Οργανόγραμμα ύλης των σχολικών εγχειριδίων

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Παραμετροποίηση και αποτύπωση της ύλης των εγχειριδίων για τη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής σε ομοιογενή μορφή για να συνοδεύει το ΕΠΣ‐ΞΓ. Περιεχόμενα ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ................................................................................................................................................................................. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ................................................................................................................................................................................ ΑΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)................................................................................................................................................................................... ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ............................................................................................................................................................................... ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)................................................................................................................................................................. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) .................................................................................................................................................... ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)................................................................................................................................................................. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) .................................................................................................................................................... ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) ................................................................................................................................................................. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 & Β2 (Α ΛΥΚΕΙΟΥ)............................................................................................................................................................................... ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ..................................................................................................................................................................................... ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ).............................................................................................................................................................................. ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)....................................................................................................................................................................................... ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ....................................................................................................................................................................... ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ........................................................................................................................................................................ ΙΤΑΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)............................................................................................................................................................................... ΙΣΠΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ............................................................................................................................................................................ 2 Πίνακας συντομεύσεων Κωδικός (1η στήλη) ΑΓ= Αγγλικά ΓΑ= Γαλλικά ΓΕ= Γερμανικά ΙΤ= Ιταλικά ΙΣ= Ισπανικά Χ(αριθμός) Δ= (τάξη) Δημοτικού 1= Αρχάριοι 2= Προχωρημένοι Ο1 (αύξον αριθμός)= Ενότητα σχολικού εγχειριδίου Δεξιότητες (6η στήλη) 1= Κατανόηση Προφορικού Λόγου, 2=Κατανόηση Γραπτού Λόγου, 3=Παραγωγή Προφορικού Λόγου, 4=Παραγωγή Γραπτού Λόγου 3 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α1.3Δ.1.01 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι Χαιρετώ Περιγράφω τον εαυτό μου Εκφράζω ποσότητα (αριθμοί 1‐20) Αριθμοί (1‐20) Ονόματα παιδιών Ονόματα περιοχών ΡΗΜΑΤΑ Είμαι (the verb to be) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Προσωπικές (Ι, you, s/he, etc.) Παρουσίαση 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 9 9 9 9 9 Παρουσίαση (άλλων) 9 9 9 Διάλογος 9 9 Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (κείμενο σε ιστολόγιο για περιγραφή προσώπου) 9 Σημειώσεις 9 ΑΓ.Α1.3Δ.1.03 ΑΓ.Α1.3Δ.1.02 Προφίλ (ο εαυτός μου) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Το σπίτι Η γειτονιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Φιλικές σχέσεις Παράρτημα 2. Κτήρια Είδη κατοικιών Χώροι σπιτιού Έπιπλα Περιγράφω χώρους (το σπίτι) Περιγράφω τόπο (τη γειτονιά) Μέρη του σώματος Μέρη του προσώπου Επίθετα σχετικά με εξωτερική εμφάνιση Επίθετα σχετικά με προσωπικότητα Περιγράφω πρόσωπα Αυτοπαρουσιάζομαι ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Τοπικές (in, at, on, between, next to) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Δεικτικές (this, these, that, those) ΡΗΜΑΤΑ Υπάρχει/Υπάρχουν (there is/are) ΑΡΘΡΑ Οριστικό (the) Αόριστο (a, an) ΕΠΙΘΕΤΑ Ποσοτικά (many/much/a lot/ a little/a few/few/ none/ nothing) ΡΗΜΑΤΑ Έχω (have got) Διάλογος Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (κείμενο σε ιστολόγιο για περιγραφή του τόπου που ζω) ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 4 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Οικογένεια Αριθμοί (21‐31) Ημερομηνίες Περιγράφω πρόσωπα (τα μέλη της οικογένειας μου) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός (κατάφαση)(Present Simple) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Συχνότητας (sometimes, often, always, etc.) Χρονικά (every day, every week, etc.) 9 9 Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (κείμενο σε ιστολόγιο για παρουσίαση μέλους οικογένειας) 9 Επιστολή σε φίλο 9 9 9 9 9 9 9 9 Παρουσίαση ταινίας 9 9 Σχόλιο για ταινία 9 Σχόλιο για τραγουδιστή 9 Διάλογος ΑΓ.Α1.3Δ.1.06 ΑΓ.Α1.3Δ.1.05 ΑΓ.Α1.3Δ.1.04 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ψυχαγωγία ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ψυχαγωγία Παράρτημα 2. Περιγράφω συνήθειες (καθημερινή ζωή) Περιγράφω δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Περιγράφω αντικείμενο (δώρα) Δίνω ευχές Συγγενικές σχέσεις Επαγγέλματα Δραστηριότητες (ελεύθερου χρόνου) Γιορτές (πάρτι) Δώρα Περιγράφω δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Περιγράφω μια ταινία Περιγράφω πρόσωπα (ένα αγαπημένο τραγουδιστή ή συγκρότημα) Δραστηριότητες (ελεύθερου χρόνου) Ταινίες (είδη) Μουσική (είδη) Θέατρο ΕΠΙΘΕΤΑ Κτητικά (my, your, his, her, etc.) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Κτητικές (mine, yours, his, hers, etc.) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός (ερώτηση, άρνηση) (Present Simple) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ερωτηματικές (Wh‐
questions) Διάλογος Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (κείμενο σε ιστολόγιο για δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, γιορτές κλπ) Διάλογος ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 5 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α1.3Δ.1.09 ΑΓ.Α1.3Δ.1.08 ΑΓ.Α1.3Δ.1.07 Περιγράφω καιρό ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιγράφω ρούχα Καιρικά φαινόμενα Ρωτώ την ώρα Εποχές Δίνω την ώρα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλήματα Καιρός Ρούχα Εποχές Ώρα Περιγράφω χώρους (το σχολείο) Περιγράφω διαδικασίες (τα μαθήματα) Περιγράφω διαδικασίες (μια μέρα στο σχολείο) ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά (must, have to) Σχολικές αίθουσες Σχολικά μαθήματα Σχολικές δραστηριότητες Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Αθλήματα Περιγράφω αθλήματα 9 9 9 9 ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Διαρκείας (Present Continuous) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Χρονικά (now, at the moment, then, today, etc.) 9 9 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά (can, may) Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (κείμενο σε ιστολόγιο για την ομάδα ποδοσφαίρου/μπάσκετ/β
όλεϊ στο σχολείο) 9 9 9 9 Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (κείμενο σε ιστολόγιο για την διατροφή) 9 Προσωπικό σημείωμα 9 Άρθρο σε σχολική εφημερίδα 9 Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (κείμενο σε ιστολόγιο για περιγραφή καιρού) Διάλογος Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (κείμενο σε ιστολόγιο για περιγραφή σχολείου) ΑΓ.Α1.3Δ.1.10 Διάλογος ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ Διατροφή Παράρτημα 2. Τρόφιμα (παιδικό διαιτολόγιο) Καταστήματα εστίασης Τιμές Περιγράφω γεύμα Παραγγέλνω γεύμα 9 Διάλογος ΕΠΙΘΕΤΑ Ποσοτικά (a lot, a little, a few, how much, how many), Χρονικά που δηλώνουν μέγεθος (small, big/large) ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 6 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α1.3Δ.1.12 ΑΓ.Α1.3Δ.1.11 Περιγράφω τόπο (τη φύση) ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιγράφω ζώο Τα ζώα και ο άνθρωπος ΤΑΞΙΔΙΑ Διακοπές ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος του είμαι (was/were) ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος του έχω (had) Φύση Ζώα Ζητώ πληροφορίες (για διακοπές) Εκφράζω προτίμηση Δίνω οδηγίες για κατευθύνσεις Δίνω πληροφορίες για μέσα μεταφοράς Προσκαλώ Μέσα μεταφοράς Είδη διακοπών Οδηγίες για κατευθύνσεις ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά, συγκριτικός βαθμός (more/less/‐er) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Παραθετικά, συγκριτικός βαθμός (more/less/‐er) ΡΗΜΑΤΑ Προστακτική Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 9 Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (κείμενο σε ιστολόγιο για το μέρος που ζω) 9 9 Κείμενο τουριστικού οδηγού 9 Καρτ ποστάλ 9 9 9 9 9 Άρθρο γνώμης Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (κείμενο σε ιστολόγιο για τον αγαπημένο τρόπο μεταφοράς) Ηλεκτρονική επιστολή‐ πρόσκληση φίλου για διακοπές Παράρτημα 2. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 7 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α1.4Δ.1.01 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο Αριθμοί (20‐99) Σχολικές αίθουσες Σχολικά είδη Σχολικά μαθήματα Ημέρες της εβδομάδας Περιγράφω χώρους (το σχολείο) Περιγράφω συνήθειες (σχολικό πρόγραμμα) Εκφράζω ποσότητα ΡΗΜΑΤΑ Υπάρχει/υπάρχουν (There is/are) Έχω (have got) Παρουσίαση 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 9 Παρουσίαση 9 9 9 9 Διάλογος 9 9 Παρουσίαση 9 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 Παρουσίαση 9 9 9 9 Πρόσκληση 9 9 9 ΑΓ.Α1.4Δ.1.04 ΑΓ.Α1.4Δ.1.03 ΑΓ.Α1.4Δ.1.02 Σχολικό πρόγραμμα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλήματα ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου Η γειτονιά ΦΥΣΗ Εποχές Παράρτημα 2. Εκφράζω αρέσκεια σχετικά με αθλήματα Περιγράφω αθλήματα Περιγράφω πρόσωπα Αθλήματα Αθλήματα (Ολυμπιακά) Αυτοπαρουσιάζομαι Παρουσιάζω άλλον σε τρίτους Δίνω οδηγίες για κατευθύνσεις Περιγράφω τόπο (τη γειτονιά) ΡΗΜΑΤΑ Κατάγομαι (I am from…) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Τοπικές (next to, between, on the corner of) Χώρες Εθνικότητες Δίνω την ώρα Δίνω πληροφορίες για τον εαυτό μου Εκφράζω αρέσκεια σχετικά με εποχή/μήνα Εκφράζω απαρέσκεια σχετικά με εποχή/μήνα Περιγράφω τον καιρό Ζητώ πληροφορίες για τον καιρό Περιγράφω συνήθειες Εκφράζω συναίσθημα ΡΗΜΑΤΑ Μου/Του/Της αρέσει (I like, s/he likes) Ώρα Καιρός Μήνες Εποχές Ρήματα δράσης ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός (Present Simple) ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 8 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α1.4Δ.1.05 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Έθιμα Γιορτές (Χριστούγεννα, Halloween, Πάσχα) Περιγράφω συνήθειες Περιγράφω έθιμα ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός (Present Simple) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Συχνότητας Διάλογος 9 9 Παρουσίαση 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 9 Παρουσίαση 9 9 9 9 Διάλογος 9 9 Παντομίμα 9 Οδηγίες 9 9 9 Διάλογος 9 9 Κανόνες 9 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Παρουσίαση ΑΓ.Α1.4Δ.1.08 ΑΓ.Α1.4Δ.1.07 ΑΓ.Α1.4Δ.1.06 Ποίημα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζώα Απειλούμενα είδη ζώων Περιγράφω ζώα Περιγράφω συνήθειες ζώων Δίνω πληροφορίες (Περιβαλλοντικά θέματα) Ζώα Ζώα (απειλούμενα είδη) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός (Present Simple) Έχω (have got) Απόσπασμα τηλεοπτικού προγράμματος Αίνιγμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Επαγγέλματα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Κανόνες Παράρτημα 2. Περιγράφω διαδικασίες Δίνω πληροφορίες για επαγγέλματα Δουλειές του σπιτιού Επαγγέλματα Δίνω εντολές Δίνω οδηγίες για κατευθύνσεις Ζητώ άδεια Δίνω άδεια Εκφράζω υποχρέωση Σχολικοί κανόνες Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός (Present Simple) Ενεστώτας Διαρκείας (Present Continuous) ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά (can, must) Προστακτική (Imperative) ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 9 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α1.5Δ.1.
