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει
ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ
28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’ και του ΔΛΠ 31 ‘Συμμετοχές σε κοινοπραξίες’ που αφορούν
τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες - τροποποίηση (ισχύει
από 1 Ιανουαρίου 2014, όπως υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Το ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ΔΛΠ 28
‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό
χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
35
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) “Οδηγία μετάβασης”
Η οδηγία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2014. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, του
ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες και του ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες
επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία μετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη
ελάφρυνση από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η ημερομηνία της «πρώτης εφαρμογής» του
ΔΠΧΑ 10 ορίζεται ως η «έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 10 για
πρώτη φορά». Η εκτίμηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγματοποιείται κατά την «ημερομηνία της
πρώτης εφαρμογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίμηση ελέγχου είναι
διαφορετική μεταξύ ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 27/Διερμηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδρομικές
προσαρμογές. Ωστόσο, εάν η εκτίμηση ελέγχου είναι όμοια, δεν απαιτείται αναδρομική εφαρμογή.
Εάν παρουσιάζονται περισσότερες από μία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση
που απαιτεί την επαναδιατύπωση μόνο μίας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το ΣΔΛΠ τροποποίησε
το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες και του ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες
επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη μετάβαση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»: (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την
ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των
εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι
οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται
έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια
εταιρεία επενδύσεων.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
36
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού
στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια
ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί
την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα
περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»:
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το
οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να
εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον
πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.
6.3.2.2 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικές από
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014, αλλά δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εφαρμόστηκαν νωρίτερα από τον
Όμιλο και την Εταιρεία
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014).
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών
στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν
είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
37
εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον
«όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας».
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό
του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της
καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης
διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν
είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»:
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την
συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»:
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
38
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευμένες
αποσβέσεις
όταν
μια
οικονομική
οντότητα
ακολουθεί
τη
μέθοδο
της
αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»:
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία
της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του
σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα
συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου
εφαρμογής του ΔΛΔ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»:
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΧΠΑ 3 δεν είναι
αμοιβαίως αποκλειόμενα.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
39
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και
ΔΠΧΑ 7 «Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής και γνωστοποιήσεις μετάβασης» και
ΔΠΧΑ 9 «Λογιστική αντιστάθμισης» και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39:
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά μέρος του ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ
εξέδωσε επίσης το ΔΠΧΑ 9 «Λογιστική Αντιστάθμισης», την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης
του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές
και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το πρότυπο και οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 17η Ιουνίου 2014).
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει
επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το
δεσμευτικό γεγονός βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς
(ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια
όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η
διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει
σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που
ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν
αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
40
ΔΛΠ 16
και ΔΛΠ
38
(Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση
των Επιτρεπτών Μεθόδων
Απόσβεσης»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2016).
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες
για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα
έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την ΕΕ.
ΔΠΧΑ 15
«Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017).
Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από
όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου
κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει
να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη
χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα
αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους
πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθα ή τις
υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.
6.4. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών- Ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις
Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής, καθώς και τις
ανέλεγκτες χρήσεις τους, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες, είναι:
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
41
Α.Με την μέθοδο πλήρους ενοποίησης
Διεύθυνση
1.ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60, ΑΘΗΝΑ
2.SC PROODEFTIKI CONSTRUCT SRL
3.PROODEFTIKI CONSTRUCT EOOD
Ισοδύναμο % Συμμετοχης Ανέλεγκτες Χρήσεις
ΜΗΤΡΙΚΗ
2010-2014
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
100%
2005-2014
ΣΟΦΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
100%
2007-2014
Β.Με την μέθοδο ενοποίησης Καθαρής Θέσης
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ A.T.E. - ΚΟΥΤΛΑΣ ΤΕΜΓΕ Α.Ε.
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60, ΑΘΗΝΑ
85,00%
2003-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ A.T.E. – ΤΕΓΚ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΛΛ.ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60, ΑΘΗΝΑ
10,42%
2010-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΒΑΞ ΑΕ – ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60, ΑΘΗΝΑ.
