υπ`αριθμ. 2-2014_προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος_2

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ9Ζ-ΡΞΧ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου
Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα
Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022
Fax: 210-3898058
E-mail: [email protected]
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 28135
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για
την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και
υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και
εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS
375407 στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
(ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ).
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία:
«Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ. 206/A’/08.10.1997), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις εξαιρέσεις της παραγράφου ι΄ & ιστ΄ της ΠΥΣ 33/2006 , όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 42/1994 (Φ.Ε.Κ.33/Α΄/11.03.1994) «Σύσταση Κέντρου Ερευνών για
θέματα ισότητας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1835/1989 (Φ.Ε.Κ.76/Α΄/14.03.1989) «Σύσταση Υπουργείου
Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15
του Ν. 2266/94 (Φ.Ε.Κ.218/Α΄/13.12.1994) «Έλεγχος δημόσιου τομέα – Μετατάξεις – Κατάταξη
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις» και αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 18 του Ν. 2527/97 (Φ.Ε.Κ.206/Α΄/08.10.1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» και όπως ακολούθως συμπληρώθηκε από τις
διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/04.09.2009) «Ρυθμίσεις
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» και όπως εν συνεχεία
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3858/2010 (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄/01.07.2010)
«Προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη “Διασυνοριακή
πτώχευση’’ της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Σελίδα 1 από 10
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ9Ζ-ΡΞΧ
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Φ.Ε.Κ.
147/Α΄/27.06.2011), σύμφωνα με τις οποίες η εποπτεία του Κ.Ε.Θ.Ι. μεταφέρθηκε από το
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215/Α΄/30.09.2011)
«Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό
όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 219/06.02.1995 Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.79/Β΄/07.02.1995) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
2/44995/0022/24-8-2001 (Φ.Ε.Κ.1162/Β΄/06.09.2001) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και συμπληρώθηκε με
την υπ΄ αριθμ. 22935/25.10.2004 (Φ.Ε.Κ.1622/Β΄/01.11.2004) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και
ισχύει σήμερα.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. Α της υπ’ αριθμ. Y.385/20808.2013 με θέμα: «Τροποποίηση
απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα
Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 2164/Β’/30-8-2013).
10. Την υπ’αριθμ.οικ. 41117/14.10.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί
διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι. (Φ.Ε.Κ. 509/Υ.Ο.Δ.Δ./18.10.2013).
11. Την υπ’ αριθμ. 261/23.02.2012/θέμα 4ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η ενσωμάτωση της πράξης με τίτλο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής
των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο πολιτικής», στον ετήσιο προγραμματισμό του Κ.Ε.Θ.Ι. και ορίστηκε Υπεύθυνη
Έργου/Υποέργων της ανωτέρω πράξης.
12. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1005/10.04.2012( ΑΔΑ: Β4ΩΟΝ-Ω1Α) Απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας
Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής
ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS
375407 στο Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
13. Την υπ’αριθμ. 273/25.07.2012/θέμα 1ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Μονίμου πλαισίου
Διαλόγου για την ίση συμμετοχή» (ΑΔΑ: Β4Θ9ΟΡ9Ζ-8ΝΤ).
14. Την υπ’αριθμ. 273/25.07.2012/θέμα 2ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 με τίτλο: «Επιμόρφωση/Ανάπτυξη
Επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στήριξη» (ΑΔΑ: Β4Θ9ΟΡ9Ζ-ΦΦΧ).
15. Την υπ’αριθμ. 288/21.03.2013/θέμα 3α απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο:
«Δημιουργία Μονίμου πλαισίου Διαλόγου για την ίση συμμετοχή» (ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡ9Ζ-Π0Ξ).
16. Την υπ’αριθμ. 288/21.03.2013/θέμα 3β απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 με τίτλο:
«Επιμόρφωση/Ανάπτυξη Επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στήριξη» (ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡ9Ζ-4ΣΙ).
17. Την υπ΄αριθμ.πρωτ. 716/19.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΝ-Ρ6Ν) 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας
Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής
ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS
375407 στο Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
Σελίδα 2 από 10
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ9Ζ-ΡΞΧ
18. Την υπ’αριθμ. 309/25.02.2014/θέμα 1ο (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ9Ζ-30Χ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία Μονίμου πλαισίου Διαλόγου για την ίση συμμετοχή».
