εδώ

ΕΠ
ΟΙ ΟΡΟΙ
EΠ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘ
CEDEFOP
ΕΔ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
74 συμβάσεις έργου
στο ακαδημαϊκό
διαδίκτυο GUnet
Ζητεί προσωπικό
για το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Θέση διευθυντή στο
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ανοίγουν θέσεις με μετάταξη
››22
››23
››26
››27
Eργασία
Στη γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, για
την κάλυψη υπηρεσιακών της αναγκών
01|01|2013
Kυκλοφορεί κάθε Τρίτη μαζί με τη «Μακεδονία»
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΝ»
ΣΤΟ 2013
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 579 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ σελ. 24-25
Ε
ΕΠΟΧΙΚΟΙ
Μ
MONIMOI
ΕΠ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EΘ
ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ
ΜΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ε∆
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
Επικοινωνία
E. [email protected]
T. 2310-560.320
F. 2310-534.854
22
ΤΡΙΤΗ 01.01.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Εργασία
Επιστημονικό προσωπικό
Ε
Μ
ΕΠ
EΘ
ΜΑ
ΕΔ
ΕΠΟΧΙΚΟΙ
MONIMOI
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
74 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Για τις ανάγκες της πράξης
"Ψηφιακές υπηρεσίες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων - Οριζόντια δράση", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους,
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (και,
ειδικότερα, του υποέργου 5 με τίτλο
ΕΠ
"Λοιπές δράσεις"), το Ακαδημαϊκό
Διαδίκτυο προτίθεται να συνάψει έως
15 συμβάσεις έργου με εξωτερικούς
συνεργάτες/ εμπειρογνώμονες για
την υλοποίηση του έργου. Στο πλαίσιο
αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους
που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία να υποβάλουν προτάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΒΡΕΙΤΕ ONLINE ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
http://www.gunet.gr/espa/proswpiko/pr
osklisi-prosopikoy_v6.pdf
ΒΡΕΙΤΕ ONLINE ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
http://www.gunet.gr/espa/proswpiko/aitisi-sygkl.doc
Παράλληλα, για τις ανάγκες της
πράξης "Κεντρικό μητρώο ελληνικών
ανοικτών μαθημάτων", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και διά
βίου μάθηση 2007-2013" (και, ειδικότερα, του υποέργου 1 με τίτλο
"Λοιπές δράσεις"), το Ακαδημαϊκό
Διαδίκτυο προτίθεται να συνάψει
έως 59 συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες/ εμπειρογνώμονες, για την υλοποίηση του έργου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΒΡΕΙΤΕ ONLINE ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
http://www.gunet.gr/espa/proswpiko/pr
osklisiprosopikoy_OpenCourses_Gunet.pdf
Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
Συνεργάτες ερευνητές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για την κάλυψη αναγκών και δραστηριοτήτων του έργου ΠΑ.ΜΕ. Δ.Υ.,
ως εξής:
• Έναν επιστήμονα υγείας- ερευνητή Α'/ Συντονιστή ομάδας Διατροφής.
Αντικείμενο εργασίας: Συντονισμός,
εκπαίδευση και έλεγχος της ομάδας
διαιτολόγων και ερευνητών, σχεδιασμός ερευνητικών πρωτοκόλλων και
ερωτηματολογίων, παρακολούθηση
και επεξεργασία αποτελεσμάτων.
Απαιτούμενα προσόντα. Οι ενδιαφε-
ΕΠ
ρόμενοι θα πρέπει: 01. Να έχουν πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου ή/ και Διατροφολόγου ή ΠΕ ή ΤΕ Επιστημών
Υγείας. 02. Να έχουν διδακτορικό σε
αντικείμενο συναφές με το εν λόγω
έργο. Επιθυμητή είναι η εργασιακή
εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με
το εν λόγω έργο, πέραν του διδακτορικού. 03. Να έχουν ικανοποιητική
γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων εργασίας και (γ)
χρήσης διαδικτύου. 04. Να έχουν
ικανοποιητική γνώση της αγγλικής
γλώσσας.
• Έναν Βιοστατιστικό/ Επιδημιολόγο.
Αντικείμνεο εργασίας: Σχεδιασμός
δειγματοληψίας μελέτης, σχεδιασμός
και διαχείριση βάσεων δεδομένων,
καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση
δεδομένων.
Απαιτούμενα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 01. Να έχουν πτυχίο ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Μαθηματικών
ή ΠΕ Επιστημών Υγείας. 02. Να έχουν
μεταπτυχιακό ή/ και διδακτορικό τίτλο Βιοστατιστικής ή Επιδημιολογίας.
Επιθυμητή είναι η εργασιακή εμπειρία
στον σχεδιασμό και διαχείριση επιδημιολογικών μελετών και στη δημιουργία και επεξεργασία μεγάλων
βάσεων δεδομένων. 03. Να έχουν
ικανοποιητική γνώση χειρισμού Η/Υ,
στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας
κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων
εργασίας και (γ) χρήσης διαδικτύου.
04. Να έχουν ικανοποιητική γνώση
της αγγλικής γλώσσας.
• Έναν Ιατρό-Ερευνητή Β'.
Αντικείμενο εργασίας: Σχεδιασμός
ερευνητικών πρωτοκόλλων και ερωτηματολογίων, συλλογή, καταγραφή
και επεξεργασία δεδομένων, συλλογή
βιολογικών δειγμάτων και ανθρωπομετρικών μετρήσεων.
Απαιτούμενα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 01. Να έχουν πτυχίο ΠΕ Ιατρικής. Επιθυμητή είναι η
εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
υγείας ανθρώπου. 02. Να έχουν ικα-
νοποιητική γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων
εργασίας και (γ) χρήσης διαδικτύου.
