ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ

ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
----Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
www.minedu.gov.gr
Αν. Πασχαλίδου
210-3443422
ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ.:
17-09-2013
130161/Γ2
Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
Δ.Ε.
Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης
Εκδότες και συγγραφείς του
συνημμένου πίνακα
ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο
σχολικού έτους 2013-2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 749/70 (ΦΕΚ Α΄ 277)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188)
4. Τη με αρ. πρωτ. 56009/Γ2/23-04-2013 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη
συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας
Γενικού Λυκείου.
5. Τα πρακτικά με ημερομηνία 25-06-2013 και 27-08-2013 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε
με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής Γλώσσας
Γενικού Λυκείου.
6. Τις με αρ. πρωτ. 25/16-07-2013 και 29/02-09-2013 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 20132014.
1
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
Αποφασίζουμε
Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή
πώλησης του κάθε βιβλίου:
Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
α/α
1.
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ
QUICK SMART ENGLISH
B1-INTERMEDIATE
2.
QUICK SMART ENGLISH
B2-UPPER INTERMEDIATE
3.
QUICK SMART ENGLISH
C1-ADVANCED
4.
FLASH
FLASH
INTERMEDIATE B1
6.
FLASH
UPPER INTERMEDIATE B2
7.
REVISED CONNECT B1
D Class
8.
REVISED CONNECT B1+
E Class
ΕΚΔΟΣΗ
9€
2012
9€
2012
9€
2012
10€
2013
10€
2013
10€
2013
24 €
2012
24,90€
2012
ANDREW BETSIS ELT
PRE-INTERMEDIATE A2
5.
ΤΙΜΗ
BURLINGTON BOOKS
9.
REVISED CONNECT B2
29,30 €
2012
10.
REVISED CHOICES ECCE
29,30 €
2012
11.
ECPE HONORS
28, 80 €
2010
12.
ENGLISH IN MIND
Cambridge University
SECOND EDITION
Press
44,85 €
2010
LEVEL 3
2
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
13.
ENGLISH IN MIND
SECOND EDITION
LEVEL 4
14.
ENGLISH IN MIND
44,85 €
2011
44,85 €
2012
Cambridge University
Press
SECOND EDITION
LEVEL 5
15.
INTERACTIVE LEVEL 3
38,72 €
2012
16.
INTERACTIVE LEVEL 4
38,72 €
2012
17.
ON SCREEN B2
33,00 €
2012
18.
ON SCREEN B2+
34,00 €
2012
19.
STARS & STRIPES ECCE
20,00 €
2012
28,00 €
2012
13,00 €
2013
13,00 €
2013
13,00 €
2013
21,44 €
2013
21,44 €
2013
21,44 €
2013
EXPRESS PUBLISHING
REVISED EDITION
20.
UPSTREAM
PROFICIENCY C2
21.
TAKE OFF LEVEL B1
22.
TAKE OFF LEVEL B1+
23.
TAKE OFF LEVEL B2
24.
LASER B1
HILLSIDE PRESS
THIRD EDITION
25.
LASER B1+
THIRD EDITION
26.
LASER B2
THIRD EDITION
MACMILLAN
27.
GATEWAY B1
18,41
2011
28.
GATEWAY B1+
18,41 €
2011
29.
GATEWAY B2
18,41 €
2012
30.
PIONEER BEGINNERS
12,10 €
2012
31.
PIONEER ELEMENTARY
12,35 €
2012
ΜΜ PUBLICATIONS
3
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
32.
PIONEER
PRE- INTERMEDIATE
33.
TRAVELLER
ADVANCED C1
34.
TRAVELLER
BEGINNERS
35.
ΜΜ PUBLICATIONS
TRAVELLER
ELEMENTARY
36.
TRAVELLER
PRE- INTERMEDIATE
37.
TRAVELLER
INTERMEDIATE B1
38.
TRAVELLER
B1+
39.
TRAVELLER
B2
40.
12,70 €
2013
14,50 €
2010
12,10 €
2009
12,35 €
2009
12,70 €
2009
13,20 €
2009
13,60 €
2008
13,95 €
2008
18,00 €
2012
18,00 €
2008
18,00 €
2008
18,00 €
2008
18,00 €
2009
18,46 €
2009
23,63 €
2010
15,16 €
2008
SOLUTIONS
PRE-INTERMEDIATE
SECOND EDITION
41.
SOLUTIONS ELEMENTARY
Oxford University Press
42.
SOLUTIONS INTERMEDIATE
43.
SOLUTIONS
UPPER-INTERMEDIATE
44.
SOLUTIONS ADVANCED
45.
TOTAL PET
WITH MAXIMIZER
46.
TOTAL FCE
WITH MAXIMIZER
47.
PASS FCE
BLACK CAT
4
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
48.
REVISED CHOICES FOR D CLASS
24,00 €
2008
49.
REVISED CHOICES FOR E CLASS
24,90 €
2008
50.
REVISED CHOICES FOR FCE
29,30 €
2008
32,60 €
2008
35,20 €
2008
35,20 €
2009
AND OTHER B2 LEVEL EXAMS
51.
BURLINGTON BOOKS
REVISED NEW TRENDS FOR FIRST
YEAR PROFICIENCY
52.
MORE 3
Cambridge University
53.
MORE 4
54.
ACCESS 3
19,00 €
2008
55.
ACCESS 4
21,00 €
2008
56.
NEW BLOCKBUSTER 1
16,00 €
2010
57.
NEW BLOCKBUSTER 4
18,00 €
2012
58.
CLICK ON 2
17,00 €
2008
17,00 €
2008
Press
EXPRESS PUBLISHING
59.
CLICK ON 3
60.
CLICK ON 4
19,00 €
2009
61.
ENTERPRISE LEVEL B1
18,00 €
2008
62.
ENTERPRISE LEVEL B1+
18,00 €
2009
63.
ENTERPRISE LEVEL B2
19,00 €
2008
64.
FORUM 1
17,00 €
2008
65.
FORUM 2
17,00 €
2008
66.
FORUM 3
20,00 €
2011
67.
PRIME TIME ELEMENTARY
32,00 €
2012
68.
PRIME TIME PRE-
32,50 €
2012
33,00 €
2012
EXPRESS PUBLISHING
INTERMEDIATE
69.
PRIME TIME INTERMEDIATE
EXPRESS PUBLISHING
5
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
70.
PRIME TIME
UPPER INTERMEDIATE
71.
STARS & STRIPES MICHIGAN
ECPE
72.
NEW UPSTREAM
PRE-INTERMEDIATE B1
73.
NEW UPSTREAM B1+
74.
UPSTREAM INTERMEDIATE B2
75.
UPSTREAM
EXPRESS PUBLISHING
UPPER- INTERMEDIATE B2 +
76.
UPSTREAM ADVANCED
C1
33,50 €
2012
23,00 €
2008
15,00 €
2010
18,00 €
2012
19,00 €
2008
20,00 €
2008
23,00 €
2008
77.
WISHES B2.1
20,00 €
2008
78.
WISHES B2.2
21,00 €
2008
79.
ELEVATOR 1
16,80 €
2008
80.
ELEVATOR 2
16,80 €
2008
81.
ELEVATOR 3
16,80 €
2008
16,80 €
2008
33,50 €
2011
34,49 €
2010
14,00 €
2010
14,00 €
2010
14,00 €
2010
10,00 €
2009
EXACT PUBLISHING
82.
ELEVATOR 4
83.
TARGET B1
84.
TARGET B1 +
85.
JOURNEYS B1
86.
JOURNEYS B1+
87.
JOURNEYS B2
88.
NEW OPEN TO LIFE 2
LEVEL A1+
RICHMOND
HILLSIDE PRESS
6
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
89.
NEW OPEN TO LIFE 3
LEVEL A2
90.
THE NEW OUTSIDERS C1
91.
THE NEW ON THE MOVE C2
92.
CHANGE UP INTERMEDIATE
93.
PET BUSTER
HILLSIDE PRESS
GM PUBLICATIONS
10,00 €
2009
14,00 €
2008
14,00 €
2009
14,00 €
2009
10,00 €
2008
94.
FCE BUSTER
10,00 €
2008
95.
LASER B1
21,03 €
2008
96.
LASER B1 +
23,63 €
2008
97.
LASER B2
26,22 €
2008
98.
ENGLISH EXPLORER 2
27,26 €
2010
99.
ENGLISH EXPLORER 3
27,26 €
2010
100.
ENGLISH EXPLORER 4
27,26 €
2011
101.
CLOSE UP B1
27,26 €
2011
102.