40%
2010-2014
Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 2 ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
7,74%
2010-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60, ΑΘΗΝΑ
47,18%
2010-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΟΣ
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60, ΑΘΗΝΑ
16,50%
2003-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
17%
2010-2014
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ A.T.E. (ΟΛΥΜ. ΧΩΡΙΟ)
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ
33,30%
2010-2014
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ A.T.E. (ΠΡΑΣΙΝΟ)
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ
33,30%
2010-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΕΡΚΑΤ ΑΕ
ΠΑΠΑΓΟΥ 4, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
50%
2010-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ A.T.E. – ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 8, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
10%
2003-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ A.T.E. – ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ)
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 8, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
3,5%
2003-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔEYTIKH A.T.E. – ΑΤΤΙΚΑΤ - ΚΟΥΤΛΑΣ ΤΕΜΓΕ
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60, ΑΘΗΝΑ
75%
2003-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. (CRAIOVA)
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60, ΑΘΗΝΑ
65%
2010-2014
Κ/Ξ.ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε (CΟRAΒΙA)
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
40%
2010-2014
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ A.T.E. -ΕΛΛ.ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60, ΑΘΗΝΑ
80%
2004-2014
Η μητρική, οι λοιπές εταιρείες του ομίλου καθώς και οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η
εταιρεία δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από πέντε έως δώδεκα διαχειριστικές χρήσεις.
Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύμφωνα με την από 10/4/2014 με αριθμό πρωτ. 1593 απόφαση του Χ.Α. η εταιρεία εντάχθηκε
στην κατηγορία επιτήρησης καθώς ο Όμιλος κατά την 31/12/2013 εμφάνισε μηδενικό κύκλο
εργασιών και ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές.
Η Διοίκηση της Εταιρείας αναμένει τον νέο νόμο ρύθμισης οφειλών και βρίσκεται σε διαδικασία
επαναρρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, οι οποίες κατά την
30.06.2014 ανέρχονται στο ποσό των € 4 εκ. περίπου. Για τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις η
Εταιρεία ήδη έχει εκχωρήσει μέρος από το συνολικό ποσό των 7,2 εκατ. € που της αναλογεί στην
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ» σύμφωνα με την 1409/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών για διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
42
Κατά την 20.03.2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και κατά την 21.03.2014, αποφάσισε
την διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου που προβλέπεται από την παρ.4 άρθρ. 82 του Ν.2238/1994 σε
συνδυασμό με την παρ. 4 άρθρο 10 της ΠΟΛ 1159/2011 για τη χρήση 2012 και για τη χρήση 2013
αντίστοιχα, από την αρμόδια φορολογική αρχή και όχι από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, δεδομένου ότι
ήδη έχει εκδοθεί εντολή τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010
και 2011.
Δεδομένης αυτής της διαδικασίας, κατά την διάρκεια αυτή του φορολογικού ελέγχου, η Εταιρεία θα
αιτηθεί την επέκταση του φορολογικού ελέγχου και για τη χρήσεις 2012 και 2013 από την αρμόδια
ΔΟΥ.
Η εταιρεία προέβη σε σχηματισμό πρόβλεψης φόρων που αφορούν προσαυξήσεις/τόκους λόγω μη
αποπληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων της ύψους € 1.300.000,00. Το γεγονός αυτό
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καθυστέρηση ρευστοποίησης των απαιτήσεων της εταιρείας από την
συμμετοχή της στο «ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ». Έτσι κατά την 30.06.2014 η σχηματισμένη πρόβλεψη για
τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας, για διαφορές φορολογικού ελέγχου, ανέρχεται στο
ποσό των € 1.434.005,57.
6.5 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων. Το κάθε συμβόλαιο που εκτελεί ο Όμιλος έχει
τα δικά του ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό
από τα υπόλοιπα συμβόλαια. Τα έργα που εκτελεί η επιχείρηση διαφοροποιούνται κυρίως από την
χρήση για την οποία τα προορίζει ο πελάτης, χωρίς όμως να διαφοροποιείται ο βαθμός
επιχειρηματικού κινδύνου και απόδοσης.
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί γεωγραφικούς τομείς, προκειμένου να περιγράψει την προσέγγιση της
διοίκησης αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα
και την
πληροφόρηση που χρησιμοποιεί εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών
τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς, η οποία δε διαφέρει από αυτή που είχε
παρουσιασθεί στις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
43
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Οι δραστηριότητες, της εταιρείας δεδομένου ότι αφορούν αποκλειστικά στον κλάδο κατασκευών
δημοσίων έργων, είναι ομογενοποιημένες και θεωρούνται ως ένας τοµέας.
