Απόφαση - Πρόγραμμα Μαθητείας

: 59INFORMATICS
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.04 10:48:30
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
-----
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. - Πόλη
Ιστοσελίδα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
ΘΕΜΑ:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β3
----: Α. Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: www.eye.minedu.gov.gr
: Κ. Τσαλκάνη
[email protected]
:
:
Μαρούσι, 04.07.2014
Αρ. πρωτ.: 6594
ΑΠΟΦΑΣΗ
210 344 3814
210 344 2153
Έγκριση Μαθητειών με χορήγηση Υποτροφίας σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γ’ ΚΥΚΛΟΣ - στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής
Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση»
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
Τις διατάξεις:
1.1 Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική
Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86).
1.2 Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους & Άλλες Διατάξεις» (A
247).
1.3 Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (Α 267).
1.4 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α124) για τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων.
1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (Α 98).
1.6 Του ΠΔ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21-06-2012) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
1.7 Του ΠΔ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α/10-06-2014) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως το
άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/28.06.2002) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003).
Την υπ’ αρ. πρωτ. 20087/31.12.2008 (ΦΕΚ 2665/Β/31.12.2008) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών,
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποίησε την με αρ. πρωτ. 10756/09.10.2002 (ΦΕΚ 1343/Β/16.10.2002) ΚΥΑ
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία
μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την 11726/2010 (ΦΕΚ 2126Β) όμοια απόφαση.
1/10
: 59-
4.
Την υπ’ αριθ. 329/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 210)
σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ.
πρωτ. 4327/2010 (Β 1387).
5. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 3290/02.03.2012 και 3291/02.03.2012 Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων
Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 αντίστοιχα του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 22274/27.12.2012 και
22273/27.12.2012 Αποφάσεις 1ης Τροποποίησης και με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 4741/07.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ39-ΤΜΛ) και
4742/07.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ39-Μ6Μ) Αποφάσεις 2ης Τροποποίησης αντίστοιχα, καθώς και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των
Πράξεων.
6. Τις υπ΄ αρ. πρωτ. 2312/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-Ω4Θ) και 2313/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-70Η) Αποφάσεις Έγκρισης Υλοποίησης με
Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης», των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων
Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4&5 αντιστοίχως, του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6564/12.06.2012 (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών «Υποτροφίες σε Αποφοίτους
Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας».
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3068/20.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ49-Μ3Θ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση
Επαγγελματικής Εμπειρίας – Β’ ΚΥΚΛΟΣ.
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4581/07.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-ΚΘΚ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση
Επαγγελματικής Εμπειρίας – Γ’ ΚΥΚΛΟΣ .
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5413/29.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΨ9-ΟΥΘ) Εγκύκλιο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο
των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους
Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Αποφασίζουμε
Την πραγματοποίηση Μαθητείας έξι (06) μηνών Αποφοίτων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Επιχειρήσεις, για
απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, με χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής
Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας - Γ’ ΚΥΚΛΟΣ - των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ
ΑΔΤ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Φ.Υ.Μ.)
ΑΦΜ
Φ.Υ.Μ.
