ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Π. ΚΑΣΙΜΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Π. ΚΑΣΙΜΗ
Καθηγητή Αγροτικής Κοινωνιολογίας
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Απρίλιος 2012
1
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Ε - MAIL:
Χαράλαμπος Π. Κασίμης
10 - 2- 1954
Παλαιόκαστρο Γορτυνίας
Ελληνική
Έγγαμος με ένα παιδί
Ποσειδωνίας 21, 20100 Κόρινθος
210 5294718/6974902677
[email protected], [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ
1983
Philosophy Doctorate (Ph.D), School of Social Analysis,
University of Bradford, (U.K.)
Τίτλος: Socio - economic Change in two Greek Peasant
Communities: 1949-1981
1980
Master of Philosophy (M.Phil), School of Industrial
Technology, University of Bradford, (U.K.)
Τίτλος: Industrial Decline in the Context of Scientific Technological Change: Bradford
1977
Bachelor of Science (BSc) in Economics, School of Social
Sciences, University of Bradford, (U.K.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2003-σήμερα
Καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Αγροτικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1999-2003
Καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας και Δημογραφίας, Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
1995-2000
Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
1995-1999
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας και
Δημογραφίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο
Πατρών
2
1989-1994
Επίκουρος Καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας και Δημογραφίας,
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
1986-1989
Λέκτορας Αγροτικής Κοινωνιολογίας και Δημογραφίας, Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
1985-1986
Ερευνητής του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα
1983-1985
Καθηγητής Κοινωνιολογίας, GCE A’ Level, Κέντρο Ανωτέρων
Σπουδών C.A.S.E, Αθήνα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2005-σήμερα
Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου». Μαθήματα:
Κοινωνιολογία Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέθοδοι Οικονομικής και
Κοινωνικής Αγροτικής Έρευνας.
2003-σήμερα
Καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Αγροτικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μαθήματα: Αγροτική
Κοινωνιολογία, Μέθοδοι Γεωργο-οικονομικής και Κοινωνικής
Έρευνας, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία.
1986-2003
Μέλος ΔΕΠ σε διάφορες βαθμίδες, Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Διδασκαλία στα Μαθήματα:
Αγροτική Κοινωνιολογία
και
Δημογραφία, Μεθοδολογία
Κοινωνικής Έρευνας, Ελληνική Γεωργία, Εισαγωγή στην
Κοινωνιολογία, Ειδικά Θέματα Ελληνικής Κοινωνίας
1990-1993
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Διδασκαλία του
μαθήματος «Rural Sociology» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών
1983-1985
Καθηγητής Κοινωνιολογίας G.C.E. A’ Level, Κέντρο Ανωτέρων
Σπουδών C.A.S.E., Αθήνα
1980-1981
Έμμισθος Βοηθός (Tutor) στο μάθημα «Mediterranean Studies»,
School of Social Analysis, University of Bradford (U.K.)
1978-1979
Έμμισθος Βοηθός (Tutor) στο μάθημα «Man in Industry», School of
Industrial Technology, University of Bradford (U.K.)
1977-1978
Έμμισθος Βοηθός (Tutor) στο μάθημα «The Social Context of
Production», School of Industrial Technology, University of
Bradford (U.K.)
3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
2010-σήμερα
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
2007-2011
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων. Υποψήφιος δήμαρχος στις
δημοτικές εκλογές του 2006 και του 2010 και επικεφαλής της
ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης «Κίνηση Πολιτών Δήμου
Κορινθίων»
2006-2008
Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών,
Συστημάτων
και
Αγροτικής
Κοινωνιολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
1995-2000
Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
1995-2000
Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ)
1989-1990
Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών
(ΕΚΕΜ)
Αγροτικών
Γεωπονικό
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
2011-2013
Ερευνητής του χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Προγράμματος (ΕΥΔΕΕΤΑΚ)/ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” (Πράξη Ι)/ΕΠΑΝ ΙΙ
[Κωδικός 09ΣΥΝ-61-939]
Υπεύθυνος: Α. Γ. Παπαδόπουλος, Αν. Καθ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τίτλος: Διερεύνηση των Δυνατοτήτων και των προοπτικών ένταξης
των Αφρικανών μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία υποδοχής
(Δι.Π.Ε.Α.Μ.Ε.)
2010-212
Ερευνητής στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) Πρόγραμμα
(contract No: VC/2010/001):
Project coordinator: Gesellschaft fur Versicherungswissenschaft und gestaltung E.V (GVG), Germany
Τίτλος: Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in
Central and Eastern Europe
2010-2012
Υπεύθυνος της ελληνικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από την
Ισπανική Κυβέρνηση προγράμματος του Autonomous University of
4
Barcelona Project financed by the Spanish Ministry of Science and
Innovation (R+D project CSO2009-13909): Immigrant’s
integration and the role of a diversity of organisations in
achieving sustainable small towns and rural areas
Coordinator: Ricard Moren Alegret, Autonomous University of
Barcelona
2009
Σύμβουλος προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. και
Εθνικούς Πόρους
Υπεύθυνος: Α. Γ. Παπαδόπουλος, Αν. Καθ. Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
Τίτλος: Συγκέντρωση στοιχείων για Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και Συλλόγους Μεταναστών που
δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια σε θέµατα
μετανάστευσης, κοινωνικής ένταξης και ασύλου
2007
Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου για τα Κοινωνικο-δημογραφικά
Δεδομένα χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Φορέας υλοποίησης: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).