03. Να έχουν ικανοποιητική γνώση
της αγγλικής γλώσσας. 04. Να έχουν
δυνατότητα μετακίνησης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται στο ένα έτος, με δυνατότητα
ανανέωσης στη διάρκεια του προγράμματος. Αιτήσεις μπορούν να
υποβάλλονται μέχρι και τις
09.01.2013. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με τον κ. Κ Μαυρομματάκη, καλώντας στο τηλ. 2105294945.
23
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 01.01.2013
Ε
Μ
ΕΠ
EΘ
ΜΑ
ΕΔ
ΕΠΟΧΙΚΟΙ
MONIMOI
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2 ερευνητές
Βιοεπιστημών
Ζητούνται 2 συνεργάτες,
προκειμένου να απασχοληθούν στο πλαίσιο έργου
με τίτλο “THERACAN - Κατανόηση
μοριακών μονοπατιών που ρυθμίζουν τον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο για την ορθολογική ανάπτυξη
θεραπευτικών στρατηγικών στον
καρκίνο του εντέρου” (κωδικός Έργου 11ΣΥΝ_1_485), που υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Συγκεκριμένα, ζητούνται:
• Ένας ή μία μεταδιδακτορικός
ερευνητής/ ερευνήτρια Βιοεπιστημών, με εμπειρία στη μοριακή
γενετική του καρκίνου και στον
κυτταρικό θάνατο Απαραίτητα
προσόντα: Διδακτορικό δίπλωμα
(που έχει αποκτηθεί μέχρι πριν
τέσσερα χρόνια απο την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης) και ανάλογη εμπειρία, με δημοσιευμένο έργο, σχετικό με το
αντικείμενο της θέσης. Προσόντα
που θα συνεκτιμηθούν: Εμπειρία
σε τεχνικές μοριακής βιολογίας
και στην ανάλυση ογκογόνων και
αποπτοτικών σηματοδοτικών μονοπατιών.
Ειδικό αντικείμενο απασχόλησης:
ο ρόλος των ογκογόνων μεταλλά-
ΕΠ
ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Συνεργάτες στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Ο Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) καλεί ενδιαφερόμενους για συνεργασία ως ειδικούς
συνεργάτες με υπηρεσιακή ανεξαρτησία να προχωρήσουν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Δημόσια υγεία
στην πράξη: Παρέμβαση στο κέντρο
της Αθήνας με προσανατολισμό στην
ΕΠ
ξεων και αποπτωτικών σημάτων
στην καρκινική εξέλιξη και θεραπεία
και η μελέτη σε προκλινικά μοντέλα
παχέος εντέρου.
• Ένας ή μία ερευνητής/ ερευνήτρια
Βιοεπιστημών με εμπειρία στη
μοριακή γενετική ή/ και κυτταρική
βιολογία. Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο στις Βιεπιστήμες, ανάλογη
εργαστηριακή εμπειρία. Προσόντα
που θα συνεκτιμηθούν: Επαρκής
γνώση Αγγλικών. Ειδικό αντικείμενο απασχόλησης: αξιολόγηση
αποπτωτικών παραγόντων - υποψήφιων αντικαρκινικών φαρμάκων
και λογικών συνδυασμών τους σε
μοντέλα καρκίνου του παχέος εντέρου.
Το έργο “THERA-CAN” χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα
μέχρι τις 15.01.2013, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected],
είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, ΤΚ
11635 Αθήνα (υπόψη δρα. Α. Πίντζα), με την ένδειξη: “Για το έργο
THERA-CAN”. Επιλεγμένοι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν για ατομική συνέντευξη.
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Εργασία
Επιστημονικό προσωπικό
πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων και
σημαντικών παραγόντων κινδύνου,
στο πλαίσιο των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)”.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις συνεργασίας
και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http:/ /www.esdy-cvs.gr/, αναφέροντας τον κωδικό θέσης (στο πεδίο
“Επιθυμητή θέση εργασίας/ Τομέας
απασχόλησης”). Δεν θα γίνονται αποδεκτές προτάσεις συνεργασίας που
θα υποβάλλονται με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο (e-mail, έντυπη μορφή,
ταχυδρομείο κοκ.).
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων συνεργασίας και βιογραφικών
στοιχείων εκπνέει στις 09.01.2013.
Περισσότερες πληροφορίες για τα
τυπικά προσόντα και την αίτηση συμμετοχής μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ
(www.esdy.edu.gr). Αρμόδιος για
την παροχή πληροφοριών είναι ο κ.
Αλέξης Αντωνέλος (Τ. 213-2010386).
2 υποτροφίες
για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής ή Master
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού προκηρύσσει δύο Υποτροφίες για
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (PhD) ή μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών (Master). Ιδανικοί υποψήφιοι είναι απόφοιτοι τμημάτων
Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής,
Μοριακής Βιολογίας, Νοσηλευτικής,
αλλά και συναφών τμημάτων από
ΑΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
Αντικείμενο των ερευνητικών προτάσεων είναι η Πειραματική Ογκολογία - Γαστρεντερολογία (1 υποτροφία) και η Ογκολογία Πεπτικού
- Κλινικοεργαστηριακή μελέτη (1
υποτροφία).
Oι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις ερευνητικές τους προτάσεις
(μέχρι 12 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας) μέχρι
την Παρασκευή 1 Mαρτίου 2013.
Για τη χορήγηση υποτροφίας προς
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο
“Δικτύωση μονάδων υγείας για την
ιχνηλασιμότητα των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων” (MΙS 381360), προτίθεται να
απασχολήσει εξωτερικούς συνεργάτες
με συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου,
με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης (εφόσον υπάρξει παράταση
του έργου), για τις παρακάτω ειδικότητες:
Βιοχημείας, με ειδίκευση στη Μοριακή
και Κυτταρική Βιολογία. // Βιοιατρικών
Σπουδών, με ειδίκευση στην Αναγεννητική Ιατρική. // Μοριακής Βιολογίας
και Γενετικής. // Βιολογίας, με ειδίκευση στις εφαρμογές της Βιολογίας
στην ιατρική. // Τεχνολόγου Ιατρικών
Εργαστηρίων. // Νοσηλευτικής. //
Βιολογίας, με ειδίκευση στη Μοριακή
ΕΠ
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
θεωρούνται σημαντικά εφόδια η
εργαστηριακή εμπειρία και η γνώση
βασικών εργαστηριακών τεχνικών.
Η εμπειρία σε πειραματικά και κλινικά θέματα θα συνεκτιμηθεί υπέρ
των υποψηφίων.
Η υποτροφία θα έχει διετή διάρκεια,
με σύμβαση ερευνητικού έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και τις ερευνητικές προτάσεις
τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected] ή [email protected] Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προτάσεων και των βιογραφικών. Η Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού επιφυλάσσεται
να μην απονείμει τις υποτροφίες
κατά την απόλυτη κρίση της, εάν
κριθεί ότι οι υποψηφιότητες δεν
πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
ΕΠ
Ογκολογία. // Κυτταρικής Βιολογίας
και Φυσιολογίας, με ειδικότητα στη
Γενετική και Ανοσολογία. // Ιατρικής,
με ειδικότητα στη Βιοπαθολογία-Ανοσολογία Μεταμόσχευσης. // Ιατρικής,
με ειδικότητα στην Αιματολογία. //
Ιατρικής, με ειδικότητα Νευροχειρουργικής. // Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στη Διοίκηση Υγείας.
// Οικονομικών Επιστημών, με ειδίκευση στη Διοίκηση Υγείας. // Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας,
με ειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων
Υγείας. // Νοσηλευτικής, με ειδίκευση
στη Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. // Οικονομικών Επιστημών, με ειδίκευση στα Οικονομικά
της Υγείας. // Κοινωνιολογίας, με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Υγείας. // Πολιτικών Επιστημών, με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική και Οικονομική Διαχείριση της Υγείας. //
Νομικής, με ειδίκευση στο Δίκαιο της
Υγείας. // Ψυχολογίας, με ειδίκευση
στη Διοίκηση Υπηρεσιών. // Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.
// Φαρμακευτικής, με ειδίκευση στη
Φαρμακευτική Ραδιοχημεία. // Βιοτεχνολογίας. // Ιατρικής, με ειδικότητα
στη Νευρολογία. // Επικοινωνίας. //
Στέλεχος οικονομικής διαχείρισης
υποστήριξης προγράμματος. // Στέλεχος υποστήριξης διοικητικών εφαρμογών. // Πληροφορικής.
Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και αύριο
Τετάρτη 02.01.2013. Πληροφορίες
παρέχονται καλώντας στα τηλ. 2106597617/-619/-620.
ΒΡΕΙΤΕ ONLINE ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
http://www.bioacademy.gr/dfile/T5LT5
mWHnsoVmdr57z10CHr_rAu1PgpWlA/a
nakoinopoihsh-sto-or8o-prosklhsh-ekdhlwshs-endiaferontos-gi
24
ΤΡΙΤΗ 01.01.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Εργασία
Θέσεις μέσω ΟΑΕΔ
Ε
Μ
ΕΠ
EΘ
ΜΑ
ΕΔ
ΕΠΟΧΙΚΟΙ
MONIMOI
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
579 ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Το "πανόραμα" των θέσεων που είναι ανοιχτές & "τρέχουν" κάθε εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα μέσω των υπηρεσιών του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) παρουσιάζει στο φύλλο
που κρατάτε στα χέρια σας, αλλά & κάθε εβδομάδα η "Εργασία" της
"Μακεδονίας" της Τρίτης. Στον πίνακα που ακολουθεί, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να βρουν αναλυτικά τις θέσεις που ανοίγουν & τις ζητούμενες
ειδικότητες, αλλά & τη συγκεκριμένη υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην οποία
πρέπει να αποταθούν για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα
διαδικαστικά.
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
EIΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
206201100931 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
206201100930 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
206201100929 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
206201100933 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΕΙ)
206201100934 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ (ΑΕΙ)
206201100927 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
206201100935 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
206201100932 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
206201100918 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
206201100928 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ΚΠΑ2 ΑΛΜΥΡΟΥ
402202100151 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΛ)
402202100150 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) (ΤΕΙ)
1
1
ΚΠΑ2 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
309202100197 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
(ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛ.)
1
ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
304201100149 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
304201100151 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
304201100148 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
1
1
ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ
307201100520 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
307201100515 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
307201100517 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
1
1
ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ
402201101541
402201101526
402201101542
402201101544
402201101522
402201101540
402201101532
402201101534
402201101533
ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΑΕΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ (ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ (ΤΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
1
1
1
1
1
1
8
1
1
ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
304203100634 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
304203100633 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
304203100632 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
1
1
1
ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
303202100159 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΙ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ (ΑΕΙ)
303202100157 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
303202100158 ΤΑΒΕΡΝΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
1
1
2
ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
407201100351 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
407201100347 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
407201100350 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΤΛ. (ΑΕΙ)
1
2
1
ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ
203201101292
203201101297
203201101300
203201101278
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕΙ)
203201101299 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΤΕΙ)
203201101283 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΙ)
203201101304 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΤΕΙ)
1
1
4
1
1
1
1
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1
301201104890
301201104848
301201104840
301201104855
301201104879
301201104786
1
1
301201104811
301201104833
1
301201104870
301201104889
301201104738
301201104751
301201104661
301201104718
301201104727
301201104750
301201104744
301201104756
301201104243
301201104294
301201104245
301201104297
301201104302
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ (ΤΕΙ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΑΕΙ)
ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ &
ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΑΛΛΟ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ &
ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ.)
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΑΕΙ)
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΚΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΚΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣ
304202100521
304202100523
304202100522
304202100525
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ (ΑΕΙ)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΟΡΟΥ
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) (ΑΕΙ)
1
1
1
ΚΠΑ2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
401202100176 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΕΙ)
401202100179 ΠΛΑΣΙΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ (ΑΕΙ)
ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
201202100218 ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
504201100712
504201100705
504201100713
504201100715
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ.)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ & ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΤΕΙ)
1
1
1
1
ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ
201204100170 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
301201104782
301201104791
301201104787
301201104798
301201104759
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
3
4
1
1
1
ΘΕΣΕΙΣ
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
2
2
2
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
301201104246
301201104299
301201104244
301201104300
301201104296
301201104545
301201104715
301201104731
301201104723
301201104726
301201104873
301201104884
301201104779
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΚΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΚΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ &
ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΑΛΛΟ)
ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
301201104883
301201104845
301201104881
301201104825
301201104766
301201104830
301201104885
301201104775
301201104785
301201104822
301201104803
301201104866
ΘΕΣΕΙΣ
4
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
25
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 01.01.2013
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
Ε
Μ
ΕΠ
EΘ
ΜΑ
ΕΔ
ΕΠΟΧΙΚΟΙ
MONIMOI
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
301201104886
301201104817
301201104874
301201104850
301201104765
301201104815
301201104864
301201104839
301201104863
301201104824
301201104859
301201104861
301201104843
301201104880
301201104865
301201104799
301201104770
301201104875
301201104876
301201104882
301201104862
301201104788
301201104793
301201104844
301201104846
301201104851
301201104849
301201104826
301201104847
301201104858
301201104891
301201104836
301201104764
301201104867
301201104857
301201104774
301201104852
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΡΑΣΗΣ) (ΤΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΓΕΩΔΑΙΤΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΑΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΙΑΤΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ (ΑΕΙ)
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ &
ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
301201104853 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
301201104878 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
301201104888 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΘΕΣΕΙΣ
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
10
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
501201103308
501201103317
501201103310
501201103376
501201103372
501201103340
501201103339
501201103365
501201103346
501201103377
501201103379
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ (ΓΥΜΝ.)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΕΣΤΙΑΡΙΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΨΗΣΤΕΣ ΛΙΠΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΜΟΝΤΕΛΩΝ, ΠΑΤΡΟΝ) ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΝΤΙΣΚ ΤΖΟΚΕΪ (DISC-JOCKEY) (ΑΛΛΟ)
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Ή ΤΟ ΨΑΡΙ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ &
ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΓΥΜΝ.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
301204100894 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ) (ΑΛΛΟ)
1
301204100908 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΛΛΟ)
6
301204100882 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ (ΤΕΙ)
1
301204100892 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
1
301204100909 ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΑΕΙ)
1
301204100898 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΔΗΜΟΤ.)
1
301204100881 ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ)
(ΑΛΛΟ)
1
301204100891 ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
2
301204100910 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
2
301204100895 ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ (ΑΛΛΟ)
1
301204100901 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) (ΤΕΙ)
1
301204100885 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
2
301204100905 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
2
301204100883 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
301204100904 ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
4
301204100886 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ) 1
ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΜΑΖΟΠΟΙΟΙ ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ) (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
1
1
1
ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
405201101850
405201101844
405201101853
405201101831
405201101852
405201101830
405201101832
405201101849
405201101823
405201101820
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΛΛΟ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΛΛΟ)
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΑΛΛΟ)
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
308201100950
308201100975
308201100952
308201100977
308201100965
308201100966
308201100955
308201100967
308201100970
308201100973
308201100959
308201100961
308201100963
308201100969
308201100974
308201100968
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΓΥΜΝ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ &
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ & ΖΥΓΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΤ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΘΕΣΕΙΣ
1
1
1
1
1
1
1
ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
305201101386
305201101383
305201101396
305201101377
305201101384
305201101380
305201101394
305201101390
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΪΛ (ΑΛΛΟ)
ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
2
1
1
1
1
1
1
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΪΛ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΪΛ (ΑΛΛΟ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
1
1
2
1
2
1
1
1
ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ
303201100669
303201100661
303201100668
303201100672
303201100662
303201100675
303201100666
303201100667
303201100674
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΤΕΙ)
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (ΑΕΙ)
1
1
3
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ.)
ΤΑΜΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΔΗΜΟΤ.)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΓΥΜΝ.)
301208100255 ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
301208100264 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΙ)
301208100269 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΓΥΜΝ.)
1
1
1
1
1
1
1
1
ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ
401201102837
401201102747
401201102901
401201102835
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΠΛΑΣΙΕ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)
1
1
4
1
ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
301205101576
301205101533
301205101561
301205101581
301205101575
301205101563
301205101553
301205101547
301205101570
301205101572
301205101546
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
2
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΤΕΣ)
1
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ) 1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ) 1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝ.)
1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ) 3
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΤΕΙ)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
202202100077 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
202202100076 ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΑΛΛΟ)
1
1
ΚΠΑ2 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
302202100797 ΤΑΜΙΕΣ, ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
302202100791 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) (ΤΕΙ)
302202100787 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΑΕΙ)
302202100795 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
302202100793 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ & ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΛΛΟ)
302202100792 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
302202100796 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
1
1
1
1
2
ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
206202100345 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΟΙ (ΚΡΕΑΤΩΝ &
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ) (ΔΗΜΟΤ.)
206202100346 ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)
206202100343 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
1
3
1
ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
302201100363 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
302201100360 (ΑΛΛΟ)Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μ.Α.Κ. (ΤΕΙ)
302201100362 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
302201100361 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
302201100364 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΑΛΛΟ)
1
1
1
1
1
ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
306202100750 ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΓΥΜΝ.)
306202100746 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
1
ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
301203101861
301203101856
301203101871
301203101863
301203101874
301203101865
301203101854
301203101851
301203101818
301203101810
301203101860
301203101830
301203101847
20
1
1
1
1
2
ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ
205202100034 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ (ΑΕΙ)
1
202201101580
202201101577
202201101591
202201101595
202201101593
202201101583
202201101588
202201101566
202201101596
202201101557
202201101592
202201101567
202201101555
202201101590
202201101584
202201101578
202201101594
202201101569
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΓΥΜΝ.)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΔΗΜΟΤ.)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) (ΤΕΙ)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝ.)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛ.)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΒΟΗΘΟΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ) (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΜΕ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΜΑΣΑΖ &
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛ.)
ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛ.)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
2
ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ
301206101758
301206101760
301206101815
301206101804
301206101803
301206101798
301206101797
301206101786
301206101818
301206101822
301206101819
301206101805
301206101791
301206101816
301206101790
301206101817
301206101785
301206101808
301206101820
301206101795
301206101788
301206101813
301206101809
301206101814
301206101823
301206101801
301206101763
301206101774
301206101770
301206101767
301206101753
301206101769
ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ (ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛ.)
1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ) 1
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
2
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ.)
1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
10
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
2
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
2
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
1
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
2
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
1
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
4
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
4
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
(ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛ.)
1
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
2
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΪΛ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ) 3
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΪΛ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ) 4
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
1
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ (ΤΕΙ)
1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΑΛΛΟ)
2
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2
1
1
1
1
ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ
204201101375 ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛ.)
204201101405 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ (ΤΕΙ)
204201101377 ΜΑΙΕΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)
ΘΕΣΕΙΣ
202203100090 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
205201101059
205201101050
205201101068
205201101067
205201101060
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ & ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛ.)
202201101586
ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ
306201101261
306201101255
306201101260
306201101252
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
301203101509
301203101630
301203101717
301203101813
301203101824
301203101806
ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ
ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ
1
ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
201201101336
201201101335
201201101323
201201101338
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
308201100976 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
308201100962 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ (ΔΗΜΟΤ.)
308201100960 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
(ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
308201100964 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
308201100971 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
(ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
308201100956 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
308201100972 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
501201103378
501201103371
501201103336
501201103380
501201103364
501201103359
501201103355
501201103313
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
Εργασία
Θέσεις μέσω ΟΑΕΔ
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (ΜΑΘΗΤΕΙΑ)
1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΓΥΜΝ.)
2
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΔΗΜΟΤ.)
3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ & ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΪΛ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ) 1
ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΓΥΜΝ.)
1
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ, ΘΥΡΩΡΟΙ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
301203101864 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΧΡΕΩΝ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
1
301203101316 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
10
301203101371 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
1
301203101315 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
10
301203101314 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
10
301203101571 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
1
301203101572 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛ.)
1
404201101910
404201101913
404201101900
404201101908
404201101864
404201101881
404201101917
404201101911
404201101916
404201101915
404201101890
404201101909
404201101895
404201101914
404201101912
404201101884
404201101867
404201101899
404201101880
404201101878
404201101868
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΙ)
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΑΛΛΟ)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (ΑΕΙ)
ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΑΛΛΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) (ΤΕΙ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΛΛΟ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΑΕΙ)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
309201100414 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
1
309201100419 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
1
309201100417 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
(ΤΕΙ)
1
309201100423 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
2
309201100418 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
3
309201100416 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
1
309201100424 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ) 1
309201100422 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΤΕΙ)
2
309201100420 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΙ)
1
ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
201203100223 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΥΜΝ.)
201203100222 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ & ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
(ΑΛΛΟ)
201203100221 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΤΕΙ)
201203100224 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΤ.)
201203100225 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΓΥΜΝ.)
1
1
1
1
1
ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
301202101364 ΖΥΜΩΤΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ) (ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ)
301202101360 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΕΙ)
301202101376 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,
ΤΟΠΙΩΝ ΚΤΛ. (ΑΕΙ)
301202101381 ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ (ΓΥΜΝ.)
301202101394 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΙ)
2
2
1
1
1
26
ΤΡΙΤΗ 01.01.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Εργασία
Διάφορες κατηγορίες
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
24 θέσεις εργασίας
στον δήμο Νοτίου Πηλίου
Ε
Μ
ΕΠ
EΘ
ΜΑ
ΕΔ
ΕΠΟΧΙΚΟΙ
MONIMOI
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ CEDEFOP
Το διοικητικό συμβούλιο του
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) προκηρύσσει
τη θέση διευθυντή. Το Cedefop είναι
ο ευρωπαϊκός οργανισμός που προωθεί
την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Δραστηριοποιείται
στην ανάλυση πολιτικών και στην πραγματοποίηση ερευνών και στηρίζει την
ανάπτυξη και εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ,
είναι, δε, αναγνωρισμένος εταίρος
στον διάλογο πολιτικής και στον επιστημονικό διάλογο για την ΕΕΚ.
Το Cedefop παρέχει συμβουλές και
πληροφορίες, διενεργεί έρευνες και
αναλύσεις και προωθεί την ευρωπαϊκή
συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση.
Στηρίζει την ανάπτυξη της ΕΕΚ και τη
χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων, σε
τομείς όπως, για παράδειγμα, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών εργαλείων και
η παρακολούθηση της «Διαδικασίας
της Κοπεγχάγης», η πρόβλεψη των
αναγκών σε δεξιότητες, η καλύτερη
κατανόηση όσον αφορά τα προσόντα
και τις δεξιότητες για τη στήριξη της
διασυνοριακής κινητικότητας και των
επενδύσεων σε ΕΕΚ.
Στο διοικητικό συμβούλιο του Cedefop
εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις των
κρατών-μελών της ΕΕ, οι οργανώσεις
εργοδοτών και εργαζομένων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Cedefop συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις, εκπροσώπους εργοδοτών και συνδικαλιστικών
οργανώσεων, καθώς και με ερευνητές
και επαγγελματίες του κλάδου. Τους
παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες και ανάλυση για τις εξελίξεις,
πείρα και καινοτομία στον τομέα της
ΕΕΚ και φόρουμ για διάλογο πολιτικής.
Το Cedefop ιδρύθηκε το 1975 και από
το 1995 εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Το προσωπικό του ανέρχεται σε περίπου 130 υπαλλήλους, ενώ ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 17.400.000
EΘ
Στη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά είκοσι τεσσάρων ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρεί ο δήμος Νοτίου
Πηλίου, που εδρεύει στην Αργαλαστή Πηλίου, ως εξής: ΥΕ 16 Εργάτες
Καθαριότητας. // ΔΕ29 Οδηγοί
Απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου). // ΔΕ 28
Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέας-φορτωτής) (Ομάδα Β’,
Τάξη Δ’).
Ε
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή
ακόμη και ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση «Αργαλαστή
Μαγνησίας ΤΚ 37006», απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού
(υπόψιν κυρίας Αθανασίας Σγαρδώνη,
τηλ. επικοινωνίας 24230-55659).
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18 θέσεις εργασίας
στον δήμο Παγγαίου
Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δεκαοκτώ ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρεί ο δήμος Παγγαίου, που
εδρεύει στην Ελευθερούπολη νομού
Καβάλας, ως εξής: ΔΕ 29 Οδηγών
Απορριμματοφόρων. // ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων. // ΥΕ
Εργατών-Εργατριών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να
Ε
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
ή ακόμη και ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας, στη διεύθυνση «Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, ΤΚ 64100 Ελευθερούπολη», απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Προσωπικού (υπόψη των
κυριών Ελένης Λαμπρινού και Αγάπης Ιωαννίδου, τηλ. επικοινωνίας
25923-50025 και 25923-50024, αντίστοιχα).
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ζητούνται γυμνά μοντέλα
Τη δυνατότητα να εργαστούν ως μοντέλα δίνει
στους ενδιαφερόμενους
η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
(ΑΣΚΤ). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας των
εργαστηρίων της, προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση συμβάσεων έργου για εικαστική πόζα (γυμνή), για τις ανάγκες
των εργαστηρίων ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο
τμήμα Προσωπικού της ΑΣΚΤ, Πατησίων 42 (είσοδος από την πύλη
του Πολυτεχνείου επί της οδού Τοσίτσα, πληροφορίες στο τηλ. 2103897120), μέχρι και την 4η Ιανουαρίου 2013. Οι αιτήσεις μπορούν να
σταλούν
και
στο
e-mail:
[email protected] και τα δικαιολο-
Ε
γητικά να κατατεθούν στις 27 ή 28
Δεκεμβρίου 2012 και στις 3 ή 4 Ιανουαρίου 2013.
Τα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω)
μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Πατησίων 42,
ΤΚ 10682 Αθήνα. Συγκεκριμένα, ο
φάκελος πρέπει να περιέχει: 01. Αίτηση. // 02. Βιογραφικό σημείωμα
(η σχετική εμπειρία στην εικαστική
πόζα αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν. // 03. Φωτοτυπία ταυτότητας.
// 04. Κατοχή δελτίου παροχής υπηρεσιών ως ελεύθερων επαγγελματιών
(χωρίς ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ). Σημειώνεται ότι τα μοντέλα θα παρέχουν έργο για τις ανάγκες των εργαστηρίων της ΑΣΚΤ, σύμφωνα με
την εκπαιδευτική λειτουργία τους.
// 05. Υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/86 ότι δεν εκκρεμεί ποινική
καταδίκη εις βάρος τους.
ευρώ. Γλώσσα εργασίας τού Cedefop
είναι η Αγγλική (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό,
βλ.: http://www.cedefop.europa.
eu/EN/).
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο διευθυντής θα διορισθεί ως έκτακτος
υπάλληλος σε βαθμό AD 14, σύμφωνα
με το άρθρο 2 στοιχείο (α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, για περίοδο πέντε
ετών. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Για τον διευθυντή προβλέπεται δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών. Τόπος εργασίας είναι η Θεσσαλονίκη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Για να είναι έγκυρες οι αιτήσεις υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν: 01. επιστολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. // 02. Βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση συνταγμένο
βάσει του υποδείγματος του βιογραφικού σημειώματος Europass CV. Οι
υποψήφιοι καλούνται ρητώς να διευκρινίσουν και να παρουσιάσουν συνοπτικά τη σχετική εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη τους ως προς τη
θέση εργασίας, καθώς και λεπτομέρειες
ως προς το μέγεθος -τον αριθμό του
προσωπικού-, τον προϋπολογισμό και
τη φύση των τμημάτων, τα οποία διοικούσαν κατά το παρελθόν. // 03.
Δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν το
επίσημο έντυπο αίτησης για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, το οποίο βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Cedefop
(στη διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu). Το έντυπο της αίτησης πρέπει
να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα.
Τα δικαιολογητικά (π.χ., επικυρωμένα
αντίγραφα πτυχίων/ διπλωμάτων, συστατικές επιστολές, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κτλ.) δεν πρέπει
να αποσταλούν σε αυτό το στάδιο, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο της δια-
δικασίας, εάν ζητηθεί κάτι τέτοιο.
Οι αιτήσεις, κατά προτίμηση συνταγμένες στην αγγλική, στη γαλλική ή στη
γερμανική γλώσσα, πρέπει να αναφέρουν σαφώς στον φάκελο τον αριθμό
της προκηρυσσόμενης θέσης (Cedefop/2012/08/AD). Αιτήσεις που δεν
είναι δεόντως συμπληρωμένες θα
απορρίπτονται.
Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί μέσω
συστημένης ταχυδρομικής επιστολής
έως τις 23:59 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
της 25ης Ιανουαρίου 2013 (ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο),
το αργότερο, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: «For the attention
of: The Chairman of the Governing
Board of Cedefop, Ref.: Cedefop/2012/08/AD, Cedefop, PO Box
22427, 55102 Finikas (Thessaloniki)
Greece».
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση
να προσκομίσουν απόδειξη κατάθεσης,
εφόσον τους ζητηθεί.
Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω
υπηρεσίας επίδοσης αλληλογραφίας
πρέπει να παραδοθούν στην ακόλουθη
ταχυδρομική διεύθυνση έως τις 16:30
της 25ης Ιανουαρίου 2013: «For the
attention of: The Chairman of the Governing Board of Cedefop, Ref.: Cedefop/2012/08/AD, Cedefop Europe
123 57001 Pylea (Thessaloniki) Greece».
Οι αιτήσεις πρέπει, επίσης, να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Word ή pdf.), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], έως τις 23:59
(ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 25ης
Ιανουαρίου 2013. Αιτήσεις που υποβάλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής, η σχετική επικοινωνία
με τους υποψηφίους θα γίνεται στην
αγγλική γλώσσα.
Μπορείτε να μεταφορτώσετε το βιογραφικό σημείωμα Europass από τον
δικτυακό τόπο: http://europass.cedefop.europa.eu/
27
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 01.01.2013
Ε
Μ
ΕΠ
EΘ
ΜΑ
ΕΔ
ΕΠΟΧΙΚΟΙ
MONIMOI
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
Εργασία
Διάφορες κατηγορίες
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Θέσεις με μετάταξη
στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(ΓΓΠΠ) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές της
ανάγκες με μετάταξη μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου από υπουργεία, άλλες δημόσιες
υπηρεσίες, ΝΠΔΔ (εκτός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού) και λοιπά νομικά πρόσωπα.
Οι μετατάξεις θα γίνουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’),
όπως ισχύει, της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.35.14/ 916/ οικ.4084/
15-2-2007 εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), του άρθρου 10
του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’) και του άρθρου 6 του ν.
3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’),
ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου
του φορέα υποδοχής.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.
4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’), αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία
λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο) και πριν από
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων μετάταξης, θα αποσταλεί στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση των
εν λόγω μετατάξεων από την τετραμελή επιτροπή της ΠΥΣ
33/06, όπως ισχύει.
Με τα υπ’ αριθ. 2/76478/ 2-12-2011 και 2/58482/ 8-102012 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει
δοθεί προέγκριση για μετάταξη υπαλλήλων συγκεκριμένων
κατηγοριών και κλάδων στη ΓΓΠΠ, με την προϋπόθεση
ότι οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη
άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται
από φορείς της γενικής κυβέρνησης που επιχορηγούνται
για δαπάνες μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν,
σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
ΕΔ
ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ειδικότερα, οι υπηρεσιακές ανάγκες που θα καλυφθούν
με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση, αφορούν τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες και κλάδους
(και θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα, αντίστοιχα):
• Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: Τρεις υπάλληλοι.
• Κλάδος ΠΕ Φυσικών (Γεωφυσικών): Ένας υπάλληλος.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν
στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
(Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση
Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού), Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ 10563 Αθήνα (5ος όροφος,
γραφείο 508), εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει
την 07/01/2013 και λήγει την 20/02/2013, τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση μετάταξης.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986), στην οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
• Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καλούν στα τηλ. 213-1510979 ή 213-1510143, καθημερινά, από τις 09:00 μέχρι τις 14:00.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(ΕΑΠ) προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, έξι προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και είκοσι
πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης, που περιλαμβάνουν 206 Θεματικές
Ενότητες (ΘΕ). Η προσφορά των σπουδών
γίνεται με τη μεθοδολογία τής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην ελληνική γλώσσα
(εκτός των ΘΕ του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης «Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA», που γίνεται στην Αγγλική).
Η έναρξη των σπουδών για τα προγράμματα
που ακολουθούν θα γίνει το φθινόπωρο
του 2013.
ΕΠ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
01. ΕΠΟ: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. // 01. ΕΚΠ: Σπουδές στην Εκπαίδευση.
02. ΕΛΠ: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό.
// 02. ΕΚΕ: Εκπαίδευση Ενηλίκων.
03. ΙΣΠ: Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός.
// 03. ΑΓΓ: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας.
04. ΓΕΡ: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας.
05. ΓΑΛ: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας.
06. ΟΡΘ: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία.
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
04. ΔΕΟ: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών. // 07. ΔΤΕ: Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων.
08. ΔΜΥ: Διοίκηση Μονάδων Υγείας.
09. ΤΡΑ: Τραπεζική.
10. ΔΠΜ: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.
11. ΜΒΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων.
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
05. ΦΥΕ: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες.
// 012. ΔΙΠ: Διασφάλιση Ποιότητας.
06. ΠΛΗ: Πληροφορική. // 13. ΠΣΠ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων.
14. ΠΣΕ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Έργων Υποδομής.
15. ΔΙΑ: Διαχείριση Αποβλήτων.
16. ΔΧΤ: Διαχείριση Τεχνικών Έργων.
17. ΣΔΥ: Τεχνολογία Υλικού & Λογισμικού:
Σχεδίαση & Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού.
18. ΣΜΑ: Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές.
19. ΠΣΦ: Προχωρημένες Σπουδές στη
Φυσική.
20. ΚΠΠ: Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος.
21. ΜΣΜ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα
Μαθηματικά.
22. ΠΛΣ: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα
Πληροφοριακά Συστήματα.
23. ΚΦΕ: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών.
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ
24. ΓΤΠ: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα.
25. ΣΦΠ: Σχεδιασμός Φωτισμού - Πολυμέσα.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά,
καθώς και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση
πριν το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 θα
πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά με συστημένη
επιστολή. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο,
μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του
ΕΑΠ (πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335,
Πάτρα), τις εργάσιμες ημέρες, από 09:00
π.μ. έως 15:00 μ.μ., προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων (31.01.2013)
δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε
τροποποίηση αυτών, με οποιονδήποτε
τρόπο κι αν γίνει, τυχόν δε αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή θα είναι
εκπρόθεσμη.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου πρόσφατου βιογραφικού σημειώματος, αποστέλλονται -αποκλειστικά
με συστημένη επιστολή- στην έδρα του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην
εξής διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού, πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα (με αναγραφή: Υποψήφιο μέλος ΣΕΠ 2013-2014,
Ονοματεπώνυμο:………… Πατρώνυμο:…
………, 1) Κωδικός 1ης Θεματικής Ενότητας:………… 2) Κωδικός 2ης Θεματικής
Ενότητας:…………).
