ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 281/2010
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης συντάσσει, κατ' εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 3852/2010, το παρόν πρακτικό
περί έκθεσης του Πίνακα των Γενικών αποτελεσμάτων των Εκλογών
της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτής στις 14
Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο
Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της κάτω
από αυτόν καταρτιζόμενης υπ' αριθ. 282/2010 Πράξης αυτής, μετά των
πρακτικών εκλογής, το οποίο και θα τοιχοκολληθεί έξω από το
κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη 29-11-2010
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών
ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η
Πρόεδρος
Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης
με
την
παρούσα
γνωστοποιεί την έκθεση, στις 29-11-2010 στο Κατάστημα του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, των πρακτικών εκλογής της 7ης
Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτής στις 14 Νοεμβρίου
2010, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Χαλκηδόνος
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, επί πέντε (5) ημέρες.
Η ανακοίνωση αυτή θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του οικείου
Δήμου.
Θεσσαλονίκη 29-11-2010
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών
ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καταρτίζει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 3 του ν.
3852/2010, τον παρακάτω
ΠΙΝΑΚΑ
Γενικών αποτελεσμάτων των Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και
των Επαναληπτικών αυτών, της 14ης Νοεμβρίου 2010, για την
ανάδειξη των δημοτικών αρχών στο Δήμο Χαλκηδόνος της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Συγκεντρωμένα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του
Δήμου Χαλκηδόνος
Κατά την εκλογική
διαδικασία της 7ης
Νοεμβρίου 2010
Κατά την επαναληπτική εκλογική
διαδικασία
της
14ης Νοεμβρίου
2010
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ
32.506
32.511
ΨΗΦΙΣΑΝ
24.577
21.333
ΕΓΚΥΡΑ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
23.277
20.033
1.300
1.300
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΕΥΚΩΝ
ΑΚΥΡΩΝ-
Aπό τα έγκυρα, ως άνω, ψηφοδέλτια, οι συμμετασχόντες, μετά τη
νόμιμη ανακήρυξή τους, στις δημοτικές εκλογές συνδυασμοί έλαβαν
κατά την πρώτη Κυριακή (7-11-2010) :
Α/Α
1.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΨΗΦΟΙ
7.163
ΠΟΣΟΣΤΟ
30,77%
ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΩΣΗ”
2.
“ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙ-
7.150
30,72%
6.918
29,72%
ΟΥΡΓΙΑ”
3.
“ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ”
4.
“ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
2.046
8,79%
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ”
Και κατά τη δεύτερη Κυριακή (14-11-2010) οι υποψήφιοι Δήμαρχοι
των δύο πλειοψηφησάντων συνδυασμών έλαβαν :
Α/Α
1.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΨΗΦΟΙ
“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΣΧΥΡΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
11.991
59,86%
8.042
40,14%
ΕΝΩΣΗ” με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Δαϊκούδη
Παναγιώτη του Βασιλείου
2.
“ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ”
με
υποψήφιο
Δήμαρχο
τον
Αραμπατζή
Αριστείδη του Μιχαήλ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 282/2010
(καταρτιζομένης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
42 παρ. 3 του ν. 3852/2010)
Γενικά αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου
2010 και των Επαναληπτικών αυτών, της 14ης Νοεμβρίου 2010, για
την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στο Δήμο Χαλκηδόνος της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Συγκεντρωμένα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του
Δήμου Χαλκηδόνος
Κατά την εκλογική
διαδικασία της 7ης
Νοεμβρίου 2010
Κατά την επαναληπτική εκλογική
διαδικασία
της
14ης Νοεμβρίου
2010
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ
Τριάντα δύο χιλιάδες
πεντακόσιοι έξι
Τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιοι
έντεκα
ΨΗΦΙΣΑΝ
Είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι
εβδομήντα επτά
Είκοσι μία χιλιάδες
τριακόσιοι
τριάντα τρεις
ΕΓΚΥΡΑ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Είκοσι τρεις χιλιάδες
διακόσια εβδομήντα
επτά
Είκοσι
χιλιάδες
τριάντα τρία
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΕΥΚΩΝ
Χίλια τριακόσια
Χίλια τριακόσια
ΑΚΥΡΩΝ-
Aπό τα έγκυρα, ως άνω, ψηφοδέλτια, οι συμμετασχόντες, μετά τη
νόμιμη ανακήρυξή τους, στις δημοτικές εκλογές συνδυασμοί έλαβαν
κατά την πρώτη Κυριακή (7-11-2010) :
Α/Α
1.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΩΣΗ”
2.
“ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ”
3.
“ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ”
4.
“ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ”
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Επτά χιλιάδες
εκατόν εξήντα
τρεις
Τριάντα κόμμα
εβδομήντα επτά
τοις εκατό
(30,77%)
Επτά χιλιάδες
εκατόν πενήντα
Τριάντα κόμμα
εβδομήντα δύο
τοις εκατό
(30,72%)
Εξι χιλιάδες
εννιακόσιες
δεκαοκτώ
Δύο χιλιάδες
σαράντα έξι
Είκοσι εννέα
κόμμα εβδομήντα δύο τοις
εκατό (29,72%)
Οκτώ κόμμα
εβδομήντα εννέα
τοις εκατό
(8,79%)
Και κατά τη δεύτερη Κυριακή (14-11-2010) οι υποψήφιοι Δήμαρχοι
των δύο πλειοψηφησάντων συνδυασμών έλαβαν :
Α/Α
1.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΣΧΥΡΗ
ΕΝΩΣΗ” με υποψήφιο
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
΄Εντεκα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα
Πενήντα
εννέα κόμμα
ογδόντα
έξι
Δήμαρχο τον Δαϊκούδη
μία
τοις
εκατό
(59,86%
Οκτώ χιλιάδες σαράντα
δύο
Σαράντα
κόμμα
δεκατέσσερα
τοις
εκατό
(40,14%)
Παναγιώτη του Βασιλείου
2.
“ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ”
με
υποψήφιο
Δήμαρχο
τον
Αραμπατζή
Αριστείδη του Μιχαήλ
Εξάλλου, η προτίμηση του εκλογικού σώματος στους υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων του καθενός συμμετασχόντος στις υπόψη δημοτικές
εκλογές συνδυασμού εκφράσθηκε ως ακολούθως :
Α) Για το συνδυασμό “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΙΣΧΥΡΗ
ΕΝΩΣΗ” με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Δαϊκούδη Παναγιώτη του Βασιλείου, έλαβαν
τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΜΠΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΠΛΑΓΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΒΛΑΪΚΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΣΙΔΕΡΗΣ) (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΤΖΗΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ– ΚΟΥΜΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΧΛΟΠΤΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
2080
1022
922
885
733
694
617
603
599
562
559
556
541
523
520
491
486
485
474
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΓΙΑΛΟΨΟΥ-ΨΙΛΙΤΕΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΛΥΜΒΕΡΙΑΔΗΣ ΛΥΒΕΡΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΧΡΙΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΣΛΑΦΤΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΜΠΑΜΠΑΣΙΩΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΦΟΥΛΗ) (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΔΟΥΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΠΥΡΕΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΑΦΕΤΖΗ - ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
466
462
445
410
399
385
382
360
329
328
322
319
318
311
295
291
249
245
209
202
195
179
162
106
97
96
89
69
29
Β) Για το συνδυασμό “ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Αραμπατζή Αριστείδη του Μιχαήλ, έλαβαν τις
παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΔΟΥΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΚΗΣ) (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΟΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΤΣΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
900
799
743
733
682
678
641
629
600
596
587
568
562
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΛΙΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΤΑΧΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΜΠΟΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΤΟΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΠΕΤΑΛΗ ΚΛΕΙΩ (ΚΛΑΙΡΗ) (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΧΑΣΟΓΛΑΝΗ-ΤΣΕΝΗ ΠΛΟΥΜΙΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΦΟΥΛΑ) (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
557
543
509
486
481
472
455
449
423
423
413
404
394
370
358
348
348
346
344
321
320
309
303
286
279
270
250
248
231
208
190
183
181
110
60
55
Γ) Για το συνδυασμό “ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ” με υποψήφιο Δήμαρχο
τον Μηντσιούδη Μαυρουδή του Ιωάννη, έλαβαν τις παρακάτω
ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΤΣΑ) (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
867
779
757
753
691
675
ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΤΕΟ) (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΤΣΙΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΧΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΔΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΛΥΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΜΕΤΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΓΚΑΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΟΝΑ) (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΤΡΑΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΤΣΟΥΓΚΛΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΣΤΡΑΤΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΛΑΤΣΑΡΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΔΑΝΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΒΑΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΟΡΩΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Δ) Για το συνδυασμό “ΛΑΪΚΗ
663
645
641
637
617
593
536
461
457
456
447
445
444
439
401
396
386
384
359
353
322
316
301
294
279
277
274
273
273
268
258
233
233
231
226
213
208
193
193
164
151
144
89
83
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ” με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Μωυσίδη Σάββα του Νικολάου, έλαβαν τις
παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΧΟΥΤΟΥΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ -ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΑΡΚΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΛΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΓΚΟΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΦΕΙΔΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΖΩΗ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΔΕΜΠΕΡΔΕΜΗ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΗ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΟΚΟΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΙΜΠΡΙΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΙΟΥΛΠΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΗ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΕΝΕΔΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΦΡΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
491
358
314
277
276
249
198
165
146
144
141
140
130
118
116
108
107
104
98
98
97
97
97
90
89
89
88
85
82
77
75
72
71
69
62
61
59
56
50
47
43
38
24
Περαιτέρω :
Α) Για το συνδυασμό “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΩΣΗ” έλαβαν τις
παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων :
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου,
ΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΝΤΣΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΝΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΧΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΕΡΛΕΤΗΣ ΘΕΔΟΣΙΟΣ
289
273
103
74
44
39
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα ΄Αδενδρου,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΘΥΜΟΥΔΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
207
163
129
78
40
γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Βαθύλακκου,
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΟΥΣΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΚΟΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ-ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ ΑΚΡΙΒΗ (ΒΙΒΗ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
209
124
92
76
55
28
δ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας,
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
158
ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΚΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΙΛΙΛΟΥ-ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
154
95
58
25
ε) Για τη Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων,
ΓΚΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΜΤΣΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΙΑΜΑΛΗ-ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
754
742
702
392
268
255
στ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου,
ΓΚΕΛΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΒΑΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΖΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
150
104
92
71
52
33
ζ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μεσήμβριας,
ΞΕΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΚΡΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΙΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
475
273
214
190
126
76
η) Για τη Δημοτική Κοινότητα Προχώματος,
ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑϊΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
202
149
119
101
71
48
θ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνος,
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΤΟΥΝΑΤΟΥ-ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
220
188
103
88
70
47
ι) Για την Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου,
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
96
17
16
7
ια) Για την Τοπική Κοινότητα Βαλτοχωρίου,
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
62
ιβ) Για την Τοπική Κοινότητα Ελεούσας,
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΟΥΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
123
60
33
ιγ) Για την Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου,
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΡΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
ιδ) Για την Τοπική Κοινότητα Παρθενίου,
159
152
19
7
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΑΛΑΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
80
53
52
8
Β) Για το συνδυασμό “ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” έλαβαν τις
παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων :
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου,
ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΜΙΛΔΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΙΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
762
721
381
324
262
133
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα ΄Αδενδρου,
ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΡΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΤΑ
280
227
226
113
90
55
γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Βαθύλακκου,
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ
ΣΠΥΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΑΜΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
433
127
117
111
93
52
δ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας,
ΣΑΒΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
399
ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΟΦΙΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
274
261
148
140
54
ε) Για τη Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων,
ΖΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΜΑΝΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΟΓΙΜΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
247
212
178
88
65
60
στ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου,
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΟΚΟΦΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
231
159
142
114
93
27
ζ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μεσήμβριας,
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΑΝΘΗ
ΚΕΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
299
164
111
92
76
62
η) Για τη Δημοτική Κοινότητα Προχώματος,
ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
251
207
202
93
40
20
θ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνος,
ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΖΩΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΛΟΥΣΙΑ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
238
147
132
124
107
89
ι) Για την Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου,
ΝΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕΝΤΕΛΑ ΝΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
81
67
44
27
ια) Για την Τοπική Κοινότητα Βαλτοχωρίου,
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΡΑΙΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
78
7
1
ιβ) Για την Τοπική Κοινότητα Ελεούσας,
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
70
50
41
ιγ) Για την Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου,