Υπεύθυνος Έργου: Καθ. Γ. Ζέρβας, Πρύτανης ΓΠΑ
Τίτλος: Μελέτη αποκατάστασης των Πυρόπληκτων Περιοχών
2006-2008
Υπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου από το INTERREG IIIB
ARCHIMED 2000-2006 (Code A.1.112) προγράμματος του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τίτλος: Human Resources and Development Planning on both
sides of Ionian Sea (HuReDePIS)
2004-2006
Συνυπεύθυνος (με τον Α.Γ. Παπαδόπουλο) χρηματοδοτούμενου
ερευνητικού προγράμματος από το MacArthur Foundation (USΑ)
Τίτλος: The Multifunctional Role of Migrants in Rural Greece
and Rural Southern Europe
2004-2006
Υπεύθυνος χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. ερευνητικού
προγράμματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τίτλος: A Cognitive Approach to Rural Sustainable
Development: The Dynamics of Expert and Lay Knowledges
2000-2002
Υπεύθυνος χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Γεωργίας
ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πατρών και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τίτλος: Οι Επιπτώσεις της Εγκατάστασης και Απασχόλησης του
Ξένου Εργατικού Δυναμικού στην Ελληνική Ύπαιθρο
2001
Υπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε διεθνούς δικτύου
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τίτλος: Rural Survival Strategies in Central-Eastern Europe as a
Design Base for Sustainable Agriculture
5
2000
Υπεύθυνος χρηματοδοτούμενης από το Υπουργείο Γεωργίας
μελέτης του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Τίτλος: Οικογενειακή Αγροτική Εκμετάλλευση και Απασχόληση
στον Αγροτικό Χώρο
2000
Υπεύθυνος χρηματοδοτούμενης από το Υπουργείο Γεωργίας
μελέτης του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
του ΕΚΚΕ
Τίτλος: Μελέτη Ισότητας Ευκαιριών Ανδρών-Γυναικών και
Αγροτική Ανάπτυξη
2000
Υπεύθυνος χρηματοδοτούμενης από το Υπουργείο Γεωργίας
μελέτης του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
του ΕΚΚΕ
Τίτλος: Το Προφίλ του Σύγχρονου Αγρότη: Προσδιορισμός των
Αναγκών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
1999-2002
Υπεύθυνος της Ελληνικής Ομάδας χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε
διεθνούς δικτύου του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής
Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ
Τίτλος: A European Data Base for Indicator Coastal
Communities
1998-2000
Υπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Παιδείας
ερευνητικού προγράμματος
του
Ινστιτούτου Αστικής και
Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ και των Τμημάτων
Οικονομικών Επιστημών & Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας
Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών
Τίτλος: Διαδικασίες Ενσωμάτωσης των Νέων στην Αγορά
Εργασίας: Η Περίπτωση των Αποφοίτων Κοινωνικών
Επιστημών της Ανώτατης Εκπαίδευσης
1998-2000
Υπεύθυνος χρηματοδοτούμενου από την ΓΓΕΤ διακρατικού
ερευνητικού προγράμματος Ελλάδας- Ρουμανίας του Ινστιτούτου
Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ
Τίτλος: Η Αγροτική Αναδιάρθρωση και η Βιωσιμότητα της
Οικογενειακής Γεωργίας: Συγκριτική Παρουσίαση της
Ρουμανίας και της Ελλάδας
1997-2000
Υπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου από το ΥΠΕΘΟ σκέλους του
διεθνούς προγράμματος του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής
Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ και της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
(Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου και της συντονιστικής
επιτροπής της ελληνο-γαλλικής συνεργασίας)
Τίτλος: Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδος
6
1997-1998
Υπεύθυνος της χρηματοδοτούμενης από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κορινθίας μελέτης του Ινστιτούτου Αστικής και
Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ
Τίτλος: Αναπτυξιακό Ερευνητικό Πρόγραμμα Νομού Κορινθίας
1997
Επιστημονικός Σύμβουλος της χρηματοδοτούμενης, μέσω ΟΑΕΔ,
μελέτης EURES, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών
Υπεύθυνος: Α. Μπέλλας, Επ. Καθ. Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών
Τίτλος: Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ενίσχυσης της
Κινητικότητας των Εργαζομένων των Παραμεθορίων Περιοχών
Ελλάδας-Ιταλίας (Puglia, Κέρκυρας, Πάτρας)
1996-1999
Υπεύθυνος της Ελληνικής Ομάδας χρηματοδοτούμενου από την
Ε.Ε διεθνούς δικτύου FAIR του Τμήματος Οικονομικών Eπιστημών
Πανεπιστημίου Πατρών
Τίτλος: A Social Science Network for Fisheries Management
1995-1996
Υπεύθυνος της Ελληνικής Ομάδας χρηματοδοτούμενου από την
Ε.Ε. διεθνούς ερευνητικού προγράμματος
PHARE-ACE του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών
Τίτλος: Agricultural Restructuring and Rural Employment
in Bulgaria and Romania
1994-1996
Ερευνητής χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε διεθνούς ερευνητικού
προγράμματος
του
Τμήματος
Οικονομικών
Επιστημών
Πανεπιστημίου Πατρών
Υπεύθυνος: Δ. Δαμιανός, Αν. Καθ. Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών
Τίτλος: Improving the Economic Impact of Public Institutions on
Lagging Rural and Coastal Regions
(Η συνεργασία μου διεκόπη μετά την ολοκλήρωση της
εμπειρικής έρευνας λόγω της ανάληψης διευθυντικής θέσης στο
ΕΚΚΕ)
1994-1995
Υπεύθυνος χρηματοδοτούμενου από την Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστημίου Πατρών ερευνητικού προγράμματος
Τίτλος: Οι Eυρύτερες Διαστάσεις του Δημογραφικού
Προβλήματος της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία
1993-1994
Ερευνητής χρηματοδοτούμενης από την Περιφέρεια Αττικής
μελέτης
Υπεύθυνος: Δ. Σερεμέτης, Επ. Καθ. Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τίτλος: Η Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής
1992-1993
Ερευνητής χρηματοδοτούμενου από την ΕΟΚ διεθνούς ερευνητικού
προγράμματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
7
Υπεύθυνος: Α. Παναγιώτου, Καθ. Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας
και Ανάπτυξης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών)
Τίτλος: Constraints on Competitiveness in EC Agriculture:
A Comparative Analysis
1988-1990
Ερευνητής χρηματοδοτούμενου από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα
Προγράμματα προγράμματος του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών
Υπεύθυνος: Γ. Σαμαράς, Καθ. Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Τίτλος: Εξω-αγροτική Απασχόληση των Αγροτών και
Αναπτυξιακή Πολιτική στην Ελλάδα
1988-1989
Ερευνητής χρηματοδοτούμενου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αιτωλοακαρνανίας προγράμματος του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
Υπεύθυνοι: Δ. Δαμιανός, Μ. Ντεμούσης, Επ. Καθ. Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών
Τίτλος: Ένταξη του Ν. Αιτωλοακαρνανίας στο ΜΟΠ Δυτικής
Ελλάδος και Πελοποννήσου
1986-1988
Ερευνητής του Ελληνο-Γαλλικού ερευνητικού προγράμματος του
C.N.R.S. (Γαλλία) και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών
Υπεύθυνος: Σ. Δαμιανάκος, Υπεύθυνος Ερευνών C.N.R.S
Τίτλος: Επιτόπιες Αναλύσεις Κοινωνικού Μετασχηματισμού
1985-1986
Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος του Ιδρύματος Μεσογειακών
Μελετών
Τίτλος: Μορφές Απασχόλησης των Αγροτών και Διάρθρωση
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
1979-1983
Ερευνητής χρηματοδοτούμενης από την Βρετανική Ακαδημία
Επιστημών της Αρχαιολογικής, Γεωγραφικής και Ανθρωπολογικής
Αποστολής στην Ελλάδα (Βοιωτία) των Πανεπιστημίων Cambridge
και Bradford (U.K)
Υπεύθυνος: A. Snodgrass, Καθ. University of Cambridge, U.K
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Διατριβές
1. C. Kasimis (1983), Socio-economic Change in two Greek Peasant
Communities: 1949-1981, Philosophy Doctorate, School of Social Analysis,
University of Bradford, (U.Κ.)
2. C. Kasimis (1980), Industrial Decline in the Context of Scientific
Technological Change: Bradford, Master of Philosophy, School of Industrial
Technology, University of Bradford, (U.K.)