19. Την υπ’αριθμ. 309/25.02.2013/θέμα 2ο (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ9Ζ-70Ψ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου 2 με τίτλο: «Επιμόρφωση/Ανάπτυξη Επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στήριξη».
20. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 27231/14.06.2013 αίτημα του Κ.Ε.Θ.Ι. προς το ΑΣΕΠ για τη χορήγηση
βεβαίωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
21. Την υπ’αριθμ.πρωτ.ΑΣΕΠ/27287/28.06.2013 βεβαίωση του ΑΣΕΠ για τη σύναψη γνήσιων
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.
22. Την υπ’αριθμ. 310/27.02.2014/θέμα 1ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.
Θα επιλεγούν δύο (2) άτομα με αντικείμενο την υλοποίηση των παραδοτέων όπως αυτά
περιγράφονται αναλυτικά στις αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων 1 & 2 (ΑΔΑ:
ΒΙΕΕΟΡ9Ζ-30Χ & ΒΙΕΕΟΡ9Ζ-70Ψ) της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των
γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
πολιτικής».
Οι υποψήφιοι/ες που θα υποβάλουν αίτηση για τα ως άνωθεν έργα θα πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού από τη διαδικασία να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β θα αξιολογηθούν βάσει
της υποβληθείσας από αυτούς/ές ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (βλ. Πίνακα Γ).
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το Κ.Ε.Θ.Ι. με το παρόν έργο σε εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική
Ισότητα των φύλων 2012-2013 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στοχεύει στην
ενίσχυση της διαδικασίας άρσης του έμφυλου διαχωρισμού στις θέσεις εξουσίας και λήψης
αποφάσεων. Το γεγονός ότι τόσο στο κοινοβούλιο, όσο και στη κυβέρνηση δεν υπάρχει ισότιμη
αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών, καθώς και το γεγονός ότι τα ποσοστά των γυναικών σε
διοικητικά συμβούλια όπου λαμβάνονται οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν την
ζωή του συνόλου των πολιτών είναι εξαιρετικά χαμηλά, καθιστούν το ζήτημα της ισότιμης
συμμετοχής των γυναικών επιτακτικό. Η μειωμένη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις εξουσίας
οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες και συνδέεται με ευρύτερες πολιτικές, όπως ενδεικτικά:
 Παραγωγή και αναπαραγωγή στερεοτύπων σε σχέση με τους ρόλους των δύο φύλων.
 Περιορισμένη ύπαρξη πολιτικών για την ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής.
 Οργάνωση και λειτουργία πολιτικών σχηματισμών.
 Απουσία ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τους λόγους που καθιστούν την
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών επιτακτική.
 Μη συμμετοχή των γυναικών σε άτυπα ή τυπικά δίκτυα, από τα οποία μπορούν να
υποστηριχθούν προκειμένου να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε θέσεις εξουσίας.
Σελίδα 3 από 10
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ9Ζ-ΡΞΧ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Ως παραδοτέα των αντισυμβαλλομένων ορίζονται μηνιαίες ατομικές Εκθέσεις πεπραγμένων στις
οποίες θα αποτυπώνεται το συγκεκριμένο έργο – ενέργειες που έχουν ατομικά υλοποιήσει την
αντίστοιχη περίοδο σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Οι μηνιαίες ατομικές εκθέσεις
πεπραγμένων θα συνοδεύονται από ημερολόγιο ενεργειών. Ρητά δηλώνεται η απαγόρευση
εκχώρησης μέρους του έργου σε τρίτους.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Αρμόδιο Όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου είναι η Επιτροπή Παραλαβής
και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ’
αριθμ.281/18.12.2012/θέμα 6ο (ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΡ9Ζ-Μ5Φ/19.12.2012) και υπ’ αριθμ.300/01.11.2013/
θέμα 9ο (ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΟΡ9Ζ-ΖΛΣ/13.11.2013) αποφάσεις του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. Οι μηνιαίες Εκθέσεις
θα υποβάλλονται τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα
παροχής των υπηρεσιών τους.
Τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα αποκτηθούν,
συγκεντρωθούν και καταρτιστούν από τους/τις αντισυμβαλλόμενους/ες κατά την εκτέλεση των
συμβάσεων με δαπάνες του έργου είναι εμπιστευτικά και αποτελούν ιδιοκτησία του Κ.Ε.Θ.Ι. που
μπορεί μόνο του να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια των
αντισυμβαλλομένων. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο δικαιούχο φορέα (Κ.Ε.Θ.Ι).