02 ΑΓ.Α1.5Δ.1.01 ΑΓ.Α1.4Δ.1.10 ΑΓ.Α1.4Δ.1.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Σχολικό πάρτι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου Εκφράζω ποσότητα σχετικά με τρόφιμα Τρόφιμα ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ερωτηματικές (Wh‐ Ζώα (κατοικίδια) questions) Αθλήματα Τρόφιμα ΡΗΜΑΤΑ Μέλη της οικογένειας Ενεστώτας Απλός (Present Simple) έχω/ αρέσει (have got, like) Δίνω πληροφορίες για τον εαυτό μου Δίνω πληροφορίες για την οικογένειά μου Περιγράφω πρόσωπα Τεχνολογία (υπολογιστές) Χώρες Εθνικότητες Σχολικά μαθήματα Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Ώρα Γεωγραφικοί όροι ΑΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Φιλικές σχέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο Παράρτημα 2. Εκφράζω προτίμηση σχετικά με δραστηριότητες Περιγράφω συνήθειες Λεξιλόγιο σχετικό με συναισθηματικές καταστάσεις Εκφράζω συναίσθημα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αριθμήσιμα/μη αριθμήσιμα (Countable, uncountable nouns) ΑΡΘΡΑ Αόριστο (a, an) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αόριστες (some) ΡΗΜΑΤΑ (δεν) μου αρέσει (I like, I don’t like), προτιμώ (I prefer)
Ενεστώτας Απλός (Present Simple) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός (Present Simple) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Απόσπασμα ραδιοφωνικής εκπομπής 9 Συνταγή μαγειρικής 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 Παρουσίαση 9 9 Προσωπικό σημείωμα 9 Ιστορία 9 9 Παρουσίαση 9 9 Διάλογος 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 Άρθρο εφημερίδας 9 Κείμενο τουριστικού οδηγού 9 Αναφορά 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 Παρουσίαση 9 9 9 Διάλογος 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 10 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α1.5Δ.1.05 ΑΓ.Α1.5Δ.1.04 ΑΓ.Α1.5Δ.1.03 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Η γειτονιά Καταστήματα Κτήρια Οδικές οδηγίες Επαγγέλματα Μέσα μεταφοράς Ταξιδιωτικός οδηγός Εκφράζω γνώμη σχετικά με τα μέσα μεταφοράς Δίνω οδηγίες για κατευθύνσεις ΡΗΜΑΤΑ (δεν) νομίζω (I think, I don’t think), (μου) φαίνεται (It seems to me) ΜΟΡΙΑ Ας… (Let’s…) Ερωτηματολόγιο 9 Κατάλογος κυλικείου 9 9 Πρόσκληση 9 Συνέντευξη 9 Παρουσίαση 9 Διάλογος 9 9 Ηλεκτρονική συζήτηση 9 Επιστολή 9 Προσωπικό σημείωμα 9 Σχόλιο 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Γιορτές ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβαλλοντικά προβλήματα Παράρτημα 2. Γιορτές (Χριστούγεννα) Λεξιλόγιο σχετικό με αισθήσεις Δίνω οδηγίες για μαγειρική Περιγράφω διαδικασίες σχετικά με μαγειρική Εκφράζω σκοπό Εκφράζω σχέδια Κάνω προβλέψεις Κάνω υποθέσεις Εκφράζω ικανότητα Εκφράζω υποχρέωση Δίνω συμβουλή Περιβαλλοντικά προβλήματα Ανακύκλωση ΡΗΜΑΤΑ Προστακτική (Imperative) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Διαρκείας με σημασία μέλλοντα (Present Continuous with future meaning) Μέλλοντας σκοπού (Going to Future) Βοηθητικά (can can’t must
9 Συνταγή 9 9 Απόσπασμα βιβλίου 9 Παρουσίαση 9 9 Καρτ ποστάλ 9 9 9 Ερωτηματολόγιο 9 Κείμενο σε ιστοσελίδα 9 Επιστολή 9 Διάλογος ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 11 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 9 Διάλογος 9 9 Αναφορά 9 Κείμενο διαφήμισης 9 9 9 9 9 Παρουσίαση 9 9 Διάλογος 9 9 Σημειώσεις 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 Ιστορία 9 9 Παραμύθι 9 9 Διάλογος 9 9 9 9 9 9 ΑΓ.Α1.5Δ.1.08 ΑΓ.Α1.5Δ.1.07 ΑΓ.Α1.5Δ.1.06 Προσωπικό σημείωμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Αγορές ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Η γειτονιά ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γεωγραφία ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ιστορία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θέατρο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Παραμύθι Πείθω Περιγράφω ομοιότητες Περιγράφω διαφορές Επίθετα σχετικά με περιγραφή ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά, Συγκριτικός βαθμός (Comparative) Παραθετικά, Υπερθετικός βαθμός (Superlative) Ηλεκτρονική συζήτηση Απόσπασμα από βιβλίο Κουίζ Περιγράφω πρόσωπα (διάσημες προσωπικότητες) Αφηγούμαι γεγονότα Εκφράζω γνώμη σχετικά με διάσημες προσωπικότητες Διάσημες προσωπικότητες Θέατρο Χαρακτήρες βιβλίων Λεξιλόγιο σχετικό με εξωτερική εμφάνιση Καιρός Θέατρο Λεξιλόγιο σχετικό με συναισθηματικές καταστάσεις Πασχαλινά έθιμα Αφηγούμαι ιστορία Εκφράζω συναίσθημα Αφηγούμαι εμπειρίες Περιγράφω έθιμα ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος Απλός (ομαλά) (Past Simple‐regular verbs) ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος Διαρκείας (Past Continuous) Αόριστος Απλός (Past Simple) Ηλεκτρονική συζήτηση Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Ιστορία Παράρτημα 2. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 12 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α1.5Δ.1.10 ΑΓ.Α1.5Δ.1.09 ΤΕΧΝΗ Ζωγραφική ΤΑΞΙΔΙΑ Διακοπές ΦΥΣΗ Απειλούμενα είδη ζώων ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Εφημερίδες ΤΑΞΙΔΙΑ Διακοπές Παράρτημα 2. Περιγράφω τεχνολογικά επιτεύγματα Αφηγούμαι εμπειρίες ΡΗΜΑΤΑ Παρακείμενος (Present Perfect Simple) Ταξίδια Τηλεοπτικό πρόγραμμα 9 Διάλογος 9 Άρθρο 9 Επιστολή 9 Τίτλος άρθρου 9 Αναφορά 9 Διάλογος 9 9 Παρουσίαση 9 9 Αναφορά 9 Κατάλογος εστιατορίου 9 Επιστολή 9 Προσωπικό ημερολόγιο 9 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Διακοπές Αξιοθέατα Μουσεία Καταστήματα εστίασης (Εστιατόρια) Περιγράφω τόπο Εκφράζω γνώμη σχετικά με την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα Αφηγούμαι ιστορίες ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Χρονικά (ever, never) ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 13 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α2.6Δ.1.02 ΑΓ.Α2.6Δ.1.01 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γεωγραφία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Αγορές ΑΓ.Α2.6Δ.1.03 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Φανταστικά πλάσματα Παράρτημα 2. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) Περιγράφω συνήθειες Περιγράφω δρώμενα (μέσα στην τάξη) Δίνω πληροφορίες για τον εαυτό μου Εθνικότητες Χώρες Γεωγραφικοί όροι Σχολικά μαθήματα Δραστηριότητες Είδη συσκευασίας Μονάδες βάρους Χρώματα Επίθετα σχετικά με περιγραφή ρούχων Ένδυση Τρόφιμα Εκφράζω επιθυμία για αγορά Παραγγέλνω Εκφράζω ποσότητα σχετικά με τρόφιμα Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω ομοιότητες προσώπων Περιγράφω διαφορές προσώπων Περιγράφω ομοιότητες αντικειμένων Περιγράφω διαφορές αντικειμένων Ήρωες Τέρατα Επίθετα σχετικά με εξωτερική εμφάνιση Επίθετα σχετικά με προσωπικότητα Επίθετα (αντίθετα) Χώροι σπιτιού Θεατρική παράσταση ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός (Present Simple) Ενεστώτας Διαρκείας (Present Continuous) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Συχνότητας ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Αριθμήσιμα/ μη αριθμήσιμα (countable, uncountable nouns) ΑΡΘΡΑ Αόριστο (a, an) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αόριστες (some) ΕΠΙΘΕΤΑ Ποσοτικά (a lot of, much, many, a few, a little) ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά (ομαλά, ανώμαλα) (Regular, irregular comparatives) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Παραθετικά (ομαλά, ανώμαλα) (Regular, irregular comparatives) Διάλογος 9 9 Αναφορά 9 9 Παρουσίαση 9 Διάλογος 9 Παρουσίαση 9 9 Κείμενο διαφήμισης 9 Αποδείξεις 9 Κείμενο σε ιστοσελίδα 9 Διάλογος 9 Ποίημα 9 Ιστορία 9 9 Ποίημα 9 Απόσπασμα από θεατρικό έργο 9 Παρουσίαση 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 14 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 9 Μύθος 9 Διάλογος 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 Κείμενο από πληροφοριακό φυλλάδιο 9 Ποίημα 9 9 Παρουσίαση 9 Οπισθόφυλλο βιβλίου 9 Βιογραφία 9 Ηχογραφημένο μήνυμα μουσείου 9 Προσωπικό ημερολόγιο 9 9 9 9 Διάλογος 9 Επιστολή 9 9 9 9 9 9 9 ΑΓ.Α2.6Δ.1.06 ΑΓ.Α2.6Δ.1.05 ΑΓ.Α2.6Δ.1.04 Διάλογος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αεροπλάνα ΤΑΞΙΔΙΑ Ταξίδι στο χρόνο Μέσα μεταφοράς ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Επαγγέλματα Παράρτημα 2. Τεχνολογία (Αεροπλάνα) Αφηγούμαι γεγονότα Αφηγούμαι γεγονότα Ζητώ πληροφορίες Δίνω πληροφορίες Περιγράφω ομοιότητες αντικειμένων Περιγράφω διαφορές αντικειμένων Ένδυση Οδηγίες Μέσα μεταφοράς Μουσεία Εκφράζω ικανότητα
Εκφράζω πιθανότητα Ζητώ άδεια Δίνω άδεια Δίνω συμβουλή Κάνω προβλέψεις Προειδοποιώ
ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος Απλός, ομαλά, ανώμαλα (Past Simple of regular an irregular verbs) Αόριστος Διαρκείας (Past Continuous) Επαγγέλματα Επίθετα σχετικά με προσωπικότητα Κείμενο από ΡΗΜΑΤΑ πληροφοριακό Παλιά συνήθιζα να … (I used φυλλάδιο to …) Παρουσίαση ΡΗΜΑΤΑ Παρουσίαση Μέλλοντας (Future Simple) Επιγραφή (πινακίδες με κανόνες) Ερωτηματολόγιο ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 15 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 9 9 Ερωτηματολόγιο 9 Άρθρο 9 9 Παρουσίαση 9 Συνέντευξη 9 Απόσπασμα από βιβλίο ρεκόρ 9 Αναφορά 9 Τραγούδι 9 Άρθρο κριτικής/γνώμης 9 Τηλεοπτικό πρόγραμμα 9 Άρθρο περιοδικού 9 Επιστολή σε περιοδικό 9 9 Ιστορία 9 Παρουσίαση 9 Ηλεκτρονική επιστολή Διάλογος 9 9 Παρουσίαση 9 9 Ιστορία 9 Απόσπασμα από θεατρικό έργο 9 ΑΓ.Α2.6Δ.1.09 ΑΓ.Α2.6Δ.1.08 ΑΓ.Α2.6Δ.1.07 Διάλογος ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Εμπειρίες Επιτεύγματα ΤΕΧΝΗ Μουσική ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Χαρτζιλίκι Προσωπικά προβλήματα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβαλλοντικά προβλήματα Απειλούμενα είδη ζώων Παράρτημα 2. Απόσπασμα ραδιοφωνικής εκπομπής Περιγράφω ομοιότητες αντικειμένων Περιγράφω διαφορές αντικειμένων Περιγράφω ομοιότητες καταστάσεων Περιγράφω διαφορές καταστάσεων Αφηγούμαι εμπειρίες Αφηγούμαι γεγονότα ΡΗΜΑΤΑ Παρακείμενος Απλός (Present Perfect Simple) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Χρονικές (for, since) Αθλήματα Θέατρο Εκφράζω πιθανότητα Δίνω συμβουλή Μουσική (συναυλίες) Χρήματα Δίνω πληροφορίες (Περιβαλλοντικά Περιβάλλον θέματα) (μόλυνση) Περιγράφω συνέπειες Ζώα (απειλούμενα) Διατυπώνω συμπεράσματα Διατυπώνω επιχειρήματα Αφηγούμαι γεγονότα ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υποθετικές (1st & 2nd Conditional) ΡΗΜΑΤΑ Υπερσυντέλικος (Past Perfect Simple) ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αιτιολογικές Αποτελεσματικές ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 9 16 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α2.6Δ.1.10 Ηλεκτρονική επιστολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κινηματογράφος Βιβλία Αφηγούμαι ιστορίες Προτείνω δραστηριότητα Χρώματα Σχολικά είδη Αριθμοί Μουσική (είδη) ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ερωτηματικές (Wh‐ questions: what, who, how, where) ΡΗΜΑΤΑ Είμαι (the verb to be) Υπάρχει/υπάρχουν (there is/are) ΑΓ.Α1.1Γ.1.02 ΑΓ.Α1.1Γ.1.01 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου Η οικογένεια Το σπίτι Η γειτονιά Παράρτημα 2. Περιγράφω τον εαυτό μου Αυτοπαρουσιάζομαι (όνομα, ηλικία, χώρα προέλευσης, ενδιαφέροντα) Περιγράφω πρόσωπα Εκφράζω αρέσκεια Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω χώρους (το σπίτι, το σχολείο) Περιγράφω τόπο (τη γειτονιά) Περιγράφω αθλήματα Περιγράφω αντικείμενα (προσωπικά) Περιγράφω εικόνες Εκφράζω αρέσκεια Χώρες
Εθνικότητες Γλώσσες Αθλήματα Μέλη της οικογένειας
Σχολικά μαθήματα Αντικείμενα Επίθετα σχετικά με περιγραφή αντικειμένων (προσωπικά) Κ θ
ό
9 9 Άρθρο 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης 9 Κείμενο διαφήμισης 9 Διάλογος 9 9 9 9 Κουίζ 9 9 9 Προφίλ ‐κάρτα 9 9 9 9 Στατιστικός πίνακας (δημοσκόπηση τάξης) 9 9 9 Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου 9 9 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 Διάλογος Ταινίες Επίθετα σχετικά με βιβλία Επίθετα σχετικά με ταινίες Επίθετα σχετικά με ψυχική κατάσταση ΡΗΜΑΤΑ Είμαι (the verb to be) Έχω (have got) Υπάρχει/υπάρχουν (there is/are) Ενεστώτας Απλός (Present Simple) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Σειρά επιθέτων ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 17 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 1 4 ΑΓ.Α1.1Γ.1.04 ΑΓ.Α1.1Γ.1.03 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Η καθημερινότητα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Επαγγέλματα Περιγράφω συνήθειες (καθημερινή ζωή) Ρωτώ την ώρα Δίνω την ώρα Περιγράφω αθλήματα Αυτοπαρουσιάζομαι Δραστηριότητες (καθημερινές) Αθλήματα Σχολικά μαθήματα Επαγγέλματα Περιγράφω χώρους (ζωολογικό ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κήπο) Περιγράφω τόπο (τη φύση) Περιγράφω συνήθειες ζώων Εκφράζω ικανότητα ζώων Εκφράζω ικανότητα
Παράρτημα 2. Φύση και Ζώα
Συνήθειες ζώων Ικανότητες ζώων Ζώα (περιγραφή) Επίθετα γνώμης (strange interesting
ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός (Present Simple) Γερούνδιο (like, love, hate, enjoy + gerund) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Συχνότητας ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ερωτηματικές (wh‐
questions: what, who, when, where, how often, etc.) Ανακοίνωση (σε ιστολόγιο) 9 9 Σημειώσεις 9 9 Πινακίδες 9 Κείμενο διαφήμισης (απόσπασμα) 9 9 Κουίζ 9 9 Άρθρο περιοδικού 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 Συνέντευξη 9 9 Άρθρο (κείμενο σε στήλη 9 σχολικής εφημερίδας) 9 9 9 Ηλεκτρονικός διάλογος 9 9 9 9 9 9 ΡΗΜΑΤΑ Κουίζ Προστακτική (Imperative) Βοηθητικά (can, can’t, must, mustn’t, have to, should, Λήμμα εγκυκλοπαίδειας ought to) ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 18 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α1.1Γ.1.05 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Καθημερινότητα Ψυχαγωγία ΑΓ.Α1.1Γ.1.06 ΥΓΕΙΑ Διατροφή Παράρτημα 2. Περιγράφω δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Ζητώ πληροφορίες Δίνω πληροφορίες Προτείνω δραστηριότητα Εκφράζω συμφωνία Εκφράζω διαφωνία Μουσικά όργανα Αθλήματα (ασυνήθιστα) Περιγράφω συνήθειες (διατροφικές)
Περιγράφω ρούχα Δίνω συμβουλή Εκφράζω γνώμη Εκφράζω προτίμηση Εκφράζω ποσότητα Εκφράζω αρέσκεια Εκφράζω συμφωνία Εκφράζω διαφωνία Τρόφιμα Ένδυση Ένδυση (αξεσουάρ) Αριθμοί (μεγάλοι) Γεωγραφικοί όροι ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Διαρκείας (Present Continuous) Ενεστώτας Διαρκείας & Ενεστώτας Απλός (Present Continuous & Present Simple) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Αριθμήσιμα/ μη αριθμήσιμα (countable, uncountable nouns) Πληθυντικός ΕΠΙΘΕΤΑ Ποσοτικά (A lot of ‐ much ‐ many / How much ‐ how many) Παραθετικά (Comparative & Superlative) ΑΡΘΡΑ Ο
ό( h )
Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 Κείμενο διαφήμισης 9 9 9 9 Ηλεκτρονικό κείμενο 9 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 Κείμενο τουριστικού οδηγού 9 9 Καρτ ποστάλ 9 9 9 Τηλεφωνική συνδιάλεξη 9 9 9 9 Κείμενο σε φυλλάδιο προώθησης 9 9 Πρόγραμμα εκδήλωσης 9 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 Κουίζ 9 9 9 Κείμενο/ παρουσίαση ιστοσελίδας 9 9 9 9 Στατιστικός πίνακας (δημοσκόπηση τάξης) 9 9 9 Άρθρο 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 19 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 1 4 ΑΓ.Α1.1Γ.1.08 ΑΓ.Α1.1Γ.1.07 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Άρθρο γνώμης (κείμενο σε στήλη παιδικής εφημερίδας/περιοδικού
) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Εμπειρίες ΤΑΞΙΔΙΑ Παράρτημα 2. Λεξιλόγιο σχετικό με αναπηρίες Πλανήτες Λεξιλόγιο σχετικό με βιβλία Αφηγούμαι εμπειρίες Αφηγούμαι γεγονότα Εκφράζω γνώμη (προσωπικότητες παρελθόντος) Ζητώ πληροφορίες Περιγράφω μελλοντικά σχέδια Κάνω προβλέψεις Εκφράζω σκοπό Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές καταστάσεων Ταξίδια Ζωή στο μέλλον Ζώδια Αριθμοί (Τακτικά αριθμητικά 1st, 2nd) ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος Απλός του είμαι (was/were) Αόριστος Απλός (ομαλά ανώμαλα ρήματα) (Past Simple) ΡΗΜΑΤΑ Μέλλοντας (Future Simple, Present Continuous, going to) 9 9 9 9 9 9 9 Συνέντευξη 9 9 Παρουσίαση ταινίας 9 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 Απόσπασμα βιογραφίας 9 9 9 Εξώφυλλο/ οπισθόφυλλο βιβλίου 9 9 Κείμενο σε ιστοσελίδα (πληροφοριακό) 9 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 Κείμενο σε ιστοσελίδα (πληροφοριακό) Άρθρο γνώμης (κείμενο σε στήλη παιδικής εφημερίδας/περιοδικού
) 9 9 9 9 9 9 Τηλεφωνική συνδιάλεξη 9 9 9 Διάλογος 9 9 Ημερολόγιο 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 20 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α2.1Γ
.2.03 ΑΓ.Α2.1Γ.2.02 ΑΓ.Α2.1Γ.2.01 ΑΓ.Α1.1Γ.1.09 ΤΕΧΝΗ Ζωγραφική ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου Καθημερινότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο ΥΓΕΙΑ Διατροφή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Αγορές Παράρτημα 2. Περιγράφω αντικείμενο (Ζωγραφική) Εκφράζω γνώμη σχετικά με έργο τέχνης Εκφράζω συναισθήματα Εκφράζω προτίμηση Διατυπώνω συμπεράσματα Αφηγούμαι ιστορίες Τέχνη Ζωγραφική Παρουσιάζω άλλον σε τρίτους Ζητώ πληροφορίες Δίνω πληροφορίες για τον εαυτό μου Περιγράφω δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Περιγράφω εικόνες Δραστηριότητες (ελεύθερου χρόνου) Εκφράζω γνώμη (προϊόντα)
Εκφράζω ποσότητα Κάνω προβλέψεις Εκφράζω πιθανότητα Διατροφή
Υγιεινή διατροφή Λεξιλόγιο σχετικό με συναισθηματικές 9 9 Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου (διηγήματος) 9 9 9 9 Κείμενο σε ιστοσελίδα (πληροφοριακό) 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 Προφίλ‐κάρτα 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ΡΗΜΑΤΑ Είμαι (the verb to be) Έχω (have got) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός & Σχολικές Διαρκείας (Present Simple & δραστηριότητες Continuous) Ιδιωματισμοί σχετικοί με χρόνο ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Λεξιλόγιο σχετικό με συχνότητας, χρονικά βιβλία ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Τοπικές (in, at, on) Περιγράφω συνήθειες (καθημερινή ζωή) Περιγράφω πρόσωπα (συμμαθητές) Περιγράφω δρώμενα (τάξη) Εκφράζω προτιμήσεις Επανάληψη Αγγελία Ηλεκτρονική επιστολή Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη σχολικής εφημερίδας/ περιοδικού Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση Εξώφυλλο/ οπισθόφυλλο βιβλίου ΡΗΜΑΤΑ Άρθρο κριτικής/ γνώμης Βοηθητικά (may, might, (κείμενο σε στήλη should, ought to, must, σχολικής εφημερίδας/ mustn’t, have to, don’t have περιοδικού) ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 21 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 Στίχοι τραγουδιού 9 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 9 9 9 ΑΓ.Α2.1Γ.2.05 ΑΓ.Α2.1Γ.2.04 Επιστολή (συμβουλής) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Εμπειρίες ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Παράρτημα 2. Φυσικές καταστροφές Ατυχήματα Καιρός Ημερομηνίες Διάσημες προσωπικότητες Αφηγούμαι γεγονότα Αφηγούμαι εμπειρίες Ζητώ πληροφορίες Δίνω πληροφορίες Περιγράφω δρώμενα Περιγράφω αιτίες Προσκαλώ Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές (καταστάσεων) Ζητώ πληροφορίες Δίνω πληροφορίες Περιγράφω συνήθειες (παρελθόν) Περιγράφω εικόνες
Σχολικά μαθήματα
(Αρχαία Ιστορία) Σχολικές δραστηριότητες Αριθμοί Είδη προγραμμάτων (τηλεόρασης και
ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος Απλός & Διαρκείας (ομαλά ανώμαλα ρήματα) (Past Simple & Past Continuous) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Χρονικές ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Χρονικά ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Χρονικές ΡΗΜΑΤΑ Γερούνδιο (‐ing) Αόριστος Απλός & παλιές συνήθειες (Past Simple & used to) ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη (ηλεκτρονικής σχολικής εφημερίδας) 9 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 Ανακοίνωση (σε ιστολόγιο) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Κουίζ 9 Άρθρο γνώμης (κείμενο σε στήλη παιδικής εφημερίδας) Πρόσκληση 9 9 9 Ανακοίνωση Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη ηλεκτρονικής σχολικής εφημερίδας) 9 9 9 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 22 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 Συνέντευξη Τηλεφωνική συνδιάλεξη (στο μουσείο) Πρόγραμμα εκδήλωσης 9 9 9 9 9 9 9 Στίχοι τραγουδιού 9 9 9 Κουίζ 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Κουίζ 9 9 Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση 9 9 9 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη ηλεκτρονικής σχολικής εφημερίδας) 9 9 9 9 Τηλεφωνική συνδιάλεξη 9 9 9 9 9 9 9 9 ΑΓ.Α2.1Γ.2.06 Αγγελία Περιβάλλον Δραστηριότητες (εθελοντισμός) Λεξιλόγιο σχετικό με αρχαιολογικούς χώρους Περιγράφω χώρους ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιγράφω δρώμενα Περιβαλλοντικά Αφηγούμαι εμπειρίες Εκφράζω ικανότητα προβλήματα Προτείνω δραστηριότητα ΡΗΜΑΤΑ Παρακείμενος Απλός Αόριστος Απλός (Present Perfect Simple & Past Simple) Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη ηλεκτρονικής σχολικής εφημερίδας) Απόσπασμα βιογραφίας Βιογραφικό σημείωμα ΑΓ.Α2.1Γ.2.07 Επιστολή ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Περιγράφω εικόνες Περιγράφω ομοιότητες διαφορές (καταστάσεων) Περιγράφω διαδικασίες Ζητώ διευκρινήσεις Κάνω προβλέψεις Ταξίδια Ζωή στο μέλλον Ζώδια Τεχνολογικές εξελίξεις ΡΗΜΑΤΑ Μέλλοντας (Future Simple, Present Continuous, going to) Καρτ ποστάλ Πρόγραμμα εκδήλωσης Παράρτημα 2. 9 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 23 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Τίτλος (άρθρου, στήλης) 9 9 9 9 Συνέντευξη 9 9 Διάλογος 9 9 9 Διάλογος 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση 9 9 9 Επιστολή 9 9 Ιστορία 9 9 ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΑΓ.Α2.1Γ.2.09 ΑΓ.Α2.1Γ.2.08 Τίτλος (άρθρου, στήλης) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ Κοινωνικά θέματα ΤΑΞΙΔΙΑ Διακοπές Παράρτημα 2. Περιγράφω εικόνες Εκφράζω γνώμη Ζητώ πληροφορίες Δίνω πληροφορίες Περιγράφω δρώμενα Περιγράφω μια ταινία Αφηγούμαι γεγονότα Περιγράφω αιτίες Μουσική (βραβεία) Ταινίες (βραβεία) Σημεία στίξης Λεξιλόγιο σχετικό με αναπηρίες Προσκαλώ Περιγράφω μελλοντικά σχέδια Αφηγούμαι εμπειρίες Δραστηριότητες (διακοπών) Περιβάλλον ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός και Διαρκείας στην Παθητική Φωνή (Present Simple & Continuous, Passive Voice) Αόριστος Απλός στην Παθητική Φωνή (Past Simple, Passive Voice) Επανάληψη Απόσπασμα ημερολογίου Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση Άρθρο κριτικής/γνώμης (κείμενο σε στήλη (ηλεκτρονικής σχολικής εφημερίδας) ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 24 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α2.2Γ.1. 01 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πολιτισμοί Γεωγραφία Λεξιλόγιο σχετικό με πολιτισμούς Φύση (Βλάστηση‐
σπόροι καρποί του δάσους) Πολεμικά εργαλεία Λεξιλόγιο σχετικό με συναισθηματικές καταστάσεις Συνδετικές λέξεις Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω τόπο Περιγράφω ήθη/έθιμα Περιγράφω ρούχα Περιγράφω συνήθειες (καθημερινή ζωή) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός και Διαρκείας (Present Simple & Continuous) Απαρέμφατο σκοπού Στατικά ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά, συγκριτικός βαθμός (Comparative) Επίθετα σε ‐ed & ‐ing Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας) 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου (διηγήματος, μυθιστορήματος) 9 9 9 Συνέντευξη 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Επιστολή ΑΓ.Α2.2Γ.1.02 (Τηλεφωνική, ραδιοφωνική συνδιάλεξη) Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ιστορία ΤΕΧΝΗ Κινηματογράφος Παράρτημα 2. Περιγράφω πρόσωπα Αφηγούμαι γεγονότα Εκφράζω γνώμη (για ταινίες/διασκέδαση) Περιγράφω μια ταινία Παρουσιάζω άλλον σε τρίτους Αφηγούμαι ιστορίες Εκφράζω ακολουθία γεγονότων Επίθετα σχετικά με προσωπικότητα Επαγγέλματα Κινηματογράφος Θέατρο ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος Απλός (ομαλά και ανώμαλα ρήματα) (Past Simple) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Χρονικά Άρθρο ειδησεογραφικό 9 9 9 Διάλογος 9 9 Συνέντευξη 9 9 9 9 9 Μονόλογος 9 9 Αναφορά/ Έκθεση 9 9 Παρουσίαση ταινίας ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 25 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α2.2Γ.1.04 ΑΓ.Α2.2Γ.1.03 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Παράρτημα 2. Τεχνολογία (ηλεκτρονικές συσκευές) Τεχνολογία (υπολογιστές) Αγορές Εκφράσεις σχετικές με προτίμηση Εκφράσεις σχετικές με γνώμη Περιγράφω τεχνολογικά επιτεύγματα Περιγράφω προϊόν/αντικείμενο Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές αντικειμένων Εκφράζω γνώμη σχετικά με προϊόντα τεχνολογίας Εκφράζω προτίμηση Πείθω Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές προσώπων Περιγράφω διαδικασίες (επικοινωνίας) Εκφράζω υπόσχεση Εκφράζω γνώμη σχετικά με διασκέδαση Εκφράζω γνώμη σχετικά με ντύσιμο Εκφράζω απειλή Εκφράζω υποχρέωση Εκφράζω συμβουλή Εκφράζω πιθανότητα Εκφράζω σκοπό Εκφράζω συναίσθημα Εκφράζω προτίμηση Λεξιλόγιο σχετικό με εκφράσεις, χειρονομίες Τεχνολογία ( νέα προϊόντα) Ένδυση (μόδα) Επίθετα σε –ed, ‐ing ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά (Comparative & Superlative) ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αναφορικές (Relative Clauses: who/ which/ that/ where) ΡΗΜΑΤΑ Επανάληψη Ενεστώτα & Αόριστου (Present Simple & Past Simple) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Ποσοτικά ΡΗΜΑΤΑ Μέλλοντας (Future Simple, Present Continuous, going to) Βοηθητικά (could, may, might, should, ought to, must, mustn’t, have to, don’t have to) Κείμενο σε φυλλάδιο προώθησης 9 9 9 Επιστολή 9 9 9 Κουίζ 9 9 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 9 Κείμενο διαφήμισης 9 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 Συνέντευξη 9 9 9 9 9 9 Διάλεξη/παρουσίαση/ προφορικός λόγος 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/ περιοδικού) 9 9 9 9 9 9 Σχόλιο Επιστολή ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 26 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α2.2Γ.1.06 ΑΓ.Α2.2Γ.1.05 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Εμπειρίες Αφηγούμαι εμπειρίες Περιγράφω χώρους Περιγράφω εικόνες Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές προσώπων‐αντικειμένων Αφηγούμαι ιστορίες Διατυπώνω επιχειρήματα Δίνω πληροφορίες για αξιοθέατα Μουσεία (έργα τέχνης) Αξιοθέατα Ταξίδια Διακοπές ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκφράζω γνώμη σχετικά με Περιβαλλοντικά περιβαλλοντικά προβλήματα προβλήματα Κάνω προβλέψεις Περιγράφω χώρους Κάνω υποθέσεις για το μέλλον Κάνω υποθέσεις για το παρόν Περιγράφω αιτίες Δίνω οδηγίες Εκφράζω αναγκαιότητα ή μη Περιγράφω εικόνες Παράρτημα 2. ΡΗΜΑΤΑ Παρακείμενος (Present Perfect) Αόριστος Απλός (Past Simple) Περιβαλλοντικά ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ προβλήματα Υποθετικές (σκουπίδια, μόλυνση) (0 & 1st Conditional) Ανακύκλωση Απόσπασμα βιογραφίας Κείμενο τουριστικού οδηγού 9 9 9 9 9 9 9 Καρτ ποστάλ 9 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού
) 9 9 9 Επιστολή 9 9 9 Τηλεφωνική συνδιάλεξη 9 9 Τίτλος (άρθρου/στήλης) 9 9 9 Κείμενο σε φυλλάδιο προώθησης 9 9 9 Επιστολή 9 9 9 9 (Τηλεφωνική συνδιάλεξη) 9 9 9 9 Κείμενο διαφημιστικό 9 9 9 Απόσπασμα ποιητικού έργου (ή στίχοι τραγουδιού) 9 9 Άρθρο ειδησεογραφικό 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού
) 9 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 27 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 Απόσπασμα βιογραφίας 9 9 9 9 (Τηλεφωνική συνδιάλεξη)/ προφορική ομιλία 9 9 9 Άρθρο ειδησεογραφικό 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού
) 9 9 9 Λήμμα λεξικού 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 9 Αναφορά/ έκθεση 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΑΓ.Α2.2Γ.1.07 Σταυρόλεξο Περιγράφω εικόνες Εκφράζω συμβουλή Αφηγούμαι ιστορία Περιγράφω ομοιότητες και ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ διαφορές καταστάσεων Εκφράζω ακολουθία γεγονότων Διατυπώνω επιχειρήματα Διατυπώνω συμπεράσματα Περιβάλλον Ζώα Επιστήμη (Μαγνητισμός ‐ Μαγνητικά πεδία) ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος Απλός & Διαρκείας (Past Simple & Continuous) Παλιά συνήθιζα να … (I used to …) Βοηθητικά (επανάληψη) Απόσπασμα ποιητικού έργου (ή στίχοι τραγουδιού) ΑΓ.Α2.2Γ.1.08 ΤΑΞΙΔΙΑ Παράρτημα 2. Περιγράφω εικόνες Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές καταστάσεων Αφηγούμαι εμπειρίες Εκφράζω γνώμη για μέσα μεταφοράς/ταξίδια Εκφράζω προτίμηση Διατυπώνω επιχειρήματα Διατυπώνω συμπεράσματα Μέσα μεταφοράς Ταξίδια ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αναφορικές ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αναφορικές (Relative Clauses: who/ which/ that/ where/when/how) ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά (Επανάληψη) Προφορική ομιλία Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού
) Κείμενο τουριστικού οδηγού Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 28 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Α2.2Γ.1.10 ΑΓ.Α2.2Γ.1.09 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Μόδα Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές προσώπων /αντικειμένων Περιγράφω εικόνες Κάνω υποθέσεις για το παρόν & παρελθόν Εκφράζω γνώμη για τη μόδα/ντύσιμο Δίνω πληροφορίες Εκφράζω συμβουλή Προτείνω λύση Πείθω Ευχές Επίθετα σχετικά με προσωπικότητα Ένδυση (μόδα) ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υποθετικές (2nd Conditional) Λήμμα ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας 9 9 9 Αγγελία 9 Επιστολή 9 9 Ερωτηματολόγιο 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Κουίζ 9 9 9 Κείμενο τουριστικού οδηγού 9 9 9 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού
) 9 9 9 Άρθρο ειδησεογραφικό 9 9 9 Διάλογος 9 9 Αναφορά/ έκθεση 9 9 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού
) Απόσπασμα ποιητικού έργου/ή) στίχοι τραγουδιού Επιστολή Περιγράφω εικόνες Περιγράφω προϊόν/αντικείμενο Περιγράφω τόπο Περιγράφω διαδικασίες ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές αντικειμένων Εκφράζω ακολουθία γεγονότων Διατυπώνω συμπεράσματα Υλικά Τεχνολογία Αρχαία κτίσματα ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας, Παθητική Φωνή (Present Tenses, Passive Voice) Αόριστος, Παθητική Φωνή, (Past Tenses, Passive Voice) Επιστολή Παράρτημα 2. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 29 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Επιστολή 9 9 Στίχοι τραγουδιού 9 9 9 Συνέντευξη 9 9 Συνέντευξη 9 9 ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΑΓ.Β1.2Γ.2.03 ΑΓ.Β1.2Γ.2.02 ΑΓ.Β1.2Γ.2.01 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο τόπος μου Καθημερινότητα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πολιτισμός ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ψυχαγωγία ΑΘΛΗΜΑΤΑ Παράρτημα 2. 9 Διάλογος Δραστηριότητες (ελεύθερου χρόνου) Τέχνη Μνημεία Επίθετα σχετικά με προσωπικότητα Τρόφιμα Ψυχαγωγία Επίθετα για περιγραφή χώρων Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω χώρους Περιγράφω συνήθειες (καθημερινή ζωή) Περιγράφω εικόνες Περιγράφω ήθη/έθιμα Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές (προσώπων‐τόπων) Χαιρετώ, αποχαιρετώ Αρχαίοι πολιτισμοί Αρχαιολογικοί χώροι Φυσικές καταστροφές Ειδήσεις Μύθοι Τεχνολογία Περιγράφω διαδικασίες Αφηγούμαι ιστορίες Ζητώ πληροφορίες Δίνω πληροφορίες Αφηγούμαι γεγονότα Περιγράφω συνήθειες (παρελθόν) Ψυχαγωγία Αθλήματα Ταξίδια Λεξιλόγιο σχετικό με συναισθηματικές καταστάσεις Εκφράζω προτιμήσεις