8
Βιβλία
1. Χ. Κασίμης, Α.Γ. Παπαδόπουλος (Εισ.-Επιμ.) (2012), Μετανάστες και
Τοπικές Κοινωνίες (προσωρινός τίτλος), Αλεξάνδρεια, Αθήνα
2. Ε. Ζακοπούλου, Χ. Κασίμης, Λ. Λουλούδης (επιμ.) (2008), Αγροτικότητα,
Κοινωνία και Χώρος, Πλέθρον, Αθήνα
3. C. Kasimis, G. Stathakis (eds) (2003), The Reform of the CAP and Rural
Development in Southern Europe, Ashgate, Aldershot
4. Β. Νιτσιάκος, Χ. Κασίμης (εισ.-επιμ.) (2000), Ο Ορεινός Χώρος της
Βαλκανικής: Συγκρότηση και Μετασχηματισμοί, Πλέθρον/Δήμος Κόνιτσας,
Αθήνα
5. Χ. Κασίμης, Λ. Λουλούδης (εισ.-επιμ.) (1999), Ύπαιθρος Χώρα: Η Ελληνική
Αγροτική Κοινωνία στο τέλος του Εικοστού Αιώνα, ΕΚΚΕ/Πλέθρον, Αθήνα
6. C. Kasimis, A. G. Papadopoulos (eds) (1999), Local Responses to Global
Integration, Ashgate, Aldershot
7. C. Kasimis, L. Louloudis (eds) (1997), Rural Greece: Fragile Structures and
New Realities, Sociologia Ruralis (Special Issue), Blackwell Publishers, vol
37, Number 2
8. Η. de Haan, Β. Kasimis, M. Redclift (eds) (1997), Sustainable Rural
Development, Ashgate, Aldershot
9. Σ. Δαμιανάκος, Ε. Ζακοπούλου, Χ. Κασίμης, Β. Νιτσιάκος (1997), Εξουσία,
Εργασία και Μνήμη σε τρία Χωριά της Ηπείρου, Πλέθρον/ΕΚΚE, Αθήνα
10. Δ. Δαμιανός, Χ. Κασίμης, Α. Μωϋσίδης, Μ. Ντεμούσης (1994), Η
Πολυαπασχόληση στον Αγροτικό Τομέα και η Αναπτυξιακή Πολιτική στην
Ελλάδα, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα
Ερευνητικές Εκθέσεις
1. C. Kasimis, A.G. Papadopoulos, C. Pappas (2008), Qualitative empirical
study of migrants’ impact in the Regions of Western Greece and Ionian
Islands, , INTERREG IIIB ARCHIMED 2000-2006 (Code A.1.112), Human
Resources and Development Planning on both sides of Ionian Sea
(HuReDePIS), Agricultural University of Athens, 180 σελ.
2. C. Kasimis, A.G. Papadopoulos (2008), Policy Paper on Migrants’
Integration in the Local Societies and Economies, , INTERREG IIIB
9
ARCHIMED 2000-2006 (Code A.1.112), Human Resources and Development
Planning on both sides of Ionian Sea (HuReDePIS), Agricultural University of
Athens, 20 σελ.
3. C. Kasimis, A.G. Papadopoulos, C. Pappas (2007), Diagnostic study of the
immigration movements and their impact in the Regions of Western
Greece and Ionian Islands, , INTERREG IIIB ARCHIMED 2000-2006 (Code
A.1.112), Human Resources and Development Planning on both sides of Ionian
Sea (HuReDePIS), Agricultural University of Athens, 90 σελ.
4. Χ. Κασίμης, Σ. Ζωγραφάκης, Ε. Κυριαζή-Άλλισον, Α.Γ. Παπαδόπουλος, Κ.
Παππάς, Χ. Χαλκιάς (2007), Επεξεργασία των στοιχείων για το ανθρώπινο
δυναμικό στους επτά νομούς: επίπεδο νομού και επίπεδο δήμου, Ενδιάμεση
έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή για την προετοιμασία της τελικής έκθεσης
Μελέτη αποκατάστασης των Πυρόπληκτων Περιοχών, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 350 σελ.
5. C. Kasimis and A.G. Papadopoulos (2006), The Multifunctional Role of
Migrants in Rural Greece and Rural Southern Europe, Final Report, The
MacArthur Foundation (USΑ)
6. Χ. Κασίμης (Επ. Υπ.), Β. Νιτσιάκος, Ε. Ζακοπούλου, Α.Γ. Παπαδόπουλος
(2002), Οι Επιπτώσεις της Εγκατάστασης και Απασχόλησης του Ξένου
Εργατικού Δυναμικού στην Ελληνική Ύπαιθρο, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
7. Χ. Κασίμης (Επ. Υπ.), Α.Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπακωνσταντίνου, Π.
Παπακωνσταντίνου, Δ. Σερεμέτης, Α. Χατζηγιάννη (2000), Διαδικασίες
Ενσωμάτωσης των Νέων στην Αγορά Εργασίας: Η Περίπτωση των
Αποφοίτων Κοινωνικών Επιστημών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
8. C. Kasimis, E. Zacopoulou (1993), Constraints on Competitiveness of EC
Agriculture: A Comparative Study (The Greek Ethnography Team
Report), Agricultural University of Athens
9. Χ. Κασίμης (1988), Μορφές Απασχόλησης των Αγροτών και Διάρθρωση
των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα
Μελέτες
1. Δ. Δαμιανός, Χ. Κασίμης, Μ. Ντεμούσης, Δ. Σκούρας (1997), Έκθεση
Πολιτικής και Προσανατολισμού για τον Τομέα της Γεωργίας ενόψει της
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006, ΥΠΕΘΟ- Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
10
2. Α. Μπέλλας, Α.Γ. Παπαδόπουλος (1997), (Επιστημονικός Σύμβουλος: Χ.
