Προβολή αρχείου - Πρόγραμμα Μαθητείας

ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
-----
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. - Πόλη
Ιστοσελίδα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
ΘΕΜΑ:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β3
----: Α. Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: www.eye.minedu.gov.gr
: Ιωάννης Μπαθιανάκης
[email protected]
Σοφία Ντίντα
[email protected]
: 210 344 3795
: 210 344 2153
Μαρούσι, 07.01.2014
Αρ. πρωτ.: 40
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση Μαθητειών με χορήγηση Υποτροφίας σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων – Β’ ΚΥΚΛΟΣ - στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής
Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση»
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
Τις διατάξεις:
1.1 Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική
Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86).
1.2 Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους & Άλλες Διατάξεις» (A
247).
1.3 Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (Α 267).
1.4 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α124) για τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων.
1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (Α 98).
1.6 Του ΠΔ. 85/2012 (ΦΕΚ141 Α/21-06-2012) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
1.7 Του ΠΔ. 86/2012 (ΦΕΚ141 Α/21-06-2012) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως το
άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/28.06.2002) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003).
Την υπ’ αρ. πρωτ. 20087/31.12.2008 (ΦΕΚ 2665/Β/31.12.2008) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών,
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποίησε την με αρ. πρωτ. 10756/09.10.2002 (ΦΕΚ 1343/Β/16.10.2002) ΚΥΑ
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία
μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την 11726/2010 (ΦΕΚ 2126Β) όμοια απόφαση.
1/11
ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
4.
Την υπ’ αριθ. 329/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 210)
σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ.
πρωτ. 4327/2010 (Β 1387).
ης
5. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 22274/27.12.2012 και 22273/27.12.2012 Αποφάσεις 1 Τροποποίησης των υπ’ αρ. πρωτ.
3290/02.03.2012 και 3291/02.03.2012 Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής
Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων.
6. Τις υπ΄ αρ. πρωτ. 2312/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-Ω4Θ) και 2313/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-70Η) Αποφάσεις Έγκρισης Υλοποίησης με
Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης», των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων
Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4&5 αντιστοίχως, του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6564/12.06.2012 (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών «Υποτροφίες σε Αποφοίτους
Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας».
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10600/16.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ909-ΒΥΘ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση
Επαγγελματικής Εμπειρίας – Β’ ΚΥΚΛΟΣ - και την υπ’ αρ. πρωτ. 11010/07.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΙ9-ΨΡ6) Απόφαση παράτασής της.
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11972/25.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ39-Τ08) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση
Επαγγελματικής Εμπειρίας – Β’ ΚΥΚΛΟΣ - και την υπ’ αρ. πρωτ. 12456/08.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ179-ΕΗΖ) Απόφαση παράτασης της.
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12986/20.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ109-ΖΜΔ) Εγκύκλιο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο
των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους
Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»».
Αποφασίζουμε
Την πραγματοποίηση Μαθητείας έξι (06) μηνών Αποφοίτων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Επιχειρήσεις, για
απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, με χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής
Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας - Β’ ΚΥΚΛΟΣ - των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ
Α.Δ.Τ.
ΑΠΟΦ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Φ.Υ.Μ.)
ΑΦΜ
Φ.Υ.Μ.
ΝΟΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
1
ΑΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΒ724532
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
096066137
Πιερίας
2
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΗ857422
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
028527840
Κιλκίς
3
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ
ΑΚ388371
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΩΝΗ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΩΝΗ ΟΕ
800423926
Ιωαννίνων
4
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΕ504822
ΠΑΝΟΥ,,ΔΗΜΗΤΡΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
067936392
Αττικής
5
ΑΔΑΜΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΚ100093
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΣΤΕΛΙΟΣ
132218987
Αχαίας
ΑΖ749318
ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΜΗΛΑΝΘΗΣ
045127043
Πρεβέζης
999474562
Τρικάλων
6
ΑΔΑΜΙΔΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7
ΑΔΑΜΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
AK973475
ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ
8
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΗ923032
ΜΠΑΡΩΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
050682310
Έβρου
9
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΑΖ887694
Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
099740967
Δράμας
094537780
Έβρου
096202324
Έβρου
10
ΑΜΠΟΒΙΑΝ
ΜΑΡΙΑ
ΓΚΑΜΛΕΤ
ΑΗ418242
ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Χ281337
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ
ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ-ΠΕ
2/11
ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
12
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ894686
ΑΦΟΙ ΑΚΟΝΙΔΗ ΟΕ
082765226
Πέλλας
13
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ658238
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
997652535
Θεσσαλονίκης
800057147
Σάμου
14
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ440286
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΔΗΛΟΣ ΟΕ
15
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ191098
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ
128851380
Θεσσαλονίκης
046187560
Αιτωλοακαρνα
νίας
16
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ390698
ΦΑΡΑΝΤΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΗ787263
ΖΙΑΜΠΡΑ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
112329149
Κοζάνης
18
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΑ357591
ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
099924965
Ζακύνθου
19
ΑΡΜΟΥΤΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΩΚΡΑΤΗ
ΑΗ413347
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ,,ΣΩΤΗΡΙΑ,ΔΗΜΟΛΑΚΗΣ
112496197
Έβρου
20
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ452569
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΤΣΑ ΟΕ
997766759
Πιερίας
21
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΚ046839
ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΖΗΣΙΜΟΣ
045895740
Αττικής
22
ΒΑΓΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΖ091086
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ,,ΖΩΗ,ΘΩΜΑΣ
139571417
Λάρισας
104910155
Ρεθύμνου
23
ΒΑΡΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΒ188374
ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24
ΒΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΚ132037
ΡΕΝΤΙΦΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
079261154
Αττικής
25
ΒΑΤΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΑ499783
ΒΑΤΤΕΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΓΕΩ
029465622
Χίου
26
ΒΕΛΟΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ960245
ΡΟΔΙΝΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΜΙΧΑΗΛ
041297970
Ρεθύμνου
096000370
Ρεθύμνου
27
ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
AI960246
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
28
ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ311443
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ- Α.ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕ
094060010
Μαγνησίας
29
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΙ715218
ΣΕΙΖΗ,,ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
044498760
Θεσσαλονίκης
30
ΓΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ414843
ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΙΔΗΣ,,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
041630259
Έβρου
31
ΓΑΡΟΥΦΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ859917
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
122005790
Λάρισας
32
ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ030683
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ,,ΕΥΣΤΡΑΤ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ
042864781
Αττικής
ΑΗ375515
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
999750886
Έβρου
999126414
Καρδίτσας
33
ΓΕΡΟΠΑΣΧΑΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
34
ΓΕΩΡΓΑΤΖΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΗ284378
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
35
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ399017
ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
066159644
Δράμας
ΑΗ716851
ΜΑΡΚΟΒΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
301210373
Ηλείας
998218255
Ιωαννίνων
36
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
37
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ
ΖΩΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΗ740184
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
38
ΓΙΑΒΑΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ782562
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ
081424540
Τρικάλων
39
ΓΙΑΚΟΥΠΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ
Z1809232
ΧΑΤΖΗ,,ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ
074944093
Αττικής
099424541
Λάρισας
40
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α298095
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
41
ΓΙΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΑ379416
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ι
ΖΙΩΓΑ Ι ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998981851
Ιωαννίνων
42
ΓΚΑΤΖΙΑ
ΤΡΥΦΩΝΙΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ766338
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
999126414
Καρδίτσας
43
ΓΚΟΓΚΟΧΙΑ
ΡΟΛΑΝΤ
ΜΠΑΝΤΡΙ
ΑΕ923930
800493375
Έβρου
44
ΓΚΟΡΕΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΕ1082789
998252170
Ιωαννίνων
ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΟΕ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΟΕ
3/11
ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
45
ΓΚΟΥΛΕΜΑ
ΚΑΡΟΛΑΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ914769
ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