CLOSE UP B1+
27,26 €
2011
103.
FIRST CERTIFICATE
35,50 €
2008
MACMILLAN
NEW EDITIONS
MASTERCLASS
( UPDATED FOR THE REVISED
FCE EXAM)
Oxford University Press
104.
E RESULT
29,82 €
2008
105.
FCE RESULT
33,02 €
2008
106.
CAE RESULT
36,00 €
2008
107.
ACTIVATE B1
36,30 €
2009
108.
ACTIVATE B1+
37,28 €
2009
41,63 €
2009
21,13 €
2008
109.
ACTIVATE B2
110.
F.C.GOLD PLUS
PEARSON LONGMAN
7
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
111.
CAE GOLD PLUS
112.
PREMIUM B2
22,19 €
2008
20,94 €
2008
23,21 €
2009
20,00 €
2012
20,00 €
2012
PEARSON LONGMAN
113.
PREMIUM C1
114.
ALL YOU NEED B1+
115.
SUPERCOURSE PUBLISHING
ALL YOU NEED B2
Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
α/α
ΤΙΤΛΟΣ
1
TARGET UNIVERSITY PRACTICE TESTS
2
REVISED
TOWARDS
MASTERING
USE
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ARCHER EDITIONS
15,00 €
2013
21,90 €
2008
27,60 €
2008
20,00 €
2012
20,10 €
2012
20,10 €
2012
48,88 €
2012
48,88 €
2012
23,00 €
2012
15,00 €
2012
16,00 €
2012
OF
ENGLISH, FCE, ECCE
BURLINGTON BOOKS
3
REVISED MASTERMIND USE OF ENGLISH
FOR ADVANCED AND PROFICIENCY CLASSES
4
REVISED BURLINGTON PRACTICE TESTS FOR
ECCE 2013 BOOK 3
5
REVISED BURLINGTON PRACTICE TESTS FOR
BURLINGTON BOOKS
ECPE 2013 BOOK 1
6
REVISED BURLINGTON PRACTICE TESTS FOR
ECPE 2013 BOOK 2
7
OBJECTIVE FIRST THIRD EDITION
Cambridge University
8
OBJECTIVE ADVANCED THIRD EDITION
9
FCE FOR SCHOOLS PRACTICE TESTS
10
PRACTICE TESTS FOR THE MICHIGAN ECCE 1
11
PRACTICE TESTS FOR THE MICHIGAN ECCE 2
Press
EXPRESS PUBLISHING
8
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
12
PRACTICE TESTS FOR THE MICHIGAN ECCE 3
13
PRACTICE TESTS FOR ESB LEVEL 1 (B2)
14
19,00 €
2012
21,00 €
2011
PRACTICE TESTS FOR ESB LEVEL 2 (C2)
22,00 €
2012
15
PRACTICE TESTS PTE GENERAL LEVEL 2
24,50 €
2011
16
PRACTICE TESTS PTE GENERAL LEVEL 3
24,50 €
2011
17
CITY & GUILDS PRACTICE TESTS LEVEL B2
16,50 €
2011
18
CITY & GUILDS PRACTICE TESTS LEVEL C2
17,50 €
2011
19
CPE LISTENING & SPEAKING SKILLS 1
23,00 €
2012
EXPRESS PUBLISHING
EXPRESS PUBLISHING
20
CPE LISTENING & SPEAKING SKILLS 2
23,00 €
2012
21
CPE PRACTICE TESTS 1
31,00 €
2013
22
CPE PRACTICE TESTS 2
23
CAREER PATHS
31,00 €
2013
Electronics
2012
Banking
2011
Environmental science
2013
Medical
2012
Civil Aviation
Mechanics
2012
EXPRESS PUBLISHING
14,28 €
2012
Plumbing
2012
Electrician
2012
Construction 1- Buildings
2012
Sports
2012
Petroleum
2012
9
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
24
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
The Tiger Shark
The Great White Shark
The Hammerhead Shark
Aboriginal Australians
EXPRESS PUBLISHING
8,00 €
2013
Gharial Crocodiles
The 7 Wonders of the Ancient World
The 7 Engineering Wonders
of the World
25
USE OF ENGLISH B2
13,50 €
2009
26
NEW PLUS B2 MICHIGAN ECCE
13,50 €
2013
27
NEW PLUS PROFICIENCY
14,50 €
2011
28
DOUBLE PLUS UPPER INTERMEDIATE REVISED
13,00 €
2013
13,50 €
2013
MM PUBLICATIONS
29
DOUBLE PLUS B2 REVISED
30
PLUS MICHIGAN ECCE PRACTICE TESTS REVISED
13,50 €
2013
31
PLUS MICHIGAN ECPE PRACTICE TESTS
14,50 €
2010
32
FAST FORWARD FOR FCE
13,00 €
2011
13,00 €
2012
13,00 €
2011
13,00 €
2009
13,00 €
2009
13,00 €
2008
PRACTICE TESTS
33
HIGHWAY FOR ECCE PRACTICE TESTS
34
LICENSE TO PASS ECPE PRACTICE TESTS
35
GETTING TO CAMBRIDGE 1 SPEAKING AND
NEW LITERA
LISTENING, PRE-FCE & FCE LEVEL
36
GETTING TO CAMBRIDGE 2 SPEAKING AND
LISTENING, FCE LEVEL
NEW LITERA
37
8 GRADED PRACTICE TESTS BOOK 2 FOR FCE
38
WRITE RIGHT UPPER INTERMEDIATE
13,00 €
2009
39
MASTERING MICHIGAN 1, 1st year ECPE
13,00 €
2008
40
MASTERING MICHIGAN 2, 2nd year ECPE
13,00 €
2009
41
BRIDGING THE GAP 1
16,00 €
2008
16,00 €
2009
st
year of Proficiency
COURSEBOOK
42
BRIDGING THE GAP 2nd year of Proficiency
COURSEBOOK
10
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
BRIDGING THE GAP 1st year of Proficiency
43
PRACTICE BOOK
BRIDGING THE GAP 2nd year of Proficiency
44
NEW LITERA
PRACTICE BOOK
45
FAST CLASS FOR FIRST CERTIFICATE
46
CAMLA ECCE RESULT
Oxford University Press
47
CAMBRIDGE
ENGLISH
2009
16,00 €
2009
48,00 €
2010
45,00 €
2012
54,00 €
2012
10,00€
2012
PROFICIENCY
MASTERCLASS
48
16,00 €
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
SUPERCOURSE
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
PUBLISHING
PRACTICE TESTS
2. ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
α/α
1.
2.
3.
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ
ΕΚΔΟΣΗ
MUST HAVE GRAMMAR AND VOCABULARY
ARCHER EDITIONS
15,00 €
2013
BURLINGTON BOOKS
22,30 €
2012
NEW LITERA
13,00 €
2009
24,50 €
2011
13,00
2012
MASTERING GRAMMAR AND LEXIS FOR B2
EXAMS
GETTING TO CAMBRIDGE 2 FCE LEVEL
GRAMMAR AND VOCABULARY ANALYSIS
4. QUEST B1 GRAMMAR BOOK
5.
GRAMMAR AND VOCABULARY PRACTICE
INTERMEDIATE B1
Oxford University Press
MM PUBLICATIONS
11
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
6.
GRAMMAR AND VOCABULARY PRACTICE
UPPER INTERMEDIATE B2, SECOND EDITION
MM PUBLICATIONS
13,50
2012
ΤΙΜΗ
ΕΚΔΟΣΗ
3. ΛΕΞΙΚΑ, DVDS, CDS & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
α/α
1
2
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ
ON SCREEN B2
2012
INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE*
ON SCREEN B2+
INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE*
2012
EXPRESS PUBLISHING
3
STARS & STRIPES MICHIGAN ECCE (SOFTWARE)*
2012
4
STARS & STRIPES MICHIGAN ECPE (SOFTWARE)*
2012
5
6
7
JOURNEYS LEVEL B1 (EBOOK)
INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE
JOURNEYS LEVEL B1+ (EBOOK)
INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE
JOURNEYS Level B2 (EBOOK)
DVD NETWORK BEGINNERS
9
DVD NETWORK ELEMENTARY
10
DVD NETWORK PRE- INTERMEDIATE
11
DVD NETWORK INTERMEDIATE
MM PUBLICATIONS
ON LINE FOR ECCE – INTENSIVE COURSE
ON LINE FOR FCE – INTENSIVE COURSE
ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
2011
10,00 €
2011
10,00 €
2011
18,00 €
2013
18,00 €
2013
18,00 €
2013
18,00 €
2013
13,00 €
2008
13,00 €
2008
16,88 €
2010
NEW LITERA
13
14
10,00 €
HILLSIDE PRESS
INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE
8
12
HILLSIDE PRESS
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ
12
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
EDICOTEGOS-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
15
ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ- ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΓΟΣ
16,34 €
2013
* To παραπάνω υλικό για διαδραστικό πίνακα θα διατίθεται δωρεάν στα σχολεία που θα επιλέξουν
τις αντίστοιχες σειρές για το σχ. έτος 2013-2014.
