περιληψη διακηρυξη πυρασφαλειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Ο.Π.Α.Α.Π.»
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ : 15-4-14
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:1275
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΤΥΠΟ
Ταχ. Δ/ση:
Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κώδικας: 121 34

210. 5701084/085
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού &
Πρόνοιας» προκηρύσσει ανοικτό
μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
Ν.2286/95 και το Π.Δ 28/80, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση
συστημάτων πυρασφάλειας στους αθλητικούς χώρους, προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).
Η προμήθεια και εγκατάσταση αφορά την ομαλή λειτουργία του συνόλου των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Ν.Π. «Ο.Π.Α.Α.Π.».
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται
στα γραφεία της Διοίκησης – Διαχείρισης του Ν.Π., που βρίσκονται στη Πλατεία Δημοκρατίας –
Περιστέρι (Νέο Δημαρχείο) και ενώπιον της Επιτροπής την Δευτέρα 28/04/2014 και ώρα 10:00
μέχρι 11:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη
διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας, δηλαδή 3.750,00 ευρώ.
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή,
εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του ανοικτού
διαγωνισμού.
Πληροφορίες και έντυπα για το διαγωνισμό μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας», Πλατεία
Δημοκρατίας – Περιστέρι (Νέο Δημαρχείο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. –
13:30 μ.μ.) στα τηλ.: 210–5701084 & 210-5701085.
Να κοινοποιηθεί :
1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:
Τακτικά Μέλη:
α) Βασιλάκη Βασιλική
β) Μπουλμπασάκου Καλλιόπη
γ) Ράγκος Βασίλειος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
α) Τσάση Γεωργία
β) Κουνδουράκης Λυκούργος
γ) Καλογηράτου Σταματία
Να τοιχοκολληθεί
1) Δημοτικό Κατάστημα Περιστερίου
2) Τ.Υ.Δ.Κ. Νομαρχίας Δυτ. Αττικής.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ
Στις εφημερίδες (μέχρι τις 17/04/2014)
Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Στις εφημερίδες
α. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
β. ΕΣΤΙΑ
γ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
δ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
[email protected]
fax. 210-32.20.631 τηλ. 210-32.20.481
fax. 52.44.309
fax. 55.43.682