ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4ΧΙ-ΩΕΞ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθμός Απόφασης 4/2012
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτη, ως Πρόεδρο,
Χαράλαμπο Σεβαστίδη και Δήμητρα Ολυμπίου, Πρωτοδίκες, ως Μέλη.
Με την παρουσία και της Θεοδώρας Γεωργιάδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης της
Γραμματείας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα
Γραμματέα.
Συνήλθε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (γραφείο Προέδρου,
αριθμός 233), σήμερα, την 18η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄, μετά
από πρόσκληση της Προέδρου του.
Με θέματα : 1. Την κλήρωση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και
Παραλαβής Εξοπλισμού και Υλικών (αναλωσίμων και μη) για το έτος 2012 και 2. το
χρόνο κλήρωσης.
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την από 18-1-2012 ανακοίνωση της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου
Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου στις 18-1-2012.
2. Τα άρθρα 15, 26, 27, και 38 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»,
4. Το Ν.2362/95, περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ Α΄ 141),
ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4ΧΙ-ΩΕΞ
5. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), περί συγκρότησης συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμού των μελών τους με κλήρωση,
6. Τις
με
αριθμούς
πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011
και
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) Αποφάσεις του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
7. Το άρθρο 13 του Ν. 2690/1999, και
8. Το άρθρο 64 του Ν.3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 9 παρ.2 του Ν.4022/2011 (ΦΕΚ Α΄ 219), και την κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 100260/17-11-2011, για τη διαχείριση της
επιχορήγησης των Δικαστηρίων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1) Τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των επιτροπών
για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που αφορούν το
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και την Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (άρθρο 64 Ν. 3900/2010) για το έτος 2012.
2) Οι επιτροπές αυτές θα είναι οι εξής:
Α) Επιτροπή (πενταμελής) : Για τη
διενέργεια δημοσίων διαγωνισμών για προμήθειες εξοπλισμού, υπηρεσιών και
εργασιών (servers, υπολογιστών, λογισμικού, κατασκευή computer room, κλπ για
παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών, αξιολόγηση
προσφορών, έκδοση αποτελεσμάτων διαγωνισμού, πρόταση κατακύρωσης προμήθειας,
κλπ) Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται α) από έναν από τους Προέδρους Πρωτοδικών,
ως πρόεδρο, ο οποίος θα κληρωθεί από πίνακα που θα καταρτίσει το Τριμελές
Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου (πίνακας Α), β) από ένα Πρωτοδίκη, ως
μέλος, ο οποίος θα κληρωθεί από πίνακα που θα καταρτίσει το Τριμελές Συμβούλιο
Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου (πίνακας Β), και από τρείς Δικαστικούς Υπαλλήλους
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ως μέλη, με πρώην βαθμό Α’, οι οποίοι θα
κληρωθούν από σχετικό πίνακα που θα καταρτίσει το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης
του Πρωτοδικείου (πίνακας Γ). Από τους ίδιους ως άνω πίνακες θα κληρωθούν και τα
αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. Β) Επιτροπή (τριμελής) : Για τη
διενέργεια δημοσίων διαγωνισμών (πρόχειρων και μη) για προμήθειες υλικών
(αναλωσίμων και μη), υπηρεσιών και εργασιών (Βιβλιοδεσίας, μηχανογραφικών και μη
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 4/2012
Σελίδα 2 από 4
ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4ΧΙ-ΩΕΞ
εντύπων, εξοπλισμού γραφείων, συντηρήσεων υλικών εξοπλισμού και λογισμικού,
εργασιών διαμορφώσεων χώρων, κλπ για παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών,
ελέγχου
δικαιολογητικών,
αξιολόγηση
προσφορών,
έκδοση
αποτελεσμάτων
διαγωνισμού, πρόταση κατακύρωσης προμήθειας, κλπ). Η επιτροπή αυτή θα
αποτελείται α) από ένα Πρωτοδίκη, ως πρόεδρο, ο οποίος θα κληρωθεί από πίνακα που
θα καταρτίσει το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου (πίνακας Β), και
από δύο Δικαστικούς Υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ως μέλη, με
πρώην βαθμό Α’, οι οποίοι θα κληρωθούν από σχετικό πίνακα που θα καταρτίσει το
Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου (πίνακας Γ). Από τους ίδιους ως
άνω πίνακες θα κληρωθούν και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. Γ)
Επιτροπή (τριμελής) : Για την παραλαβή κάθε είδους προμηθειών (εξοπλισμού,
εντύπων, αναλωσίμων υλικών, κλπ), έργων και υπηρεσιών (διαμορφώσεις χώρων,
εργασιών συντηρήσεων, κλπ) όλων των δημοσίων διαγωνισμών (με βάση τις σχετικές
συμβάσεις και προσφορές και σύνταξη πρακτικών κατά περίπτωση, ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών, κλπ). Η επιτροπή
αυτή θα αποτελείται α) από ένα Πρωτοδίκη, ως πρόεδρο, ο οποίος θα κληρωθεί από
πίνακα που θα καταρτίσει το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου
(πίνακας Β), και από δύο Δικαστικούς Υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
ως μέλη, με πρώην βαθμό Α’, οι οποίοι θα κληρωθούν από σχετικό πίνακα που θα
καταρτίσει το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου (πίνακας Γ). Από
τους ίδιους ως άνω πίνακες θα κληρωθούν και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη της
επιτροπής.
3) Κάθε δικαστικός λειτουργός ή υπάλληλος, μπορεί να κληρωθεί μόνο σε μία
επιτροπή (ως τακτικός ή αναπληρωματικός).
Την παραπάνω κλήρωση των μελών των ανωτέρω επιτροπών θα πραγματοποιήσει
η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Θεοδώρα Γεωργιάδου, παρουσία των υπαλλήλων του Διοικητικού Τμήματος Μαρίας
Μπλόσκα-Λάμπρου και Κωνσταντίνου Λεβεντάκου.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00’ στο γραφείο 233Α του δευτέρου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης.
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 4/2012
Σελίδα 3 από 4
ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4ΧΙ-ΩΕΞ
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης
Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, να αναρτηθεί αυθημερόν
στη «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και να
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης.
Μετά το πέρας των κληρώσεων θα συνταχθεί πρακτικό με τα αποτελέσματα
αυτών και θα μας το υποβάλλει για τα περεταίρω.
ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη,
την 18η Ιανουαρίου 2012.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1)
Παρθένα Ιωαννίδου
Χαράλαμπος Σεβαστίδης
Εφέτης
Πρωτοδίκης
Θεοδώρα Γεωργιάδου
Προϊσταμένη
Διεύθυνσης της
Γραμματείας
2)
Δήμητρα Ολυμπίου
Πρωτοδίκης
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 4/2012
Σελίδα 4 από 4