Τα έσοδα και τα αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά τις εξαμηνιαίες περιόδους που έληξαν την
30η Ιουνίου 2014 και την 30η Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 8,
απεικονίζονται ως
ακολούθως:
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
44
Ποσά σε χιλ. €
Γεωγραφικοί τομείς
30/6/2014
ΕΣΟΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΟΜΙΛΟΣ
0
0
0
Λειτουργικό Αποτέλεσμα
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
(232)
(186)
(418)
(1.313)
(12)
0
(12)
0
(244)
(186)
(431)
(1.313)
Ζημιές μετά Φόρου
(1.732)
(12)
(1.744)
30/6/2014
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
9.374
63
9.437
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
21.368
805
22.172
Σύνολο ενεργητικού
30.742
868
31.610
Σύνολο υποχρεώσεων
18.394
5.526
23.920
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΟΜΙΛΟΣ
220
0
220
(75)
(286)
(361)
(507)
(868)
(87)
0
(87)
0
(87)
(162)
(286)
(448)
(507)
(955)
9.498
21.426
30.925
16.835
63
805
868
5.526
9.562
22.231
31.793
22.361
Ποσά σε χιλ. €
Γεωγραφικοί τομείς
30/6/2013
ΕΣΟΔΑ
Λειτουργικό Αποτέλεσμα
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Ζημιές μετά Φόρου
31/12/2013
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
45
6.6 Δεσμεύσεις
Οι δεσμεύσεις του ομίλου και της εταιρείας αναφορικά με τα κατασκευαστικά συμβόλαια έχουν ως
εξής:
Από την έναρξη των έργων μέχρι και την:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2014
31/12/2013
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2014
31/12/2013
Συνολικά έσοδα έργων
Πραγματοποιηθέν κόστος έργων
Συνολικά αποτελέσματα
80.552.163,29
72.888.719,90
7.663.443,40
80.552.163,29
72.888.719,90
7.663.443,40
80.552.163,29
72.888.719,90
7.663.443,40
80.552.163,29
72.888.719,90
7.663.443,40
Συνολικές τιμολογήσεις
Απαιτήσεις για εκτελεσθέν έργο
Σύνολο
70.729.336,51
7.112.297,95
77.841.634,46
70.729.336,51
7.112.297,95
77.841.634,46
70.729.336,51
7.112.297,95
77.841.634,46
70.729.336,51
7.112.297,95
77.841.634,46
Οι λογιστικές αξίες που αναλύονται ανωτέρω αντικατοπτρίζουν την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της
Διοίκησης για το αποτέλεσμα των κατασκευαστικών συμβολαίων, καθώς και για το ποσοστό
ολοκλήρωσης τους κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
6.7 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2014
Απαίτηση
31/12/2013
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
1.540,49
1.554,51
1.540,49
1.554,51
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
95.075,00
0,00
107.180,89
0,00
0,00
1.789.074,08
0,00
1.789.074,08
7.890.780,30
4.039.174,06
7.890.780,30
4.039.174,06
275.144,19
1.869.173,79
275.144,19
1.869.173,79
0,00
282.413,00
0,00
282.413,00
299.780,00
0,00
299.780,00
0,00
8.562.319,98
7.981.389,45
8.574.425,86
7.981.389,44
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Κατασκευαστικά Συμβόλαια
Απαιτήσεις
Αποθεματικά
Αποφορολόγηση αποθεματικών
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μη Χρησιμοποιούμενες Φορολογικές Ζημιές
Σύνολο
Συμψηφιστικό υπόλοιπο
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
580.930,53
593.036,42
46
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2014
Απαίτηση
31/12/2013
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
1.540,49
1.554,51
1.540,49
1.554,51
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
95.075,00
0,00
107.180,89
0,00
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Κατασκευαστικά Συμβόλαια
Απαιτήσεις
0,00
1.789.074,08
0,00
1.789.074,08
7.890.780,30
4.039.174,06
7.890.780,30
4.039.174,06
275.144,19
1.869.173,79
275.144,19
1.869.173,79
Αποθεματικά
Αποφορολόγηση αποθεματικών
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μη Χρησιμοποιούμενες Φορολογικές Ζημιές
Σύνολο
Συμψηφιστικό υπόλοιπο
0,00
282.413,00
0,00
282.413,00
299.780,00
0,00
299.780,00
0,00
8.562.319,98
7.981.389,45
8.574.425,87
7.981.389,45
580.930,53
593.036,42
Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται ο Όμιλος είναι για το 2014 ίσος με 26%.
Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο ορισμένα εισοδήματα δε φορολογούνται κατά το χρόνο απόκτησης
τους, αλλά κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους. Η λογιστική αρχή του Ομίλου είναι να
αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά κατά το χρόνο
πραγματοποίησης τους, ανεξάρτητα από το χρόνο διανομής τους. Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει
υπολογιστεί με βάση τον αναμενόμενο ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά τον χρόνο ωρίμανσης
της φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, η εταιρεία προσδιορίζει τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος με την
μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας
και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, πέρα αυτών που
συμψηφίζονται με αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις που αναστρέφονται στην ίδια περίοδο, έχουν αναγνωριστεί δεδομένου
της εκτίμησης της Διοίκησης πως θα υπάρξει μελλοντικό φορολογικό κέρδος για την χρησιμοποίηση
της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
47
6.8 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2014
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
30/6/2014
31/12/2013
Πελάτες
1.911.648,17
2.043.098,17
1.911.648,17
2.043.098,17
Βραχ. Απαιτήσεις κατά λοιπών συνδεδεμένων
επιχερήσεων (Κ/Ξ)
2.016.444,67
2.013.874,68
2.016.444,67
2.013.874,68
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις
3.928.092,84
4.056.972,85
3.928.092,84
4.056.972,85
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Σύνολο
66.229,83
3.994.322,67
33.024,81
4.089.997,66
66.229,83
3.994.322,67
33.024,81
4.089.997,66
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων μετά από τις απομειώσεις
που έχουν πραγματοποιηθεί θεωρούνται ασφαλούς και βραχυπρόθεσμης είσπραξης.
Οι απαιτήσεις από τις κοινοπραξίες οριστικοποιούνται και κλείνουν, με την ολοκλήρωση έργου και
την εκκαθάριση των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων της κάθε κοινοπραξίας.
6.9 Μετοχικό Κεφάλαιο
Αριθμός
μετοχών
(Κοινές
Μετοχές)
Υπόλοιπα 30/06/2014
24.319.250
Μετοχικό
Κεφάλαιο
7.295.775,00
Σύνολο
7.295.775,00
Κατά την 30.06.2014 δεν υφίστανται μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την
ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
48
6.10 Βραχυπρόθεσμες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2014
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
2.473.043,32
2.447.470,72
2.473.043,32
2.447.470,72
30/6/2014
31/12/2013
2.473.043,32
2.447.470,72
2.473.043,32 2.447.470,72
Σημειώνουμε ότι η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία επαναρρύθμισης ληξιπρόθεσμων
φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους € 4 εκ. περίπου. Για τις προαναφερθείσες
υποχρεώσεις η Εταιρεία ήδη έχει εκχωρήσει μέρος από το συνολικό ποσό των 7,2 εκατ. € που της
αναλογεί στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ» σύμφωνα με την 1409/2009 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
6.11 Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2014
Αποδοχές και αποζημιώσεις λόγω απόλυσης
πληρωτέες
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
30/6/2014
31/12/2013
11.865,23
54.001,02
11.865,23
54.001,02
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
444.587,96
446.046,80
444.587,96
446.046,80
Λοιπές υποχρεώσεις
469.888,47
405.520,23
449.234,05
384.865,81
926.341,66
905.568,05
905.687,24
884.913,63
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
49
6.12 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμετάλλευσης
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Άλλα λειτουργ ικά έσοδα
Κέρδη από πώληση παγίων
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2014
864,80
30/6/2013
64.658,73
30/6/2014
864,80
30/6/2013
64.658,73
864,80
64.658,73
864,80
64.658,73
21.655,13
38.273,00
21.655,13
38.273,00
8.426,87
41.069,70
8.426,87
41.069,70
0,00
165.996,34
0,00
165.996,34
20.429,64
0,00
20.429,64
0,00
50.511,64
245.339,04
50.511,64
245.339,04
Σύνολο
Άλλα λειτουργ ικά έξοδα
Δικαστικά έξοδα
Λοιπά
Απομείωση απαιτήσεων
Φόρος ακίνητης περιουσίας
Σύνολο
6.13 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου υφίστανται προσημειώσεις ύψους € 13.141.914, για
εξασφάλιση πιστοδοτήσεων που χορηγήθηκαν. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και ποσό
ύψους € 2,5 εκ. περίπου το οποίο αφορά σε δέσμευση ακινήτου της μητρικής εταιρείας από το
Ελληνικό Δημόσιο για περαιτέρω εξασφάλιση οφειλών σε αυτό.
6.14 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις- Υποχρεώσεις
Κατά την 30.06.2014 υφίστανται αγωγές και διαιτησίες τεχνικών έργων κατά της εταιρείας, ύψους 10
εκ. ευρώ περίπου. Εκ του ανωτέρου κονδυλίου το μεγαλύτερο μέρος του αναλύεται ως εξής:
α) ποσό ύψους 3 εκ. ευρώ, αφορά διεκδικήσεις από τα λοιπά κοινοπρακτούντα μέρη της
Κοινοπραξίας «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΙΔΑΣ», το οποίο
αμφισβητείται από την Εταιρεία μέσα από διαδικασία διαιτησίας που προβλέπεται από την μεταξύ
τους κοινοπρακτική σύμβαση και
β) ποσό ύψους 6 εκ. ευρώ αφορά σε διεκδικήσεις από το έτερο μέρος της κ/ξ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
Α.Τ.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.». Η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της και έχουν
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
50
εξουσιοδοτηθεί οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας να υποβάλλουν ανταγωγή η οποία θα είναι
μεγαλύτερου ποσού.
Η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί με βάση τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στη Διοίκηση της Εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου
και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με
τις ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Επιπλέον, οι Νομικοί Σύμβουλοι της εταιρείας, εκτιμούν
ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την
περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου.
Επιπλέον, κατά την 30.06.2014 υφίστανται αγωγές και διαιτησίες διεκδίκησης απαιτήσεων τεχνικών
έργων της Εταιρείας κατά Ελληνικού και Ρουμανικού Δημοσίου ύψους 14,2 εκ. € περίπου.
Συγκεκριμένα η Εταιρεία απαιτεί από το Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεις τουλάχιστον 7,2 εκατ. € από
τη συμμετοχή της στην εταιρεία «ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» τα οποία έχουν τελεσιδικήσει σε εφετειακό
βαθμό σύμφωνα με την 1409/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η ανωτέρω απαίτηση έχει εκχωρηθεί σε πιστωτές της Εταιρείας ως επί πλέον εξασφάλιση έναντι των
απαιτήσεων τους.
Επίσης η Εταιρεία απαιτεί μέσω διαιτησιών τεχνικών έργων ποσό ύψους 7 εκατ. € από το Ρουμανικό
Δημόσιο. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι μετά από προσφυγή της κ/ξ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» κατά του Ρουμανικού Δημοσίου στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC) για το οδικό
έργο που είχε αναλάβει να εκτελέσει στην Κραϊόβα Ρουμανίας, το Δικαστήριο (ICC) εξέδωσε θετική
απόφαση υπέρ της Κοινοπραξίας και υποχρεώνει το Ρουμανικό Δημόσιο να καταβάλλει στην
Κοινοπραξία το ποσό των 6,1 εκ. ευρώ.
Επιπροσθέτως, η εταιρεία απαιτεί μέσω αγωγών:
α) ποσό ευρώ 2 εκ. το οποίο αφορά σε λανθασμένες φορολογικές αποφάσεις. Η αγωγή αυτή έχει
εκδικαστεί στο Συμβούλιου της Επικρατείας και αναμένεται η έκδοση της απόφασης πιθανώς εντός
της κλειόμενης χρήσης.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
51
Β) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν εκδικαστεί και θα εκδικαστούν μέχρι τέλος
Ιουνίου 2014 σειρά αγωγών της κ/ξ «ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» με συμμετοχή της προοδευτικής 40%
συνολικού ύψους 20 εκ. ευρώ περίπου. Οι αποφάσεις αναμένονται πιθανώς εντός της κλειόμενης
χρήσης, ή στις αρχές της επόμενης.
Τέλος, μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΕ εκκρεμούν εκατέρωθεν αγωγές σε διαιτησία
ποσού ύψους 8 εκατ. € περίπου για το έργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» που είχε εκτελέσει
η Εταιρεία υπεργολαβικά.
Κατά τις εκτιμήσεις των Νομικών Συμβούλων της Εταιρείας η τελική έκβαση της αγωγής –
ανταγωγής δεν θα είναι αρνητική για την Εταιρεία.
6.15
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Ο Όμιλος και η Εταιρία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία, την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ
αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση
υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης.
Παροχές τερματισμού απασχόλησης: Ο Όμιλος και η Εταιρία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει
αναλάβει
για
την
καταβολή
εφάπαξ
αποζημίωσης
στο
προσωπικό
που
αποχωρεί
λόγω
συνταξιοδότησης.
Η εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς
τους εργαζόμενούς της. Το μόνο πρόγραμμα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η
συμβατική υποχρέωση (με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν.2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ
ποσού αποζημίωσης που εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο
απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
52
έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan)
με βάση το ΔΛΠ 19 «Παροχές στους εργαζόμενους».
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρεία είναι (περιλαμβάνονται
και οι συνεργάτες με μη εξαρτημένη εργασία):
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013
5
5
5
5
6.16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς συνδεδεμένα με την εταιρεία κατά την
έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί, καθώς και οι αμοιβές των
διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και του ομίλου για την περίοδο 01.01-30.06.2014.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
α)Απαιτήσεις
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.383.997
2.383.997
β)Υποχρεώσεις
435.623
435.623
γ) Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης
899.712
899.712
0
0
δ)Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας και του ομίλου προς συνδεδεμένα μέρη, αναλύονται
ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απαιτήσεις
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η μητρική
Ο ΟΜΙΛΟΣ
2.383.997
Απαιτήσεις
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος
Σύνολα
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
Υποχρεώσεις
435.623
Υποχρεώσεις
2.383.997
435.623
2.383.997
435.623
53
6.17 Κέρδη/Ζημιές ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε
κυκλοφορία επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/130/06/2014
Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της
μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
1/430/06/2014
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/130/06/2013
1/41/11/41/11/430/06/2013 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2013
(1.743.917,10)
(1.123.796,18)
(955.732,15)
24.319.250
24.319.250
24.319.250
24.319.250
24.319.250
(0,0717)
(0,0462)
(0,0393)
(0,0095)
(0,0717)
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)
(229.889,94) (1.743.917,10) (1.123.796,18)
(955.732,15)
(229.889,94)
24.319.250
24.319.250
24.319.250
(0,0462)
(0,0393)
(0,0095)
6.18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Πέρα των όσων αναφέρονται ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον όμιλο είτε την εταιρεία, για τα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014
Ο Πρόεδρος & Δ/νων
Το Μέλος του Δ.Σ.
Ο Οικονομικός Δ/ντής
Σύμβουλος του Δ.Σ.
Ο Προϊστάμενος
Του Λογιστηρίου
Κων/νος Αθ. Κούτλας
Βασίλειος- Εμμανουήλ
Γιώργος Αντωνίου
Γεώργιος Κοντολάτης
Α.Δ.Τ Α 050757
Καρυωτάκης
Α.Δ.Τ. Α 415932
Α.Δ.Τ Σ 630856
Α.Δ.Τ ΑΕ 546960
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 20867
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 4868
Α’ ΤΑΞΗ
Α’ ΤΑΞΗ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
54
Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 243701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04)
ΕΔΡΑ : ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60, ΑΘΗΝΑ 11473
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.και του ΟΜΙΛΟΥ.
Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-30.06.2014
Κύκλος εργασιών
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων
28/8/2014
168.978,14
-51.423,47
168.978,14
Απ οτέλεσμα π ρο φόρων, χρηματοδοτικών και επ ενδυτικών απ οτελεσμάτων
-245.014,61
-226.585,19
-245.014,61
-226.585,19
-430.538,74
-448.404,66
-430.538,74
-448.404,66
-1.743.917,10
-955.732,15
-1.743.917,10
-955.732,15
-1.743.917,10
-955.732,15
-1.743.917,10
-955.732,15
-Δικαιώματα Μειοψηφίας
0,00
0,00
-
Λοιπ ά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους (Β)
0,00
0,00
0,00
0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους (Α) + (Β)
-1.743.917,10
-955.732,15
-1.743.917,10
-955.732,15
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-1.743.917,10
-955.732,15
-1.743.917,10
-955.732,15
ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.17591)
ΤΜS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.166)
Κέρδη / (Ζημιές) π ρο φόρων
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :
Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - Με έμφαση θέματος
Κατανεμημένα σε:
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (Α)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31.12.2013
30.06.2014
31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοπ οιούμενα ενσώματα π άγια στοιχεία
9.436.806,51
9.561.252,26
9.421.652,29
413,75
508,96
413,75
2.051.573,79
2.063.679,68
2.054.992,38
Άυλα π εριουσιακά στοιχεία
Λοιπ ά μη κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία
Απ οθέματα
Απ αιτήσεις απ ό π ελάτες
Λοιπ ά κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
9.546.098,05 -Δικαιώματα Μειοψηφίας
508,96 Κέρδη/(ζημιές) μετά απ ό φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)
2.067.098,27 Κέρδη / (Ζημιές) π ρο φόρων, χρηματοδοτικών, επ ενδυτικών απ οτ/των και απ οσβέσεων
0,00
0,03
0,00
0,00
11.106.620,62
11.202.295,58
11.106.620,62
11.202.295,61
9.014.564,68
8.965.479,45
9.012.359,59
8.963.274,34
31.609.979,35
31.793.215,96
31.596.038,63
Λοιπ ά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής Εταιρείας (α)
