ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Ηλεκτρολογίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Επίκουρου Καθηγητή
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Μάρτιος 2013
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ......................................................................................................... 3
1.1 Προσωπικά Στοιχεία .......................................................................................................... 3
1.2 Σπουδές - Ακαδηµαϊκοί Τίτλοι .......................................................................................... 3
1.3 Επαγγελματική Απασχόληση ............................................................................................ 3
1.4 Επαγγελµατικές-Επιστημονικές Οργανώσεις .................................................................... 4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ........................................................................................................ 4
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ...................... 4
Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας .............. 5
Διατμηματικό ΜΠΕ Ηλεκτρονικής & ΡαδιοΗλεκτρολογίας (Ρ/Η), Τμήματα
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ................. 5
Συμβασιούχος ΠΔ 407/80 του Tμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές
στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ..................................................... 5
Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας .......................................................................................... 5
Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Λαμίας ................... 6
Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Πατρών ............................................................................................................................. 6
Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών ....................................................................................... 6
Συμμετοχή σε Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών ......................................................... 7
3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ............................................................................ 7
3.1 Αντικείμενα Ερευνητικής Δραστηριότητας ..................................................................... 7
3.2 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα ........................................................................ 7
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.................... 8
Μέλος Εκδοτικών Επιτροπών (Editorial Boards) Επιστημονικών Περιοδικών ............... 8
Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά ..................................................................... 8
Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια ....................................................................... 9
Μέλος Τεχνικών Επιτροπών Προγράμματος (Technical Program Committee) Διεθνών
Συνεδρίων ......................................................................................................................... 9
4.5 Μέλος Οργανωτικών Επιτροπών Διεθνών Σεμιναρίων.................................................. 10
4.6 Ερευνητικές Συνεργασίες ............................................................................................... 10
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ........................................................... 10
6.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ..................... 11
7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ................................................................................................... 11
7.1 Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαμίας ............................................................................... 11
7.2 ΤΕΙ Λαμίας ..................................................................................................................... 13
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ................................................................................ 14
∆ιδακτορική ∆ιατριβή ..................................................................................................... 14
∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Επιστημονικά Περιοδικά µε Κριτές ....................................... 14
Ανακοινώσεις σε ∆ιεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές......................................... 17
Υποβληθείσες Εργασίες για Κρίση ................................................................................ 20
9.
ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ........................................... 21
2/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1 Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Τόπος Γέννησης
Οικογενειακή Κατάσταση
Διεύθυνση Εργασίας
Θέση
Τηλέφωνα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Προσωπική Ιστοσελίδα
Θεόδωρος Αθανασίου Τσιφτσής
9 Νοεμβρίου 1970
Λαμία Φθιώτιδας
Έγγαμος (πολύτεκνος, 4 παιδιά)
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λαμίας, Τμήμα
Ηλεκτρολογίας
Επίκουρος Καθηγητής
Γρ. 22310-60302
[email protected] ή [email protected]
http://users.teilam.gr/~tsiftsis/
1.2 Σπουδές – Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2002-2006.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στις Επιστήμες των Αποφάσεων (Decision Sciences),
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων Επιχειρησιακής
Έρευνας & Μάρκετινγκ, Πληροφορικής και Στατιστικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός: 7,82), 1999-2000.

M.Sc. in Digital Systems Engineering, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland,
U.K., αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., 1994-1995.

Πτυχίο Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης-Α.Π.Θ. (βαθμός: 7,13), 1989-1993.
1.3 Επαγγελματική Απασχόληση

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Λαμίας, Φεβρουάριος
2010 έως σήμερα.

Επιστημονικός Συνεργάτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος
Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Λαμίας, 2008 – 2009.
Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας,
2006-2009.


Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., 2006-2010.

Εργαστηριακός Συνεργάτης στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος
Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας, 2005 – 2006.

Εργαστηριακός Συνεργάτης στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος
Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Λαμίας, 2002 – 2005.
3/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013

Δικαστικός Υπάλληλος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας με ειδικότητα ΠΕ
Γραμματέων, 2002-2010.

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Επιχειρησιακών Επικοινωνιών (Business
Communications), Φίλιπς Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., θυγατρική της Ολλανδικής Royal Philips
Electronics N.V. Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα της
Philips και στις εφαρμογές τους, στο Hilversum Ολλανδίας και στη Monza-Milan
Ιταλίας, 1997 – 2002.
Επαγγελματικές-Επιστημονικές Οργανώσεις
1.4



Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Senior Member
IEEE Communications Society, Member
Institution of Engineering and Technology (IET), Member
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
2.1 Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ)
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Ε)
 Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε)
Εαρινό εξάμηνο 2011-2012
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ)
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Ε)
 Ηλεκτρονικά Ι (Ε)
Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ)
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Ε)
 Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ)
Εαρινό εξάμηνο 2010-2011
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ)
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Ε)
 Ηλεκτρονικά Ι (Θ)
Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ)
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Ε)
 Ηλεκτρονικά Ι (Θ)
Εαρινό εξάμηνο 2009-2010
 Θεωρία Σημάτων (Θ).
4/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή



Μάρτιος 2013
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ)
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Ε)
Ηλεκτρονικά Ι (Θ+ΑΠ)
2.2 Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Εαρινό εξάμηνο 2008-2009
 Θεωρία Σημάτων (Θ) (υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη Διδασκαλία).
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ+ΑΠ) (υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνουΑυτοδύναμη Διδασκαλία).
Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009
 Θεωρία Σημάτων (Θ) (υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη Διδασκαλία).
 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Θ+ΑΠ) (υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνουΑυτοδύναμη Διδασκαλία).
2.3 Διατμηματικό ΜΠΕ Ηλεκτρονικής και ΡαδιοΗλεκτρολογίας (Ρ/Η), Τμήματα
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Εαρινό εξάμηνο 2008-2009
 Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα Α’ έτους-Συνδιδασκαλία).
Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009
 Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι (υποχρεωτικό μάθημα Α’ έτους-Συνδιδασκαλία).
Εαρινό εξάμηνο 2007-2008
 Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα Α’ έτους-Συνδιδασκαλία).
2.4 Συμβασιούχος ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009
 Θεωρία Πληροφορίας (μάθημα επιλογής 5ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη Διδασκαλία).
Εαρινό εξάμηνο 2007-2008
 Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα (μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη
Διδασκαλία).
Χειμερινό εξάμηνο 2007-2008
 Θεωρία Πληροφορίας (μάθημα επιλογής 5ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη Διδασκαλία).
Εαρινό εξάμηνο 2006-2007
 Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα (μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη
Διδασκαλία).
2.5 Εργαστηριακός Συνεργάτης
Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαμίας
του
Τμήματος
Πληροφορικής
Εαρινό εξάμηνο 2005-2006
 Κινητές Επικοινωνίες (εργαστήριο 6ου εξαμήνου-Συνδιδασκαλία).
5/21
και
Τεχνολογίας
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006
 Κινητές Επικοινωνίες (εργαστήριο 6ου εξαμήνου-Συνδιδασκαλία).
2.6 Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Εαρινό εξάμηνο 2004-2005
 Τηλεπικοινωνίες (υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη Διδασκαλία).
Χειμερινό εξάμηνο 2004-2005
 Τηλεπικοινωνίες (υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη Διδασκαλία).
Εαρινό εξάμηνο 2003-2004
 Τηλεπικοινωνίες (υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη Διδασκαλία).
 Τηλεοπτικά Συστήματα (εργαστήριο 7ου εξαμήνου-Συνδιδασκαλία).
Χειμερινό εξάμηνο 2003-2004
 Τηλεπικοινωνίες (υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη Διδασκαλία).
 Τηλεοπτικά Συστήματα (εργαστήριο 7ου εξαμήνου-Συνδιδασκαλία).
Εαρινό εξάμηνο 2002-2003
 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (υποχρεωτικό μάθημα 3ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη
Διδασκαλία).
 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (εργαστήριο 3ου εξαμήνου-Συνδιδασκαλία).
Χειμερινό εξάμηνο 2002-2003
 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (υποχρεωτικό μάθημα 3ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη
Διδασκαλία).
 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (εργαστήριο 3ου εξαμήνου-Συνδιδασκαλία).
Εαρινό εξάμηνο 2001-2002
 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (υποχρεωτικό μάθημα 3ου εξαμήνου-Αυτοδύναμη
Διδασκαλία).
 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (εργαστήριο 3ου εξαμήνου-Συνδιδασκαλία).
2.7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Πατρών
Στα πλαίσια εκπόνησης της Διδακτορικής μου Διατριβής παρείχα διδακτικό επικουρικό έργο
(αμισθί) στα παρακάτω μαθήματα:
 Διάδοση Κυμάτων & Σχεδίαση Κεραιών (7ο εξάμηνο-Συνδιδασκαλία)
 Συστήματα Ευρείας Εκπομπής (8ο εξάμηνο- Συνδιδασκαλία)
2.8 Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών


Έχουν ολοκληρωθεί, υπό την επίβλεψή του από τον Φεβρουάριο του 2010 έως σήμερα,
πέντε (5) Πτυχιακές Εργασίες. Την περίοδο αυτή επιβλέπει άλλες έξι (6) Πτυχιακές
Εργασίες.
Συμμετοχή σε τριάντα (30) Τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Πτυχιακών Εργασιών
σπουδαστών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
6/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
2.9 Συμμετοχή σε Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εκπόνησης της Διδακτορικής
Διατριβής του κ. Δημήτριου Καρά, 2011-σήμερα
Area: Physical (PHY)-layer security in wireless communications systems and error
correction coding techniques.

Μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής της
Taghreed Hazim Mustafa Safaryan, 2011
PhD Thesis: Optimizing transmission and reception techniques for ultra wideband
communications systems.

Εξωτερικός Κριτής της Διδακτορικής Διατριβής του S. Vijayaragavan, Centre for
Research, ANNA University, Chennai, India, 2011
PhD Thesis: Power Aware Congestion Control Multi-Path Mulitcast Routing Protocol
in MANET Establishing VCR

Εξωτερικός Κριτής της Διδακτορικής Διατριβής του J. Martin Leo Manickam, Centre for
Research, ANNA University, Chennai, India, 2009
PhD Thesis: Studies on Resiliency-Oriented and Trust-Based Secure Routing in
MANET
3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
3.1 Αντικείμενα Ερευνητικής Δραστηριότητας






Ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα πολλαπλών αλμάτων με αναμεταδότες
(multihop wireless relaying communication systems).
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα με διαφορισμό συνεργασίας (cooperative diversity
communication systems).
Αξιολόγηση της επίδοσης ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε κανάλια
με θόρυβο και διαλείψεις.
Γνωσιακά συστήματα επικοινωνιών (cognitive radio systems).
Θεωρία ασύρματης τηλεπικοινωνίας (wireless communications theory).
Aσύρματες oπτικές επικοινωνίες (free-space optical communications).
3.2 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
 Ερευνητής και μέλος της Επιστημoνικής Επιτροπής του έργου με τίτλο
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ» (συντ. τίτλου: LESS) στη
Δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»-Πράξη Ι.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Τατάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 Ερευνητής και μέλος της Επιστημoνικής Επιτροπής του Ερευνητικού Προγράμματος
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ», της πρότασης με τίτλο «OPTIMUM CONNECTION OF
DISTRIBUTED RENEWABLE ENERGY SOURCES TO THE PUBLIC GRIDS –
DGRES».
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Παπανικολάου, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα
Ηλεκτρολογίας, Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
7/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή


Μάρτιος 2013
Ερευνητής του Ερευνητικού Προγράμματος «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΛΕΙΨΕΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»,
Γ.Γ.Ε.Τ,
Διακρατική
συνεργασία
Ελλάδας-Τυνησίας, 2005-2007.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Κ. Καραγιαννίδης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ.
Ερευνητής του Ερευνητικού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΛΗΨΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(MOBILE DVB-T)», Γ.Γ.Ε.Τ, Διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Μαυροβουνίου, 20062008.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Κ. Καραγιαννίδης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ.
4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
4.1 Μέλος Εκδοτικών Επιτροπών (Editorial Boards) Επιστημονικών Περιοδικών






Editor for Performance Analysis for Wireless Systems, IEEE Transactions on
Communications, 10/2012-σήμερα.
Editor, IEEE Communications Letters, 07/2010-σήμερα.
Editor, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 09/2010-10/2012.
Editor, IET Communications, 08/2010-10/2012.
Journal of Electrical and Computer Engineering-European Association for Signal
Processing (EURASIP)- Hindawi Publishing Corporation, 08/2007-08/2010.
Recent Patents on Electrical Engineering-Bentham Science Publishers, 07/2007-08/
2010.
4.2 Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά















IEEE Transactions on Communications
IEEE Transactions on Wireless Communications
IEEE Journal on Selected Areas in Communications
ΙΕΕΕ Communications Letters
IEEE Transactions on Vehicular Technology
IEEE Transactions on Signal Processing
IEEE Signal Processing Letters
IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology
IEEE Photonics Technology Letters
IEEE Communications Magazine
Journal of Optical Communications and Networking (JOCN), OSA/IEEE
IET Communications (formerly IEE Proceedings - Communications)
Electronics Letters
EURASIP Journal of Wireless Communications & Networks
EURASIP Journal on Advances on Signal Processing
8/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή









Μάρτιος 2013
EURASIP Research Letters in Communications
KICS Journal of Communications & Networks
Wiley-Wireless Communications & Mobile Computing
Wiley-International Journal of Satellite Communications & Networking
Journal of Computers and Electrical Engineering- Elsevier
International Journal of Electronics, Taylor & Francis
ETRI Journal
Optics Communications,Elsevier
Recent Patents on Electrical Engineering
4.3 Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια





IEEE International Conference on Communications (ΙΕΕΕ ICC)
IEEE Global Telecommunications Conference (ΙΕΕΕ GLOBECOM)
IEEE Vehicular Technology Conference (ΙΕΕΕ VTC)
IEEE Wireless Communications & Networking Conference (ΙΕΕΕ WCNC)
Indoor and Mobile Radio Communications Symposium (PIMRC)
4.4 Μέλος Τεχνικών Επιτροπών Προγράμματος (Technical Program Committee) Διεθνών
Συνεδρίων















IEEE ICC 2013, Wireless Communications Symposium
IEEE WCNC 2013, Wireless Communications Symposium
EUSIPCO 2013
ISCI 2013
IEEE ICCVE 2012
IEEE ICC 2012, Wireless Communications Symposium
35rd IEEE Sarnoff Symposium 2012
34th IEEE Sarnoff Symposium 2011
IEEE ICC 2010 - Wireless Communications Symposium
33rd IEEE Sarnoff Symposium 2010
IEEE GlobeCom 2009, Wireless Communications Symposium
PIMRC 2009
IEEE GlobeCom 2008, Wireless Communications Symposium
Mosharaka International Conference on Communications, Signals and Coding (MICCSC) 2008
Mosharaka International Conference on Communications, Networking and Information
Technology (MIC-CNIT) 2008
9/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
4.5 Μέλος Οργανωτικών Επιτροπών Διεθνών Σεμιναρίων

Member of the Organizing Committee of the workshop: S. Muhaidat, M. Uysal, T.A.
Tsiftsis, J. Liang, M. Dianati, and I. Abualhaol, “Advances in broadband single-carrier
transmission techniques: Theory and applications (ABSCTT 2012)””25th IEEE
Canadian Conference on Electrical & Computer Engineering (CCECE), 2012, pp.1-4,
April 29 2012-May 2 2012.
4.6 Ερευνητικές Συνεργασίες

























Prof. Vincent Poor, Princeton University, USA
Prof. Dr.-Ing. Robert Schober, a) University of British Columbia, Vancouver BC,
Canada and b) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany
Asst. Prof. Danijela Cabric, University of California Los Angeles (UCLA), USA
Ass. Prof. Julian Cheng, University of British Columbia, Canada
Ass. Prof. Murat Uysal, Ozyegin University, Turkey
Prof. Ranjan K. Mallik, Indian Institute of Technology - Delhi, India
Reader Arumugam Nallanathan, King’s College London, U.K.
Prof. Mounir Ghogho, University of Leeds, U.K.
Prof. Hans-Jurgen Zepernick, Blekinge Institute of Technology (BTH) , Sweden
Adj. Prof. D. B. Da Costa, University of Ceara, Brazil
Asst. Prof. Sami Muhaidat, Khalifa University of Science Technology and Research, Abu
Dhabi
Prof. K. S. Kwak, Inha University, Korea
Ass.Prof. George K. Karagiannidis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Prof. Mikko Valkama, Tampere University of Technology, Finland
Prof. P. T. Mathiopoulos, Institute for Space Applications and Remote Sensing, Greece
Prof. Niovi Pavlidou, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Prof. Stavros A. Kotsopoulos, University of Patras, Greece
Ass. Prof. Zoran Hadzi-Velkov, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje
Senior Lecturer Steven Freear, University of Leeds, U.K.
Senior Lecturer Li Zhang, University of Leeds, U.K.
Dr. Paschalis Sofotasios, University of Leeds, U.K.
Dr. Kyeong Jin Kim, Senior Researcher, MERL, USA
Dr. Himal A. Suraweera, National University of Singapore, Singapore
Lecturer Harilaos G. Sandalidis, University of Central Greece, Greece
Dr. Leif Wilhelmsson, Ericsson Research, Lund, Sweden.
5. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Βράβευση από την εταιρία Ericsson Hellas S.A. για την καλύτερη διδακτορική διατριβή
προερχόμενη από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
του Πανεπιστήμιου Πατρών, στα πλαίσια των Ericsson Awards of Excellence, Ιούλιος
2007.
Συμμετοχή στην ομάδα της Philips Business Communications και παρουσίαση της
εφαρμογής Web–enabled Call Centre (Sopho @vance) στη CeBIT 2001, Αννόβερο
Γερμανίας, Μάρτιος 2001.
10/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή





Μάρτιος 2013
IEEE Student Travel Award GLOBECOM 2004.
Αξιολογητής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας – Μέλος της Επιτροπής
ενδιάμεσων ελέγχων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου 05 ΠΡΑΞΕ
28 του Τεχνοβλαστού ΔΥΝΕΣΥΣ Α.Ε.
Αξιολογητής Πράξεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» «Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων
Ψηφιακής Σύγκλισης» (ΜΑΠΨΣ).
Ερευνητής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Στερεάς Ελλάδας.
Τίτλος υψηλής ακαδημαϊκής επίδοσης στο ΜΔΕ «Επιστήμες των Αποφάσεων» του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ




Μέλος της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας» με κωδικό 03.75.22.01 κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος
αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων της Ανώτατης
Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΕΣΠΑ 2007-2013 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 552/05-05-2011 και 10-05-2011 Θέμα
22ο απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Λαμίας)
Μέλος της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης
Τ.Ε.Ι. Λαμίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΕΣΠΑ 2007-2013 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 545/10-02-2011 Θέμα 22ο απόφαση
του Συμβουλίου του ΤΕΙ Λαμίας)
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου <<Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Λαμίας>> στα
πλαίσια της πρόσκλησης 21.1 με τίτλο <<Ψηφιακές Υπηρεσίες των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων>> στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Ψηφιακή
Σύγκλιση>> του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 534/05-10-2010 Θέμα 16ο απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Λαμίας).
Υπεύθυνος Κεντρικής Δράσης για την πρόσκληση με τίτλο: «Ψηφιακή Σύγκλιση» για
την υποβολή πρότασης από το Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην πρόσκληση 21.1 με τίτλο <<Ψηφιακές
Υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων>> στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
<<Ψηφιακή
Σύγκλιση>>
του
Υπουργείου
Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 530/08-09-2010 Θέμα
22ο απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Λαμίας).
7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
7.1 Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαμίας


Αναπληρωματικό Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των διδακτικών
σημειώσεων του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για το σπουδαστικό έτος
2012-2013 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2740/20-11-2012 απόφαση του Προϊσταμένου
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας)
Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής για την κατάταξη των πτυχιούχων στο Τμήμα
Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 2739/20-11-2012 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος
Ηλεκτρολογίας)
11/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή












Μάρτιος 2013
Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας του Τμήματος Ηλεκτρολογίας και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία
του Τμήματος από 06-09-2012 έως 31-08-2014 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1702/0609-2012 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας)
Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος
Ηλεκτρολογίας από 06-09-2012 έως 31-08-2014 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1701/0609-2012 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας).
Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Εισηγήσης: α) Για την πρόσληψη Επιστημονικών ή/και
Εργαστηριακών Συνεργατών και β) Για το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων και τωμ προγραμμάτων των εξετάσεων για κάθε εξεταστική περίοδο
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1699/06-09-2012 απόφαση του Προϊσταμένου του
Τμήματος Ηλεκτρολογίας)
Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής εισήγησης για την απαλλαγή από τις εξετάσεις
μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας σπουδαστών, που κατετάγησαν στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας το ακαδημαϊκό έτος
2011-2012 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 894/21-06-2012 απόφαση του Προϊσταμένου
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας)
Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψήφιων Επιστημονικών και
Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για το
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1331/27-06-2012 απόφαση
του Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας).
Μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας για το υπόλοιπο του σπουδαστικού έτους 2011-2012 και του σπουδασιτκού έτους
2012-2013 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 958/08-05-2012 απόφαση του Προϊσταμένου
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας).
Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής για την κατάταξη των πτυχιούχων στο Τμήμα
Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για το ακαδημαίκό έτος 2010-2011(σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 2671/29-11-2011 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος
Ηλεκτρολογίας) .
Μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας για το σπουδαστικό έτος 2011-2012 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1862/25-082011 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας).
Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψήφιων Επιστημονικών και
Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για το
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1547/05-07-2011 απόφαση
του Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας).
Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής εισήγησης για την απαλλαγή από τις εξετάσεις
μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας σπουδαστών, που κατετάγησαν στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας το ακαδημαϊκό έτος
2010-2011 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 958/08-04-2011 απόφαση του Προϊσταμένου
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας)
Αναπληρωματικό Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο των παγίων
περουσιακών στοιχείων του Τμήματος Ηλεκτρολογίας από 07-04-2011 (σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 934/07-04-2011 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος
Ηλεκτρολογίας).
Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος
Ηλεκτρολογίας από 06-04-2011 έως 31-08-2012 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 927/0604-2011 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας).
12/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή






Μάρτιος 2013
Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής για την κατάταξη των πτυχιούχων στο Τμήμα
Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 3167/10-12-2010 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος
Ηλεκτρολογίας).
Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής για την εύρυθμη λειτουργία της εκαπιδευτικής
διαδικασίας του Τμήματος Ηλεκτρολογίας και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία
του Τμήματος από 26-10-2010 έως σήμερα (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2679/26-102010 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας).
Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Εισηγήσης: α) Για την πρόσληψη Επιστημονικών ή/και
Εργαστηριακών Συνεργατών και β) Για το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων και τωμ προγραμμάτων των εξετάσεων για κάθε εξεταστική περίοδο από
3/9/2010 έως 31-8-2012 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1557/03-09-2010 απόφαση του
Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας).
Μέλος της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 1347/01-07-2010 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος
Ηλεκτρολογίας).
Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψήφιων Επιστημονικών και
Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για το
ακαδημαϊκό έτος 2010-2011(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/16-06-2010 απόφαση του
Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας).
Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής εισήγησης για την απαλλαγή από τις εξετάσεις
μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας σπουδαστών, που κατετάγησαν στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας το ακαδημαϊκό έτος
2009-2010 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 807/06-05-2010 απόφαση του Προϊσταμένου
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας).
7.2 ΤΕΙ Λαμίας




Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, για τη διενέργεια Πρόχειρου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου που θα να αναλάβει τη
Συντήρηση των Φωτοαντιγραφικών-Εκυπτωτικών Συσκευών του ΤΕΙ Λαμίας και των
Παραρτημάτων του» (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3871/10-10-2012 απόφαση του
Προέδρου του ΤΕΙ Λαμίας)
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και
Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Ε.Π.) (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 579/16-02-2012 Θέμα 6ο
απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Λαμίας)
Υπεύθυνος Τομέα Αυτοματισμού και Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας από 23-09-2010 έως σήμερα (σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 4735/23-092010 και 5064/24-10-2011 αποφάσεις του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας).
Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Ειδικού
Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για το ακαδημαϊκά έτη 2010-2013 (σύμφωνα με τις υπ’
αριθμ. 4403/06-09-2010, 4850/15-04-2011, 3973/18-07-2011, 3382/10-09-2012 και
4822/06-12-2012 αποφάσεις του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας).
13/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
8.1 Διδακτορική Διατριβή
[Δ1]
“ΜΕΛΕΤΗ-ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ”
Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Οκτώβριος 2006.
Επιβλέπων: Καθηγητής Σ. Κωτσόπουλος
8.2 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
[Π1]
P. C. Sofotasios, E. Rebeiz, L. Zhang, T. A. Tsiftsis, S. Freear, and D. Cabric,
"Energy Detection-Based Spectrum Sensing over κ-μ and κ-μ Extreme Fading
Channels," to appear in IEEE Transactions on Vehicular Technology.
[Π2]
T. Q. Duong, D. B. da Costa, T. A. Tsiftsis, C. Zhong, and
A. Nallanathan,"Outage and Diversity of Cognitive Relaying Systems under
Spectrum Sharing Environments in Nakagami-m Fading," IEEE Communications
Letters, vol. 16, no. 12, pp. 2075 - 2078, December 2012. (Top Accessed Article in
IEEE
Communications
Letters
in
December
2012.
Source:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/topAccessedArticles.jsp?punumber=4234)
IEEEXplore
[Π3]
T. Q. Duong, H. A. Suraweera, T. A. Tsiftsis, H.-J. Zepernick, and A. Nallanathan,
"Keyhole Effect in Dual-Hop MIMO AF Relay Transmission with Space-Time
Block Codes," IEEE Transactions on Communications, vol. 60, no. 12, pp.3683 3693, December 2012.
[Π4]
H. Ding, J. Ge, D.B. da Costa and T. A. Tsiftsis, "A Novel Distributed Antenna
Selection Scheme for Fixed-Gain Amplify-and-Forward Relaying Systems," IEEE
Transactions on Vehicular Technology, vol.61, no.6, pp.2836-2842, July 2012.
[Π5]
T. A. Tsiftsis, K. J. Kim, and K. S. Kwak, "Cooperative wireless personal area
network systems with partial best relay selection," Transactions on Emerging
Telecommunications Technologies (former European Transactions on
Telecommunications), vol. 23, no. 2, pages 133–136, March 2012.
[Π6]
K. J. Kim, Yongzhao Li and T. A. Tsiftsis, "On the Performance of Cyclic Prefixed
Single-Carrier Cellular Systems in Co-Channel Interference," IEEE Transactions on
Vehicular Technology, vol. 60, no. 8, pp. 4035-4040, October 2011.
[Π7]
K. J. Kim, T. A. Tsiftsis, and R. Schober, "Semi-Blind Iterative Receiver for Coded
MIMO-OFDM Systems," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 60, no.
7, pp. 3156-3168, September 2011.
[Π8]
T. Hazim, G. K. Karagiannidis, and T. A. Tsiftsis, "On the Probability of Early
Detection of UWB Positioning Sensor Networks," IET Wireless Sensor Systems,
vol. 1, no. 3, pp. 123”128, September 2011.
14/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
[Π9]
K. J. Kim, T. A. Tsiftsis, and V. H. Poor, "Power Allocation in Cyclic Prefixed
Single-Carrier Relaying Systems," IEEE Transactions on Wireless Communications,
vol.10, no.7, pp.2294-2305, July 2011.
[Π10]
K. J. Kim and T. A. Tsiftsis, "On the Performance of Cyclic Prefix-Based SingleCarrier Cooperative Diversity Systems with Best Relay Selection," IEEE
Transactions on Wireless Communications, vol. 10, no. 4, pp. 1269-1279, April
2011.
[Π11]
H. A. Suraweera, T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, and A. Nallanathan, "Effect of
Feedback Delay on Amplify-and-Forward Relay Networks with Beamforming,"
IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 60, no.3, pp. 1265-1271, March
2011.
[Π12]
T. Q. Duong, G. C. Alexandropoulos, H.-J. Zepernick, and T. A. Tsiftsis,
"Orthogonal Space-Time Block Codes with CSI-Assisted Amplify-and-Forward
Relaying in Correlated Nakagami-m Fading Channels," IEEE Transactions on
Vehicular Technology, vol. 60, no.3, pp. 882-889, March 2011.
[Π13]
K. J. Kim and T. A. Tsiftsis, "Performance Analysis of QRD-based Cyclically
Prefixed Single-Carrier Transmissions with Opportunistic Scheduling," IEEE
Transactions on Vehicular Technology, vol. 60, no.1, pp. 328-333, January 2011.
[Π14]
K. J. Kim and T. A. Tsiftsis, "Performance Analysis of Cyclically Prefixed SingleCarrier Transmissions with Outdated Opportunistic User Selection," IEEE Signal
Processing Letters, vol. 17, no. 10, pp. 847-850, October 2010.
[Π15]
T. Q. Duong, G. C. Alexandropoulos, T. A. Tsiftsis, and H.-J. Zepernick, "Outage
Probability of MIMO AF Relay Networks over Nakagami-m Fading Channels,"
Electronics Letters, vol. 46, no. 17, pp.1229”1231, August 2010.
[Π16]
N. D. Chatzidiamantis, M. Uysal, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, "Iterative
Maximum-Likelihood Sequence Detection for MIMO Optical Wireless Systems,"
IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol.28, no.7, pp.1064-1070, April
2010.
[Π17]
H. G. Sandalidis, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, "Optical Wireless
Communication Systems with Heterodyne Detection over Turbulence Channels with
Pointing Errors," IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 27, no. 20, pp.
4440 - 4445, October 2009.
[Π18]
H. Nistazakis, T. A. Tsiftsis, and G. Tombras, "Performance Analysis of Free-Space
Optical Communication Systems over Atmospheric Turbulence Channels," IETCommunications, vol. 3, no. 8, p.1402”1409, August 2009.
[Π19]
T. A. Tsiftsis, H. G. Sandalidis, G. K. Karagiannidis, and M. Uysal, "Optical
Wireless Links with Spatial Diversity over Strong Atmospheric Turbulence
Channels," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 8, no. 2, pp. 951 957, February 2009.
15/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
[Π20]
A. S. Lioumpas, G. K. Karagiannidis and T. A. Tsiftsis, "Adaptive Generalized
Selection Combining (A-GSC) Receivers," IEEE Transactions on Wireless
Communications, vol.7, no.12, pp.5214-5219, December 2008.
[Π21]
D. S. Michalopoulos and T. A. Tsiftsis, "Performance Analysis of
Wireless Multihop Diversity Systems," International Journal of Communications
Systems, Wiley, vol. 21, no. 9, pages 955–969, September 2008.
[Π22]
T. A. Tsiftsis, "Performance of wireless multihop communications systems with
cooperative diversity over fading channels," International Journal of
Communications Systems, Wiley, vol. 21, no. 5, pp. 559–565, May 2008.
[Π23]
D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, and R. K. Mallik,
"Distributed Transmit Antenna Selection (DTAS) under Performance or Energy
Consumption Constraints," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 7,
no.4, pp.1168-1173, April 2008.
[Π24]
T. A. Tsiftsis, "Performance of Heterodyne Wireless Optical Communication
Systems over Gamma-Gamma Atmospheric Turbulence Channels," Electronics
Letters, vol. 44, no. 5, pp. 373-375, 28th February 2008.
[Π25]
H. G. Sandalidis, T. A. Tsiftsis, George K. Karagiannidis and Murat Uysal, "BER
Performance of FSO Links over Strong Atmospheric Turbulence Channels with
Pointing Errors," IEEE Communications Letters, vol. 12, no.1, pp. 44-46, January
2008.
[Π26]
P. S. Bithas, N. C. Sagias, and T. A. Tsiftsis, "Performance analysis of dualdiversity receivers over correlated generalized Gamma fading channels," IET
Communications, vol. 2, no.1, pp. 174-178, January 2008.
[Π27]
H. G. Sandalidis and T. A. Tsiftsis, "Outage Probability and Ergodic Capacity of
Free-Space Optical Links over Strong Turbulence," Electronics Letters, vol. 44, no.
1, pp. 46-47, 3rd January 2008.
[Π28]
N. C. Sagias, G. K. Karagiannidis, P. T. Mathiopoulos, and T. A. Tsiftsis, "On the
Performance Analysis of Equal Gain Diversity Receivers Over Generalized Gamma
Fading Channels," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 5, no. 10,
pp. 2967-2975, October 2006.
[Π29]
G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, and H. S. Sandalidis, "Outage Probability of
Relayed Free Space Optical Communication Systems," Electronics Letters, vol.
42, no. 17, pp. 1732-1745, August 2006.
[Π30]
G. K. Karagiannidis, N. C. Sagias and T. A. Tsiftsis, "Closed-Form Statistics for the
Sum of Squared Nakagami-m Variates and Its Applications," IEEE Transactions on
Communications, vol. 54, no. 8, pp. 1353-1359, August 2006.
16/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
[Π31]
T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, P. T. Mathiopoulos, and S. A. Kotsopoulos,
"Nonregenerative dual-hop cooperative links with selection diversity," Special Issue
of the EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking in Multiuser
Cooperative Diversity for Wireless Networks, vol. 2006, no. 1, pp. 1-8, June 2006.
[Π32]
G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis and R. K. Mallik, "Bounds for Multihop Relayed
Communications in Nakagami-m Fading," IEEE Transactions on Communications,
vol. 54, no. 1, pp. 18-22, January 2006.
[Π33]
T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, S. A. Kotsopoulos, "Dual-hop wireless
communications with combined gain relays," IEE Proceedings Communications,
vol. 152, no. 5, October 2005.
[Π34]
G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis and N. C. Sagias, "A Closed-Form Upper-Bound
for the Distribution of the Weighted Sum of Rayleigh variates," IEEE
Communications Letters, vol. 9, no. 7, July 2005.
[Π35]
T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, S. A. Kotsopoulos and F.-N. Pavlidou, "BER
analysis of collaborative dual-hop wireless transmissions," Electronics Letters,
vol. 40, no. 11, pp. 1732-1745, May 2004.
Impact Factors (IF) Περιοδικών (Πηγή: ISI Journal Scitation Reports 2011)
Περιοδικό
IEEE/OSA JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY
IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS
IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY
IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS
IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS
IEEE COMMUNICATIONS LETTERS
ELECTRONICS LETTERS
EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS
AND NETWORKING
IET COMMUNICATIONS
WILEY INTERNATIONAL JOURNAL OF
COMMUNICATION SYSTEMS
8.3
IF
2.784
2.586
1.921
1.677
1.388
0.982
0.965
0.87
0.829
0.406
Ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές
[Σ1]
P. C. Sofotasios, T. A. Tsiftsis, M. Ghogho, L. R. Wilhelmsson and M.Valkama,
“The eta-mu/IG Distribution: A Novel Physical Multipath /Shadowing Fading,”
accepted for publication in ICC 2013 - Wireless Communications Symposium.
[Σ2]
F. R. V. Guimaraes, D. B. da Costa, M. Benjillali, T. A. Tsiftsis, and G. K.
Karagiannidis, “Best Relay Selection in Cooperative Spectrum Sharing Systems
with Multiple Primary Users,” accepted for publication in ICC 2013 - Cognitive
Radio Networks.
17/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
[Σ3]
K. J. Kim, T. Q. Duong, T. A. Tsiftsis, and V. N. Q.Bao, “Cognitive Multihop
Networks in Spectrum Sharing Environment with Multiple Licensed Users,”
accepted for publication in ICC 2013- Cognitive Radio Networks.
[Σ4]
F. Yang, J. Cheng, and T. A. Tsiftsis, “Free-Space Optical Communications with
Generalized Pointing Errors,” accepted for publication in ICC 2013- Optical
Networks and Systems.
[Σ5]
Trung Q. Duong, H. A. Suraweera, T. A. Tsiftsis, H.-J. Zepernick, and A.
Nallanathan, "OSTBC Transmission in MIMO AF Relay Systems with Keyhole
and Spatial Correlation Effects," IEEE International Communications Conference
(ICC11), Kyoto, Japan, 2011.
[Σ6]
K. J. Kim, T. A. Tsiftsis and G. K. Karagiannidis, "Average Spectral Efficiency of
Opportunistic QRD-based Cyclic Prefixed Single-Carrier Cooperative Diversity
Systems with Power Allocation," IEEE Globecom 2010 - Wireless
Communications Symposium, Miami, Florida, 6-10 December 2010.
[Σ7]
K. J. Kim, T. A. Tsiftsis and G. K. Karagiannidis, "Average Rate and Outage
Probability of Cyclic Prefixed Single-Carrier Opportunistic Cooperative Diversity
Systems," IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio
Communications (PIMRC 2010), Istanbul, Turkey, 26-29 September 2010.
[Σ8]
Q. Duong, H-J. Zepernick, T. A. Tsiftsis, V. N. Q. Bao, "Performance Analysis of
Amplify-and-Forward MIMO Relay Networks with Transmit Antenna Selection
over Nakagami-m Channels," IEEE International Symposium on Personal, Indoor
and Mobile Radio Communications (PIMRC 2010), Istanbul, Turkey, 26-29
September 2010.
[Σ9]
D. Trung, H-J. Zepernick, T. A. Tsiftsis, V. N. Q. Bao, “Amplify-and-Forward
MIMO Relaying with OSTBC over Nakagami-m Fading Channels,” IEEE ICC
2010, Cape Town, South Africa, June 2010.
[Σ10]
T. A. Tsiftsis, Z. Hadzi-Velkov, G. K. Karagiannidis, and N. Zlatanov “Relaying
Utilization Metrics of Diamond Cooperative Diversity Systems,” IEEE
International Symposium on Wireless Pervasive Computing, Modena, Italy, May