Κασίμης), Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ενίσχυσης της Κινητικότητας των
Εργαζομένων των Παραμεθορίων Περιοχών Ελλάδας-Ιταλίας (Puglia,
Κέρκυρας, Πάτρας), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
3. Δ. Σερεμέτης, Χ. Κασίμης, Α. Γ. Παπαδόπουλος (1994), Η Αγορά Εργασίας
στην Περιφέρεια Αττικής, Αθήνα
4. Δ. Δαμιανός, Μ. Ντεμούσης, Π. Καμπανάς, Χ. Κασίμης, Α. Νταούλη, Β.
Φισσάμπερ (1989), Η Ένταξη του Νομού Αιτωλοακαρνανίας στο ΜΟΠ
Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
5. Χ. Κασίμης (Επ. Υπ.), Α.Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Σουσούνης, Σ. Στραβοράβδης
(1988), Μελέτη Ανάπτυξης του Νομού Κορινθίας, Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά
1. C. Kasimis (2012), Greece: Illegal Immigration in the Midst of Crisis,
Migration Information Source (http://www.migrationinformation.org/),
Migration
Policy
Institute
(USA)
(March:
http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=884)
2. C. Kasimis (2010), Socio-demographic imbalances in rural Europe and
international mobility to rural areas: the case of Greece, Przeglad Socjologizny,
Vol. 59, No. 2, pp. 57-77
3. C. Kasimis, A.G. Papadopoulos and C. Pappas (2010), Gaining from Rural
Migrants: Migrant Employment Strategies and Socioeconomic Implications for
Rural Labour Markets, Sociologia Ruralis, Vol. 50, Number 3, pp. 258-276
4. C. Kasimis (2010), Demographic trends in rural Europe and international
migration to rural areas, Agriregionieuropa, Year 6, Number 21, June 2010
(http://www.agriregionieuropa.univpm.it), pp. 1-6
5. C. Kasimis (2008), Survival and Expansion: Migrants in Greek Rural Regions,
Population, Space and Place, Vol.14, 511-524
6. C. Kasimis (2005), Migrants in the Rural Economies of Greece and Southern
Europe,
Migration
Information
Source,
October,
(http://www.migrationinformation.org).
7. C. Kasimis, A.G. Papadopoulos (2005), The Multifunctional Role of Migrants
in the Greek Countryside: Implications for the Rural Economy and Society,
Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 31, Number 1, January, pp.99129
8. C. Kasimis, C. Kassimi (2004), Greece: A History of Migration, Migration
Information Source, June, (http://www.migrationinformation.org)
11
9. Χ. Κασίμης, Ε. Ζακοπούλου, Α.Γ. Παπαδόπουλος (2003), Η Συμβολή των
Μεταναστών στη Σύγχρονη Οικογενειακή Εκμετάλλευση: Μελέτη τριών
Παραδειγματικών Περιοχών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Τόμος Β-Γ, τεύχη111-112, σελ. 9-38
10. C. Kasimis, A. G. Papadopoulos, E. Zacopoulou (2003), Migrants in Rural
Greece, Sociologia Ruralis, Vol. 43, Number 2, pp. 167-184
11. Y. Barlas, D. Damianos, E. Dimara, C. Kasimis and D. Skouras (2001), Factors
Influencing the Integration of Alternative Farm Enterprises into the Agro-Food
System, Rural Sociology, Vol.66, No.3, pp. 342-358
12. C. Kasimis, A.G. Papadopoulos (1997), Family Farming and Capitalist
Development in Greek Agriculture: A Critical Review of the Literature, in C.