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΚΟΙΜΙΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
94
31
18
ιδ) Για την Τοπική Κοινότητα Παρθενίου,
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
49
11
Γ) Για το συνδυασμό “ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ” έλαβαν τις παρακάτω
ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
:
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου,
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΕΡΓΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΑΪΤΑΝΤΖΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
337
337
249
192
124
40
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα ΄Αδενδρου,
ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΝΗΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΣΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
163
106
93
64
54
20
γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Βαθύλακκου,
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΕΖΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
δ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας,
184
153
73
52
51
35
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΙΤΣΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΝΕΣΤΩΡ
ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΥΝΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
317
265
175
91
77
65
ε) Για τη Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων,
ΣΑΜΑΝΔΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΛΑΪΚΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΑΠΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΟΥ-ΜΠΡΟΥΣΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑ (ΛΟΥΛΑ)
ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΠΗΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
695
617
510
378
300
229
στ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου,
ΣΤΑΜΠΟΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΡΟΥΔΗ-ΤΡΑΝΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ)
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-ΚΑΠΑΓΑΝ ΣΩΤΗΡΙΑ
236
159
143
124
70
ζ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μεσήμβριας,
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΦΕΣΣΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΖΕΦΥΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
122
108
80
70
41
η) Για τη Δημοτική Κοινότητα Προχώματος,
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΥΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
θ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνος,
275
197
180
156
138
70
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΝΤΟΥΚΟΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
264
234
175
169
153
52
ι) Για την Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου,
ΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΡΟΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΕΓΚΟΣ ΣΤΑΦΑΝΟΣ
ΚΑΝΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ
84
8
7
7
ια) Για την Τοπική Κοινότητα Βαλτοχωρίου,
ΣΙΑΜΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΖΛΑΤΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
28
8
0
ιβ) Για την Τοπική Κοινότητα Ελεούσας,
ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
25
22
21
ιγ) Για την Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου,
ΜΠΙΚΟΥ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΡΑΚΕΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
86
51
3
2
ιδ) Για την Τοπική Κοινότητα Παρθενίου,
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ)
ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΡΒΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
40
14
6
2
Δ) Για το συνδυασμό “ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ”,
έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών
και τοπικών κοινοτήτων :
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου,
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
63
43
26
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα ΄Αδενδρου,
ΛΗΜΝΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΛΗΜΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
93
59
33
γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Βαθύλακκου,
ΣΑΡΙΤΣΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΑΛΗ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
105
90
34
δ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας,
ΠΑΣΑΚΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ε) Για τη Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων,
80
60
20
ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΗΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
186
156
152
78
75
στ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου,
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
93
85
78
68
ζ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μεσήμβριας,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΜΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
45
33
30
24
η) Για τη Δημοτική Κοινότητα Προχώματος,
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΥΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
124
90
89
80
53
44
θ) Για την Τοπική Κοινότητα Βαλτοχωρίου,
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6
ι) Για την Τοπική Κοινότητα Ελεούσας,
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ια) Για την Τοπική Κοινότητα Παρθενίου,
11
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
45
36
14
6
Ο παραπάνω Πίνακας και η κάτω από αυτόν συνταχθείσα Πράξη μαζί
με τα πρακτικά της εκλογής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 42 και 43 του ν. 3852/2010 : α) θα εκτεθούν στο κατάστημα
του
Πρωτοδικείου
συντασσομένου,
για
Θεσσαλονίκης
την
έκθεση
επί
αυτή,
πέντε
(5)
πρακτικού,
ημέρες,
που
θα
τοιχοκολληθεί επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα, β) θα
δημοσιευθούν με τοιχοκόλληση στο οικείο δημοτικό κατάστημα, και η
έκθεση των πρακτικών θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση που θα
εκδώσει η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου και θα τοιχοκολληθεί στο
κατάστημα του δήμου καθώς και στο κατάστημα του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη 29-11-2010
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