2010.
[Σ11]
H. Suraweera, T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, and M. Faulkner, “Effect of
Feedback Delay on Downlink Amplify-and-Forward Relaying with Beamforming,”
IEEE Global Telecommunications Conference (GlobeCom) 2009, Honolulu,
Hawaii, USA.
[Σ12]
N. D. Chatzidiamantis, M. Uysal, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, “EMBased Maximum-Likelihood Sequence Detection for MIMO Optical Wireless
Systems”, IEEE ICC'09, Dresden, Germany, June 2009.
18/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
[Σ13]
T. A. Tsiftsis, H. G. Sandalidis, G. K. Karagiannidis, and M. Uysal, “FSO Links
with Spatial Diversity over Strong Atmospheric Turbulence Channels”, in Proc.
IEEE International Conference on Communications 2008 (ICC'08), Beijing,
China, May 2008.
[Σ14]
D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis and T. A. Tsiftsis, “Introducing PHYLayer Fairness in Amplify and Forward Cooperative Diversity Systems,” in Proc.
IEEE International Conference on Communications 2007 (ICC'07), 24-27 June
2007, Glasgow, Scotland, U.K.
[Σ15]
P. S. Bithas, N. C. Sagias, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, “Products and
Ratios of Two Gaussian Class Correlated Weibull Random Variables,” in Proc.
The 12th International Conference on Applied Stohastic Models and Data Analysis
(ASMDA 2007), Chania, Crete, Greece, May 2007.
[Σ16]
P. S. Bithas, N. C. Sagias, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, “Distributions
Involving Correlated Generalized Gamma Variables,” in Proc. The 12th
International Conference on Applied Stohastic Models and Data Analysis (ASMDA
2007), Chania, Crete, Greece, May 2007.
[Σ17]
D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, and Ranjan K. Mallik,
“An Optimized User Selection Method for Cooperative Diversity Systems,” in
Proc. IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM '06), 28 Nov. 1 Dec. 2006, San Francisco, USA.
[Σ18]
T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, N. C. Sagias and
“Performance of MRC Diversity Receivers Over Correlated
Channels,” in Proc. Communication Systems, Networks
Processing (CSNDSP’06), 19-21 July 2006, Patras Univ.
Greece.
[Σ19]
T. A. Tsiftsis, H. G. Sandalidis, G. K. Karagiannidis and N. C. Sagias, “Multihop
Free-Space Optical Communications Over Strong Turbulence Channels,” in Proc.
IEEE International Conference on Communications 2006 (ICC'06), 11-15 June
2006, Turkey.
[Σ20]
L.-C Siafara, D. S. Michalopoulos, T. A. Tsiftsis and G. K. Karagiannidis,
“Regenerative Versus Non-Regenerative Relaying in Cooperative Diversity
Systems,” in Proc. 15th IST Mobile & Wireless Communications Summit, 4-8
June, 2006, Mykonos, Greece.
[Σ21]
T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis and P. T. Mathiopoulos, “New Results on the
Performance Evaluation of the Relay Fading Channel,” in Proc. IEEE Vehicular
Technology Conference (VTC S'06), May 2006, Melbourne, Australia.
[Σ22]
D. S. Michalopoulos, G. K. Karagiannidis and T. A. Tsiftsis, “New Results for
Wireless Multihop Diversity Systems,” in Proc. The 12th European Wireless
Conference (EW2006), April 2-5, 2006, Athens, Greece.
19/21
S. A. Kotsopoulos,
Nakagami-m Fading
and Digital Signal
Conference Centre,
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
Μάρτιος 2013
[Σ23]
N. C. Sagias and G. S. Tombras, G. K. Karagiannidis and T. A. Tsiftsis, “EqualGain Combining Receivers over Interference-Limited Nakagami-m Fading with
Multiple Cochannel Interferers,” in Proc. of the 12th National Conference on
Communications, (NCC 2006), Indian Institute of Technology, Delhi, India, Jan.
27-29, 2006.
[Σ24]
G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, and S. A. Kotsopoulos, “Performance of
Broadband Multihop Networks with Cooperative Diversity over Fading Channels,”
in Proc. 5th International Network Conference (INC 2005), 5 - 7 July, 2005, Island
of Samos, Greece.
[Σ25]
T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, and S. A. Kotsopoulos, “Wireless
Transmissions With Combined Gain Relays Over Fading Channels,” in Proc. 4th
Annual Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop, June 21-24, 2005, Île de
Porquerolles, France.
[Σ26]
G. K. Karagiannidis, T. A. Tsiftsis, R. K. Mallik, N. C. Sagias, and S. A.
Kotsopoulos, “Closed-Form Bounds for Multihop Relayed Communications in
Nakagami-m Fading,” in Proc. IEEE International Conference on Communications
2005 (ICC'05), 16-20 May 2005, Seoul, Korea.
[Σ27]
G. K. Karagiannidis, D. A. Zogas, N. C. Sagias, T. A. Tsiftsis, and P. T.
Mathiopoulos, “Multihop Communications with Fixed-Gain Relays over
Generalized Fading Channels,” in Proc. IEEE Global Telecom. Conference
(GLOBECOM '04), December 2004, Dallas Texas, USA.
[Σ28]
D. A. Zogas, G. K. Karagiannidis, N. C. Sagias, T. A. Tsiftsis, P. T. Mathiopoulos,
and S. A. Kotsopoulos, “Dual Hop Wireless Communications over Nakagami
Fading,” in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, May 2004, Milan Italy.
8.4
Υποβληθείσες Εργασίες για Κρίση
[Y1]
F. Rafael V. Guimaraes, Daniel B. da Costa, Theodoros A. Tsiftsis, Charles C.
Cavalcante, and George K. Karagiannidis, “Multi-User and Multi-Relay Cognitive
Radio Networks Under Spectrum Sharing Constraints,” IEEE Transactions on
Vehicular Technology, December 2012.
[Y2]
M.Seyfi, S. Muhaidat, J. Liang, and T. A. Tsiftsis, “Noncoherent Relay Selection
Strategy in Two-Way Relay Networks,” IEEE Transactions on Wireless
Communications, December 2012.
[Y3]
K. Ho Van, P. C. Sofotasios, and T. A. Tsiftsis, “Exact BER Analysis of
Underlay Multi-hop Cognitive Networks,” IEEE Transactions on Vehicular
Technology, November 2012.
[Y4]
M. M. Fareed, M. Uysal, and T. A. Tsiftsis, “Error Rate Performance Analysis
and Optimization of Cooperative OFDMA System with Decode-and-Forward
Relaying,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, under 1st round of
revision, October 2012.
20/21
Βιογραφικό Σημείωμα Θεοδώρου Αθ. Τσιφτσή
[Y5]
9.
Μάρτιος 2013
H. Phan, T. Q. Duong, H.-J. Zepernick, and T. A. Tsiftsis, “Cooperative
Diversity Systems Using Distributed Orthogonal Space-Time Block Coding over
Nakagami-m Fading Channels,” IET Communications, under 1st round of revision,
June 2012.
ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Οι ετεροαναφορές (citations) που προέκυψαν από σχετική αναζήτηση στις βιβλιογραφικές
βάσεις ISI Thomson, Scopus και Google Scholar.
Βάση Δεδομένων
Scopus
ISI
Google Scholar*
Σύνολο
Ετεροαναφορών
797
525
-
Σύνολο Αναφορών
h index
831
542
1100
15
13
18
Παρατηρήσεις
1.
Ως ετεροαναφορές νοούνται στον παραπάνω πίνακα οι αναφορές από τρίτους, μη συσυγγραφείς ερευνητές.
2.
Ο δείκτης h υποδηλώνει ότι h εργασίες έχουν γίνει ετεροαναφορά τουλάχιστον h φορές.
21/21