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός
ατόμων
Αμοιβή ανά
ανθρωπομήνα
απασχόλησης
1
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης και ενημέρωσης
Από την
αιρετών ή υποψηφίων γυναικών, προκειμένου να
υπογραφή της
αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πολιτική. Ο
σύμβασης και
συγκεκριμένος συνεργάτης πρόκειται να αναλάβει την
έως τη λήξη
ενημέρωση των γυναικών σε θέματα διασύνδεσης
του έργου.
και δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον θα
προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης σε θέματα
ευρωπαϊκών θεσμών , διαδικασιών εκλογής κλπ.
1
1.450,00 €
πλέον ΦΠΑ
2
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης και ενημέρωσης
Από την
αιρετών ή υποψηφίων γυναικών, προκειμένου να υπογραφή της
αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πολιτική. Ο σύμβασης και
συγκεκριμένος συνεργάτης πρόκειται να αναλάβει την έως τη λήξη
συμβουλευτική-ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση
του έργου.
των γυναικών προκειμένου να διεκδικήσουν ενεργό
ρόλο στην πολιτική.
1
1.450,00 €
πλέον ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
Διάρκεια
σύμβασης
Έργο
Σελίδα 4 από 10
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ9Ζ-ΡΞΧ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα προσόντα
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1
1) Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σπουδών.
2) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με το αντικείμενο σπουδών.
3) Καλή γνώση της Αγγλικής.
4)
5)
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Συναφής με το αντικείμενο των σπουδών επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
2
1) Πτυχίο Ψυχολογίας.
2) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3)
4)
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών εκ των οποίων ένα (1) έτος
στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης γυναικών.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι ανωτέρω υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως 65 ετών.
I.
II.
III.
Ως εμπειρία για τις παραπάνω ειδικότητες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα
ή έργα συναφή προς το αντικείμενο των αντίστοιχων ειδικοτήτων που ζητούνται για την
εκτέλεση του έργου. Η εν λόγω εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον Εργοδότη στον
οποίο αποκτήθηκε.
Για την πληρωμή της αμοιβής, η οποία θα ορισθεί στην Σύμβαση που θα καταρτισθεί μετά
την διαδικασία επιλογής, απαιτείται η προσκόμιση του Νόμιμου Παραστατικού. Διευκρινίζεται
ότι το Κ.Ε.Θ.Ι. δεν έχει καμία υποχρέωση οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς έναντι του
αντισυμβαλλόμενου. Η καταβολή από το Κ.Ε.Θ.Ι. του προβλεπόμενου ποσού αμοιβής των
αντισυμβαλλομένων για το παρασχεθέν έργο θα γίνεται με την παράδοση – παραλαβή και
πιστοποίηση ποιότητας των παραδοτέων από την αρμόδια επιτροπή όπως αναφέρεται
παραπάνω.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Πίνακα Β, θα βαθμολογηθούν
βάσει της υποβληθείσας ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Βλ. πίνακα Γ).
Σελίδα 5 από 10
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ9Ζ-ΡΞΧ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1.
2.
3.
Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου – Σαφήνεια της πρότασης
Παρουσίαση της πρότασης και οργάνωση του υπό ανάθεση έργου του
Πίνακα Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Ένταξης της
Πράξης (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΝ-Ρ6Ν) και την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα
των υποέργων 1 & 2 (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ9Ζ-30Χ και ΒΙΕΕΟΡ9Ζ-70Ψ)
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η
επάρκεια της εμπειρίας για την υλοποίηση του έργου που αναφέρεται
στην προκήρυξη.
ΣΥΝΟΛΟ
40%
40%
20%
100%
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (www.kethi.gr) και στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/kethi.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμμετοχή είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία του
Κ.Ε.Θ.Ι. στην ακόλουθη διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα,
απευθύνοντάς την στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, υπόψη κας Θεοφανίας
Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-3898075). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει αίτηση για έναν (1) μόνο από τους κωδικούς θέσης.
Η προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται στις δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην
ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι.
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν ή να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης: α) Στη
γραμματεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι.
