ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-----
Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ιστοσελίδα:
E-mail:
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
57001, Θεσσαλονίκη
Θεοδωρόπουλος Μ.
2310 474852
2310 474328
http://kmaked.pde.sch.gr
[email protected]
Θεσσαλονίκη: 23/01/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 1441
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 20132014»
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της αριθμ. 105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργικής Απόφασης «Καθήκοντα και
αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
2. Τη με Α.Π. Φ.350.2/1/32/Δ1/02-01-2013 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Διορισμός
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
3. Το με Α.Π. 117775/Γ6/27-08-2013 της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ έγγραφο με θέμα
«Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από
τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον
κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το
σχολικό έτος 2013-2014».
4. Την Υ.Α. με ΑΠ. 91274/Γ6/07-08-2012 ΦΕΚ 2363 τ.Β΄ 24-08-2012 με θέμα «Καθορισμός
προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και
ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και β) προσωρινών αναπληρωτών
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.».
5. Τη με αριθμό 15218/09-10-2013 Απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Κεντρικής
Μακεδονίας με την οποία κυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών
ΕΕΠ και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2013-2014.
6. Την 30η /23-12-2013 πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την τροποποίηση
του Επικουρικού Πίνακα Β΄ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.
Website: http://kmaked.pde.sch.gr
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε τον επισυναπτόμενο Οριστικό Πίνακα κατάταξης «Επικουρικός Πίνακας Β΄ κλάδου
ΠΕ23 Ψυχολόγων» που αφορά την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της Περ/κής
Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του διδακτικού έτους 20132014.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Γεώργιος Δ. Καρατάσιος
Κοινοποίηση:
1) Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
2) ΚΕΔΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας
Συνημμένος ο Οριστικός Πίνακας ΕΕΠ :
1) Επικουρικός Πίνακας Β, κλ. ΠΕ23 Ψυχολόγων
Website: http://kmaked.pde.sch.gr
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013
Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.
4
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΙΩΑΝΝΑ
28/11/2001
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3
ΜΠΑΓΑΝΑ
0
0
0
0
2
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΛΠΙΔΑ
22/7/2002
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
4
ΒΕΒΗΛΟΣ
0
17/7/2003
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛ
ΗΣ
5
ΤΟΛΙΚΑ
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΠΕΤΡΟΣ
Αναλυτικά Μόρια:
6
0
0
4
8
6
12 16 10 14
13
15,07
ΔΝΣΕΙΣ
2
ΚΕΔΔΥ
1
7Ε 9Μ 19Η
3Μ 6Η
12,80
ΔΝΣΕΙΣ
3
4
6
8
ΚΕΔΔΥ
1
2
5
7
3
0,3
0Ε 0Μ 0Η
54Μ 27Η
0
0
3
0
0
0
5,5
5Ε 11Μ 8Η
17Μ 28Η
8,98
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
9
12,30
1
ΚΕΔΔΥ
19/2/2001
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
1
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΝΙΚΗ
ΚΕΔΔΥ
4,8
6,96
3
0
11 15
3
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
0
5
47Μ 29Η
6,53
3
0
7
3Ε 11Μ 1Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
3
4,4
6,5
3
0
2
44Μ 9Η
0,67
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
ΔΝΣΕΙΣ
Συνολικά Μόρια
0
Χαλκιδικής
ΤΣΟΥΛΦΑ
3
0
Σερρών
2
0
Πιερίας
Αναλυτικά Μόρια:
Πέλλας
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Κιλκίς
7,82
Ημαθίας
0Ε 8Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
31/3/1997
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
1
Επώνυμο
3
0
0
3
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
3
11,50
ΔΝΣΕΙΣ
2
1
5
7
9
ΚΕΔΔΥ
4
3
6
8
10 14 16 12
1,8
13 15 11
10,80
Σελίδα 1 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
21/5/1999
ΙΩΑΝΝΗΣ
8
ΧΥΤΑ
0
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΙΡΗΝΗ
5/6/2003
ΙΩΑΝΝΗΣ
9
ΚΕΛΠΗ
0