Νομός
Μαθητείας
1
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙ803790
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΕΤΡΟΣ
064027770
Λακωνίας
2
ΑΓΓΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ν815900
ΦΙΛΙΠΠΟΥ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
122001742
Λάρισας
3
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΗ271674
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
024676817
Τρικάλων
4
ΑΔΑΜΙΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ918028
ΜΟΥΡΟΥΚΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
040846153
Έβρου
5
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΖ899272
ΜΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
041547845
Ξάνθης
6
ΑΔΑΜΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
AI294653
ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
062047772
Τρικάλων
ΑΙ187987
ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
102142720
Θεσσαλονίκης
ΑΖ648724
ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
095706159
Θεσσαλονίκης
7
8
ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9
ΑΜΠΑΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ368312
ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΔΙΒΑΝΕ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
998971071
Θεσσαλονίκης
10
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ274637
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
997829486
Τρικάλων
ΑΚ820712
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,,ΓΛΥΚΕΡΙΑ,ΔΙΟΝΥΣΙ
ΟΣ
026104800
Αττικής
069547843
Ηλείας
032693574
Χανίων
11
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΙ217805
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13
ΑΝΤΩΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙ463519
ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2/10
: 5914
ΑΠΕΡΓΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ249844
ΑΡΓΥΡΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
101366361
Πρεβέζης
15
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ357039
ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
113776814
Θεσσαλονίκης
16
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
AI909715
ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΗΣ
074419502
Έβρου
17
ΑΡΜΕΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Χ318886
ΒΟΥΓΚΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
043728074
Δράμας
18
ΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΑΗ418417
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
999386758
Έβρου
ΑΒ847747
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑ
ΝΝΗΣ
027835906
Μαγνησίας
19
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΩΜΑΣ
ΑΚ324917
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
093903589
Θεσσαλονίκης
21
ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
AH173460
ΣΑΚΑΛΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΠΕΤΡΟΣ
044111023
Θεσσαλονίκης
22
ΒΑΡΤΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΑΒΕΡΙΚ
ΑΖ413314
041630180
Έβρου
23
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ199833
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ,,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
057959190
Θεσσαλονίκης
24
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ411403
ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΟΜΗΡΟΣ
061528902
Μαγνησίας
25
ΒΑΣΟ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ828040
ΛΥΔΙΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998390356
Κερκύρας
26
ΒΟΖΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΕ516380
ΣΕΛΛΗ,,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ
028325720
Αττικής
27
ΒΟΥΡΑΖΑΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΚ435676
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΝΕΣΤΗΣ
067836682
Πέλλας
28
ΓKΙΑΤΑ
ΝΟTΣΙΑΝΑ
ΑΛΤΙΝ
BI4529500
055018160
Αττικής
29
ΓKΙΑΤΑ
ΕΛΓΚΕΡΤΑ
ΑΛΤΙΝ
BI4529513
ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
094321587
Αττικής
30
ΓΑΓΡΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒ891208
ΓΚΑΤΖΙΑΝΑ ΚΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
071336600
Θεσσαλονίκης
31
ΓΑΛΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΕ807707
ΠΑΞΙΝΟΥ,,ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ
059428404
Μαγνησίας
043331415
Θεσσαλονίκης
016389619
Αρτας
020987966
Αττικής
32
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Χ759510
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΘΥΜΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ
33
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΒ410576
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙ
34
ΓΙΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΚ090125
35
ΓΙΑΜΠΑΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ173449
ΔΗΜΑΚΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΤΙΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΟΣ
055278836
Θεσσαλονίκης
998611876
Τρικάλων
36
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ298451
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΥΛΟYΡΙΔΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
37
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙ844756
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ,,ΖΩΗ,ΘΩΜΑΣ
139571417
Λάρισας
38
ΓΙΑΤΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ849660
ΤΣΕΡΤΟΥ,,ΜΑΡΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
108692279
Τρικάλων
39
ΓΚΑΚΙΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΕ924824
ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ
ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ
094131073
Έβρου
40
ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΚ394378
ΚΗΠΟΥΡΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
062348464
Αττικής
41
ΓΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ444292
ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
074268271
Ηρακλείου
42
ΓΚΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΔΑΜΑΝ
ΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΛ
BJ5742976
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΕΟΔΩΡΟ
Σ
067856080
Πρεβέζης
43
ΓΚΟΤΖΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
AK973188
ΜΠΕΝΕΚΗΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
029525402
Τρικάλων
44
ΓΚΟΥΣΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΙ831286
998853423
Ζακύνθου
45
ΓΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙ
ΑΕ923421
073326336
Έβρου
46
ΓΟΥΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ668657
ΔΗΜ ΠΕΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ,,ΣΟΥΛΤΑΝΑ,ΘΕΟΔΩΡΟ
Σ
066977690
Θεσσαλονίκης
47
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΗ473942
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
044965262
Χανίων
48
ΔΑΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ835196
Χ ΚΑΙ Α ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΟΕ
999680658
Λάρισας
49
ΔΑΡΜΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ114882
ΠΑΤΟΥΛΗ,,ΕΥΣΤΑΘΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ
029536508
Αττικής
094017203
Αττικής
50
ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ617922
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
51
ΔΟΥΜΠΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ292662
ΑΛΕΞΙΟΥ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
045210778
Κοζάνης
52
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ043752
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΓΙΑΣ
031496821
Αττικής
3/10
: 59-
53
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ442877
ΣΑΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
800577583
Ηρακλείου
54
ΖΑΛΑΒΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΖ770024
ΚΕΦΟΥ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
079840270
Τρικάλων
55
ΖΑΝΤΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΚ850344
ΓΚΟΚΑ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
037785330
Θεσσαλονίκης
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
56
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΗ466318
57
ΖΗΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΚ567588
998089926
Ηρακλείου
026428080
Αττικής
ΑΗ789650
ΚΑΓΚΙΑ,,ΑΣΠΑΣΙΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
58
ΖΙΑΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
59
ΖΙΑΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
029010664
Κοζάνης
60
ΖΙΑΟΓΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΖ079440
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ
046816448
Αττικής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
AK081889
027980140
Αττικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ368101
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ,,ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ,ΗΛΙΑΣ
CLIP NEWS ΚΛΙΠ ΝΙΟΥΖ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
61
ΖΩΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
999304604
Θεσσαλονίκης
62
ΖΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΚ271656
BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
099774123
Θεσσαλονίκης
63
ΗΑΙΔΑΡΙ
ΑΡΔΙΤ
ΜΠΑΣΚΙΜ
BF2188922
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
999033050
Πρεβέζης
64
ΗΛΙΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΕ078721
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
094438520
Αττικής
65
ΘΕΜΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΗ409962
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
041829399
Ξάνθης
66
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ767101
Ε ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
082984865
Ηλείας
67
ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΑ263835
ΒΩΛΚΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
078792084
Θεσσαλονίκης
68
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ243289
ΚΟΤΣΙΡΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
049833950
Αιτωλοακαρνα
νίας
69
ΙΒΑΝΟΒΑ
ΓΚΙΝΚΑ
ΣΠΑΣ
642822605
ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
041162367
Λακωνίας
70
ΙΓΓΛΕΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΖ055811
ΘΕΡΜΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ
016448046
Αττικής
71
ΙΟΝΙΤΑ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΕ
B0493063
031052970
Αττικής
72
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΕ643980
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ζ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ
099772492
Θεσσαλονίκης
108450856
Θεσσαλονίκης
043440724
Θεσσαλονίκης
102125970
Θεσσαλονίκης
093333110
Αττικής
047877335
Πρεβέζης
104904959
Ηρακλείου
102142720
Θεσσαλονίκης
093333110
Αττικής
73
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
Σ764300
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,,ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
74
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΗ665412
ΜΠΑΡΤΖΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
75
ΚΑΔΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ695910
76
ΚΑΖΑΝΙ
ΤΣΑΣΙΛΝΤΑ
ΦΑΤΟΣ
ΑΚ526840
77
ΚΑΛΔΑΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Φ953064
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π
ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΟΣΜ
ΑΣ
78
ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΗ458515
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ,,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ
79
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ183352
80
ΚΑΛΛΙΤΖΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ895566
ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π
ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
81
ΚΑΛΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΑ431788
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΠΕ
095442229
Λάρισας
82
ΚΑΜΠΑΣΙ
ΜΙΓΚΕΝΑ
ΧΑΚΙ
BR4853718
ΣΑΙΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ
997581519
Ηρακλείου
83
ΚΑΝΑΒΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΒ426737
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
997828023
Τρικάλων
84
ΚΑΠΑΡΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΖ465732
ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
057942747
Λασιθίου
85
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
AI849077
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,,ΒΑΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
065417492
Τρικάλων
86
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙ349052
Π ΤΕΡΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΣΠΑΝΟΣ ΟΕ
084180601
Θεσσαλονίκης
ΑΒ353203
CORPO E MENTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
800385500
Θεσσαλονίκης
87
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4/10
: 5988
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΖ632458
89
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ216184
ΔΡΑΚΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΤΡΟΚΟΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ724525
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
90
ΚΑΡΔΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
044749608
Αττικής
048200902
Ηλείας
099165030
Αρκαδίας
800533992
Ηρακλείου
91
ΚΕΡΑΜΥΔΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ958301
ΣΑΙΤΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
92
ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΙ199142
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΙΓΓΑΝΗΣ ΟΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
998386908
Θεσσαλονίκης
93
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ318993
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ
027265980
Καρδίτσας
94
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΗ366168
ΑΝΕΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
042902581
Ροδόπης
95
ΚΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΗ720395
ΤΣΕΛΙΚΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
042940942
Ηλείας
96
ΚΛΑΡΟΥΜΕΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ788673
ΚΑΣΕΛΑ,,ΓΕΩΡΓ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
041345504
Θεσσαλονίκης
97
ΚΛΗΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ837516
ΜΟΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ,,ΣΥΜΕΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
047295151
Θεσσαλονίκης
98
ΚΛΙΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ946285
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
128321400
Ηρακλείου
99
ΚΟΙΛΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΚΙΜΩΝ
ΑΗ670218
ΒΑΡΑΚΛΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ
038369969
Θεσσαλονίκης
100
ΚΟΛΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΙ081511
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΡΓΥΡΙΟΣ
054868064
Αττικής
101
ΚΟΝΙΔΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ531128
036856266
Αττικής
102
ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ951254
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
044468301
Λασιθίου
ΚΟΝΤΟΚΡΙΘΑΚΗ,,ΕΥΓΕΝΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥ
ΗΛ
045648936
Χανίων
104059890
Αργολίδας
094321587
Αττικής
099897528
Λακωνίας
103
ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ468247
104
ΚΟΡΟΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ797246
105
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ215566
106
ΚΟΣΤΟΒΑ
ΝΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΙ
643871220
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ
107
ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΑΗ876579
ΚΡΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
094129631
Καβάλας
108
ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
AK281863
ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
128075072
Θεσσαλονίκης
109
ΚΟΥΚΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
AI462997
ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
101589593
Χανίων
110
ΚΟΥΛΣΙ
ΤΖΕΒΡΙΚΟ
ΝΕΖΙΡ
BI4079089
026181889
Κοζάνης
111
ΚΟΥΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΚΑΛΥΨΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ160192
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
CLIP NEWS ΚΛΙΠ ΝΙΟΥΖ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
999304604
Θεσσαλονίκης
112
ΚΟΥΡΟΥΤΖΕΛΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
AI714082
MY COMPANY PROJECTS OE
998679742
Θεσσαλονίκης
051911563
Θεσσαλονίκης
113
ΚΡΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Ρ756416
ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔ,,ΑΡΕΤΗ,ΔΑΜΙΑΝΟΣ
114
ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΗ869233
ΔΗΜΟΥ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
047082968
Θεσσαλονίκης
115
ΚΩΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ704499
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΩΚΡΑΤ,ΤΙΜΟΘΕΟΣ
036878271
Θεσσαλονίκης
116
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΗ681115
ΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
118824319
Θεσσαλονίκης
998660686
Αιτωλοακαρνα
νίας
117
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ777068
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
118
ΛΑΓΚΟΥΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ705385
ΚΙΡΚΙΝΕΣΚΑ,,ΛΑΜΠΡΙΝΗ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ
131363474
Θεσσαλονίκης
119
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΖ777433
ΤΣΑΛΑΓΓΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
021968083
Μαγνησίας
120
ΛΑΘΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΖ222242
999223620
Αιτωλοακαρνα
νίας
121
ΛΑΙΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ342024
ΑΦΟΙ Κ ΣΜΑΡΑΙΔΟΥ ΟΕ
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ,,ΗΡΑΚΛΗΣ,ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
Σ
021020792
Πιερίας
122
ΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ775202
ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΟΕ
998426843
Μαγνησίας
070693376
Λάρισας
123
ΛΑΛΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΙ649508
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩ
ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
124
ΛΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
AB813898
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
999130231
Αρτας
125
ΛΑΜΚΑΙ
ΝΤΕΝΙΣ
ΠΕΤΡΙΤ
Z2490162
ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ ΟΕ
999851372
Πρεβέζης
5/10
: 59126
ΛΑΜΠΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΙ294588
ΛΑΜΠΕΡΗΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
043789067
Τρικάλων
127
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ810451
ΑΥΔΙΚΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΜΙΧΑΗΛ
047156046
Ιωαννίνων
128
ΛΕΣΑΙ
ΣΟΚΟΛ
ΦΡΑΝ
BI685084
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι ΚΑΙ Γ ΟΕ
998891359
Λάρισας
129
ΛΙΓΚΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΒ016868
ΠΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
019934670
Αττικής
130
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
Σ956460
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΟΕ
999850340
Πρεβέζης
131
ΛΙΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ257531
ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
999851102
Πρεβέζης
132
ΛΟΥΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΒ470110
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
998519494
Λέσβου
133
ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ165367
ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΑΣΤΕΡΙΟΣ
052048367
Θεσσαλονίκης
134
ΜΑΝΣΑΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ825997
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΣΤΕΦΑ
ΝΟΣ
122719516
Κεφαλλονιάς
135
ΜΑΡΓΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΖ220486
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
062904762
Αττικής
136
ΜΑΡΚΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ967244
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΕΕ
099781894
Ηρακλείου
Χ846474
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΕΜΜΑΝ
ΟΥΗΛ
047875298
Ημαθίας
ΑΖ178927
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
103973015
Θεσσαλονίκης
800557690
Αρτας
137
138
ΜΑΡΜΑΡΑ
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
139
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Χ795389
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΣΕΡΕΤΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
140
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΑΗ170612
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
094438520
Αττικής
141
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π539958
ΣΑΚΚΑ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΘΕΟΦΑΝΗΣ
025540696
Τρικάλων
142
ΜΕΓΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ000223
ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ,,ΑΦΕΝΤΡΑ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ
078859547
Αττικής
143
ΜΕΝΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΑΒ673466
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΔΗΜ
ΟΣΘΕΝΗΣ
025471902
Θεσσαλονίκης
144
ΜΕΤΚΟ
ΟΛΓΚΕΡΤ
ΑΝΔΡΕΑ
ΑΗ875706
ΚΟΝΤΖΕΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΚΟΣΜΑΣ
043132985
Καβάλας
145
ΜΗΛΙΩΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ808398
ΔΗΜΗΤΡΑ Κ ΘΕΟΔΩΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
998624571
Ιωαννίνων
146
ΜΗΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙ
ΑΙ835657
045306592
Λάρισας
147
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΗ264125
ΓΙΑΤΣΙΟΥ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ε Ε Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο
Ε
999253102
Λάρισας
148
ΜΟΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΗ271543
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΘΩ
ΜΑΣ
043787234
Τρικάλων
149
ΜΟΥΣΤΑΦΑΛΑΡΙ
ΧΑΛΙΜΕ
ΧΕΤΕΜ
BB6258171
ΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
800440216
Αττικής
AK377481
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΕΥΑΓΓ
ΕΛΟΣ
076108191
Αττικής
BG4289404
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
094084866
Ηρακλείου
998889942
Αττικής
150
151
ΜΟΥΤΑ
ΜΟΥΦΤΑΡΙ
ΜΑΡΙΑ
ΟΡΙΟΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΝΒΕΡ
152
ΜΠΑΚΟ
ΕΝΤΖΙ
ΕΝΓΚΕΛ
ΑΚ582952
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
153
ΜΠΙΡΜΠΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΙ769223
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΑΠΟΣΤΟ
ΛΟΣ
056137970
Ηλείας
154
ΜΠΛΕΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ742666
ΜΠΟΤΗ,,ΑΡΤΕΜΙΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
105611731
Ιωαννίνων
155
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ051007
ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ
125451598
Αττικής
156
ΜΠΟΡΟΥΧ
ΙΡΜΙΝΑ
ΓΚΡΕΓΚΟΡΖ
ED4066870
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΠΑΥΛΟΣ
052359249
Αττικής
157
ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΖ913185
ΑΦΟΙ ΧΑΜΟΥ Ε.Ε
099445794
Έβρου
158
ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ
ΜΠΕΣΜΙΡ
ΒΟΥΛΛΝΕΤ
br3108284
095397623
Θεσσαλονίκης
159
ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙ470132
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
101550115
Χανίων
ΑΙ454551
ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
047000250
Λασιθίου
160
ΝΙΚΑΚΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
6/10
: 59-
161
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΙ436937
162
ΝΟΒΑ
ΦΑΤΙΟΝΑ
ΠΑΙΤΙΜ
BD1213052
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΘ
Σ
163
ΝΤΑΖΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ125755
164
ΝΤΑΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ351402
165
ΝΤΙΝΚΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΒ927042
166
ΝΤΟΜΠΡΑ
ΤΖΕΜΑΛ
ΧΑΣΙΜ
167
ΞΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
168
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
082979880
Ηρακλείου
050754414
Θεσσαλονίκης
ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
043081422
Κοζάνης
ΝΤΑΝΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
053407840
Αττικής
043411009
Έβρου
BD4765918
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ,,ΣΤΑΜΑΤΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΝΙΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙ
Ο
041693258
Ηλείας
ΘΩΜΑΣ
ΑΗ248084
ΒΛΑΧΟΣ,,ΕΥΑΓΓ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
037311276
Πρεβέζης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙ292795
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
138263091
Λάρισας
094017203
Αττικής
169
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΒ517766
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
170
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π370539
ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ
057597148
Αττικής
171
ΟΥΓΓΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ274681
ΝΤΕΛΛΑΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΘΩΜΑΣ
051073827
Τρικάλων
172
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΒ245787
044158046
Αττικής
173
ΠΑΝΙΤΣΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΙ324991
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
099319661
Κοζάνης
174
ΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ959787
ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΩΥΣΗΣ
045707209
Πρεβέζης
175
ΠΑΝΤΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒ998798
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΧΡΗΣ
ΤΟΣ
113702179
Αττικής
176
ΠΑΝΤΣΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ396298
Σ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Α ΜΠΕΛΛΗΣ ΟΕ
998155590
Δράμας
ΑΒ162511
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙ
ΩΤΗΣ
066901185
Θεσσαλονίκης
094111627
Κοζάνης
177
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
178
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ336742
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΕ
179
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ657766
ΔΙΑΣ ΑΕ
094188864
Κιλκίς
180
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΒ706957
ΤΣΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
126786520
Θεσσαλονίκης
181
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΖ687416
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ,,ΚΑΣΣΙΑΝΗ,ΧΑΡΙΛΑΟΣ
104408430
Θεσσαλονίκης
182
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ311972
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΔΗΜ
ΗΤΡΙΟΣ
120401011
Μαγνησίας
183
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ286889
ΜΑΝΙΦΑΒΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
139056585
Αρτας
184
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΙ900196
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
045429936
Καβάλας
185
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΑΖ881330
ΚΑΧΕΛΟΥ,,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΣΤΑΥΡΟΣ
076713145
Καβάλας
186
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ246462
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
020338954
Πρεβέζης
187
ΠΑΠΠΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ738035
ΛΩΛΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
109013261
Θεσπρωτίας
188
ΠΑΡΟΥΣΕΒΑ
ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΒΑ
ΒΑΣΙΛ
380017406
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
043811620
Λασιθίου
189
ΠΕΙΜΑΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ869421
073448690
Κοζάνης
190
ΠΕΡΓΑΝΗ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
AK853527
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,ΣΟΦΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤ
Ζ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ
099772492
Θεσσαλονίκης
191
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ195793
ΛΥΚΟΚΩΣΤΑΣ,,ΒΑΣΙΛ,ΛΕΩ
037170291
Θεσσαλονίκης
192
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
AI327545
ΚΑΙΝΑΝΤΙΔΗΣ,,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,ΑΒΡΑΑΜ
039310110
Κοζάνης
193
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΗ126258
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
094017203
Αττικής
194
ΠΡΙΓΓΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ419035
ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
997712352
Έβρου
195
ΠΡΙΦΤΙ
ΚΟΣΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ
BD0524179
Χ ΑΜΠΕΛΑΣ Δ ΜΠΙΝΙΟΣ ΣΙΑ Ο Ε
800340973
Ζακύνθου
196
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ307374
ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
099924965
Ζακύνθου
197
ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΑΖ950382
ΣΑΙΤΗΣ Ν ΖΑΙΜΑΚΗΣ Ε ΟΕ
998444707
Ηρακλείου
198
ΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΠΥΡΙ
ΑΚ007493
Ε ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ Β ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΟΕ
998358934
Αττικής
7/10
: 59199
ΡΑΠΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΖ747909
ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
056076702
Πρεβέζης
ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
095300160
Χανίων
800085202
Πέλλας
200
ΡΟΒΙΘΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΖ976633
201
ΡΩΜΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ129789
202
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ346872
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ
Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
094321587
Αττικής
034191348
Πιερίας
203
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ816780
ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,,ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ,ΝΙΚ
ΟΛΑΟΣ
204
ΣΑΡΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΗ621458
ΗΛΙΑΣ ΤΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
999921157
Αττικής
205
ΣΑΣΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΖ249838
ΡΑΙΚΟΥ,,ΣΟΦΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
045693305
Πρεβέζης
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
206
ΣΕΡΓΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΗ966325
207
ΣΙΑΡΒΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙ399792
094027743
Αττικής
112467128
Έβρου
ΑΙ531592
ΠΛΙΑΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π
ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
208
ΣΙΓΑΛΑΣ
ΙΑΣΟΝΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
209
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΑΑΚ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
093333110
Αττικής
Χ960705
ΥΙΟΙ ΔΗΜ ΛΑΙΝΑ Ο Ε
091863520
Πρεβέζης
210
ΣΚΑΜΠΑΒΗΡΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΕ921923
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤ
ΟΛΟΣ
044909184
Έβρου
211
ΣΜΙΞΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΙ333913
ΜΠΕΡΤΕ,,ΕΥΑΓΓΕΛΗ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ
121573838
Θεσσαλονίκης
212
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΖ327864
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε
800410250
Χανίων
213
ΣΟΥΒΛΑ
ΜΑΡΙΑΜ ΡΑΤΖΙΝΤΕΡ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΒ181936
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ
082979880
Ηρακλείου
ΑΙ263233
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
997907825
Ιωαννίνων
094017203
Αττικής
214
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ
215
ΣΟΥΛΝΤΙΝΑ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ
ΜΠΟΡΙΣ
Ν5849353
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
216
ΣΠΙΝΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ401129
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε Ε
800447021
Ζακύνθου
217
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΖ912009
ΣΤ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ
999385934
Έβρου
108551053
Ημαθίας
218
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΗ331086
219
ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ342012
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΟΞ
ΑΚΗΣ
ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
800481710
Ημαθίας
ΑΚ550451
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
094438520
Αττικής
ΑΕ818098
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΕ
094111627
Κοζάνης
SUCCESS IS SIMPLE SINGLE MEMBER
PRIVATE COMPANY
800480890
Κοζάνης
047372923
Ιωαννίνων
094321587
Αττικής
220
221
ΣΤΡΑΤΗ
ΤΑΝΤΣΙΟΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
222
ΤΑΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
AI873967
223
ΤΑΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΗ240702
224
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙ118140
ΤΖΟΥΜΑ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΧΑΡΙΣΗΣ
Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
225
ΤΕΡΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
Φ017235
Φ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
997684521
Αττικής
226
ΤΕΡΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ892366
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
042748536
Δράμας
093903589
Θεσσαλονίκης
227
ΤΕΡΠΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ168349
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
228
ΤΖΑΝΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ799822
ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ,,ΑΝΑΣΤ,ΒΑΣ
027326478
Καστοριάς
095300160
Χανίων
229
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙ471578
ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
230
ΤΙΤΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΖ431484
ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
100656250
Λέσβου
AI850090
ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛ
ΟΣ
044699822
Τρικάλων
231
ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8/10
: 59-
232
ΤΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΗ681151
ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΡΤΩ ΚΥΜΠΑΡΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥ ΟΕ
997808189
Θεσσαλονίκης
233
ΤΡΑΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΑ438714
ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ,,ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,ΠΡΟΔ
ΡΟΜΟΣ
027249167
Λέσβου
234
ΤΡΙΚΟΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ350245
Ε ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
082984865
Ηλείας
235
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
AH319082
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
096066137
Πιερίας
236
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
AZ770901
ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ,,ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ,ΕΥΘΥΜΙΟΣ
040668067
Τρικάλων
ΑΖ770729
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΤΕΡΖΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΕΛΛΟΥ ΟΕ
099715530
Τρικάλων
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
094017203
Αττικής
117253190
Έβρου
237
ΤΣΕΡΓΟΥΛΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
238
ΤΣΙΑΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΙ121195
239
ΤΣΙΓΓΕΛ
ΤΖΟΥΝΕΤ
ΧΟΥΣΕΙΝ
ΑΖ422139
240
ΤΣΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΕ866291
ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΘΩΜΑ
Σ
122910519
Σερρών
241
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ401567
ΔΗΜ ΠΕΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998853423
Ζακύνθου
242
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΚ401571
Μ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
099924732
Ζακύνθου
243
ΥΠΑΣΠΙΣΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
X133231
ΖΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
104811491
Αττικής
244
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΖ777578
ΤΑΚΟΥ,,ΖΩΓΡΑΦΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
077434086
Μαγνησίας
245
ΦΕΡΕΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ453208
031857065
Λέσβου
246
ΦΛΟΥΔΑ
ΑΝΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΙ816382
ΣΗΦΑΚΗ,,ΝΙΚΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ
998077190
Αρτας
247
ΦΟΥΜΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΕ626420
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ ΕΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΜΜΕ
998370230
Αττικής
ΑΚ423159
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
800545978
Κοζάνης
094084866
Ηρακλείου
248
ΦΩΚΙΑΛΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
249
ΧΑΙΡΕΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ441484
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
250
ΧΑΜΑΤΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
AZ424239
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ,,ΦΩΤΙΟΣ,ΚΥΡΙΑΚΟΣ
061430230
Έβρου
251
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙ330586
ΠΑΥΛΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
075074935
Κοζάνης
252
ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
AH842751
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ
094289478
Σερρών
253
ΧΙΣΑ
ΒΙΛΣΟΝ
ΜΙΤΧΑΤ
Z2477000
ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΗΣ ΟΕ
082521754
Πρεβέζης
254
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΚ778675
ΣΙΓΑΛΑ ΦΛΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
044074127
Αττικής
255
ΧΟΥΣΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
Χ795643
ΑΝΤΩΝΙΟΥ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ
113682846
Αρτας
256
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΚ909877
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΠΑΝΙΔΗ
998755663
Θεσσαλονίκης
257
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ621678
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΡΓΥΡΙΟΣ
054868064
Αττικής
258
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ365172
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
028541649
Ροδόπης
259
ΨΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΕ816828
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΗΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
091944411
Κοζάνης
Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας απόφασης, για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ.
πρωτ. 6564/12.06.2012 Κ.Υ.Α. και της σχετικής πρόσκλησης προς τις Επιχειρήσεις.
9/10
: 59-
Με την παρουσίαση των μαθητευομένων / υποτρόφων υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας μεταξύ υποτρόφου και επιχείρησης
(ένα πρωτότυπο αποστέλλεται στην Υπηρεσία), και συμπληρώνεται από την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης
www.mathiteia4u.gov.gr η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας.
Ως ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παρουσίασης του μαθητευομένου υποτρόφου στην
Επιχείρηση και η ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Μαθητείας.
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ανδρέας Λοβέρδος
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.
2.
Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.
3.
Μονάδα Β3
10/10