ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ:
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΑ
ΕΡΓΑΖΟΜ
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥΝΤΑ
ΙΔ/ΤΑ ΜΙΣΘ ΑΡ. ΑΙΤΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ΕΡΓΑΖΟΜ
ΙΔ/ΤΑ ΜΙΣΘ ΑΡ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΤΟΛΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΕΠΑ 01-1/01/29.09.06
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥΝΤΑ
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΙΤΙΑ