Σύστημα Μεταθέσεων Οπλιτών με βάση τη μοριοδότηση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ
1.
Με δεδομένη την απαίτηση της πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσία για άρτια επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων αλλά και ιδιαίτερη
μέριμνα για τους οπλίτες προκειμένου να υπάρξει αντικειμενική, δίκαιη,
αξιοκρατική και ίση μεταχείρισή τους, το σύστημα σχεδιάστηκε και
αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια :
α.
Την επιχειρησιακή
ανάγκες των Μονάδων της ΕΦ.
ετοιμότητα
β.
Τις επιθυμίες του προσωπικού.
γ.
Τη μοριοδότηση.
και
τις
λειτουργικές
2.
Οι περιπτώσεις στις οποίες ο κάθε Οπλίτης, δύναται να
λαμβάνει μόρια, είναι οι ακόλουθες:
α.
Α/Α
Μόρια αρχικής ενίσχυσης :
2.
3.
4.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
Παιδιά εγκλωβισμένων οικογενειών ή παιδιά θανότων ή
αγνοουμένων ή τραυματισθέντων λόγω της Τουρκικής εισβολής
του 1974 ή θυμάτων επεισοδίων με δυνάμεις κατοχής.
Ορφανοί από γονέα
Προερχόμενοι από μονογονεϊκή οικογένεια (Αγνώστου Πατρός)
Έγγαμοι
5.
Πατέρες νομίμων ή αναγνωρισθέντων ή θετών τέκνων
6.
Τέκνα γονέα με αναπηρία 60% και άνω ή βαριά ασθένεια ή
τέκνα γονέα με μόνιμη ανικανότητα για εργασία που να
προκύπτουν από επίσημα κυβερνητικά έγγραφα.
1.
ΜΟΡΙΑ
100
70
70
50
50 για
κάθε
τέκνο
50
-2-
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
7.
Τέκνα πολυτέκνων οικογενειών
8.
Τέκνα Τρίτεκνων Οικογενειών
Επαναπατριζόμενοι από το εξωτερικό Ν/Σ ηλικίας πάνω
από 26 ετών.
Ταυτόχρονα καλούμενα αδέλφια (ίδιο υπουργικό
10.
διάταγμα)
Διεθνείς Αθλητές (Επίσημος Πίνακας ΚΟΑ)
ΜΟΡΙΑ
10 για κάθε
άγαμο παιδί
10 για κάθε
άγαμο παιδί
9.
11.
α. Επίλεκτοι Ειδικής Ομάδας (μέγιστος αριθμός 30
συνολικά)
β. Επίλεκτοι Διεθνείς (μέγιστος αριθμός 45 συνολικά)
120
60
Τοποθετού
νται στην
Ειδική
Μονάδα
Αθλητών
80
γ. Διεθνείς (μέγιστος αριθμός 100 συνολικά)
β.
40
Μόρια ανάλογα με τη Φρουρά επιθυμίας - υπηρέτησης:
ΦΡΟΥΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΦΡΟΥΡΑ
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
ΛΣΙΑ
ΛΣΟΣ
ΛΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΝΗΣΟΥΚΟΡΝΟΥ
ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
0
4
3
5
4
3
4
6
ΛΕΜΕΣΟΣ
4
0
3
3
4
3
4
5
ΛΑΡΝΑΚΑ
3
3
0
4
2
2
5
6
ΠΑΦΟΣ
5
3
4
0
6
4
5
2
ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΝΗΣΟΥ –
ΚΟΡΝΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ
ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ
ΠΥΡΓΟΥ
4
4
2
6
0
3
5
7
3
3
2
4
3
0
4
6
3
5
4
5
5
3
3
6
4
4
5
5
5
4
0
4
6
5
6
2
7
6
4
0
γ.
υπηρέτησης.
Μόρια ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της Μονάδας
./.
-3-
3.
Επιπλέον των παραπάνω, οι Έφεδροι Αξιωματικοί και Οπλίτες
που προέρχονται από τριμελείς και τετραμελείς οικογένειες, λαμβάνουν 8
μόρια για κάθε άγαμο παιδί της οικογένειάς τους. Τα μόρια, αυτά δεν
λαμβάνονται υπόψη κατά την αρχική τοποθέτηση, αλλά μόνο κατά τη
διαδικασία των μεταθέσεων (3μελής εννοείται η οικογένεια που αποτελείται
από πατέρα, μητέρα και 1 παιδί και 4μελής οικογένεια εννοείται η οικογένεια
που αποτελείται από πατέρα, μητέρα και 2 παιδιά).
4.
Στους Οπλίτες που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή φυλάκισης,
αφαιρείται ανάλογος αριθμός μορίων από τον συνολικό αριθμό που
διαθέτουν όπως παρακάτω :
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
Από 30 έως 40 ημέρες φυλάκισης : 4 μόρια
Από 41 έως 50 ημέρες φυλάκισης : 8 μόρια
Από 51 έως 60 ημέρες φυλάκισης : 12 μόρια
Από 61 έως 70 ημέρες φυλάκισης : 16 μόρια
Από 71 έως 80 ημέρες φυλάκισης : 20 μόρια
Από 81 έως 90 ημέρες φυλάκισης : 24 μόρια
Από 91 ημέρες φυλάκισης και άνω : 28 Μόρια
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ
Οι μεταθέσεις των Οπλιτών διακρίνονται σε:
1.
Κανονικές ή τακτικές μεταθέσεις
2.
Έκτακτες μεταθέσεις
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
1.
Οι μεταθέσεις υλοποιούνται με βάση τα μόρια
συγκεντρώνει ο κάθε οπλίτης, τη χρονική περίοδο των μεταθέσεων.
που
2.
Οπλίτες που επιθυμούν να παραμείνουν εκτός της φρουράς
συμφερόντων τους, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία θεωρείται από
./.
-4-
τη Μονάδα και υποβάλλεται στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ και η οποία λαμβάνεται
υπόψη, εκτός εάν συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι. Δεν ισχύει για τη φρουρά
Πύργου. Για τη φρουρά Νήσου – Κόρνου, ισχύει μόνο για τους οπλίτες με
φρουρά επιθυμίας την Πάφο και το Λιοπέτρι.
3.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα μόρια, προτεραιότητα
μεταθέσεως για τους υπηρετούντες εκτός Φρουράς επιθυμίας, θα έχει αυτός
που έχει το μικρότερο αριθμό κλήρου (κλήρωση ΚΕΝ), ενώ για τους εντός
Φρουράς αυτός που έχει το μεγαλύτερο.
4.
Οι οπλίτες κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός από την
αρχική τοποθέτηση, μετατίθενται μία φορά, ανάλογα με τα μόρια που
συγκεντρώνουν, όπως παρακάτω :
α.
Οπλίτες Α΄ ΕΣΣΟ
(1)
Η
κατάταξη
πραγματοποιείται
κατά
το
μήνα
Ιανουάριο.
(2)
Η αρχική τοποθέτηση γίνεται κατά το μήνα
Φεβρουάριο μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης στα ΚΕΝ.
(3)
Η μετάθεση πραγματοποιείται κατά τον μήνα
Μάρτιο του επόμενου από το έτος κατάταξης.
β.
Οπλίτες Β΄ ΕΣΣΟ
(1)
Η κατάταξη γίνεται κατά το μήνα Ιούλιο.
(2)
Η αρχική τοποθέτηση γίνεται κατά το μήνα
Αύγουστο μετά το τέλος της βασικής εκπαίδευσης στα ΚΕΝ.
(3)
Η μετάθεση πραγματοποιείται κατά το μήνα
Σεπτέμβριο του επόμενου έτους από το έτος κατάταξης.
./.
-5-
6.
Επιπλέον των παραπάνω :
α.
Έχει ληφθεί πρόνοια έτσι ώστε να λαμβάνεται ως
κριτήριο για τις μεταθέσεις ο χρόνος υπηρέτησης στην φρουρά επιθυμίας
του κάθε οπλίτη με σκοπό να δύναται να υπηρετήσουν όσο το δυνατό
περισσότεροι οπλίτες στη φρουρά επιθυμίας τους.
β.
Οι καταγόμενοι από την επαρχία Πάφου, Λάρνακας και
περιοχής Κοκκινοχωριών, αποκλείονται για μετάθεση σε Φρουρές όπως
παρακάτω :
(1)
Λευκωσίας
–
Λάρνακας
–
Κλήρου
Κοκκινοχωριών - Κακοπετριάς, για τους καταγόμενους από την Πάφο.
–
(2)
Πάφου – Κλήρου Κακοπετριάς, για τους
καταγόμενους από Λάρνακα και τα Κοκκινοχώρια.
γ.
Οπλίτες οι οποίοι είναι αδέλφια (ανεξαρτήτως ΕΣΣΟ),
σύμφωνα με τον Περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, πρέπει να υπηρετούν στην
Φρουρά υπηρεσίας τους, στην ίδια Μονάδα και στο ίδιο Στρατόπεδο.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
1.
Ενεργούνται ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής των
Οπλιτών στις Μονάδες τους, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, συνεπεία
απολύσεων, ή δημιουργίας νέων θέσεων, κατόπιν διαταγής του ΓΕΕΦ.
2.
Έκτακτες μεταθέσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν για
σοβαρά οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα ή για λόγους υγείας,
κατόπιν ιεραρχικής υποβολής από τις Μονάδες των ενδιαφερομένων προς
τις αρμόδιες Δκσεις – Δνσεις/ΓΕΕΦ ανάλογων αναφορών, με τις εισηγήσεις
των ενδιάμεσων Κλιμακίων, προς την Επιτροπή Εξέτασης Αιτημάτων –
Κοινωνικών Προβλημάτων).
./.