997712352
Έβρου
999126414
Καρδίτσας
46
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ781432
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
47
ΓΚΟΥΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΕ802884
ΚΥΡΙΤΣΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
061461623
Μαγνησίας
48
ΓΡΑΜΟΖΗ
ΕΛΟΝΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΕΤΡΟ
ΑΒ117235
ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ,,ΒΑΙΑ,ΛΑΖΑΡΟΣ
042068819
Λάρισας
49
ΓΡΑΜΠΟΒΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΞΑΝΘΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΙ880080
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ
120430080
Μαγνησίας
50
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΖ417661
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
079886930
Έβρου
51
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ793670
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
094119220
Κοζάνης
52
ΔΑΔΑΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΗ684661
ΡΟΥΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
035283007
Θεσσαλονίκης
53
ΔΑΛΕΝΤΖΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ053428
ΣΕΛΛΗ,,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ
028325720
Αττικής
037462830
Ρεθύμνου
54
ΔΑΝΔΟΛΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ960736
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
55
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΗ967743
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ
038489760
Ηρακλείου
56
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ381312
ΑΦΟΙ ΟΥΣΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
094185284
Καβάλας
57
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ413223
ΛΕΓΓΕΤΣΗ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ
047124675
Έβρου
58
ΔΙΓΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙ817607
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΕΒΕ
094082676
Πρεβέζης
59
ΔΙΝΑΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ336036
ΠΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
997840952
Καστοριάς
106220336
Ηλείας
067811640
Μαγνησίας
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ,
ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ238413
61
ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΒ106944
62
ΔΟΛΜΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΖ588582
Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
998788774
Λάρισας
63
ΔΟΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΖ252909
ΜΩΚΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΣΥΜΕΩΝ
078792999
Θεσπρωτίας
077362130
Αιτωλοακαρνα
νίας
64
ΔΟΥΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΒ769190
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
65
ΔΟΥΜΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
AI220243
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣ ΔΗΜ
040758491
Ηλείας
999677273
Ηρακλείου
66
ΔΡΑΙΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ975706
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΟΥΜΑΧΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΡΕΑ
ΟΕ
67
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ163367
ΓΚΑΝΤΑ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
112560243
Θεσσαλονίκης
68
ΕΛΜΑΣΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΗ581748
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
081882212
Αττικής
999199732
Τρικάλων
69
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΖ273021
ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΣΤ ΧΑΡΙΣΗΣ Ι ΟΕ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
70
ΕΣΤΕ
ΑΡΕΤΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΗ303046
ΤΣΑΚΙΡΗ,,ΘΕΟΚΛΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
043666854
Λάρισας
045334369
Ιωαννίνων
71
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ253285
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
72
ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΗ388493
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
118873210
Δράμας
73
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ581452
ΧΑΤΖΗ,,ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ
074944093
Αττικής
74
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΑ372423
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
103670298
Ηρακλείου
75
ΖΑΧΑΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ286394
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
043481884
Καρδίτσας
76
ΖΕΖΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΚ400633
046708241
Ζακύνθου
77
ΖΕΡΒΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙ444058
119675701
Ηρακλείου
78
ΖΕΡΒΟΥ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ939442
998444707
Ηρακλείου
ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ,
ΡΕΓΓΙΝΑ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ
Ε ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΑΙΤΗ Ε ΖΑΙΜΑΚΗΣ
ΟΕ
4/11
ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
79
ΖΗΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΚ567588
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ
106911657
Αττικής
80
ΖΗΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ247749
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΕΒΕ
094082676
Πρεβέζης
81
ΖΙΩΓΑΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ919882
ΣΤΕΡΓΙΟΥ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΛΣΑΜΗΣ
037824082
Έβρου
82
ΖΟΥΜΠΑ
ΦΑΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΙ251274
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η
ΠΙΝΔΟΣ
096033026
Ιωαννίνων
83
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ046079
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
031052970
Αττικής
84
ΖΩΗ
ΜΙΚΕΛ
ΒΕΡΟΝ
ΑΚ533670
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
998607709
Αττικής
85
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΑΙ026680
ΘΕΡΜΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ
016448046
Αττικής
86
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ081120
ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
055018160
Αττικής
87
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΒ675101
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
038242055
Θεσσαλονίκης
88
ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΑ263835
ΜΠΑΡΤΖΑΚΗ,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
043440724
Θεσσαλονίκης
045696701
Ζακύνθου
89
ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ
ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ787831
ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ
90
ΘΥΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΕ875240
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
056925034
Έβρου
094084866
Ηρακλείου
91
ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ455974
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA
INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
92
ΚΑΚΑΡΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
AH358875
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
130167963
Κιλκίς
93
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΗ416648
ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
046198943
Έβρου
94
ΚΑΛΤΣΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΚ282450
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998009931
Πέλλας
95
ΚΑΝΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΙ971690
ΔΗΜΑΚΗΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
066846849
Χανίων
96
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
ΜΑΡΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ726519
ΒΑΡΑΚΛΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ
038369969
Θεσσαλονίκης
97
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ339290
ΜΠΑΒΕΛΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
049291805
Χαλκιδικής
98
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΗ911471
ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
094537780
Έβρου
99
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙ294346
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ,ΙΩΣΗΦ
046681088
Τρικάλων
100
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΚ535352
Σ ΔΑΣΑΚΛΗΣ Γ ΣΙΓΑΛΟΣ ΟΕ
099988125
Αττικής
101
ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙ315539
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ,
ΙΩΑΝΝ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
042827411
Μαγνησίας
102
ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙ866480
Χ ΚΑΙ Α ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΟΕ
999680658
Λάρισας
103
ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ881422
ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
073395747
Πέλλας
045580507
Λασιθίου
104
ΚΑΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ399767
MYLONAKIS,,PATRICIA
MARY,NORMAN
105
ΚΑΤΣΗ
ΑΝΕΣΤΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΒ022416
ΡΩΣΙΑΔΟΥ,,ΟΛΥΜΠΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
044125328
Αττικής
999474562
Τρικάλων
106
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ849406
ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ
107
ΚΑΤΣΙΦΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΒ000394
ΚΟΛΛΙΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ
033200481
Αττικής
108
ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΙ512331
ΔΗΜΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
020987966
Αττικής
109
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ233262
MYKONOS CONCIERGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
800481862
Αττικής
110
ΚΑΨΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΖ767156
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
997830320
Τρικάλων
028541649
Ροδόπης
079886930
Έβρου
999888003
Δράμας
082054324
Δράμας
111
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΖ869807
112
ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΕΝ
ΑΖ418536
113
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ888491
114
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ888536
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗ
ΜΗΤΡΙΟΣ
Χ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ - Β ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
Ο.Ε
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΕ
5/11
ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
115
ΚΙΤΡΑΚΗ
ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΙ438645
ΣΑΙΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ
997581519
Ηρακλείου
116
ΚΛΩΝΤΖΑ
ΣΙΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΖ464193
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
040500793
Λασιθίου
117
ΚΟΚΑ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΛ
ΑΙ531765
ΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
800440216
Αττικής
118
ΚΟΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΧΑΛ
AK724729
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ
044493310
Αττικής
119
ΚΟΚΚΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ500943
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
100410495
Αττικής
120
ΚΟΚΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
AH760319
ΚΡΕΖΙΑΣ,,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΑΣ
041983890
Ζακύνθου
121
ΚΟΜΜΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ691958
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΚΕΙΜ
113754416
Θεσσαλονίκης
122
ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ808528
ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
044655419
Πέλλας
123
ΚΟΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ748393
ΑΙΚ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε
998253012
Ιωαννίνων
124
ΚΟΡΝΤΑΛΛΗ
ΤΖΕΝΣΙΛΝΤΑ
ΣΠΥΡΟ
BB0871558
ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
129177130
Πέλλας
125
ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΕ407329
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ
044765910
Δράμας
126
ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΖ828247
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,,ΑΝΝΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ
052698339
Θεσσαλονίκης
127
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΗ807218
ΑΚΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
047147062
Πέλλας
128
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τ978566
ΤΣΙΧΛΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
022422926
Ρεθύμνου
129
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΕ424130
ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
117286564
Έβρου
130
ΚΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φ152028
102142720
Θεσσαλονίκης
131
ΚΟΥΛΑΚΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ974735
120114427
Σερρών
132
ΚΟΥΜΛΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΖ924451
ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
ΜΗΤΙΛΥΝΟΣ,
ΘΕΟΧΑΡΗΣ,ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΟΛΕΟΓΛΟΥΔΗ,,ΕΛΕΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
101964428
Σερρών
133
ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΖ499456
Β ΦΤΑΚΑ-Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΕ
082386080
Κοζάνης
134
ΚΟΥΤΑΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ678974
ΙΣΚΑΣ,,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ
112775973
Θεσσαλονίκης
135
ΚΟΥΤΕΛΙΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNA
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ162770
ΝΤΑΛΤΑΣ,,ΑΛΕΚΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ
052419830
Αττικής
136
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ862183
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
028027140
Μαγνησίας
137
ΚΡΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ809882
ΜΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
997708375
Μαγνησίας
138
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ358801
ΚΟΥΣΗ,,ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
047498083
Πιερίας
031575719
Ιωαννίνων
139
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΑΙ807750
ΨΟΥΛΗ,
ΤΣΑΚΟΥΜΗ,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
140
ΚΩΣΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ159799
ΣΠΑΝΟΥ,,ΑΙΚΑΤΕΡ,ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
045734574
Θεσσαλονίκης
141
ΛΑΛΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΙ649507
ΤΣΑΚΙΡΗ,,ΘΕΟΚΛΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
043666854
Λάρισας
142
ΛΑΛΛΑ
ΕΛΟΝΑ
ΦΙΚΙΡΕΤ
BB0863997
ΚΑΝΕΛΛΗ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
150971645
Θεσσαλονίκης
143
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ440257
ΔΗΜΗΤΡHΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
081412804
Σάμου
144
ΛΑΤΣΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙ881762
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
030160749
Πέλλας
145
ΛΑΦΑΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΕ354426
ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
058945483
Πιερίας
146
ΛΕΜΟΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ415206
Μ Κ Π ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΟΕ
099443950
Έβρου
Χ717316
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
043554360
Αττικής
147
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
148
ΛΕΤΣΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙ778875
ΤΣΑΒΑΛΑΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΒΛΑΣΙΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
116064320
Λευκάδας
149
ΛΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
AE940979
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ,,ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
107586135
Σάμου
150
ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΒ677680
ΑΘ ΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
800459880
Θεσσαλονίκης
998582342
Έβρου
151
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΑΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ923924
ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Χ ΜΠΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ
Κ ΣΙΑ Ο Ε
152
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΕ918368
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998135124
Έβρου
153
ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ916438
ΓΟΥΔΑΣ Τ ΡΙΓΓΑ Ε Ο Ε
800438640
Έβρου
154
ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ118605
ΝΕΖΗ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
038417253
Αττικής
155
ΜΑΡΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΗ271545
ΔΗΜ-ΝΙΚ ΖΗΝΔΡΟΣ ΟΕ
092834312
Τρικάλων
6/11
ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
156
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΝΧΗΙ
ΒΙΚΤΟΡ
BF5391970
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
026335625
Αργολίδας
157
ΜΑΡΜΑΝΙΔΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΕ817297
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
094119220
Κοζάνης
158
ΜΑΣΕΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ806810
ΓΚΛΑΒΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
047146827
Πέλλας
159
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΑΚ979446
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ,,ΠΑΥΛΟΣ,ΛΑΖΑΡΟΣ
033423928
Κοζάνης
160
ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΡΑΞΗΣ
ΑΖ415099
ΚΕΧΑΓΙΑ,,ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
072170653
Έβρου
161
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ367403
ΣΑΒΒΙΔΗΣ,,ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ,ΟΡΕΣΤΗΣ
048174848
Χαλκιδικής
055500267
Αττικής
059500793
Θεσσαλονίκης
162
ΜΕΜΑΙΝΤΙΝΙ
ΝΑΖΙΚΕ
ΣΑΜΠΡΙ
BJ4899068
163
ΜΕΡΟΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΖ191285
164
ΜΗΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ847239
ΜΠΛΕΤΣΑΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΤΣΩΝΗ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΝΑΟΥΜ
047006070
Θεσσαλονίκης
165
ΜΗΤΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
AZ419176
ΜΗΤΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
999387480
Έβρου
166
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΙ578603
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ,,ΣΑΝΤΡΑ
ΤΖΕΝΗΝ,ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΚΛΕΝΝ
047163560
Αττικής
167
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ611551
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΣΙΑ Ε Ε
998025760
Αττικής
168
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Λ654222
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ,,ΒΕΡΩΝΙΚΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ
118433820
Κοζάνης
169
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΖ757461
ΣΑΝΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
017968375
Κερκύρας
170
ΜΟΥΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙ217771
ΚΟΥΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
114364370
Ηλείας
ΑΖ926847
ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ
094131073
Έβρου
998218255
Ιωαννίνων
171
ΜΟΥΤΑΦΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
172
ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ811135
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
173
ΜΠΑΛΙΟΥ
ΜΕΡΙΝΤΙΑΝ
ΖΑΙΜ
BF8987729
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
036180711
Καρδίτσας
174
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΕ961619
Θ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
081654786
Ηρακλείου
175
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ922959
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ
ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ-ΠΕ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
096202324
Έβρου
176
ΜΠΑΣΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΚΗ
ΑΕ754176
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε
Ε ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
093455635
Λακωνίας
177
ΜΠΑΤΑΡΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΗ414161
ΦΛΩΡΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΑΥΛΟΣ
100736840
Έβρου
178
ΜΠΗΤΙΑ
ΛΥΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ171395
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
997652535
Θεσσαλονίκης
998889942
Αττικής
179
ΜΠΙΝΕΡΙ
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛ
BE7344265
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
180
ΜΠΙΡΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΙ767629
ΚΟΝΤΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
042434812
Ηλείας
181
ΜΠΟΛΟΤΣΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΖ250461
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
092031263
Θεσπρωτίας
044475107
Λάρισας
111829724
Έβρου
073716690
Αττικής
094292250
Έβρου
182
ΜΠΟΝΤΕ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΚΩΣΤΑ
ΑΖ302481
ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ
,ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
183
ΜΠΟΥΡΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ908554
ΤΣΩΝΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
184
ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ988706
185
ΜΠΟΥΡΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΕ924106
186
ΜΠΡΑΜΙ
ΣΙΛΒΑ
ΝΙΚΟ
ΑΙ365000
ΠΑΠΑΣΑΝΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΕΒΕ
ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ,,ΘΩΜΑΣ,ΣΠΥ
047462314
Σερρών
187
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ390977
ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓ,ΧΡΗΣΤΟΣ
047778947
Δράμας
188
ΝΙΚΗΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ969053
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ,,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
064139139
Λασιθίου
189
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΦΑΕΛΑ ΝΙΚΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
Χ692457
ΤΣΟΥΚΑΛΑ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
050060601
Ηλείας
190
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ415188
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
029953630
Έβρου
191
ΝΙΤΑ
ΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΙΚΟ
ΑΒ409877
ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
074126176
Ιωαννίνων
192
ΝΟΥΣΙ
ΕΝΕΑ
ΜΑΚΣΙΜ
ΑΙ883607
ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΓΙΟΣ
134817875
Πέλλας
7/11
ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
193
ΝΟΥΤΣΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒ293528
ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΖΗΣΙΜΟΣ
045895740
Αττικής
194
ΝΤΑΙΑΚΑ
ΜΕΡΣΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ269316
ΣΟΥΛΑ,,ΒΕΑΤΡΙΚΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
151879979
Τρικάλων
195
ΝΤΑΚΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΕ284595
ΤΣΑΟΥΣΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
105153358
Αρτας
196
ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ
ΜΕΡΙΤΑ
ΣΑΧΙΝ
BR7725283
ΤΖΗΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
059377590
Πέλλας
197
ΝΤΟΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ554494
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
093314039
Αττικής
198
ΝΤΟΣΤΙΜΠΕΓΚΙΑΝ
ΜΠΑΧΣΟ
ΑΛΕΞΙ
09AR95031
Γ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Π ΖΑΚΑΤΗΡΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
084275012
Θεσσαλονίκης
199
ΝΤΟΥΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Φ299351
ΒΑΛΑΣΣΑΣ,,ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
053286447
Μαγνησίας
200
ΞΕΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΖ711611
ΣΤΑΘΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ
119931450
Αχαίας
201
ΞΟΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ221478
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
067604453
Ηλείας
202
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΣΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ694005
ΑΝΕΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
042902581
Ροδόπης
203
ΟΣΑΦΙ
ΑΡΙΛΝΤΑ
ΑΝΤΡΙΑΝ
BC4985614
ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
059830630
Πέλλας
204
ΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ929558
ΘΑΛΑΣΣΕΛΛΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
132908894
Λέσβου
205
ΠΑΖΙΩΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΕ114638
100899849
Σερρών
206
ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
AA051499
998298724
Αττικής
207
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒ868594
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ,,ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΧΡΗΣΤΟΣ
ALLSOFT ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ,,ΗΛΙΑΣ,ΠΑΥΛΟΣ
118526840
Φλωρίνης
208
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΒ271271
Μ ΤΑΜΗΛΙΑ Ε ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ Ι ΣΙΔΕΡΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΕSIS SPA OE
998880413
Αττικής
209
ΠΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ250917
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η
ΠΙΝΔΟΣ
096033026
Ιωαννίνων
210
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χ626929
LABORMARKET ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΟΕ
084157867
Αττικής
211
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΑΖ910327
ΗΛΙΑΣ Κ ΔΑΛΑΚΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998151150
Ξάνθης
212
ΠΑΝΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
AI806290
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,ΜΑΡΙΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ
044955705
Ιωαννίνων
094429209
Αττικής
213
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ
ΑΝΤΡΙΑΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙ038271
ΚΟΟΡΝΤΙΝΕΙΤΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΣΥΜΒΟΥΛ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡ
214
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΛΓΑ
ΕΥΓΕΝΗΣ
ΑΗ471089
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
059715362
Χανίων
215
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΗΛΙΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ541738
ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
101589593
Χανίων
216
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΑΗ469517
ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
045957536
Ρεθύμνου
044590890
Ρεθύμνου
217
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΕ469911
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
218
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ-ΚΟΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ786495
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΣΠΥ
041982161
Ζακύνθου
219
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
AI164683
ΤΟΥΣΤΣΟΓΛΟΥ,,ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΣΤΑΥΡΟΣ
046716578
Θεσσαλονίκης
220
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΙ347637
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998009931
Πέλλας
094341003
Έβρου
221
ΠΑΠΑΘΩΜΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΗ413758
ΑΛΦΑ ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
222
ΠΑΠΑΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π783720
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ
074844807
Θεσσαλονίκης
223
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ739452
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΕ
998252224
Ιωαννίνων
224
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σ900534
ΠΕΜΑΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
040318577
Κοζάνης
093314039
Αττικής
225
ΠΑΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ664982
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
226
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ765934
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ,
ΓΕΩΡΓ,ΔΙΟ
042428079
Ηλείας
227
ΠΑΠΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ743298
ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
047685104
Ιωαννίνων
8/11
ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
228
ΠΑΠΠΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙ267239
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,,ΗΛΙΑΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
071901966
Θεσπρωτίας
229
ΠΑΡΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ839179
ΖΗΣΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ
046915752
Λάρισας
230
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Π864170
ΚΑΝΤΑΡΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΑΒΒΑΣ
058906918
Δράμας
231
ΠΑΦΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
AH771695
Μ ΓΩΓΟΣ Η ΙΩΑΝΝΟΥ Ε Ε
800494279
Φλωρίνης
232
ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ342630
ΠΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
997840952
Καστοριάς
233
ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ
ΛΙΛΙΤ
ΧΕΝΡΙΚ
ΑΗ916527
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ Α ΧΑΜΟΣ Γ ΟΕ
999385633
Έβρου
091429204
Ηλείας
234
ΠΕΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ215298
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
235
ΠΕΤΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ261475
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
099924688
Ζακύνθου
236
ΠΗΛΙΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΙ264053
ΜΟΥΚΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ
109044599
Θεσπρωτίας
237
ΠΙΕΤΡΑΙ
ΛΟΥΙΖΑ
ΦΡΑΝ
AI808193
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
050679380
Ιωαννίνων
238
ΠΛΟΥΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΗ338676
ΚΑΚΑΡΙΚΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
115941592
Χαλκιδικής
998161965
Ρεθύμνου
239
ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ468105
ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
240
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ912642
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
074296208
Έβρου
241
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΖ885623
Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
099740967
Δράμας
242
ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΖ900534
ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
081888150
Ξάνθης
102142720
Θεσσαλονίκης
243
ΠΡΙΟΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ840704
ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
244
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ249837
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ
050228580
Πρεβέζης
245
ΡΑΜΑΖΑΝ ΟΓΛΟΥ
ΓΙΑΣΑΡ
ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ
ΑΖ915154
Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
997712512
Έβρου
246
ΡΑΠΤΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ147844
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
047541298
Αττικής
247
ΡΑΥΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΑ357302
ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
099924965
Ζακύνθου
248
ΡΙΤΣΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ949251
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ
ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ
998549394
Έβρου
249
ΡΟΥΣΙΝΟΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΪ
ΑΚ443442
ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
059830630
Πέλλας
250
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΚ423544
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
045056525
Κοζάνης
251
ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ434575
ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ
041775891
Ηρακλείου
033716516
Έβρου
252
ΣΑΝΤΥΚΟΒΑ
ΝΤΙΝΑΡΑ
ΤΑΛΓΚΑΤ
CA2548066
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
253
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΗ315351
ΠΕΤΡΙΔΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
049318926
Πιερίας
052425964
Ιωαννίνων
254
ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
AK424364
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
255
ΣΕΜΕΡΤΖΗ
ΠΕΠΑ
ΔΗΜΗΤΑΡ
ΑΕ917117
ΤΙΓΓΙΡΙΔΗΣ,,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ
047624239
Έβρου
256
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΖΗΣΗΣ
ΑΕ851424
Κ ΘΩΜΑΣΙΑΔΗΣ Σ ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΕ
082672648
Ημαθίας
257
ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ973743
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
043027048
Χανίων
258
ΣΙΣΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ916429
047124675
Έβρου
259
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒ047112
061536023
Αττικής
260
ΣΜΥΡΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ461815
ΛΕΓΓΕΤΣΗ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
047217068
Ηρακλείου
261
ΣΟΥΛΑΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΗ292448
ΖΗΣΑΚΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
031965826
Κοζάνης
099923090
Ζακύνθου
262
ΣΠΑΘΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΕ788568
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
263
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
AI339521
ΓΩΓΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΤΡΥΦΩΝ
046493201
Φλωρίνης
264
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ804803
ΣΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
041228914
Πέλλας
998549394
Έβρου
265
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΗ416086
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ
ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ
266
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΖ261339
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
099924154
Ζακύνθου
267
ΣΤΡΑΤΗ
ΔΟΝΑΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΗ752611
ΜΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΑΣ
044613766
Θεσπρωτίας
268
ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΗ809603
ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΓΙΟΣ
134817875
Πέλλας
AI868001
ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
044475107
Λάρισας
269
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
9/11
ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
270
ΤΕΓΚΟ
ΕΛΗΟΡ
ΔΗΜΙΤΡΑΚΗ
Α325227
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η
ΠΙΝΔΟΣ
096033026
Ιωαννίνων
271
ΤΕΠΕΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΖ173614
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΕ
999047552
Πιερίας
272
ΤΕΤΡΑΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΕ308861
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
006400485
Ζακύνθου
273
ΤΖΙΑΦΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ804638
ΚΟΣΜΑ,,ΦΩΤΕΙΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
114481493
Ιωαννίνων
274
ΤΖΙΤΖΗΣ
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ720711
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
050578010
Θεσσαλονίκης
084068047
Λασιθίου
113889415
Θεσσαλονίκης
094131073
Έβρου
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ
ΠΑΡΑΔΟΣ/ΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΠΟΡΑΒΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ
275
ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ466515
276
ΤΡΑΓΑΡΑΚΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΗ687311
277
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΕ424441
278
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΑ463884
ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΩΙΔΗΣ
109111703
Ρεθύμνου
279
ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ265849
ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
301887900
Καρδίτσας
280
ΤΣΑΓΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΖ750258
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
998218255
Ιωαννίνων
281
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ809564
ΜΕΣΕΜΑΝΩΛΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
141957364
Πέλλας
282
ΤΣΑΜΑΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ752885
800271508
Θεσπρωτίας
283
ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ806438
043494019
Πέλλας
284
ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ302733
ΚΟΝΤΟΥ ΔΑΡΟΥΣΟΥ ΟΕ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
103973015
Θεσσαλονίκης
285
ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΑΖ418102
ΦΛΩΡΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΑΥΛΟΣ
100736840
Έβρου
286
ΤΣΙΒΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ258217
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η
ΠΙΝΔΟΣ
096033026
Ιωαννίνων
287
ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
AA431776
033959526
Λάρισας
288
ΤΣΙΛΕΖΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΗ874883
ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ,,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
062537877
Καβάλας
289
ΤΣΙΛΙΓΚΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΕ143251
ΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
075684381
Μαγνησίας
290
ΤΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ892166
128293247
Θεσσαλονίκης
291
ΤΣΙΟΥΜΠΕΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙ859997
800471021
Λάρισας
998218255
Ιωαννίνων
ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ,
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΚ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
292
ΤΣΙΟΥΡΗ
ΑΓΑΘΟΥΛΑ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΚ376291
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
293
ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΕ836661
ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
082778640
Πέλλας
294
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ246191
ΘΕΜΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ
302265100
Πρεβέζης
028527840
Κιλκίς
295
ΦΑΡΡΟΥΚΟΥ
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ
ΣΚΕΛΚΙΜ
ΑΗ857560
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
296
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ135926
ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
055018160
Αττικής
297
ΦΛΕΓΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΗ221777
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΣΤΕΛΙΟΣ
132218987
Αχαίας
095397623
Θεσσαλονίκης
298
ΦΛΟΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΚ250766
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
299
ΦΛΟΥΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΗ970636
ΔΑΒΑΡΙΑΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
066535666
Ρεθύμνου
300
ΦΟΥΣΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΖ414032
ΑΦΟΙ ΧΑΜΟΥ Ε.Ε
099445794
Έβρου
094537780
Έβρου
047458800
Θεσσαλονίκης
301
ΦΡΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΑΖ911303
ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
302
ΧΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΡΕΤΟΣ
ΑΕ194094
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
10/11
ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ
303
ΧΑΜΑΜΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ111837
304
ΧΑΜΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
AI457382
305
ΧΗΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΑΒ092136
306
ΧΛΩΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙ563691
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΡΟΔΙΝΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΜΙΧΑΗΛ
ΣΕΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΥ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΘΩΣ
055082514
Αττικής
041297970
Ρεθύμνου
045360770
Αρτας
043014723
Αττικής
068546639
Αττικής
307
ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ615736
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
308
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΑΚ568497
ΙΩΑΝΝΟΥ Δ ΣΙΟΝΤΗ Α ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΖΗ
ΟΕ
997393127
Αττικής
309
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
AI443359
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΠΕ
998445046
Ηρακλείου
310
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ881512
042325331
Ξάνθης
311
ΨΑΡΑΔΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΑ488394
999535431
Χαλκιδικής
ΝΤΙΝΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσα απόφασης, για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ.
πρωτ. 6564/12.06.2012 Κ.Υ.Α. και της σχετικής πρόσκλησης προς τις Επιχειρήσεις.
Με την παρουσίαση των μαθητευομένων / υποτρόφων υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας μεταξύ υποτρόφου και επιχείρησης
(ένα πρωτότυπο αποστέλλεται στην Υπηρεσία), και συμπληρώνεται από την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης
www.mathiteia4u.gov.gr η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας.
Ως ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παρουσίασης του μαθητευομένου υποτρόφου στην
Επιχείρηση και η ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Μαθητείας.
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.
2.
Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.
3.
Μονάδα Β3
11/11