Εκφράζω αρέσκεια Περιγράφω μελλοντικά σχέδια Κάνω προβλέψεις Προτείνω δραστηριότητα Αποδέχομαι προσφορά Αποδέχομαι πρόσκληση Α
ί
ό λ
ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός και Διαρκείας (Present Simple & Continuous) Στατικά ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά (Comparatives) ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος Απλός (Past Simple) Αόριστος Διαρκείας (Past Continuous) Παρακείμενος (Present Perfect) Υπερσυντέλικος (Past Perfect) Παλιά συνήθιζα να… (I used to …) ΡΗΜΑΤΑ Γερούνδιο Ρήματα που εκφράζουν προτίμηση (prefer, like, love, hate, etc.) Μέλλοντας (Future Simple, Present Continuous, going t )
Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη σχολικής εφημερίδας) Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Άρθρο κριτικής/γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού
) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Αγγελία 9 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 30 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Ανακοίνωση 9 9 Αναφορά/ έκθεση 9 9 9 9 9 9 9 9 ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 Συνέντευξη Επιστολή (ανεπίσημη) Κείμενο τουριστικού οδηγού ΑΓ.Β1.2Γ.2.05 ΑΓ.Β1.2Γ.2.04 Κουίζ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο ΤΕΧΝΗ Ζωγραφική Μουσική Θέατρο Κινηματογράφος Παράρτημα 2. Κάνω προβλέψεις Εκφράζω υποχρέωση Προτείνω δραστηριότητα Εκφράζω πιθανότητα Απαγορεύω Ζητώ άδεια Δίνω άδεια Δίνω συμβουλή Περιγράφω αιτίες Προτείνω λύση Διατυπώνω συμπεράσματα Σχολικό περιβάλλον Είδη σχολείων Δραστηριότητες (ελεύθερου χρόνου) Περιφραστικά ρήματα (Phrasal verbs: break, make, do, take) Εκφράζω γνώμη για την τέχνη Περιγράφω διαδικασίες για την τέχνη Περιγράφω μία ταινία Διατυπώνω επιχειρήματα Διατυπώνω συμπεράσματα Είδη τέχνης: ζωγραφική, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος Περιφραστικά ρήματα (come) Μουσικά όργανα ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αναφορικές (Relative Clauses: who / which / that/ where) ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά (should, ought to, can, could, may, might, must, mustn’t, have to, don’t have to) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας, Παθητική Φωνή (Present Tenses, Passive Voice) Αόριστος, Παθητική Φωνή (Past Tense, Passive Voice) Άρθρο γνώμης (κείμενο σε στήλη παιδικής εφημερίδας/περιοδικού
) 9 Αγγελία Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου (διηγήματος, μυθιστορήματος) Κείμενο σε φυλλάδιο προώθησης (διαφημιστικό) Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου (διηγήματος, μυθιστορήματος) Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού
) ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 31 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Β1.2Γ.2.07 ΑΓ.Β1.2Γ.2.06 ΥΓΕΙΑ Διατροφή ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ Κοινωνικά θέματα Ζητώ συμβουλή Δίνω συμβουλή Εκφράζω σκοπό Εκφράζω σχέδια Εκφράζω γνώμη για διατροφικές συνήθειες Διατυπώνω συμπέρασμα Προτείνω δραστηριότητα Προτείνω λύση Κάνω υποθέσεις για το παρόν και το μέλλον Ζητώ συμβουλή Δίνω συμβουλή Διατροφή Μαγείρεμα Υγεία Άσκηση Περιβάλλον Μόλυνση Ενέργεια Περιφραστικά ρήματα (put) Μέσα μεταφοράς ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υποθετικές (0,1st & 2nd Conditionals) Αποτελεσματικές & σκοπού Απόσπασμα ποιητικού έργου/ή στίχοι τραγουδιού 9 9 9 Άρθρο ειδησεογραφικό 9 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 9 Απόσπασμα βιογραφίας 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/ περιοδικού) 9 9 9 9 Συνέντευξη 9 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 Ερωτηματολόγιο 9 9 (Τηλεφωνική συνδιάλεξη) 9 9 9 Γράφημα (από έρευνα) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Παραβολή/ιστορία Περιγράφω δρώμενα (κοινωνικά) Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω αιτίες Εκφράζω γνώμη για κοινωνικά θέματα Εκφράζω ευχαριστίες Φιλία Προσωπικότητα Αισθήσεις Κίνδυνοι Ήχοι Περιφραστικά ρήματα (look) ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Πλάγιος Λόγος (κατάφαση, ερώτηση, άρνηση, εισαγωγικά ρήματα) (Reported Speech) (Τηλεφωνική συνδιάλεξη)/ προφορική ομιλία Απόσπασμα ποιητικού έργου (ή στίχοι τραγουδιού) Ηλεκτρονική επιστολή Παράρτημα 2. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 32 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Β1.2Γ.2.08 ΤΑΞΙΔΙΑ Παράρτημα 2. 9 9 9 Συνέντευξη 9 9 9 9 9 9 9 Καρτ ποστάλ 9 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 Απόσπασμα ποιητικού έργου (ή στίχοι τραγουδιού) 9 9 9 Επιστολή 9 9 9 9 Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου (διηγήματος, μυθιστορήματος) Κείμενο τουριστικού οδηγού Περιγράφω εικόνες Εκφράζω γνώμη για τα μέσα μεταφορά Εκφράζω ευχές Εκφράζω αρέσκεια Εκφράζω σχέδια Εκφράζω σκοπό Προτείνω λύση Διατυπώνω συμπεράσματα Άρθρο ειδησεογραφικό Ταξίδια Μέσα μεταφοράς Καιρός Ήθη και έθιμα Συμπεριφορές Νομίσματα Επανάληψη 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 33 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Β1.3Γ.1.01 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) ΤΑΞΙΔΙΑ Κείμενο τουριστικού οδηγού Περιγράφω εικόνες Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές αντικειμένων Περιγράφω μελλοντικά σχέδια Εκφράζω προτίμηση Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές καταστάσεων Περιγράφω τόπο Εκφράζω γνώμη για αξιοθέατα Διακοπές Αξιοθέατα Συνδετικές λέξεις (because, although, as, but) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός και Διαρκείας (Present Simple & Continuous) Αόριστος Απλός και Διαρκείας (Past Simple & Continuous) Διάλογος Απόσπασμα ποιητικού έργου (ή στίχοι τραγουδιού) Συνέντευξη Αναφορά/ Έκθεση 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Καρτ ποστάλ ΑΓ.Β1.3Γ.1.02 Κουίζ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Διάσημες προσωπικότητες Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω χώρους (διαβίωσης) Εκφράζω συναισθήματα Εκφράζω γνώμη για διάσημες προσωπικότητες Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές προσώπων Αφηγούμαι γεγονότα Διατυπώνω επιχειρήματα Διάσημοι Λεξιλόγιο σχετικό με συναισθηματικές καταστάσεις Ένδυση (μόδα) Επίθετα σχετικά με προσωπικότητα ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος Απλός και Διαρκείας (Past Simple & Continuous) Παρακείμενος (Present Perfect) Συνέντευξη 9 9 Διάλογος 9 9 9 9 Απόσπασμα βιογραφίας 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη παιδικού περιοδικού 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Επιστολή 9 9 9 Στατιστικός πίνακας 9 9 9 9 ΑΓ.Β1.3Γ.1.03 Επιστολή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Φυσική Παράρτημα 2. Περιγράφω διαδικασίες Περιγράφω προϊόν/αντικείμενο Προσκαλώ Προτείνω δραστηριότητα Αποδέχομαι πρόσκληση Ζητώ πληροφορίες Δίνω πληροφορίες Εκφράζω συναισθήματα Τεχνολογία Φυσική Οι νόμοι της βαρύτητας ΡΗΜΑΤΑ Γερούνδιο Επανάληψη χρόνων (Ενεστώτας Αόριστος, παρακείμενος) (Review of Tenses) 9 Κείμενο διαφημιστικό Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού Κείμενο τουριστικού οδηγού ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 34 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 9 ΑΓ.Β1.3Γ.1.04 Διάλογος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Περιγράφω τεχνολογικά επιτεύγματα Περιγράφω αντικείμενα Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές αντικειμένων Ζητώ εξηγήσεις Ζητώ διευκρινήσεις Δίνω οδηγίες Κάνω υποθέσεις για το παρόν Κάνω υποθέσεις για το μέλλον Διατυπώνω επιχειρήματα Προτείνω λύση Διατυπώνω συμπεράσματα Τεχνολογία Στατιστική Μέσα ενημέρωσης Δραστηριότητες (ελεύθερου χρόνου) Συνδετικές λέξεις Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/ περιοδικού (Τηλεφωνική‐
συνδιάλεξη)/ προφορική ομιλία ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υποθετικές (0 & 1st Conditionals) 9 9 ΑΓ.Β1.3Γ.1.05 Β1
.3Γ
1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ιστορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Έθιμα Παράρτημα 2. Ιστορίες, μυστήριο, φαντασία Μύθοι Επίθετα σχετικά με περιγραφή τόπων, χώρων Περιγράφω διαδικασίες
Περιγράφω δρώμενα Γιορτές (Χριστούγεννα, ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υποθετικές (1st & 2nd Conditionals) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΡΗΜΑΤΑ Γερούνδιο 9 9 9 9 9 Άρθρο ειδησεογραφικό 9 9 9 Διάλογος 9 9 9 Επιστολή 9 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 9 9 9 Στατιστικός πίνακας Περιγράφω τόπο Αφηγούμαι ιστορίες Αφηγούμαι γεγονότα Εκφράζω ακολουθία γεγονότων Περιγράφω πρόσωπα Εκφράζω προτίμηση Περιγράφω μια ταινία Κάνω προβλέψεις Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου (διηγήματος, μυθιστορήματος) 9 9 9 9 Επιστολή 9 9 9 Κουίζ 9 9 9 9 Συνέντευξη 9 9 9 Κείμενο τουριστικού οδηγού 9 9 9 Κείμενο διαφήμισης 9 9 Διάλεξη/παρουσίαση/ προφορικός λόγος 9 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 35 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Β1.3Γ.1.07 Απόσπασμα ποιητικού έργου (ή στίχοι τραγουδιού) Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου (διηγήματος, μυθιστορήματος) ΦΥΣΗ, ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Παράρτημα 2. 9 9 9 9 Απόσπασμα βιογραφίας 9 9 9 Επιστολή 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/ περιοδικού) Απόσπασμα ποιητικού έργου/ή στίχοι τραγουδιού Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω εικόνες Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές προσώπων Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές αντικειμένων Εκφράζω αναγκαιότητα η μη Κάνω προβλέψεις Εκφράζω υποχρέωση Εκφράζω συμβουλή Εκφράζω πιθανότητα Εκφράζω σκοπό Εκφράζω απαγόρευση Εκφράζω προτίμηση Εκφράζω συναίσθημα 9 Λήμμα εγκυκλοπαίδειας Χρώματα Λεξιλόγιο σχετικό με περιγραφή προσωπικότητας ΡΗΜΑΤΑ Μέλλοντας (Future Simple, Present Continuous, going to) Βοηθητικά (should, ought to, can, could, may, might, must, mustn’t, have to, don’t have to) Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου (διηγήματος, μυθιστορήματος) Παραβολή/ιστορία 9 9 9 9 Στατιστικός πίνακας Επιστολή 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού) 9 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 36 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Β1.3Γ.1.09 ΑΓ.Β1.3Γ.1.08 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΦΥΣΗ, ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιγράφω εικόνες Περιγράφω συνήθειες Περιγράφω διαδικασίες Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές προσώπων Περιγράφω χώρους Διατυπώνω επιχειρήματα Εκφράζω γνώμη για διατροφικές συνήθειες Εκφράζω προτίμηση Διατυπώνω συμπεράσματα Πείθω ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας, Παθητική Φωνή (Present Tenses, Passive Voice) Αόριστος, Παθητική Φωνή (Past Tense, Passive Voice) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Πληθυντικός Αριθμήσιμα, μη αριθμήσιμα (Plural, Countable, Uncountable nouns) Τρόφιμα Διατροφικές συνήθειες Διατροφή Περιγράφω τόπο (ενεργειακών πηγών) Περιγράφω τον καιρό Περιγράφω εικόνες Περιγράφω τον καιρό Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές καταστάσεων Περιγράφω δρώμενα Εκφράζω γνώμη για την προστασία του περιβάλλοντος Εκφράζω ακολουθία γεγονότων Κάνω προβλέψεις Διατυπώνω επιχειρήματα Διατυπώνω συμπεράσματα Είδη ενεργειακών πηγών Ηλεκτρισμός (χρήση) Τύποι φωτισμού ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Πλάγιος λόγος (Reported Speech) ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά (Επανάληψη) (Review of Comparatives) ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά (επανάληψη) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Τοπικές Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη ηλεκτρονικής εφημερίδας/περιοδικού) 9 9 9 Λήμμα εγκυκλοπαίδειας 9 9 Αναφορά/ έκθεση 9 9 Διάλογος 9 9 9 Συνέντευξη 9 9 9 Άρθρο ειδησεογραφικό 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 Κείμενο σε 9 πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού) 9 9 9 Κείμενο διαφήμισης 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Επιστολή Αναφορά/ έκθεση Παράρτημα 2. 9 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 37 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Β1.3Γ.1.10 ΦΥΣΗ, ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Παράρτημα 2. Αφηγούμαι γεγονότα Αφηγούμαι εμπειρίες Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές καταστάσεων Περιγράφω εικόνες Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω αιτίες Κάνω υποθέσεις για το παρόν & παρελθόν Διατυπώνω επιχειρήματα Εκφράζω ακολουθία γεγονότων Εκφράζω γνώμη για το περιβάλλον Εκφράζω πιθανότητα Εκφράζω αναγκαιότητα ή μη Κάνω προβλέψεις Προειδοποιώ Εκφράζω συμβουλή Απαγορεύω Διατυπώνω συμπέρασμα Εκφράζω συναίσθημα Φυσικά φαινόμενα και καταστροφές Περιβαλλοντικά θέματα (οικονομία στην ενέργεια) ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά για το παρελθόν (might have, could have, should have) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αναφορικές ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αναφορικές (Relative Clauses: who/ which/ that/ where/when/how) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Ποσοτικά ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά (Comparatives) Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού) 9 9 9 Τίτλος (άρθρου, στήλης) 9 9 9 Άρθρο ειδησεογραφικό 9 9 Επιστολή 9 9 Συνέντευξη 9 9 9 9 9 9 Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου (διηγήματος, μυθιστορήματος) διάλεξη/παρουσίαση (Ομιλία Προέδρου της Δημοκρατίας) 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 9 38 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Β1/2.1Λ.1.01 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 & Β2 (Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Εφευρέσεις Επικοινωνία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Άνθρωποι Εργασία ΑΓ.Β1/2.1Λ.1.02 ΤΑΞΙΔΙΑ Τόποι ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Έθιμα Παράρτημα 2. Περιγράφω τεχνολογικά επιτεύγματα Περιγράφω διαδικασίες (για εύρεση εργασίας) Περιγράφω πρόσωπα (εξωτερική εμφάνιση, χαρακτήρας & γλώσσα του σώματος) Εκφράζω γνώμη για την απασχόληση Εκφράζω γνώμη για τεχνολογικά επιτεύγματα Επαγγέλματα Εφευρέσεις Επίθετα σχετικά με εξωτερική εμφάνιση, προσωπικότητα Επίθετα σχετικά με τόπο, έθιμα, γιορτές Έθιμα, Φιλοξενία Προσκαλώ Περιγράφω τόπο Περιγράφω ήθη Περιγράφω έθιμα Περιγράφω τον καιρό Εκφράζω γνώμη για γιορτές Εκφράζω γνώμη για έθιμα Εκφράζω παράπονα Εκφράζω ευχαριστίες Δραστηριότητες (διακοπών) Καιρός Αισθήσεις Συναισθήματα ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Απλός/Συνεχής (Ενεργητική & Παθητική φωνή) Βοηθητικά (ικανότητα: can, may, able to) ΕΠΙΘΕΤΑ: σειρά/θέση επιθέτων ΡΗΜΑΤΑ (παρελθοντικοί χρόνοι) Αόριστος ‐ Παρακείμενος ‐ Υπερσυντέλικος (Ενεργητική & Παθητική φωνή) (Past Tenses: Past Simple, Present & Past Perfect, Active/Passive) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Σειρά επιθέτων Θέση επιθέτων Σειρά επιρρημάτων (τροπικά, τοπικά, χρονικά) Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη περιοδικού) 9 9 Συνέντευξη‐Διάλογος 9 9 Κείμενο διαφήμισης 9 9 9 9 Αγγελία 9 9 Ηλεκτρονική επιστολή (για εργασία) 9 9 Αίτηση (για εργασία) 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης σε στήλη περιοδικού (για τοπικά έθιμα/φεστιβάλ) 9 Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση: κείμενο σε Βlog για ταξίδια 9 9 9 Κείμενο τουριστικού οδηγού/πρόγραμμα εκδήλωσης 9 9 Καρτ ποστάλ 9 Δελτίο καιρού 9 9 Επιστολή (για πρόσκληση, ευχαριστήρια) 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 & Β2 (Α ΛΥΚΕΙΟΥ) 39 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 /
2.
1
ΑΓ.Β1/2.1Λ.1.04 ΑΓ.Β1/2.1Λ.1.03 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Εμπειρίες ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το μέλλον του πλανήτη ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φυσικές καταστροφές
Παράρτημα 2. Είδη κειμένων Αισθήσεις Λεξιλόγιο σχετικό με συναισθηματικές καταστάσεις Αφηγούμαι εμπειρίες Εκφράζω αλληλουχία γεγονότων Εκφράζω συναισθήματα Εκφράζω γνώμη για θέματα ζωής‐
φύσης Κάνω υποθέσεις για το παρόν & μέλλον σχετικά με το φυσικό περιβάλλον Διατυπώνω επιχειρήματα Προειδοποιώ Περιγράφω αιτίες Διατυπώνω συμπεράσματα Φύση και Άνθρωπος Αφηγούμαι γεγονότα Περιγράφω αιτίες
Λεξιλόγιο για το περιβάλλον
ΡΗΜΑΤΑ (παρελθοντικοί χρόνοι) Αόριστος ‐ Παρακείμενος – Υπερσυντέλικος (Past Tenses: Past Simple, Present & Past Perfect) ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Πλάγιος λόγος (Reported Speech) ΡΗΜΑΤΑ Μέλλοντας (Future Tenses) ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υποθετικές (0 & 1st Conditionals) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Υποθετικές (2nd & 3rd
Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου (διηγήματος, μυθιστορήματος) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Σύντομες ειδήσεις Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/ περιοδικού) Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση: ιστορία Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/ περιοδικού) Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση σε ιστολόγιο για το περιβάλλον και τους τρόπους προστασίας Τίτλος (άρθρου, στήλης) Επιστολή (συμβουλής‐
πρότασης για την προστασία του περιβάλλοντος) 9 Επιστολή (άποψης για θέματα περιβάλλοντος) 9 9 Άρθρο ειδησεογραφικό 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 & Β2 (Α ΛΥΚΕΙΟΥ) 40 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 Σύντομες ειδήσεις 9 9 9 9 9 9 Συνταγή μαγειρικής (οδηγίες) 9 Κείμενο τουριστικού οδηγού 9 9 9 9 9 9 9 9 Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση: κείμενα σε ιστολόγιο για την προστασία του περιβάλλοντος Ανακοίνωση Αναφορά /έκθεση ΑΓ.Β1/2.1
Λ.1.07 ΑΓ.Β1/2.1Λ.1.06 Σχόλιο ειδήσεων ΥΓΕΙΑ Διατροφή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Παράρτημα 2. Περιγράφω συνήθειες (διατροφικές) Ζητώ πληροφορίες (για διατροφή) Παραγγέλνω γεύμα Εκφράζω γνώμη για διατροφικές συνήθειες Εκφράζω προτίμηση Δίνω συμβουλή (για διατροφικές συνήθειες) Διατροφή Τρόφιμα Είδη συσκευασίας Είδη καταστημάτων Μαγειρική (τρόποι) Μαγειρική (σκεύη) Αθλήματα (είδη)
Εξοπλισμός για αθλήματα Επίθετα σχετικά με προσωπικότητα
Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές καταστάσεων (αθλημάτων) Εκφράζω γνώμη για θέματα άθλησης
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Αριθμήσιμα‐Μη αριθμήσιμα (Countable, uncountable nouns) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Ποσοτικά (a little, some, a few, a lot, much, many, nothing) ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά (should, ought to) ΡΗΜΑΤΑ Γερούνδιο (‐ing) ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά (Comparatives)
9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/ περιοδικού)/σχόλιο 9 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Έκθεση/αναφορά/σχόλιο (για μαγειρική) Εκλαϊκευμένο κείμενο (μαγειρικής) Κείμενο σε φυλλάδιο προώθησης 9 9 9 9 Κάρτ ποστάλ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 & Β2 (Α ΛΥΚΕΙΟΥ) 41 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 Κείμενο τουριστικού οδηγού Κείμενο διαφήμισης ΑΓ.Β1/2.1Λ.1.08 Τίτλος (άρθρου, στήλης) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Περιγράφω αιτίες Περιγράφω μελλοντικά σχέδια Εκφράζω σκοπό Εκφράζω γνώμη Δίνω συμβουλή Λεξιλόγιο σχετικό με εκπαίδευση (ποιότητα‐
αποτελεσματικότητα) Σχολικά μαθήματα‐
κατευθύνσεις ΡΗΜΑΤΑ Μέλλοντες (Απλός, Διαρκείας, Ενεργητική & παθητική φωνή) (Future Simple & Continuous, Active & Passive Voice) Απαρέμφατο (σκοπού) (Infinitive) ΑΓ.Β1/2.1Λ.1.09 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ Επαφή με την Τέχνη Τέχνη (Ζωγραφική, γλυπτική, κινηματογράφος, βιβλίο) Οι αισθήσεις Το μυαλό (λειτουργία) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Σχόλιο 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Αναφορά/ έκθεση Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη περιοδικού) Εξώφυλλο/ οπισθόφυλλο βιβλίου Εργοβιογραφικό Παράρτημα 2. 9 Κουίζ ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 9 9 Επιστολή (σύσταση για αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών) Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/ περιοδικού) Κείμενο οδηγού σπουδών Απόσπασμα βιογραφίας, Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω αντικείμενο Εκφράζω γνώμη για την τέχνη Εκφράζω ικανότητα Εκφράζω συναίσθημα (θαυμασμό) Διατυπώνω συμπεράσματα για αντικείμενα τέχνης 9 9 9 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 & Β2 (Α ΛΥΚΕΙΟΥ) 9 42 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΓ.Β1/2.1Λ.1.10 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ρομπότ Τεχνολογία (συσκευές) Νανο‐τεχνολογία Ρομπότ Τεχνολογία (Ηλεκτρικές συσκευές) Επίθετα σχετικά με περιγραφή αντικειμένων (small, big, huge, heavy, light, portable) Εκφράσεις σχετικές με βεβαιότητα, πιθανότητα, συμβουλή, προειδοποίηση Περιγράφω προϊόν/αντικείμενο (τεχνολογίας) Περιγράφω μια διαδικασία Περιγράφω εικόνες Εκφράζω σκοπό Δίνω συμβουλές Εκφράζω γνώμη Διατυπώνω επιχειρήματα Διατυπώνω συμπεράσματα Εκφράζω αρέσκεια Εκφράζω προειδοποίηση Εκφράζω παράπονο Εκφράζω ευχαριστίες ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Ποσοτικά Παραθετικά (Comparatives) ΕΠΙΘΕΤΑ Ποσοτικά (much, many, few, a little) Παραθετικά (Comparatives) Άρθρο κριτικής/ γνώμης κείμενο σε στήλη εφημερίδας/περιοδικού Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 9 9 Κείμενο διαφήμισης 9 9 Κείμενο σε φυλλάδιο προώθησης 9 Αναφορά/Έκθεση 9 Ηλεκτρονική επιστολή (γνώμη) Επιστολή (παράπονο για προϊόντα/ υπηρεσίες) Επιστολή (για συγχαρητήρια, ευχαριστήρια) 9 9 9 9 9 9 9 9 1/
2.
1Λ
ΑΓ.Β1/2.1Λ.1.11 Παρουσίαση ιστοσελίδας ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ Κοινωνικά θέματα ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ
Καθημερινότητα
Παράρτημα 2. Παρουσιάζω αποτελέσματα (απλών δημοσκοπήσεων ή έρευνας) Εκφράζω γνώμη για κοινωνικά θέματα Λεξιλόγιο σχετικό με Εκφράζω διαφωνία παραβατικότητα, Κάνω υποθέσεις τιμωρία Εκφράζω πιθανότητα Εκφράζω υποχρέωση Εκφράζω παράπονο Ενθαρρύνω Περιγράφω διαδικασίες Ζητώ άδεια Καθημερινότητα
Ψυχαγωγία
ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά (it may/can, it needs, it must, should, shouldn’t) Άρθρο ειδησεογραφικό με στατιστικό πίνακα 9 9 9 Σύντομες ειδήσεις 9 9 Τίτλος (άρθρου, στήλης) 9 9 9 Άρθρο κριτικής/ γνώμης (κείμενο σε στήλη εφημερίδας/ περιοδικού) 9 9 9 9 9 9 9 Επιστολή (παράπονα πρόσκληση) ΡΗΜΑΤΑ (εκφράσεις για προτάσεις) 9 Βιβλιοπαρουσίαση ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 & Β2 (Α ΛΥΚΕΙΟΥ) 43 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 Παρουσίαση ταινίας 9 9 Κείμενο διαφήμισης για θέατρο 9 9 9 9 9 Εισιτήριο 9 Αναφορά/ έκθεση 9 Άρθρα‐ κριτική ταινιών Παράρτημα 2. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 & Β2 (Α ΛΥΚΕΙΟΥ) 9 44 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 Αυτοπαρουσιάζομαι Παρουσιάζω άλλον σε τρίτους Χαιρετώ Αποχαιρετώ Σχολικά είδη Χρώματα Αριθμοί (1‐12) Εθνικότητες ΓΑ.Α1.5Δ.1.02 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Περιγράφω αθλήματα Αθλήματα Αριθμοί 1‐20 ΓΑ.Α1.5Δ.1.03 ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Οικογένεια ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζώα Περιγράφω πρόσωπα (μέλη της οικογένειας) Περιγράφω ζώο Μέλη της οικογένειας
Ζώα Χρώματα Αριθμοί 1‐52 Επίθετα σχετικά με περιγραφή ΓΑ.Α1.5Δ.1.04 ΓΑ.Α1.5Δ.1.01 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Αγορές Περιγράφω προϊόν Εκφράζω προτίμηση σχετικά με αγορές Αντικείμενα (κινητό, υπολογιστής κ.λ.π) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο Παράρτημα 2. ΑΡΘΡΑ Οριστικά Αόριστα ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Προσωπικές ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά & 1ης συζυγίας ΡΗΜΑΤΑ ιδιαιτερότητες, ονομάζομαι ‐ παίζω ( s’ appeler ‐ jouer à) ΑΡΘΡΑ Οριστικά Αόριστα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Κτητικά ΡΗΜΑΤΑ 1ης συζυγίας με ιδιαιτερότητες (acheter, manger, τρώω) + άρνηση ΑΡΘΡΑ Οριστικά Αόριστα Διάλογος Διάλογος Διάλογος Διάλογος 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 45 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΑ.Α1.5Δ.1.05 Περιγράφω προϊόν (τρόφιμα) Εκφράζω προτιμήσεις για γεύματα ΓΑ.Α1.5Δ.1.06 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Έθιμα Γιορτές Προσκαλώ Αποδέχομαι πρόσκληση Περιγράφω συνήθειες εορταστικές άλλων εθνικοτήτων Εθνικότητες Εορτές Ψυχαγωγία ΓΑ.Α1.6Δ.1.01 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Καθημερινότητα Περιγράφω δραστηριότητες καθημερινές Ζητώ την ώρα Δίνω την ώρα Ημέρες Ώρα Εποχές Μήνες Αριθμοί 20 –31 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο τόπος μου Δίνω οδηγίες για κατευθύνσεις Μέσα μεταφοράς Αξιοθέατα πόλης ΓΑ.Α1.6Δ.1.03 ΥΓΕΙΑ Διατροφή Γεύματα της ημέρας Διατροφή Ημέρες της εβδομάδας ΓΑ.Α1.6Δ.1.02 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλήματα Παράρτημα 2. Περιγράφω μελλοντικά σχέδια Προσκαλώ Αθλήματα Μέρη του σώματος ΡΗΜΑΤΑ 3ης συζυγίας (boire, vouloir) ΑΡΘΡΑ (du, de, la, des) Διάλογος ΡΗΜΑΤΑ 3ης συζυγίας (faire, venir) ΕΠΙΘΕΤΑ Γένη, συμφωνία Διάλογος ΡΗΜΑΤΑ Αντωνυμιακά (se laver, se réveiller etc.) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Προσωπικές ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας (aller) Προστακτική (άρνηση) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Τοπικά ΑΡΘΡΑ contractés ΡΗΜΑΤΑ Μπορώ (pouvoir) Μέλλοντας (futur proche) Ιδιαιτερότητα (Chez + personne) 9 9 9 9 9 9 9 9 Διάλογος Τραγούδι 9 9 9 9 Διάλογος Τραγούδι 9 9 9 9 Διάλογος Τραγούδι 9 9 9 9 ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 46 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΑ.Α1.6Δ.1.04 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ψυχαγωγία Περιγράφω πρόσωπα Εκφράζω προτίμηση Εκφράζω αρέσκεια Εκφράζω απαρέσκεια Κινηματογράφος Έπιπλα ΓΑ.Α1.6Δ.1.05 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιγράφω τόπο Περιγράφω καιρό Καιρός Ζώα κατοικίδια Φύση ΓΑ.Α1.6Δ.1.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Διοργανώνω γιορτή Περιγράφω ρούχα Αφηγούμαι γεγονότα Ένδυση Χρώματα Γιορτή Παράρτημα 2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Τοπικές ΕΠΙΘΕΤΑ Θηλυκά ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά (έχω, είμαι) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας (prendre singulier) Υπάρχει, υπάρχουν + άρθρα μεριστικά (Il ya+ partitifs) Ιδιαιτερότητα στην άρνηση (Je ne mange pas de) ΡΗΜΑΤΑ (prendre, faire singulier, avoir etre pluriel, Passé composé singulier avec avoir) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ερωτηματικές Διάλογος Τραγούδι 9 9 9 9 Διάλογος Τραγούδι 9 9 9 9 Διάλογος Τραγούδι 9 9 9 9 ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 47 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΑ.Α1.1Γ.1.04 ΓΑ.Α1.1Γ.1.03 ΓΑ.Α1.1Γ.1.02 ΓΑ.Α1.1Γ.1.01 Περιγράφω ένα πρόσωπο Περιγράφω ένα αντικείμενο Χαιρετώ/Αποχαιρετώ Μέρες της εβδομάδας Αριθμοί (1–20) Χρώματα ΑΡΘΡΑ Οριστικά Αόριστα ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά + Ρήματα 1ης συζυγίας –er ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ερωτηματικές Αυτοπαρουσιάζομαι Ζητώ πληροφορίες για φίλο δι’ αλληλογραφίας Δίνω αριθμό τηλεφώνου Ζητώ αριθμό τηλεφώνου Χώρες Εθνικότητες Γλώσσες Αριθμοί (1‐60) Αριθμοί (τακτικά αριθμητικά) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Φιλικές σχέσεις ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Οικογένεια Περιγράφω πρόσωπα (μέλη της οικογένειας) Ζητώ πληροφορίες σχετικά με επαγγέλματα Δίνω πληροφορίες σχετικά με επαγγέλματα Μέλη της οικογένειας
Επαγγέλματα Λεξιλόγιο σχετικό με εξωτερική εμφάνιση Λεξιλόγιο σχετικό με προσωπικότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Καθημερινότητα Ψυχαγωγία Ζητώ πληροφορίες για τον ελεύθερο χρόνο Αποδέχομαι πρόσκληση για ψυχαγωγική δραστηριότητα Απορρίπτω πρόσκληση για ψυχαγωγική δραστηριότητα Ρωτώ την ώρα Δίνω την ώρα Αθλήματα Περίοδοι της ημέρας Ώρα (επίσημη/ ανεπίσημη) Παράρτημα 2. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Επίθετα (ανώμαλα) ΕΠΙΘΕΤΑ Κτητικά (μόνο πληθυντικός) ΡΗΜΑΤΑ 3ης συζυγίας ΡΗΜΑΤΑ 1ης συζυγίας με ιδιαιτερότητες ΕΠΙΘΕΤΑ Ερωτηματικά (Quel quelle e.t.c Jouer à Jouer de) Απόσπασμα παρουσίασης ταινίας 9 9 Διάλογοι εικονογραφημένοι (Bandes dessinées) 9 9 9 9 Διάλογοι εικονογραφημένοι Εκλαϊκευμένο ηλεκτρονικό κείμενο Διάλογοι εικονογραφημένοι 9 Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 9 9 9 9 48 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΑ.Α2.2Γ.1.07 ΓΑ.Α2.2Γ.1.06 ΓΑ.Α2.2Γ.1.05 ΥΓΕΙΑ Διατροφή Περιγράφω γεύμα Εκφράζω προτίμηση σχετικά με γεύμα Εκφράζω απαρέσκεια σχετικά με γεύμα Προσκαλώ κάποιον σε γεύμα Παραγγέλνω γεύμα Υγιεινή διατροφή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Το σπίτι Ζητώ οδηγίες για κατευθύνσεις Δίνω πληροφορίες για τη θέση προσώπου, αντικειμένου Περιγράφω χώρους (υπνοδωμάτιο) Έπιπλα Δωμάτια ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Αγορές Εκφράζω επιθυμία σχετικά με αγορά προϊόντος (ένδυση) Εκφράζω προτίμηση σχετικά με ένδυση Ένδυση (ανδρικά – γυναικεία ρούχα) Αριθμοί (…‐100) Διάλογοι εικονογραφημένοι Εκλαϊκευμένο ηλεκτρονικό κείμενο ΡΗΜΑΤΑ 3ης συζυγίας (Boire prendre) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Τοπικά ΡΗΜΑΤΑ Προστακτική (κατάφαση/άρνηση) ΡΗΜΑΤΑ 2ης συζυγίας ΕΠΙΘΕΤΑ Δεικτικά ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Ονόματα (πληθυντικός) 9 9 9 9 Διάλογοι 9 εικονογραφημένοι Παρουσίαση ιστοσελίδας 9 Διάλογοι εικονογραφημένοι 9 9 9 Παράρτημα 2. ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 49 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΑ.Β1.3Γ.1.04 ΓΑ.Β1.3Γ.1.03 ΓΑ.Β1.3Γ.1.02 ΓΑ.Β1.3Γ.1.01 ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Γλώσσες Πολιτιστικά στοιχεία Αυτοπαρουσιάζομαι Παρουσιάζω άλλον σε τρίτους Χαιρετώ Αποχαιρετώ (επίσημα‐ ανεπίσημα) Γλώσσες Εθνικότητες Πολιτιστικά στοιχεία ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Η ζωή στο σχολείο Αφηγούμαι γεγονότα Αφηγούμαι ιστορίες Αφηγούμαι εμπειρίες Εκφράζω συναισθήματα Λεξιλόγιο σχετικό με συναισθηματικές καταστάσεις Ιδιωματισμοί ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Φιλικές σχέσεις Προσκαλώ φίλους Κάνω υποθέσεις για το παρόν Κάνω υποθέσεις για το παρελθόν Εκφράζω γνώμη Εκφράζω συμφωνία Εκφράζω διαφωνία Εκφράσεις σχετικές με συναίνεση, άρνηση, πρόσκληση, συμβουλές, οδηγίες, γνώμη, υπόθεση ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ζητώ χάρη Ζητώ πληροφορίες Διατυπώνω επιχειρήματα Προτείνω λύσεις Εκφράσεις σχετικές με αποδοχή, άρνηση εξυπηρέτησης, επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά Παράρτημα 2. ΡΗΜΑΤΑ 1ης & 3ης συζυγίας ΕΠΙΘΕΤΑ Κτητικά ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ερωτηματικές ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ Συμφωνία (accord participe passé) ΡΗΜΑΤΑ (subjonctif présent) χρονική έγκλιση ρημάτων 1ης συζυγίας και βοηθητικών (er, avoir etre) πρέπει+απαρέμφατο (Il faut + infinitif) ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υποθετικές 1ο και 2ο είδος + Conditionnel présent (έγκλιση) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αόριστες ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Κτητικές Αόριστες Προσωπικές (en) Ενημερωτικό άρθρο Απόσπασμα βιογραφίας 9 9 9 Διάλογοι εικονογραφημένοι Αναφορά/έκθεση 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Διάλογοι εικονογραφημένοι Κείμενο πληροφορίας (διαδίκτυο) Διάλογοι εικονογραφημένοι Απόσπασμα άρθρου (διαδίκτυο) ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 50 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΑ.Β1.3Γ.1.07 ΓΑ.Β1.3Γ.1.06 ΓΑ.Β1.3Γ.1.05 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι Δίνω πληροφορίες για θέματα μόδας Διατυπώνω συμπεράσματα (θετικά ή αρνητικά) Εκφράζω γνώμη Εκφράζω συμφωνία Εκφράζω διαφωνία Εκφράζω επιθυμία Εκφράζω παράπονα Εκφράζω διαμαρτυρία Εκφράζω αμφιβολία Εκφράζω πιθανότητα Εκφράζω ευχαριστίες Ένδυση (μόδα) Εκφράσεις σχετικές με γνώμη/κριτική Ιδιωματικές εκφράσεις ΤΑΞΙΔΙΑ Διακοπές Εκφράζω αρέσκεια Εκφράζω απαρέσκεια Εκφράζω διαφωνία Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές Κάνω υποθέσεις για το παρελθόν Ταξίδια Οδηγίες για κατευθύνσεις Εκφράσεις σχετικές με επιδοκιμασία, αποδοκιμασία ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δίνω πληροφορίες σχετικά με οικολογικά θέματα Προτείνω λύση Φύση και Οικολογία Φυσικές καταστροφές Ιδιωματικές εκφράσεις Παράρτημα 2. ΡΗΜΑΤΑ Οριστική Υποτακτική (indicatif subjonctif) ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ y Διάλογοι εικονογραφημένοι Απόσπασμα άρθρου (περιοδικό) ΕΠΙΘΕΤΑ Παραθετικά ΡΗΜΑΤΑ έγκλιση χρονική ενεστώτας‐
αόριστος ανώμαλων ρημάτων (Conditionnel Présent – passé) ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υποθετικές, 3ο είδος Υποθετικού λόγου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Προσωπικές, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Άμεσα, έμμεσα αντικείμενα ΡΗΜΑΤΑ Ειδικές εκφράσεις (subjonctif) Διάλογοι εικονογραφημένοι Απόσπασμα κειμένου (διαδίκτυο) Σχόλιο Διάλογοι εικονογραφημένοι Παρουσίαση ιστοσελίδας Κείμενο σε φυλλάδιο προώθησης 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 51 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΑ.Β1.3Γ.1.08 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ Ρατσισμός Παράρτημα 2. Δίνω πληροφορίες για στερεότυπα και προκαταλήψεις Διατυπώνω επιχειρήματα Εκφράζω απαρεσκεία Εκφράζω συναίσθημα (λύπη, μεταμέλεια, παράπονο) Ιδιωματικές εκφράσεις (λύπη, μεταμέλεια, παράπονο) Στερεότυπα /προκαταλήψεις ΡΗΜΑΤΑ Υπερσυντέλικος (Plusqueparfait) Συμφωνία χρόνων των ρημάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (en effet, par contre, puisque etc.) Διάλογοι εικονογραφημένοι Απόσπασμα μυθιστορήματος Αποσπάσματα βιογραφιών 9 9 ΓΑΛΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 9 52 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α1. 5Δ.1.04 ΓΕ.Α1. 5Δ.1.03 ΓΕ.Α1. 5Δ.1.02 ΓΕ.Α1. 5Δ.1.01 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Οι αριθμοί στη ζωή μου Παράρτημα 2. Αυτοπαρουσιάζομαι Χαιρετώ Αποχαιρετώ Ονόματα Περίοδοι της ημέρας Χαιρετισμός ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ερωτηματικές (Wie‐Wer) ΡΗΜΑΤΑ Είμαι α & β ενικού (sein) Τραγούδι 9 9 9 Ονόματα ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ερωτηματικές (Wie‐Wer) Διάλογος Τραγούδι 9 9 9 9 Αυτοπαρουσιάζομαι Ζητώ πληροφορίες (όνομα) Ονόματα (παρατσούκλια) Αριθμοί (0‐12) ΑΡΘΡΑ Οριστικό ΣΥΝΤΑΞΗ Άρνηση Θέση του ρήματος στην πρόταση ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ερωτηματικές Ερωτήσεις ολικής άγνοιας (Ja/ Nein) Διάλογος Τραγούδι Σταυρόλεξο 9 9 9 9 Δίνω πληροφορίες για το χαρτζιλίκι Αριθμοί (10‐20) Ώρα Πράξεις (+ ‐ χ :) Πόλεις Γερμανίας Αριθμοί τηλεφώνου Λεξιλόγιο σχετικό με κόστος ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρνητικές Ερωτηματικές Άρθρο γνώμης Διάλογος Τραγούδι 9 9 9 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 53 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α1. 5Δ.1.08 ΓΕ.Α1. 5Δ.1.07 ΓΕ.Α1. 5Δ.1.06 ΓΕ.Α1. 5Δ.1.05 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο τόπος μου ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ζητώ πληροφορίες για την καταγωγή, την ηλικία, το παρατσούκλι Ονόματα χωρών Γλώσσες Το Ευρώ Λεξιλόγιο σχετικό με χαρτζιλίκι ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ερωτηματική λέξη (Woher) Διάλογος Τραγούδι Εκλαϊκευμένο κείμενο 9 9 9 9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Το σπίτι Ζητώ πληροφορίες για την χώρα καταγωγής και κατοικίας Δίνω πληροφορίες για την χώρα καταγωγής και κατοικίας Αριθμοί (δεκάδες) Ταχυδρομική διεύθυνση Ηλεκτρονική διεύθυνση ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ερωτηματικές λέξεις (Wo, woher, wie) Διάλογος Τραγούδι Εκλαϊκευμένο κείμενο 9 9 9 9 Ζητώ πληροφορίες για την ηλικία Δίνω πληροφορίες για την ηλικία Ηλικία Ευχές Αριθμοί (εκατοντάδες, χιλιάδες) Χρονολογίες ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ερωτηματικές, Ερωτήσεις ολικής άγνοιας (Ja, Nein) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Προσωπικές ΑΡΘΡΟ Οριστικό ΡΗΜΑΤΑ Κλίση Τραγούδι Διάλογος Καρτ ποστάλ 9 9 9 9 Εκφράζω συναίσθημα Δίνω πληροφορίες για κατάσταση Περιγράφω τόπο (Γερμανία) Εκφράσεις σχετικές με διάθεση Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ΡΗΜΑΤΑ Απρόσωπο ρήμα έκφρασης κατάστασης (es geht) Τραγούδι Διάλογος Παρουσίαση ιστοσελίδας Ηλεκτρονική επιστολή Εκλαϊκευμένο κείμενο 9 9 9 9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι Παράρτημα 2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 54 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α1.6Δ.1.12 ΓΕ.Α1.6Δ.1.11 ΓΕ.Α1.6Δ.1.10 ΓΕ.Α1. 5Δ.1.09 / ΓΕ.Α1.6Δ.1.09 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Η οικογένεια ΤΕΧΝΗ Χρώματα Περιγράφω πρόσωπα (μέλη της οικογένειας) Μέλη της οικογένειας Συγγενικές σχέσεις ΡΗΜΑΤΑ Το ρήμα έχω (haben) ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ Κτητική, α΄ & β΄ πρόσωπο Διάλογος Επιστολή 9 9 9 9 Περιγράφω αντικείμενα Χρώματα Αντικείμενα ΑΡΘΡΑ Αόριστα Αρνητικά αόριστα άρθρα Τραγούδι Εκλαϊκευμένο κείμενο Διάλογος 9 9 9 9 Τραγούδι Εκλαϊκευμένο κείμενο Διάλογος 9 9 9 9 Εκλαϊκευμένο κείμενο Διάλογος Τίτλος άρθρου Προσωπικό σημείωμα 9 9 9 9 ΥΓΕΙΑ Διατροφή Περιγράφω γεύμα (πρωινό) Ζητώ πληροφορίες για τη διατροφή Εκφράζω αρέσκεια για τη διατροφή Εκφράζω απαρέσκεια για τη διατροφή Γεύμα (πρωινό) Τρόφιμα Ποτά Τρόφιμα (γαλακτοκομικά) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο Περιγράφω ένα αντικείμενο (το περιεχόμενο της σχολικής τσάντας) Περιγράφω έθιμα (το γερμανικό έθιμο που αφορά την πρώτη μέρα στο σχολείο με Schultüte) Περιγράφω τόπο (Βολιβία) Περιγράφω προϊόντα (σοκολάτα) Σχολικά είδη Κακαόδεντρα Παράρτημα 2. ΑΡΘΡΑ Οριστικό άρθρο σε Ονομαστική & Αιτιατική ΡΗΜΑ Βοηθητικό ρήμα θα ήθελα (MV mögen) Ανώμαλο ρήμα τρώω (essen) ΑΡΘΡΑ Άρθρα στην Αιτιατική ΡΗΜΑΤΑ Τροπικά ρήματα Οφείλω, θέλω (MV sollen, wollen) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Δομή πρότασης με βοηθητικά ρήματα (MV) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 55 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α2.6Δ.1.03 ΓΕ.Α2.6Δ.1.02 ΓΕ.Α2.6Δ.1.01 ΓΕ.Α1.6Δ.1.14 ΓΕ.Α1.6Δ.1.13 ΦΥΣΗ Εποχές Περιγράφω τόπο (τη φύση) Εποχές Μήνες Επίθετα σχετικά με τον καιρό (ζεστό, κρύο) Καιρός ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Καθημερινότητα Περιγράφω συνήθειες (καθημερινή ζωή) Ρωτώ την ώρα Δίνω την ώρα Μέρες εβδομάδας Ώρα Δραστηριότητες (καθημερινές, ελεύθερου χρόνου) ΡΗΜΑΤΑ Χωριζόμενα ρήματα Τραγούδι Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου Εκλαϊκευμένο κείμενο Ηλεκτρονική επιστολή Περιγράφω χώρο (σπίτι, δωμάτιο) Χώροι σπιτιού Έπιπλα Είδη κατοικιών ΡΗΜΑΤΑ Απρόσωπο ρήμα υπάρχει (es gibt) Το ρήμα möchten Τραγούδι Συνέντευξη Εκλαϊκευμένο κείμενο Κείμενο σε στήλη σχολικής εφημερίδας Διάλογος 9 9 9 9 Περιγράφω πρόσωπα Περιγράφω αντικείμενα Μέρη του σώματος Επίθετα για περιγραφή εξωτερικής εμφάνισης ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ Κτητική Τραγούδι Διάλογος Προσωπικό σημείωμα Εκλαϊκευμένο κείμενο 9 9 9 9 Ένδυση Ένδυση (αξεσουάρ) ΑΡΘΡΑ Οριστικό άρθρο ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ Προσωπική αντωνυμία στην Αιτιατική Προσωπικό σημείωμα Κείμενο σε στήλη περιοδικού Διάλογος Εκλαϊκευμένο κείμενο 9 9 9 9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Το σπίτι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Μόδα Παράρτημα 2. Περιγράφω ρούχα ΡΗΜΑΤΑ Χωριζόμενα ρήματα ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ aber, sondern, oder, und, denn Τραγούδι Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο 9 9 9 9 9 9 9 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 56 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α1.1Γ.1.01 ΓΕ.Α1.1Γ.1.00 ΓΕ.Α2.6Δ.1.04 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζώα Περιγράφω ζώα Περιγράφω διαδικασίες σχετικές με τα ζώα και τη φροντίδα τους Ζώα Φύση ΑΡΘΡΟ Οριστικό ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ Προσωπική στη Δοτική ΡΗΜΑΤΑ Ρήματα με αντικείμενο στη Δοτική Ελληνογενείς και διεθνείς λέξεις Στίχοι τραγουδιού 9 9 9 9 Ονόματα Ηλικία Χώρες Τόπος κατοικίας Ονόματα πόλεων Γλώσσες Αριθμοί (1‐20) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ερωτηματικές λέξεις/μόρια με W‐ ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ερωτηματικές Ερωτήσεις ολικής άγνοιας (Ja/ Nein) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Τοπικά Τοπικοί προσδιορισμοί (hier, bei uns) Χρονικά (jetzt) Χάρτης Διάλογος Άρθρο‐τίτλος άρθρου Επιγραφή Ετικέτα βαλίτσας με προσωπικά στοιχεία 9 9 9 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Γερμανική γλώσσα και πολιτισμός ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι Φιλικές σχέσεις Η γειτονιά Παράρτημα 2. Αυτοπαρουσιάζομαι Χαιρετώ Ζητώ συγνώμη Εκφράζω ποσότητα Περιγράφω τόπο Περιγράφω χαρακτήρες του βιβλίου Εκλαϊκευμένο κείμενο 9 9 9 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 57 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α1.1Γ.1.03 ΓΕ.Α1.1Γ.1.02 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι Η οικογένεια Περιγράφω πρόσωπα (μέλη της οικογένειας) Ζητώ πληροφορίες για την οικογένεια Εκφράζω ποσότητα Δίνω πληροφορίες (αριθμό κινητού τηλεφώνου) Δίνω πληροφορίες για επαγγέλματα Μέλη της οικογένειας Συγγενικές σχέσεις Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Επαγγέλματα Αριθμοί (1‐100) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλήματα Περιγράφω δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Ζητώ πληροφορίες για δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου Εκφράζω προτίμηση Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Επαγγέλματα Εκφράσεις σχετικές με αρέσκεια, δυσαρέσκεια Παράρτημα 2. ΡΗΜΑΤΑ Κλίση ρημάτων ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ερωτήσεις –Απαντήσεις ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Προσωπικές Κτητικές (β΄ πρόσωπο ενικού, αντωνυμίες στην ονομαστική) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Οριστικό άρθρο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Θέση του ρήματος στην πρόταση Δομή πρότασης Χρήση του συνδέσμου und ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Κτητική γ΄ ενικού και γ΄ πληθυντικού ΡΗΜΑΤΑ Κλίση ρήματος α΄& β΄ πληθυντικού ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σύνθετες λέξεις Εκλαϊκευμένο κείμενο Ερωτηματολόγιο Τηλεφωνική συνδιάλεξη Εισιτήριο Εισιτήριο εισόδου Γραμματόσημο Σταυρόλεξο 9 9 9 9 Εκλαϊκευμένο κείμενο Σταυρόλεξο Στίχοι τραγουδιού ‘Αρθρο ειδησεογραφικό Προσωπικό σημείωμα (SMS) 9 9 9 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 58 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α1.1Γ.1.05 /ΓΕ.Α1.2Γ.1.05 ΓΕ.Α1.1Γ.1.04 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτιστικά στοιχεία λαών Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Παράρτημα 2. Περιγράφω έθιμα σχετικά με τα Χριστούγεννα Δίνω ευχές Περιγράφω αντικείμενα Εκφράζω απαίτηση Περιγράφω συνήθειες (το πρόγραμμα του σχολείου) Εκφράζω γνώμη (το σχολείο) Εκφράζω γνώμη για πρόσωπα (συμμαθητές‐καθηγητές) Περιγράφω διαδικασίες (μια μέρα στο σχολείο) Επανάληψη Αλφαβητάρι χριστουγεννιάτικο Επανάληψη Συνέντευξη Οδηγίες Στίχοι τραγουδιών Προσωπικό σημείωμα (ημερολόγιο Δεκεμβρίου) Κουίζ Σχολικά είδη Εξοπλισμός για χόμπι Μέρες της εβδομάδας Σχολικά μαθήματα Σχολικές δραστηριότητες ΑΡΘΡΑ Αόριστο άρθρο Άρνηση αόριστου άρθρου (kein) Πληθυντικός αριθμός ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ Κτητική αντωνυμία στην Αιτιατική ΡΗΜΑΤΑ Ρήματα με Αιτιατική ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Θέση Υποκειμένου στην κύρια πρόταση Χρονικοί προσδιορισμοί Καρτ ποστάλ Ηλεκτρονική επιστολή Κείμενο οδηγού σπουδών (πρόγραμμα σχολείου) Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο για το σχολείο Σταυρόλεξο 9 9 9 9 9 9 9 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 59 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α1.2Γ.1.06 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο Ο ρόλος του σχολείου Παράρτημα 2. Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές καταστάσεων (σχολικά συστήματα) Περιγράφω χώρους (το σχολείο) Ρωτώ την ώρα Δίνω την ώρα Δίνω εντολές Εκφράζω υποχρέωση, ικανότητα, αναγκαιότητα Περιγράφω αντικείμενα (πινακίδες) Χώροι σχολείου Εκφράσεις σχετικές με άδεια, απαγόρευση Σχολικές δραστηριότητες ΑΡΘΡΑ Άρθρα σύνθετων λέξεων ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Κτητική αντωνυμία α΄ & β΄ πληθ. Ονομαστική & Αιτιατική ΑΡΘΡΑ Οριστικό άρθρο Αιτιατική ΡΗΜΑΤΑ Βοηθητικά ρήματα (Modalverben) Τροπικά ρήματα επιτρέπεται, μπορώ/ξέρω, πρέπει (dürfen, können, müssen) Προστακτική (Imperativ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Θέση των MV στην πρόταση Σύνταξη των MV Γράφημα (κάτοψη κτηρίου) Διάλογος Οδηγίες Συνέντευξη Ερωτηματολόγιο Εκλαϊκευμένο κείμενο Κείμενο οδηγού σπουδών 9 9 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 9 60 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α1.2Γ.1.08 / ΓΕ.Α1.3Γ.1.08 ΓΕ.Α1.2Γ.1.07 ΥΓΕΙΑ Διατροφή ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτιστικά στοιχεία λαών Παράρτημα 2. Περιγράφω προϊόν (φαγητά) Εκφράζω προτίμηση για φαγητό Παραγγέλνω γεύμα Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές (γεύσεις) Δίνω την ώρα ΡΗΜΑΤΑ Το ρήμα θα ήθελα – μου αρέσει (möchte‐mag) Χωριζόμενα ρήματα Επίθετα ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Τρόφιμα (φρούτα, Σύνταξη χωριζόμενων λαχανικά) ρημάτων ποτά Γεύματα ΕΠΙΘΕΤΑ Μέρη σερβίτσιου Συγκριτικός βαθμός Είδη συσκευασίας Σύγκριση με als Δώρα (αναμνηστικά) Χώροι εστίασης ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Σύνδεση προτάσεων με weil ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Χρονικοί προσδιορισμοί Επιρρήματα Συνταγή μαγειρικής Κείμενο σε φυλλάδιο προώθησης Εκλαϊκευμένο κείμενο Διάλογος 9 9 9 9 Περιγράφω μια γιορτή (Πάσχα στη χώρα μου) Περιγράφω ήθη και έθιμα Ζητώ πληροφορίες για ήθη και έθιμα άλλων χωρών Δίνω ευχές Μέρες της Μ. Εβδομάδας Έθιμα (Πάσχα) Διακόσμηση Πασχαλιάτικες κατασκευές Επανάληψη λεξιλογίου Συνταγή μαγειρικής Εκλαϊκευμένο κείμενο Διάλογος Οδηγίες Κουίζ 9 9 9 Επανάληψη ΡΗΜΑΤΑ Προστακτική ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 61 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α1.3Γ.1.01 ΓΕ.Α1.3Γ.1.09 ΤΑΞΙΔΙΑ Διακοπές Μέσα μεταφοράς ΤΑΞΙΔΙΑ Διακοπές ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θαλάσσιο περιβάλλον Παράρτημα 2. Προσκαλώ Αποδέχομαι πρόσκληση Απορρίπτω πρόσκληση Περιγράφω τόπο Περιγράφω μέσα μεταφοράς Ζητώ πληροφορίες για διακοπές Ταξιδιωτικοί προορισμοί Μήνες Ένδυση Μέσα μεταφοράς Ζώα Χρώματα Δραστηριότητες διακοπών Περιγράφω δραστηριότητές διακοπών Περιγράφω ζώα ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Χρονικοί προσδιορισμοί Τροπικοί προσδιορισμοί ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Δομή πρότασης ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Σύνδεσμος weil ΡΗΜΑΤΑ Παρατατικός βοηθητικών ρημάτων είμαι & έχω (war & hatte) Παρακείμενος ομαλών ρημάτων ΕΠΙΘΕΤΑ Συγκριτικός βαθμός ΣΥΝΤΑΞΗ Θέση του ρήματος στον Παρακείμενο Προσωπικό σημείωμα Εκλαϊκευμένο κείμενο Κάρτ ποστάλ Κείμενο τουριστικού οδηγού τηλεφωνική συνδιάλεξη 9 9 9 9 Καρτ ποστάλ Δ ιάλογος Στίχοι τραγουδιού Συνέντευξη Τηλεφωνική συνδιάλεξη Ηλεκτρονική επιστολή Άρθρο Εκλαϊκευμένο κείμενο 9 9 9 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 62 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α2.3Γ.1.03 ΓΕ.Α2.3Γ.1.02 ΤΑΞΙΔΙΑ Διακοπές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτιστικά στοιχεία λαών ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ Το σώμα μου ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλήματα Το σώμα μου Παράρτημα 2. Περιγράφω δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Περιγράφω τόπο (αξιοθέατα) Χαιρετώ Αφηγούμαι εμπειρίες Μέσα μεταφοράς Αξιοθέατα Χώροι διασκέδασης Περιγράφω διάφορα αθλήματα /ρεκόρ Εκφράζω αρέσκεια /προτίμηση/ συναίσθημα ??? Περιγράφω πρόσωπο (χαρακτηριστικά) Περιγράφω το ανθρώπινο σώμα Εκφράζω γνώμη για το Doping Μέρη του σώματος Αθλητισμός Μετάλλια ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αόριστη αντωνυμία man ΡΗΜΑΤΑ Απρόσωπο ρήμα υπάρχει (es gibt) Ρήματα με κατάληξη –ieren στον Παρακείμενο Παρακείμενος στα μη χωριζόμενα ρήματα ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Πρόθεση με (mit) με δοτική ΕΠΙΘΕΤΑ Υπερθετικός βαθμός ΡΗΜΑΤΑ Παρακείμενος MV στο παρελθόν/ στον Παρατατικό Παρατατικός κι άλλων ρημάτων και χρήση τους Παρακείμενος ανώμαλων ρημάτων ΕΠΙΘΕΤΑ Τακτικά αριθμητικά ΜΟΡΙΑ Χρήση του μορίου zu (έκφραση υπερβολής) Ηλεκτρονική επιστολή Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Διάλογος Κείμενο τουριστικού οδηγού Τηλεφωνική συνδιάλεξη πρόγραμμα εκδήλωσης Εισιτήρια Καρτ ποστάλ 9 9 9 9 Τηλεφωνική συνδιάλεξη Στατιστικός πίνακας Ειδησεογραφικό άρθρο Επιστολή Συνέντευξη Διάλογος Τηλεφωνική συνδιάλεξη Κείμενο διαφήμισης Κουίζ 9 9 9 9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 63 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΓΕ.Α2.3Γ.1.06 ΓΕ.Α2.3Γ.1.05 ΓΕ.Α2.3Γ.1.04 Επανάληψη Περιγράφω τη γιορτή του καρναβαλιού Προσκαλώ σε πάρτι/γιορτή Λεξιλόγιο σχετικό με γιορτές (καρναβάλι, Πάσχα, προετοιμασία πάρτι, προμήθειες, τρόφιμα‐ποτά, διακόσμηση) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Προθέσεις με Αιτιατική/Δοτική Πρόθεση zu με Δοτική Συνταγή μαγειρικής Οδηγίες Τηλεφωνική συνδιάλεξη 9 9 9 9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Το σπίτι Περιγράφω χώρο (το σπίτι, το δωμάτιο, την τοποθεσία) Ζητώ πληροφορίες για την κατεύθυνση Χώροι σπιτιού Έπιπλα Λεξιλόγιο σχετικό με δρόμους ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Προθέσεις με Αιτιατική/ Δοτική Χρήση προθέσεων zur/zum ‐ προορισμό Κείμενο διαφήμισης Ηλεκτρονική επιστολή Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου 9 9 9 9 Ένδυση (μόδα) Καταστήματα ρούχων ΕΠΙΘΕΤΑ Κλίση επιθέτων ΡΗΜΑΤΑ Ρήματα με δοτική Konjunktiv ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ Προσωπική αντωνυμία στη δοτική Αγγελία Διάλογος Βιογραφικό σημείωμα 9 9 9 9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ένδυση Παράρτημα 2. Περιγράφω πρόσωπα (εξωτερική εμφάνιση) Εκφράζω γνώμη (θετική ή αρνητική για το ντύσιμο) Εκφράζω επιθυμίες ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 64 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ (c, g) Διπλά σύμφωνα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Προσωπικές –υποκείμενο (io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro) ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Βοηθητικά ρήματα (essere,avere) Ενεστώτας, οριστική (chiamarsi,io, tu,lui, lei), ΑΡΘΡΑ Οριστικό ( Il, l,’lo, la) προφορά, κανόνες (gn, gl, z, s, ss, sc) IT.Α1.1Γ.1.00 ΙΤΑΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Φιλικές σχέσεις Παράρτημα 2. Αυτοπαρουσιάζομαι Παρουσιάζω άλλον σε τρίτους Χαιρετώ Αποχαιρετώ Δίνω πληροφορίες για τον εαυτό μου Καθημερινές εκφράσεις Αριθμοί (1‐30) Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος
√ √ √ ΙΤΑΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) √ 65 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 IT.Α1.1Γ.1.02 IT.Α1.1Γ.1.01 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο Χαιρετώ Αποχαιρετώ Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές προσώπων Περιγράφω το ανθρώπινο σώμα Περιγράφω τον χαρακτήρα Καθημερινές εκφράσεις ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ελεύθερος χρόνος Προσκαλώ Αποδέχομαι πρόσκληση Απορρίπτω πρόσκληση Ζητώ πληροφορίες Δίνω πληροφορίες Περιγράφω χώρο (μία κατοικία) Ρωτώ την ώρα Δίνω την ώρα Ημέρες της εβδομάδας Αριθμοί (30‐100) Αριθμοί (τακτικά αριθμητικά 1‐12) Μέσα μεταφοράς Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Παράρτημα 2. ΡΗΜΑΤΑ Oι τρεις συζυγίες (‐are, ‐ere ‐
ire) Ομαλά, ενεστώτας, οριστική 3η συζυγία ‐isc (preferire) ΑΡΘΡΟ Αόριστο άρθρο ΜΟΡΦΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΤΑ σε –e ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Οριστική ανώμαλων ρημάτων (andare, venire, fare, uscire) Οριστική Τροπικά ρήματα (potere, voleve, dovere) ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος √ √ √ √ Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος √ √ √ √ ΙΤΑΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 66 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 IT.Α1.2Γ.1.04 IT.Α1.2Γ.1.03 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Γιορτές Παράρτημα 2. Ρωτώ για την ώρα Δίνω την ώρα Εκφράζω αβεβαιότητα, αμφιβολία Περιγράφω δρώμενα Εκφράζω ευχαριστίες Αφηγούμαι γεγονότα Καθημερινές εκφράσεις Αφηγούμαι ιστορίες Κοινές εκφράσεις Ημερομηνίες Μήνες Εποχές ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Έναρθρες ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Διαφορά ανάμεσα σε απλές προθέσεις και έναρθρες ΡΗΜΑΤΑ (c’e’, ci sono) ΜΕΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ (ne) ΕΠΙΘΕΤΑ Κτητικά (mio, tuo, suo) ΡΗΜΑΤΑ Μετοχή αορίστου ομαλών ρημάτων Μετοχή αορίστου ανωμάλων ρημάτων Βοηθητικό (essere, avere) Παρακείμενος Τροπικά ρήματα στον παρακείμενο ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Χρονικά επιρρήματα με παρακείμενο Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος
0√ √ √ √ Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος
√ √ √ √ ΙΤΑΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 67 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 IT.Α1.2Γ.1.05 Συγγενικές σχέσεις Τρόφιμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξωσχολικά προγράμματα Προτείνω δραστηριότητα Δίνω υποσχέσεις Κάνω υποθέσεις Κάνω προβλέψεις Ζητώ επιβεβαίωση Ζώδια Λεξιλόγιο σχετικό με προσωπικότητα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τηλεόραση Εκφράζω συμφωνία Εκφράζω διαφωνία Αφηγούμαι ιστορίες Περιγράφω τηλεοπτικά προγράμματα Περιγράφω γεγονότα Τηλεόραση ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον Οικολογία Εκφράζω συναίσθημα (χαρά, λύπη) Εκφράζω δυσαρέσκεια Προτείνω λύσεις Αποδέχομαι προσφορά για συνεργασία Απορρίπτω προσφορά για συνεργασία Περιβαλλοντικά προβλήματα IT.Α2.3Γ.1.03 IT.Α2.3Γ.1.02 ΥΓΙΕΙΑ Διατροφή Περιγράφω πρόσωπα Εκφράζω προτίμηση για φαγητά Περιγράφω γεύμα Δίνω πληροφορίες για μενού IT.Α2.3Γ.1.01 Παράρτημα 2. ΕΠΙΘΕΤΑ Κτητικά Κτητικά και ονόματα συγγένειας ΡΗΜΑΤΑ (mi piace, mi piacciono, vorrei) ΡΗΜΑΤΑ (volerci, metterci) ΡΗΜΑΤΑ Μέλλοντας ομαλών και ανώμαλων ρημάτων Χρήση απλού μέλλοντα Τετελεσμένος μέλλοντας Χρήση τετελεσμένου μέλλοντα ΡΗΜΑΤΑ Παρατατικός Οριστική ομαλών και ανώμαλων ρημάτων Χρήση παρατατικού και υπερσυντέλικου Υπερσυντέλικος Χρήση υπερσυντέλικου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Άμεσες αντωνυμίες με τους σύνθετους χρόνους Άμεσες αντωνυμίες με σύνθετους χρόνους Μεριστική (ne) Αντωνυμίες αντικείμενο με τροπικά ρήματα ΡΗΜΑΤΑ (lo so, lo sapevo, lo sapro’) Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος
√ √ √ √ Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος √ √ √ √ Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος √ √ √ √ Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος √ √ √ √ ΙΤΑΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 68 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 IT.Α2.3Γ.1.06 IT.Α2.3Γ.1.05 IT.Α2.3Γ.1.04 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Αγορές Ένδυση (αγορά ρούχων) Χρώματα Τιμές Λεξιλόγιο σχετικό με περιγραφή ρούχων Εκφράζω γνώμη Ζητώ συμβουλή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ζητώ χάρη Εκφράζω γνώμη Εκφράζω δυσαρέσκεια Περιγράφω δραστηριότητες Αθλήματα Καθημερινές συνήθειες ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Καθημερινότητα Δίνω οδηγίες Δίνω συμβουλές Δίνω κατευθύνσεις Παρακαλώ Απαγορεύω Προειδοποιώ Εκφράσεις σχετικές με συμβουλές, προειδοποίηση, οδηγίες κατεύθυνσης Μουσική (προτιμήσεις) Παράρτημα 2. ΡΗΜΑΤΑ Παθητικά ρήματα οριστική ενεστώτα, σύνθετοι χρόνοι, τροπικά ρήματα ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Έμμεσες αντωνυμίες Διαφορά ανάμεσα στις άμεσες και έμμεσες αντωνυμίες Έμμεσες και άμεσες αντωνυμίες με τροπικά ρήματα, με σύνθετους χρόνους ΡΗΜΑΤΑ Προστακτική ομαλών ρημάτων Προστακτική με αντωνυμίες Προστακτική με ανώμαλα ρήματα Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος √ √ √ √ Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος √ √ √ √ Εικονογραφημένος διάλογος Διάλογος √ √ √ √ ΙΤΑΛΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 69 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Φιλικές σχέσεις Ο εαυτός μου και οι άλλοι Χαιρετώ Αποχαιρετώ Αυτοπαρουσιάζομαι Εκφράζω αρέσκεια Ονόματα χωρών Εθνικότητες Προσωπικά στοιχεία ΙΣ.Α1.1Γ.1.02 ΙΣΠΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι Περιγράφω αντικείμενα (δώρα, σχολικά είδη) Ζητώ πληροφορίες σχετικά με την ηλικία των άλλων, τα γενέθλια Σχολικά είδη Αριθμοί ( 1 ‐ 31) Ημέρες της εβδομάδας Μήνες Εποχές ΙΣ.Α1.1Γ.1.03 ΙΣ.Α1.1Γ.1.01 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ζωή στο σχολείο Ο ρόλος του σχολείου ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εκπαίδευση στην Ισπανία Περιγράφω σχολικές δραστηριότητες Περιγράφω σχολικά μαθήματα Περιγράφω διαδικασίες (το Ωρολόγιο Πρόγραμμα) Ρωτώ την ώρα Δίνω την ώρα Παράρτημα 2. Σχολικά μαθήματα Σχολικό λεξιλόγιο ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ερωτηματικές Προσωπικές ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Υποκείμενο ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Οριστικής (llamarse, ser) ΑΡΘΡΑ Οριστικά άρθρα Αόριστα άρθρα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ Γένος του ουσιαστικού Ενικός & πληθυντικός ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Οριστικής Έχω ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας, Οριστική σε –ar, ‐er, ‐ir Το ρήμα hacer ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Ποσοτικά (qué, cuánto+ρήμα) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ποσοτικές (cuántos,as +ουσιαστικό πληθυντικού) Διάλογος Ηλεκτρονική επιστολή Ερωτηματολόγιο 9 9 9 9 Διάλογος Ηλεκτρονική επιστολή Κάρτ ποστάλ 9 9 9 9 Διάλογος Γράφημα Ηλεκτρονική επιστολή Ερωτηματολόγιο Σχολικό πρόγραμμα 9 9 9 9 ΙΣΠΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 70 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΙΣ.Α1.1Γ.1.04 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Καθημερινότητα ΤΕΧΝΗ Καθημερινές δραστηριότητες Χρώματα ΙΣ.Α1.1Γ.1.05 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Οικογένεια Περιγράφω πρόσωπα (τα μέλη της οικογένειας) Περιγράφω πρόσωπα (εξωτερική εμφάνιση) Αριθμοί (30‐100) ΕΠΙΘΕΤΑ Μέλη της οικογένειας Κτητικά ΙΣ.Α1.1Γ.1.06 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Το σπίτι Περιγράφω χώρους (σπίτι) Δίνω πληροφορίες (θέση στο χώρο) Δίνω οδηγίες για κατεύθυνση Χώροι του σπιτιού Έπιπλα Αντικείμενα σπιτιού Αριθμοί (τακτικά αριθμητικά) ΙΣ.Α1/Α2.2Γ.1.00 ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Οριστικής των αντωνυμιακών ρημάτων (levantarse, ducharse) Το ρήμα salir Το ρήμα gustar + προσωπικές αντωνυμίες Περιγράφω συνήθειες (καθημερινή ζωή) Εκφράζω απόψεις Εκφράζω συμφωνία και διαφωνία Περιγράφω αντικείμενα (χρώματα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι (επανάληψη) Περιγράφω πρόσωπα (εξωτερική εμφάνιση) Αυτοπαρουσιάζομαι Επίθετα σχετικά με περιγραφή Εκφράσεις σχετικές με άποψη Παράρτημα 2. Διάλογος Γράφημα Απόσπασμα βιογραφίας Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 Διάλογος Ηλεκτρονική επιστολή Έκθεση 9 9 9 9 ΡΗΜΑΤΑ Υπάρχει, υπάρχουν Το ρήμα estar ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Τοπικές Διάλογος Ηλεκτρονική επιστολή Επιγραφές 9 9 9 9 ΡΗΜΑ Το ρήμα gustar Διάλογος Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 ΙΣΠΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 71 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΙΣ.Α1/Α2.2Γ.1.01 Περιγράφω πρόσωπα (προσωπικότητα) Περιγράφω αθλήματα Επίθετα σχετικά με προσωπικότητα Αθλήματα ΙΣ.Α1/Α2.2Γ.1.02 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Η γειτονιά ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτιστικά στοιχεία Ισπανίας Περιγράφω τόπο (γειτονιά) Εκφράζω προτίμηση Περιγράφω αντικείμενο (θέση στο χώρο) Παραγγέλνω εμπόρευμα (ρούχα) Πόλη Καταστήματα Αριθμοί (100…). ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Δώρα για κάθε περίσταση Ασθένειες Ένδυση ΙΣ.Α1/Α2.2Γ.1.04 ΑΘΛΗΜΑΤΑ Το σώμα μου ΙΣ.Α1/Α2.2Γ.1.03 ΥΓΕΙΑ Διατροφή Ισπανική κουζίνα Παράρτημα 2. Περιγράφω ρούχα Εκφράζω συναίσθημα (φόβο) Περιγράφω δρώμενα Περιγράφω προϊόν (τρόφιμα) ΕΠΙΘΕΤΑ Σχηματισμός αρσενικού‐
θηλυκού‐πληθυντικού ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Συχνότητας Ποσοτικά ΡΗΜΑ Το ρήμα jugar ΡΗΜΑΤΑ χρήση του hay, está, están‐
επανάληψη Το ρήμα preferir ΕΠΙΘΕΤΑ Δεικτικά Διάλογος Ερωτηματολόγιο Άρθρο ειδησεογραφικό Απόσπασμα βιογραφίας 9 9 9 9 Διάλογος Γραφήματα 9 9 9 9 Ένδυση (αξεσουάρ) Μέρη του σώματος ΡΗΜΑΤΑ Αντωνυμιακά Ρήματα με άμεσο αντικείμενο (lo, la , los, las) Διάλογος Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση Σταυρόλεξο Βιογραφία 9 9 9 9 Τρόφιμα Ποτά ΡΗΜΑΤΑ Το ρήμα Estar +γερούνδιο Το ρήμα dar ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Αντωνυμίες ως υποκείμενο Διάλογος Ηλεκτρονική επιστολή Αινίγματα Κείμενο σε πληροφοριακό φυλλάδιο Συνταγή μαγειρικής 9 9 9 9 ΙΣΠΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 72 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΙΣ.Α1/Α2.2Γ.1.05 ΤΑΞΙΔΙΑ Διακοπές Εκδρομές ΦΥΣΗ Οικολογία ΙΣ.Α2.3Γ.1.01 ΙΣ.Α2.3Γ.1.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ελεύθερος χρόνος ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Πόλεις ΙΣ.Α1/Α2.2Γ.1.06 Περιγράφω δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Εκφράζω υποχρέωση Εκφράζω δυνατότητα Ζητώ την άδεια Περιγράφω σχέδια Αφηγούμαι γεγονότα Περιγράφω ζώο Περιγράφω εμπειρίες (εκδρομές) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι (επανάληψη) ΥΓΕΙΑ Υγιεινή διατροφή (επανάληψη) Περιγράφω πρόσωπα Δίνω οδηγίες για διευθύνσεις Παραγγέλνω γεύμα σε εστιατόριο Περιγράφω χώρους (το σπίτι μου) Εκφράζω την συχνότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Ο εαυτός μου ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοπαρουσιάζομαι Εκφράζω συναίσθημα Δίνω οδηγίες Δίνω εντολές Δίνω συμβουλές Περιγράφω πρόσωπα Παράρτημα 2. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Άγρια ζώα Τρόφιμα Ρούχα Σπίτι Επίθετα σχετικά με συναισθήματα Δουλειές του σπιτιού ΡΗΜΑΤΑ ir a+infinitivo Τα ρήματα querer, poder, tener Διάλογος Αίνιγμα Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση Κάρτ ποστάλ Κείμενο τουριστικού οδηγού 9 9 9 9 ΡΗΜΑΤΑ Αόριστος Το ρήμα medir Διάλογος Κάρτ ποστάλ Τίτλοι άρθρων 9 Ερωτηματολόγιο Παρουσίαση ιστοσελίδας Εκλαϊκευμένο κείμενο 9 9 9 Διάλογος Γραφήματα 9 9 9 9 Διάλογος Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου(διηγήματος) Τεστ προσωπικότητας Εκλαϊκευμένο κείμενο Ερωτηματολόγιο Επιστολή 9 9 9 9 Επανάληψη ΡΗΜΑΤΑ Ενεστώτας Οριστικής Αόριστος Γερούνδιο ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Προσωπικές Δεικτικές ΡΗΜΑΤΑ ser –estar estar + επίθετα συναισθημάτων ser + επίθετα περιγραφής, εθνικότητας Προστακτική Ενεστώτας Οριστικής των ρημάτων poder, probarse, querer, dar,decir, hacer, ir, poner, salir, tener ΙΣΠΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 73 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΙΣ.Α2.3Γ.1.03 ΙΣ.Α2.3Γ.1.02 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ελεύθερος χρόνος Λογοτεχνία Είδη βιβλίων Περιγράφω παρελθοντικές δραστηριότητες Εκφράζω την υποχρέωση Συγκρίνω Περιγράφω δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου Περιγράφω είδη βιβλίων ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ηλεκτρονικός υπολογιστής Blogs‐forums Περιγράφω δραστηριότητα (τρόπο, στιγμή, τόπο όπου συμβαίνει κάτι) Δίνω διευκρινήσεις για ένα πρόσωπο ή αντικείμενο Περιγράφω προσωπικά αντικείμενα Ζητώ πληροφορίες από το Καθημερινά αντικείμενα διαδίκτυο σχετικά με σπουδές Περιγράφω ποσότητα Διαδίκτυο Περιγράφω πρόσωπα, Περιγράφω ζώα Περιγράφω αντικείμενα Περιγράφω ομοιότητες και διαφορές Παράρτημα 2. Βιβλία Είδη λογοτεχνικών κειμένων ΡΗΜΑΤΑ Χρήσεις του Αόριστου Το ρήμα ‐Hay que + infinitivo (τύπος έκφρασης της υποχρέωσης) Το ρήμα parecer ΕΠΙΘΕΤΑ Σύγκριση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Συμπλεκτικός τo‐ y που γίνεται ‐e Διάλογος Βιβλιοπαρουσίαση Άρθρο κριτικής Εκλαϊκευμένο κείμενο Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου‐
ποιητικού έργου Ερωτηματολόγιο Παροιμίες 9 9 9 9 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Τροπικά Χρονικά Τοπικά ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αναφορικό que Κτητικές Διάλογος Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου Άρθρο ειδησεογραφικό Ερωτηματολόγιο Ηλεκτρονική επιστολή 9 9 9 9 ΙΣΠΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 74 ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2 3 4 ΙΣ.Α2.3Γ.1.06 ΙΣ.Α2.3Γ.1.05 ΙΣ.Α2.3Γ.1.04 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Επαγγέλματα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτιστικά στοιχεία λαών ΦΥΣΗ Καιρικά φαινόμενα Εποχές ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φυσικές καταστροφές Απειλούμενα είδη ζώων Εκφράζω άποψη Περιγράφω επαγγέλματα Περιγράφω πρόσφατες δραστηριότητες Δίνω οδηγίες Δίνω συμβουλές Επαγγέλματα Αφηγούμαι γεγονότα Περιγράφω τον καιρό (κλίμα) Περιγράφω τόπο (τοπία) Καιρός Γεωγραφικοί όροι Δίνω πληροφορίες για θέματα οικολογίας Προτείνω λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος Φύση και οικολογία ΡΗΜΑΤΑ Παρακείμενος, μετοχές, ανώμαλες μετοχές Το ρήμα encantar ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Αρσενικά & θηλυκά ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αόριστες (nadie, nada) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Ποσοτικό bastante (=αρκετά) Διάλογος Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου Βιογραφίες Ερωτηματολόγιο Έρευνα 9 9 9 9 ΡΗΜΑΤΑ Ανώμαλα ρήματα στον Παρατατικό Τα ρήματα hacer, estar, haber Διάλογος Απόσπασμα λογοτεχνικού έργου Γραφήματα: δελτίο καιρού Ερωτηματολόγιο Κείμενο τουριστικού οδηγού Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση 9 9 9 9 9 9 9 9 ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ με τα ρήματα ir a, tener que, poder + infinitivo ΡΗΜΑΤΑ Ρήματα που τελειώνουν σε –
uir, που είναι ανώμαλα στον ενεστώτα ΕΠΙΘΕΤΟ Υπερθετικός más de , más que Εκλαϊκευμένο κείμενο Απόσπασμα ποιητικού έργου‐τραγούδι Καρτ‐ποστάλ Δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση Ερωτηματολόγιο Παράρτημα 2. ΙΣΠΑΝΙΚΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 & Α2 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 75