διπλωματικη εργασια παρουσιαση και εφαρμογη του προτυπου iso

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 22000:2005 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
agrEXPO S.A
ΣΙΩΖΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 4750
Εισαγωγή
Η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας
του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την ευθύνη του
σπουδαστηρίου διοίκησης του τομέα Διοίκησης και
Οργάνωσης υπό την επίβλεψη του κυρίου Σταύρου Γούτσου.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση και την
εφαρμογη του προτύπου ISO 22000:2005, ενσωματώνοντάς το
σε ήδη πιστοποιημένη εταιρία συσκευασίας και τυποποίησης
γεωργικών προιόντων κατά HACCP.Η ανάγκη που ωθεί στην
εφαρμογή ολοένα και πιο εξελιγμένων προτύπων ποιότητας
προκύπτει αφ’ενός από την αυξανόμενη πολυπλοκότητά της
εφοδιαστικής αλυσίδας η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη κινδύνων
και διατροφικών κρίσεων επικίνδυνων για την υγεία του
καταναλωτή και επιζήμιων για την επιχείρηση.Αφ’ετέρου στις
συνθήκες παγκοσμιοποιημένου εμπορίου τροφίμων είναι
επιτακτική η ανάγκη για ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ
των εμπλεκομένων.
Στοιχεία εταιρίας
Επωνυμία: AGREXPO S.A.
Πεδίο δραστηριοτήτων: Συσκευασία, τυποποίηση και πώληση
γεωργικών προϊόντων (πατάτες, ξερά σύκα, καρπούζια,
πατατόσπορος)
Η επιχείρηση ασχολείται με τα αγροτικά προϊόντα έχοντας ως
έδρα την Καλαμάτα με έτος ίδρυσης το 1999 και αποτελεί
συνέχεια αντίστοιχης επιχείρησης της οικογένειας Γκούμα που
δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1962. Τα προϊόντα που
εξάγει, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, συσκευάζονται και
τυποποιούνται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της που
βρίσκονται στη Καλαμάτα. Κυριότερες χώρες εξαγωγής των
προϊόντων είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία,
η Τσεχία, η Πολωνία, η Σλοβενία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η
Αίγυπτος.
Η εταιρεία έχει καθιερώσει και εφαρμόζει σύμφωνα με το
Πρότυπο HACCP(Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία
ελέγχου) και το Codex Alimentarius.
HACCP
Η ανάλυση Επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου
(HACCP) είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται στις βιομηχανίες
τροφίμων για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Το
HACCP είναι ένα προληπτικό σύστημα το οποίο επικεντρώνει
σε σημεία που σχετίζονται με κινδύνους (φυσικούς, χημικούς,
μικροβιολογικούς) στα τρόφιμα κ’αθόλη την παραγωγική
διαδικασία, μέχρι την τελική τους χρήση από τους
καταναλωτές.Το συστημα διεπεται απο 7 βασικες αρχες.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέχρι πρότινος η
πιστοποίηση των εταιρειών βάσει των αρχών του HACCP
γινόταν μέσω του πιστοποιητικού ΕΛΟΤ 1416. Το
πιστοποιητικό αυτό είναι του ΕΛΟΤ και αναγνωριζόταν μόνο
εντός της Ελληνικής περιφέρειας.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΤΣΟΣ
ISO 22000:2005
Το παρόν διεθνές πρότυπο αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε
παγκόσμια κλίμακα, των απαιτήσεων για τη διαχείριση της
ασφάλειας τροφίμων από τους οργανισμούς της αλυσίδας
τροφίμων Η φιλοσοφία του ΙSO 22000:2005 βασίζεται σε
τέσσερις άξονες:
• την επικοινωνία μεταξύ των
εμπλεκόμενων στην
αλυσίδα τροφίμων
• τις καθιερωμένες επτά αρχές HACCP
• στη διεργασιακή προσέγγιση κατά απόλυτη αντιστοιχία
με το ISO 9001:2000
• στην ύπαρξη λειτουργίας και ελέγχου των
προαπαιτούμενων για την εύρυθμη εφαρμογή και
λειτουργία του συστήματος
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ISO 2200:2005
Ενέργειες εναρμόνισης σε:
• Πολιτική ποιότητας
• Οργανωτική δομή
• Διαχείριση πόρων
• Διαδικασίες
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πρόταση για εφαρμογή του συστήματος ISO 22000:2005
στην εταιρία agrEXPO S.A θα επιτυγχάνει βελτίωση της
προσφερόμενης ποιότητας, ελαχιστοποίηση των κακών
προμηθευτών, αναγνώριση των καλών προμηθευτών, πρόληψη
τυχόν σφαλμάτων, συνεργασία από κοινού με τους
προμηθευτές για συνεχή βελτίωση και των δύο μερών,
αρχειοθέτηση και ιχνηλασιμότητα των προμηθευόμενων υλών,
αρχειοθέτηση των προμηθευτών και των ενεργειών τους
,μείωση φθοράς μηχανών και λοιπού εξοπλισμού και
ποιοτικότερη απόδοση, εσωτερική επιθεώρηση ποιοτικής
παραγωγής και συνεχής συμμόρφωση και βελτίωση, άμεσος
εντοπισμός μη συμμορφούμενων προμηθειών. Ικανοποίηση
και εφαρμογή των απαιτήσεων της διεθνής και κείμενης
Νομοθεσίας (Ν.178/2002– ιχνηλασιμότητα, 852/2004υγιεινή και ασφάλεια).
Ακόμη με την εφαρμογή του νέου προτύπου, η επιχείρηση
αναμένεται να εξασφαλίσει σημαντική ενίσχυση του προφίλ της
απέναντι στους διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς και το
καταναλωτικό κοινό. Επιπλέον, η ενοποίηση των διαφορετικών
προτύπων, μέσω των ενιαίων διαδικασιών, αρχείων και
ελεγκτικών μηχανισμών, οδηγεί σε μείωση της γραφειοκρατίας,
στην πιο εύκολη και καλύτερη εφαρμογή των προβλεπομένων
από το πρότυπο διαδικασιών και άρα στην αύξηση της
ποιότητας και στη μείωση του κόστους. Με αυτόν τον τρόπο
το ISO 22000:2005 αναμένετε να ενισχύσει τα έσοδα της
εταιρίας.
Επομένως η εγκατάσταση ενός συστήματος ISO 22000:2005
μεγιστοποιεί την εμπιστοσύνη για την ασφάλεια των
διαθέσιμων προς κατανάλωση γεωργικών προιόντων.
Βελτιώνεται έτσι η εικόνα της επιχείρησης και αποτελεί ισχυρό
όπλο marketing.¨Έτσι αυξάνοντας την ποιότητα των
προσφερόμενων προϊόντων της προσδίδει ένα επιπλέον
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρία.