Σχέδια της ΑνΑΔ που ενδιαφέρουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ)
ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Γρηγόρης Δημητρίου
Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης Τάξης
Holiday Inn Λευκωσία - 5 Δεκεμβρίου 2013
1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑνΑΔ

Ημικρατικός οργανισμός

Έναρξη Λειτουργίας:

Αρμόδιο Υπουργείο: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Διοικητικό Συμβούλιο: 13 Μέλη
1979
 Εκπρόσωποι Κυβέρνησης, Εργοδοτών, Συντεχνιών

Οικονομικοί Πόροι: Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (0,5%)
 Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ημικρατικούς οργανισμούς
 Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούμενοι

Αποστολή:
Η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την
ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής
πολιτικής του Κράτους.
Τομείς δραστηριότητας της ΑνΑΔ: Έρευνα και Προγραμματισμός, Σχέδια
Δραστηριότητες Κατάρτισης (Αρχική και Συνεχιζόμενη) , Επαγγελματικά Προσόντα,
Αναπτυξιακές δραστηριότητες
2
2
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑνΑΔ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
3
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑνΑΔ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ:
ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1.
ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2.
ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
4.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
5.
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
6.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑνΑΔ ΕΡΓΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
12/9/2013
4
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
7.
4
ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
– ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
– ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕΧΡΙ 80% ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
12/9/2013
5
5
ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΣΤΟΧΟΣ: Η στήριξη των νέων αποφοίτων για εξεύρεση κατάλληλης θέσης
εργασίας και η στελέχωση επιχειρήσεων με πτυχιούχους
 Η ένταξη στο Σχέδιο αποφοίτων οι οποίοι προσλαμβάνονται από
επιχειρήσεις γίνεται πάνω σε συνεχή βάση
 Εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα πρακτικής κατάρτισης στα
καθήκοντα της θέσης στην επιχείρηση διάρκειας 6 μηνών
 Συμμετοχή και σε προγράμματα κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 20
ωρών σε θέματα ανάλογα μα τις ανάγκες της θέσης εργασίας
 Καταβάλλεται επιχορήγηση στην επιχείρηση μέχρι €1.200 το μήναελάχιστος μισθός πτυχιούχου €950 το μήνα
12/9/2013
6
5
ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2)
Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από τον
Απόφοιτο:
 Να έχει συμπληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών.
 Να μην έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια από την ολοκλήρωση των σπουδών του
απόφοιτου.
 Να μην έχει εργασιακή πείρα πέραν των 12 μηνών μετά την απόκτηση του πρώτου
τίτλου σπουδών, σχετική με τον κλάδο ειδικότητα σπουδών ή τη θέση για την οποία
προορίζεται μέσα στην επιχείρηση.
 Να μην έχει εργοδοτηθεί για περίοδο πέραν των
επιχείρηση/οργανισμό που προτίθεται να ενταχθεί στο Σχέδιο.
4
μηνών
στην
6
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΣΣΑ)
 Το Σχέδιο λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2009 και συμβάλλει στη
μείωση της ανεργίας
 Στοχεύει στην πλήρωση δηλωμένων θέσεων εργασίας μέσω της
εργοδότησης και εξατομικευμένης κατάρτισης μακροχρόνια
ανέργων (6 μήνες)
 Στο Σχέδιο συμμετέχουν μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι
προσλαμβάνονται από επιχειρήσεις σε διάφορες θέσεις, για τις
οποίες χρειάζεται κατάρτιση
 Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 3 μηνών
 Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €1.200 το μήνα ανά άνεργο
7
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
 Το Σχέδιο λειτουργεί από το 2009 ως σύμπραξη μεταξύ ΑνΑΔ – Δημόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης, ΔΥΑ – Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ –
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, ΑΞΙΚ.
 Στοχεύει στην επιμόρφωση ανέργων για παραγωγική επανένταξή τους στην
απασχόληση. Προτεραιότητα δίδεται στους μακροχρόνια ανέργους.
 Υλοποιούνται σε όλες τις επαρχίες εξειδικευμένα προγράμματα που
καλύπτουν σημαντικές ανάγκες κατάρτισης ανέργων σε τεχνικά και άλλα
θέματα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΛΠ.
 Τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν και καταβάλεται επίδομα στους
ανέργους €5 την ώρα.
12/9/2013
9
8
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 Τα προγράμματα προσφέρονται σε άνεργους που ενδιαφέρονται για κατάρτιση
σε μια ειδικότητα και επαγγελματική απασχόληση.
 Παρέχεται αρχική-θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση-σε ειδικά κέντρα και
πρακτική κατάρτιση σε επιχειρήσεις.
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ , ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ,
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΙΣΙΩΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ ΚΛΠ.
 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση και επιλέγονται με βάση
προκαθορισμένα κριτήρια.
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 16-24 εβδομάδες.
 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: €125 την εβδομάδα.
12/9/2013
10
9
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑνΑΔ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 – 2013