7.295.775,00
7.295.775,00
393.940,83
2.136.585,45
401.757,10
7.689.715,83
9.432.360,45
7.697.532,10
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
-
0,00
0,00
-
-0,0393
-0,0717
-0,0393
-135.208,85
-101.359,38
-135.208,85
-101.359,38
01.04-30.06.2013
01.04-30.06.2014
-
01.04-30.06.2013
0,00
220.000,00
0,00
-23.743,44
209.065,85
-23.743,44
209.065,85
7.295.775,00 Απ οτέλεσμα π ρο φόρων, χρηματοδοτικών και επ ενδυτικών απ οτελεσμάτων
-141.321,89
-122.597,53
-141.321,89
-122.597,53
2.144.401,72 Κέρδη / (Ζημιές) π ρο φόρων
-318.095,13
-225.385,95
-318.095,13
-225.385,95
-1.123.796,18
-229.889,94
-1.123.796,18
-229.889,94
-1.123.796,18
-229.889,94
-1.123.796,18
-229.889,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Μικτές κέρδη / (ζημιές)
7.295.775,00
220.000,00
-0,0717
01.04-30.06.2014
31.779.275,23 Κύκλος εργασιών
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
01.01-30.06.2013
0,00
-51.423,47
Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
01.01-30.06.2014
220.000,00
Μικτές κέρδη / (ζημιές)
www.proodeftiki.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01.01-30.06.2013
0,00
9.440.176,72 Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (Α)
220.000,00
- Κατανεμημένα σε:
0,00
0,00
-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
7.689.715,83
9.432.360,45
7.697.532,10
9.440.176,72 -Ιδιοκτήτες μητρικής
Μακροπ ρόθεσμες δανειακές υπ οχρεώσεις
9.473.426,02
9.627.988,39
9.473.426,02
9.627.988,39 -Δικαιώματα Μειοψηφίας
Προβλέψεις / Λοιπ ές μακροπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις
1.434.005,57
134.005,57
1.434.005,57
Βραχυπ ρόθεσμες δανειακές υπ οχρεώσεις
5.674.143,50
5.529.966,23
5.674.143,50
5.529.966,23 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους (Α) + (Β)
-1.123.796,18
-229.889,94
-1.123.796,18
-229.889,94
Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις
7.338.688,43
7.068.895,31
7.316.931,44
7.047.138,32 -Ιδιοκτήτες μητρικής
-1.123.796,18
-229.889,94
-1.123.796,18
-229.889,94
Σύνολο υπ οχρεώσεων (δ)
23.920.263,52
22.360.855,50
23.898.506,53
22.339.098,51 -Δικαιώματα Μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
31.609.979,35
31.793.215,95
31.596.038,63
31.779.275,23 Κέρδη/ (ζημιές) μετά απ ό φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)
134.005,57 Λοιπ ά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους (Β)
0,00
Κέρδη / (Ζημιές) π ρο φόρων, χρηματοδοτικών, επ ενδυτικών απ οτ/των και απ οσβέσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2014
-
-
-0,0462
-0,0095
-0,0462
-0,0095
-88.358,93
-59.848,40
-88.358,93
-59.848,40
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
30.06.2013
0,00
0,00
30.06.2014
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2013
01.01-30.06.2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01.01-30.06.2013
01.01-30.06.2014
01.01-30.06.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης π εριόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
9.432.360,45
Μεταφορά απ οθεματικού αναπ ροσαρμογής π ωληθέντων π αγίων στα εις νέον
Προσαρμογή συντελεστή Αναβαλλόμενης Φορολογίας
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπ είσες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης π εριόδου (30.06.2014 και 30.06.2013 αντίστοιχα)
11.606.187,52
9.440.176,75
1.272,45
0,00
1.272,45
0,00
-276.613,58
0,00
-1.743.917,10
-955.732,15
-1.743.917,10
7.689.715,80
10.373.841,79
7.697.532,10
11.614.003,82 Κέρδη/ (Ζημιές) χρήσεως π ρό φόρων
-430.538,74
-448.404,66
-430.538,74
-448.404,66
109.805,76
125.225,81
109.805,76
125.225,81
0,00
165.996,34
0,00
165.996,34
-864,80
-64.658,77
-864,80
-64.658,77
186.388,93
286.478,24
186.388,93
286.478,24
0,00 Πλέον / μείον π ροσαρμογές για :
-276.613,58 Απ οσβέσεις π εριόδου 01.01-30.6
-955.732,15 Προβλέψεις
10.381.658,09 Απ οτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επ ενδυτικής δραστηριότητας
- Απ οτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επ ενδυτικής δραστηριότητας
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
Χρεωστικοί /π ιστωτικοί τόκοι
1. Το θέμα έμφασης στην έκθεση επ ισκόπ ησης του Νόμιμου ελεγκτή αναφέρεται στην ύπ αρξη συνθηκών π ου υπ οδηλώνουν την ύπ αρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης
Πλέον/μείον π ροσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή π ου
της δραστηριότητας της Εταιρείας, όπ ως αναφέρεται και στη σημείωση 6.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
2. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα π οσοστά συμμετοχής, τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοπ οιημένες Οικονομικές καταστάσεις της π εριόδου
01.01-30.06.2014, π αρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.4 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
Μείωση /(αύξηση) των απ οθεμάτων
3. Επ ί των π εριουσιακών στοιχείων του ομίλου υφίστανται π ροσημειώσεις ύψους 13.141.914 € για εξασφάλιση υπ οχρεώσεων.
Μείωση/(αύξηση) των απ αιτήσεων
4.Ο αριθμός του απ ασχολούμενου π ροσωπ ικού στον Όμιλο και στην εταιρεία είναι:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
42.454,17
-274.330,46
42.454,17
-274.330,46
233.835,42
438.746,72
233.835,42
438.746,72
25.572,60
28.254,19
25.572,60
28.254,19
-186.388,96
-286.478,53
-186.388,96
-286.478,53
-19.735,62
-29.171,12
-19.735,62
-29.171,12
15.600,00
69.000,00
15.600,00
69.000,00
0,29
0,00
0,29
15.600,00
69.000,29
15.600,00
69.000,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.135,62
39.829,17
-4.135,62
39.829,17
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
348.008,64
343.812,55
346.948,87
342.752,78
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
343.873,02
383.641,72
342.813,25
382.581,95
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπ ρόθεσμων υπ οχρεώσεων
30.6.2014
30.6.2013
30.6.2014
30.6.2013
5
5
5
5
Μείον:
(Μείωση)/Αύξηση Υπ οχρεώσεων απ ό φόρους
5.Τα π οσά π ου έχουν π ροκύψει απ ό συναλλαγές με τα συνδεμένα π ρος αυτήν μέρη, κατά την ένοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον π αρακάτω π ίνακα :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Καταβλημένοι φόροι
α)Απ αιτήσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
2.383.996,51
2.383.996,51
β)Υπ οχρεώσεις
435.623,04
435.623,04
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
γ)Υπ οχρεώσεις π ρος μέλη της Διοίκησης
899.712,03
899.712,03
Εισπ ράξεις απ ό π ωλήσεις ενσώματων και άυλων π αγίων
δ)Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
0,00
0,00
6. Δεν υπ άρχουν επ ίδικες ή υπ ό διαιτησία διαφορές και απ οφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων π ου ενδέχεται να έχουν σημαντική επ ίπ τωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του
ομίλου. H Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει π ρόβλεψη π οσού € 1.434.005,57 π ου αφορά ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Τόκοι εισπ ραχθέντες
Αγορά Ενσώματων και άυλων π αγίων π εριουσιακών στοιχείων
7.Τα απ οτελέσματα ανά μετοχή υπ ολογίστηκαν βάσει του επ ιμερισμού των απ οτελεσμάτων μετά απ ό φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επ ί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών της μητρικής Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
8.Δεν π ραγματοπ οιήθηκαν επ ενδύσεις σε π άγιο εξοπ λισμό για την π ερίοδο 1.1-30.06.2014
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
9.Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές π ου χρησιμοπ οιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013. Δεν υπ άρχουν μεταβολές
στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την π ροηγούμενη χρήση, εκτός απ ό τις αλλαγές σε π ρότυπ α και διερμηνείες π ου ισχύουν απ ό 1η Ιανουαρίου 2014 και αναλύονται στη σημείωση
6.3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
10. Δεν υπ άρχουν στο τέλος της π εριόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας π ου κατέχονται είτε απ ό την ίδια είτε απ ό θυγατρικές και συγγενείς της επ ιχειρήσεις.
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
11.Τα έργα της Εταιρείας στη Ρουμανία έχουν διακοπ εί με υπ αιτιότητα του Ρουμανικού Δημοσίου και βρίσκονται σε εκκαθάριση μέσω π ροσφυγών σε διαιτησίες.
12.Σύμφωνα με την απ ό 10/4/2014 με αριθμό π ρωτ. 1593 απ όφαση του Χ.Α. η εταιρεία εντάχθηκε στην κατηγορία επ ιτήρησης καθώς ο Όμιλος κατά την 31/12/2013 εμφάνισε μηδενικό κύκλο εργασιών
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) +
και ληξιπ ρόθεσμες φορολογικές οφειλές.
(β) + (γ)
ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ.ΚΟΥΤΛΑΣ
Α.Δ.Τ Α 050757
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 546960
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 415932/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 20867/ Α ΤΑΞΗ
ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ Σ 630856/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 4868/ Α ΤΑΞΗ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
55