Kasimis and L. Louloudis (eds) Rural Greece: Fragile Structures and New
Realities, Sociologia Ruralis (Special Issue), vol. 37, Number 2, pp. 209-228
13. Χ. Κασίμης, Β. Νιτσιάκος (1997), Η Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας:
Μετάβαση ή Καταστροφή;, Ηπειρωτικά Χρονικά, Τόμος 32, σελ. 353-371
(ελληνική έκδοση της δημοσίευσης στον ξενόγλωσσο συλλογικό τόμο που
αναφέρεται παρακάτω στις διεθνείς δημοσιεύσεις με τίτλο The Greek Minority
of Albania: Transition or Catastrophe? )
14. Χ. Κασίμης, A. Γ. Παπαδόπουλος (1996), Η Ανάπτυξη του Αγροτροφικού
Συμπλέγματος και η Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Μετασχηματισμού,
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, Τευχ. 89/90, σελ. 19-52
15. C. Kasimis, A.G. Papadopoulos (1994), The Heterogeneity of Greek Family
Farming: Emerging Policy Principles, Sociologia Ruralis, vol.xxxiv, No 2-3,
pp.206-228
16. D. Damianos, M. Demousis, C. Kasimis (1991), The Empirical Dimension of
Multiple Job-Holding Agriculture in Greece, Sociologia Ruralis, Vol.xxxi - I,
pp. 37-57
17. St. Damianakos, B. Kasimis, M. Maropoulou, E. Zakopoulou (1990), Trois
Villages D’Epire (1958/61-1986): Elements d’Analyse Sociodemographique,
The Greek Review of Social Research, No Special (74 A), Athens, pp. 125229
18. C. Slaughter, C. Kasimis (1986), Some Social - Anthropological Aspects of
Boeotian Rural Society: A Field Report, Byzantine and Modern Greek
Studies, Centre for Byzantine Studies and Modern Greek, University of
Birmingham, Vol.10, pp. 103-159
Άρθρα σε Συλλογικούς Τόμους, Πρακτικά Συνεδρίων
Σε Διεθνείς Τόμους
1. Kasimis, C. (2013), Greece, migration 1830s to present, in Immanuel Ness
(ed), The Encyclopedia of Global Human Migration, Wiley-Blackwell
(forthcoming)
2. C. Kasimis, A.G. Papadopoulos (2010), Fluxos migratorios e mercados de
trabalho locais em espacos insulares: O caso de Zakynthos, nas ilhas Jonicas
(Grecia), in: Fonseca L. M. (ed) Approximando Mundos: Emigracao,
Imigracao e Desenvolvimento em Espacos Insulares, Lisboa, Fundacao LusoAmericana, pp. 247-277
12
3. C. Kasimis (2009), From enthusiasm to perplexity and scepticism: migrants in
the rural regions of Greece, in: Jentsch B and Simard M (eds.) International
migration and rural areas – cross national comparative perspectives,
London: Ashgate, Chapter 4, pp. 75-98 (ISBN: 978-0-7546-4790-4)
4. C. Kasimis, A. Koutsouris, C. Liarikos and A.G. Papadopoulos (2009), Greece:
Knowledge Forms and Sustainable Management of Natural Resources in Lake
Plastiras, in Bruckmeier K. and Tovey H. (eds), Rural Sustainable
Development in the Knowledge Society, Ashgate, pp. 223-243 (ISBN: 978-07546-7425-2)
5. C. Kasimis (2009), The role of international migration in the sustainability of
South European rural regions and the threats of the recent economic crisis, in
Ferruni, L. (ed), Sustainable Rural Policies: Mechanisms to Combat Global
Crises in South-East Europe, Organic Agricultural Association, Tirana,
pp.111-126
6. C. Kasimis (2008), O novo papel dos imigrantes nas economias rurais da
Europa do sul, in D. Papademetriou (ed.), A Europa e os seus imigrantes no
seculo XXI, Migration Policy Institute-Fundacao Luso-Americana, Lisboa (στα
Πορτογαλικά), pp. 211-242
7. C. Kasimis (2006), The New Role of Migrants in the Rural Economies of
Southern Europe, in D. Papademetriou (ed.), Europe and its Immigrants in
21st Century: a new deal or a continuing dialogue of the deaf?, Migration
Policy Institute-Luso-American Foundation (USA), pp. 179-205
8. C. Kasimis (2006), Il ruolo multifunzionale dei migranti nell'economia e nella
società rurale greca in Cavazzani A., Gaudio G. (eds), Politiche, Governance e
Innovazione per le Aree Rurali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (in
Italian), pp. 443-462
9. C. Kasimis and A.G. Papadopoulos (2002), Agriculture, Rural Development
and Equality of Opportunities Between Men and Women in Greece, in The
New Challenge of Women’s Role in Rural Europe, Agricultural Research
Institute (Cyprus) and European Commission, Proceedings of the International
Conference, Nicosia, Cyprus, pp. 367-377
10. C. Kasimis and A.G. Papadopoulos (2001), The De-Agriculturalisation of the
Greek Countryside: The Changing Characteristics of an Ongoing Socioeconomic Transformation, in H. Tovey, I. Kovacs and L. Granberg (eds)
Europe’s «Green Ring», Ashgate, Aldershot, pp. 197-219
11. C. Kasimis, A. Petrou (2000), Identifying Fisheries Dependent Regions in
Greece, in D. Symes (ed.) Fisheries Dependent Regions, Fishing News Books,
Blackwell Science, Oxford, pp. 29-38
12. C. Kasimis, A.G. Papadopoulos(1999), Survivalist and Productivist Farm
Family Strategies in Greece, in A. Nemenyi (ed.) Rurality in Europe at the
Threshold of Centuries, Editura Alsand, Cluj-Napoca, pp. 5-17
13. C. Kasimis, V. Nitsiakos (1996), The Greek Μinority of Albania: Transition or
Catastrophe?, in Actes de deux Journées de Travail sur la Transition: «Les
Mécanismes de la Transition dans l’ Europe des Transformations», A.N.