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΜΑΡΘΑ
17/7/1990
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10
ΚΟΥΚΙΔΟΥ
0
6
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
15/11/1995
ΑΚΙΛΛΑΣ
0
0
0
0
3
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
1
3
9
7
13
5
10,70
2
1
13
5
15 11
9
7
ΚΕΔΔΥ
4
3
14
6
16 12 10
8
10,43
ΔΝΣΕΙΣ
1
2
11
5
7
9
ΚΕΔΔΥ
3
4
12
6
8
10
3
1,2
0Ε 0Μ 0Η
2Μ 20Η
10,20
ΔΝΣΕΙΣ
3
4
12 16 10
9
8
11
ΚΕΔΔΥ
1
2
13 15 14
6
5
7
0
0,3
4Ε 4Μ 14Η
0Μ 0Η
3
11 15
ΔΝΣΕΙΣ
11Μ 19Η
7,86
3
ΚΕΔΔΥ
3Ε 4Μ 7Η
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
6
2,1
7,09
3
0
14
2,33
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑς
Αναλυτικά Μόρια:
8
20Μ 20Η
6,31
3
0
10 12 16
2Ε 4Μ 0Η
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
4
4,7
8,23
3
0
2
46Μ 22Η
0
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
ΔΝΣΕΙΣ
Συνολικά Μόρια
0
Χαλκιδικής
0
Σερρών
ΜΕΝΕΚΟΥ
3
0
Πιερίας
7
0
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
Κιλκίς
8,65
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
0Ε 0Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
28/7/1999
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΟΛΓΑ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΜΑΚΡΗ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
6
Επώνυμο
9,30
ΔΝΣΕΙΣ
4
2
8
10 14
6
12 16
ΚΕΔΔΥ
3
1
7
9
5
11 15
0
13
9,00
Σελίδα 2 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
27/11/2002
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
0
0Ε 0Μ 0Η
27Μ 2Η
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
13
ΣΙΔΕΡΑΣ
0
3
0
ΚΕΔΔΥ
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17/7/2003
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
0
2,7
0Ε 0Μ 0Η
26Μ 7Η
7,06
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
14
ΝΕΤΣΙΚΑ
0
3
0
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΔΗΜΗΤΡΑ
16/3/2006
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αναλυτικά Μόρια:
15
ΜΠΟΖΙΝΗ
0
0
2,23
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΣΟΦΙΑ
10/11/1999
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναλυτικά Μόρια:
0
0
3
0
0
3
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
6
8
2
9
9,00
1
2
5
15 16 11 13
9
10 14 12
7
8
3
6
4
8,70
8
10
ΚΕΔΔΥ
1
3
5
7
9
8,60
ΔΝΣΕΙΣ
3
1
11
5
9
13
7
ΚΕΔΔΥ
4
2
12
6
10 14
8
3
0
1Ε 2Μ 0Η
10Μ 9Η
1,17
11
6
0Μ 0Η
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
1
4
3Ε 7Μ 8Η
7,08
14 13 12
2
2,6
7,5
5
ΔΝΣΕΙΣ
0
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
7
0Μ 0Η
3
7,44
10
Συνολικά Μόρια
0
Χαλκιδικής
0
4
Σερρών
ΓΕΡΟΝΤΑ
3
0
ΚΕΔΔΥ
Πιερίας
12
0
3
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
ΔΝΣΕΙΣ
Κιλκίς
7,25
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
5Ε 11Μ 10Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
8/11/2001
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
11
Επώνυμο
8,23
ΔΝΣΕΙΣ
1
2
ΚΕΔΔΥ
9
10 14 11 15 12 16 13
1
8
3
6
4
7
5
8,17
Σελίδα 3 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
0
4
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
23/11/2005
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
19
ΜΠΑΜΠΑΝΗ
0
0
0
0
3
0
1
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΟΛΓΑ
5/11/2003
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
20
ΜΑΡΚΑΚΗ
0
0
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
7/2/2003
0
0
0
0
3
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
4
8
6
12 14 15 10
8,00
1
2
9
5
13
7
15 11
ΚΕΔΔΥ
3
4
10
6
14
8
16 12
7,93
ΔΝΣΕΙΣ
2
4
8
10
6
12 14
ΚΕΔΔΥ
1
3
7
9
5
11 13
1,13
0,3
1Ε 9Μ 5Η
0Μ 0Η
7,75
ΔΝΣΕΙΣ
1
2
9
5
11
6
15 13
ΚΕΔΔΥ
3
4
10
7
12
8
16 14
1,76
0
0Ε 3Μ 19Η
12Μ 20Η
0,3
9
ΔΝΣΕΙΣ
3Μ 2Η
5,87
3
3
1Ε 1Μ 17Η
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
ΚΕΔΔΥ
0,9
7,17
2,94
11 13 16
0,03
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
5
8Μ 16Η
7,2
2,32
7
0Ε 0Μ 12Η
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Αναλυτικά Μόρια:
2
Συνολικά Μόρια
3
0
1
0
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
0
ΔΝΣΕΙΣ
0Μ 0Η
3
6,83
Χαλκιδικής
9/5/1984
Σερρών
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Πιερίας
0
Πέλλας
2
Κιλκίς
0
Ημαθίας
0
Δυτικής Θεσ/νίκης
0
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Ανατολικής Θεσ/νίκης
Γραφή Braille
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Διδακτορικό Ανθρ.
ΚΙΖΗΡΟΓΛΟΥ
3Ε 0Μ 18Η
7,22
3
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
18
Διδακτορικό Ειδ/τα
21/3/2001
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
0
Αναλυτικά Μόρια:
Παιδαγωγική Κατ. **
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Βαθμός
Πτυχίου
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
17
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Τίτλος Σπουδών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αναλυτικά Μόρια:
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
16
Επώνυμο
7,70
ΔΝΣΕΙΣ
1
2
8
5
11
ΚΕΔΔΥ
3
4
7
6
16 10 15 13
1,3
9
14 12
7,60
Σελίδα 4 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
3
0
1
24
ΣΤΑΝΙΤΣΕΛΗ
0
0
0
3
0
1
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΛΕΝΗ
26/3/2002
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
0
0,3
0Ε 10Μ 0Η
0Μ 0Η
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΜΑΡΙΑ
5/11/2003
ΙΩΑΝΝΗΣ
0
0
2,94
0
0
3
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
7,30
9
11
5
15
7
13
ΚΕΔΔΥ
4
2
10 12
6
16
8
14
4Μ 18Η
6,83
ΔΝΣΕΙΣ
1
2
3
7
ΚΕΔΔΥ
4
5
6
8
0
0,5
0Ε 0Μ 0Η
2Μ 24Η
0
2
1
0Ε 0Μ 0Η
7,24
1
3
0
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
7,53
ΔΝΣΕΙΣ
0,83
5,49
3
0
6
0
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
4
3Μ 13Η
7,24
3
0
3
0Ε 0Μ 0Η
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
ΚΕΔΔΥ
ΚΕΔΔΥ
8/11/2001
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2
0,9
6,53
3
0
1
8Μ 26Η
0
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
0
ΔΝΣΕΙΣ
Συνολικά Μόρια
ΝΑΚΟΥ
0
Χαλκιδικής
19/6/2001
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
23
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Αναλυτικά Μόρια:
2,63
Σερρών
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
0
Πιερίας
22
0
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
Κιλκίς
7,76
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
0Ε 0Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
9/11/2004
ΧΡΗΣΤΟΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΜΑΡΙΑ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΦΛΩΡΟΥ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
21
Επώνυμο
6,50
ΔΝΣΕΙΣ
3
1
13
7
11 15
5
9
ΚΕΔΔΥ
4
2
14
8
12 16
6
10
0,3
6,24
Σελίδα 5 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
6/11/2000
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
28
ΧΑΤΖΙΚΑ
0
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΦΩΤΕΙΝΗ
6/11/2000
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
0
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΒΑΡΒΑΡΑ
23/11/2006
ΣΑΒΒΑΣ
30
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟ
ΥΛΟΥ
0
0
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΛΕΝΗ
9/11/2004
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
0
0
2,63
0
3
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
8
ΚΕΔΔΥ
9
10 12 11 14 13 15 16
12
8
4
6
2
10
ΚΕΔΔΥ
11
7
3
5
1
9
6,00
ΔΝΣΕΙΣ
6
4
14 10 12
8
2
16
ΚΕΔΔΥ
5
3
13
7
1
15
0
0
0Ε 8Μ 0Η
0Μ 0Η
9
11
6,00
ΔΝΣΕΙΣ
3
5
7
9
1
13 11
ΚΕΔΔΥ
4
6
8
10
2
14 12
0,67
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
0
6,11
ΔΝΣΕΙΣ
0Μ 0Η
6,61
0
1
0Ε 0Μ 0Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
6
0
6,96
2,02
7
0
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
4
0Μ 0Η
7,2
3
0
5
0Ε 0Μ 0Η
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
3
0,2
8,13
3
0
2
2Μ 11Η
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
ΔΝΣΕΙΣ
Συνολικά Μόρια
0
Χαλκιδικής
2,91
Σερρών
ΡΟΙΚΟΥ
0
Πιερίας
27
0
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
Κιλκίς
7,45
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
0Ε 0Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
5/12/2003
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΦΩΤΕΙΝΗ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΚΑΡΑΤΑΣΗ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
26
Επώνυμο
5,69
ΔΝΣΕΙΣ
3
4
ΚΕΔΔΥ
1
2
0
6
8
7
5
5,63
Σελίδα 6 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
33
ΚΙΣΙΩΤΗ
0
0
0
0
0
0
0
3
0
4Ε 0Μ 9Η
0Μ 0Η
7,21
2,43
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
12/7/2005
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
34
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ
0
0
23/11/2005
ΙΩΑΝΝΗΣ
35
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
0
0
0
0
0
0
0
23/11/2005
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
Αναλυτικά Μόρια:
0
0
3
0
0
0
2,32
3
5
7
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
5,43
7
1
5
3
2
4
12 13
8
11 10
9
16 15
6
4
3
8
ΚΕΔΔΥ
2
1
7
0
5Ε 2Μ 13Η
0Μ 0Η
ΔΝΣΕΙΣ
14
5,43
ΔΝΣΕΙΣ
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
0
1
3
7,18
5,63
ΚΕΔΔΥ
0Μ 0Η
7,6
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
6
8
ΚΕΔΔΥ
2,32
2
6
4Ε 10Μ 13Η
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
4
4
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΦΩΤΕΙΝΗ
3
2
0
7,09
2,43
1
ΔΝΣΕΙΣ
3
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
5
ΚΕΔΔΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
7
Συνολικά Μόρια
12/7/2005
8
0Μ 0Η
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΤΟΥ
Χαλκιδικής
2,63
Σερρών
ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ
0
Πιερίας
32
0
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
Κιλκίς
6,49
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
6Ε 0Μ 10Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
9/11/2004
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
31
Επώνυμο
5
12
9
10 11
6
5,32
1
2
3
4
5
6
7
8
ΚΕΔΔΥ
0
0
0
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
3
0
5,32
Σελίδα 7 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
12/9/2003
ΙΩΑΝΝΗΣ
38
ΜΑΛΕΓΙΑΝΝΑΚΗ
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ
ΧΡΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23/11/2006
39
ΓΕΩΡΓΑΚΑ
0
0
23/11/2006
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
40
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΟΥΡΑΝΙΑ
Αναλυτικά Μόρια:
0
0
0
0
3
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
28/3/2007
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
0
0
1,92
0
3
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
ΚΕΔΔΥ
2
4
12 10 16 14
8
6
3
5
9
7
13 11
1
15
ΚΕΔΔΥ
4
6
10
8
14 12
2
16
5,13
ΔΝΣΕΙΣ
8
7
2
4
10
ΚΕΔΔΥ
5
6
1
3
9
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
5,02
ΔΝΣΕΙΣ
3
4
ΚΕΔΔΥ
1
2
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
0
5,19
ΔΝΣΕΙΣ
0Μ 0Η
7,95
0
5
0Ε 0Μ 0Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
7
1,4
8,01
2,02
15 13
0,75
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
0
9
14Μ 6Η
9,16
2,02
11
0Ε 9Μ 0Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
3
0
7,9
2,98
1
0Μ 0Η
0,17
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
ΔΝΣΕΙΣ
Συνολικά Μόρια
0
Χαλκιδικής
2,02
Σερρών
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
0
Πιερίας
37
0
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
Κιλκίς
7,6
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
0Ε 2Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
23/11/2006
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΥΠΑΤΙΑ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΒΡΕΤΤΟΥ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
36
Επώνυμο
5
6
7
8
9
10
5,02
ΔΝΣΕΙΣ
4
3
6
10 14 12
8
ΚΕΔΔΥ
2
1
5
9
7
0
13 11
4,92
Σελίδα 8 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
0
0
1
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28/3/2008
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
43
ΣΚΟΡΔΑ
0
0
5/11/2003
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
44
ΜΑΥΡΟΥΔΗ
0
0
0
3
0
0
17/7/2009
ΤΡΥΦΩΝ
45
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
0
0
0
0
0
0
0
17/7/2003
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1Ε 3Μ 20Η
0Μ 0Η
0
0
1
2
5
4
6
7
8
3
4,62
4
2
6
14
8
10 12 16
ΚΕΔΔΥ
3
1
5
13
7
9
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
11 15
4,25
7
6
2
5
8
4
1
3
ΚΕΔΔΥ
0
0
3
0
0
0
0
0Ε 0Μ 0Η
11Μ 21Η
7,06
3
4,76
ΔΝΣΕΙΣ
1,31
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
4
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΙΩΑΝΝΑ
3
0
7,87
1,23
2
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
1
0Μ 0Η
6,79
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΕΔΔΥ
ΚΕΔΔΥ
0
2,94
8
0Ε 0Μ 0Η
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
7
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
6
0
7,19
1,62
5
0Μ 0Η
2,14
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
ΔΝΣΕΙΣ
Συνολικά Μόρια
0
Χαλκιδικής
0
Σερρών
1,62
Πιερίας
0
Πέλλας
0
Κιλκίς
6,87
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
2Ε 1Μ 21Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
Γραφή Braille
23/3/2008
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Διδακτορικό Ανθρ.
Διδακτορικό Ειδ/τα
Παιδαγωγική Κατ. **
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
Βαθμός
Πτυχίου
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
42
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Τίτλος Σπουδών
ΔΑΝΑΗ
Αναλυτικά Μόρια:
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΜΠΟΜΠΟΤΑ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
41
Επώνυμο
0
0
0
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
0
4,23
ΔΝΣΕΙΣ
1
3
7
9
5
13 15 11
ΚΕΔΔΥ
2
4
8
10
6
14 16 12
1,2
4,20
Σελίδα 9 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΛΕΝΗ
29/3/2002
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
48
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗ
Λ
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
6,54
3
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ
Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
2/7/2002
49
0
3
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
12/7/2004
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναλυτικά Μόρια:
50
ΔΗΜΟΥ
0
0
2,73
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΣΟΦΙΑ
9/11/2004
ΔΗΜΟΣ
0
0
2,63
4
6
1
ΚΕΔΔΥ
3
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
7,29
0
0
0
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
0
3,00
ΔΝΣΕΙΣ
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
2
ΚΕΔΔΥ
0
3,00
ΚΕΔΔΥ
ΔΝΣΕΙΣ
0
8
5
0Μ 0Η
7,68
7
3
0Ε 0Μ 0Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
4
1
0
8,18
9
3
ΔΝΣΕΙΣ
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
0Μ 0Η
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
6
Συνολικά Μόρια
0
5
Χαλκιδικής
0
ΚΕΔΔΥ
Σερρών
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
3
0
2
Πιερίας
47
0
1
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
ΔΝΣΕΙΣ
Κιλκίς
8,74
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
0Ε 0Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
15/7/1999
ΦΩΤΙΟΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΜΑΡΙΑ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
46
Επώνυμο
2
4
3,00
12 13
8
11 10
9
14
6
1
4
2
7
5
3
2,73
ΔΝΣΕΙΣ
2
ΚΕΔΔΥ
3
0
5
1
5
4
2,63
Σελίδα 10 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12/7/2005
ΒΑΙΟΣ
54
ΡΙΓΚΑ
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
23/11/2005
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
55
ΝΙΚΟΥ
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23/11/2005
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
0
0
2,32
0
0
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
2
13
3
6
16
5
2,43
4
3
8
6
14 12 16 10
ΚΕΔΔΥ
2
1
7
5
13 11 15
9
2,43
ΔΝΣΕΙΣ
2
4
8
6
16 12 10 15
ΚΕΔΔΥ
1
3
7
5
14 11
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
9
13
2,43
ΔΝΣΕΙΣ
2
1
9
8
11 13 15
6
ΚΕΔΔΥ
3
4
10
7
12 14 16
5
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
0
4
ΔΝΣΕΙΣ
0Μ 0Η
7,33
0
1
0Ε 0Μ 0Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
ΚΕΔΔΥ
0
8,35
2,32
10
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
9
0Μ 0Η
6,77
2,43
15 11 14 12
0Ε 0Μ 0Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
8
0
7,1
2,43
7
0Μ 0Η
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
0
ΔΝΣΕΙΣ
Συνολικά Μόρια
ΝΤΟΥΜΑ
0
Χαλκιδικής
12/7/2005
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
53
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αναλυτικά Μόρια:
2,43
Σερρών
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ
0
Πιερίας
52
0
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
Κιλκίς
7,94
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
0Ε 0Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
12/7/2005
ΑΝΔΡΕΑΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
51
Επώνυμο
2,32
ΔΝΣΕΙΣ
1
3
11
7
13 15
9
5
ΚΕΔΔΥ
2
4
12
8
14 16 10
6
0
2,32
Σελίδα 11 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΤΑΡΣΙΤΣΑ
16/3/2006
ΧΡΗΣΤΟΣ
58
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
0
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
7,51
2,23
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΝΤΩΝΙΑ
24/7/2007
ΙΩΑΝΝΗΣ
59
ΝΑΝΤΣΗ
0
0
13/11/2007
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
60
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΘΗΝΑ
Αναλυτικά Μόρια:
1,82
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΔΗΜΗΤΡΑ
28/3/2008
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
0
0
1,62
0
0
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
5
ΚΕΔΔΥ
2
4
8
10
6
5
6
8
10 12 14
2
16
ΚΕΔΔΥ
3
4
7
9
1
15
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
11 13
1,82
ΔΝΣΕΙΣ
7
8
1
11
3
5
15 13
ΚΕΔΔΥ
9
10
2
12
4
6
16 14
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
0
2,23
ΔΝΣΕΙΣ
0
6,36
0
9
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
7
0Μ 0Η
7,29
1,73
3
0Ε 0Μ 0Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
0
1
0
7,37
2,23
ΔΝΣΕΙΣ
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
0Μ 0Η
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
4
Συνολικά Μόρια
0
2
Χαλκιδικής
2,23
ΚΕΔΔΥ
Σερρών
ΝΤΟΒΑ
0
3
Πιερίας
57
0
1
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
ΔΝΣΕΙΣ
Κιλκίς
8,07
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
0Ε 0Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
16/3/2006
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΠΕΣΥΡΙΔΗΣ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
56
Επώνυμο
1,73
ΔΝΣΕΙΣ
3
4
6
ΚΕΔΔΥ
1
2
5
0
1,62
Σελίδα 12 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
20/11/2009
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
63
ΒΛΑΧΟΥ
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΝΝΑ
17/3/2010
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
64
ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΘΕΟΦΙΛΗ
17/3/2010
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
65
ΛΕΝΤΗ
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17/3/2010
ΠΕΤΡΟΣ
0
0
1,03
0
0
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
13
ΚΕΔΔΥ
2
4
16
8
10 12
6
14
1
3
ΚΕΔΔΥ
2
4
1,12
ΔΝΣΕΙΣ
4
5
6
ΚΕΔΔΥ
1
2
3
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
1,03
ΔΝΣΕΙΣ
1
3
9
7
5
11
13
ΚΕΔΔΥ
2
4
10
8
6
12
14
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
0
1,12
ΔΝΣΕΙΣ
0Μ 0Η
6,38
0
5
0Ε 0Μ 0Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
11
0
6,44
1,03
9
0
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
7
0Μ 0Η
6,9
1,03
15
0Ε 0Μ 0Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
3
0
7,53
1,12
1
0Μ 0Η
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
ΔΝΣΕΙΣ
Συνολικά Μόρια
0
Χαλκιδικής
1,12
Σερρών
ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ
0
Πιερίας
62
0
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
Κιλκίς
7,63
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
0Ε 0Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
20/11/2009
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΓΟΥΝΑΡΗ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