Τα βιβλία των μαθητών συνοδεύονται από το βιβλίο του καθηγητή, το τετράδιο εργασίας του
μαθητή, ορισμένα από αυτά από language portfolios, βιβλία με tests, exam packs, DVDs, CDs
και λογισμικό για διαδραστικό πίνακα.
Θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2013-2014 τα εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα (βιβλία
δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.) Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου, που
αναφέρονται στις με αρ. πρωτ. 110745/Γ2/28-8-2008, 106506/3-9-2009, 110915/Γ2/09-09-2010
και 102710/Γ2/07-09-2012 Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας των σχολικών ετών 2008-2009, 20092010, 2010-2011 και 2012-2013 εκτός των βιβλίων δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί έως και το
έτος 2006.
Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί στα Γενικά Λύκεια της αρμοδιότητάς σας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα: 2 σελ.
Εσωτ. Διανομή
Γρ. Υφυπουργού
Γρ. Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Α
13
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
α/α
1.
2.
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
GM PUBLICATIONS
Κλεομήδους 2
210 5141246
Μαρία Μυτακίδη
104 43 Αθήνα
210 5150201
BURLINGTON BOOKS
Αριστοτέλους 16
173 43 Άγιος Δημήτριος
Express Publishing
Άνω Πατήσια
210 5143383
[email protected]
210 9767889
210 9767888
Μακ Μίλαν 9
3.
FAX - email
[email protected]
210 201 5444
210 212 0800
[email protected]
111 44 Αθήνα
4.
Hillside Press
5.
Andrew Betsis ELT
6.
7.
Pearson Longman Hellas
MM Publications
Δοϊράνης 13
Κυψέλη 113 62
Πύργου 31
185 42 Πειραιάς
Λεωφόρος Αμφιθέας 21
Π. Φάληρο 175 64
Δεληγιώργη 58
174 56 Άλιμος
210 8827677
210 8829041
[email protected]
210 4920871
210 4933661
210 9373199
210 9373170
210 9964282
210 9953680
Μετεώρων 3
8.
Cambridge University Press
194 00 Κορωπί
210 6549708
Τ.θ.001
9.
10.
MACMILLAN
Ομήρου 50
varia lecto
10672 Αθήνα
Oxford University Press
Δραγούμη 3
(Σπυρόπουλος Ιωάννης)
14451 Μεταμόρφωση
[email protected]
2103234380
[email protected]
210 6549740
[email protected]
210 3234385
[email protected]
210 8055331
210 8055330
[email protected]
210 9880223
11.
NEW EDITIONS
12.
Black Cat
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 7
166 73 Βούλα
Σεβρών 3
121 33 Περιστέρι
210 9883156
[email protected]
210 5740892
210 5758903
14
ΑΔΑ: ΒΛ9Γ9-8ΒΣ
13.
14.
15.
RICHMOND
Β. Μελά 7
EXACT PUBLISHING
155 62 Χολαργός
SUPERCOURSE
PUBLISHING
Λαοδικείας 1
(Εκδόσεις ΚΑΛΛΙΓΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε.)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
59100 Βέροια
Παναγή Τσαλδάρη (πρώην
Πειραιώς) 38
210 6537758
210 6537755
23310 73777
210 3650000
10437 Αθήνα
EDITIONS TEGOS
16.
17.
18.
Κων/νος Τέγος
Βουτσινά 39
15561 Χολαργός
ARCHER EDITIONS
Γ. Κονδύλη 4
Παπουτσάκη Ιωάννα
17455 Άλιμος
NEW LITERA
Ι. Παπαγιάννη 53
19200 Ελευσίνα
[email protected]
23310 60827
[email protected]
210 3650069
[email protected]
210 6520212
210 6520212
[email protected]
210 9803293
[email protected]
210 5561920
[email protected]
15