Sakkoulas, Athens, pp. 71-83 (French-English edition)
13
14. C. Kasimis, L. Louloudis, N. Martinos (1992), Family Farming in Modern
Greece: Towards a Synthetic Presentation of two Empirical Research Examples,
in H. De Haan, J.D. van der Ploeg (eds), Endogenous Regional Development
in Europe. Theory, Method and Practice, European Commission DG VI,
Brussels, pp. 305-323
15. C. Kasimis (1984), Notes on a Study of Socioeconomic Change in two Greek
Peasant Communities, in M. Lacher, W. Ruf, (eds) Transnational Mobility of
Labour and Regional Developments in the Mediterranean, Gesamthoschule,
Kassel, pp.163-185
Σε Ελληνικούς Τόμους
1. Χ. Κασίμης (2008), Στάθης Δαμιανάκος: Βίος, έργο, ήθος, στο Ε. Ζακοπούλου,
Χ. Κασίμης, Λ. Λουλούδης (Επιμ.), Αγροτικότητα, Κοινωνία και Χώρος,
Πλέθρον, Αθήνα
2. Χ. Κασίμης (2008), Οι Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις του
Μεταναστευτικού Φαινομένου στην Ελληνική Ύπαιθρο, στο Κ. Κριμπάς, Λ.
Λουλούδης (επιμ.), Ελληνική Γεωργία και Αγροτική Πολιτική, Ακαδημία
Αθηνών, Αθήνα , σελ. 97-107
3.
Σ. Ζωγραφάκης, Χ. Κασίμης, Α.Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Χαλκιάς, Ε. ΚυριαζήΆλισσον, Κ. Παππάς, Μ. Δημοπούλου (2008), Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Προβλήματα Ανάπτυξης στις Πυρόπληκτες Περιοχές, στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιμ.), Πυρκαγιές 2007: Από την Καταστροφή στην
Ανάπτυξη, Αρμός, Αθήνα, σελ. 235-244
4. Χ. Κασίμης (2008), Ντόπιοι και ξένοι στη σύγχρονη αγροτική Ελλάδα, στο Τ.
Καβουνίδη, Α. Κόντης, Θ. Λιανός, Ρ. Φακιολάς (επιμ.), Μετανάστευση στην
Ελλάδα: Εμπειρίες-Πολιτικές-Προοπτικές, ΙΜΕΠΟ, Αθήνα, Τ. A’, σελ. 192209
5. Χ. Κασίμης (2007), Οι διαστάσεις του μεταναστευτικού φαινομένου και οι
αντιφάσεις της μεταναστευτικής πολιτικής, στο Ξ. Κοντιάδης, Θ.
Παπαθεοδώρου (επιμ.), Η Μεταρρύθμιση της Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Αθήνα, Παπαζήσης, σελ. 169-189
6. Χ. Κασίμης (2004), Μετανάστες: Ένας Άγνωστος Συντελεστής Ανάπτυξης
στην Ελληνική Ύπαιθρο, στο Α.Γ. Παπαδόπουλος (επιμ), Η Ανάπτυξη σε μια
Πολυλειτουργική Ύπαιθρο, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 53-84
7. Χ. Κασίμης (2002), Από την Αγροτική Κοινωνία στην Κοινωνία της Υπαίθρου
στο Ι. Λαμπίρη-Δημάκη (εισ.-επιμ.) Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα Σήμερα.
Η Ολοκλήρωση της Τριλογίας, Παπαζήσης, σελ.185-198
8. Χ. Κασίμης (2000), Από την αγροτική οικογένεια στην παγκοσμιοποίηση, στο
Το Βήμα (επιμ.), Η Ελλάδα που αλλάζει: Αποχαιρετώντας τον εικοστό
αιώνα, Ερμής, Αθήνα, σελ.154
9. Χ. Κασίμης, Α.Γ. Παπαδόπουλος, Σ. Στραβοράβδης (2000), Οικογενειακή
Εργασία και Πολυαπασχόληση: Οι Αγροτικές Αγορές Εργασίας και η νέα
Φυσιογνωμία της Ελληνικής Οικογενειακής Γεωργίας, στο ΕΤΑΓΡΟ,
14
Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου, Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Α. Σταμούλης, Αθήνα, σελ. 261-275
10. Χ. Κασίμης, Α.Γ. Παπαδόπουλος (1999), Η Διατήρηση της Οικογενειακής
Γεωργίας και η Καπιταλιστική Ανάπτυξη της Γεωργίας στην Ελλάδα: Μια
Κριτική Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας, στο Χ. Κασίμης, Λ. Λουλούδης (εισ.επιμ.), Ύπαιθρος Χώρα: Η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία στο τέλος του
Εικοστού Αιώνα, Αθήνα: Πλέθρον / ΕΚΚΕ, σελ. 85-114 (αποτελεί μετάφραση
του ιδίου άρθρου από τα αγγλικά)
11. Χ. Κασίμης, Α. Γ. Παπαδόπουλος (1996), Το Αγροτροφικό Σύμπλεγμα και η
Διεθνοποίηση της Γεωργίας στο Μ. Μοδινός (επιμ.) Ενέργεια και Περιβάλλον
στη Βιομηχανική και Μεταβιομηχανική Κοινωνία, «Νέα Οικολογία» - Γ. Γ.
