ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Με την

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Με την συγχρηµατοδόητηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Επωνυµία και ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.):
Νοµισµατικό Μουσείο, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 12, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71
Τηλ.:+30 210 3643774,21, Fax: + 30 210 3635953
E-mail: [email protected]
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.nma.gr
Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την (Α.Α.):
«Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθµισης της ποιότητας και εµβέλειας των
παρεχόµενων υπηρεσιών του Νοµισµατικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες κοινού» (Κωδικός ΟΠΣ: 373797)
Περιγραφή / αντικείµενο της σύµβασης:
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων πληροφόρησης και προβολής για το Νοµισµατικό Μουσείο.
Συνοπτικά, οι δράσεις που υλοποιούν τις στοχεύσεις του έργου είναι:
∆Ρ01.
Νησίδες πληροφόρησης και Πακέτα εµπειρίας. Πέντε προγράµµατα θεµατικής επίσκεψης στο Μουσείο,
υποστηριζόµενα από οπτικοακουστικό υλικό, παιδαγωγική έκδοση, διαδικτυακή υποστήριξη και σύστηµα αυτόµατης
προσωπικής ξενάγησης
∆Ρ02.
Ψηφιακά εκθέµατα συµπλήρωσης και εµπλουτισµού του εκθεσιακού προγράµµατος. Έντεκα ψηφιακές
παρεµβάσεις µε 4 οπτικοακουστικές και 7 διαδραστικές εφαρµογές. ∆ιαδικτυακή υποστήριξη.
∆Ρ03.
Επίπεδα επαφής και εµπειρίας. ∆ηµιουργία υποδοµών και εφαρµογών για τη δηµιουργία επιλογών
πρόσβασης στο αντικείµενο του Μουσείου (ενίσχυση του εκθεσιακού προγράµµατος - ∆Ρ02, καθοδηγούµενη
επίσκεψη-ξενάγηση, υποδοµές και προγράµµατα για ΑΜΕΑ, επαφή µέσω του διαδικτύου µε συνδροµητικές υπηρεσίες,
προσωπικές σελίδες, Λεξικό, δηµιουργία προσωπικών λευκωµάτων µε εκθέµατα – Το Βαλάντιο, διανοµή ψηφιακών
εντύπων, Βιβλίο Επισκεπτών, εικονικές εκθέσεις, εξ αποστάσεων συµµετοχή σε εκδηλώσεις, συµµετοχή σε κοινωνικά
δίκτυα κ.λπ.
∆Ρ04.
Παράλληλες κοινωνικές δραστηριότητες µε χρήση κυρίως του διαδικτύου: ∆ηµιουργία συνδροµητικής
υπηρεσίας πληροφόρησης, ∆ηµιουργία και εγκατάσταση υποδοµών video streaming, Ανάρτηση εικονικών επισκέψεων
στο διαδίκτυο, Εικονικές εκθέσεις, ∆ιαδικτυακά ψυχαγωγικά δρώµενα και ο Νοµισµατικός Κήπος του Μουσείου.
∆Ρ05.
∆ιαδικτυακό Marketing και προγράµµατα επαφής µε το κοινό. Εφαρµογές στο διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιακή
χρήση του διαδικτύου, προβολή του έργου του Μουσείου κ.λπ.
∆Ρ06.
Πακέτα διάχυσης υλικού τεκµηρίωσης. Όλες οι δράσεις του έργου που στοχεύουν σε αντικείµενα εντός του
Μουσείου έχουν και διαδικτυακή υποστήριξη. Αυτή συνοψίζεται σε εικονικές εκθέσεις, εικονικές περιηγήσεις, ψηφιακά
έντυπα (PDF), σε ορισµένες περιπτώσεις δυνατότητα κρατήσεων (booking), διαδικτυακή on-line εκποµπή δρωµένων
κ.λπ.
∆Ρ07.
Παρουσίαση του έργου του Μουσείου. Εγκατάσταση υποδοµών και εφαρµογών για την αυτοµατοποιηµένη,
έγκαιρη και «επιθετική» παρουσίαση του έργου του Μουσείου, ώστε να εκτιµηθεί το έργο του και να προσελκύσει το
ενδιαφέρον του κοινού.
∆Ρ08.
Προγράµµατα εθελοντισµού. Πρόγραµµα εθελοντικής υποστήριξης του Μουσείου. Πρόγραµµα ηλεκτρονικών
δηµοσιεύσεων. Πρόγραµµα εξάσκησης σπουδαστών. Πρόγραµµα για ειδικές οµάδες. Πρόγραµµα µεταναστών.
Πρόγραµµα κοινωνικής επαφής. Πρόγραµµα Μελών.
∆Ρ09.
Στρατηγικό σχέδιο χορηγιών. Εγκατάσταση υποδοµών και εφαρµογών για την υποδειγµατική σύνταξη
φακέλων χορηγίας, αναφορών προόδου και υλοποίησης χορηγικών έργων στο Μουσείο.