(www.kethi.gr) ως συνημμένο της παρούσας πρόσκλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Ειδικότερα, πρέπει να υποβληθεί ενιαίος σφραγισμένος φάκελος συμμετοχής, όπου θα πρέπει
να φέρει την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’αριθμ. 2/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ.: 28135/13.03.2014», ο οποίος υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει
επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
Σελίδα 6 από 10
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ9Ζ-ΡΞΧ
1.Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
2.Φάκελο δικαιολογητικών, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κατοχή των απαιτούμενων τίτλων
και προσόντων, όπως αυτά αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β, καθώς και φωτοαντίγραφο των δύο
όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας
Αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3.Φάκελο πρότασης υλοποίησης έργου, στον οποίο θα περιλαμβάνεται ό,τι απαιτείται σύμφωνα
με τον ΠΙΝΑΚΑ Γ. Ο φάκελος θα αξιολογηθεί μόνο στην περίπτωση που η αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και ο φάκελος των δικαιολογητικών κριθεί επαρκής, σύμφωνα με την πρόσκληση.
4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν.1599/1986), υπογεγραμμένη από τον/την υποψήφιο/-α
στην οποία θα δηλώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος και η χρονική
διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών
Εάν ο Πανεπιστημιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης), περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας
αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή β) Πράξη αναγνώρισης
Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του
Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.).
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι υποψήφιοι/ες που δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής απορρίπτονται ως
εκπρόθεσμοι.
Οι υποψήφιοι/ες που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ
Β, επίσης απορρίπτονται.
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β θα αξιολογηθούν βάσει
της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).
Σελίδα 7 από 10
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ9Ζ-ΡΞΧ
Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα εισηγηθεί αρμοδίως στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Κ.Ε.Θ.Ι.
Για το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευδοξία – Εύα Καϊλή
Σελίδα 8 από 10
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ9Ζ-ΡΞΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 2/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υπ’αριθ. πρωτ.
28135/13.03.2014) του Κ.Ε.Θ.Ι., η οποία αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «Ενθάρρυνση και
υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατρός
Ημ/νία Γεννησης
Φύλο
 Άνδρας
 Γυναίκα
ΑΦΜ
Α.Δ.Τ.
ΔΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ολογράφως)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οδός/Αριθμός
Πόλη
Τ.Κ.
Νομός
Κινητό:______________________
Τηλέφωνα
Σταθερό:_____________________
Fax
Περιφέρεια
e-mail
Σας υποβάλλω πρόταση για κατάρτιση σύμβασης έργου, η οποία αφορά στην υλοποίηση της πράξης: «Ενθάρρυνση και
υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο» με κωδικό MIS 375407 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”, για τον κωδικό
θέσης:
1
2
Προσκομίζονται:
Φάκελος υλοποίησης έργου
Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Βιογραφικό σημείωμα
Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά εμπειρίας
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86





ΣΠΟΥΔΕΣ Επισυνάψτε τους σχετικούς τίτλους σπουδών
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πόλη/Χώρα
Τμήμα Σχολής
Ημ/νία απόκτησης
Ακριβής Τίτλος Σπουδών
Επίπεδο Σπουδών
 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Σελίδα 9 από 10
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 ΛΥΚΕΙΟ
ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ9Ζ-ΡΞΧ
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πόλη/Χώρα
Τμήμα Σχολής
Ημ/νία απόκτησης
Ακριβής Τίτλος Σπουδών
Επίπεδο Σπουδών
 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 ΛΥΚΕΙΟ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Επισυνάψτε τα σχετικά πιστοποιητικά
Γλώσσα
Πτυχίο / Πιστοποιητικό
Επίπεδο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σύμφωνα με τα προσόντα της πρόσκλησης)
Επισυνάψτε αντίγραφα συμβάσεων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη
σχετική εργασιακή πείρα που δηλώνεται.
Φορέας / Επιχείρηση
Θέση
Αντικείμενο εργασίας
Διάρκεια σε μήνες
Από:
Έως:
Από:
Έως:
Άλλο:
Φορέας / Επιχείρηση
Θέση
Αντικείμενο εργασίας
Διάρκεια σε μήνες
Άλλο:
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο είναι ακριβή και αληθή.
Ημερομηνία ….../…./…….
Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)
Το Κ.Ε.Θ.Ι. δεσμεύεται ότι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση, ούτε και θα
εκχωρηθούν σε τρίτους.
Σελίδα 10 από 10
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης