Μελέτη τοξικών μετάλλων και μυκοτοξινών σε πρώτες ύλες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ ΣΕ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ»
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)
ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
ΠΟΛΥΤΕΧΕΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των
τοξικών μετάλλων και των μυκοτοξινών σε δείγματα ζωοτροφών με δύο διαφορετικές
μεθόδους : την Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης και με την Φασματοσκοπία
Μαζών.
Στο πρώτο μέρος γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση στις έννοιες των τοξικών
μετάλλων και των μυκοτοξινών καθώς και των ειδών που υπάρχουν στην φύση.
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις των τοξικών
μετάλλων στην υγεία καθώς και τον ορίων των μυκοτοξινών που είναι επιτρεπτά
στην νομοθεσία. Παρουσιάζονται οι αναλυτικές τεχνικές με τις οποίες έχει
πραγματοποιηθεί η ανίχνευση των μυκοτοξινών σε δείγματα.
Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στον τρόπο της
δειγματοληψίας και τον τρόπο επεξεργασίας των δειγμάτων πριν την ανάλυση με
υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) και φασµατοµετρίας μάζας επαγωγικά
συζευγµένου πλάσµατος (ICP-MS).Επίσης γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων
και σχολιασμός τους.
Στο τρίτο μέρος εξάγονται συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των πειραματικών
μετρήσεων και τεχνικών. Επίσης γίνονται προτάσεις σχετικά με την βελτίωση των
μεθόδων για τον καλύτερο προσδιορισμό των υπό ανίχνευση τοξικών μετάλλων και
μυκοτοξινών.
-1-
ΠΟΛΥΤΕΧΕΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ABSTRACT
This thesis aims to the qualitative and quantitative determination of toxic
metals and mycotoxins in samples of animal feed with two different methods:
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and Mass Phasmatoscopy.
In the first part, there is a theoretical approach to the concepts of toxic metals
and mycotoxins, as well as the species that exist in nature. A bibliographic
research was conducted on the effects of toxic metals in health and on the
limits of mycotoxins that are permissible by law. The analytical techniques that
are used for the detection of mycotoxins in the samples, are also presented.
In the second part, there is an extensive reference in the way of sampling and
in the sample processing, before the analysis with High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
(ICP-MS). In addition, there is a presentation and a commentary of the results.
In the third part, conclusions are drawn from the results of the experimental
measurements and techniques. Moreover, suggestions are made on the
improvement of methods for the best determination of the toxic metals and
mycotoxins that are detected.
-2-