61
Επώνυμο
1,03
ΔΝΣΕΙΣ
4
5
6
ΚΕΔΔΥ
1
2
3
0
1,03
Σελίδα 13 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΟΛΓΑ ΣΟΦΙΑ
13/7/2010
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
68
ΤΣΙΝΤΖΟΓΛΟΥ
0
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
7,34
0,93
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΚΥΡΙΑΚΗ
22/7/2010
ΙΣΑΑΚ
69
ΚΑΤΣΙΟΥ
0
0
0,92
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΥΘΑΛΙΑ
11/11/2010
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
70
ΜΑΝΩΛΗ
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
4/4/2011
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
0
0
0,71
0
0
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
6
ΚΕΔΔΥ
1
3
7
15 13
5
9
10
6
4
2
ΚΕΔΔΥ
7
8
5
3
1
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
11
0,92
ΔΝΣΕΙΣ
1
2
9
7
15
5
11 13
ΚΕΔΔΥ
3
4
10
8
16
6
12 14
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
0
9
0,93
ΔΝΣΕΙΣ
0
6,82
0
16 14 10 12
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
8
0Μ 0Η
6,89
0,83
4
0Ε 0Μ 0Η
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
2
0
6,5
0,94
ΔΝΣΕΙΣ
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
0Μ 0Η
0
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
1
Συνολικά Μόρια
0
2
Χαλκιδικής
0
ΚΕΔΔΥ
Σερρών
0,94
3
Πιερίας
0
4
Πέλλας
0
ΔΝΣΕΙΣ
Κιλκίς
7,06
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
0Ε 0Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
Γραφή Braille
27/6/2010
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Διδακτορικό Ανθρ.
Διδακτορικό Ειδ/τα
Παιδαγωγική Κατ. **
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Βαθμός
Πτυχίου
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
67
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Τίτλος Σπουδών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αναλυτικά Μόρια:
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
66
Επώνυμο
0,83
ΔΝΣΕΙΣ
2
1
5
7
ΚΕΔΔΥ
3
4
6
8
0
0,71
Σελίδα 14 από 15
ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΔΙΑ
ΚΕΔΔΥ
0
0
0
0
0
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
6,93
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
73
ΚΑΡΑΠΑΛΙΣΗΣ
0
0
0,26
2/4/2013
0
0
0
0
0
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
6,56
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αναλυτικά Μόρια:
74
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
0
0
2/4/2013
0
0
0
0
0
0
0
0Ε 0Μ 0Η
0Μ 0Η
6,35
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
0
0
0,11
1
2
4
3
6
7
5
8
0,26
1
2
ΚΕΔΔΥ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
Αναλυτικά Μόρια:
0,11
0,33
ΚΕΔΔΥ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Συνολικά Μόρια
8/10/2012
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
0Μ 0Η
ΔΝΣΕΙΣ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΔΑΝΑΗ
Χαλκιδικής
0,33
Σερρών
ΑΥΦΑΝΤΗ
0
Πιερίας
72
0
2
Πέλλας
Αναλυτικά Μόρια:
1
Κιλκίς
7,44
ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημαθίας
0Ε 0Μ 0Η
Δνσεις & ΚΕΔΔΥ Προτίμησης
Δυτικής Θεσ/νίκης
Προϋπηρ.
Προϋπηρ.
Ιδιωτ. / Δημ. Αναπλ./Ωρ.
Τομ. ΑΜΕΑ
ΣΜΕΑ
(Ε Μ Η)
(Μ Η)
Ανατολικής Θεσ/νίκης
10/7/2012
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραφή Braille
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ.
ΨΥΧΟΛ.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ελληνική Νοηματική
2ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό Ανθρ.
Μεταπτυχιακό Ειδ/τα
Τίτλος Σπουδών
Διδακτορικό Ανθρ.
Βαθμός
Πτυχίου
Παιδαγωγική Κατ. **
Χρόνος Κτήσης Πτυχίου
Διδακτορικό Ειδ/τα
Ειδικότητα
Πτυχίο Α.Ε.Ι. *
ΜΗΛΟΒΙΑΝΟΥ
Πολύτεκνος
Πατρώνυμο
Γονέας ανάπ. παιδ. >67%
Όνομα
Ίδιος 67% ανάπηρος
ΕΣΠΑ
Ωρομίσθιος
Αναπληρωτής
Α/Α
71
Επώνυμο
ΚΕΔΔΥ
0
0
0
0
23/1/2014 10:20:43 πμ * Αφορά μόνο τον κλάδο ΠΕ30 ** Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29 & ΠΕ30
0
0
0
0,11
3
4
5
2
7
1
8
6
0,11
Σελίδα 15 από 15