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση
www.eap.gr). Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, στο διάστημα έως και τις
31.01.2013.
28
ΤΡΙΤΗ 01.01.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Εργασία
Διάφορες κατηγορίες
Ε
Μ
ΕΠ
EΘ
ΜΑ
ΕΔ
ΕΠΟΧΙΚΟΙ
MONIMOI
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΤΟΠΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ»
Πρόγραμμα γεωργικής κατάρτισης για 80 ανέργους
Ογδόντα άνεργοι θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα «Γίνε Παραγωγός», το
οποίο υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΣ «Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών
προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης», στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες».
Το πρόγραμμα «Γίνε Παραγωγός»
στοχεύει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στους δήμους
Λαρισαίων και Κιλελέρ και περιλαμ-
ΕΔ
βάνει ένα πλέγμα επιδοτούμενων
δράσεων, που αφορούν την επιλογή,
κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση,
επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική
καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των ανέργων που θα επιλεγούν.
Απώτερος σκοπός είναι η επαγγελματική δραστηριοποίησή των 80 δικαιούχων στην παραγωγή και προώθηση επιλεγμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων και αρωματικών φυτών, εφαρμόζοντας ένα σύστημα
ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.
ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ως προϋποθέσεις συμμετοχής στο
πρόγραμμα θεωρούνται η ανεργία
(να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανεργίας του ΟΑΕΔ), η εντοπιότητα
(να είναι κάτοικοι των δήμων Λαρισαίων ή Κιλελέρ) και να ανήκουν κατά
προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι άνω
των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια).
Oσοι επιλεγούν για να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα «Γίνε Παραγωγός»
θα αποκτήσουν:
• επιδοτούμενη επιμόρφωση σε θέματα αγροτικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρηματικότητας,
• επιδοτούμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο αντικείμενο «Παραγωγή και προώθηση γεωργικών
προϊόντων (οπωροκηπευτικών και
αρωματικών φυτών) ολοκληρωμένης
διαχείρισης»,
• δωρεάν επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση και ψυχολογική
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος και στα πρώτα στάδια
λειτουργίας της επιχείρησης,
• δωρεάν πρόσβαση στην παροχή
συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας,
• δωρεάν το επιχειρηματικό σχέδιο
της δικής τους αγροτικής επιχείρησης,
καθώς και προώθηση των προϊόντων
τους στην αγορά.
πτουν τα απαιτούμενα προσόντα των
ενδιαφερομένων.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά
πρέπει να υποβληθούν στην ΕΥΔΕΕΤΑΚ, Μεσογείων 14-18, ΤΚ 11527
Αθήνα μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2013,
με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση
της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ». Η διαδικασία που
θα ακολουθηθεί για την επιλογή του
προσωπικού είναι αυτή που περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του ν.
2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ 14-11-2000),
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν.
3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/ 3-12-2007)
και τις διατάξεις του ν. 3840/2010
(ΦΕΚ 53/Α’/ 31-3-2010) και ισχύει.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη
της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (Φ. Καραγκούνη, στο
τηλ. 210-7458177, και Ε. Λύκου, στο
τηλ. 210-7458178).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και για
την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, Τ. 2410-554026.
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΣΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων
στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) απευθύνει το
υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή
της, προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση/ απόσπαση υπαλλήλων από φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο
7 παρ. 2α του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ
251/Α/ 14.11.2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του
άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ
267/Α/ 3.12.2007) και ισχύει, για την
πλήρωση συνολικά έντεκα θέσεων στις
τρεις μονάδες αυτής -και ειδικότερα:
• Μονάδα Α’: Παρακολούθησης και
αξιολόγησης δράσεων στους τομείς
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
• Μονάδα Β’: Διαχείρισης δράσεων
για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται να καλυφθούν:
• πέντε θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
• μία θέση κατηγορίας Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) και
• πέντε θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Από τις πέντε θέσεις της κατηγορίας
ΠΕ, οι δύο προορίζονται για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων για τις
Μονάδες Β’ (διαχείρισης δράσεων για
την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών
ΕΔ
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ) και Γ’ (διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
των δράσεων στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτομίας).
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν
τα απαιτούμενα προσόντα και ενδιαφέρονται να μετακινηθούν/ αποσπαστούν στην ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των προαναφερθεισών θέσεων θα πρέπει να
διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά
προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται
στην υπ’ αριθμ. ΓΓΕΤ 15197/ 29-72008 (ΦΕΚ 1577/Β/ 6-8-2008) ΚΥΑ,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΓΓ 1684/ 22-7-2009
(ΦΕΚ 1533/Β/ 27-7-2009) και ισχύει.
Ειδικά για την κατηγορία ΠΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν,
κατά προτίμηση, πτυχίο ή δίπλωμα
ΑΕΙ της ημεδαπής (ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής) μηχανικού
οποιουδήποτε κλάδου, οικονομικών
ή νομικών επιστημών ή διοίκησης
επιχειρήσεων ή πληροφορικής ή θετικών επιστημών ή άλλων συναφών
ειδικοτήτων. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία που να ανταποκρίνονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της κάθε μονάδας. Επίσης, οι
υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων μονάδας θα πρέπει να δηλώσουν
συγκεκριμένα το ενδιαφέρον τους,
εφόσον καλύπτουν τα αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και από
τα δικαιολογητικά (διπλώματα, πτυχία,
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κοκ.), από τα οποία προκύ-