∆Ρ10.
Προγράµµατα επαφής µε το επιστηµονικό κοινό και τους ειδικούς. Ενέργειες προγραµµατισµού,
τυποποίησης και πληροφόρησης του ειδικού κοινού. Οι ενέργειες αυτές θα γίνουν ακόµη πιο επιτακτικές, καθώς το
Μουσείο θα γίνεται ευρύτερα γνωστό και οι δραστηριότητές του πιο εξωστρεφείς.
∆Ρ11.
Αναβάθµιση και ενίσχυση της διαδικτυακής επαφής του Κοινού µε το Μουσείο. Αναβάθµιση του υπάρχοντος
κόµβου, ανάπτυξη νέων διαδραστικών αµφίδροµων εφαρµογών επαφής µε το κοινό, διανοµή υλικού και επικοινωνίας.
∆Ρ12.
Υποδοµές και λειτουργικές ανάγκες. Η ∆ράση αυτή θα εγκαταστήσει γενικές απαραίτητες υποδοµές στο
Μουσείο, που σήµερα δεν υπάρχουν, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία των νέων λειτουργιών και εφαρµογών
(συσκευές, δικτύωση, hosting, εκδηλώσεις, εκπαίδευση κ.λπ.)
Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Νοµισµατικό Μουσείο, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 12, Αθήνα
Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων και εκατόν ένα ευρώ
(550,101.00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ και
εξήντα λεπτά (447.236,60 €) χωρίς ΦΠΑ. Το δικαίωµα προαίρεσης του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε
χιλιάδων δέκα ευρώ και δέκα λεπτών, € 55.010,10 € (χωρίς ΦΠΑ 44.723,66 € - ΦΠΑ (23%): 10.286,44 €). Τα δικαιώµατα της
προαίρεσης αφορούν σε επέκταση και συµπλήρωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Μουσείου µέσω του κόµβου για
την αποδοτικότερη προετοιµασία εκπαιδευτικών επισκέψεων (πριν την επίσκεψη), την διεπαφή µε τα in situ πολυµεσικά
εκθέµατά του που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου (κατά τη διάρκεια της επίσκεψης) και την εκπαιδευτική –
ψυχαγωγική εµβάθυνση µετά την επίσκεψη. Οι δραστηριότητες αυτές θα αφορούν τόσο σε σχολικές οµάδες όσο και σε άλλες
ειδικές κοινωνικές οµάδες.
∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία εκτέλεσης:
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι: είκοσι πέντε µήνες (25) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
1.Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) του έργου. Επιτρέπονται προσφορές
µόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για µέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Συγκεκριµένα το
ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι € 27.505,05 Ευρώ (€).
2.Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και
κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης.
Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή / και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς διατάξεις:
Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδροµή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συµµετοχή).
Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση:
- Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα
- ∆ύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας.
Προϋποθέσεις συµµετοχής:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων,
που:
- είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
- είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
- είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο
ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή
- είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή
- έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους που έχει υπογράψει
τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών και υποβάλλουν
προσφορά σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.
Είδος διαδικασίας: Ανοικτός ∆ιεθνής διαγωνισµός
Κριτήρια ανάθεσης: Η οικονοµικά συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην
προκήρυξη
Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης: Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από
την έδρα του Νοµισµατικού Μουσείου, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική. Οι
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων
(επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), για την περίπτωση που η Α.Α. θα
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Το πλήρες κείµενο της
∆ιακήρυξης διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση http://www.nma.gr και σε ηλεκτρονική µορφή.
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των προσφορών: 10/02/2014, στις 10:00 π.µ.
Χρόνος διενέργειας: 10/02/2014, στις 13:00 µ.µ.
Τόπος διενέργειας διαγωνισµού: Νοµισµατικό Μουσείο, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 12, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71
Γλώσσα(ες) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής: Ελληνικά.
Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για έξι (6) µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
τους.
Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Νοµισµατικό
Μουσείο, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 12, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71. Τηλ.:+30 210 3643774,21, Fax: + 30 210
3635953, κ. Γεώργιος Κακαβάς. Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του
διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Α. Α. επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή
στο διαδικτυακό τόπο της Α. Α. (http://www.nma.gr). Η Α. Α. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες
τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη ∆ιακήρυξη,
το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.
Ηµεροµηνία αποστολής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκή Ένωσης: 13/12/2013
Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο:16/12/2013
Hµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε ΦΕΚ: 19/12/2013
Ηµεροµηνία αποστολής και δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο:
16/12/2013 & 17/12/2013
Aθήνα, 13/12/2013
o Νόµιµος εκπρόσωπος
Γεώργιος Κακαβάς
∆ιευθυντής Νοµισµατικού Μουσείου
Αρχαιολόγος µε βαθµό Β