ΣΚΟΠΟΣ: Η βελτίωση των δυνατοτήτων των ανέργων για ένταξη/επανένταξη στην εργασία
 ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ:
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
 Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Γραμματειακές δεξιότητες
 Εκμάθηση Αγγλικής γλώσσας
 ΕΠΙΔΟΜΑ: €5 την ώρα
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 160 ώρες
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 εβδομάδες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Καθοδήγηση μέσω της ΔΥΑ , Δίδεται παραπεμπτικό προς τον ανάδοχο της επαρχίας και
υποβάλλεται σχετική αίτηση. Η επιλογή των ατόμων για συμμετοχή γίνεται με βάση κριτήρια και
προϋποθέσεις.

ΕΠΙΔΟΜΑ: €125 την εβδομάδα
12/9/2013
11
10
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑνΑΔ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 – 2013

ΣΚΟΠΟΣ: Η βελτίωση των δυνατοτήτων του αδρανούς γυναικείου δυναμικού για ένταξη/επανένταξη
στην εργασία
 ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ:
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
 Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Γραμματειακές δεξιότητες
 Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας
 ΕΠΙΔΟΜΑ: €5 την ώρα
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100 ΩΡΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Καθοδήγηση μέσω της ΔΥΑ δίδεται παραπεμπτικό προς τον ανάδοχο της επαρχίας και
υποβάλλεται αίτηση. Η επιλογή των ατόμων για συμμετοχή γίνεται με βάση κριτήρια και προϋποθέσεις.

ΕΠΙΔΟΜΑ: €125 την εβδομάδα
12/9/2013
12
11
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ.
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΚΟ.
 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΩΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΔΥΑ.
 ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ.
 ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑ, ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ.




ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: €125 την εβδομάδα ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ.
ΠΕΡΙΠΟΥ 2500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 500 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ 3700 ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.
 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ
12/9/2013
13
9
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 – 4 ΑΤΟΜΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΤΗΣ Ε.Ε
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 – 2013
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΕΣΜΗ 3 ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 20 ΩΡΩΝ
 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:
EEO GROUP AE, ENOROS
CONSULTING LTD, EPIMORFOSIS CONSULTING LTD, MKR MANSYSTEMS BUSINESS
CONSULTANTS LTD
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ ΑνAΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
13
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 – 249 ΑΤΟΜΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΤΗΔ Ε.Ε
ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑνΑΔ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 – 2013
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΕΣΜΗ 3 ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ή ΑΛΛΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 20 ΩΡΩΝ
 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΦΟΥ: FIRST ELEMENTS
EUROCONSULTANTS LTD, KPMG
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ ΑνAΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
14
ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΤΗΣ Ε.Ε
ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑνΑΔ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 – 2013
ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 72 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΠΕΠ)
ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ:








Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία (17)
Επιδιόρθωση Αυτοκινήτων (10)
Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο (8)
Οικοδομική Βιομηχανία (20)
Μεταποίηση (6)
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (1)
Κομμωτική Τέχνη (2)
Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνίας/ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (8)
 ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΕ
7.000 ΑΤΟΜΑ
16
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
 Στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
 Στην ΑνΑΔ:
 Τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού: 22 390 300
 Διεύθυνση:
Αναβύσσου 2, Στρόβολος
 Ιστοσελίδα:
www.anad.org.cy
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
12