Νέας Γενιάς, Αθήνα, σελ. 103-108 (αναδημοσιεύτηκε στη «Νέα Οικολογία»,
τεύχος 145, 1996, σελ. 16-20)
12. Χ. Κασίμης, Α. Γ. Παπαδόπουλος (1996), Μαρξ και Καπιταλιστική Ανάπτυξη
στη Γεωργία: Αγροτική Οικογενειακή Εκμετάλλευση και Διαδικασία της
Εργασίας στο Ν. Θεοτοκάς, Δ. Μυλωνάκης, Γ. Σταθάκης (επιμ.) Αναδρομή
στο Μαρξ, Αθήνα, Δελφίνι, σελ. 247-263
13. Χ. Κασίμης (1992), Τίποτα δεν Έχει Αλλάξει και Τίποτα δεν Είναι όπως
Παλιά: Πολυαπασχόληση και Οικογενειακή Γεωργία στη Σύγχρονη Αγροτική
Κοινότητα, στο Η Ελληνική Κοινότητα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σελ.35-48
14. Χ. Κασίμης (1986), Εκσυγχρονισμός της Γεωργίας και Βιομηχανική
Απασχόληση σ΄ ένα Χωριό της Βοιωτίας στο Πολυδραστηριότητα και
Αγροτική Ανάπτυξη, Υπουργείο Γεωργίας (Πρακτικά), Αθήνα, σελ. 65-79
15. Χ. Κασίμης, Γ. Σταθάκης (1986), Μαυρομάτι: Βιομηχανική Ανάπτυξη και
Κοινωνικοοικονομική Διαφοροποίηση μιας Αγροτικής Κοινότητας, Διεθνές
Οικονομικό Συνέδριο: Οικονομία και Αγροτικός Τομέας, ΑΤΕ (Πρακτικά),
Αθήνα, Τόμος Α, σελ. 279-304
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
2011-σήμερα
Editorial Board member του διεθνούς περιοδικού Sociologia Ruralis
2008-σήμερα
Editorial Board member for The Open Demography Journal
2003-σήμερα
Editorial Advisor του διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού Migration
Letters
2001-σήμερα
Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Γεωγραφίες
2000-2010
Editorial Advisor του διεθνούς περιοδικού Sociologia Ruralis
1996-σήμερα
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Αξιολογητής άρθρων του
Επιστημονικού Περιοδικού Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
του ΕΚΚΕ
1996-2003
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς περιοδικού
Eastern European Countryside
15
1990-σήμερα
Αξιολογητής άρθρων των Επιστημονικών Περιοδικών: Journal
of Ethnic and Migration Studies, Journal of International Migration
and Integration, Migration Letters, Journal of Rural Studies, Rural
Sociology, Population, Space and Place, Sociologia Ruralis,
Environment & Planning, South Eastern Europe Journal of
Economics, Γεωγραφίες, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,
Αειχώρος, κ.π.α.
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αντιπρόεδρος του European Society for Rural Sociology και μέλος
του Επιστημονικού Συμβουλίου
2008-2012
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Rural Sociology
Association (IRSA)
2009
Member of the international evaluation committee for the “ Hestia”
Onassis International Prize in Immigrant Integration and Human
Development in the Civil Society days of the 3rd Global Forum on
Migration and Development, Athens
2009
Rapporteur of the Roundtable on migrant integration, reintegration and
circulation for development in the Civil Society days of the 3rd Global
Forum on Migration and Development, Athens
2005-2009
Μέλος
άτυπου
Επιστημονικού
Συμβουλίου
Ινστιτούτου
Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ)
2003
The Athens Migration Policy Initiative (AMPI).
Α Collaborative Project of the Greek Ministry of Foreign Affairs and
the Migration Policy Institute-USA (MPI) for the Greek EU Presidency.
Taskforce Member.
1995-1997
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του European Society for
Rural Sociology (ESRS)
1993-1995
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του European Society for
Rural Sociology (ESRS)
1989-σήμερα Εποπτεύων Καθηγητής μεταπτυχιακών διατριβών του Μεσογειακού
Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων
1987-1992
Εξεταστής και Επιβλέπων Καθηγητής διδακτορικών διατριβών του ΙΚΥ
στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εσωτερικού και Εξωτερικού και στα
γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Αγροτικής
Κοινωνιολογίας
2007-2011
Έχω συμμετάσχει με επιστημονική ανακοίνωση σε δεκάδες συνέδρια και ημερίδες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχω επίσης διοργανώσει δεκάδες επιστημονικές
συναντήσεις (διεθνή συνέδρια και ημερίδες, διεθνείς συναντήσεις) τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
16